edifici hort de cruells planta baixa projecte d ... es tracta de la planta baixa...

Download EDIFICI HORT DE CRUELLS PLANTA BAIXA PROJECTE D ... Es tracta de la planta baixa d’un ... i que

Post on 25-Nov-2018

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EDIFICI HORT DE CRUELLSPLANTA BAIXA

  PROJECTE DACCESSIBILITAT DE LA PLANTA BAIXA ADEQUACI BAR

  SERVEIS TCNICS MUNICIPALSGener de 2017

 • ACCESSIBILITAT HORT DE CRUELLS. ADEQUACI BAR

  INDEX

  I. MEMORIA.

  1 Memria descriptiva 2 Memria constructiva 3 Compliment del CTE 4 Compliment del Reglament Electrotcnic de Baixa Tensi

  II. JUSTIFICACI RESIDUS

  III. JUSTIFICACI CTE DB SI ; DB SUA .

  IV. PLEC DE CONDICIONS.

  V. ESTUDI BSIC SEGURETAT I SALUT

  VI. PREUS, AMIDAMENTS I PRESSUPOST

  VII. PLNOLS

  I.- MEMRIA

  AJUNTAMENT DE ROQUETES. SERVEIS TCNICS MUNICIPALS

 • ACCESSIBILITAT HORT DE CRUELLS. ADEQUACI BAR

  1- Memria descriptiva

  1.1 Agents. Promotor: Ajuntament de RoquetesTcnic redactor: Gins Balastegui Zaragoza. Arquitecte Tcnic. Serveis Tcnics de lAjuntament de Roquetes.

  1.2. Informaci prvia.

  1.2.1. Objecte.

  Lobjecte s complir amb la normativa referent a accessibilitat i millorar lactivitat de bar-restaurant en planta baixa. Caldr doncs adaptar aquest espai als requeriments normatius aplicables.

  1.2.2. Situaci.

  Ledifici est situat a lHort de Cruells. Es tracta de la planta baixa dun edifici allat.

  1.2.3. Descripci del edifici.

  Ledifici existent es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. Aquest edifici ja va ser reformat durant els anys 80.Existeixen tres accessos a la planta baixa, amb un desnivell mxim de 50 cms.En planta baixa existeix actualment:- zona de barra de bar.- cuina del bar.- serveis.- zona de sala, gestionada pel bar.- magatzem.

  1.3. Descripci del projecte.

  El projecte preveu ladequaci dels serveis a serveis accessibles ( enderroc dels dos serveis existents) ,ladequaci de les installacions del bar als requeriments tcnics reglamentaris i la sectoritzaci del'escala.

  1.4. Superfcies resultants de lactuaci

  Zona bar: 14,09 m Zona magatzem: 4,24 m i 13,58 m .Zona passads cuina: 2,88 m.Zona cuina: 16,24 m.Zona Serveis: 5,96 m.

  1.5. Pressupost

  PRESSUPOST DEXECUCI MATERIAL ..........................28.844,73 13,00 % Benefici industrial SOBRE 28.844,73.................... 3.749,8113,00 % Despeses generals SOBRE 28.844,73..............1.730,68

  Subtotal 34.325,22

  21,00 % IVA SOBRE 49.503,03.................. 7.208,30

  TOTAL PRESSUPOST A CONTRACTAR ............... 41.533,52

  Aquest pressupost dexecuci per contracte puja la quantitat de: QUARANTA-UN MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CNTIMS

  AJUNTAMENT DE ROQUETES. SERVEIS TCNICS MUNICIPALS

 • ACCESSIBILITAT HORT DE CRUELLS. ADEQUACI BAR

  2- Memria constructiva

  A continuaci es numeren les diferents obres a realitzar segons el tipus:

  1.- Enderroc de les particions interiors.

  Demolici dels envans interiors indicats als plnols corresponents, formats per encadellat cermic de 7/9cm despessor, per mitjans manuals. Demolici dels enrajolats cermics en els serveis i picat de la capa base de morter. . Portar les runes a labocador autoritzat.

  2.- Noves particions interiors corresponents als Serveis accessibles.

  Nova divisi interior per redistribuci del Servei, formades per un tancament senzill amb encadellat cermic de 7 cms de gruix. Nou alicatat cermic llis amb peces de 20x20 cm, collocat sobre paraments interiors ambmorter de ciment.

  3.- Nova carpinteria interior front la protecci del foc.

  Nova carpinteria interior per a la creaci dun sector independent de la planta baixa resepecte a les altres plantes.

  4.- Adequaci de la installaci de baixa tensi a la zona del bar.

  5.- Adequaci de la installaci de senyalitzaci d'emergncia i evacuaci.

  Sinstallaran un total de tres plaques de senyalitzaci per a indicar les vies devacuaci. Es collocaran cartells SORTIDA i SORTIDA DEMERGNCIA a les portes, tal com es mostra en la documentaci grfica annexa.

  6.- Installacions de protecci contra incendis.

  Es collocaran un total de 3 extintors de pols seca i 1 extintor de CO2.

  3- Compliment del CTE

  DB-SI 1 - PROPAGACI INTERIOR En aquest cas en concret, la reforma afecta principalment a laccessibilitat de ledifici.La cuina i el bar i la sala no es modifiquen. La configuraci de ledifici fa que shagi de proporcionalitzar lactuaci, ja que es tracta dun edifici antic,amb una escala interior, que no permet modificacions sense alteraci de la configuraci actual .Actualment, no existeix cap sectoritzaci entre el bar i les plantes pis, ja que saccedeix per la mateixaentrada al bar i a les plantes superiors a travs duna escala interior. Degut a qu lactivitat de bar-restaurant ocupa actualment la planta baixa de ledifici, i que en planta pisexisteix la possibilitat dusos subsidiaris puntuals, dacord amb el DB-SI1, aquest local hauria de formarun sector dincendi independent de la resta dusos del mateix. Shi afegeixen tres portes antifoc, a f de crear un sector dincendi exclusiu entre la planta baixa i les altresdependncies. Aquesta solluci sadopta amb el criteri de millora de la seguretat actual.No hi ha canvi ds ja que actualment shi desenvolupa aquesta activitat.Saplica el DB-SI als elements modificats per la reforma, en aquest cas la zona bar.

  Ls de ledifici s de pblica concurrncia.

  Locupaci total de la planta baixa s de 44 persones

  AJUNTAMENT DE ROQUETES. SERVEIS TCNICS MUNICIPALS

 • ACCESSIBILITAT HORT DE CRUELLS. ADEQUACI BAR

  Locupaci total de ledifici s inferior a 500 persones.

  LOCALS DE RISC ESPECIAL

  En principi existeix un local de risc especial:Cuina Local de risc baix La potncia total de la cuina no superar els 30 Kw., a f i efecte de clasificar-se com a risc baix.

  Risc baix.Resistncia al foc estructura portant: R90Resistncia al foc parets i sostres queseparen la zona de la resta de ledifici: EI90Portes de comunicaci amb la resta de ledifici: EI2 45-C5Mxim recorregut fins alguna sortida de local: < 25m

  DB-SI 3 EVACUACI DELS OCUPANTSClcul de la ocupaci segons taula 2.1: Barra: 1 personaBar: 7 personesCuina: 2 personesSala: 33 personesEl local disposa de dues sortides de planta. La que comunica amb la caixa descala i dna al c/ Masia, i lade laccs per la zona verda.Per a complir amb el DB-SUA, una de les sortides ser accessible. La sortida es realitzar a travs duna rampa adaptada a la sortida del carrer Masia. La longitud delsrecorreguts devacuaci compleixen (veure documentaci grfica).

  DB-SI 4 INSTALLACIONS DE PROTECCI CONTRA INCENDIS Extintors porttils cada 15m de recorregut. 1 extintor porttil CO2: quadre elctric.1 extintor pols seca: cuina2 extintors pols seca: bar i sala Senyalitzaci de les installacions contra incendis (extintors) i rutes devacuaci. Illuminaci demergncia.

  DB- SI 5 INTERVENCI DELS BOMBERS

  Aproximaci a ledifici.

  Ledifici es troba emplaat a la zona verda de lHort de Cruells.els carrers que hi pot accedir el vehicle de bombers es a travs del carrer Masia, aquest punt queda a una distncia aproximada de la porta daccs de 4 m. Per la zona verda, es pot accedir a la faana principal. Des daquest punt la distncia aproximadadaccs del vehicle seria duns 10 m.

  4- Compliment del Reglament Electrotcnic per Baixa Tensi

  A banda del present projecte dadequaci caldr redactar dacord amb el Reglament Electrotcnic per Baixa Tensi (Decret 842/2002), el compliment del local de pblicaconcurrncia, ser necessari per part del arrendatari del bar/restaurant, redactar amb un tcniccompetent un projecte elctric i la seva legislaci.

  A , gener de 2017 LArquitecte tcnic municipal.

  AJUNTAMENT DE ROQUETES. SERVEIS TCNICS MUNICIPALS

 • ACCESSIBILITAT HORT DE CRUELLS. ADEQUACI BAR

  II.- JUSTIFICACI DE RESIDUS

  AJUNTAMENT DE ROQUETES. SERVEIS TCNICS MUNICIPALS

 • ESTUDI DE GESTI DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitaci, Ampliaci

 • 1 / 6

  RE

  SID

  US

  End

  erro

  c,R

  ehab

  ilita

  ci

  i Am

  plia

  ci

  Ofic

  ina

  Con

  sulto

  ra T

  cni

  ca. C

  olle

  gi d

  Arq

  uite

  ctes

  de

  Cat

  alun

  ya f

  ebre

  r de

  201

  1. V

  4 (

  Fon

  t: G

  uia

  d'ap

  licac

  i d

  el D

  ecre

  t 201

  /199

  4 -

  Pro

  gram

  a LI

  FE

  - IT

  EC

  )

  REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producci i gesti de residus de construcci i enderroc

  tipus

  quantitatsDECRET 89/2010, Regulador de la producci i gesti de residus de la construcci,i enderroc codificaci

  DECRET 21/2006 Adopci de criteris ambientals i d'e coeficincia als edificis

  IDENTIFICACI DE L'EDIFICI

  Obra: Hort de cruells. Adequaci accessibilitat

  Situaci: Hort de Cruells

  Municipi : Roquetes Comarca : Baix Ebre

  AVALUACI I CARACTERSTIQUES DELS RESIDUS

  Codificaci residus LER Pes Volum

  Ordre MAM/304/2002grava i sorra compacta 0,00 0,00

  grava i sorra solta 0,00 0,00argiles 0,00 0,00

  terra vegetal 0,00 0,00pedrapl 0,00 0,00

  terres contaminades 170503 0,00 0,00altres 0,06 0,06

  totals d'excavaci 0,06 t 0,06

  Dest de les terres i materials d'excavaci

  no es considera residu s residureutilitzaci abocador

  mateixa obra altra obra

  si si si

  Residus d'enderroc

  Codificaci residus LER Pes Volum aparent

  Ordre MAM/304/2002 (tones)

  obra de fbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

  formig 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

  petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00

  metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

  fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

  vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

  plstics