power poin..[1]

Download Power poin..[1]

Post on 05-Aug-2015

3.593 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. DESPLAAMENTDESPLAAMENT DANIMALSDANIMALS Carla SalinasCarla Salinas Carla ArmengolCarla Armengol Irene RamirezIrene Ramirez Cristina TeulCristina Teul Marta GarciaMarta Garcia 2. 1. ANIMALS1. ANIMALS PAPALLONAPAPALLONA CUC DE TERRACUC DE TERRA LLEOPARDLLEOPARD DOFDOF 3. PAPALLONAPAPALLONA Es desplaa per laire, grcies a lesEs desplaa per laire, grcies a les seves ales.seves ales. Tamb pot subjectar-se a les plantes,Tamb pot subjectar-se a les plantes, arbres, etc. amb les seves llarguesarbres, etc. amb les seves llargues potes.potes. Les antenes fan unaLes antenes fan una funci de balanc quanfunci de balanc quan la papallona vola.la papallona vola. 4. CUC DE TERRACUC DE TERRA Es desplaa reptant pel sl.Es desplaa reptant pel sl. Sarrossega utilitzant uns ganxos que tSarrossega utilitzant uns ganxos que t a la part inferior dels seus anells.a la part inferior dels seus anells. A partir dunA partir dun moviment de contraccimoviment de contracci.. Sajuda secretant unaSajuda secretant una espcie de mucositats.espcie de mucositats. 5. LLEOPARDLLEOPARD Es desplaa per terra.Es desplaa per terra. Grcies a les seves potes, es mou deGrcies a les seves potes, es mou de forma molt rpida i gil. Aix el permetforma molt rpida i gil. Aix el permet enfilar-se pels arbres.enfilar-se pels arbres. Quan caa, s capaQuan caa, s capa de moures moltde moures molt sigillosament i sensesigillosament i sense fer soroll.fer soroll. 6. DOFDOF Es desplaa per laiguaEs desplaa per laigua Ho fa saltant, nedant i enfonsant-seHo fa saltant, nedant i enfonsant-se rtmicament.rtmicament. Com que s un mamfer, necessita pujarCom que s un mamfer, necessita pujar a la superfcie pera la superfcie per poder respirar; perpoder respirar; per aix neda saltant iaix neda saltant i enfonsant-se.enfonsant-se. 7. 2. MAQUETA2. MAQUETA 8. 3. PREGUNTES SOBRE3. PREGUNTES SOBRE LES PAPALLONESLES PAPALLONES Qu passa a l hivern amb lesQu passa a l hivern amb les papallones?papallones? Quant de temps acostumen a viure?Quant de temps acostumen a viure? Com neixen?Com neixen? Qu mengen?Qu mengen? Com obtenen aliment?Com obtenen aliment? Com es reprodueixen?Com es reprodueixen? 9. De quins colors poden ser?De quins colors poden ser? Quina s la funci de les antenes?Quina s la funci de les antenes? On tenen els ulls? / Com hi veuen?On tenen els ulls? / Com hi veuen? Tenen olfacte?Tenen olfacte? A part de volar, es poden desplaar oA part de volar, es poden desplaar o moure dalguna altra manera?moure dalguna altra manera? A quanta alada poden volar?A quanta alada poden volar? Si sels hi trenca una ala, els hi pot tornarSi sels hi trenca una ala, els hi pot tornar a crixer?a crixer?