reč ľudského tela - mtf .reč ľudského tela reč ľudského tela prezrádza viac ako tisíc

Download Reč ľudského tela - MTF .Reč ľudského tela Reč ľudského tela prezrádza viac ako tisíc

Post on 27-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Re udskho tela

Re udskho tela prezrdza viac ako tisc slov

Re udskho tela, vyjadrujca tak pocity, ako s rados, hnev a smtok, zujem a prekvapenie, strach a zlos, odpor, pohdanie a hanblivos, je aj za hranicami svetovch mor rovnak. Tieto znaky s spolonm dedistvom celho udstva. Gest maj spolon svetov jazyk. Ale maj aj svoje nreia. V priebehu dlhch rokov sa veda o rei udskho tela rozvinula a zozbierala viac ako milin nemyselnch gest. Na pvod jednotlivch gest nemaj vskumnci rovnak nzory. N jazyk sa poas tiscro zmenil. Len v mnohch gestch sme si zostali vern. S dedistvom z pradvnych ias. Nae ruky, ramen a nohy nehovoria o ni menej ako n jazyk. Podobne ako slov mu by viacvznamov aj gest. Jednoznan vznam dostvaj a v spojen s inmi gestami, presne tak ako slov, ktor s viacvznamov bez spojenia s inmi slovami. Re udskho tela m svoju vlastn gramatiku a interpunkciu. Kad gesto m hodnotu slova. A slovo vytrhnut z kontextu, ako vetci dobre vieme, dostva rozlin vznamy. Len ucelen sbor gest vypoved pravdu o tom, o sa skrva za slovami. Uvedomujme si aj re vlastnho tela. Pome nm pri sebapoznvan.

1. Kde kto sed, m je a m bude

Sympatie sa prejavuj u ponknutm miestom na sedenie. Stolika, miesto pri stole, vyjadruje patrin miesto v skupine. Ukazuje, komu patria sympatie a kde sedia speri, lebo kad sa cti poda toho, ako a kde sed. Vberom miesta prejavujeme zkladn princpy, a to bez toho, aby sme povedali o len slovo.

ARTUOV ZKON

Legendrny keltsk kr je vynlezcom dialgu za okrhlym stolom. Vedel, e okrhly stl vytvra triezvu, vecn atmosfru a pocit stredobodu pozornosti, lebo sa ned uri ani "vrch stola", ani "koniec stola". Nedomyslel vak skutonos, e nie vetci mui za okrhlym stolom patria do rovnakho spoloenskho stavu. Rytierov z najvyieho stavu poveroval lohami, a tak rytieri sediaci veda neho disponovali aj najvou mocou v druine. Rytier na pravej strane mal viu moc ako rytier na avej strane. Tto moc sa zmenovala tm viac, m alej od neho rytieri sedeli. Poda tohto postupu bol Artuov priamy protisediaci u protivnkom, sperom, a preto aj za okrhlym stolom bolo vea nedorozumen. Artuov zkon plat ete aj dnes.

Zasadac poriadok za okrhlym stolom mono najlepie prirovna k hodinovmu cifernku. U "fa" bije dvansta hodina. Sed na najvyom mieste. Vavo a vpravo od neho na sle jedens a jeden sedia pomocnci. Tvoria spolu so fom najsilnej trojuholnk moci. Veda nich na sle desa a dva sedia vhavej konferenn rytieri. Usiluj sa sce dosiahnu viu moc, ale silie si sauj vlastnmi nzormi. Svojou ctiiadostivosou s potencilnym nebezpeenstvom pre fa. Na sle tri a dev cifernka moci sedia nem pritakvai. Chc sce vetko vidie, ale nechc by pritom viden. Tam, kde sedia, je mtva zna. Koncentruj pozornos na obe strany - na stranu fa skupiny i na stranu fa opozcie. Najbliie k pritakvaom sedia slisti, a to na sle tyri a osem. Vemi radi by sce rozvjali vlastn mylienky, ale do ostrej vmeny nzorov sa pustia iba vtedy, ke s k tomu printen. Na otvoren protider sa nectia by dostatone siln. Ete zostva jedna trojica. Najprv je to "otvoren protivnk" , sper, ktor m druh najviu moc v skupine. Sed na sle es, zoi-voi fovi. Jeho pomocnci sedia na sle p a sedem. Z pravej strany na sle p sed pobonk, ktor m viu moc ako pomocnk z avej strany.

MIESTA NA SEDENIE

za pravouhlm stolom - zle na vs, i pripravte hosovi sprvnu atmosfru, teda kam ho posadte a kde si sadnete vy. Od toho zvis, ako sa bude utvra v vzjomn vzah:

- sedte cez roh stola = je to pre vs vhodn poloha, vchodisko pre rozhovor, mete s hosom priatesky diskutova bez toho, aby mal pocit, e na neho naliehate. Tto poloha umouje zrakov kontakt a do istej miery aj uhbanie. Roh stola vytvra zrove medzi vami a vam hosom urit bariru. Nikto z vs dvoch sa necti by obmedzovan alebo ohrozen. Priatesk diskusie "cez roh" vyvolvaj uvonen atmosfru, atmosfru bez ntlaku a s dobrm tartom na rokovanie,

- sedte veda hosa = ani tto pozcia nie je zl, ak mte s hosom rovnak nzory na niektor body rokovania. T, ktor tak sedvaj, maj u za sebou prv rokovanie, ie u vyrieili zkladn otzky a diskutuj iba o podrobnostiach. Dbajte na to, aby ste hosa neohrozovali tm, e si k nemu sadnete prli blzko. Tto pozcia je vhodn aj vtedy, ak na rokovanie prizvate tretiu osobu, experta. posadte ho oproti hosovi, vy zostvate sedie veda partnera,

- sedte priamo oproti = "vis--vis", tto poloha me vemi ahko vyvola ostr tny a asto i kontroverzn stanovisk. Zrove je tu riziko, e dvaja udia sediaci oproti sebe bud tvrdoijne trva na svojich nzoroch a stolov doska sa potom men na bojisko. Takto sedvaj najastejie t, ktor medzi sebou speria a navzjom si konkuruj, alebo t, ktor ber niekoho na zodpovednos,

- sedte v nezvislej pozcii = tak sed ten, kto sa nechce zapoji do rozhovoru alebo rokovania. Takto sedme pri spolonom stole s cudzmi umi. Z tohto miesta mono len ako nadvzova kontakty alebo vzahy k inm, je tu vek odstup a vetko je neosobn. Vznik dojem, e pri stole sedia udia, ktor s si navzjom nesympatick alebo maj zo seba navzjom strach.

Priatesky "cez roh" stola: najvhodnejia poloha na rokovania a vyjednvanie. Atmosfra je uvonen a priatesk, kede smer pohadu si me kad ubovone vybra. Je mon uhba partnerovmu pohadu alebo ho vyhadva. Nikto nem pocit

nevraivosti.

Zoi-voi: konkurenn situcia. Ten, kto sa k druhmu takto frontlne pribli, dva najavo, e sa neboj sporu, e chce

vyprovokova sboj o postavenie. V rozhovore sa me objavi aj nepriatesk podtn.

Na jeho strane: Na stranu nvtevnka si sadne ten, kto u m predzpas vyhran, teda obidvaja u vyrieili zkladn otzky.

prerokvavaj sa iba podrobnosti.

Nijak zujem: Ten, kto nvtevnkovi uke odstup, dva najavo, e s nm nechce ma ni spolon. Takzvan nezvisl

pozcia prezrdza bu nezujem alebo chbajce sebavedomie.

za tvorhrannm stolom - pri takomto stole sa stretvaj partneri rovnakho postavenia so zmerom rchlo sa dohodn. Rozhovor m by teda krtky, bez skromnch tnov. Poas rozhovoru bva nlada niekedy z jednej strany kontroverzn /sporn/ a z druhej strany defenzvna /obrann/, za eshrannm stolom - kto sed za vrchstolom, na ele stola m najviu moc. Kee m takto stl dve el, silnejiu moc m ten, kto pri seden na ele stola nem za chrbtom dvere, za okrhlym stolom - je atmosfra uvonenejia a nlada pokojnejia. ARTUOV ZKON.

VOJNA ZA ROKOVACM STOLOM

Kad z ns si u tto hru zahral, a to celkom podvedome. Podstata hry spova v tom, e sediaci za stolom oproti sebe zanaj vyznaova svoje teritri rznymi predmetmi. jeden posunie popolnk alebo katuku s cigaretami na stredov iaru stola, odlo servtku a zo zapaovaa urob pohranin str. Ak si to sused nevimne a posunie si stoliku do ohranienho priestoru, potom to bude vne. Zane sa vojna so sonikami, korenikami, cukornikami a mono aj s prbormi. Ak vm zle na priateskej a prirodzenej zbave, hru na moc ukonite o najskr. Poznali ste to najdleitejie, a to mimovon reakcie, reflexy na poruovanie teritria. Tento nepsan zkon by ste mali repektova aj v prpade, ke muste prejs na opan stranu k protisediacemu, aby ste mu nieo demontrovali. Polote do stredu stola spis alebo nejak predmet. S tri monosti, ako sa v hos zachov:

pritiahne si spis alebo predmet k sebe a nahne sa dopredu - nemte za nm chodi, vtedy argumentujte zo svojho miesta pritiahne si spis alebo predmet k sebe a vrti ho do pvodnej polohy - neusilujte sa k nemu pribli pritiahne spis alebo predmet k sebe a nenahne sa dopredu - poiadajte ho o dovolenie prejs na druh stranu, aby ste veda seba, teda v pozcii partnera, prerokovali predmetn vec.

MAGNETICK SILOV POLIA A PRIESTOROV DYNAMIKA

Ke nastpite do zamestnania, vyberte si, ak mte monos, ron miestnos. Moc toti sdli v rohu. Vzrastajcou vzdialenosou od ronej miestnosti kles vplyv, teda moc. Vhodnm priestorom je aj miestnos veda fa - viac kontaktov, viac diskusi, viac ndeje na kariru. Miesto, kde sedte, je dleit pre v spech. Zo tyroch ktov vekoplonej kancelrie psobia magnetick polia ako hroty klina smerom do stredu, ktor je v skutonosti bezmocn. Stred miestnosti je priechodnm zemm. Je tu vdy runo a nikto sa tu nezastav. Preto sa pokste v takejto kancelrii zska rohov miesto na sedenie. Najvhodnejie je, ak si sadnete chrbtom k rohu - vea vidie, ale neukazova sa bez ochrany. Ak si ktosi sadne tak, e pozer na stenu, je to zvyajne lovek bojazliv a plach. Ak nemte ance zska na sedenie miesto v rohu, posilnite stred, spolu s kolegami, ktor tam sedia. Vybudujte si bariry a hrady z psacch stolov, skr a kvetinov. Dleit je, aby sa stred nestal priechodnm zemm. Takmto spsobom si vytvorte skromn sfru, ukryt pred neznmymi umi clonou.

Kancelrska miestnos pre jednho pracovnka m tie svoje silov polia, ktor treba vyui. Cieavedome si naplnujte rozloenie nbytku. Nikdy sa neposate do kancelrie svojho predchodcu. Ak nezmente v miestnosti ni, preberte image svojho predchodcu, o m negatvny vplyv na rozvoj vaej vlastnej osobnosti. Psac stl si nikdy nepostavte ikmo, psob smiene - vdy rovno. Ak chcete alebo muste v prci predovetkm reprezentova, postavte si stl do stredu miestnosti. Ak chcete urobi v dojem, posute stl, o mono najbliie k dverm. Obmedzte priestor pre prijmanie nvtev. V hre na moc sa posuniete na popredn miesto. Ak vm ide o tvrd prcu, postavte si stl tak, aby vm z avej strany dopadalo svetlo na psaciu dosku a kreslo pre hosa posute k stene. Hos bude ma pocit, e sa s nm zaobchdza ako s partnerom. Na reprezentciu a zaimponovanie sa takto rozmiestnenie nehod. Nie je nhoda, e vedci pracovnci maj v kancelrii nzke kresl a nzke sedaky uren pre host. Ke si hos sadne, m pocit, e klesol k podlahe. Rokuj s nm vak z vyej rovne - zhora smerom nadol. Blzkos podlahy oslabuje sebavedomie, a tm aj pozciu v rokovan.

Miesto, ktor sa vm ujde pri nvteve u vedceho pracovnka, prezrad vea o jeho mysloch. Ak sa uchdzate o miesto a ponknu vm na sedenie sedaku, mete si by ist, e sa psomn odpove na vau iados oneskor. Ak vm