PROJECTE ADEQÜACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI ... ?· cif p-4305600-a serveis tÈcnics pl.…

Download PROJECTE ADEQÜACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI ... ?· cif p-4305600-a serveis tÈcnics pl.…

Post on 12-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA </p> <p>DE LA QUARTERA, 6 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p>NM. EXPEDIENT: 01-2012 </p> <p>TCNIC REDACTOR: </p> <p>MAURO CUESTA NICOLS </p> <p>Enginyer. Nm. Collegiat 16.452. Collegi Enginyers Industrials Catalunya </p> <p>Arquitecte Tcnic. Nm. Collegiat 1.341. Collegi Arquitectes Tcnics Tarragona </p> <p>DATA: </p> <p>Febrer de 2012 </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>NDEX </p> <p>I. MEMORIA </p> <p>1. Memria descriptiva </p> <p>2. Memria constructiva </p> <p>3. Compliment del CTE </p> <p>4. Compliment del Reglament Electrotcnic de Baixa Tensi </p> <p>II. PLNOLS </p> <p>III. PLEC DE CONDICIONS </p> <p>IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST </p> <p>V. ESTUDI BSIC SEGURETAT I SALUT </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p> I. MEMRIA </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>1- Memria descriptiva </p> <p>1.1 Agents </p> <p>Promotor: </p> <p>Serveis Tcnics de lAjuntament de Falset. </p> <p>Tcnic redactor: </p> <p>Mauro Cuesta Nicols, </p> <p>Enginyer. Nm. Collegiat 16.452. Collegi Enginyers Industrials Catalunya. </p> <p>Arquitecte Tcnic. Nm. Collegiat 1.341. Collegi Arquitectes Tcnics Tarragona. </p> <p>Plaa de la Quartera, 41. 43730 Falset (Tarragona) </p> <p>Tel. 977830057 </p> <p>1.2. Informaci prvia </p> <p>1.2.1. Objecte </p> <p>LAjuntament de Falset ha formalitzat lencrrec de qu els Serveis Tcnics de lAjuntament </p> <p>realitzin el present projecte per ladequaci del bar del casal davis. Lobjecte s recuperar </p> <p>lactivitat de bar-restaurant en planta baixa, i desvincular-la de la planta primera on hi ha </p> <p>lassociaci de jubilats. Caldr doncs adaptar aquest espai als requeriments normatius </p> <p>aplicables. </p> <p>1.2.2. Emplaament </p> <p>Ledifici semplaa en la Plaa de la Quartera, 6. Es tracta de la planta baixa dun edifici entre </p> <p>mitgeres. </p> <p>1.2.2. Descripci del edifici </p> <p>Ledifici existent es desenvolupa en Planta Baixa i Planta Primera. Es tractava duna edificaci de </p> <p>planta rectangular amb unes dimensions de 18.9 x 16.96m. Trobem tres accessos a la planta </p> <p>baixa, dos per la plaa de la Quartera i la tercera pel Carrer dels Arcs. A lentrada comuna amb </p> <p>la planta primera hi ha un desnivell de 24cm i laltre accs independent amb un desnivell 1m. </p> <p>Laccs per la part posterior es troba a peu pla. </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>En planta baixa existeix una part de la planta reservada a lassociaci de jubilats, a la qual </p> <p>saccedeix a travs del bar per mitj duna escala interior. </p> <p>1.3. Descripci del projecte </p> <p>El projecte preveu doncs la independitzaci de lactivitat de planta baixa destinada a </p> <p>bar/restaurant de la resta de usos subsidiaris de ledifici. Tanmateix ladequaci dels espais i </p> <p>installacions als requeriments tcnics reglamentaris i de sectoritzaci necessaris. </p> <p>QUADRE SUPERFICIES PLANTA BAIXA </p> <p> Superfcie til (m2) </p> <p>Zona bar 147,81 </p> <p>Zona daccs 16.40 </p> <p>Quadre elctric 6.75 </p> <p>Magatzem 9.72 </p> <p>Bany homes 9.98 </p> <p>Bany dones 8.51 </p> <p>Serveis personals 11.73 </p> <p>Zones de pas 24.27 </p> <p>TOTAL 237.14 </p> <p>QUADRE SUPERFICIES PLANTA SOTERRANI </p> <p> Superfcie til (m2) </p> <p>Sala caldera i dipsit 34 </p> <p>TOTAL 34 </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>1.4. Pressupost </p> <p>PRESSUPOST DEXECUCI MATERIAL ............................ 41.599,19 </p> <p>6,00 % Benefici industrial SOBRE 41.599,19..................... 2.495,89 </p> <p>13,00 % Despeses generals SOBRE 41.599,19................. 5.407,89 </p> <p>Subtotal 49.503,03 </p> <p>18,00 % IVA SOBRE 49.503,03.................. 8.910,55 </p> <p>TOTAL PRESSUPOST A CONTRACTAR .....................58.413,58 </p> <p>Aquest pressupost dexecuci per contracte puja la quantitat de: </p> <p>(CINQUANTA-VUIT MIL QUATRECENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CNTIMS ) </p> <p>A Falset, febrer de 2012 </p> <p>Mauro Cuesta Nicols </p> <p>Enginyer municipal </p> <p>Arquitecte tcnic municipal </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>2- Memria constructiva </p> <p>A continuaci es numeren les diferents obres a realitzar segons el tipus: </p> <p>- Enderroc de les particions interiors puntual i escala (Plnol 5 i 7) </p> <p>Demolici dels envans interiors indicats als plnols corresponents, formats per totxana doble </p> <p>perforada de 7/9cm despessor, per mitjans manuals. </p> <p>Demolici dels enrajolats cermics en els banys i picat de la capa base de morter. </p> <p>Demolici del tancament interior de vidre corresponent a la sala de la Federaci. </p> <p>Demolici de lescala interior de la sala del bar que comunica amb el nivell superior. </p> <p>Formaci de forats en planta pis per accs independent a lAssociaci de jubilats, en partici </p> <p>interior de 11/12 de espessor, formada por totxana perforada de 11/12 cm de espessor, </p> <p>mitjanant medis manuals. </p> <p>Portar les runes a labocador autoritzat. </p> <p>- Noves particions interiors corresponents als banys (Plnols 6 i 8) </p> <p>Noves divisions interior per redistribuci dels banys, formades per un tancament senzill amb </p> <p>plaques de cartr guix antihumitat dun gruix 15mm, sobre banda acstica del mateix fabricant i </p> <p>estructura dalumini de 78mm despessor en total. </p> <p>Nou alicatat cermic llis amb peces de 20x20 cm, collocat sobre paraments interiors amb </p> <p>morter de ciment, sense junta i separaci entre 1,5 y 3 mm. </p> <p>- Noves particions interiors front la protecci del foc (Plnols 6 i 8) </p> <p>Noves divisions interior per creaci dun vestbul dindependncia segons plnols i recinte </p> <p>dinstallacions amb un grau de protecci del foc EI90. El tancament estar format per tres </p> <p>plaques de cartr guix de 15mm fins a aconseguir EI-90, sobre banda acstica del mateix </p> <p>fabricant i estructura dalumini amb panell semirgides de llana de roca com a allament acstic, </p> <p>espessor 40 mm, densitat nominal 40 kg/m, 84 mm de espessor total. </p> <p>- Condicionament de la sala de la caldera en planta soterrani </p> <p>Formaci i revestiment dels graons de lescala daccs a la sala de calderes. </p> <p>Formaci de nova solera. </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>Enfoscat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior de 2.10m de altura, </p> <p>acabat superficial rugs, amb morter de cemento M-5, armat i reforat amb malla antilcalis </p> <p>incls en els canvis de material, prvia aplicaci de una primera capa de morter sobre el </p> <p>parament. </p> <p>Renovaci aire i ventilaci seguretat sala caldera. </p> <p>- Tancament del forat descala amb fals sostre (Plnols 8 i 9) </p> <p>Per tal de sectoritzar la planta baixa respecte la planta primera, caldr realitzar el tancament del </p> <p>forat descala situat a la sala del bar que comunica amb la planta superior del casal davis. </p> <p>Collocaci de lestructura dalumini del fals sostre recolzada entre el cantell del forjat i el mur </p> <p>estructural de lantiga escala. Revestiment del fals sostre amb tres plaques de cartr guix </p> <p>resistent al foc de 15mm de gruix fins a aconseguir EI-120. </p> <p>- Rampes (Plnol 6) </p> <p>Realitzaci de les dues rampes amb el mateix procediment. Fer el permetre que conforma la </p> <p>rampa amb obra de fbrica revestida, deixant 10cm per sobre per compliment del CTE-DB-SUA. </p> <p>Formaci duna pendent del 10% amb formig cellular. Acabat amb paviment de gres </p> <p>antilliscant. </p> <p>- Installacions de protecci contra incendis (Plnol 10 i 11) </p> <p>Es collocaran un total de 6 extintors de pols seca i 1 extintor de CO2. </p> <p>Es realitzar una installaci denllumenat demergncia. </p> <p>Sinstallaran un total de tres plaques de senyalitzaci per a indicar les vies devacuaci. </p> <p>Es collocaran cartells SORTIDA i SORTIDA DEMERGNCIA a les portes, tal com es mostra en </p> <p>la documentaci grfica annexa. </p> <p>- Fusteries interiors </p> <p>Retirada de fusteries interiors. </p> <p>Retirada de fusteries interiors. </p> <p>Nova fusteria interior de fusta DM cega per pintar, amb pas lliure de 800mm,amb motllura </p> <p>superposada, prelacada en blanc, galzes de MDF de 90x20 mm i tapajuntes de MDF de 70x10 </p> <p>mm. </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>- Fusteries interiors resistents al foc </p> <p>Retirada de fusteries interiors. </p> <p>Noves fusteries tallafoc dacer galvanitzat homologada EI245, C5 amb pas lliure de 800mm, </p> <p>acabat lacat en color blanc, amb tancaportes per s moderat, barra antipnic i tapa cega per la </p> <p>cara exterior, en el vestbul independncia i la sala de caldera. </p> <p>-Installaci daigua </p> <p>Separaci de circuits daigua i collocaci de comptador independent. Nova installaci daigua </p> <p>als dos banys adaptats nova creaci. </p> <p>- Installaci elctrica </p> <p>Arrencada de tota la installaci elctrica existent, deixant les llumeneres existents. </p> <p>Nova installaci de la xarxa elctrica interior, complint el REBT i ITC per installaci de pblica </p> <p>concurrncia, composta per quadre general de comandament i protecci situat en planta baixa; </p> <p>circuits interiors amb cablejat en safates perforades de PVC rgid. </p> <p>Caldr redactar el projecte elctric i de legalitzaci de la installaci dacord amb el Reglament </p> <p>Electrotcnic per Baixa Tensi (Decret 842/2002), per el compliment del local de pblica </p> <p>concurrncia. </p> <p>- Installaci ACS </p> <p>Separaci de circuits per una total independncia dels mateixos. </p> <p>Revisi de la installaci i adaptaci de les canonades de laigua calenta. </p> <p>Revisi i adaptaci separativa dels circuits electrovlvules de la caldera. </p> <p>- Sanitaris i griferies </p> <p>Substituci de griferies de la cuina i bany per una nova griferia daccionament automtic per </p> <p>complir els requeriments de salut. </p> <p>Nova installaci de sanitaris , griferies i altres accessoris als banys, descrits als amidaments. </p> <p>Distribuci dels aparells en els plnols corresponents de la planta baixa. </p> <p>- Campana extractora cuina </p> <p>Nova installaci de campana extractora amb extinci automtica hidrogas dacer inoxidable de </p> <p>dimensions 2080x1000x700mm. </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>-Illuminaci </p> <p>Retirada de les lluminries existents i collocaci de les noves, del tipus segent: </p> <p>Lluminria, de 1294x110x113 mm per 1 lmpada fluorescent T5 de 28 W. </p> <p>Lluminria de gelosia rodona transparent, de 680 mm de dimetre i 142 mm daltura, per </p> <p>2 lmpades fluorescents TC-L de 40 W. </p> <p>Lluminria per adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm, per 1 lmpada </p> <p>incandescent A 60 de 60 W. </p> <p>3- Compliment del CTE </p> <p>DB-SI 1 - PROPAGACI INTERIOR </p> <p>Degut a qu lactivitat de bar-restaurant ocupa la planta baixa de ledifici entre mitgeres, i que </p> <p>en planta pis existeixen usos subsidiaris, dacord amb el DB-SI1, aquest local ha de formar un </p> <p>sector dincendi independent de la resta dusos del mateix. </p> <p>Actualment, es trenca la sectoritzaci entre el bar i el local dels pensionistes de planta pis, ja </p> <p>que saccedeix pel mateix bar a travs duna escala interior i el tancament s una mampara de </p> <p>fusta i vidre senzill. </p> <p>Tanmateix, es trenca la sectoritzaci respecte de la planta pis destinada a installacions </p> <p>radiofniques, ja que el bar disposa duna porta de fusta que dna directament a la caixa </p> <p>descala per on sevacua la planta primera. </p> <p>Aquests dos aspectes han de solucionar-se de forma immediata, de manera que la seguretat </p> <p>dels usuaris dels usos subsidiaris no es vegi compromesa per lactivitat de planta baixa. Caldr </p> <p>doncs, duna banda, crear un vestbul dindependncia entre la caixa descala i el local, i duna </p> <p>altra, enderrocar lescala interior (creant un nou accs en planta pis) i tapiant el forat del forjat </p> <p>amb tancament resistent al foc, tipus cartr-guix EI90 (es defineix als amidaments). </p> <p>La resta de tancaments de les parets mitgeres assoleixen una EI90, dacord amb la taula 1.2 del </p> <p>CTE-SI1. </p> <p> CIF P-4305600-A SERVEIS TCNICS </p> <p> Pl. Quartera, 41 PROJECTE ADEQACI DE LA PLANTA BAIXA </p> <p> 43730 FALSET DE LEDIFICI SITUAT A LA PLAA DE LA QUARTERA, 6 </p> <p> Tf: 977 830057 PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT </p> <p> aj.falset@altanet.org </p> <p>Com sigui que la superfcie construda del local de planta baixa s molt inferior a 2.500m2, no </p> <p>s necessria una compartimentaci interior de nous sectors dincendi. </p> <p>LOCALS DE RISC ESPECIAL </p> <p>En principi existeixen tres locals de risc especial: </p> <p>Sala de caldera LOCAL RISC BAIX </p> <p>Local centralitzaci comptadors elctrics LOCAL DE RISC BA...</p>

Recommended

View more >