proiect transformator trifazat

Download proiect transformator trifazat

If you can't read please download the document

Post on 29-Jun-2015

1.974 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Parteaatreia CONSTRUCT1A$1CALCULUL TRANSFORMATOARELORELECTR1CE Cap ito 1 u 115.ELEMENTELECONSTRUCTIVE ALETRANSFORMATOARELOR TransformatorulelectricesteunaparatstaLicClldOllasaumaimulte Cll platemagnetic,cuaj lItorulcaruiaseschimbavalorilemarimi-lorelectricealeputeriiincurentalternativ(tensiunea curentul),frecventa raminind. Functionareatransformatoruluiarelabazafenomenuldeinductieelec-,, tromagneticiLPentrurealizarealInuicuplajmagneticcitmaisLrins,infa- sinL epe unmiezferomagnetic.La frecvente mai mari de 10 kHz transformatorulserealizeazafaramiezferomagnetic. Infuncliededl'stinatiaJor,inprincipal,transformatoarelesint: depulere,carealimenteazaanumiticonsumatorisauconecteaza intreelediferitesistemeenergeti ce(Inaceastacategori eseinclu d auto-Lransformalo:trele);. demasura,pI' inintcrmediulcarorasepot masuracaracteristicile unui anumitsislem,deinaltatensiunecaucurentimari,Cllaparateledemasurat l ransfomatoarecarepolfiincluse incategoriaaparatelorelec-trice.. Dinlreaces lea,problemedeosebiteridicatransrormatoareledeputere Inspecial,celede puteritensiuni mari,chiardacatehnologiade fabricatie aambelorcategoriiesteasemanatoare.. TransformaLoal'eledeputerimici(SN 10005 - 04,05, 081012 I .-- Tevile ulilizateaudiametreleexterioarein lre30mm 50mm,Cllgro-simileperetilorcuprinseintre1mm 1,5mm.'revilerotunde sint,adesea, ovalizate,pent I'llredu cereacantitatiideu leilasu prafatadera cire. AsUel,tevileelldiametrulde51mm,dupaovalizaI'e,audimensiunilede 72X20mm.-Cuveleell!evileprimedirectpepere!isepotrealizapinalamaximum rinduri,moduldealorfiindreprezentatInfigura15.23,iar pI'in-cipaleledateprivindpozitionarealorpentI'll0racireeficientasintdalein tabelul15.2[7].RealizareacuveloreutevileprinsedirecLpe pereti necesita omanoperadesluldemare,fiecareteavafiind,separat,indoita,montatasudatapepercteleeuvei. Tabelul15.2 Dateprivindrealizareaeuveloreuteviprinsedirectpepereti. No1atiilesinteeledinfigura15.23.Dimensiunilesintinmm . Dimensiuni (0d) R / t. a, C mlfl e.m1n Nota: a,=a,+ I p;(I s=a,J a"=a 1+(n- 1 )l p; b.=ll,.- ('c;b._ I =b"I- :2Ipo 1051 150 70 75 50- 80 60 - 120 70-130 ?t. ...p I 'j/. . - p . o30 150 50 55 ovalii 72 x 20 188 50 100 60 - 100 70 - 130 80 - 140 - Deaeeea,s-atrecullacLlveleeLLliredinJevi(fig.15.24),care necesitaun numarreduscleorificiiinperePicuvei,iarlirelepoLfirealizalesepaJ'at,ca subansamblurinOl'malizate.Lin' lepotaveadouapinalaoptrinduridetevi drepte,dislan!eledemontarepecllvafiind eala(tabelul15.2) . 786 , 2 Fig.15.23.Pozltionareatevllorpeeuv:1. r. ... u , "' Q. - 'ellpiS/OIl., 794 -, I I , 163 , , I II I I I I , I' I I I , I II I I II II II I I I , __ ,_, ____ "_. _ 1 8 0 ~_____~ , Fig.15.33.Comutalorrolativde20kV /100A. 15.5.5.COMUTATORULDEREGLAREATENSIUNII Clndreglareatensiuniisefaceinslareadeconeclatadelareteaa ., lransformalorului,comutatorlllareroluldeamodificanllmarllldespire aflateincircuit,ceeaceimplicamodificarealensiuniis(>cundare. - Constructiaacestuiadepindedeyaloarealensiunii acurentuluino-minal.Tipuldecomutatorliniarsepentruuncurentderegimde 60A pentrlltensiunipinala35kV.Acestcomutaloreste deslinat transfor-matoarelortrifazatedeputerepinalacca,.1600kVA poateocupatrei pozitii,corespunzatoaredomeniuluidereglajde 5 %. tn figura] 5.33seprezinta,delaliat,constructiaunui comutator rotativ, folositinprezentIndiverse\ari,pentrucurenlide]00A,cueinciprize de reglaj( 2X2,5 %).. Actionareadin acomutatorllluirindtransformatorulesle conectatlatensilllleadealimentare,provoacaformareaunuiarcpeconlacte, ducindladistrugereacomuLaLorului.Dinaceslmoliytransformatoarelese inzestreazaadeseoricudispoziti\'edeblocare,carefaeimposihilaactionarea comutatoru lu ilnainteadeschideriiInt reru p l oa relor. Comlltatoarelepentrureglajulinsarcinaaltensiuniitransrormatoarelor ' potficureactantalimitatoare actionare lentaacontactelorruptoruluisau ellrezistentedelimitare aetionarerapidaaruptorului(tipJansen),iar manevrareasefacedepecu\'a,deladistan\a(\Jrintr-unmanipulator)sau automat,infunetiedecadereadetensiunedinretea. Transformatoarele eureglajul tensiunii in sarcina sepnvad Cllmai multe prize.De exemplu,seprevad c.u17 prize dereglaj( 8X1,25 % din tensiunea nominala)pentrutransformaLoarelecutensiuneainaltade66kVsaueu 27deprizedereglaj( 13X1,25 % dintensiuneanomina la)pen trutrans-formatoarelede220 / 110kV. 15.5.6.FILTRULDEAER Filtrllldeaerestemontatpeconduetadelegaturadintreconservator mediulambiant(poz.9,fig.15.27),izolinduleiuldeinfluentaatmosferei (aumiditiitii,aimpuritatiloraerului).Inetapaaetuala,caabsorbantalumi-ditatii,sesilieagellll,careInstareuscataestealbasil'll,iarsubin-umiditatii eapataeuloarea Caracteristieile higroscopiee ale silica-geluluipotfiregenerate,incalzindu-ll!l0temperaturade400 - 500C. I Cap ito 1 u 116.CALCULULELECTROMAGNETIC ALTRANSFORMATORULUI \ Sevortratanumaitransformatoareledeputere ;trausformatoarelede masllraprezintauneleparticularitaticonstrllctiYe decalculspecifiee,in prineipiuiusacaleululloresteasemanalor.. 796 16.1.DATELENOMINALEALETRANSFORMATORULUI Dalelenominaleconslituieaccledatedelacaresc cudill?-en-sionarealransformalorului pecaretransformatol'ullrebuiesaIeasigure, dupafabricape,infunctional'c. Acesteasint: putereaaparen'tanominata:SN,inV AsaukVA;, tensiunilenominaledinprimal' secundar:U,Nt U2N,inVsaukVj Latransformatoareletrifazateacestetensiunisintceledelinie(tntre faze); trepleledereglajalensiunii,In% dinUN; tacloruldepulerealsarcinii:cos1kV),cisepreyadnumaiizolatiilestrictnece-sare,alecarol'grosimisintmultmaimici. Deaceea,latransformatoarelemici,cumreiese dinfigura16.6, dimensiunile ferestreirezultadin' conditiadeaIncapeacucarcasa respectiva.Seobserva,inacestcaz,cadineriedouadimensiunialeferestrei (T Lc),pentrudimensionareadefinitivaestenecesara,initial,numaiuna (deobiceiLc),dincarerezultainaltimeabobineiH n,cealalta dimensiune T rezultindinfunctiedegrosimileaJ G2 ale Penirudimensionareainf3.urarilor ferestreisintnecesareurma-toareleetape: sedeterminainaltimeabobinelor HELc5mm,(16.15) L d-_Cmm , 1 ,,G. , -.c r cl" .\ i"t .J .J, I / 2 _J 2 , \ T / b , \ , - -i ." --ab c Fig16.6.Dimensiunilemiezuluitransformatoarelormonofazatemici: atransformatoreudouacoloaneeuinfa$urarile suprapuse ;btransformatoreudoua coioCllteeu dispusepeeoloaneseparate;c- lransformatorInmania;1-carcasab(Jbineior;2izo/atiadintreinfa$urari 810 considerindca2mmestegrosimeacarcasei,iar0,5mmjoc(sus jos)de asamblare(HB1,)iL cseiauinmm); sedeterminanumaruldespirepcunslratalefiedireibobine: pentruconductorulrotund lIn lOn=--',::..; d, pentruconductorulprofilaL = Hn. WS1 , h' I (16.16) (16.16,a) incareb;eslelaturamareCllizolapapeambelepartiaconductorlllui infa1,)urariiprimare,respectivsecundare; sedeterminanumaruldestraLurialefiecareibobine:. WiT"UJ'l n " t-==nr.l11treg;n ,'2=-..:..- nr.intreg, valoricarl'serOlunjesclanumarulinlregimedialsuperior; sedeterminagrosimilebobinelor: pentruconductorulrotund =[mm]; , pentruconductorulprofilat: , (16.17) (1(3.18) (16.18,a) incarea;reprezintalaturamidicuizolatiapeambelepartiaconducto-ruluiprimare,I'espectivsecundare; - latimea ferestreirezu1ta(tinindconl degrosimeade2mmacar-casei): pentru 'supra puse(fig.16.6,a,c) T1+ 2+at+az + (3: 5)[mm]; (16.19) pentru separaLe(fig.16.6,b) T2(1+ 2)+al + az +(3:5)[mm], , (16.19,a) incare: 1mmestejocul(pe0parte)intreinteriorul'carcasei miez; 2mmgrosimeacarcasei; 3: 5mmdistantadeasamblare(incareseinclude grosimeaizo-latieidintrebobinepoz.2). B.Transformatoarelemijlocii mari Latransformaloarelemijlocii$imari,careautensiunicurentimari (asevedea par.15.2), sepot realizacubobine concentrice sau alternate(cugaletialternati). Modul,eelmaifrecvent,depecoloanea concen-trice(caresint celemaiutilizate) principaleledimensiunialelor,este indicatinfigura16.7. Infigura16.8seprezinladetaliatacestmodde indicindu-se distanteledeizolareatitintrecit fatadeeoloanele jugurile miezul uiferomagnetic,infunetiedecare,prineonstruetiagrafidlascar a 811 , T , , -.JILlI L \Inf,dellnf.oott Fig.16.7. dimcnsiunile lorprincipalelatransf ormatorulcucoloane. , , , , 5 (T') 0 0 II Dm2 HBl)situatieintilnitafrecvent dndtensiunilediferamultintreele(zecidekV),sau sJm Sill. sepotluaegalelavaloarealuiSim,dndbobinelerezultacuinaltimiegale; pentrudimensiunile stabHitealeconductoarelorizolate seestimeaza\ numaruldespirepestrat numaruldestraturiinfunctiedecaresedeter-mina,cumention ateincontinuarepentrufiecaretipde dimensiunile apoialeferestreitransformatorului. Inscopuluneicorecteconectariabobinelordincadrulunei pentruaseobtineschemeledeconexiuni grupadeconexiuniimpusa,tre-buieslabiliteconventiilepentrusensuriledeInfigura16.9se-dauconventiilepentrusensurilededepanarealebobinelorfatadecapatul (inceputul)acestora,carevaformabornadeintrare(vezi fig.15.10). InconlinuareseVOl'pr"ezenlaperincipaleletipuriconstructivedeillfa-domeniullordeaplicare moduldedeterminarealdimensiunilor (inaltimea grosimea)acestora. a)cilindrice(fig.16.10)seutilizeazapenll'ucurentipina la800Asitensiunisub1 000V.Serealizeazacumaximum8conductoare profilateinparalel.Pentrureducereapierderilorsuplimentaredatoritarefu-lariicurentului.serecomandaendepiinareaconductoruluisasefacapelat, faracalaturamicaasa valoriledintabelul16.4(dar,deobicei, sub4mm),iarlaturamarebsanuinmodnormal,15mm. cilindricecuconductoarelein paralelaleuneicaide curent, alatural pe directiaaxialaacoloanei(fig.16.11)sepot realizaintr-un strat saudouastraturi (fig.6.10) mairarintreisaupatrustraturi. 814 , stingadreapta a b .I.-t-.I- I- I.- II\I I stT1godreaptodreaptostinga C , , , stingacit...,pta d Fig.16.9.Conven'\.iiprivindsensurilededepllnarealebobinelor: ., 'J.In(aurarecilindricaIntr-unstrat ;brn(d,urarestratificata ; csensurilelagale/iisimpli;dsensul1(1gale/iidubli . a -, I , , --, Fig.16.10. cilindricii: fnir-ullslrai ;bIndouaslraluri;c -canalderaciTea J.intreele. , , II I I'II I IIIII II I IIII II I IIIIII I JIIIII I I I IIII , I I IIII, I IIIII, I I !!I , , I , ab Ind.tluaslra/urieLI c TabeZul16.4 Dimensiunileradialeorientativealeconductoarelorprofilate utilizatelarealizareacilind