prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za prvi...

13
PRILOG 3 MALO PREDAVAWE O VA@NOSTI VODE ‡ IZVE[TAJ Tema predavawa: Moja zapa`awa o predavawu: Napomena: Predavawu prisustvovali: [ta sam rekao/la o va`nosti vode: Podatak o tome koliko tro{imo vodu u na{im ku}ama koji je veoma iznenadio moje uku}ane: Zapa`awe jednog u~esnika predavawa: Predava~ je uspe{no preneo ideju o va`nosti vode DA NE Iznenadilo me je to {to je Izjava za kraj:

Upload: others

Post on 21-Feb-2021

31 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 3

MALO PREDAVAWE O VA@NOSTI VODE ‡ IZVE[TAJ

129

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Tema predavawa: Moja zapa`awa o predavawu:

Napomena:

Predavawu prisustvovali:

[ta sam rekao/la o va`nosti vode:

Podatak o tome koliko tro{imo vodu u na{imku}ama koji je veoma iznenadio moje uku}ane:

Zapa`awe jednog u~esnika predavawa:

Predava~ je uspe{no preneo ideju o va`nosti vode DA NE

Iznenadilo me je to {to je

Izjava za kraj:

Page 2: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 4

METEOROLO[KI ODEQENSKI KALENDAR ‡ skica i uputstvo za pravqewe

PRILOG 5

METEOROLO[KI ODEQENSKI KALENDAR ‡ tabela za pra}ewe vremenskih prilika

130

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

traka od taweg kartona (hamera)

xep za karton~i}e

komadi} ~i~ak-trake

Potreban materijal:‡ traka od taweg kartona (hamera)‡ ~i~ak-traka (15cm)‡ selotejp ili lepak‡ makaze‡ flomasteri‡ malo kanapa ‡ ekser‡ karton~i}i sa prikazima vremenskih prilika

Kako se prave karton~i}i:

‡ ise}i karton~i}e i na wima ucrtati oznake za razli~ite vremenskeprilike

‡ na pozadinu karton~i}a zalepiti par~ence ~i~ak-trake (oko 1,5cm); drugideo ~i~ak-trake zalepiti na odgovaraju}e poqe na kartonu (hameru)

Napomena: Napraviti vi{e karton~i}a koji pokazuju isto vreme, za slu~ajda ono traje vi{e dana.

MESE^NI METEOROLO[KI KALENDAR

Mesec:

Vreme pratili:

Legenda

sun~ano

promenqivo

obla~no

ki{a

sneg

jak vetar

slab vetar

Ponedeqak

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31 Prime}ene promene u prirodi koje su nagovestile promenevremena (datum, opis promene):

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

Utorak Sreda ^etvrtak Petak Subota Nedeqa

Meteorolo{kiizve{taj za mesec:

Page 3: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 6

MASKE ‡ skica

PRILOG 7

SRE]KO

Zovem se Sre}ko. Svi mi ka`u da sam pravi sre}kovi}, jer me zbog mog imena sre}a nikadane napu{ta. Naravno, to nije ba{ tako. Ima dana kada sam tu`an, jer mi nedostaje moja tetkakoja `ivi u Venecueli, dalekoj zemqi Ju`ne Amerike. Ponekad, kada no}u duva vetar, probu -dim se upla{en, zami{qaju}i da }e me napasti neko ~udovi{te iz mraka. Onda sam pla~qiv,ali, sre}om, tu je baka da me ute{i. Ona je divna i mnogo je volim. Uvek me raduje kada mi pri -~a kako se zaqubila u deku „na prvi pogled“ i kako je moja mama kao mala bila prava qutica.

PRILOG 8

PREPOZNAVAQKA ‡ MOJA OSE]AWA, TVOJA OSE]AWA

131

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

sre}an upla{en qut

Page 4: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 9

PRAVIMO KU]U

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

1. Savij i iseci ~etvrtasti papir, kao {to je prikazano na slici.

2. Nacrtaj prozore i vrata, kao na dowoj slici.

3. Savij i iseci papir po nazna~enim linijamai dobi}e{ ku}u.

132

Page 5: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 11

NAOPAKI DRUG/SUSED/SUGRA\ANIN

Ja sam najboqi drug na svetu. Po ~emu to znam? Pa, ja se uvek sva|am sa svojimdrugovima iz razreda; tako se posva|am ‡ da skoro ni sa jednim ne razgovaram. Ali, pitajteih, nije to zbog bilo ~ega, ve} zbog sitnica! Pa, ne mogu ja da pra{tam! Ja sam najboqi drug.

A tek {to sam dobar sused! Kad god mogu, ja se dedi s petog sprata isplazim, a babi s tre}eg uvek zalupim ulazna vrata zgrade, ~ak i kada ne nosi torbu s pijace.

Ne poznajem sve sugra|ane. Ali, ipak, uvek se potrudim da one koji me pitaju za ulicu u kojoj `ivim, po{aqem tri ulice daqe. A oni koji me pitaju koliko je sati ... e, takvimauvek dodam pet sati vi{e. Pa, mislim, toliko je na mom satu.

PRILOG 12

ASOCIJACIJA

PRILOG 13

ZANIMQIVI TEKSTOVI O [UMAMA I BIQKAMA KOJE @IVE U WIMA

Hrast

Hrast je drvo koje raste u {umama Evrope. Stablo hrasta mo`e da ima obim i do osammetara. To zna~i da bi vam bila potrebna pomo} jo{ devetoro dece, ako biste `eleli da ga obuhvatite. Hrast je od davnina smatran dragocenim drvetom. U staroj Gr~koj i Rimu

ABV

134

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Indijanac

ko`a

logor

{ator

soliter

KU]A

lift

grad

visina

led

Eskim

Severni pol

iglo

Page 6: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 15

KO SE KRIJE U [UMI

Zaokru`i sve `ivotiwe koje prona|e{ na crte`u. Neke su se sakrile, pa probaj da ih uo~i{. Oboj ceo crte`.

136

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 7: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 16

LAVIRINT ‡ VEVERICA

Pomozi veverici da do|e do `ira

PRILOG 17

ZANIMQIVI TEKSTOVI O DIVQIM @IVOTIWAMA

Jelen

Jelen je stanovnik na{ih {uma. On zimi ostaje u {umama, a jelovnik mu tada postajeizuzetno siroma{an: jede koru drve}a, mahovinu i razno {ibqe. Dok ~eka da mu se s pro le -}em obogati jelovnik, jelen dolazi na hranili{ta i prihvata pomo} qudi koji mu ostavqajuseno i kukuruz.

U februaru jelenu otpadnu rogovi, ali mu zato novi izrastu ve} u maju, jo{ ve}i i lep{i. Rogovi su ukras i ponos svakog jelena; slu`e mu i za napad i za odbranu. ^esto sede{ava da se mladi jeleni spore~kaju oko iste `enke i obra~unaju „~e{qaju}i“ se rogovima.

@enka jelena zove se ko{uta. Za razliku od jelena, ona nema rogove. Mladun~e jelena i ko{ute zove se lane. Kada se rodi, ono na krznu ima krupne tufne koje vremenom nestanu.

Je`

Kada je` do|e na svet, nema bodqe. Wegov ogrta~ je mekan. Bodqe se nalaze ispodko`e i ve} nekoliko sati po ro|ewu izlaze na povr{inu. Kada napune deset dana, mladije`evi mogu da se saviju u loptu. Tako se brane od neprijateqa. Progledaju tek za dvenedeqe. Je` je pla{qiva {umska `ivotiwa koja se sklup~a u lopticu kad oseti opasnost.On di`e bodqe brane}i se od napada~a. Glavni neprijateq mu je lisica, od koje ponekad, ni pored o{trih bodqi, ne uspe da se odbrani. Je` preko dana spava sklup~an u jazbini, a uve~e izlazi da tra`i hranu. I sova lovi no}u, pa nekad je` mora da se sklawa od wenihkanxi. Je` je spora `ivotiwa koja mo`e dugo da pe{a~i u potrazi za hranom. Uglavnom jedecrve, gliste i pu`eve, ali voli i da se zasladi vo}em. Zimi tone u zimski san.

Krtica

Krtica je neumorna kopa~ica, duga~ka kao va{e stopalo. Prekrivena je kratkom gustommekanom dlakom. Ima izdu`enu wu{ku i ~etiri noge. Noge joj poma`u da kopa podzemne kanale.O~i su joj zakr`qale, a u{ne {koqke uop{te nema. Krtica odli~no ~uje ali slabo vidi.

137

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 8: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

Na predwim nogama ima velike kanxe, koje joj slu`e za kopawe zemqe. Dube}i svojepodzemne hodnike, krtica izbacuje zemqu na povr{inu, zbog ~ega nastaju krti~waci.Iskopanu zemqu izbacuje wu{kom i le|ima. Na krti~wake nailazimo u vrtovima, ba{tama,na livadama i pa{wacima.

Krtica se hrani crvima, pu`evima, glistama i raznim sitnim insektima. Uni{tava{teto~ine koje se hrane korewem biqaka, ali tra`e}i hranu i sama uni{tava biqke. Zatoje ba{tovani ba{ mnogo ne vole.

Izgled krti~inih podzemnih hodnika vrlo je zanimqiv. To su prostrani i {irokihodnici u kojima se krtica mo`e kretati brzo i udobno. U sredwem delu krti~inogpodzemnog stana nalazi se prostorija za potomstvo.

Krtica ima mnogo neprijateqa me|u `ivotiwama, kao {to su: lisica, je`, sova, orao i dr.

PRILOG 18

SLI^ICE BIQAKA SEOSKOG DOMA]INSTVA

138

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 9: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 19

WIVA, POVRTWAK, VO]WAK, VINOGRAD

139

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 10: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 21

NAU^ILI SMO O BIQKAMA

141

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

biqka naziv mesto na kojem se gaji

koristi koje ~ovekima od we

Page 11: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 24

PRONA\I TRI ISTE PATKE

Prona|i i oboj tri iste patke.

147

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 12: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 25

LAVIRINT ‡ PATKA

148

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 13: prirucnik svet oko nas 1:prirucnik svet oko nas 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE Indijanac ko`a logor {ator soliter KU]A lift grad visina led Eskim

PRILOG 28

U VODI

Oboj sve ono {to treba da bude u vodi.

Precrtaj sve ono {to ne treba da bude u vodi.

151

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE