pompy i silniki andritz - produkty, systemy, zastosowania · pdf fileelektrownie wodne pompy...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pompy i silniki ANDRITZ Produkty, systemy, zastosowania

www.andritz.com/pumps

02

Dowiadczenie i wiedza fachowa

Dekady dowiadcze w produkcji ma-szyn hydraulicznych i pena znajomo procesu s podstaw wysokich osigw naszych pomp.Wiedza fachowa i zrozumienie wymaga klienta czyni nas cennym partnerem. Oferujemy innowacyjne i wyspecjalizo-wane rozwizania zwizane z pompami i kompletnymi stacjami pomp.

Od opracowania produktu do badania modelu, od projektu, przez produkcj, za-rzdzanie projektem i instalacj, po serwi-sowanie i szkolenia - wszystko z jednego rda.Ufaj nam klienci na caym wiecie. Ceni sobie nasze wieloletnie dowiadczenie obecne w caym acuchu wartoci.

Pompy pionowe, diagonalnenp. dla pompowni melioracyjnychPompy procesowedo transportu wody i zawiesin w rnych przemysach, np. cukrowniczym, celulozo-wo-papierniczym, lub do zaopatrzenia w wodPompy dwustrumieniowe z dzielonym korpusemdo pompowania wody i zawiesin

03

Intensywne prace badawczo-rozwojoweNasze zaangaowanie w prace badaw-czo-rozwojowe stanowi podstaw post-pw, jakie czynimy w produkcji urzdze hydraulicznych. W chwili obecnej opraco-wujemy i testujemy nasze pompy i turbiny w piciu zakadach w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Chinach. Poczenie orod-kw badawczo-rozwojowych w GRUPIE ANDRITZ w sie zapewnia korzystn dla naszych klientw, nieprzerwan wymian know-how.

Globalne zarzdzanie jakociZapewniamy wysokie standardy technicz-ne pomp dziki zastosowaniu najwy-szych standardw produkcji, systema-tycznej organizacji, jasno zdefiniowanym procesom i dobrze przeszkolonym pra-cownikom.Systemy zapewnienia jakoci oraz wy-mogi dotyczce procesu i jakoci pomp zostay w taki sam sposb zdefiniowane i wdroone we wszystkich naszych zaka-dach na wiecie.

Blisko naszych KlientwSerwis i konserwacja stanowi klucz do filozofii naszej korporacji i tradycyjnie ju mocn stron ANDRITZ. Naszym ce-lem jest zapewnienie najwyszej jakoci serwisu, nieustajcej satysfakcji klientw oraz niezawodnoci naszych produktw.Wspomaga nas dowiadczenie i fachowa wiedza serwisantw oraz nasze orodki serwisowe i produkcyjne na caym wie-cie.

Prace badawczo-rozwojowe, jako i serwis

04

09

10

10

11

11

12

12

21

Produkty (cz 1)

Pompy pionowe zanurzenioweJednostopniowe, jednostrumieniowe, wirnik otwarty DN od 80 do 200Q do 800 m/hH do 50 m

Pompy wysokocinienioweWielostopniowe, wirniki zamknite DN od 25 do 250Q do 800 m/hH do 800 m

Pompy odrodkowe jednostopnioweWirnik zamknity, potwarty i otwarty DN od 65 do 600Q do 6 000 m/hH do 160 m

Pompy odrodkowe jednostopnioweEN 733, ISO 2858/5193DN od 32 do 150Q do 600 m/hH do 160

Strona(pierwsza wzmianka)

Pompy dwustrumieniowe z dzielonym korpusemJednostopniowe, dwustrumieniowe, wirnik zamknityDN od 150 do 1 200Q do 20 000 m/h (na yczenie do 36 000 m/h)H do 220 m

Pompy rednich steJednostopniowe, jednostrumieniowe, wirnik potwarty z fluidyzatoremDN od 80 do 400Q do 13 000 admt/dH do 190

Pompy odrodkowe samozasysajceJednostopniowe, jednostrumieniowe, wirnik otwarty DN od 80 do 250Q do 2 000 m/hH do 75 m

Pompy wielostopniowe z dzielonym korpusemRnorodna konfiguracja wirnikw o konstukcji jedno- lub dwustrumieniowejDN od 150 do 1600Q do 30,000 m/hH do 800 m

05

Pompy pionowe, diagonalne Konstukcja demontowalna lub niedemontowalna Q do 70 000 m/hH do 80 mP do 10 000 kW

Pionowe pompy odrodkowe w obudowie spiralnej Metalowa lub betonowa obudowa spiralna z mechanizmem prowadnicy opatek lub bez niegoQ do 180 000 m/hH do 40 m (obudowa spiralna betonowa); do 250 m (obudowa spiralna metalowa)P do 30 000 kW (obudowa spiralna betonowa); do 50 000 kW (obudowa spiralna metalowa)

Produkty (cz 2)

Silniki zatapialne Wypeniony i chodzony wod silnik trjfazowy asynchroniczny od 8" wzwyQ do 5 000 kWV do 14 000 V

Pompy jako turbinyQ do 6 m/sH do 300 mP do 2 MW

Jednostrumieniowe gbinowe pompy silnikowe Wielostopniowe, jednostrumieniowe od 6" wzwyQ do 900 m/hH do 800 m

Dwustrumieniowe pompy gbinowe Wielostopniowe, dwustrumieniowe od 20" wzwyQ do 6 000 m/hH do 1 500 m

Strona(pierwsza wzmianka)

Pompy ciekowe mokreJednostopniowe, zatapialneDN od 65 do 400Q do 2 600 m/hH do 80 m

Pompy ciekowe sucheJednostopniowe, wirnik vortexDN od 65 do 700Q do 10 000 m/hH do 100 m

13

13

14

15

16

17

17

43

06

Portfolio produktw i zastosowania

* np. odsalanie wody, przemys przybrzeno-morski, bioetanol (druga generacja), skrobia, przemys spoywczy, chemiczny, przemys stalowy

Produkty Przemys wodnyPrzemys wodno-

ciekowy

Przemys celulozowo-papierniczy

Przemys wydobywczy

Przemyscukrowniczy

Przemys energetyczny

Inne gazie przemysu*

Mae elektrownie

wodne

Pompy odrodkowe jednostopniowe EN733, ISO 2858/5193

Pompy odrodkowe jednostopniowe Wirnik zamknity, potwarty, otwarty

Pompy dwustrumieniowe z dzielonym korpusem

Pompy wielostopniowe z dzielonym korpusem

Pompy wysokocinieniowe

Pompy odrodkowe samozasysajce

Pompy pionowe zanurzeniowe

Pompy rednich ste

Pompy ciekowe suche

Pompy ciekowe mokre

Jednostrumieniowe pompy gbinowe

Dwustrumieniowe pompy gbinowe

Silniki zatapialne

Pompy pionowe diagonalne

Pionowe pompy odrodkowe w obudowie spiralnej

Pompy jako turbiny

07

Przemys wodno-ciekowy

Przemys celulozowo-papierniczy

Przemys wydobywczy

Przemys cukrowniczy

Przemys energetyczny

Inne gazie przemysu

Mae elektrownie wodne

0918 2226

293342

09 18

2226

3042

08

Grupa ANDRITZ w skrcieSiedziba zajmujcej si technologi midzynarodowej Grupy ANDRITZ znajduje si w Gra-zu, w Austrii. Grupa obejmuje ponad 200 filii na caym wiecie zajmujcych si produkcj, serwisem i sprzeda; jest jednym z wiodcych dostawcw systemw, sprztu i usug dla:

Elektrowniwodnych

ANDRITZ HYDRO

Przemysu celulozowo-papierniczego

ANDRITZ PULP & PAPER

Brany obrbki metali i hutnictwa stali

ANDRITZ METALS

Komunalnego i przemy-sowego oddzielania cia staych i cieczyANDRITZ SEPARATION

09

m/h]

5

6

789

10

20

30

40

50

60

708090

100

200[Imp.gpm]

20

30

40

50

60

708090

100

200

300

400

500

600

[m] [ft]

160

Zarzdzasz obiektami zaopatrzenia w wod lub oczysz-czalni ciekw? A moe jeste kierownikiem duego projektu infrastrukturalnego zwizanego z nawadnia-niem, zaopatrzeniem w wod pitn, wod przemysow lub regulacj spywu? Tutaj znajdziesz przegld nasze-go portfolio produktw przeznaczonych dla przemysu wodno-ciekowego. Zaopatrzenie w wod pitn i wod przemysow Obieg wodny jest kompletny dziki produktom

ANDRITZ. Nasz sprawdzony asortyment pomp jest wy-korzystywany do pompowania wody ze studni i rde oraz do uzdatniania wody, jej transportu i dystrybucji.

Nawadnianie i osuszanie Pompy ANDRITZ stanowi wydajne i efektywne eko-

nomicznie rozwizanie przy nawadnianiu obszarw otwartych lub przemysowych albo jako element du-ych przedsiwzi nawadniania obszarw rolniczych.

Usuwanie ciekw Pompy ANDRITZ speniaj wymogi zwizane z ko-

munalnym lub przemysowym usuwaniem ciekw. Jestemy jednym z niewielu producentw pomp ofe-rujcych pompy ciekowe zarwno dla instalacji su-chych, jak i mokrych.

Ochrona przed zalaniem (wcznie z osuszaniem polderw)

W czasie podnoszenia si poziomu wody oraz utrzy-mujcych si opadw deszczu powodujcych wy-lewanie rzek, wane jest szybkie dziaanie. Pompy ANDRITZ pomagaj w osuszaniu obszarw zagro-onych wysokim poziomem wody lub ju zalanych.

Pompy dla zakadw odsalania wody atwo dostpna woda morska moe zaspokoi za-

potrzebowanie na czyst wod pitn w obszarach suchych i wielkomiejskich. ANDRITZ zapewnia kom-ponenty stanowice odpowied na wyzwania jakie musz speni wydajne systemy odsalania wody.

rednica nominalna (DN) od 32 do 150Wydajno do 600 m/hWysoko podnoszenia do 160 mCinienie do 16 barwTemperatura do 140C

Konstrukcja: jednostopniowe pompy odrodkowe; Wy-miary i wydajnoci zgodne z normami EN 733, ISO 2858 i 5193Media: czyste, lekko zanieczyszczone i agresywne cie-cze o lepkoci do 150 mm/s, niezawierajce materiau ciernego ani cia staychSzczeglne korzyci: atwa konserwacja wynikajca z moduowej konstrukcji; mona wyj sam wirnik z zain-stalowanego korpusu pompy; niskie zuycie energiiMateriay: eliwo, brz, stal nierdzewnaUszczelnienie wau: sznurowe, mechaniczneKonstrukcja wirnika: wirnik zamknity, promieniowy, vortex oraz, w niektrych przypadkach, dwukanaowyZastosowanie: przemys wodny, celulozowo-papierni-czy, cukrowniczy, energetyczny, inne sektory przemysu

Przemys wodno-ciekowy

Pompy odrodkowe jednostopniowe EN 733, ISO 2858/5193

Przemys wodno-ciekowy

10

[m/h]

10

20

30

40

50

60

70

8090100

200

[l/s]

[Imp.gpm]

[US.gpm]

40

50

60

70

8090100

200

300

400

500

600

700

800

] [ft]

15

Pompy dwustrumieniowe z dzielonym korpusem

rednica nominalna (DN) od 150 do 1 200Wydajno do 20 000 m/h specjalne wykonanie do 36 000 m/hWysoko podnoszenia do 220 mCinienie do 25 barwTemperatura do 110 C

Konstrukcja: jednostopniowe, d

View more