prirucnik - svet oko nas 2:prirucnik - svet oko nas 2.qxd

14
PRILOG 47 SAOBRA]AJNI NASTAVNI LIST

Upload: vanxuyen

Post on 31-Dec-2016

312 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 47

SAOBRA]AJNI NASTAVNI LIST

158

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 2: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 48

SAOBRA]AJNI LIST

Pa`qivo posmatraj kako se u~esnici u saobra}aju pona{aju na raskrsnici i u tabeliozna~i crticom kada primeti{ neko od navedenih pona{awa.

PRILOG 49

SAOBRA]AJNA UKR[TENICA

1. Ima krila, nebom leti, ptica nije, hajd’ se seti!

2. Kad nas vozi ide po vodi, {ta je to, ti pogodi!

3. Il’ na struju, il’ na ugaq, za {ine je vezan skroz, ti pogodi to je...

4. [ine nema, ali trolu prati.

5. Najboqe idu nizbrdo kada je sneg gust, kad deca ne ko~e…

6. Ima {ine, a i trolu ima...

7. Prevezu po drumu putnika dosta…

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Pona{awe u~esnika u saobra}aju pe{aci voza~i

Oprezan i po{tuje pravila

Oprezan, ali kr{i pravila

Neoprezan i kr{i pravila

159

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 3: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 50

SAOBRA]AJNA SREDSTVA

Pored svakog sabra}ajnog sredstva napi{i:

1. wegov naziv

2. po ~emu se kre}e

3. da li si se vozio/la wime.

Ukoliko `eli{, mo`e{ da ispri~a{ kako ti se dopadala vo`wa.

PRILOG 51

PROLE]NA PESMA

Dopuni stihove:

Budi se priroda, budi se cve}e,

Nije to ~udo, ve} dolazi ______________________.

Evo i roda sa juga dole}e,

Za wom i lasta, dolazi ______________________.

I de~iji osmesi puni su sre}e,

Ode hladna zima, dolazi ______________________.

Dani su sve du`i, sunce sve ve}e,

U na{e mesto stiglo je ______________________.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

160

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 4: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 54

[TA JE NAPRAVIO ^OVEK

Pogledaj sve crte`e, a zatim zaokru`i predmete koje je napravio ~ovek.

162

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 5: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 55

[TA ZNA^I

Pogledaj slike i ispod svake od wih napi{i {ta ona govori.

U dva prazna poqa ucrtaj:

1. Znak koji bi pokazivao da u~i{ i da ti je potrebna ti{ina

2. Znak da `eli{ da bude{ sam

163

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 6: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 56

PRONA\I I ZAOKRU@I

Crvenom bojom zaokru`i sve predmete napravqene od drveta. Plavom bojom zaokru`isve stolice.

PRILOG 57

PRI^A O SUNCU I VETRU

Jednog dana odlu~e sunce i vetar da se takmi~e ko je ja~i. Vetar je tvrdio da je on ja~iod sunca i da ono slobodno mo`e odmah da se preda, jer }e sigurno izgubiti. Sunce je, pak,tvrdilo da je ono ja~e. Spazili su jednog putnika. Imao je mantil i na glavi {e{ir. Vetarre~e: Onaj ko putniku skine {e{ir sa glave, ja~i je. Sunce se slo`i sa wim i otpo~etakmi~ewe. Vetar je po~eo da duva, prvo polako, a zatim sve ja~e i ja~e. Kako je vetar ja~eduvao, tako je putnik svoj {e{ir vi{e navla~io na glavu da bi mawe ose}ao hladno}u. Vetarje duvao sve ja~e, a putnik je sve vi{e stezao {e{ir. Do{ao je red na sunce. Ono je po~elopolako da greje. Putnik je pustio {e{ir i po~eo da u`iva u sun~evim zracima. Sunce jegrejalo sve ja~e. Putnik je skinuo {e{ir i nastavio put gologlav. Vetar je morao da priznada je sunce ja~e od wega.

po Ezopu

164

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 7: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 59

UPI[I RE^I KOJE NEDOSTAJU

Pro~itaj tekst i u prazna poqa upi{i re~i koje nedostaju.

Re~i koje treba upisati su: lepimo, savijamo, se~emo, gwe~imo, probu{imo.

Na primer:

Ako bismo `eleli da napravimo avion od papira, potrebno je da papir savijamo.

1. Ako bismo `eleli da napravimo lutki odelo od tkanine, potrebno je da tkaninu _______________.

2. Ako bismo `eleli da napravimo `ivotiwu od plastelina, potrebno je da plastelin____________.

3. Ako bismo `eleli da napravimo cvet od tanke `ice, potrebno je da `icu ______________________.

4. Ako bismo `eleli da zaka~imo sliku na zid, potrebno je da zid _______________________________.

5. Ako bismo `eleli da napravimo kutiju od kartona, potrebno je da karton se~emo i _____________.

PRILOG 60

OTKRIVALICA

1. Materijal od koga se naj~e{}e pravi posu}e u kome se kuva.

2. Koristi se za izradu to~kova na biciklima i automobilima.

3. Mnoge igra~ke izra|ene su od ovog materijala.

4. U pro{losti je kori{}en u izgradwi ku}a, mostova i puteva. Tvrd je i te`ak za obradu.

5. Ne provodi toplotu, se~e se testerom, od wega se pravi name{taj.

6. U {koli ga u~enici ~esto koriste za vajawe.

7. Od wega se izra|uju sveske i kwige.

8. Providno je i lako se lomi.

J

1.

7.

5.

4.

2.

8.

3.

6.

166

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 8: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 61

U PARKU

1. [ta je potrebno da bi se ovaj zeka zaquqao?

2. Kome je na kackalici te`e? Za{to?

3. [ta treba da uradi majmun~e na pewalici da bi se zaquqalo?

4. Kako lopta leti od jedne do druge pande?

5. [ta treba lisica da uradi da bi se kolica pomerila?

167

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 9: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 62

ZA[TO IMAM TAKVO TELO

168

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 10: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 63

NAJ, NAJ

PRILOG 64

ASOCIJACIJA

USTAJAWE RU^AK

VE^ERA

DORU^AK VREME ODMORA

SPREMAWE ZA SPAVAWE

UMIVAWE SVI KOD KU]E

PRI^A ZA LAKU NO]

JUTRO POSLE PODNE

VE^E

D A N

169

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Indijska lastavica320 km na sat

Gepard 112 km na sat

Ajkula sabqarka110 km na sat

Korwa~a 3,75 m u minutu

^ovek 4‡5 kilometarana sat hodom

Automobil80 km na sat

Meku{ac pu` 50‡75 cm u minutu

Morski kowic 26 cm u minutu

Page 11: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 66

KOLIKO JE SATI

PRILOG 67

DANI U SEDMICI

Igra kolo naokolo:

Ponedeqak momak jak,

kolovo|a lak.

Do wega je utorak.

U sredini reda,

sitno veze sreda.

^etvrtak se klati,

wega petak prati.

A subota sama,

prepli}e nogama.

Na kraju u vencu,

nedeqa na kecu.

Otkad su se sastali,

nisu s kolom prestali.

D. Luki}

Zamisli da je ovo kolo koje igraju deca. Prema opisu iz pesme nacrtaj takvo kolo usvesci.

Razmisli da li bi neki dani bile devoj~ice, a neki de~aci.

Zamisli kako se oni ose}aju dok igraju i to predstavi na crte`u. Sve oboj.

171

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 12: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 68

ISPRETURANI KALENDAR

Meseci na ovom kalendaru su namerno izme{ani.

• U kvadrati}e upi{i brojkama redosled meseci u godini.

• Upi{i naziv meseca tamo gde nedostaje.

• Odgovori na pitawa u svesci. Odgovaraj celom re~enicom.

Pitawa:

1. U kom mesecu se ~eka Nova godina? _________________________________________________

2. Nabroj mesece u kojima traje letwi raspust. ________________________________________

3. U kom mesecu je zimski raspust? ___________________________________________________

4. U kom mesecu ti je ro|endan? ______________________________________________________

5. U kom mesecu je ro|endan tvog druga iz klupe? _______________________________________

172

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 13: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 69

ASOCIJACIJA

PRILOG 70

LETWA TRKA

Bio je sun~an letwi dan, pa su korwa~e odlu~ile da se trkaju. Pro~itaj sve pre nego{to odgovori{. Zatim na linije napi{i ime svake korwa~e.

1. Trkale su se ~etiri korwa~e.

2. Paja je stigao na ciq za {est dana, a Ceca je stigla ranije.

3. Mi{a je zavr{io trku iza Cece, ali pre Paje.

4. Du{ka je stigla na ciq pre Cece.

1. Ko je pobedio? _____________________________________________________________________

2. Ko je stigao posledwi? ____________________________________________________________

DOLAZE LASTE KUPAWE

KI[A SANKAWE

VISIBABA SLADOLED

OPADA LI[]E NOVA GODINA

CVE]E PUPI RASPUST

POLAZAK U [KOLU SNE[KO BELI]

JESEN

G O D I [ W A D O B A

LETOPROLE]E

ZIMA

173

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 14: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2.qxd

PRILOG 71

ZMAJEVI

Jednog toplog letweg dana deca su iza{la na livadu da pu{taju zmajeve. Otkrij ~iji jekoji zmaj i upi{i kao {to je zapo~eto.

1. Lav je MAJIN zmaj.

2. Nilski kow je __________ zmaj.

3. Meda je ___________________.

4. Ptica je ___________________.

5. @irafa je ___________________.

6. Majmun je ___________________.

174

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE