polisi operasi farmasi 2011] polisi operasi farmasi ambulatori... polisi operasi ambulatori- edisi...

Download POLISI OPERASI FARMASI 2011] Polisi Operasi Farmasi Ambulatori... POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1:

Post on 30-Dec-2019

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI

  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

  POLISI OPERASI

  FARMASI AMBULATORI (HOSPITAL & KLINIK KESIHATAN)

  EDISI 1 : 2011

 • POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 1

  KANDUNGAN

  i Senarai Kandungan 1

  ii Penghargaan 3

  iii Prakata Pengarah Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM 4

  iv Prakata Pengarah Amalan & Perkembangan Farmasi 5

  1 Pengenalan 6

  2 Terminologi 7

  3 Struktur Organisasi dan Fungsi Amalan Farmasi Ambulatori 11

  4 Organisasi dan Pentadbiran 12

  5 Akta dan Peraturan 13

  6 Sumber Manusia 14

  7 Kursus, Latihan dan Pembelajaran Berterusan (CPD) 14

  8 Orientasi Anggota 15

  9 Jadual Giliran & Deployment 15

  10 Komunikasi Anggota 15

  11 Disiplin Anggota 16

  12 Pencapaian Anggota (Staff Perfomance) 16

  13 Fasiliti,Peralatan dan Lain-Lain Sumber 17

  14 Penyelenggaraan dan Pembaikan (Repair and

  Maintenance)

  18

  15 Hubungan dan Komunikasi Inter & Intra -Jabatan 19

  16 Keselamatan 20

  17 Bekalan Kontigensi Bencana 21

  18 Kebersihan & Housekeeping 22

  19 Waktu Operasi 22

  20 Preskripsi 23

 • POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 2

  21 Penulisan Preskripsi 24

  22 Pindaan dan Pembatalan Atas Preskripsi 25

  23 Pengendalian Preskripsi 25

  24 Formulari 26

  25 Pendispensan Ubat 27

  26 Kaunseling Ubat-ubatan dan Pendidikan Pesakit 29

  27 Pengurusan Penggunaan Ubat-Ubatan 30

  28 Pengurusan Sumber Kewangan/Peruntukan 31

  29 Perolehan, Penyimpanan, Distribusi dan Kawalan Ubat-Ubatan 31

  30 Pelupusan dan Hapuskira 34

  31 Initiatif, Kreativiti dan Inovasi & Penambahbaikan Perkhidmatan 35

  32 Promosi Perkhidmatan dan Aktiviti Farmasi 35

  33 Lain-lain 35

  34

  35

  Rujukan

  Lampiran 1

  36

  37

 • POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 3

  PENGHARGAAN

  Setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli Jawatankuasa Farmasi Ambulatori (Hospital dan

  Kesihatan Primer) serta anggota farmasi lain yang terlibat dalam penghasilan Polisi

  Operasi Farmasi Ambulatori, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan

  Malaysia.

 • POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 4

  PRAKATA

  PENGARAH KANAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI

  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

  Perkembangan Perkhidmatan dan Amalan Farmasi adalah selari dengan hasrat

  Kerajaan 1Malaysia, “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Amalan Farmasi

  Ambulatori (Hospital dan Kesihatan) yang utama adalah memastikan kebolehcapaian

  farmakoterapi oleh pesakit dan penggunaan ubat-ubatan yang berkualiti serta selamat.

  Peranan pegawai farmasi juga telah berevolusi dari penyediaan dan pembekalan

  produk farmaseutikal/ ubat kepada pemberi perkhidmatan dan informasi. Penjagaan

  Farmaseutikal (Pharmaceutical Care Services, PCS) adalah menjadi fokus utama dalam

  penyampaian perkhidmatan farmasi ambulatori. Sumbangan perkhidmatan farmasi dalam

  Penjagaan Farmaseutikal yang berkualiti diharap dapat membantu meningkatkan kualiti

  hidup (QoL) rakyat sepanjang hayat.

  Melalui kreativiti dan inovasi, penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan telah

  dapat diperbaiki melalui perkhidmatan tambah-nilai (value-added service) yang dihasilkan.

  Oleh itu, polisi operasi yang jelas dan kemaskini amat perlu bagi mencetus kreativiti dan

  inovasi yang mampu menjana transformasi perkhidmatan untuk terus unggul dan

  bersesuaian dengan peredaran masa. Saya berharap dokumen ini dapat dijadikan rujukan

  dan panduan kepada semua anggota farmasi ambulatori dalam usaha menyampaikan

  perkhidmatan yang efisien dan efektif kepada pelanggan di hospital dan kesihatan.

  Akhir kata, sekalung tahniah diucapkan kepada seluruh anggota Jawatankuasa

  Farmasi Ambulatori atas inisiatif mereka menghasilkan dokumen ini.

  DATO’ EISAH BINTI A. RAHMAN

  PENGARAH KANAN PERKHIDMATAN FARMASI

  BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI

  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

 • POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 5

  PRAKATA

  PENGARAH AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI

  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

  Amalan Farmasi Baik atau Good Pharmacy Practice (GPP) memerlukan pegawai

  farmasi yang berkebolehan dalam pelbagai bidang perkhidmatan. Pegawai farmasi mampu

  berperanan sebagai pemberi perkhidmatan (care-giver), pegawai perhubungan

  (communicator), pembuat keputusan (decision maker), pengajar/ guru, life-long learner,

  penyelidik, pengurus dan pemimpin. Bagi memantapkan peranan tersebut, ia perlu

  berpandukan kepada dasar dan polisi yang ditetapkan.

  Dasar dan polisi yang berlandaskan Akta dan Peraturan ini perlu diterjemahkan

  kepada garis panduan dan dijadikan piawaian rujukan amalan farmasi. Seterusnya,

  protokol atau prosedur dapat dihasilkan bagi membentuk proses kerja yang efektif bagi

  menghasilkan perkhidmatan farmasi yang cekap dan berkualiti.

  Pengurusan farmasi di semua peringkat perkhidmatan perlu kompeten, berdaya

  kreatif, berinovatif serta berupaya menjana transformasi perkhidmatan yang besesuaian

  dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa. Oleh yang demikian, diharapkan

  Polisi Operasi ini dapat dijadikan rujukan bagi Perkhidmatan Farmasi Ambulatori di hospital

  dan klinik kesihatan.

  Saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat

  dalam penerbitan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat membantu pencapaian

  matlamat yang disasarkan untuk perkhidmatan farmasi.

  DR SALMAH BINTI BAHRI

  PENGARAH AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI

  BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI

  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

 • POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 6

  1) PENGENALAN

  Farmasi Ambulatori memberikan perkhidmatan farmasi yang komprehensif kepada

  pelanggan yang mendapat rawatan sebagai pesakit luar di fasiliti Kementerian Kesihatan

  Malaysia (KKM).

  Farmasi Ambulatori komited dalam memberikan perkhidmatan penjagaan

  farmaseutikal yang berkesan, selamat dan berkualiti dalam pelbagai bidang farmakoterapi

  yang pelbagai seperti Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC), Rawatan Terapi

  Gantian (RTG) Methadone dan Highly Active Anti-Retroviral Therapy (HAART). Farmasi

  Ambulatori akan terus melaksanakan transformasi dalam sistem penyampaian

  perkhidmatan melalui cetusan idea kreatif dan inovatif bagi memudahkan akses pesakit

  kepada pengubatan. Di antara inovasi bagi kemudahan pesakit ialah Sistem SMS dan

  Ambil, Ubat Melalui Pos 1Malaysia (UMP1M) dan Farmasi Pandu Lalu (Drive-thru

  Pharmacy).

  Pencapaian objektif farmakoterapi adalah berkait rapat dengan penggunaan ubat

  secara berkesan, selamat dan berkualiti. Pesakit perlu diberi penghakupayaan

  (empowerment) terhadap terapi pengubatan mereka. Objektif ini boleh dicapai melalui

  pendidikan pesakit dan promosi penggunaan ubat berkualiti-konsumer (QUM-C). Farmasi

  Ambulatori juga perlu mempunyai sistem pengurusan dan penyampaian maklumat ubat-

  ubatan kepada pesakit dan juga anggota kesihatan.

  Bagi memastikan akses pesakit kepada pengubatan mereka, Farmasi Ambulatori

  perlu memastikan ketersediaan (availability) ubat-ubatan secara optima berdasarkan

  formulari fasiliti masing-masing. Di samping itu juga, pengurusan inventori ubat-ubatan di

  Farmasi Ambulatori perlu dibuat secara efisien bagi memastikan stok ubat mencukupi

  untuk dibekalkan kepada pesakit.

  Skop amalan Farmasi Ambulatori adalah selaras dengan halatuju yang digariskan

  oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM. Rujukan utama amalan Farmasi Ambulatori

  adalah Dasar Ubat Nasional (DUNAS), Akta dan Peraturan, Kawalan, Arahan Pentadbiran,

  Dasar dan Polisi Bahagian Perkhidmatan Farmasi dan Kementerian Kesihatan.

 • POLISI OPERASI AMBULATORI- Edisi 1: 2011 Page 7

  2) TERMINOLOGI 2.1 Amalan 5S (Budaya Kaizen): Adalah sistem housekeeping berdasarkan konsep

  kerja orang Jepun yang sentiasa mengamal ”strategy for perfomance excellence”

  bagi memastikan penambahbaikan berterusan kepada semua proses, sistem

  dan sumber manusia dalam organisasi bagi menghasilkan produk dan

  perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan.

  2.2 Clinical Care Plan & Pengurusan Ubat (Medication Management): Penglibatan

  pegawai farmasi dalam pembentukan dan pelaksanaan perancangan klinikal

  berkaitan terapi ubat-ubatan dan protokol rawatan yang melibatkan pengiraan dos,

  kesan advers ubat-ubatan dan kesilapan pengubatan (medication errors).

  2.3 Farmasi Ambulatori (Ambulatory Pharmacy): Fasiliti farmasi menyediakan

  perkhidmatan penjagaan farmasi kepada pesakit luar di hospital dan kesihatan.

  2.4 Fasiliti KKM: Hospital, Klini

Recommended

View more >