Presentation of the Digitisation Activities in the Slovak National Archives (Slovak) 13.10.2011

Download Presentation of the Digitisation Activities in the Slovak National Archives (Slovak) 13.10.2011

Post on 09-May-2015

524 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Overview over the digitisation activities of the Slovak National Archives in Bratislava- October 2011.

TRANSCRIPT

<ul><li>1.Stratgia digitalizcie archvnych dokumentov v ttnych archvochv Slovenskej republike Monika PkovMinisterstvo vntra SR odbor archvov [email_address] Bratislava, 13. oktber 2011</li></ul> <p>2. Histria digitalizcie </p> <ul><li>2004 prv vahy odigitalizcii vslovenskomarchvnictve </li></ul> <ul><li>2005 Projekt elektronickho archvneho informanhosystmu </li></ul> <ul><li>Projekt vyuvania informanch akomunikanch technologickch innostvarchvoch </li></ul> <ul><li>pecifikcia digitalizanch zariaden pre oblas </li></ul> <ul><li>elektronizcie archvov a digitalizcia </li></ul> <ul><li>archvnych dokumentov(rmcov informcia) </li></ul> <ul><li>2006 vytvorenie troch digitalizanch pracovsk, nkupdigitalizanch zariaden</li></ul> <p>3. Histria digitalizcie </p> <ul><li>2007 Koncepcia digitalizcie a ochrany archvnychdokumentov v Slovenskej republike</li></ul> <ul><li>(intern materil) </li></ul> <ul><li>Vybudovanie elektronickho archvnehoinformanho systmu(intern materil) </li></ul> <ul><li>2008 Vybudovanie Nrodnho digitlneho archvu(intern materil) </li></ul> <ul><li>2011 Metodick pokyn odboru archvov Ministerstvavntra SR opostupe ttnych archvov pridigitalizcii archvnych dokumentov atvorbypovinnch metadt </li></ul> <p>4. Stra tgia digitalizcie na Slovensku </p> <ul><li>Odpovede na otzky: </li></ul> <ul><li>Kde sme </li></ul> <ul><li>Kam chceme s </li></ul> <ul><li>Ako to chceme dosiahnu </li></ul> <p>5. 1. Kde sme Digitalizcia archvnych dokumentovv ttnych archvoch za roky 2007 2010 6. 1. Kde sme </p> <ul><li>Slovensk nrodn archv </li></ul> <ul><li>- stredovek listiny uloen vrepozitriu </li></ul> <ul><li>- Kninica Bratislavskej kapituly stredovek rukopisy</li></ul> <ul><li>- Osobn fond Duan Jurkovi (as) </li></ul> <ul><li>- Osobn fond Milan Rastislav tefnik (fotografie) </li></ul> <ul><li>BA</li></ul> <ul><li>- Hlavn komorskogrfsky rad v Banskej tiavnici mapy aplny </li></ul> <ul><li>A v Levoi </li></ul> <ul><li>- Archv Jozefa pirka </li></ul> <ul><li>- Magistrt mesta Spisk Nov Ves </li></ul> <p>7. 1. Kde sme </p> <ul><li>Projekt Monasterium zdigitalizovanie 22 307 stredovekch listn zo SNA </li></ul> <ul><li>Projekt ENArC- zdigitalizovanie 10 000 stredovekch listn z ostatnch ttnych archvov v SR </li></ul> <ul><li>Digitalizcia archvnych fondov poda rozhodnutia prslunho ttneho archvu </li></ul> <p>8. </p> <ul><li>Kde sme(alebo situcia v ttnych archvoch na Slovensku) </li></ul> <ul><li>Absentuje s tratgia digitalizciearchvneho dedistva na Slovensku </li></ul> <ul><li>Mnohaktivity v tejto oblasti snekoordinovanapostaven na entuziazme jednotlivcov </li></ul> <ul><li>Nedostaton koordincia zo strany riadiaceho orgnu </li></ul> <ul><li>Nie je vyrieen prepojenieinformci z APV AFondy, APV na sprstupovanie archvnych dokumentov, prstup verejnostia ichvyuvani e pouvatemi </li></ul> <ul><li>Absentuj tandardy digitalizcie</li></ul> <p>9. Elektronick archvny informan systm 2. Kam chceme s? 10. AFONDY 11. Centrlna evidencia archvnych pomcok </p> <ul><li>Celkom 4 100 kusov </li></ul> <ul><li>cca2800 inventrov vyhotovench prostrednctvom psacieho stroja </li></ul> <ul><li>cca200inventrov vyhotovench rotaprintom </li></ul> <ul><li>cca700inventrov vyhotovench v MS Word </li></ul> <ul><li>cca400inventrov vyhotovench v aplikcii Bach - Inventre </li></ul> <p>12. Digitalizcia archvnych pomcokv Slovenskej nrodnej kniniciv Martine 13. Tvorba metadt 14. http://vademecum.vsnet.sk 15. 16. 3. Ako to chceme dosiahnu? </p> <ul><li>je nevyhnutn vypracovanrodn Stratgiu uchovvania asprstupovaniaarchvnehodedistva SR </li></ul> <ul><li>Metodick pokyn opostupe ttnych archvov pri digitalizcii archvnych dokumentov atvorby povinnch metadt </li></ul> <ul><li>Zsady systematickej digitalizcie </li></ul> <ul><li>Prednostne sa bud digitalizova archvne fondy aarchvne zbierky, ktor </li></ul> <ul><li><ul><li>s sprstupnen archvnou pomckou, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>obsahuj archvne dokumenty vzniknut pred rokom 1526, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>patria medzi bdatesky asto vyuvan,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>patria medzi fyzicky najohrozenejie. </li></ul></li></ul> <p>17. 3. Ako to chceme dosiahnu? </p> <ul><li>Technick parametre systematickej digitalizcie </li></ul> <ul><li><ul><li>Obrazov archvny dokument </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Historick fotografia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Mikrofilm </li></ul></li></ul> <ul><li>Tvar nzvu sboru digitlnej kpie archvneho dokumentu </li></ul> <ul><li>SK_aaaa_fffff_iiii_ssss_.ext</li></ul> <ul><li>SK je kd krajiny poda normy ISO 3166-2:2007Kdy pre nzvy krajn aich ast,</li></ul> <ul><li>aaaa je tvormiestne slo archvu zselnka archvov SR, </li></ul> <ul><li>fffff je pmiestne slo archvneho sboru zaplikanho programovho vybavenia AFondy, </li></ul> <ul><li>iiii je tvormiestne oznaenie inventrneho sla alebo signatry archvneho dokumentu,</li></ul> <ul><li>ssss je tvormiestne poradov slo snmku vrmci jednho inventrneho sla alebo signatry, </li></ul> <ul><li>ext predstavuje prponu grafickho formtu (JPEG alebo TIFF).</li></ul> <ul><li>Povinn technick a opisn metadta+ informcia o ich vstupnom formte </li></ul> <p>18. 3. Ako to chceme dosiahnu? </p> <ul><li>Vysvetli vhody a monosti vyuitia tandardov </li></ul> <ul><li>Prebera sksenosti zo zahraniia </li></ul> <ul><li>Zavies nrodn tandard pre ukladanie a zasielanie inventrov v digitlnej podobe </li></ul> <ul><li>Zvi informovanos o medzinrodnch tandardoch v oblasti archvnictva </li></ul> <ul><li>400 tis. EUR na HW a SW </li></ul> <p>19. akujem za pozornos </p>