italijanski recnik

of 558 /558
italijansko-srpski rečnik

Author: mitar-rajevac

Post on 06-Aug-2015

1.398 views

Category:

Documents


55 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ITALIJANSKI RECNIK

TRANSCRIPT

italijansko-srpski renik

PREDGOVOR Ovaj renik namenjen je uenicima osnovnih i srednjih kola kao i uenicima poetnih nivoa na kursevima italijanskog jezika. Nastojano je da se odrazi dananji knjievni i govorni jezik i da se ubaci to vie nove, ive grae, naroito iz gradskog govora i novina a od strunih naziva i stranih rei ono to je najnunije. Uvrteno je poneto i iz familijarnog naina izraavanja u oba jezika. U elji da renik bude to atraktivniji ali i praktiniji ovo izdanje je pripremljeno u tvrdom povezu. Kako bismo poetnicima olakali pravilno itanje italijanskog teksta, naglasak je oznaen na reima u kojima pada na trei slog od kraja. Naglasak je oznaen u nekim drugim iznimnim primerima u kojima se inae ne pie. Poznato je pravilo da se u italijanskom jeziku naglasak pie samo onda kada pada na poslednji slog rei i u nekim jednoslonim reima. Kod samoglasnika e, o gravis (`) oznaava otvoren izgovor, dok akut () upozorava da je izgovor zatvoren. Za vokale a, i, u upotrebljen je samo gravis. Ovo izdanje usklaeno je sa novim udbenicima italijanskog jezika na ovim prostorima i obiluje aktuelnim i frekventnim reima i izrazima u skladu sa zahtevima savremene komunikacije.

3

UpUtstVo Za UpotreBU renika Vrste rei oznaene su uobiajenim skraenicama (vidi spisak skraenica). Imenice su oznaene sa m odnosno f, prema tome da li su mukog ili enskog roda. Prilozi na mente uneti su pod odgovarajuim pridevom, npr. rapidamente brzo pod rapido brz. Uz glagole je oznaeno prelazno odnosno neprelazno znaenje, tr. ili intr. dok su povratni glagoli pod oznakom rfl. i navoeni su pod odrednicom odgovarajueg prelaznog glagola, npr. dividersi podeliti se pod dividere podeliti. Kod pravilnih glagola odmah nakon infinitiva navedeno je prvo lice prezenta uz skraenicu prs. dok je kod nepravilnih glagola navedeno prvo lice jed. prezenta, prvo lice jed. passata remota i particip proli. proMena rei Sve imenice sa zavretkom na suglasnik npr. sport i one sa naglaenim poslednjim vokalom npr. pubbicit u italijanskom su nepromenljive tj. imaju u mnoini isti oblik kao i u jednini. Ostale nepromenljive imenice oznaene su u reniku skraenicom inv. Posebno su oznaene i nepravilnosti u mnoini imenica i prideva. Pridevi na o imaju u promeni nastavke kao i u naem jeziku odnoso a za enski rod, u mnoini i za muki i e za enski rod. Pridevi na e imaju isti oblik i za muki i za enski rod a u mnoini zavretak i za oba roda. Oblici apsolutnog superlativa (npr. felicissimo - presrean) koji izraavaju osobinu u velikom stepenu, nisu navoeni osim kada imaju specifino znaenje.

5

IZGOVOR OtVOreNO I ZatVOreNO e I O U knjievnom italijanskom izgovoru naglaeno e moe imati dve varijante. U nekim reima je otvoreno a drugima zatvoreno. Na isti nain, o moe biti otvoreno ili zatvoreno. U reniku je otvoren izgovor oznaen sa , a zatvoren sa , . NaglaSaK U obinoj italijanskoj ortografiji akcenat se pie samo u reima s naglaenim krajnjim vokalom (parole tronche), npr. giovent, citt, caff, perch. Ponekad se stavlja i radi razlikovanja rei sa razliitim mestom naglaska, npr. ncora sidro za razliku od ancora jo. POjaaNI SUglaSNIcI Udvojeni suglasnici u italijanskom jeziku uvek se izgovaraju produeno i pojaano. tako se u izgovoru razlikuju npr. copia kopija i coppia par. Slovo q se udvaja kao cq, npr. acqua voda, osim u rei soqquadro koja je jedina re sa dva q.U poloaju izmeu dva vokala , suglasnici c i dz uvek su pojaani bilo da su pisani s jednim ili dva z, npr. grazie. takoe su izmeu vokala pojaani suglasnici lj, nj i (koji se piu grupom od dva ili tri slova), npr. figlio, sogno, lasciare.

6

IZgOVOr SlOVa S Slovo s izmeu vokala izgovara se z u severnoj Italiji, npr. asino /azino/. Izuzetak su sloenice iji drugi deo poinje sa s, npr. stasera ili proseguire. U junoj Italiji sve ove rei izgovaraju se sa s dok u toskani neke od njih imaju izgovor s a neke z. U ovom reniku je dat severnoitalijanski izgovor koji je i najraspostranjeniji. Posle drugog suglasnika izgovor je uvek s, npr. conversazione, gde treba obratiti panju da se ne izgovara prema naoj rei konverzacija. Ispred suglasnika l, r, m, n i v slovo s uvek se izgovora kao z: jugoslavo /jugozlavo/. IZOStaVljaNje ZaVretKa reI Krajnje nenaglaeno e ili o esto se izostavlja ispred druge rei: signore maestro kae se signor maestro. Ova pojava naziva se troncamento (krnjenje rei). Izbacivanje zavrnog vokala ispred druge rei koja poinje vokalom zove se elizija i obavezno se belei apostrofom: daccordo (od di + accordo) ili senzaltro (od senza altro). elizija je obavezna posle nekih oblika prideva quello i bello. IZgOVOr StraNIh reI U reniku su navedene i neke strane rei, najee engleske i francuske, koje su danas sve prisutnije u italijanskom savremenom jeziku i koje se redovno upotrebljavaju. Njihov se izgovor ne moe sa sigurnou oznaiti jer u praksi mnogo varira ali se uzimao najuobiajeniji izgovor proseno obrazovanog Italijana.

7

skraeniCe i oZnake

adj. pridev adv. prilog anat. anatomija autom. automobilizam biol. - biologija bot. botanika conj. veznik compr. - komparativ crkv. crkveni termin dat. dativ dim. - deminutiv ekonom. ekonomski termin elektr. elektronika, elektrotehnika eng. engleski excl. uzvik f enski rod fam. familijarno farmac. - farmacija fig. figurativno, preneseno znaenje fin. finansije folkl. folklor fr. francuski geogr. geografija geol. - geologija

gram.- gramatika hem. - hemija jap. japanski intr. neprelazan glagol inv. nepromenljivo iron. ironino ist. - istorijski termin ling. - lingvistika m muki rod mat. - matematika med. medicina meh. mehanika mitol. - mitologija muz. muzika nem. - nemaki num. broj pej. pejorativ pl. - mnoina pol. politika pom. pomorski termin posl. poslovica p.p. particip proli prav. pravni termin prez. prezirni izraz pron. zamenica prs. prezent9

prp. predlog prs. prezent reg. - regionalizam qcs. qualcosa (neto) qn. qualcuno (neko) rfl. povratni glagol sg. - jednina skra. skraenica

sup. - superlativ teh. tehnika tr. - prelazni glagol v. vidi voj. - vojni termin vulg. vulgarni izraz zool. zoologija arg. argonski izraz

A, a

aA, a f ili m a, a. a prp. (pred samoglasnikom a postaje ad); spaja se sa odreenim lanom: (a + il) = al, (a + la) = alla, (a+ i) = ai, (a + le) = alle itd; prevodi se predlozima u, na, k, za, prema, po; esto nekim padeom bez predloga. Oznaava: 1. odreenje: scrivo al direttore piem direktoru; si sono rivolti a noi obratili su se nama. 2. stanje i udaljenost: vive a Npoli ivi u Napulju; a dieci chilmetri da Roma deset kilometara od rima; a destra s desne strane; a tvola za stolom; lho visto alla festa video sam ga na zabavi; studia all universit di Bologna studira na Univerzitetu u Bolonji. 3. smer: andare a Milano, a casa, allufficio poi u Milano, kui, u ured; andato al mercato poao je na pijacu; si sono trasferiti a Torino odselili su se u torino; torner a casa presto vratiu se uskoro kui; (fig.) venire a un accordo sporazumeti se; avviamento alla filosofa uvod u filozofiju; (eliptino) alla malora! dovraga! 4. vreme: a che ora? u koje vreme? alle undici u jedanaest sati; allalba u zoru; a venti anni s dvadeset godina, u dvadesetoj godini; fino a notte inoltrata duboko u no; a vita doivotno. 5. svrhu, sklonost, sposobnost, korist, tetu: a che scopo? za koju svrhu? emu? a protezione della citt za odbranu grada; destinato a grandi imprese odreen je za velike poduhvate; tende allozio sklon je lenarenju; non ha nessuna attitdine alla matemtica nema sposobnosti za matematiku; bile al servizio militare sposoban za vojsku; a tuo danno na tvoju tetu; bere alla salute di qn. piti u neije zdravlje. 6. nain: alla stessa maniera na isti nain; protestare a voce alta glasno protestovati; corre a 150 allora vozi 150 (kilometara) na sat; a mio parere po11

abate

mom miljenju, kako ja mislim; comprare a crdito kupovati na kredit; a mala pena jedva; a piedi ii peke; a caso sluajno; a voce usmeno; a bassa voce tiho; a occhi chiusi zatvorenih oiju; alla lttera doslovno; a malincuore nerado; alla buona jednostavno, skromno. 7. sredstvo: bttere a mcchina otkucati na pisaoj maini; chidere a chiave zakljuati; giocare a palla, agli scacchi, alle carte igrati se loptom, igrati ah, kartati se; lho riconosciuto alla voce prepoznao sam ga po glasu; mcchina a vapore parna maina; barca a remi, a vela, a motore amac na vesla, na jedra, motorni amac. 8. cenu, meru: a quanto? a che prezzo? poto? a basso prezzo jeftino; a caro prezzo, a buon prezzo, skupo; a mille lire hiljadu lira; allingrosso na veliko; al minuto na malo; a goccia a goccia kap po kap; a gocce na kapi; condannato a 3 anni osuen na 3 godine. 9. redosled: uno alla volta jedan po jedan; a due a due (dva) po dva; a poco a poco malo-pomalo; le vndono a dozzine prodaju ih na tuce; due volte al giorno dvaput na dan; si cntano a migliaia broje se na hiljade. 10. atribut kvaliteta:

un motore a benzina benzinski motor; un bito a strisce prugasto odelo; un lavoro a mano runi rad; una valigia a doppio fondo kofer s dvostrukim dnom. 11. okolnost: al ritorno na povratku; a quelle parole scoppi in pianto na te rei briznuo je u pla; si sveglia al pi pccolo rumore (pro)budi se pri najmanjem umu. 12. ogranienje: allbito (sudei) po odelu; allaspetto po izgledu; alla parlata sembra straniero po govoru izgleda stranac; star male a quattrini imati malo novca. 13. uvodi predikatnu dopunu; elggere a presidente izabrati za predsednika; promuvere a generale unaprediti u generala. 14. pred glagolskim infinitivom: andare a chiamare qn. ii po nekoga; mttersi a dormire poi na spavanje; si ostina a negare uporno negira; il problema difficile a rislvere problem je teko reiti. abate m opat, svetenik nieg reda. abbacchio m mlada jagnjetina. abbagliare tr. (prs. abbaglio) zaslepiti; quella lampada mi abbaglia ova svetiljka me zaslepljuje. abbaiare intr. (prs. abbaio) lajati.

12

abituare

abbandonare tr. (prs. abbandno) napustiti, ostaviti. abbandono m oputanje, klonulost; lasciare in ~ zapustiti, zanemariti. abbassamento m snienje; sputanje. abbassare tr. (prs. abbasso) sniziti, spustiti. abbasso adv. dole. abbastanza adv. dovoljno, dosta; prilino; hai mangiato ~? jesi li dovoljno jeo? abbttere tr. (prs. abbatto) oboriti, sruiti. abbazia f manastir. abbellire tr. (prs. abbellisco) ulepavati. abbiamo imamo; v. avere. abbigliamento m odea, oblaenje. abbonare (prs. mi abbno) pretplatiti; abbonarsi (a qcs. na neto) pretplatiti se. abbonato m pretplatnik. abbondante adj. obilan. abbondantemente adv. obilno, bogato. abbondanza f obilje. abbondare (di qcs. neim) intr. (prs. abbndo) obilovati; la Vojvodina abbonda di grano Vojvodina obiluje itom. abbottonare tr. (prs. abbottno) zakopati, (i fig.) utljiv, uzdran.

abbozzare tr. (prs. abbzzo) skicirati. abbozzo m skica, nacrt. abbracciare tr. (prs. abbraccio) zagrliti. abbraccio m zagrljaj. abbreviare tr. (prs. abbrvio) skratiti. abbreviazione f skraenje. abbronzato adj. potamneo, pocrneo od sunca. abbuffata f preterano jelo, prederavanje. abete f jela; legno d ~ jelovina. bile adj. vet. abilit f sposobnost, vetina. abilitare tr. osposobiti. abilitarsi rfl. osposobiti se, stei kvalifikacije. abisso m ponor, bezdan. abitante m stanovnik. abitare tr. i intr. (prs. bito) stanovati. abitazione f stan, zgrada, prebivalite bito m odelo, haljina; ~ da sera veernje odelo, veernja haljina. abituale adj. obian, uobiajen; mi rispose con l ~ gentilezza odgovorio mi je uobiajenom ljubaznou. abitualmente adv. obino. abituare tr. navii. abituarsi rfl. (prs. mi abtuo) privii se (a qcs. na neto).

13

abitdine

abitdine f obiaj, navika. abolire tr. (prs. abolsco) ukinuti, ponititi. abolizione f ukidanje, ponitenje. aborigeno 1. adj. domai, domorodaki, 2. m domorodac, starosedelac. abrasione 1. f struganje, grebanje. 2. (geol.) abrazija, odnoenje povrinskog sloja trenjem. abusare intr. (prs. abuso) zloupotrebiti (di qcs. neto). a. C. = avanti Cristo pre hrista. acca f inv. slovo h; non capisce unacca ne razume nita. accademia f akademija; ~ militare vojna akademija; ~ di Belle Arti likovna akademija. accadre intr. (accade, accadde, accaduto) dogoditi se, desiti se. accampamento m logor; piantare l ~ utaboriti se. accanirsi (prs. mi accansco); zainatiti se, biti uporan; razbesneti se (contro qn. na nekoga); ~ nello studio strastveno prionuti za uenje. accanito adj. uporan, estok, strastven. accanto 1. adv. pokraj; l ~ tamo pokraj. 2. prp. blizu, do, pokraj; ~ alla porta pokraj vrata. accappatoio m kupai ogrta. accarezzare tr. (prs. accarzzo)

milovati; (fig.) ~ lidea di qn. prieljkivati neto. accasare tr. udati kerku. accasarsi rfl. udati se, oeniti se, zasnovati porodicu. accedere intr. pristupiti, prii (a qcs. emu); dospeti (do nekog poloaja). accelerare tr. (prs. acclero) ubrzati. accndere tr. (accndo, accsi, accso) zapaliti, upaliti, raspaliti; il motore non si accende motor ne pali; (fin.) ~ un conto otvoriti raun. accendersi rfl. (fig.) zapaliti se; ~ il volto zaariti se u licu. accendisgaro m upalja. accennare intr. i tr. (prs. accnno) spomenuti, dati znak; ha accennato alla festa spomenuo je zabavu. accenno m znak, napomena; nagovetaj, aluzija; fare ~ a qcs. nagovestiti neto. accensione f paljenje. accento m naglasak, akcent. accertare tr. potvrditi, utvrditi, ustanoviti, proveriti. accertarsi rfl. uveriti se (di qcs.) u neto. accessibile adj. dostupan, pristupaan. accesso m pristup, prilaz; di difficile ~ teko dostupan. accettare tr. (prs. acctto) prihvatiti, primiti.

14

accreditare

accettabile adj. prihvatljiv. acchiappare tr. (prs. acchippo) uhvatiti, uloviti. acciaio m elik, sguardo d ~ nepokolebljiv (elian) pogled. accidente m nezgoda, nesrea; sluajnost; nita; non capisco un ~ ne razumem nita. acciuga f inun. accldere tr. (accludo, acclusi, accluso) priloiti. accogliente adj. ugodan, prijatan, gostoljubiv. accoglienza f doek, primanje; trovare buona ~ naii na lep prijem. accgliere tr. (acclgo, acclsi, acclto) doekati, primiti. accomodare tr. (prs. accmodo) urediti, popraviti, srediti, izmiriti, poloiti. accomodarsi rfl. smestiti se (ugodno), raskomotiti se; (ui, sesti i sl.); si accmodi izvolite! (ui, sesti i sl.). accompagnamento m pratnja. accompagnare tr. (prs. accompagno) pratiti, otpratiti; ti accompagno in mcchina odveu te automobilom. acconciatura f friziranje, frizura. acconsentire tr. i intr. (prs. acconsnto) pristati, saglasiti se (a qcs. na neto); hanno acconsentito alla nostra richiesta prihva-

tili su na zahtev. accontentare tr. (prs. accontnto) zadovoljiti. accontentarsi rfl. zadovoljiti se (di qcs. ime) ci accontenteremo di una tenda zadovoljiemo se atorom. accoppiato adj. sloen u par. accordare tr. (prs. accrdo) sloiti, uskladiti (a qcs, con qcs. sa im) dopustiti; dodeliti (zajam). accordarsi rfl. sloiti se. accordo m sporazum, dogovor; saglasnost; (muziki) akord; essere d ~ slagati se; mettersi d ~ sporazumeti se. accrgersi rfl. (mi accrgo, mi accrsi, mi sono accrto) opaziti (di qcs, qn. neto, nekog); si sono accorti dello sbaglio opazili su greku; me ne sono accorto in sguito opazio sam to posle. accrrere intr. (accrro, accrsi, accrso) dotrati, pritei; sono accorsi in nostro aiuto pritekli su nam u pomo. accorto adj. oprezan, pronicljiv, mudar; sta ~! budi oprezan! accostare (prs. accsto) 1. tr. primaknuti, pribliiti, prineti, prii. 2. intr. pristati (o lai); la nave ha accostato brod je pristao. accreditare tr.(prs.accredito)1.

15

accrscere

potvrditi. 2. upisati kao kredit. 3. akreditovati, ovlastiti. accrscere tr. (accrsco, accrbbi, accresciuto) uveati. accumulare tr. (prs. accmulo) nagomilati, nakupiti, akumulirati. accurato adj. briljiv, taan; una ricerca accurata tano istraivanje. accusa f optuba; muvere (o presentare) un ~ podneti tubu: difenders da un ~ braniti se od optube. accusare tr. (prs. accuso) optuiti; okriviti (di qcs. za neto); ~ qn. di furto optuiti nekoga za krau. accusativo (gram.) adj. akuzativ. acerbo adj. gorak, opor, nezreo. cero m javor. aceto m sire. acetone m (hem.) aceton. acidit f kiselost. cido 1. adj. kiseo. 2. m kiselina. accidamente adv. kiselo. acqua f voda; ~ potbile pitka voda; ~ corrente tekua voda; ~ minerale mineralna voda; ~ naturale prirodna voda; ~ in bocca! uti! tiho! si trova in cattive acque nalazi se u nevolji; acque termali termalne vode, prendere l ~ pokisnuti.

acquaio m sudopera. acquamarine f akvamarin (kamen svetloplave boje). acquavite f rakija; ~ di prugne ljivovica; ~ di vinacce komovica; ~ con erbe aromtiche travarica. acquazzone m pljusak, iznenadna kia. acquistare tr. (prs. acquisto) nabaviti, kupiti. acquisto m nabavka, kupovina; fare gli acquisti nabaviti, kupiti. acquoso adj. vodenast, vodnjikav. acre adj. opor, otar; zajedljiv. acrobata m i f akrobata. acleo m aoka ; trn, bodlja. acstico adj. akustian; zvuan. acuto adj. 1. iljast, otar. 2. otrouman, bistar, pronicljiv. 3. akutan. 4. (o zvuku) visok, piskav. 5. (ling.) accento ~ akcent nagnut udesno; sento un dolore ~ nella spalla sinistra oseam jak bol u levom ramenu. ad prp. = a (pred vokalima posebno drugim); sono andati ad accompagnarlo ili su da ga otprate. adagio adv. polako, polagano. adattare tr. (prs. adatto) prilagoditi, adaptirati (a qcs. emu). adatto adj. prikladan, podesan.

16

aeroporto

addio excl. zbogom! addirittura adv. ak, upravo; sarebbe ~ capace di lasciare il posto bio bi ak sposoban da napusti mesto. additivo m dodatak, aditiv. addizione f sabiranje; dodatak. addobbare tr. ukrasiti, dekorisati. addolcire tr. ublaiti, omekatim; zasladiti. addolorare tr. (prs. addolro) oalostiti, rastuiti. addomesticare tr. (prs. addomstico) ukrotiti, pripitomiti. addormentare tr. (prs. addormnto) uspavati. addormentarsi rfl. zaspati; si addormentato zaspao je. addossato adj. prislonjen, stisnut uz. addosso 1. adv. na sebi; portare ~ nositi na sebi; tirarsi ~ navui se; levarsi (qcs., qn.) d ~ skinuti; reiti se (koga, ega). 2. prp; ~ a na. adeguare tr. (prs. adgwo) prilagoditi (a qcs. emu). adeguato adj. primeren, adekvatan, odgovorajui. admpiere tr. (prs. admpio) ispuniti, izvriti; ~ una promessa odrati obeanje. adesso adv. sada; sono arrivati ~ doli su sada; per ~ basta za sada je dovoljno.

adiacente adj. oblinji, susedni. adibire tr. (prs. adibisco) upotrebiti, adaptirati, primeniti. adolescente 1. m mladi. 2. f devojka. adoperare tr. (prs. adpero) upotrebiti, upotrebljavati, iskoristiti. adorare tr. (prs. adro) oboavati; egli adora sua madre oboava svoju majku. adottare tr. (prs. adtto) usvojiti; uvesti (mere). adozione f usvajanje, prihvatanje. adritico 1. adj. jadranski. 2. m; lAdriatico jadran. adulare tr. (prs. adlo) laskati (kome); ~ la vanit di qn. laskati neijoj tatini. adulterio m preljuba, brakolomstvo. adulatore m laskavac, ulizica. adulto 1. adj. odrastao. 2. m odrasli. adunanza f sastanak, zbor, skup. areo 1. adj. vazduni. 2. m avion; prendere l ~ putovati avionom; partito in ~ otputovao je avionom; laereo decolla, atterra avion uzlee, slee. aeroplano m v. aereo. aeroporto m aerodrom.

17

affacciare

affacciare tr. (prs. affaccio) pokazati, izneti, affaciarsi rfl. pomoliti lice, izviriti. ~alla finestra pokazati se na prozoru. affamato adj.izgladneo, gladan; oggi sono proprio ~ danas sam ba gladan. affannarsi (prs. mi affanno) muiti se, truditi se. affare m posao, delo, trgovina; uomo daffari poslovan ovek; fare un buon ~ uiniti dobar posao; non affar mio ne tie se mene. affascinare tr. (prs. affscino) oarati, armirati. affatto adv. potpuno, sasvim; niente ~ nikako, nipoto; non ~ vero nije nikako istina; non ci ho pensato ~ nisam uopte na to mislio. affermare tr. (prs. affrmo) tvrditi, potvrditi; isticati. affermazione f tvrdnja, izjava. afferrare tr. (prs. affrro) uhvatiti, zgrabiti; ~ l occasione iskoristiti priliku. affettato m narezak. affetto m naklonost, ljubav. affettuoso adj. srdaan, nean. affezionato adj. odan, privren, nean. affezione f naklonost, odanost, privrenost; (med.) bolest; ~ cardaca bolest srca. affidare tr. (prs. affido) pove-

riti. affidarsi rfl. osloniti se; mi affido alla vostra comprensione uzdam se u vae razumevanje. affidabile adj. pouzdan. affidamento m poverenje, uzdanje. affilare tr. (prs. affilo) otriti, brusiti, naotriti. affinch conj. da, neka, kako bi; ~ egli possa tornare kako bi se (on) mogao vratiti; ~ capscano ci che avete detto da razumeju to ste im rekli. affine 1. adj. srodan, blizak, slian. 2. conj; ~ di (+ inf.) (sa ciljem) da, kako bi; ~ di arrivare pi presto sa ciljem da stigne pre. affisso m 1. (izloen) oglas. 2. (ling.) afiks. affittare tr. (prs. affitto) iznajmiti; cmere da ~ iznajmljuju se sobe. affitto m najam, zakup; najamnina. afflggere tr. (prs. affliggo) oalostiti, rastuiti. afflure intr. (prs. afflusco) doticati, priticati. affogare intr. (prs. affgo) utopiti se; cadde nel fiume e affog pao je u vodu i utopio se. affollato adj. dupke pun, krcat, pretrpan; lo stadio era ~ stadion je bio dupke pun. affondare (prs. affndo) 1. tr.

18

agrumi

potopiti. 2. intr. potonuti; la nave affondata sbito brod je odmah potonuo. affresco m freska. affrettare (prs. affrtto) tr. ubrzati, pouriti. affretarsi rfl. pouriti se; affrttati! pouri se! si affrett a comunicare la notizia pourio je da javi novost. affrettato adj. ubrzan; povran, brzoplet. affrontare tr. (prs. affrnto) odvano pristupiti (emu), uhvatiti se u kotac (s ime), suoiti se sa neim. aforisma m aforizam. afoso adj. sparan, zaguljiv. africano adj. afriki. agenda f rokovnik, belenica. agente m agent, predstavnik. agenza f poslovnica, agencija; ~ di viaggi turistika agencija. agevole adj. lak. agevolmente adv. lako. aggettivo m (gram.) pridev; ~ dimostrativo pokazni pridev; ~ possessivo prisvojni pridev. aggingere tr. (aggiungo, aggiunsi, aggiunto) dodati; aggiungete anche questi due pezzi dodajte i ova dva komada. aggiunta f dodatak. aggravare tr. (prs. aggravo) oteati, opteretiti; ~ la pena poveati kaznu. aggressivo adj. agresivan,

nasrtljiv. aggressivit f agresivnost, nasrtljivost. agile adj. okretan, hitar, ivahan. agio m udobnost; mi sento a mio ~ oseam se udobno. agire intr. (prs. agisco) delovati, postupati; il suo modo d ~ mi offende njegov nain postupanja me vrea. agitare tr. (prs. gito) tresti, drmati, mahati. agitarsi rfl. uznemiriti se, uzrujati se; non il caso di ~ per cos poco nema razloga uzrujavati se zbog takve sitnice. aglio m beli luk. agnellino m dim. jagnjece. agnello m jagnje; carne d ~ jagnjetina. ago m igla. agonia f agonija, teka uznemirenost. agosto m avgust; in ~ u avgustu; il primo ~ prvi avgust, prvog avgusta; ai primi di ~ poetkom avgusta; a fine ~ krajem avgusta. agricolo adj. poljoprivredni; lavoratore ~ zemljoradnik. agricoltore m zamljoradnik. agricoltura f poljoprivreda. agro 1. adj. gorak, kiseo, opor. 2. m kiselost, gorina. agrumi m pl. kiselo voe,

19

aguzzo

agrumi (limun, naranda, mandarina, grejfrut). aguzzo adj. iljast, zaotren. aiuola f leja (cvea). aiutare tr. (prs. aiuto) pomoi; ci hanno aiutato a spngere la mcchina pomogli su nam da poguramo automobil. aiuto m pomo; col suo ~ s njegovom pomoi; sono accorsi loro in ~ pritekli su im u pomo. al, alla = a+il, a+la... ala f (pl. le ali) krilo; (sport) l ~ destra, sinistra desno, levo krilo. lacre adj. ustar, revan, hitar. alacrit f ivahnost, hitrina; con ~ ustro. alba f zora; all ~ u zoru. albergo m (pl. gli alberghi) hotel; siamo all ~ Aurora odseli smo u hotelu aurora; ~ diurno hotel za dnevni boravak (i usluge). lbero m drvo, stablo; (teh.) osovina, vratilo; (pom.) jarbol; ~ da frutto voka; ~ di Natale boina jelka; l ~ (della nave) jarbol. albicocca f (pl. le albicocche) kajsija (plod). albicocco m kajsija (stablo). album m inv. album. albume m belance. lcool m alkohol.

alcuno 1. adj. neki; non ho visto alcuna mcchina nisam video nikakav auto; ho comprato alcuni libri kupio sam nekoliko knjiga; alcune fotografie neke fotografije; abbiamo visitato alcune citt posetili smo nekoliko gradova. 2. prn. (u sing. = qualcuno); (s neg.) niko; non cera ~ nije bilo nikoga; (u pl.) ho visto alcuni di loro video sam nekoliko njih. alimentare adj. prehrambeni; generi alimentari prehrambene namirnice. alimentazione f ishrana, hranjenje; dovod, napajanje. allacciare tr. (prs. allaccio) zapetljati, spojiti. allargare tr. (prs. allargo) proiriti. allarmante adj. uznemirujui. allarmare tr. (prs. allarmo) uzbuditi, uznemiriti. alleanza f savez. alleato 1. m saveznik. 2. adj. savezniki. allegare tr. (prs. allgo) priloiti, pridodati; alla domanda va allegata una foto molbi treba priloiti fotografiju. allegramente adv. veselo, radosno. allegra f veselje, radost. allegro adj. veseo, radostan. allenamento m trening.

20

altrimenti

allenare tr. (prs. allno) vebati, trenirati. allenatore m trener. allertare tr. (prs. allrto) alarmirati, uzbuniti. allestire tr. (prs. allestisco) prirediti, urediti, organizovati. allevamento m odgajanje, uzgoj; stoarstvo; farma; ~ di polli ivinarska farma. allevare tr. (prs. allvo) uzgajati; othraniti. allievo m ak, uenik. allineare tr. poreati, postrojiti; paesi non allineari nesvrstane zemlje. alldola f eva. alloggiare intr. (prs. allggio) stanovati; smestiti se; abbiamo alloggiato in un buon albergo smestili smo se u dobrom hotelu. alloggio m stan; dare ~ a qcn. primiti koga na stan. allontanare tr. (prs. allontano) udaljiti. allontanarsi rfl. udaljiti se; non allontanarti da casa nemoj se udaljavati od kue. allra adv. tada, onda; fin d ~ jo od tada; d ~ in poi otada; e ~? a sada? dakle? a to onda? allorch adv. kad; ~ lo incontrai stava parlando con un amico kad sam ga sreo, razgovarao je s prijateljem. allro m lovor, lovorika; (fig.)

slava, trijumf. alludere intr.(aux avere prep. a) nagovestiti, aludirati. allungare tr. (prs. allungo) produiti. alluvione f poplava. almeno adv. barem; mndami ~ una tua fotografa poalji mi barem jednu tvoju fotografiju. alpestre adj. planinski, gorski, strm, vrletan. Alpi f pl. alpi. alpino adj. alpski, planinski. alpinista m i f planinar, -rka. alquanto 1. adv. nekoliko, poneto; sto ~ meglio oseam se pomalo bolje. 2. adj. nekoliko; cerano alquante persone bilo je nekoliko ljudi. alterare tr. izmeniti; uzrujati se; viso alterato izoblieno lice; voce alterata uzrujan glas. altezza f visina. alto 1. adj. visok; gornji; ~ un metro e settanta visok je metar sedamdeset; a voce alta glasno; in ~ mare na puini. 2. m visina; guardare dall ~ in basso gledati s visine. 3. adv. visoko; in ~ gore, odozgo. 4. excl.; ~ l! stoj! altoparlante m zvunik. altrettanto adv. isto toliko, takoe; grazie ~! hvala takoe! altrimenti adv. inae, drugaije.

21

altro

altro adj. i prn. drugi; unaltra volta drugi put; unaltra cosa neto drugo; nient~ nita drugo; senz~ svakako, garantovano; fra l~ izmeu ostalog; l~ ieri, ieri l~ prekjue; se non ~ avete visto lesposizione ako nita drugo barem ste videli izlobu; siete contenti? tutt ~! jeste li zadovoljni? naprotiv! ~ che! I te kako! luno dopo l~ jedan za drugim. altroch excl. i te kako! nego ta! altrove adv. drugde, na drugo mesto. altura f uzvisina, breuljak. alunna f uenica. alunno m uenik, pitomac. alveare m konica. alzare tr. (prs. alzo) podii; ~ la voce vikati; ~ i prezzi povisiti cene. alzarsi rfl. dignuti se, ustati; lzati! alztevi! digni se! dignite se! ambile adj. ljubazan, ljubak, prijatan. amante m, f ljubavnik, ljubavnica, ljubitelj; ~ della natura ljubitelj prirode. amare tr. (prs. amo) voleti, amarsi rfl. voleti se. amarezza f gorina; (fig.) tuga, gorina. amaro adj. gorak; riso ~ tuan osmeh.

ambedue prn. m, f pl. oba, obojica; obe; oboje. ambiente m sredina, okolina; ambijent; prostorija; desidero cambiare ~ elim promeniti okolinu (drutvo). ambito m obseg, podruje; nell ~ di qcs. u okviru neega. ambulatorio m ambulanta. americano adj. ameriki. amica f (pl. -che) prijateljica. amichvole adj. prijateljski. amicizia f prijateljstvo; ho fatto ~ con lui spijateljio sam se s njime. amico m (pl. -ci) prijatelj; un mio ~ dinfanzia to mi je prijatelj iz detinjstva. ammaccare tr. (prs. ammacco) nagnjeiti, prignjeiti. ammaccatura f modrica, nagnjeenje, ulubljeno mesto. ammalato 1. adj. bolestan. 2. m bolesnik. ammassare tr. (prs. ammasso) nakupiti, nagomilati. ammazzare tr. (prs. ammazzo) ubiti; ~ il tempo utui vreme. ammttere tr. (ammtto, ammisi, ammsso) dopustiti; primiti, priznati; ammettiamo che egli venga pretpostavimo da on doe; ammetto il mio errore priznajem svoju greku. ammirare tr. (prs. ammiro) diviti se (kome, emu); ammiro la

22

animale

sua cultura divim se njegovom obrazovanju. ammiratore m oboavatelj. ammirazione f divljenje. ammobiliato adj. nameten (s nametajem). ammonire tr. (prs. ammonsco) opomenuti, upozoriti. amore m ljubav; amor proprio samoljublje; ~ della liberta ljubav za slobodu; per amor tuo tebi za ljubav; per ~ o per forza milom ili silom. amorvole adj. srdaan, pun ljubavi, nean. amoroso adj. ljubavni; zaljubljen; la poesa amorosa ljubavna poezija. ampio adj. prostran; opiran; un ampia sala prostrana dvorana; una persona di ampie vedute osoba irokih pogleda. anlisi f inv. analiza. anlogo adj. analogan. anche conj. i, takoe; hai parlato ~ troppo govorio si i previe; ~ se partissi sbito, non arriverei in tempo i da odmah otputujem, ne bih stigao na vreme. ancora adv. jo, opet; non ~ jo ne; non ~ arrivato jo nije doao; ~ una volta jo jednom. ncora f sidro; gettare, levare l~ baciti, dignuti sidro. andare intr. (vado, andai, an-

dato) ii, otii; ~ in treno voziti se vozom; ~ diritto ii ravno; ~ a letto ii u krevet; ~ in rovina propasti; ~ in bestia razbesneti se; andar via otii; andremo in mcchina, in barca ii emo autom, amcem; ~ a prndere qcs. otii po neto; ~ a trovare qn. posetiti nekoga; come va? kako je? va bene dobro je; questo comportamento non mi va ovo ponaanje mi se ne svia; tutto andr bene sve e biti dobro; vttene! odlazi (odavde)! andimocene idemo (odavde); ~ in capo al mondo otii na kraj sveta. andata f odlazak; biglietto di ~ e ritorno povratna karta. anddoto m anegdota; vi racconter un ~ ispriau vam anegdotu. anello m prsten; un ~ doro zlatni prsten. anestesa f anestezija, narkoza. anestesista m anesteziolog. ngolo m ugao, oak; lho incontrato all ~ (della strada) sreo sam ga na uglu (ulice). angoscia f mora, muka; briga, teskoba. angoscioso adj. muan, brian, teskoban. nima f dua; sr; non cera ~ viva nije bilo ive due. animale m ivotinja; gli animali

23

animalesco

domstici domae ivotinje. animalesco adj. ivotinjski. animare tr. (prs. nimo) oiveti, pokrenuti, podstai; (fig.) osokoliti, odueviti. animarsi rfl. oiveti. animato adj. iv; ivahan. animazione f oivljavanje ; ivahnost. nimo m duh; hrabrost; non prderti d~ nemoj klonuti duhom; si sono fatti ~ ohrabrili su se; hanno in ~ di acquistare una barca nameravaju nabaviti amac. nitra f (natra) patka. annata f godina; letina; un~ abbondante plodna godina. annegare intr. (prs. anngo) utopiti. annegarsi rfl. utopiti se. annttere tr. (anntto, annssi ili etti, annsso) pripojiti, priloiti. anniversario m godinjica. anno m godina; quest ~ ova godina; ove godine ; l~ scorso (o passato) prole godine; l~ prssimo idue godine; due volte all~ dvaput godinje; nel(l~) 1972 (godine) 1972; quanti anni hai? koliko ima godina? ho 22 anni 22 su mi godine; ogni tre anni svake tree godine; dieci anni fa pre deset godina; Anno Nuovo Nova godina.

annoiare tr. (prs. annio) dosaivati kome; ci siamo annoiati mortalmente umirali smo od dosade. annoiarsi rfl. dosaivati se. annuale 1. adj. godinji. 2. m godinjica. annualmente adv. svake godine. annullare tr. (prs. annullo) ponititi. annunciare (prs. annuncio), -ziare tr. objaviti, proglasiti, najaviti. annuncio m, -zio m objava, vest; oglas; un ~ pubblicittario reklamni oglas. nnuo adj. godinji. annusare tr. njuiti, njukati, pomirisati. annimo adj. bezimen; societ anonima deoniarsko drutvo; una lttera anonima anonimno pismo. ansia f zabrinutost, nemir; strepnja; siamo in ~ per lui zabrinuti smo za njega. ansioso adj. pun zebnje, brian; uznemiren, uzbudjen; era ~ di conscere lesito del concorso eleo je saznati (sa strepnjom je oekivao da sazna) rezultat takmienja. antenna f antena; ~ televisva televizijska antena. anticmera f predsoblje; fare ~

24

appetito

ekati u predsoblju. antichit f starost; antiko doba; le ~ (pl.) starine. anticipare (prs. antcipo) 1. tr. unapred uiniti ili dati; hanno anticipato di mezzora la riunione zapoeli su sastanak pola sata ranije. 2. intr. doi prerano, uraniti; il mio orologio antcipa moj sat ide napred; ~ un pagamento platiti unapred. antcipo m avans; prethodna isplata; mi ha dato un ~ dao mi je avans; in ~ unapred. antco adj. star(inski), starodrevan; antiki. antipasto m predjelo. antipatico adj. antipatian. anzi 1. adv. ak, tavie, naprotiv; disturbo? - anzi! smetam li? - naprotiv! ha parlato male, anzi malssimo govorio je loe, tavie, vrlo loe. 2. prp. pre; ~ tutto pre svega. anziano adj. star; stariji. anzich conj. radije nego; umesto da; prendi il treno ~ il pullman putuj (radije) vozom umesto autobusom. anzitutto adv. pre svega. ape f (zool.) pela. aperitivo m aperitiv. aperto 1. adj. otvoren; un carttere ~ prostoduna narav; te lo dico a cuore ~ iskreno ti kaem. 2. m otvoreno mesto;

all ~ pod vedrim nebom. apparecchio m sprava; aparat; avion; un ~ da caccia lovaki avion. apparenza f izgled, privid; severo solo in ~ on je samo naoko strog. apparire intr. (appaio, apparvi, apparso) pojaviti se; izgledati; la questione appare complicata pitanje izgleda zamreno. appartamento m stan; un ~ ammobiliato nametan stan; un ~ di tre vani trosoban stan. appartenere intr. (appartngo, appartnni, appartenuto) pripasti, pripadati; questi mbili appartngono a mio nonno ovaj nametaj pripada mom dedi. appassionare tr. (prs. appassino) odueviti; zainteresovati; privui. appassionato 1. adj. strastven, zanesen. 2. m zanesenjak. appello m apel, poziv; (jur.) poziv; fare l ~ prozivati. appena adj. jedva, tek, im; ci si vede ~ jedva se neto vidi; sono ~ le otto tek je osam sati; ~ che lo vide tek to ga je video; non ~ posso im mogu. appndere tr. (appndo, appsi, appso) obesiti, veati. appendice f dodatak; feljton. appetito m apetit; elja, pouda (di qcs. za im); buon ~! pri-

25

applaudire

jatno! applaudire intr (prs. applaudo i -sco) pljeskati. applicare tr. (prs. pplico) primeniti; namestiti; ~ una fasciatura povezati. applicarsi rfl. (a qcs. emu) posvetiti se; si tutto applicato allo studio dellinglese sav se posvetio uenju engleskog jezika. applicazione f primena; nastojanje. appoggiare tr. (prs. appggio) nasloniti; podupirati. appogiarsi rfl. nasloniti se; osloniti se. appsito adj. odgovarajui. appositamente adv. na odgovarajui nain, u tu svrhu. apposta adv. namerno, upravo. apprndere tr. (apprndo, apprsi, apprso) nauiti. appresso 1. prp. blizu, kod; ~ a uz, pored. 2. adv. blizu, u blizini. apprezzare tr. (prs. apprzzo) ceniti. approfittare intr. (prs. approfitto) koristiti, iskoristi (di qcs. neto). approfondire tr. (prs. approfondisco) produbiti; detaljno prouiti. approssimativo adj. priblian. approssimamente adv. priblino.

approvare tr. (prs. apprvo) odobriti. appuntamento m sastanak; fissare un ~ odrediti sastanak. appuntito adj. zailjen. appunto m beleka; prndere appunti beleiti. appunto adv. upravo, ba; le cose stanno ~ cos stvari stoje upravo tako. aprile m april; in ~ u aprilu; il primo ~ prvi april, prvoga aprila; ai primi di ~ poetkom aprila; a fine ~ krajem aprila. aprire tr. (apro, aprii, aprto) otvoriti, otkljuati; non ~ bocca ne zinuti; aprirsi un varco tra la folla prokriti sebi prolaz kroz mnotvo; poveriti se, otvoriti srce (a qn. nekome). a guanto ? poto je? aquario m akvarijum. arabo adj. arapski. aragosta f jastog. arancia f naranda. aranciata f oranada; prndere un~ popiti oranadu. arancio m naranda (stablo). arancione adj. narandast. arare tr. (prs. aro) orati. artro m plug, ralo. arbitrario adj. proizvoljan; samovoljan, svojevoljan; stata una decisione arbitraria to je bila samovoljna odluka. rbitro m sudija (u sportu).

26

arrivare

arbusto m grm. architetto m arhitekta. archivio m arhiv. arcipelago m arhipelag, ostrva. arco m luk, svod; ~ trionfale slavoluk. ardente adj. gorui; (fig.) vatren. rdere intr. (ardo, arsi, arso) izgoreti, izgarati; ardo dalla sete umirem od ei. ardito adj. smeo, odvaan. ardore m ar, strast; ega, vrelina; l~ dellestate letnja ega. rea f povrina; oblast, podruje. argento m srebro; ~ vivo (= mercurio) iva; d~ srebrn. argilla f glina, ilovaa. rgine m nasip, brana. argomento m dokaz; povod; razlog; argument; addurre un ~ vlido, persuasivo pruiti dobar, uverljiv dokaz. aria f vazduh; corrente d~ promaja; all~ aperta na otvorenom, na otvoreno; vado a prndere un po d~ idem malo na vazduh; (fig.) darsi delle arie praviti se vaan. rido adj. suv, suan; (fig.) suvoparan, isprazan, neplodan. arioso adj. pun vazduha, provetren; prostran. arlecchino m arlekin (linost iz komedije del arte); (fig.)

lakrdija. arma f (pl. le armi) oruje; ~ da fuoco vatreno oruje; andare sotto le armi stupiti u vojsku; prndere le armi latiti se oruja; deporre le armi poloiti oruje. armadio m orman; ~ a muro uzidani orman, plakar. armare tr. (prs. armo) naoruati; ~ di fucili naoruati pukama. armatura f 1. oklop; ljutura. 2. (teh.) metalni sekelet, armatura. armona f sklad, harmonija. armonioso adj. harmonian, umilan, milozvuan. arnese m alatka, orue; (pl.) alat, pribor. arrabbiarsi (prs. mi arrbbio) ljutiti se; naljutiti se; si arrabbia con facilit brzo se naljuti. arredare tr. opremiti, namestiti, dekorisati. arrndersi (mi arrndo, mi arsi, mi sono arrso) predati se. arrestare tr. (prs. arrsto) zaustaviti; uhapsiti. arrestarsi rfl. zaustaviti se, zastati; a quel grido il ragazzo si arrest na taj krik (uvi taj krik) deak je zastao. arrivare intr. (prs. arrivo) doi, prispeti; ~ fino a dospeti do; siete arrivati in tempo? jeste li stigli na vreme? non siamo

27

arrivedrci

pi arrivati a prndere lareo nismo vie stigli na avion; non ci arrivo a capire ne mogu da shvatim. arrivedrci! do vienja! (meu prijateljima); arrivedrLa! do vienja! (gospodine, gospoo). arrivo m dolazak; l ~ della nave dolazak broda; al mio ~ pri mom dolasku. arrossire intr. (prs. arrosssco) zacrveneti se, pocrveneti. arrostire tr. (prs. arrostsco) pei, ispei. arrosto m peenje; pollo ~ peeno pile. arrotondare tr. zaokrugliti, zaokruiti. arso adj. izgoren. arte f umetnost; umee; vetina, zanat; un opera d~ umetniko delo. articolazione f zglob; artikulacija (glasova). artcolo m (gram.) lan; (novinski) lanak; (trg.) artikl; ~ di fondo uvodnik; articoli di prima necessit roba iroke potronje; ~ determinativo odreeni lan; ~ indeterminativo neodreeni lan; ~ partitivo partitivni lan. artificiale adj. vetaki. artificialmente adv.vetaki. artigiano m zanatlija. artista m (pl. gli artisti) umetnik; f (pl. le artiste) umetnica.

artistico adj. umetniki. arzillo adj. ivahan, okretan. ascella f pazuh. ascensore m lift. asciugacapelli m fen za kosu. asciugamano m pekir. asciugare tr. (prs. asciugo) osuiti, brisati, obrisati. asciutto adj. suv, osuen; mrav, suvonjav; odsean, neljubazan; vino ~ oporo vino. ascoltare tr. (prs. asclto) sluati, posluati. asilo m utoite, sklonite; (politico) azil. sino m magarac. asma f astma. asociale adj. asocijalan; nedrutven. aspettare tr. (prs. asptto) ekati; oekivati. aspetto m izgled, vid, pojava, aspekt; sotto quest~ u tom pogledu. aspirapolvere m usisiva. aspiratore m aspirator. aspirina f aspirin. aspro adj. hrapav, opor; (fig.) otar, surov. assaggiare tr. probati. assai adv. mnogo, dosta, veoma. assalire tr. (prs. assalgo i assalisco) napasti, navaliti (na). assalto m napad, juri, prepad; prndere d~ zauzeti juriem.

28

attndere

assassino m ubica, razbojnik. asse 1. m osovina. 2. f daska. assegnare tr. (prs. assgno) doznaiti, dodeliti, odrediti, uputiti. assegno m doznaka, ek; contro ~ s pouzeem. assemblea f skup, zbor, skuptina. assente adj. odsutan. assicurare tr. (prs. assicuro) osigurati; obezbediti. assieme adv. zajedno. assstere (assisto, assisti,assistito) 1. tr. pomoi (nekome neto). 2. intr. prisustvovati, biti prisutan; assisteremo allo spettcolo di stasera prisustvovaemo veeranjoj predstavi. associazione f udruenje, drutvo, asocijacija. assolutamente adv. potpuno, apsolutno. assoluto adj. bezuslovan, apsolutan, potpun, savren. asslvere tr. (asslvo, asslsi, asslto) osloboditi (da qcs. neega), razreiti. assorbre tr. (assrbo ili assorbisco, assorbito, assorbito ili assrto) upijati, usvojiti; (fig.) obuzeti, zaokupiti; il lavoro lo assorbe tutto rad ga potpuno zaokuplja. assmere tr. (assumo, assunsi, assunto) preuzeti na sebe; po-

primiti. assurdo adj. besmislen, apsurdan. asta f motka koplje; ipka; (vertikalna) crta, potez (u pisanju). asterisco m zvezdica (grafiki znak). astrologo m (pl.-gi, fa) astrolog. astuccio m kutijica; futrola, pernica; ~ per gli occhiali futrola za naoare. atletica f atletika. atmosfrico adj. atmosferski. atono adj. (ling.) nenaglaen. trio m predvorje, trem. atroce adj. okrutan, grozan, uasan, jeziv. atrocit f okrutnost, grozota. attaccapanni m inv. vealica, iviluk. attaccante m (sport) napada, navalni igra. attaccare tr. (prs. attacco) obesiti, privrstiti, prilepiti; ~ discorso zapoeti razgovor. attacco m napad, navala, atak. atteggiamento m dranje, stav. attndere intr. i tr. (attndo, attsi, attso) ekati, oekivati; baviti se (a qcs. ime), paziti (na neto); posvetiti se (emu); si sono fatti ~ a lungo (= li abbiamo attesi a lungo) dugo smo ih ekali.

29

attentamente

attentamente adv. paljivo. attento adj. paljiv; attenti! panja! mirno! attenzione f panja, pozor; fare ~ a qcs. paziti na neto; ~! pazi! pazite! atterrire tr. (prs. atterrsco) prestraiti, zaplaiti. attesa f ekanje; stare in ~ di qn. iekivati koga. ttimo m trenutak; in un ~ za tren oka. attirare tr. (prs. attiro) privui, privlaiti; attirarsi lodio di qn. privui na sebe neiju mrnju. attivit f delovanje, aktivnost, poslovanje. attivo 1. adj. radan, okretan, aktivan. 2. m imovina, aktiva; (gram.) aktiv. atto 1. adj. sposoban, pogodan. 2. m delo, in; spis, akt; (teat). in. attore m glumac. attorno adv. uokolo; ~ alla tvola oko stola; darsi dattorno nastojati oko ega. attrattiva f privlanost, dra, ar. attraversare tr. (prs. attravrso) prei, prelaziti; ~ la strada prei ulicu. attraverso 1. adv. popreko. 2. prp. preko, kroz. attrezzare tr. (prs. attrzzo) snabdeti, opremiti.

attrezzo m orue; sprava; alatka. attribure tr. pripisati (nekome neto); dodeliti. attrice f glumica. augurare tr. (prs. uguro) zaeleli, estitati; mi uguro di rivedervi presto nadam se da u vas brzo ponovno videti. augrio m estitka, elja; fare gli augri estitati; tanti augri! sve najbolje! aumentare (prs. aumnto) 1. tr. umnoiti, poveati. 2. intr. porasti, poveati se; i prezzi sono aumentati cene su porasle. aumento m poveanje, porast. aurora f zora, svitanje; spunta l ~ svie. ausiliare adj. pomoni. autista m voza. autobus m inv. autobus. autogestione f samoupravljanje. automatico adj. automatski. autombile f automobil; andare in ~ voziti se autom. automobilina f auti (igraka). autnomo adj. samostalan, autonoman; gestione autonoma samoupravljanje. autore m autor, tvorac, zaetnik. autorimessa f garaa. autorit f vlast, autoritet. autorizzare tr. (prs. autorizzo) ovlastiti, opunomoiti.

30

avvisare

autostello m motel. autostrada f autoput. autunnale adj. jesenji. autunno m jesen; in ~, durante l ~ u jesen. avambraccio m podlaktica. avanspettcolo m predigra (pre filmske predstave). avanti 1. prp. ispred, pre; ~ lalba pre zore. 2. adv. napred, unapred, dalje; dora in ~ odsada dalje; avanti! napred! dalje! slobodno! avanzare intr. (prs. avanzo) napredovati; avnzati! doi blie! avaro adj. krt, lakom; ~ di parole krt je na reima. avere tr. (h, bbi, avuto) imati, posedovati; dobiti; aver molto da fare imati mnogo posla; ~ fame biti gladan; ~ sete biti edan; ~ linfluenza imati grip; ~ mal di testa imati glavobolju; ~ mal di pancia imati bolove u stomaku; ~ un debole per qn. biti slab prema kome; oseati sklonost prema nekome; ~ voglia eleti; che hai? ta ti je? ha avuto un impiego dobio je posao; non so che cosa abbia ne znam ta mu je; non ho niente nita mi nije; non ha niente a che fare con nema nita zajedniko sa. aviatore m avijatiar. aviazione f vazduhoplovstvo, avijacija.

avorio m slonova kost, slonovaa. avvedersi (mi avvdo, mi avvidi, mi sono avveduto); ~ di qcs. opaziti neto, primetiti neto; si sono avveduti del proprio errore opazili su svoju greku. avvelenare tr. trovati, otrovati. avvenimento m dogaaj, zbivanje. avvenire 1. intr. (prs. 3. avvine) dogoditi se, desiti se. 2. m budunost; in ~ ubudue. 3. adj. inv. il tempo ~ budunost. avventura f pustolovina, avantura. avventurarsi (prs. mi avventro) odvaiti se, usuditi se. avverbio m prilog. avversario 1. m protivnik. 2. adj. protivniki; la squadra avversaria protivnika ekipa. avvertire tr. (prs. avvrto) javiti, obavestiti; opaziti; upozoriti; ti avverto di non scherzare troppo upozoravam te da se previe ne ali. avviare tr. (prs. avvo) uputiti; zapoeti, uvesti; ci avviammo alluscita uputili smo se prema izlazu. avvicinare tr. (prs. avvicino) pribliiti; linverno si avvicina zima se pribliava. avvisare tr. (prs. avviso) obave-

31

avviso

B

stiti, javiti, opomenuti. avviso m obavetenje; oglas; opomena; ho un importante ~ per voi imam vano obavetenje za vas; a mio ~ po mome miljenju; non sono del tuo ~ ne slaem se s tobom. avvocato m advokat, branilac. avvlgere tr. omotati, zamotati. azalea f azaleja.

azione f radnja, delo, in; passare all ~ prei na delo; fare una buona ~ uiniti dobro delo; (trg.) deonica, akcija; societ per azioni deoniarsko drutvo. azzardarsi usuditi se; non mazzardo ne usuujem se. azzurro 1. adj. plav; ~ chiaro svetloplav; ~ scuro tamnoplav. 2. m plava boja; l~ del cielo plavetnilo neba.

BB, b (bi) m ili f B, b. babbeo m blesan, budala. babbo m tata, otac; Babbo Natale Boi-Bata. baccal m bakalar; (fig.) suvonjav ovek, mravko. baccano m galama, buka; graja. bacchetta f tapi, palica; ~ magica arobni tapi. baciare tr. (prs. bacio) poljubiti. bacile m umivaonik. bacillo m bacil. bacino m basen; lahor, umivaonik. bacinella f posudica. bacio m poljubac; dare un ~ poljubiti.32

bacione m veliki snaan poljubac. baco m buba, ~ da seta svilena buba. badare 1. intr; ~ a paziti (a qcs. na neto) bada ai fatti tuoi gledaj svoja posla; bada di non scivolare! pazi da ne klizne! 2. tr. uvati; ~ il gregge paziti na stado. badia f opatija, manastir. badile m lopata. baffi m pl. brkovi; rdere sotto i ~ zlobno se smejati. bagaglio m prtljag; ~ a mano runi prtljag. bagnante m kupa. bagnare tr. (prs. bagno) pokvasiti, okupati. bagnarsi rfl.

barbiere

smoiti se, okupati se; pokisnuti; mi sono tutto bagnato sav sam se pokvasio. bagnato adj. mokar. bagno m kupatilo; kupka; kada; fare un ~ okupati se; bagni di mare morsko kupanje. baia f zaliv. balbettare intr. (prs.balbtto) mucati; balbetta un po di tedesco natuca malo nemaki. balcanico adj. balkanski. balcone m balkon. baldoria f banenje. balena f (zool.) kit, (fig.) debeo ovek, grdosija. balestra f samostrel. balia f dojilja. ballare intr. (prs. ballo) igrati; ~ come un orso nezgrapno igra. ballerina f igraica, balerina. ballo m igra, ples; bal; ~ di dame igra u kojoj biraju dame; ~ in maschera bal pod maskama. balordo adj. tup, aav, smeten. balsamico 1. m aceto ~ balsamsko sire. 2. adj. lekovit, mirisan, deluje kao melem. balzare intr. (prs. balzo) odskoiti, poskoiti. bambina f devojica. bambino m dete, deak. bambola f lutka. bambolina f lutkica. banana f banana.

banca f banka; devo andare alla ~ moram da idem u banku. bancarella f tezga; kolica (putujueg prodavca). bancarotta f bankrot. banchetto m gozba, pir, banket, sveana veera. banchina f ozidana obala, bankina; peron (na eleznikoj stanici). banco m klupa; ~ di scuola kolska klupa; ~ di prova (fig.) probni ispit, provera. banconota f novanica; una ~ da mille lire novanica od 1000 lira. banda f traka, vrpca; (fiz.) pojas, zona (zraenja); frekvencija; eta, druina. bandiera f zastava, barjak; mutar ~ promeniti miljenje, prei u drugi tabor. bandierina f zastavica. bando m proglas, objava; ~ di concorso oglas za konkurs. bar m inv. kafi, bife, bar, ekspres-bar. barba f brada; farsi la ~ obrijati se; che ~! (= che noia) kako je dosadno! barbabitola f eerna repa; ~ rossa cvekla. barbaro m varvarin; adj. varvarski , svirep, divljaki, nekulturan. barbiere m berberin, brica.

B

33

barca

B

barca f amac. barchetta f dim. ami, brodi. barcollare intr. (prs. barcllo) teturati se, klimati se. barocco 1. adj. barokni; (fig.) udan, bizaran. 2. m barok. barra f ipka, poluga, motka. barriera f prepreka, pregrada, brana. barzeletta f vic, ala. basamento m postolje, podnoje; (teh.) asija (motora). basare tr. temeljiti, zasnivati (su qcs. na emu). base f osnova, temelj; in ~ a na osnovu,temelju (neega). basettea f pl. zalizak, zuluf. baslica f bazilika, starohrianski hram. basilico m bosiljak. basso 1. adj. nizak, dubok; tih; a bassa voce tiho; a capo ~ pognute glave. 2. m (muz.) bas. 3. adv. nisko; in ~ dole; parlar ~ tiho govoriti. bassorilievo m bareljef. bastare intr. (prs. 3. basta) biti dovoljno; basta! dosta je! basta cos! to je dovoljno! bastone m tap, batina, palica. battaglia f bitka, boj, borba. battello mali brod, amac; prenderemo ~ voziemo se laom. bttere (prs. batto) 1. tr. tui,

udarati, lupati; ~ le mani (= applaudire) pljeskati. 2. intr. kucati; bttono le ore izbijaju sati; in un batter docchio za tren oka. battera f baterija. batteriologico adj. bakterioloki. battsimo m krtenje; ~ del fuoco vatreno krtenje. batticuore m lupanje srca; uzbudjenje, nemir, ustreptalost. battista m i f krstitelj; San Giovanni Battista Sveti jovan Krstitelj. battuta f udar, takt (u muzici); ~ di spirito duhovita primedba, dosetka. bale m (putni) koveg; fare i bauli spremiti se na put; (autom.) prtljanik. beato adj. blaen; srean; ~ te! blago tebi! beati voi! blago vama! becco m kljun. befana f (crkv.) Bogojavljenje; starica koja po tradiciji donosi deci poklone za Bogojavljenje; (fig.) runa baba, matora vetica. beh! excl. pa dobro! bellezza f lepota; che ~ ! lepota! una ~ sentirlo cantare prava je milina sluati ga kako peva; labbiamo aspettata la ~ di unora ekali smo je celi sat. bellico adj. ratni.

34

bidone

bellicoso adj. ratoboran. bellino adj. lepukast, sladak. bellissimo adj. prekrasan, prelep, divan. bello 1. adj. lep; oh bella! svata! l hai fatta bella! (iron.) ba si pogodio! hai un bel dire! lako je tebi govoriti! questa bella ovo je dobro. 2. m lepo, lepota; sul pi ~ u najbolji as; na vrhuncu. belva f zver. bench conj. premda, iako; ~ io avessi ragione, non volle ascoltarmi iako sam imao pravo, nije me hteo sluati. bene 1. adv. dobro; star ~ dobro se oseati; star poco ~ oseati se slabo; va ~ dobro je; va ~ u redu je! ben venuto! dobrodoao! stammi ~! da si mi zdrav! ti sta tanto ~! tako ti dobro stoji! 2. m dobro; voler ~ a qn. voleti koga; per il tuo ~ za tvoje dobro. 3. m pl. imanje, dobra; ~ mbili pokretna imovina; ~ immbili nekretnine. benedetto adj. blagosloven; (fig.) blaen; udan. benedettino adj. benediktinski. benfico adj. blagotvoran; dobrotvoran. benessere m ugodno oseanje, prijatnost; blagostanje. benigno adj. dobroudan, benigni.

benino adv. dosta dobro. beninteso adj. naravno, razume se. benssimo adv. vrlo dobro; izvrsno. benone adv. vrlo dobro, ba dobro, izvrsno. benvenuto! excl. dobrodoao! benzina f benzin. bere tr. (bvo, bvvi, ili bevtti, bevuto) piti, popiti; ~ alla salute di qn. piti u neije zdravlje. bergamasco adj. iz grada Bergama. bernccolo m kvrga, voruga; avere il ~ di qcs. imati za to uroenu sklonost; imati smisla za to. berretto m kapa; ~ militare vojnika kapa; ~ (floscio) kaket. bestia f ivotinja; andare in ~ jako se naljutiti, pobesneti. bestiame m stoka, marva. bettula f (bott.) breza. bevanda f pie, napitak. bianchera f rublje, ve; ~ personale lini ve; ~ da letto posteljina. bianco adj. beo; sed; capelli bianchi seda kosa. bibita f (osveavajue) pie. biblioteca f biblioteka. bidello m uvar. bidone m bure, kanta; (fig.) podvala, prevara.

B

35

bicchiere

B

bicchiere m aa; un ~ di vino aa vina; un ~ da vino vinska aa; vuotare il ~ ispiti (ili isprazniti) au. bicicletta f bicikl; andare in ~ voziti se biciklom. biennale 1. adj. dvogodinji. 2. m bijenale. bietola f (bot.) eerna repa; blitva. bigio adj. siv; pepeljast. bigliettaio m prodavac ulaznica. bigliettera f biletarnica, blagajna; ~ automatica aparat za prodaju karata. biglietto m karta; ulaznica; vozna karta; ~ da vsita posetnica, vizit karta; ~ da mille lire novanica od 1000 lira; ~ per il tram tramvajska karta; ~ d auguri estitka; ~ di andata e ritorno povratna karta; fare i biglietti kupiti vozne karte. bikini m inv. bikini. bilancia f vaga; horoskopski znak; mttere sulla ~ staviti na vagu; ~ commerciale trgovaka vaga. bilancio m proraun, bilans, budet, obraun. bimba f devojica. bimbo m dete, deak. bimestrale adj. dvomeseni. binario m kolosek, pruga; dvojni, binaran.

bincolo m dvogled, durbin. biochimico 1. m biohemiar. 2. adj. biohemijski. biologia f biologija. biondo adj. plav; capelli biondi plava kosa. birichino m vragolan, mangup. biro f hemijska olovka. birra f pivo; ~ in bottiglia pivo u boci; ~ alla spina pivo na toenje. bisbigliare tr. (prs. bisbiglio) aputati, mrmljati. biscotto m keks. bisognare intr. (prs. 3. bisgna) trebati, biti potrebno; bisognava sentirlo trebalo je da ga ujete; trebalo je to uti; bisogna che tu ci vada mora ii tamo. bisogno m potreba; oskudica; aver ~ di trebati; non abbiamo ~ di nulla ne trebamo nita; in caso di ~ ako ustreba; che ~ cera di dirglielo? ta mu je to trebalo da kae? bistecca f biftek, kotlet. bitume m smola, bitumen; asfalt. bivio m raskrsnica. bloccare tr. (prs. blcco) blokirati, zatvoriti. blu 1. adj. plav 2. m plava boja; plavetnilo; ~ chiaro svetloplavo; ~ scuro tamnoplavo. blusa f bluza. bocca f usta; restare a ~ aperta

36

bottone

zaprepastiti se, zgranuti se; rimanere a ~ asciutta ostati praznih ruku; non ha aperto ~ nije ni zinuo; in ~ al lupo! sreno! boccale m krigla; bokal. boccetta f boica. boccia f boca. bocciare tr. (prs. bccio) odbaciti, oboriti na ispitu; sato bocciato pao je na ispitu. boccone m zalogaj; un amaro ~ razoarenje. bolletta f priznanica; raun; bolletino bilten; ~ ufficiale slubeni list. bollire intr. (prs. bllo) vreti, kljuati; lacqua bolle voda vri; devo far ~ il latte moram prokuvati mleko. bollo m peat, ig. bolognese 1. adj. bolonjski. 2. m itelj Bolonje. bomba f bomba; ~ a mano runa bomba. bombardamento m bombardovanje. bonario adj. dobroudan, blag, prijatan. bont f dobrota; abbia la ~ di dirmi molim Vas, recite mi, budite tako dobri, pa mi recite. borchia f nitna. bordo m ivica, rub, porub; bok lae; essere a ~ (di una nave) biti na brodu; salire a ~ ukrcati

se; a ~ di unauto u autu; labbiamo preso a ~ uzeli smo ga u auto, na brod. borghese 1. adj. graanski; burujski; civilni; vestire in ~ nositi civilno odelo. 2. m graanin; buruj. borgo m (pl.-ghi) varoica, palanka, gradi; predgrae. borsa f vrea; torba; berza; ~ nera crna berza; ~ di studio stipendija. borsetta f (enska) torbica; ~ in pelle kona torbica. bosco m uma; ~ di querce hrastova uma. boscoso adj. umovit. bosniaco 1. adj. bosanski. 2. m Bosanac. botta f udarac; prendere le botte dobiti batine. botte f bava, bure; spillare la ~ otvoriti slavinu na bavi; naeti bavu. bottega f duan, prodavnica. botteghino m prodavnica sreaka ili ulaznica; biletarnica; blagajna. bottiglia f boca; una ~ di vino boca vina; una ~ da vino vinska boca. botto m udarac; di ~ odjednom; prasak, tresak. bottone m dugme, prekida; girare il ~ della luce pritisnuti prekida; attaccare un ~ priiti

B

37

bovino

B

dugme; (fig.) zadrati koga dosadnim dugakim brbljanjem. bovino adj. govei; volovski; bestiame ~ krupno blago. bozza f nacrt, skica. bracciale m narukvica. bracciante m nadniar. braccio m (pl. le braccia; ruke; i bracci krakovi, grane) ruka, miica; (mera) arin; (u smislu ogranka) krak, grana; incrociare le braccia (= scioperare) prekrstiti ruke (trajkovati); portare in braccio nositi na rukama; accgliere a braccia aperte doekati rairenih ruku; i bracci di un fiume rukavci reke. brace f ar, eravica. brano m odlomak. bravo adj. vet, sposoban; dobar, estit; hrabar, odvaan; molto ~ in matemtica odlian je u matematici, dobro zna matematiku. bravura f spretnost, vetina, umee, izvebanost. breve adj. kratak; in ~ ukratko; torner fra ~ vratiu se uskoro. brevetto m patent. briciolo m mrvica; non ha un ~ di coscenza nema ni trunke savesti. briga f neprilika, nezgoda, smetnja; svaa. brillante adj. blistav, sjajan. brillantina f briljantin.

brillare intr. blistati, sijati; isticati se, briljirati. brillo adj. prinapit, nacvrckan. brina f slana, inje. brndisi m.inv zdravica; fcero un ~ (= brindrono) alla salute del presidente nazdravili su predsedniku u zdravlje. britannico 1. adj. britanski. 2. m Britanac. brvido m jeza, strah; uzbuenje; mi vngono i brividi jeim se; ama il ~ della velocit voli uzbuenje koje donosi brzina; film del ~ horor film. brodo m orba; ~ di gallina kokoja orba; ~ (fig.) tutto fa sve moe posluiti. brontolare intr. gunati, prigovarati. bronzo m bronza; faccia di ~ bezobrazna (ili bestidna) osoba. bruciare (prs. brucio) 1. tr. paliti; ~ la legna spaljivati drva. 2. intr. (rdere) goreti, izgarati, pei. bruciatura f opekotina, gorenje, paljenje. brullo adj. ogoljen, bez rastinja, pust. bruno 1. adj. sme, zagasit, crnokos, crnomanjast. 2. m tamna (ili smea) boja; portare il ~, vestire a ~ nositi crninu. bruscamente adv. otro, grubo, naglo, iznenada; frenare ~ naglo

38

buttare

koiti. bruschetta f prepren hleb. bruso m um, buka, utanje; amor; il ~ della folla amor rulje (ili svetine). brutto adj. ruan, gadan; me la vedo brutta slabo mi se pie; ne ho passato delle brutte proao sam teke trenutke; una brutta malattia opaka bolest. buca f rupa, otvor, jama; ~ delle lettere potanski sandui. bucare tr. probuiti. buccia f kora, ljuska. buco m rupa, otvor; fare un ~ nellacqua (fig.) pretrpeti neuspeh, propasti. bue m (pl. buoi) vo. buffo adj. smean, komian, neobian. buga f la; dire buge lagati. bugiardo 1. adj. laljiv. 2. m laov. buio 1. adj. mraan, taman. 2. m tama, tmina; ~ fitto mrka tmina. bulgaro 1. adj. bugarski. 2. m Bugarin. buongustaio m gurman. buono 1. adj. dobar; buon giorno dobro jutro, dobar dan; buona sera dobro vee; buona notte laku no; buon appetito prijatno; buon compleanno! srean roendan! buon weekend! prijatan vikend! noi non

ci alziamo di buonora mi se ne diemo rano; di buon mattino rano ujutro; lho comprato a buon mercato kupio sam ga jevtino; un lavoro fatto alla buona to je jednostavno nainjen rad; un uomo ~ dobar, poten ovek; un buon uomo dobriina; l hanno calmato con le buone umirili su ga na lep nain; buona fortuna! mnogo sree! 2. m priznanica, bon. burattino m lutka, marioneta; drveni lutak. burocratico adj. birokratski. burrasca f (nagla) oluja, bura; il mare era in ~ more je bilo jako uzburkano. burro m puter; pane col ~ hleb sa puterom; bistecca al ~ biftek na puteru. busta f koverta, omot (za pisma); (custodia a forma di busta) futrola za naoare i sl. bustina f mali omot, paketi; (meka) vojnika kapa. busto m trup; poprsje; fotografia a mezzo ~ fotografija poprsja. buttare tr. (prs. butto) baciti; ~ dalla finestra baciti s prozora; ~ gi un edificio sruiti zgradu; ha buttato gi il tema senza rifltterci napisao je domai zadatak na brzinu, bez razmiljanja.

B

39

C, c

cC, c (ci) m ili f k, , (pred e, i). cabina f kabina, sobica; ~ telefonica telefonska govornica. cacao m kakao. caccia f lov; battuta di ~ veliki lovaki pohod; andare a ~ ii u lov; dare la ~ a qn. ii u poteru za kim. cacciare tr. (prs. caccio) loviti; terati; lo hanno cacciato via poterali su ga; voleva ~ un grido hteo je vrisnuti. cacciatora f; alla ~ na lovaki nain. cacciavite m rafciger. cacciocavallo m kakavalj. cadvere m le, mrtvac. cadenzato adj. ravnomeran, po taktu, ritmian. cadere intr. (cado, caddi, caduto) pasti, padati; mi caduto in mente setio sam se; stavolta Capodanno cade di domnica ovaj put Nova godina pada u nedelju. caduta f pad, padanje. caff m kafa; ~ espresso espreso kafa; andiamo a prndere un ~ idemo popiti kafu; ~ macchiato kafa sa malo mleka.40

ccaffellatte m inv. bela kafa. caffetteria f kafe-bar, kafi. cagnolino m kuca, kuence, tene. cala f zaliv, uvala. calamari pl m lignje. calare tr. spustiti; sniziti; sii; silaziti. calciatore m fudbaler. calcio m udarac nogom; fudbal; una partita di ~ fudbalska utakmica; ~ di rigore jedanaesterac; ~ dngolo korner; ~ di punizione kazneni udarac. calcolare tr. intr. raunati. calcolatore m raunar, kalkulator. clcolo m raunanje. caldo 1. adj. topao; (molto) ~ vru. 2. m toplina, vruina; ho ~ toplo mi je; fa ~ toplo je; un ~ soffocante sparina je. calendario m kalendar. calle 1. f ulica (u Veneciji). 2. m staza. callo m ulj. calma f tiina, mir; con ~ mirno. calmare (prs. calmo) tr. umiriti, stiati; ~ il dolore, la fame

cammino

stiati bol, glad. calmarsi rfl. stiati se, primiriti se; il vento si calmato vetar se stiao; clmati! umiri se! calmo adj. miran; hladnokrvan; ha un temperamento ~ mirne je naravi. calore m toplina, vruina, ega; (fig.) parl con ~ govorio je sa arom. calorfero m radijator. calpestio m topot; lupanje nogama. calvo adj. elav; uomo ~, un ~ elavac. calza f arapa; mttiti le calze obuci arape; levarsi le calze skinuti arape. calzatura f obua, cipele. calzettone, calzzerotto m dokolenica. calzino m kratka (muka) arapa. calzolaio m obuar. calzoncini m pl. kratke pantalone. calzoni m pl. pantalone. cambiamento m izmena, promena. cambiare tr. (prs. cambio) menjati, promeniti; ~ treno presedati; ~ (di) casa preseliti se; ~ velocit menjati brzinu (na autu); ho cambiato idea predomislio sam se; la cosa non cambia to nita ne menja stvar;

tutto cambiato sve se promenilo; vado a cambiarmi idem da se presvuem. cambiavalute m menjanica. cambio m razmena, promena; corso del ~ kursna lista; al ~ di cinquanta lire po kursu od 50 lira; la leva del ~ ruica menjaa (na autu). cmera f soba; komora; ~ da letto spavaa soba; ~ a un letto jednokrevetna soba; ~ da bagno kupatilo; ~ daria unutranja guma; ~ di commercio trgovaka komora. cameretta f sobica. cameriera f sobarica; konobarica. cameriere m konobar; sobar. camicetta f bluza, kratka koulja. camicia f koulja; ~ da notte spavaica. caminetto m kamin, sobno ognjite. camino m ognjite; gola del ~ dimnjak, odak. camion m kamion. camionista m voza kamiona. cammello f kamila. camminare intr. (prs. cammino) hodati; abbiamo camminato per due ore hodali smo dva sata. cammino m hod, put, staza; ci siamo messi in ~ alle sei krenuli smo (na put) u est sati; cammin

c

41

camomilla

c

facendo usput. camomilla f kamilica. camoscio m divokoza; jelenska koa. campagna f polje, selo, priroda; (polit.) kampanja, agitacija; ~ (militare) vojni pohod; gente di ~ seljaci; in ~ na selu, na selo. campana f zvono. campanello m zvonce; sonare il ~ zazvoniti, zvoniti. campanile m zvonik, toranj. campare tr. iveti, preivljavati; campa cavallo che lerba cresce ne lipi magare do zelene trave. campeggio m kampovanje, kamp. campestre adj. poljski, seoski. Campidoglio m Kapitol (u rimu). campionato m prvenstvo, ampionat. campione m prvak, ampion. campo m polje, njiva; podruje; trg (u Veneciji); ~ sportivo igralite; ~ di concentramento koncentracioni logor; ~ di battaglia bojno polje; ~ di gioco igralite. canale m kanal. cancellare tr. (prs. cancllo) izbrisati, ukinuti, ponititi. cancello m ograda od kovanog gvoa; ~ (di ferro) gvozdena ograda.

cancerogeno adj. (med.) kancerogen, koji izaziva rak. cancro m (med.) rak, kancer; rak (ivotinja). candela f svea; accndere una ~ pripaliti sveu; ~ di accensione sveica (u motoru). candelina f sveica. candidato m kandidat. cndido adj. beo (kao sneg); (fig.) prostoduan, naivan; (poet.) sjajan, blistav. cane m pas (la cagna = kuja); ~ da caccia lovaki pas; vita da ~ pasji ivot, ~ da greggia ovarski pas; ~ da guardia pas uvar. canestro m ko, koara. canile m psea kuica, tenara, uzgajalite pasa. canna f trska, tap; ~ da pesca pecaljka, tap za pecanje. cannella f cimet. cannocchiale m durbin, dvogled. cannone m top. canottiera f majica bez rukava. canottaggio m veslanje. canotto m amac. cantante m, f peva, pevaica. cantare tr. intr. (prs. canto) pevati; ~ a orecchio pevati po sluhu; (fig.) lscialo ~! neka on svira! canticchiare tr. pevuiti. cantiere m gradilite; ~ navale

42

capra

brodogradilite. cantina f podrum. canto m pevanje; strana; dal ~ mio to se mene tie; daltro ~ s druge strane. cantuccio m oak, kutak. canzone f pesma, kancona; ~ popolare narodna pesma. canzonetta f moderna pesma, lager. capace adj. sposoban, kadar; prostran; ~ di tutto on je sposoban za sve; un locale molto ~ veoma prostrana prostorija. capacit f sposobnost; kapacitet, zapremina. capello m (pl.) kosa; ha i capelli neri, biondi ima crnu, plavu kosu (crnokos, plavokos je); vado a farmi tagliare i capelli idem da se oiam. capire tr. (prs. capisco) shvatiti, razumeti; capisce litaliano? razumete li italijanski? ~ a volo razumeti iz prve; si capisce! razume se! naravno! capitale 1. adj. glavni; stato condannato alla pena ~ osuen je na smrt. 2. f glavni grad, prestonica. 3. m glavnica, kapital; ~ desercizio obrtni kapital. capitano m kapetan; ~ di porto luki kapetan. capitare intr. (prs. cpito) doi, stii; una cosa smile non mi mai capitata nikad jo nisam

doiveo tako neto. capitolo m glava, poglavlje; lan, odredba. capo m glava; vrh, poetak; ef; rt; ~ ufficio naelnik ureda; ~ di famiglia glava porodice; ho mal di ~ boli me glava; bisogna cominciare da ~ treba poeti iznova (ili iz poetka); da ~ a fondo s kraja na kraj; andare in ~ al mondo ii na kraj sveta. capocuoco m glavni kuvar, ef kuhinje. capodanno m Nova godina. capogiro m vrtoglavica. capolavoro m remek-delo. capolinea m terminal, poetna ili zavrna autobuska, eleznika stanica. capoluogo m glavni grad. caposquadra m voa ekipe. capovolgere tr. okrenuti, preokrenuti naglavake. cappella f kapela, crkvica; canto a ~ zborno pevanje bez instrumentalne pratnje. cappello m eir; uvodni tekst; mttersi il ~ pokriti se; tgliti il ~! skini eir! otkri se! cappotto m kaput, ogrta, kabanica. cappuccetto m mali kaput; Cappuccetto Rosso crvenkapa. cappuccino m kapuino. capra f koza; (fig.) salvare ~ e cvoli uiniti da bude vuk sit i

c

43

capretto

c

koza cela. capretto m kozli, jare. capriolo, capriuolo, m (f-a) srnda, srna capro m jarac. capriccio m hir, kapric. capriccioso adj. udljiv, hirovit, tvrdoglav, nastran, svojeglav. capricorno m kozorog; jarac (horoskopski znak). capuccio m kapuljaa. carabiniere m policajac (u Italiji). caramella f karamela, bombona. carttere m narav; znaaj; karakter; (scrittura) rukopis; un uomo di ~ ovek vrstog karaktera; ha un brutto ~ ima lou narav. caratterstica f osobina, karakteristika. carbone m ugalj; ~ di legna drveni ugalj; carta ~ karbonpapir, papir za kopiranje. carburante m (pogonsko) gorivo. carburatore m karburator. crcere m (pl. le crceri) tamnica, zatvor. carciofo m artioka. cardaco adj. srani; disturbi cardiaci srane smetnje. cardinale 1. adj. glavni, osnovni; (gram.) glavni brojevi. 2. (crkv.) kardinal.

cardiochirurgo m (pl. ghi) kardiohirurg. carezza f milovanje. cargo m teret, teretni brod, transportni avion. caricare tr. (prs. crico) natovariti. crico 1. adj. krcat, pun, natovaren, optereen; un colore troppo ~ prejaka boja. 2. m teret, tovar; a ~ di qn. na iji teret (ili troak); punto di ~ taka optereenja. carie f karijes. carino adj. zgodan, draestan, ljubak. carit f milosre, dobroinstvo; per ~ zaboga! ni govora! carne f meso; ~ di vitello teletina; ~ di manzo govedina; ~ in sctola mesna konzerva. carnevale m karneval, maskembal. caro adj. mio, drag; skup; costa ~ skup(o) je; lho pagato ~ to sam skupo platio. carota f argarepa. carrello m mala kolica; porta a ~ klizna vrata. carriera f karijera, tok slube; far ~ brzo napredovati u slubi. carro m kola; ~ armato tenk; ~ allegorico karnevalska kola ukraena figurama. carrozza f koija, kola; ~ ristorante vagon-restoran.

44

castello

carrozzella f deija kolica. carrozzera f karoserija; autolimarska radnja. carta f papir; ~ asciugante upijaa hartija; ~ geogrfica atlas; ~ iginica toaletni papir; ~ moneta papirni novac; ~ didentit lina karta; una partita a carte partija karata. cartella f (kona) torba (za spise); kolska torba; ~ medica bolesniki list. cartellone m veliki oglas, plakat; pano. cartina f mali papir; ~ muta nema karta; ~ geografica geografska karta. cartoleria f papirnica, prodavnica kancelarijskog materijala. cartolina f; ~ postale dopisnica; ~ illustrata razglednica; ~ di auguri razglednica s estitkom. cartoncino m ceduljica; kartoni; ~ di auguri (pismena) estitka. cartone m karton; cartoni animati crtani film. cartuccia f aura; patrona, kartid, umetak; cilindar od slavine. casa f kua, dom; essere a ~ biti kod kue; andare a ~ ii kui; in ~ la signora? je li gospoa kod kue? sto di ~ lontano stanujem daleko; il padrone di ~ gazda kue; ~ alpina alpska

kua. casalinga f domaica; alla ~ na domai nain. cascare intr. pasti, padati. cascarsi rfl. nasesti. casco m kaciga, lem. caserma f kasarna. casetta f kuica. caso m sluaj, dogaaj; a ~ nasumice, proizvoljno; per ~ sluajno; in ogni ~ svakako; in nessun ~ nikako; nel ~ che tu dovessi partire prima... u sluaju da mora otputovati pre, il caso di to je sluaj sa; che casino! kakav nered! cassa f sanduk; blagajna, kasa; ~ di risparmio tedionica, fond, novani zavod. cassaforte f sef. cassata f kasato, sladoled sa kandiranim voem. casseruola f tiganj (s ruicom). cassetta f kutija, kaseta; ~ delle lttere potanski sandui. cassetto m fioka. cassetone m ormar s fiokama, komoda. cassiera f blagajnica. castagna f kesten (plod). castano adj. kestenjast; capelli castani smea kosa. castello m dvorac; Castel SantAngelo aneoska tvrava (u rimu); castelli in aria kule u vazduhu.

c

45

castigare

c

castigare tr. kanjavati, ukoriti, izgrditi (nekoga). caspola f kuerak, bedna kuica. catalogo m (pl.ghi) katalog. categoria f kategorija, vrsta. catena f lanac; verige; niz; ~ montuosa planinski venac. cattedrale f katedrala. cattivo adj. zao, lo; nevaljao. cattiveria f zloba, pakost. cattolico 1. adj. katoliki. 2. m katolik. catturare tr. uhvatiti, zarobiti. causa f uzrok, povod; (prav.) parnica; per ~ mia, tua zbog mene, tebe; a ~ del cattivo tempo zbog loeg vremena. causale adj. uzroni. cautela f opreznost, predostronost. cauto adj. oprezan; devi andar ~ mora biti oprezan. cava f rudnik; ~ di pietra kamenolom. cavaliere m jaha, konjanik; vitez. cavaletto m tafelaj. cavallo m konj; ~ di razza rasni konj; a ~ na konju; andare a ~ jahati; un motore di cento cavalli motor od 100 konjskih snaga. cavare tr. (prs. cavo) vaditi; izvaditi; izvui; ~ un dente izvaditi zub. cavarsi rfl. izvui se;

se l cavata izvukao se. caviglia f gleanj. cavit f upljina, duplja; ~ orale usna upljina. cavo m ica, kabl. cavolfiore m karfiol. cvolo m kupus; cavolo! do vraga! ce = ci (pred lo, la, li, le, ne); ce ne ha parlato pi volte govorio nam je o tome vie puta; ti prego di mandrmeli molim te da mi ih poalje. c = ci sono ima. cco 1. adj. eki; lingua ceca eki jezik. 2. m eki jezik. 3. Ceco eh. cdere (prs. cdo) 1. intr. popustiti; prestati, odustati. 2. tr. ustupiti; ~ il posto a qn. ustupiti kome mesto. cedro m kedar. cefalo m cipol (riba). celebrare tr. proslavljati, slaviti; ~ il matrimonio venati se. clebre adj. slavan, uven. celere adj. brz, hitar. celeste 1. adj. nebeski; boje neba. 2. m svetloplava boja. celibe 1. adj. neoenjen. 2. m neenja. cello m elo, violonelo. cellulare m mobilni telefon. cemento m cement; ~ armato armirani beton. cena f veera; far la ~ prirediti

46

che

veeru; siamo andati a ~ alle venti ili smo na veeru u 20 sati. cenare intr. i tr. (prs. cno) veerati. cenere f pepeo. cenerentola f Pepeljuga. cenno m mig; znak; fare un ~ namignuti. centsimo m stoti deo, stotinka. centinaio m stotina. cento num. sto, stotina, stotinak. centrale 1. adj. centralni, sredinji; stazione ~ glavna stanica; lItalia ~ srednja Italija. 2. f centrala; la ~ elttrica elektrina centrala. centro m sredite, centar; al ~ u sreditu. ceppo m panj; cepanica. cera f vosak; izgled lica; ha buona ~ dobro izgleda. ceramica f keramika. cerbiatto m lane. cerca f traenje, potraga; andare (o essere) in ~ di traiti neto. cercare tr. (prs. crco) traiti, potraiti; pitati, tragati; cerca di comprndere nastoj razumeti; lo hanno mandato a ~ poslali su po njega (da ga potrae). cerchio m krug; obru; il ~ della botte obru bureta. cereale m 1. adj. itni. 2. f

itarice. cerino m ibica. cerniera f zatvara, zglob, preklop; ~ lampo rajsferlus. certamente adv. sigurno, garantovano. certificato m potvrda, atest, sertifikat. certezza f izvesnost, sigurnost; ho la ~ matemtica che cos imam matematiku sigurnost da je tako. certo 1. adj. izvestan, siguran; ~ che le cose vanno per il meglio sigurno je da se stvari razvijaju povoljno; non voglio aver a che fare con certa gente neu da imam posla s takvim ljudima. 2. adv. (= certamente) sigurno, svakako; naravno; vieni anche tu? - certo! dolazi li i ti? - naravno! cerva f kouta. cervello m mozak. cervo m jelen. cespuglio m bun. cessare intr. (prs. csso) prestati; non cessa pi di pivere kia ne prestaje. cesta f koara. cestino m korpa za opatke za hartiju; ~ da viaggio putniki ruak u papirnatoj kesi. cetriolo m krastavac. che adj. i prn. (gen. di cui; dat. a cui...) koji, koja, koje; ta;

c

47

che?

c

kakav; le cose ~ pi amo stvari koje najvie volim; il flm di cui ti parlo film o kojem ti govorim; guarda che ragazzaccio! kakvog li mangupa! che? prn. ta? ~ cosa? ta? ~ dici? to kae? a ~pensi? na to misli? che conj. (zavisno) da; ha detto ~ verr rekao je da e doi; (iza komparativa: nego) pi ~ sicuro to je vie nego sigurno; ~ peccato! kakva teta! ch conj. = perch. chi prn. ko; onaj koji; c ~ dice ima ih koji kau; ~ cerca trova ko trai, taj i nae! chi? prn. ko? di ~ ? iji (ija, ije) je? chicchiera f brbljanje, ogovaranje; far due chiacchiere porazgovrati, askati. chiacchierare intr. (prs. chicchiero) brbljati, avrljati. chiacchierata f brbljanje, avrljanje; fare una ~ porazgovoriti, proaskati. chiamare tr. (prs. chiamo) zvati, pozvati; andar a ~ qn. poi po koga; ~ al telfono nazvati. chiamarsi rfl. zvati se; come ti chiami? kako se zove? chiarezza f jasnoa, bistrina. chiarimento m objanjenje; mi chiese alcuni chiarimenti pitao me za neka objanjenja.

chiarire tr. razbistriti; razjasniti. chiaro 1. adj. jasan; bistar; di ~ giorno u po bela dana. 2. m jasnoa, svetlost; al ~ di luna na meseini; venire in ~ izai na videlo. 3. adv. jasno, razgovetno; ~ e tondo isto i bistro; non ci vedo ~ nije mi jasno. chiasso m buka, graja, galama. chiave f klju; chidere a ~ zakljuati. chicco m (pl-cchi) zrno. chidere tr. (chido, chisi, chisto) traiti; pitati, moliti; ~ informazioni raspitati se; ~ di qn. traiti koga; hanno chiesto di me? jesu li traili mene? chiedo scusa oprostite. chiesa f crkva. chilo m kilogram; un ~ di carne kilo mesa; un mezzo ~ di burro pola kile putera. chilomtrico adj. kilometarski, veoma dug. chilmetro m kilometar. chmico 1. adj. hemijski; prodotti chimici hemikalije. 2. m hemiar. chinare tr. (prs. chino) nagnuti, naginjati. chinarsi rfl. prignuti se, nagnuti se; sagnuti se; pojaviti se. chioccia f kvoka; la ~ cova le uova e ha i pulcini kvoka lei na jajima i ima pilie.

48

cinese

chiodo m ekser. chirurga f hirurgija. chirurgo m (pl. ghi i gi; f a) hirurg. chiss (= chi sa) ko zna. chitarra f gitara. chidere tr. (chiudo, chiusi, chiuso) zatvoriti, zaklopiti; ~ a chiave zakljuati; ~ un occhio a qcs. zamuriti na to; non ho chiuso un occhio tutta la notte nisam oka sklopio celu no. chiunque prn. ko god, koji mu drago; ~ venga non dovete aprirgli ko god doao, ne smete mu otvoriti. chiusura f zatvaranje; zatvara; zavretak; ~ lampo rajsferlus. chima f kosa; ~ delllbero kronja. chiuso adj. zatvoren. ci1 prn. nas; nama; ~ hanno scritto ieri pisali su nam jue; ~ hanno chiamato pozvali su nas. ci2 adv. ovde, tu; tamo; non ci voglio andare neu ii tamo; non c nessuno nema nikoga; ~ sono solo alcune persone ima samo nekoliko osoba; ci vuole treba, potrebno je. ciabatta f papua. ciao! excl. zdravo! cianfrusaglie f (pl.) drangulije, sitnice. ciascuno 1. prn. svako; avevano mille lire ~ svako je imao

po 1000 lira. 2. adj. svaki; ciascun partecipante ricevette un distintivo svaki uesnik dobio je znaku. cibo m hrana, jelo. ciccia f salo; debljina. cicciona f debela ena. ciclista m biciklista. cicogna f roda. cieco 1. adj. slep; un vcolo ~ slepa ulica. 2. m slepac. cielo m nebo; in ~ na nebu; il ~ coperto nebo je naoblaeno. cifra f brojka. ciglio m trepavica; obrva (pl. le ciglia); aggrottare le ciglia namrgoditi se; rub (puta, nasipa) (pl. i cigli); i cigli della strada rubovi puta. cigno m labud. cigolio m kripa, kripanje. ciliegia f trenja (plod). ciliegio m trenja (stablo). cilindrata f obim valjka. cilindro m valjak, cilindar. cima f vrh, vrhunac; kraj ueta; da ~ a fondo s kraja na kraj. ciminiera f dimnjak. cimitero m groblje; abbiamo visitato il ~ posetili smo groblje. Cina f Kina. cine m, cnema m, cinematgrafo m bioskop; stasera andiamo al cine veeras idemo u bioskop. cinese 1. adj. kineski. 2. m ci-

c

49

cingere

c

nese Kinez. cingere tr. (cingo, cinsi, cinto) opasati; okruiti. cinghiale m divlja svinja. cinghia f kai; remen. cinguettare intr. (prs. cingutto) cvrkutati. cinquanta num. pedeset. cinquantsimo num. pedeseti. cinque num. pet. cintura f pojas; kai. ci prn. ovo, to; con ~ time; non parliamo di ~ nemojmo o tome govoriti; ~ nonostante usprkos tome; non vedo nulla di male in ~ ne vidim nita loe u tome. cioccolata f okolada. cioccolatino m okoladna bombona. ciocia f opanak (u okolini rima). cio adv. to jest; naime. ciondolo m privezak. ciotola f posudica; ~ di vetro staklena posudica. cipolla f (crni) luk. cipresso m empres. cipria f puder. circa adv. oko, otprilike. circo m cirkus. circolazione f cirkulacija, tok; promet; la ~ stradale putni promet; ~ di sangue krvotok. crcolo m krug; klub, udruenje. circondare tr. (prs. circndo)

opkoliti, okruiti; ~ di attenzioni okruiti panjom. circostanza f prilika, okolnost; a seconda delle circostanze prema prilikama. cisterna f cisterna. citare tr. (prs. cito) navesti, citirati. citt f grad; la vita di ~ gradski ivot, ivot u gradu; in citt u gradu; la ~ di Milano grad Milano. cittadino 1. adj. gradski. 2. m graanin; ~ italiano italijanski dravljanin. civile adj. graanski, civilizovan. civilt f civilizacija; uljudnost; civilizovanost. clcson m inv. automobilska truba, sirena. clamoroso adj. senzacionalan; buan. clarinetto m klarinet. classe f razred; che ~ fai? u koji razred ide? frequento la prima ~ pohaam prvi razred; di gran ~ prvorazredni; classificato plasiran. classifica f tabela; klasifikacija. cliccare tr. kliknuti (miem). cliente m i f klijent; (stalni) kupac. clinica f klinika. clima m klima. cloro f (hem.) hlor.

50

colmo

coccinella f bubamara. coccio m krhotina. cocomero m lubenica; (reg.) (cetriolo) krastavac. coda f rep; kraj; fare la ~ stajati u redu; pianoforte a ~ koncertni klavir. codazzo m pratnja; povorka. codesto prn. i adj. taj; ringrazio ~ ufficio zahvaljujem tom uredu. coefficiente m koeficijent. coerente adj. koherentan, dosledan. coetneo 1. adj. jednakog uzrasta. 2. m vrnjak. cofano m koveg, sanduk. cgliere tr. (clgo, clsi, clto) brati, ubrati, nabrati; ~ loccasione uhvatiti priliku. cognata f snaja; nevesta; zaova. cognato m dever, urak, paenog. cognome m prezime. coincidenza f podudarnost, poklapanje, koincidencija. col, coi (= con + il, con + i) sa. colazione f doruak; ruak; prima ~ doruak; seconda ~ ruak; fare ~ dorukovati; ruati. colei prn. ona. colla f lepak. collaborare tr. saraivati. collana f ogrlica.

collant f enske arape, hulahopke. collaudo m provera ispravnosti, tehniki pregled. colle m breuljak, breg; uzviica. collega m i f (pl.-ghi) kolega; koleginica. collegare tr. povezati. collegio m internat; zbor, vee; kolegijum. cllera f bes, gnev; andare in ~ razljutiti se, naljutiti se; in ~ con me posvaan je sa mnom. collettivit f zajednica, kolektiv, drutvo. colletto m okovratnik, kragna. collezionare tr. sakupljati. collezione f zbirka. collina f breuljak. collo m vrat, ija; il ~ della bottiglia grli boce; fuggrono a rotta di ~ pobegli su navratnanos. collocare tr. (prs. clloco) postaviti, metnuti, smestiti. colloquio m razgovor; kolokvijum. colmare tr. (prs. clmo) napuniti do vrha; nasuti; obasipati (di qcs. ime); ci li ha colmati di gioia to ih je veoma obradovalo. colmo 1. adj. pun, prepun. 2. m vrhunac; questo il ~! to je previe!

c

51

colomba

c

colomba f golubica; (dolce pasquale) uskrsni kola. Colombina f Kolombina (maska); mala golubica; (fig.) edna devojka. colombo m golub. colonia f; acqua di colonia kolonjska voda. colonna f stub; kolona; red vojske (u maru); (fig.) oslonac, potpora. colonnato m red stubova, kolonada. colonnello m pukovnik. colorare tr. (prs. colro) bojiti, obojiti, ofarbati. colorato adj. obojen, aren. colore m boja; di che ~ ? koje je boje? senza ~ bezbojno je; ~ locale lokalni kolorit. colorire tr. (prs. colorisco) obojiti; (fig.) prolepati. coloro prn. oni, one. Colosso m Koloseum (amfiteatar u rimu). collossale adj. kolosalan, ogroman. colpa f krivica; per ~ tua tvojom krivicom; io non ne ho ~ ja nisam kriv; la ~ tua ti si kriv; che ~ ne abbiamo noi? zato smo mi krivi? colpvole 1. adj. kriv; si reso ~ della disgrazia skrivio je nesreu. 2. m krivac. colpire tr. (prs. colpisco) uda-

riti, lupiti; (fig.) udariti u oi, zadiviti. colpo m udarac, udar; un ~ di facile hitac; un ~ (apoplttico) kap, log; dammi un ~ di telfono nazovi me; in un ~, di ~ odjednom, najedanput. coltello m no; ~ a molla no na preklapanje. coltivare tr. (prs. coltvo) obraditi, obraivati (zemlju); ~ le scienze baviti se naukom. coltivatore m ratar, uzgajiva, poljoprivrednik. coltivazione f uzgajanje, obraivanje. colui prn. onaj. comandante m zapovednik, komandant. comandare tr. (prs. comando) zapovedati, nareivati. comando m zapoved, naredba; assmere il ~ preuzeti komandu. combttente m i f borac. combttere (prs. combatto) boriti se (protiv nekoga, neega); bisogna ~ lignoranza treba se boriti protiv neznanja. combattimento m borba; (sport) me; fuori ~ nokaut. combinazione f kombinacija, spoj; koincidencija. come adv. kako, kao; ~ si dice in italiano? kako se kae na italijanskom? ma ~! ~ mai! kako

52

compartimento

to! ~ sta?, ~ stai? ~ va kako ste? kako si? com che hai indovinato? kako si uspeo pogoditi? come no! kako da ne! comico adj. komian, smean. cominciare (prs. comincio) tr. i intr. poeti, zapoeti; abbiamo cominciato il lavoro zapoeli smo s radom; (quel romanzo) ho cominciato a leggerlo ieri poeo sam jue da ga itam; la scuola cominciata alcuni giorni fa kola je poela pre nekoliko dana. comitato m odbor. comitiva f drutvo, druina; grupa turista. commedia f komedija; gluma. commentare tr. (prs. commnto) objanjavati, komentarisati, tumaiti. commento m tumaenje, komentar. commerciale adj. trgovaki; una lttera ~ trgovako pismo. commerciante m trgovac. commercio m trgovina, promet; ~ allingrosso trgovina na veliko; ~ al minuto trgovina na malo; si dato al ~ posvetio se trgovini. commessa f prodavaica. commesso m trgovaki pomonik; prodavac. commttere tr. (commtto, commisi, commsso) poiniti; ~

un errore pogreiti. commiato m oprotaj (od koga); prender ~ da qn. oprostiti se s kim; dare ~ otpustiti koga. commiserazone f saaljenje. commissione f odbor, komisija; narudbina; trokovi, provizija; (incrico) nalog; ho delle commissioni da fare moram izvriti nekoliko naloga. commozione f uzbuenje. commuvere tr. (commuovo, commossi, commosso) ganuti, dirnuti. comodit f udobnost, komoditet, komfor. cmodo 1. adj. udoban, prijatan, prostran. 2. m udobnost; con ~ bez urbe. compagna f koleginica; ~ di viaggio saputnica. compagna f drutvo, druina; (voj.) eta; fare ~ a qn. praviti nekom drutvo. compagno m kolega; prijatelj; ~ di scuola kolski kolega; ~ di banco kolski drug. comparare tr. uporediti. comparire intr. (compaio, comparvi, comparso) pojaviti se; finalmente lauto comparve alla svolta konano se auto pojavio na krivini. comparsa f statista; pojava; pojavljivanje. compartimento m pregrada,

c

53

compasso

c

odeljenje; kupe. compasso m estar. compatibile adj. kompatibilan. compatto adj. vrst, zbijen, kompaktan, sloen. compensare tr. nadoknaditi; kompenzovati. compenso m nadoknada, kompenzacija; in ~ di qcs. za nadoknadu neega, umesto neega. cmpera f kupovina. competente adj. nadlean, kompetentan, struan, sposoban, prikladan. competizione f takmienje. compiacente adj. ljubazan, usluan, popustljiv. compiacenza f zadovoljstvo; ljubaznost, uslunost; abbia la ~ di chidere quella finestra budite tako dobri i zatvorite onaj prozor. cmpiere compre tr. (cmpio, compi, compiuto) ispuniti, izvriti; zavriti, dovriti, napuniti godine. cmpito m zadatak; ~ scritto pismeni zadatak; ~ per casa domai zadatak. compleanno m roendan. complemento m dopuna, dodatak. complesso 1. adj. sloen, kompleksan. 2. m skup; sastav; ansambl, kompleks. completare tr. (prs. complto)

upotpuniti, popuniti, dopuniti. completo 1. adj. potpun, itav; la sala al ~ dvorana je puna. 2. m celo odelo; komplet; ansambl. completamente adv. potpuno, sasvim. complicato adj. sloen, zamren. complicazione f zamrenost, komplikacija. complimento m kompliment; i miei complimenti! moje potovanje! complotto m zavera. componente m i f sastavni deo, komponenta. componimento m sastav. comporre tr. (compngo, compsi, compsto) sastaviti, sloiti. comportamento m ponaanje, vladanje, ophoenje. comportarsi (prs. mi comprto) ponaati se. compositore m kompozitor. composto adj. sloen. compra f kupovina; vado a fare delle compre idem u kupovinu. comprare tr. (prs. cmpro) kupiti, kupovati; lho comprato a buon mercato kupio sam (kupila sam) to jeftino. compratore m kupac; una merce che interessa molti compratori to je roba koja zanima mnoge kupce.

54

con

comprndere tr. (comprndo, comprsi, comprso) razumeti, shvatiti; obuhvatiti; non comprendo il senso delle tue parole ne razumem smisao tvojih rei; lo spettcolo comprende anche un nmero di balletto u predstavu je ukljuena i taka baleta; servizio compreso uraunavi uslugu; il trasporto compreso nel prezzo transport je ukljuen u cenu. compresibile adj. razumljiv, shvatljiv. compreso adj. ukljuen, zajedno sa. compressa f obloga, zavoj; tableta. compromesso f kompromis. compromettente adj. kompromitujui , koji dovodi u nepriliku. computer m kompjuter. comune 1. adj. opti, obian; zajedniki; in ~ zajedniki. 2. m optina. comunemente adv. opte, obino. comunicare tr. (prs. comnico) saoptiti, javiti; preneti. cominicativo adj. komunikativan. comunicazione f saoptenje; komunikacija; veza; saoptavanje; avere la ~ uspostaviti telefonsku vezu; siamo in ~ con lui u vezi smo s njim.

comunismo m komunizam. comunista 1. adj. komunistiki. 2. m komunista. comunit f zajednica; optina; parohija. comunitario m pripadnik evropske zajednice; kolektivni, koji se tie zajednice. comunque adv. kako bilo (da bilo); ipak; svejedno. con prp. sa, pomou; prema; spaja se s odreenim lanom: (con + il) = col i (con + i) = coi, a ree s ostalim lanovima (collo, coll, colle) oznaava: 1. drutvo: partito con lui otputovao je s njim; siamo usciti con gli amici izali smo s prijateljima; arriv col marito e i figli stigla je s muem i sinovima. 2. isto, u odnosu na stvari i ivotinje (spoj, sjedinjenje): prendemmo il caff col latte popili smo kafu s mlekom; venuto con le valigie doao je s torbama; viaggivano col cane putovali su s psom; (atributivno): arrosto con piselli peenje s grakom; casa con giardino kua s vrtom. 3. meusobni odnos: amico con Paolo Pavlov prijatelj; si impegnato con la fbbrica preuzeo je obavezu prema fabrici; ci siamo congratulati con lui estitali smo mu; si sono lagnati con la direzione

c

55

con

c

potuili su se direkciji; stato indulgente con me bio je popustljiv prema meni; lItalia confina con la Francia Italija se granii sa Francuskom. 4. sredstvo: scrive sempre con la penna pie uvek hemijskom olovkom; aprrono luscio con un grimaldello otvorili su vrata kalauzom; ti avvertiremo con un telegramma obavestiemo te telegramom; si arrichito col lavoro obogatio se radom. 5. atribut osobine, kvaliteta: un ragazzino col volto pllido bledolik deak, deak bleda lica; un libro con la copertina di pelle knjiga u konom povezu; un vecchio con la barba bianca starac s belom bradom. 6. materija: il pane si fa con la farina hleb se pravi od brana; costrurono una casa con mattoni izgradili su kuu opekom. 7. nain (adverbijalno): vrr con piacere rado u doi; leggeva con attenzione itao je paljivo; rispose con garbo odgovorio je utivo; fcero il lavoro con grande cura obavili su posao s velikom panjom. 8. uzrok: con questo caldo non si pu lavorare nemogue je raditi po ovoj vruini; con quella salute c da sperar poco s obzirom na takvo stanje zdravlja, ima malo nade;

con quel buio non si vedeva pi niente zbog one tame nije se vie nita videlo. 9. propratna okolnost i posledica: dove vai con questo tempaccio? kuda ide po