prirucnik - svet oko nas 2:prirucnik - svet oko nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡...

10
PRILOG 29 KAKO SPASTI OVU REKU 1. ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Pogledaj crte` i odgovori na pitawa: 1. [ta misli{, kako ova reka mo`e da se spasi od zaga|ivawa? 2. [ta zna~i znak nacrtan na kantama koje ~ovek gura u kolicima? 3. Za{to su ribice uginule? 4. Da li je bezbedno za de~ake da se kupaju u ovoj reci? Za{to?

Upload: others

Post on 27-Feb-2020

23 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

PRILOG 28

O VODI ‡ [TA NIJE TA^NO

Voda je te~nost bez mirisa. Wen ukus podse}a na kola~e. Crvenkaste je boje. U prirodinema mnogo vode. Sva voda koja se nalazi u morima i okeanima je za pi}e. Rekama ne smetakada u wih bacamo razli~ite otpatke, jer se wima hrane ribe. U rekama ~ija je voda bistranema riba, jer u wima ne mogu da se sakriju od neprijateqa. U prirodi se voda pojavquje ikao rosa, magla i iwe. Drugi oblici pojavqivawa vode u prirodi nisu poznati.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

PRILOG 29

KAKO SPASTI OVU REKU

1. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Pogledaj crte` i odgovori na pitawa:

1. [ta misli{, kako ova reka mo`e da sespasi od zaga|ivawa?

2. [ta zna~i znak nacrtan na kantama koje~ovek gura u kolicima?

3. Za{to su ribice uginule?4. Da li je bezbedno za de~ake da se kupaju

u ovoj reci? Za{to?

144

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 2: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

PRILOG 30

JEDAN, ALI DA LI I ISTI

145

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 3: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

PRILOG 31

[TA OVDE PI[E

Ova poruka prona|ena je na zidu jedne pe}ine. Budi istra`iva~ i odgonetni wenozna~ewe.

PRILOG 32

ZNA^AJ SUN^EVE SVETLOSTI I TOPLOTE

Pro~itaj pitawa, razmisli i odgovori.

1. Da li je sunce podjednako va`no za sva `iva bi}a? Objasni.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. [ta bi se dogodilo da Zemqu ne obasjava sun~eva svetlost?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Da li je sunce va`no krtici koja `ivi pod zemqom? Objasni.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Da li je sunce va`no za sovu koja lovi po mraku, a dawu spava? Objasni.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Kako ~ovek koristi sun~evu svetlost i toplotu?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

146

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 4: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

Pitawa

1. Kako nastaje magla?

2. Za{to je magla u gradu gu{}a nego u poqu?

3. Objasni kako nastaje ki{a?

4. Kog oblika su ki{ne kapi?

5. Kada nastaje rosa?

6. Kako sami mo`emo napraviti rosu?

7. Kako nastaje led?

8. Za{to led nekad nije proziran?

9. Po ~emu se sneg razlikuje od leda?

10. Kako nastaju pahuqice?

Pitawe za razmi{qawe: Da li se voda iz reka vi{e ohladi kada pada ki{a ili kadapada sneg? Razmisli i objasni.

PRILOG 35

VRSTE ZEMQI[TA I BIQKE KOJE USPEVAJU NA WIMA

Spoj vrstu zemqi{ta sa biqkama koje na wemu uspevaju, kao {to je zapo~eto.

149

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 5: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

PRILOG 36

GDE [TA PRIPADA

150

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 6: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

PRILOG 37

GDE KO @IVI

Pogledaj slike i pove`i linijom `ivotiwu i mesto gde ona `ivi.

151

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 7: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

PRILOG 38

ISPRAVI GRE[KE

Pogledaj dobro slike ovih `ivotiwa. Wihovi gorwi i dowi delovi tela su sepome{ali. Ispravi gre{ku tako {to }e{ za svaki gorwi deo tela prona}i odgovaraju}idowi deo.

152

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 8: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

PRILOG 41REQEF I VODE

PRILOG 42MORSKA UKR[TENICA

1. Re~ koja ima suprotno zna~ewe od re~i umor

2. Kad pada ki{a potreban nam je ki{obran, a kad sija sunce potreban nam je...

3. Plovi po velikim i dubokim vodama, ranije je bio meta gusara...

4. Kad je sitan i mokar, najboqi je za pravqewe kula i gradova...

4.

3.

1.

2.

154

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 9: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

PRILOG 43

KARTICE ZANIMAWA

155

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 10: Prirucnik - Svet Oko Nas 2:Prirucnik - Svet Oko Nas 2 · 2019-09-01 · priru^nik za u^iteqe ‡ svet oko nas za drugi razred osnovne [kole. prilog 43 kartice zanimawa 155 priru^nik

PRILOG 46

KOJIM PUTEM DO [KOLE

Pa`qivo prou~i crte` i odgovori na pitawa:

1. Pored ~ega sve prolazi koka na putu do {kole?

__________________________________________________________________________________________

2. Napi{i pored ~ega prolazi zeka na putu do {kole.

__________________________________________________________________________________________

3. Meda svako jutro ode do koze pa zajedno idu u {kolu. Koliko puta meda pro|e poredpekare? Pored ~ega sve pro|u meda i koza zajedno kada idu u {kolu?

__________________________________________________________________________________________

4. Vuk pre {kole treba da svrati u biblioteku i u pekaru. Napi{i kuda treba da ide dabi najbr`e stigao do {kole.

__________________________________________________________________________________________

157

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ‡ SVET OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE