priprava, izroitev in spravilo raziskovalnih podatkov

Download Priprava, izroitev in spravilo raziskovalnih podatkov

Post on 09-Jan-2017

67 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Priprava, izroitev in spravilo raziskovalnih podatkov

  Irena Vipavc Brvar

  ADP, Univerza v Ljubljani

  5. november 2014, Ravnanje z raziskovalnimi podatki v druboslovju

  "Dnevi odprtih vrat Knjinice UP ZRS" ob 20-letnici ZRS Univerze na Primorskem

  ZRS Koper Univerze na Primorskem

 • - Razlogi za deljenje raziskovalnih podatkov

  - ivljenjski krog podatkov

  - Pomembnost dokumentacija

  - Predaja raziskovalnih podatkov v ADP

  - Koraki po predaji

  - Uporaba raziskovalnih podatkov in spremnega gradiva

  - Nart raziskovanja z raziskovalnimi podatki in ADP

  Vsebina

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

 • Deljenje raziskovalnih podatkov:

  - spodbuja znanstvene raziskave in razprave, - spodbuja inovacije in potencialno novo uporabo podatkov, - vodi do novih sodelovanj med uporabniki podatkov in njihovimi ustvarjalci, - povea preglednost in odgovornost, - omogoa pregled rezultatov raziskav, - spodbuja izboljanje in preverjanje raziskovalnih metod, - ni strokov podvajanja zbiranja podatkov, - poveuje vpliv in prepoznavnost raziskav, - priznanje raziskovalca skozi uporabo in citiranje ter - zagotavlja pomembne vire za izobraevanje in usposabljanje. Enostavnost, s katero se digitalni podatki lahko shranjujejo, razirjajo in so dostopi na spletu, je spodbudilo mnoge institucije k elji deliti raziskave, z razlogom poveanja vpliva in prepoznavnosti njihovih raziskav in institucije.

  Veerle van den Eyden et al. (2011): Managing and sharing data. Best practices for researchers. UK Data Archive.

  Razlogi za deljenje raziskovalnih podatkov R

  azisk

  ova

  lni p

  odatk

  i

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

 • ivljenjski krog podatkov

  nartovanje raziskovanja nart ravnanja s podatki

  zbiranje zajem in priprava

  metapodatkov

  vnos podatkov, digitalizacija, transkript

  preverjanje veljavnosti, ienje podatkov

  anonimizacija opis podatkov

  hramba podatkov v priporoenih formatih

  na priporoenih medijih priprava varnostne

  kopije priprava metapodatkov

  in dokumentacije arhiviranje podatkov

  interpretiranje podatkov

  produciranje rezultatov / publikacije

  distribucija podatkov kontrola dostopa avtorske pravice promocija podatkov

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

 • Kljuno pri pripravi uporabniku prijaznih podatkov, ki so deljivi in zagotavljajo dolgorono uporabnost je zagotoviti, da so podatki razumljeni in da jih uporabnik lahko interpretira. To zahteva jasen in podroben opis podatkov, njihovo interpretacijo in vsebinske informacije.

  Ustrezna dokumentacija: - omogoa razumevanje in interpretiranje raziskovalnih podatkov. - zagotavlja pravilno uporabo podatkov in zmanjuje monosti neustrezne interpretacije. V dobi "obirnega" raziskovanja in "upokojevanja" sodobnih raziskovalcev se je pojavila potreba po tem, da se pripravi raziskovalne podatke tako, da bodo neodvisni od posameznika. Razmislek: e bi podatke uporabili prvi, kaj bi o njih morali vedeti za ustrezno uporabo in interpretacijo?

  Zakaj je dokumentiranje pomembno? R

  azisk

  voaln

  i podatk

  i

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

 • Koraki predaje P

  ripra

  va n

  a sp

  ravilo

  Preverite, ali podatki ustrezajo kriterijem za sprejem v arhiv. V nejasnih primerih se posvetujte s sodelavci ADP (arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si) ali poljete predlog preko obrazca za evidentiranje.

  Izpolnite in podpiite Izjavo o izroitvi gradiva iz raziskave.

  Izpolnite obrazec Opis raziskave.

  Pripravite ustrezno urejene in dokumentirane podatkovne datoteke. V pomo: Priporoila za urejanje podatkovne datoteke.

  Priloen naj bo vpraalnik in ostalo gradivo za razumevanje podatkov.

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/#1http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/interaktivno/obrazec_opis_raziskave/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2012/blog/priporocila-podatkovne-datoteke/#axzz2RYJmy2pY

 • 1. Raziskovalec preveri, ali podatki ustrezajo kriterijem za sprejem v arhiv. V nejasnih primerih se posvetuje s sodelavci ADP ali polje predlog preko obrazca za evidentiranje.

  Preliminarno evidentiranje raziskave P

  ripra

  va n

  a sp

  ravilo

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/#1http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/#1http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/#1http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/#1http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/#1http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/

 • Odloanje o tem ali je gradivo primerno za dolgorono obravnavo v arhivu ali ni:

  - arhiv oceni vsebinsko bogastvo podatkov v smislu ustreznosti konceptualizacije in tematskega dopolnjevanja zbirke ADP,

  - izpopolnjenost uporabljenih metod, celovitost in ustreznost podatkov in dokumentacije za nadaljnje analize in

  - ali dajalec avtorsko razpolaga s podatki in je pripravljen podatke izroiti arhivu za razirjanje.

  V postopek ohranjanja se primarno uvrstijo teoretsko ali praktino pomembne raziskave, omejene na manj splono populacijo, manj vplivne; teoretsko ali praktino pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo iroko uporabnost za ve praktinih problemov, imajo dolgorono vrednost za znanost; in primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodoloko ustrezne.

  Merila za sprejem recenzijski postopek P

  ripra

  va n

  a sp

  ravilo

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

  Znanstvene toke (30)

 • 2.20 Zakljuena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

  Elektronska zbirka podatkov, katere znanstvena pomembnost se kae v uporabnosti za raziskovanje irokega nabora aplikativnih ali teoretsko osmiljenih problemov. Zbirka podatkov mora biti rezultat zakljuene raziskave in ustrezati visokim kriterijem kakovosti, ki se jo ocenjuje na podlagi izrpne spremljajoe dokumentacije. Zbirka podatkov mora biti javno dostopna v nacionalnem ali mednarodnem znanstvenem podatkovnem arhivu. Zbirka podatkov mora biti dokumentirana in dostopna v takni obliki, da omogoa ponovitev objavljenih znanstvenih ugotovitev, izvedenih na njeni podlagi. http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

  Kriteriji bibliografije COBISS P

  ripra

  va n

  a sp

  ravilo

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

 • 2. Izpolni in podpie Izjavo o izroitvi gradiva iz raziskave (v dveh izvodih).

  Prip

  rava

  na sp

  ravilo

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

  Privzeta licenca

  Monost

  Ve o licencah: http://creativecommons.si/

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/http://creativecommons.si/

 • 3. Izpolni obrazec

  Opis raziskave.

  Prip

  rava

  na sp

  ravilo

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/interaktivno/obrazec_opis_raziskave/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/interaktivno/obrazec_opis_raziskave/

 • Kaj so metapodatki v ADP? P

  ripra

  va n

  a sp

  ravilo

  Avtor Producent Finanna podpora Serija Vsebinska podroja Povzetek

  as zbiranja podatkov asovno pokritje Geografsko pokritje Enota za analizo Populacija Kdo je opravil zbiranje

  podatkov

  Tip vzorca Uteevanje Citiranje Sorodne raziskave Vpraalniki in povezano

  gradivo

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

 • 4. Pripravi ustrezno urejene

  in dokumentirane

  podatkovne datoteke.

  Podatkovna datoteka P

  ripra

  va n

  a sp

  ravilo

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

  Priporoila za poimenovanje datotek: kratka imena datotek s

  pomenom imena brez presledkov

  in posebnih znakov izogibanje dolgim

  imenom verziranje in tevilenje

  Urejeni direktoriji

  Uporaba ustreznih formatov

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/wp-content/uploads/2012/11/PriporocilaZaPodatkovnoDatoteko2.pdf

 • 5. Priloen naj bo vpraalnik, poleg elektronske kopije tudi tiskana kopija

  Pripravite ostalo gradivo, ki pomaga razbrati vsebino podatkov, kot so: ifrant, kodirna knjiga, izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave, kopije publikacij in ostalih spremnih dokumentov, ki so bili del zbiranja podatkov ali pa so pomembni za njihovo razumevanje.

  Gradivo P

  ripra

  va n

  a sp

  ravilo

  Predstavitev ADP, 5.11.2014

 • Proces predaje podatkov v ADP D

  elo

  z gra

  div

  om

  v A

  DP

  Prejeto gradivo pregledamo in ga po potrebi preoblikujemo v za objavo primerno obliko ter pripravimo opis raziskave po mednarodnem standardu. e se ob tem pojavi kakno vpraanje ga skupaj reimo.

  Ko je opis pripravljen, ga v slovenski in angleki razliici poljemo v pregled dajalcu, ki opis avtorizira.

  Raziskavo objavimo na nai spletni strani, o emer dajalca obvestimo po elektronski poti.

  Ko je raziskava objavljena na spletu se lahko naredi vnos v sistem COBISS, ki ga opravi za raziskovalca zad

Recommended

View more >