promove - ?· bb plantas ornamentais bba plantas ornamentais herbáceas bbb plantas ornamentais...

Download PROMOVE - ?· BB Plantas ornamentais BBA Plantas ornamentais herbáceas BBB Plantas ornamentais leñosas…

Post on 19-Dec-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROMOVECOMISIN DE NORMALIZACIN LINGSTICA DAESCOLA POLITCNICA SUPERIOR DA USC.

SERVIZO DE NORMALIZACIN LINGSTICA DAUSC.

SUBVENCIONAXUNTA DE GALICIA. CONSELLERA DEEDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA.DIRECCIN XERAL DE POLTICA LINGSTICA.

COORDINADORXUSTO A. RODRGUEZ RO (SERVIZO DENORMALIZACIN LINGSTICA DA USC).

AUTORESELVIRA DAZ VIZCANO (PROFESORA TITULAR DODEPARTAMENTO DE BOTNICA DA USC).

ANTONIO RIGUEIRO RODRGUEZ (CATEDRTICODO DEPARTAMENTO DE PRODUCIN VEXETALDA USC).

JUAN JOS VILLARINO URTIAGA (PROFESORTITULAR DO DEPARTAMANTO DE PRODUCINVEXETAL DA USC).

XUSTO A. RODRGUEZ RO (SERVIZO DENORMALIZACIN LINGSTICA DA USC).

3

5

Limiar 7

rbore de campos 12

Abreviaturas empregadas 15

Glosario 17

ndice de nomes cientficos 80

ndice de denominacins espaolas 89

ndice de denominacins inglesas 103

Bibliografa 117

7

limiar

Coa publicacin destes Termosbsicos de botnica, pomoslle oramo ao primeiro froito da iniciati-va que hai mis de un ano se pro-puxo a Comisin de NormalizacinLingstica (CNL) da EscolaPolitcnica Superior daUniversidade de Santiago deCompostela: elaborar unha serie deglosarios multilinges que recolle-ran a terminoloxa bsica de mate-rias centrais para as distintas titu-lacins que se imparten na Escola,co obxectivo de difundilos deforma masiva entre o alumnado econtribur as mellora da calidadelingstica da documentacinescrita que estes elaboran, e tamna facilitarlles a consulta de biblio-grafa multilinge.

Anda as, case non fai falta enga-dir que a nosa intencin funda-mental potenciar o uso do galegonas actividades acadmicas einvestigadoras da Escola, desacti-vando a argumentacin (ou debe-riamos dicir excusa?) de que "oproblema de empregar o galego que non hai (non coezo) os ter-mos tcnicos que preciso paraexpresarme".

A CNL elixiu a rea de botnicacomo aquela na que se debera tra-ballar en primeiro lugar, tanto polaimportancia evidente que os conti-dos relacionados con ela teen nastitulacins que se poden estudiar

na Escola (enxeeras do mbitoagrcola e forestal), como por estartamn presente noutras titulacinsda USC -Bioloxa, Farmacia,Veterinaria...- o que permitir dis-tribur o traballo tamn neses cen-tros e acadar unha maior repercu-sin. Tamn se valorou o feito deque se trata dunha rea na que ogalego conta cunha gran cantidadede termos autctonos que cada vezson menos coecidos porque sevan vendo desprazados por prsta-mos -moitas veces innecesarios-doutros idiomas, especialmente docasteln. Logo de determinado o tipo de pro-ducto (un glosario bsico), os des-tinatarios prioritarios (estudantes)e a rea sobre a que se quera tra-ballar, algunhas outras caracters-ticas do traballo deducanse dexeito natural:

-Centrmonos nas das subreas dabotnica que mis relevancia teennese nivel de base en que se sitao vocabulario: a morfoloxa vexetale os nomes de especies de intereseagrcola, forestal, industrial, orna-mental e plantas silvestres en xeral(vid. no apartado seguinte a rbo-re de campo totalmente desenvol-vida).

-Inclumos as denominacins engalego, espaol e ingls, as comoos nomes cientficos das especiesbotnicas.

En relacin con esta ltima infor-macin, evitamos mencionar osautores das denominacins cient-ficas1 (usamos Castanea sativa, enon Castanea sativa Miller), xa quese trata dunha informacin quepode considerarse secundaria parao nivel de especializacin quebusca o traballo.

-Ofrecemos os sinnimos e asvariantes denominativas mis rele-vantes en cada unha das linguas,tomando como marca de relevanciaa frecuencia con que aparecen nocorpus documental que manexa-mos.

-Tendo en conta que se trata determos bsicos e que o traballo vaidestinado a futuros especialistaspensamos que podiamos prescindirde definir cada unha das entradasxa que, ademais, a indicacin dasubrea temtica e a denominacincientfica achegan indirectamenteinformacin conceptual.

Todo o devandito deu como resul-tado un producto no que se podenatopar dous tipos de entradas:

1. ENTRADAS COMPLETAS

Encabzanse co nome galego e asa categora gramatical; naseguinte lia indcase a rea oureas temticas a que pertence o

concepto designado polo nomegalego2.

A continuacin atoparemos, secmpre, referencias a outras deno-minacins galegas que aluden aomesmo concepto (sinnimos, mar-cados como SIN.-), ou a variantesdesas denominacins (marcadascomo VAR.-). A estes tamn se llesengade a categora gramatical nocaso de que esta ou o seu xneronon coincidan cos da entrada.

O seguinte bloque de informacinpresenta o nome cientfico (NC) eas equivalencias en espaol (ES) eingls (EN). Os sinnimos recolli-dos en cada unha das linguas sep-ranse con punto e coma e ordnan-se alfabeticamente.

Por ltimo, no apartado Nota.-aparecen por veces informacinscomplementarias, tanto de tipotcnico como lingstico, ou expli-cacins de escollas que poidanparecer discutibles.

241 rbedo mArbustos ornamentais//ArbustossilvestresSIN.- albedro; esbedro.VAR.- erbedeiroNC Arbutus unedoES madrooEN strawberry madrone;

strawberry treeNota.- Evtese "alvedro"

91 Para seleccionar estas guimonos pola Flora Iberica, cando a especie aparece recollida nos tomoseditados dela, e pola Flora Europaea para as demais especies europeas. Nos casos en que foi preci-so, completamos estas fontes con consultas en enciclopedias e tratados de xardinera e agricultura.

2.ENTRADAS REMISIVAS

Recollen unicamente formas sin-nimas ou variantes dunha "entradacompleta" e limtanse a redirixir aoconsultante cara a esta, ondepoder atopar toda a informacinrecollida sobre o concepto.

erbedeiro Vid.- rbedo

Optamos por representar destexeito a sinonimia no canto de repe-tir toda a informacin por unhacuestin de economa de espacio etamn porque as os autores podenindicar de maneira indirecta cldos diversos nomes entre os que sepode optar para referirse a un con-cepto consideran preferible.

As entradas -ordenadas alfabetica-mente- permtennos buscar facil-mente denominacins en galego.

Se, pola contra, a busca partedunha denominacin noutra linguaou do nome cientfico, deberemosconsultar os ndices alfabticossituados ao final do traballo. Nelesrecllense os nomes citados e onmero de entrada na que se podenatopar, o que permite acceder rapi-damente informacin buscada,con independencia da lingua departida.

2Cando un concepto pode pertencer a mis dunha das reas da rbore de campos, inclense as das, separadas polosinal (//).

rbore de

campos

A MorfoloxaAA Morfoloxa. RazAB Morfoloxa. CauleAC Morfoloxa. FollaAD Morfoloxa. Flor

ADA ClizADB CorolaADC AndroceoADD Xineceo

AE Morfoloxa. InflorescenciaAF Morfoloxa. Froito

AFA Froito secoAFB Froito carnoso

AG Morfoloxa. Semente

13

B Plantas cultivadasBA Plantas agrcolas

BAA Plantas agrcolas herbceasBAAA Plantas agrcolas herbceas. CereaisBAAB Plantas agrcolas herbceas. ForraxeirasBAAC Plantas agrcolas herbceas. PratensesBAAD Plantas agrcolas herbceas. Malas herbasBAAE Plantas agrcolas herbceas. FroiteirasBAAF Plantas agrcolas herbceas. HortcolasBAAG Plantas agrcolas herbceas. Medicinais e aromticas

BAB Plantas agrcolas leosasBABA Arbustos

BABAA Arbustos froiteirosBABAB Arbustos medicinais ou aromticos

BABB rboresBABBA rbores froiteiras

BB Plantas ornamentaisBBA Plantas ornamentais herbceasBBB Plantas ornamentais leosas

BBBA Matas ornamentaisBBBB Arbustos ornamentaisBBBC rbores ornamentais

BBBCA rbores ornamentais. XimnospermasBBBCB rbores ornamentais. Anxiospermas

BC Plantas forestaisBCA rbores forestais

BCAA rbores forestais. XimnospermasBCAB rbores forestais. Anxiospermas

C Plantas silvestres / autctonasCA Plantas silvestres herbceasCB Plantas silvestres leosas

CBA Matas silvestresCBB Arbustos silvestresCBC rbores silvestres

CBCA rbores silvestres. XimnospermasCBCB rbores silvestres. Anxiospermas

abreviaturas

empregadas

15

a adxectivo

cult. denominacin culta

f substantivo feminino

m substantivo masculino

pl plural

pop. denominacin popular

SIN. sinnimo

sp. especie

subsp. subespecie

VAR. variante

var. variedade

Vid. vxase

17

glosario

abelaira Vid.- abeleira

1 abeleira fVAR.- abraira; abelairaNC Corylus avellanaES avellanoEN common hazel; hazelnut-treeNota.- Evtese "avellaneira"

2 abeloura fPl. silvestres herbceasSIN.- herba de San Xon; hipricoNC Hypericum perforatumES hipricoEN perforate St. John's wort

abeneiro Vid.- amieiro

3 abeto de Douglas mrbores forestais. XimnospermasNC Pseudotsuga menziesiiES abeto de Douglas; pino de OregnEN Douglas fir

abeto do norte Vid.- abeto vermello

abeto rubio Vid.- abeto vermello

4 abeto vermello mrbores ornamentais. XimnospermasSIN.- abeto rubio; abeto do norteNC Picea abiesES abeto rojoEN Norway spruce

abraira Vid.- abeleira

abrocho Vid.- xema

abrtea Vid.- abrtega

5 abrtega fPl. silvestres herbceasSIN.- asfdelo (m) [cult.]; p de pita (m)VAR.- abrteaNC Asphodelus albusES asfodelo; gamn blancoEN King's spear; white asphodel

6 abrueiro mArbustos silvestresSIN.- ameixeira brava (f)NC Prunus spinosaES endrinoEN blackthorn

7 acacia negra frbores forestais. Anxiospermas//rbores ornamentaisSIN.- oliveira de AustraliaNC Acacia melanoxylonES acacia negraEN black acacia; blackwood acacia

8 acaule aMorfoloxa. CauleES acauleEN acaulescent; acaulous

9 aceda fPl. agrcolas herbceas. Malas herbas // Pl. silvestres herbceas