primjeri ispita iz osnova elektrotehnike

Download primjeri ispita iz osnova elektrotehnike

Post on 14-Jul-2016

17 views

Category:

Documents

11 download

DESCRIPTION

osnove elektrotehnike,primjeri ispita,zadaci,

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Veleuilite u Karlovcu PISMENI ISPIT Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I01 </p><p> List 1 od 2 </p><p>Zad. 1: Ploasti kondenzator s kvadratnim ploama prema Sl.1 ispunjen je uljem (r = 2,6). Izraunati do koje razine h se smije gubiti ulje zbog isparavanja i loeg brtvljenja, a da kapacitet kondenzatora ne padne ispod 80% nominalnog kapaciteta kondenzatora s ploama potpuno uronjenim u ulje. Koliki je nominalni kapacitet kondenzatora ? </p><p>Sl. 1: </p><p>Zad. 2: Dva istosmjerna diesel-agregata napajaju u paralelnom radu brodsku mreu nominalnog napona Unom = 110 V. Agregati daju nominalni napon kod punog (100%) optereenja. Podaci agregata su: P1 = 100 kW, Ik1 =2 kA; P2 = 150 kW, Ik2 = 3 kA (Ik1 i Ik2 su struje kratkog spoja agregata). Odrediti maksimalnu snagu kojom mrea moe opteretiti agregate, a da napon mree ne padne ispod 90% nominalnog napona. Da li agregati smiju tako optereeni trajno raditi, ako je dozvoljeno trajno preoptereenje agregata 10%. </p><p>Sl. 2: </p><p>Zad. 3: Eelktromagnetski ventil je preko sklopke prikljuen na istosmjerni napon 110 V. Pri tome se u zavojnici elektromagneta troi 10 W snage. Induktivitet zavojnice je 30 H. Odrediti kolika mora biti minimalna vrijednost otpora R prikljuenog paralelno zavojnici, tako da ventil sigurno zatvara najkasnije 10 ms nakon otvaranja sklopke. Ventil zatvara kada struja kroz elektromagnet padne ispod 50 mA. Skicirati vremenski dijagram napona UAB nakon otvaranja sklopke. </p><p>Sl. 3: </p><p>Zad. 4: Odrediti fazni kut struje I prema struji IZ u mrei prema Sl.4. Skicirati vektorski dijagram svih napona i struja. XL = XC = Z. </p><p>Sl. 4: </p><p>Zad. 5: Trofazna elektroluna pe za taljenje metala, snage 50 kW prema Sl.5 napaja se iz simetrine trofazne mree 220/380 V sa uzemljenim zvjezditem. Izraunati koliki smije biti maksimalni otpor uzemljenja oplate pei, da u sluaju loma ugljene elektrode prikljuene na fazu R, napon U izmeu oplate pei i zemlje ne pree 60 Vef koliko je maksimalno dozvoljeno radi sigurnosti radnika uz pe. Otpor taline je zanemariv prema ekvivalentnom otporu elektrode i elektrinog luka. </p><p>Sl. 5: </p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu RJEENJA Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I01 </p><p> List 2 od 2 </p><p>Zad. 1: a .500 mm; l .600 mm; c .50 mm;d .5 mm; r 2.6 </p><p> 0 ..8.854 1012 farad</p><p>m </p><p> 0.2 </p><p>pad kapaciteta; C/C0 = 1- </p><p>e l a; b .2 a l preklop ploa; S2 = a (b+e+c-h); S1 = a b; C1 = 8 0 rS1/d ; C2 = 8 0 S2/d ; C = C1+C2; S .a ( ).2 a l </p><p>C 0 ....8 0 r a.2 a l</p><p>d </p><p>h . r</p><p> r 1( )a . ( ).2 a l a</p><p> r 1c </p><p>=C 0 7.367 nF </p><p>=h 0.42 m </p><p>Zad. 2: P 1 .100 kW </p><p>P 2 .150 kW </p><p>I k1 .2000 amp </p><p>I k2 .3000 amp </p><p>U nom .110 volt U .0.9 U nom - Napon mree - 10% manji od Unom Unom = E1- P1E1/(Unom Ik1) = E2 - P2 E2/(Unom Ik2) </p><p>E 1U nom</p><p>1P 1</p><p>.U nom I k1 </p><p>E 2U nom</p><p>1P 2</p><p>.U nom I k2 </p><p>R 1E 1I k1</p><p>R 2E 2I k2</p><p>I 1E 1 U</p><p>R 1 </p><p>I 2E 2 U</p><p>R 2 </p><p>P 1 .U I 1 </p><p>P 2 .U I 2 </p><p>P P 1 P 2 </p><p>=P 1 100.8 kW </p><p>=P 2 151.2 kW </p><p>=P 252 kW </p><p>Oba agregata su preoptereena 0.8%, to je znatno manje od dozvoljenih 10%. Agregati smiju trajno raditi. </p><p>Zad. 3: U .110 volt </p><p>P .10 watt L .30 henry</p><p>T ..10 10 3 sec </p><p>I is .50 mA </p><p>I 0PU</p><p>rUI 0</p><p>(0+) = (0) = 0 Iis = I0e-T/ </p><p> =-T/ln(Iis/I0) =L/(R +r) </p><p>R L</p><p>r </p><p>=R 583.51 ohm </p><p>U AB( )t .i( )t R </p><p>0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.056050403020100</p><p>10</p><p>UAB( )t</p><p>t</p><p>Zad. 4: Z ..1 exp .pi6</p><p>j ohm </p><p>U Z .1 volt </p><p>X C Z </p><p>I ZU ZZ</p><p>I CU Z</p><p>.X C exp .pi</p><p>2j</p><p>I I Z I C </p><p> arg( )I </p><p>= 60 deg </p><p>Budui da je struja kroz bilo koju impedanciju normirana naponom na impedanciji, svejedno je s kojom apsolutnom vrijednosti impedancije, odnosno napona se rauna. Vano je, meutim, zadrati zadani argument impedancije (-pi/6). Apsolutne vrijednosti su normirane na 1. </p><p>Zad. 5: Jed. petlji: SzTzS URIRRIrrr</p><p>=++ )( ; TTS UrRIrIrrr</p><p>=++ )( FF IUR /= - ekvivalentni otpor elektrode i elektrinog luka </p><p>3/2pi=</p><p>jFS eUU</p><p>r; 3/2pi= jFT eUU</p><p>r; UF - fazni napon 220 V. </p><p>FFF IUIUP == 3cos3 ; 1cos = - otporno optereenje </p><p>zz</p><p>zSTTSTSTSz R</p><p>URRR</p><p>RUUUURUUIIIrrrrrrr</p><p>rrr=</p><p>+</p><p>+++=+=</p><p>)2()()(</p><p>PUIF /3= ; PUR F /32</p><p>= ; ))2(/(3 2 UUPUR FFz = Rz = 1,74 </p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu PISMENI ISPIT Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I02 </p><p> List 1 od 2 </p><p>Zad. 1: Dvije metalne kugle radiusa R1 = 10 cm i R2 = 20 cm vise na dvije tanke vodljive niti na visokom vodiu dalekovoda koji je na potencijalu = 110 kV prema zemlji. Priblino (aproksimacijom nabijenih kugli tokastim nabojima) izraunati jakost elektrinog polja u tokama A i B prema Sl. 1. </p><p>Sl. 1: </p><p>Zad. 2: Analizom konstrukcije nekog elektrinog ureaja uspjelo se nacrtati samo dio njegove sheme. Izraunati jakost struje I ako su poznate struje, potencijali i elementi ureaja kao na Sl. 2. </p><p>Sl. 2: </p><p>Zad. 3: Izraunati maksimalnu vrijednost struje i(t) u mrei prema Sl. 3 nakon otvaranja sklopki, te vremensku konstantu pranjenja kondenzatora C1 i C2. Skicirati i(t). </p><p>Sl. 3: </p><p>Zad. 4: Odrediti vremensku zavisnost i2(t) za t&gt;0 u mrei prema Sl. 4. Transformator je idealan. </p><p>Sl. 4: </p><p>Zad. 5: Odrediti frekvenciju izvora, na kojoj e struja i(t) u mrei prema Sl. 5 biti odreena izrazom : </p><p>)(sin1,0)( tti = </p><p>Sl. 5: </p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu RJEENJA Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I02 </p><p> List 2 od 2 </p><p>Zad. 1: Polumjeri kugli su maleni prema meusobnoj udaljenosti kugli, te prema udaljenosti kugli od vodia dalekovoda i od zemlje. Kugle se priblino mogu tretirati kao usamljene kugle. Kapaciteti kugli su: </p><p>202101 4;4 RCRC == pipi ; naboji na kuglama su: == 2211 ; CQCQ Polje u tokama A, odnosno B je superpozicija polja od naboja Q1 i od naboja Q2 : </p><p>( ) ( )</p><p>( ) ( ) mV</p><p>RdR</p><p>RRdQ</p><p>RQEEEE</p><p>m</p><p>VRd</p><p>RRRd</p><p>QR</p><p>QEEEE</p><p>BBBB</p><p>AAAA</p><p>=</p><p>=</p><p>=+=</p><p>=</p><p>=</p><p>=+=</p><p>42</p><p>2</p><p>1</p><p>2220</p><p>1220</p><p>2"'</p><p>52</p><p>1</p><p>2</p><p>12</p><p>10</p><p>2210</p><p>1"'</p><p>10324.5144</p><p>100725,1144</p><p>pipi</p><p>pipi</p><p>Zad. 2: 00;005</p><p>43231 ===+= RIIIIIIII BBA</p><p>mAImAmAmAmAR</p><p>IIIIII kVB</p><p>RB 1301301001020 1</p><p>20</p><p>541243</p><p>5==++=++=++= </p><p>Zad. 3: Nabijeni kondenzator se nadomjeta serijskim spojem naponskog izvora i praznog kondenzatora: </p><p>R</p><p>UUIeIti CC</p><p>t )0()0(;)( 21 +==</p><p>msRCCCC</p><p>=</p><p>+</p><p>= 33,521</p><p>21 ; </p><p>I = 0,12 A </p><p>0 0.01 0.020</p><p>0.05</p><p>0.1</p><p>0.15</p><p>i( )t</p><p>t </p><p>Zad. 4: Neposredno nakon zatvaranja sklopke poinje prelazni proces s promjenljivim naponima i strujama. Idealni transformator preslikava impedanciju prikljuenu na sekundaru u ekvivalentnu impedanciju na primaru tako dugo dok je promjenljiva struja u primaru dovoljna da odrava promjenljivi magnetski u transformatoru. koji podrava transformatorsko djelovanje: </p><p>sCRkkRNReq ===</p><p>=</p><p>= 441</p><p>50010001</p><p>2 122</p><p>1 </p><p>s</p><p>t</p><p>RU</p><p>emAtimAIeq</p><p>=== 450)(501 ; negativni predznak zbog poloaja "tokica" na transformatoru !!! </p><p>Zad. 5: Struja i(t) je odreena omjerom napona izvora i impedancije sastavljene od serijskog spoja C1, L2 i R3. Ostali elementi ne utjeu na struju. Da bi struja bila zadanog oblika (obratiti panju da nema faznog pomaka - i struja i napon su oblika [konstantasin(t)]), mora impedancija kroz koju tee struja biti u rezonanciji: </p><p>16</p><p>12</p><p>212</p><p>2</p><p>12 10</p><p>11112</p><p>=</p><p>==</p><p>== sCL</p><p>CLC</p><p>LXX CL </p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu PISMENI ISPIT Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I03 </p><p> List 1 od 2 </p><p>Zad. 1: Izraunati kapacitet izmeu prikljunica A i B u konfiguraciji prema Sl. 1. Sva ploe su metalne, povrine S = 250 cm2, meusobno razamaknute za d = 2,2 mm. Izmeu ploa je zrak. </p><p>Sl. 1: </p><p>Zad. 2: Napon na prikljunicama dobro napunjene, neoptereene akumulatorske baterije iznosi E = 26,4 V. Kada se baterija optereti potroaem nominalne snage PN = 2 kW pri nominalnom naponu UN = 24 V, napon na prikljunicama baterije padne na U = 19,8 V. Izraunati unutranji otpor baterije. </p><p>Sl. 2: </p><p>Zad. 3: Dvije metalne inje, meusobno izolirane poloene su paralelno na razmaku d = 10 cm u duini od L = 100 m. Kroz inje se napaja potroa koji izvor optereuje strujom I = 2 kA. Izraunati elektromagnetsku silu meu injama i odrediti smjer sile. </p><p>Sl. 3: </p><p>Zad. 4: Izraunati fazni pomak struje I u mrei prema Sl. 4. Nacrtati vektorski dijagram. </p><p>Sl. 4: </p><p>Zad. 5: Na simetrinu trofaznu mreu linijskog napona 380 V spojeno je prema Sl. 5 est jednakih otpornih potroaa otpora R1=R2=R3=R4=R5=R6=R. Izraunati napon izmeu toaka A i B. Nacrtati vektorski dijagram. </p><p>Sl. 5: </p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu RJEENJA Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I03 </p><p> List 2 od 2 </p><p>Zad. 1: Treba uoiti da ploa 4 ini kondenzator i sa ploom 3 i sa ploom 5. Ploe 2 i 3, te 5 i 6 ne ine kondenzatore jer su na istom potencijalu. Dakle, ukupno su 4 kondenzatora spojena paralelno (vidi sliku). </p><p>pFd</p><p>SC 402102,2</p><p>1025010854,844 3412</p><p>0=</p><p>=</p><p>=</p><p>Zad. 2: </p><p>===+</p><p>=</p><p>=</p><p>==</p><p>096,08,19</p><p>288,0)8,194,26(</p><p>288,0102</p><p>243</p><p>22</p><p>AB</p><p>NABN</p><p>N</p><p>NAB</p><p>N</p><p>NN</p><p>URURE</p><p>rrR</p><p>REU</p><p>PUR</p><p>Zad. 3: Svaki vodi djeluje na drugi vodi elektromagnetskom silom. Magnetsko polje jednog vodia na mjestu drugog vodia djeluje na struju u drugom vodiu i generira elektromagnetsku silu. Isto vrijedi i obratno. </p><p>NFFF</p><p>dIBlIBF</p><p>dIBlIBF</p><p>1600102</p><p>101021021042</p><p>2;</p><p>2;</p><p>1</p><p>233721</p><p>10122122</p><p>20211211</p><p>=</p><p>=+=</p><p>==</p><p>==</p><p>pi</p><p>pi</p><p>pi</p><p>pi</p><p>Vodii se odbijaju ! </p><p>Zad. 4: Ukupna struja I je vektorska suma struja kroz R i L. Kako su R i L prikljueni paralelno na naponski izvor U, struje IR i IL ne zavise jedna o drugoj. Odreuju se jednostavnom primjenom Ohm-ovog zakona: </p><p>!7,4606,106,122</p><p>35,23</p><p>35,2303,0502</p><p>220</p><p>2210220</p><p>induktivnotgarctg</p><p>AVL</p><p>UXUI</p><p>AVRUI</p><p>R</p><p>LII</p><p>LL</p><p>R</p><p>o=====</p><p>=</p><p>=</p><p>==</p><p>=</p><p>==</p><p>pi </p><p>Zad. 5: </p><p>VU</p><p>UUUU</p><p>UUUUU</p><p>UUU</p><p>RRRUUU</p><p>L</p><p>AABAB</p><p>LAASA</p><p>BTBSL</p><p>LASAR</p><p>329)60cos30(sin)30sin1(60cos</p><p>)60sin()(</p><p>60cos30sin60cos30sin2</p><p>222</p><p>20</p><p>2'00</p><p>0'</p><p>00</p><p>=++=</p><p>=++=</p><p>===</p><p>===</p><p>+==</p><p>oooo</p><p>o</p><p>oooo</p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu PISMENI ISPIT Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I04 </p><p> List 1 od 2 </p><p>Zad. 1: Izraunati napon na kondenzatoru C2 u mrei prema Sl. 1 nakon vrlo dugog vremena poslije zatvaranja sklopke, te struju )0( +=ti neposredno nakon zatvaranja sklopke. Kondenzatori su prije zatvaranja sklopke potpuno prazni. </p><p>Sl. 1: </p><p>Zad. 2: Izraunati ekvivalentni otpor RAB izmeu prikljunica A i B u mrei prema Sl. 2. </p><p>Sl. 2: </p><p>Zad. 3: Izraunati napon UBA izmeu vorova A i B u mrei prema Sl. 3. </p><p>Sl. 3: </p><p>Zad. 4: Skicirati vremenski dijagram napona na zavojnici induktiviteta L = 3 H i zanemarivog otpora kroz koju tee vremenski promjenljiva struja prikazana dijagramom na Sl. 4. </p><p>Sl. 4: </p><p>Zad. 5: Izraunati efektivnu vrijednost i fazni kut struje Is u mrei prema Sl. 5 koja je prikljuena na simetrinu trofaznu mreu 220/380 Vef, 50 Hz. Fazni kut izraunati u odnosu na napon UR. </p><p>Sl. 5: </p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu RJEENJA Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I04 </p><p> List 2 od 2 </p><p>Zad. 1: Po ukljuenju sklopke ostvaruje se strujni krug za punjenje kondenzatora. Iz II. Kirchoff-ovog zakona slijedi: 0)()()( 21 =++ EtuRtitu CC . U trenutku )0( +t jo nema naboja na kondenzatorima pa su i naponi )0(1 +Cu i </p><p>)0(2 +Cu jednaki nuli. Za struju )0( +=ti slijedi: ARuuEi CC 1</p><p>100010)0()0()0( 3</p><p>321</p><p>=</p><p>=</p><p>++=+ . </p><p>0)( =ti . Punjenje je zavreno, pad napona na otporniku isezava, a na kondenzatorima je napon izvora: </p><p>VECC</p><p>CCQUtuQQE</p><p>CCCCECQ eq 25010</p><p>10)31(103101</p><p>211</p><p>2)(</p><p>2121 3</p><p>6</p><p>662221 =</p><p>+</p><p>=</p><p>+=====</p><p>+</p><p>==</p><p>Zad. 2: R1 i R6, R2 i R7, R3 i R8, te R4 i R9 su otporne paralele koje ine otporni most u ravnotei: </p><p>=+</p><p>==+</p><p>=</p><p>=+</p><p>==+</p><p>=</p><p>25949410</p><p>8383</p><p>27272</p><p>;56161</p><p>4938</p><p>2716</p><p>RRRRR</p><p>RRRRR</p><p>RRRRR</p><p>RRRRR</p><p>025210549273816 == RRRR , ravnotea, R5 nema utjecaja: ( ) ( ) ==</p><p>+++</p><p>++= 833,5</p><p>635</p><p>49382716</p><p>49382716RRRRRRRRRAB </p><p>Zad. 3: Primjenom I. Kirchoff-ovog zakona na vor A , 021 =+ IIIR , gdje je RI struja koja kroz otpornik R tee u vor A; slijedi: AIIIr 11212 === </p><p>Primjenom II. Kirchoff-ovog zakona, 0=++ ABR URIE , slijedi: VRIEUU RABBA 90101100 =+=+== </p><p>Zad. 4: Napon na induktivitetu iznosi: dt</p><p>tdiLtuL)()( = </p><p>[ ][ ]</p><p>[ ] Vtus</p><p>Adt</p><p>tdimst</p><p>Vtus</p><p>Adt</p><p>tdimstt</p><p>tudt</p><p>tdimsttt</p><p>L</p><p>L</p><p>L</p><p>60)(,20)(:3020</p><p>30)(,10)(:5040,100</p><p>0)(,0)(:4030,2010,0</p><p>==</p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu PISMENI ISPIT Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I05 </p><p> List 1 od 2 </p><p>Zad. 1: Metalna ploa mase m = 17 g i povrine S = 10 cm2 postavljena je na izoliranu oprugu duine L = 10 mm, krutosti K = 0,17 N/mm. Izraunati koliki napon treba prikljuiti izmeu ploe i vodljive podloge na kojoj stoji opruga, tako da se opruga pod utjecajem elektrine sile i vlastite teine ploe sabije na 90 % svoje duine. Zanemariti utjecaj opruge na oblik elektrinog polja izmeu ploe i podloge. </p><p>Sl. 1: </p><p>Zad. 2: Izraunati napone UAC i UBD u mrei prema Sl. 2. Svi otpori su jednaki iznosa R. </p><p>Sl. 2: </p><p>Zad. 3: Skicirati valni oblik struje kroz kondenzator u mrei prema Sl. 3. nakon otvaranja sklopke. Izraunati vrnu vrijednost struje, kao i vremensku konstantu prijelaznog procesa. Prije otvaranja sklopka je bila dugo vremena zatvorena. </p><p>Sl. 3: </p><p>Zad. 4: Mreu prema Sl. 4 na frekvenciji f = 50 Hz priblino nadomjestiti izmeu prikljunica A i B serijskom impedancijom, te paralelnom admitancijom. Nadomjesnu impedanciju, odnosno admitanciju prikazati odgovarajuim elementima (otpornici, kondenzatori, zavojnice), te odrediti potrebne vrijednosti elemenata. </p><p>Sl. 4: </p><p>Zad. 5: Trofazni kavezni asinkroni elektromotor prikljuen je na simetrinu trofaznu mreu 220/380 Vef, 50 Hz. Motor po fazi "vue" struju I = 13 Aef s faktorom snage 0,78. Izraunati mehaniku snagu koju motor daje na osovini ako je faktor iskoritenja motora 0,9, te frekvenciju struje u kaveznom rotoru i brzinu vrtnje motora ako je klizanje 3 %. </p><p>Sl. 5: </p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu RJEENJA Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I05 </p><p> List 2 od 2 </p><p>Zad. 1: </p><p>( ) VS</p><p>mgKLLU</p><p>KLmgLUSFFFKLFmgF</p><p>LUSF</p><p>ULSUCQ</p><p>SQQ</p><p>SQQQEFFFF</p><p>kgekge</p><p>ekge</p><p>54361,09,0</p><p>1,081,0</p><p>1,0;;81,0</p><p>9,0</p><p>0</p><p>2</p><p>20</p><p>2</p><p>20</p><p>0</p><p>0</p><p>2</p><p>00</p><p>=</p><p>=</p><p>=+</p><p>=+==</p><p>=</p><p>==</p><p>=</p><p>====+</p><p>Zad. 2: Primjenjuje se metoda superpozicije: ( )</p><p>VURRU</p><p>RRUUU</p><p>VURRU</p><p>RRUUU</p><p>BDBDBD</p><p>ACACAC</p><p>5,65,1543</p><p>41</p><p>41</p><p>43</p><p>5,35,1541</p><p>43</p><p>41</p><p>43</p><p>21'''</p><p>21'''</p><p>=+=</p><p>+</p><p>=+=</p><p>=+=</p><p>+</p><p>=+=</p><p>Zad. 3: Po otvaranju sklopke mreu treba nadomjestiti prema slici: </p><p>( ) ( )</p><p>t</p><p>eiti</p><p>msCRmAR</p><p>Ei</p><p>kRRRRR</p><p>VRR</p><p>RERR</p><p>REE</p><p>=</p><p>====</p><p>=++=</p><p>=</p><p>+</p><p>+=</p><p>)0()(</p><p>02,1;22,22)0()0(</p><p>5,1</p><p>33,33)0(</p><p>3241</p><p>43</p><p>3</p><p>21</p><p>2</p><p>Zad. 4: Provjerom kriterija rezonanncije slijedi: </p><p>SjjjZY</p><p>jLjRRZCL</p><p>CL</p><p>ABAB</p><p>AB</p><p>71,07,04443</p><p>44434443</p><p>114443)()(</p><p>102,1107,42,21085,93</p><p>102,1102,27,41086,9</p><p>22</p><p>121</p><p>642</p><p>2</p><p>6412</p><p>2</p><p>=</p><p>+</p><p>=</p><p>+==</p><p>+=++===</p><p>==</p><p>Zad. 5: </p><p>( ) min/29105,4860605,485097,015,15003,0</p><p>678,01338073,19,0cos3</p><p>1 okrnss</p><p>HzfsfkWIUPP</p><p>s</p><p>R</p><p>Lelm</p><p>======</p><p>===</p><p>====</p></li><li><p>Veleuilite u Karlovcu PISMENI ISPIT Datum: 2014-01-12 Studij strojarstva ST106 Osnove elektrotehnike File: ST106I06 </p><p> List 1 od 2 </p><p>Zad. 1: Izraunati kapacitet izmeu prikljunica A i B strukture prikazane na Sl. 1. Struktura je sastavljena od dva metalna U-profila i dva izolacijska uloka, r =2. </p><p>Sl. 1: </p><p>Zad. 2: U mrei prema Sl. 2 izraunati struju I2 kroz otpornik R2 primjenom metode napona vorova. </p><p>Sl. 2: </p><p>Zad. 3: Izraunati efektivnu vrijednost promjenljive struje zadane izrazom: </p><p>)302sin(2,1)60sin(3,3)( oo += ttti </p><p>Sl. 3: </p><p>Zad. 4: Skicirati vremenski dijagram napona samoindukcije na zavojnici s feromagnetskom jezgrom prema Sl. 4, koja je protjecana strujom i(t). </p><p>Sl. 4: </p><p>Zad. 5: U mrei prema Sl. 4 odrediti vrijednost R2 metodom kompl...</p></li></ul>

Recommended

View more >