Plastics Europe

Download Plastics Europe

Post on 08-Feb-2017

240 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> I</p><p>LANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA Voditeljica savjetovanja </p><p> Marica IVANKOVI, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije, Zagreb Programski odbor </p><p>Predsjednica: Marica IVANKOVI, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije, Zagreb </p><p>lanovi: Branka ANDRII, Split Vojislav BOGDANOVI, Beograd, Srbija Igor ATI, Zagreb Janko DEELI, Zagreb Tamara HOLJEVAC-GRGURI, Zagreb Zvonimir JANOVI, Zagreb Stanislav JURJAEVI, Zagreb Vera KOVAEVI, Zagreb Radni odbor </p><p> Gordana BARI, Zagreb Miodrag KATALENI, Zagreb Ana PILIPOVI, Zagreb Maja RUJNI-SOKELE, Zagreb Recenzent projekta savjetovanja </p><p> Vladimir FERDELJI, ELEKTRO-KONTAKT d.d., Zagreb Recenzent financijskog dijela projekta </p><p> Branko MILISAVLJEVI, Drutvo za plastiku i gumu, Zagreb Organizator savjetovanja </p><p> DRUTVO ZA PLASTIKU I GUMU, Zagreb Tehniki organizator savjetovanja </p><p> Ivan IROVI, Drutvo za plastiku i gumu, Zagreb </p><p>POKROVITELJI </p><p>Glavni pokrovitelj: DIOKI, d.d. Zlatni pokrovitelj: Hrvatska obrtnika komora, Zagreb PlasticsEurope, region Mediterranean, Italija Srebrni pokrovitelj: Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije Sveuilita u Zagrebu, Zagreb Bronani pokrovitelj: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveuilita u Zagrebu, Zagreb Savjetovanje je financijski potpomoglo </p><p> Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta Republike Hrvatske ZBORNIK RADOVA </p><p>Izdava: Drutvo za plastiku i gumu, Ulica Ivana Luia 5, HR-10000 ZAGREB tel./faks: +385 1 615 00 81 Za izdavaa: Ivan IROVI, Drutvo za plastiku i gumu, Zagreb Glavni urednik i recenzent radova: Igor ATI, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Urednica: Maja RUJNI-SOKELE, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Rjeenje ovitka i priprema za tisak: Miodrag KATALENI, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Izrada elektronske verzije zbornika na CD-u: Miodrag KATALENI, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Naklada: 150 primjeraka Sva prava potpunog i djelominog pretiska, fotomehanikog umnoavanja (fotokopije, mikrokopije) i prevoenja su pridrana. </p></li><li><p> II</p><p>Predgovor </p><p>Tradicionalni skup Drutva za plastiku i gumu pod nazivom Polimerni materijali i dodatci polimerima odrava se 19. i 20. studenoga 2009. u Zagrebu, po peti put u ovom desetljeu. Glavni pokrovitelj Savjetovanja je tvrtka DIOKI d.d. a u povodu obiljeavanja pedesete obljetnice petrokemijske proizvodnje polimera u Hrvatskoj. DIOKI d.d. je jedna od rijetkih tvrtki koja je usprkos nepovoljnom gospodarskom okruenju uspjela opstati i izrasti u jednog od najveih hrvatskih izvoznika. Svrha je savjetovanja sveobuhvatni prikaz stanja i perspektiva na podruju polimernih materijala, posebice irokoprimjenjivih polimera, i potrebnih dodataka, osobito onih koji bitno poboljavaju svojstava i trajnost, te preradljivost polimera. Organizirati bienalno, iako po broju sudionika relativno malo, savjetovanje postaje iz godine u godinu sve tee. Zaposleni u gospodarstvu preoptereeni su svakodnevnim zadatcima. Istodobno akademska zajednica u pravilu je takoer nezainteresirana za rad u organizaciji savjetovanja jer joj se to nedovoljno ili uope ne priznaje u ocjeni njezina cjelokupnog djelovanja. Savjetovanje je opstalo zahvaljujui naporima malog broja pojedinaca. I ovim savjetovanjem pokualo se okupiti to vei broj domaih i stranih strunjaka i znanstvenika iz gospodarstva, sa sveuilita i instituta. Za savjetovanje je pristiglo 20-ak referata od toga 9 pozvanih. Posebice veseli dolazak petorice stranih predavaa (4 pozvana) koji e u svojim predavanjima dati pregled stanja proizvodnje i preradbe polimera u Europi i regiji. Uz dobro poznata imena hrvatskih veterana polimerstva vesele i doprinosi mladih snaga kako sa sveuilita tako i gospodarstva. Na kraju Savjetovanja odrat e se konferencija za medije na kojoj bi se rasvijetlila kljuna pitanja vezana za uporabu i oporabu plastike. Drutvo za plastiku i gumu zahvaljuje svim autorima, organizatorima i drugim pojedincima te pokroviteljima koji su pridonijeli odravanju ovog skupa, posebice Ministarstvu znanosti, obrazovanja i porta RH , glavnom pokrovitelju DIOKI-u, zlatnim pokroviteljima: Hrvatskoj obrtnikoj komori i PlasticsEurope, region Mediterranean, Italija, srebrnom pokrovitelju Fakultetu kemijskog inenjerstva i tehnologije Sveuilita u Zagrebu te bronanom pokrovitelju Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveuilita u Zagrebu. Voditeljica Savjetovanja </p><p> Marica Ivankovi </p></li><li><p> III</p><p>OBAVIJEST O PRAVIMA OBJAVLJIVANJA RADOVA UVRTENIH U KONANI PROGRAM PRIREDBI DRUTVA ZA PLASTIKU I GUMU </p><p>1. Svi radovi to ih je Programski odbor uvrstio u konani program Savjetovanja postaju vlasnitvo Drutva za plastiku i gumu koje pridrava sva prava objavljivanja. </p><p>2. Drutvo nee odobriti prethodno ili istodobno tiskanje radova koje namjerava objaviti. </p><p>3. Sve ostale radove autori imaju pravo objaviti uz obvezatnu naznaku da je to referat objavljen u Zborniku radova Savjetovanja, te da se zahvaljuju Drutvu za plastiku i gumu to im je dopustilo objavljivanje rada. </p><p>4. Drutvo ne preuzima odgovornost za tvrdnje ili miljenja iznesena u radovima ili raspravi ako ne postoji izriito odobrenje Programskog odbora. </p><p>5. Izvodi iz radova mogu se tiskati uz uvjet da nisu dulji od jedne treine izvorne duljine tiskanog teksta u Zborniku radova. Za izvode nije potrebno odobrenje Drutva pod uvjetom da se naznai da izvor potjee od referata na priredbi. </p><p>Referati su objavljeni u obliku u kojem su ih dostavili autori. </p><p>STATEMENT OF SOCIETY OF PLASTICS AND RUBBER ENGINEERS PUBLICATION POLICY FOR THE CONFERENCES </p><p>1. All papers submitted to and accepted by the Society for presentation at the Conferences become the property of the Society of Plastics and Rubber Engineers, and all publication are reserved by the Society. </p><p>2. The Society shall not grant previous or simultaneous publishing rights to any of the papers it intends to publish. </p><p>3. The Society shall, at the time it makes know the papers it intends to publish, release all other papers to the authors with the stipulation that, if published elsewhere, credit be given both the Society of Plastics and Rubber Engineers and the Conference. </p><p>4. The Society shall not be responsible for statements or opinions advanced in publication, reports, papers, or in discussion at its meeting unless specifically approved by Programme Committee. </p><p>5. An abstract of any paper presented at the Conference may be published provided this abstract does not exceed one-third the length of the original paper as it appears in the Conference reprint. Such abstract may be published without obtaining further permission from the Society provided credit is given to the Society of Plastic and Rubber Engineers, the Conference and the authors of the specific paper. </p><p>Papers are presented in the form which are delivered by authors. </p></li><li><p> IV</p><p>SADRAJ Br. strane V. Merzel, DIOKI, d.d.: Pedeset godina petrokemijske proizvodnje </p><p>plastike u Hrvatskoj, Dioki d.d. 1959. 2009. </p><p>1 </p><p>G. Riva, PlasticsEurope Italia: European Plastic Industry, perspectives and challenges </p><p> 11 </p><p>G. Bari, Sveuilite u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb: Proizvodnja i preradba polimera u svijetu, Europi i Hrvatskoj </p><p> 23 </p><p>V. Bogdanovi, JUPLAS, Beograd, Srbija: Stanje i perspektive proizvodnje plastike i prerade plastike i kauuka u Srbiji </p><p> 44 </p><p>A. Sevenster, H. G. Schratt, The European Council of Vinyl Manufacturers: Current and future PVC sustainability issues </p><p> 49 </p><p>R. Fabiani, PlasticsEurope Italia: Plastic packaging intended to come in to contact with food: current and incoming regulations in Europe </p><p> 54 </p><p>S. Stefanov, C. Sazdov, R. Mitev, W. Hadjiyski, University of food technologies, Plovdiv, Bulgaria, Technical University, Sofia, branch Plovdiv, Bulgaria: Strength analysis of different bottom configurations of PET bottles for carbonated beverages </p><p>66 </p><p>F. tuli, DIOKI d.d., Zagreb: Iskustva drutva DIOKI u implementiranju uredbe REACH </p><p> 73 </p><p>A. Agi1, B. Mijovi2, Sveuilite u Zagrebu,1 Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije, 2Tekstilno-tehnoloki fakultet, Zagreb: Polimerne tvorevine viestruke materijalne skale </p><p> 75 </p><p>B. Andrii, T. Kovai, Sveuilite u Splitu, Kemijsko-tehnoloki fakultet, Split: Modificiranje svojstava poli(vinil-klorida) alifatsko-aromatskim kopoliesterom </p><p> 82 </p><p>J. Macan, L. Biondi, Sveuilite u Zagrebu, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije, Zagreb: Utjecaj uvjeta hidrolize na toplinska svojstva hibridnih materijala </p><p> 90 </p><p>N. Vranje, V. Rek, I. Fiamengo, Sveuilite u Zagrebu, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije, Zagreb: Utjecaj etilen/propilen/dienskog kauuka kao kompatibilizatora na mehanika svojstva i morfologiju mjeavine polipropilena i polietilena niske gustoe </p><p>96 </p><p>D. Vrsaljko, M. Leskovac, Z. Buhin, S. Lui Blagojevi i V. Kovaevi, Sveuilite u Zagrebu, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije, Zagreb: Optimiranje mehanikih svojstava mjeavine poliuretana i poli(vinil-acetata) dodatkom punila smjese neobraenog i predobraenog kalcijevog karbonata </p><p>103 </p><p>Z. Janovi, Sveuilite u Zagrebu, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije, Zagreb: Petrokemijska proizvodnja - prolost, sadanjost i budunost </p><p> 110 </p></li><li><p> V</p><p>I. ati, Drutvo za plastiku i gumu, Sveuilite u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb: Od prirodnih do sintetskih polimera </p><p> 117 </p><p>M. Ivankovi, Sveuilite u Zagrebu, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije, Zagreb: Struktura i svojstva organsko-anorganskih hibrida na temelju poli(metil-metakrilata) i silseskvioksana </p><p> 118 </p><p>A. Juki, Sveuilite u Zagrebu, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije, Zagreb: Objedinjavanje rafinerijske preradbe nafte i petrokemijske industrije </p><p> 125 </p><p>N. Mari, DIOKI d.d., Zagreb: Polietileni za ekstrudirani film i/ili pjenaste ekstrudate </p><p> 128 </p></li><li><p>Polimerni materijali i dodatci polimerima/Polymeric materials and additives Izlaganje na skupu/Conference paper, Zagreb, 19. i/and 20. studenoga/November 2009. PEDESET GODINA PETROKEMIJSKE PROIZVODNJE PLASTIKE U </p><p>HRVATSKOJ DIOKI d.d. 1959. - 2009. </p><p>FIFTY YEARS OF PETROCHEMICAL PRODUCTION OF PLASTICS IN CROATIA </p><p>DIOKI d.d. 1959 2009 </p><p>Vlado MERZEL DIOKI d.d., RPP, Zagreb, itnjak bb </p><p> Saetak: Proizvodnja plastike u Hrvatskoj zapoela je etrdesetih godina prolog stoljea. Chromos u Zagrebu krajem etrdesetih proizvodi fenol-formaldehidne smole, a Jugovinil u Katel Suurcu zapoinje sa proizvodnjom VC/PVC-a 1951. Meutim, razvoj hrvatske organske petrokemije poinje 1959. godine, kada je osnovana Organsko kemijska industrija OKI. Povodom obiljeavanja pedesete obljetnice osnivanja OKI-a, prethodnice dananjeg drutva DIOKI d.d. i dananje DIOKI Grupe, predstavljen je razvojni put tvrtke od osnutka pa sve do dananjih dana. Navedeni su razlozi koji su potakli utemeljenje tvrtke, te su prikazane faze njenog razvoja od poetnih projekata, preko projekata koji su uslijedili tijekom godin rada i razvoja, pa sve do najnovijih koji su pokrenuti nakon privatizacije 2004. i trenutno su u fazi realizacije. Osvrnulo se na razdoblje velikog investicijskog ciklusa sredinom sedamdesetih i poetkom osamdesetih godina prolog stoljea. Tada hrvatska petrokemijska industrija zapoinje proces izgradnje novih proizvodnih kapaciteta u suradnji sa stranim kompanijama kupnjom licenci ili na bazi zajednikih ulaganja. U istom periodu, odvija se i proces integracije OKI-ja s naftnom kompanijom INA-om, koja na temelju zajednikog ulaganja s Dow Chemical Company osniva tvrtku DINA - Petrokemija u Omilju na otoku Krku. Proizvodnja u tom periodu je najvea i dosee vrijednosti maksimalnih kapaciteta. U tranzicijskom razdoblju devedesetih, organska petrokemijska industrija prolazi kroz faze restrukturiranja, tijekom kojih se racionalizacijama potronje i integracijama pokuava osigurati poslovna stabilnost. Krajem devedesetih, kao i veina hrvatskih tvrtki, DIOKId.d. prolazi kroz privatizacijske procese koji ponekad dodatno oteavaju poslovne aktivnosti i dovode do jo veih problema u poslovanju. Privatizacijski proces zavrava kada 2004. DIOKI Holding AG postaje veinski vlasnik DIOKI-ja d.d. Definiranjem vlasnitva omoguen je oporavak tvrtke u svim aspektima poslovanja. To je razdoblje obiljeeno rastom proizvodnje uz bitno unaprjeenje komercijalnog i marketinkog pristupa tritu. Najvaniji je iskorak otvaranje novog investicijskog ciklusa, izgradnje proizvodnih kapaciteta, to omoguuje njezin daljnji rast. Abstract: Plastic production in Croatia started in the 40s of the last century. Chromos in Zagreb, at the end of the 1940s started with phenol-formaldehyde resins production, and Jugovinil in Katel Suurac started with VC /PVC production in 1951. However, development of Croatian organic petrochemical industry took place in 1959, when OKI Organic chemical industry was founded. On the occasion of marking the 50th anniversary of the founding of OKI, the predecessor of the today's DIOKI d.d. and the DIOKI Group, a presentation was given of the history of the Company from its foundation to the present day. Reasons for founding the Company were given. Additionally, stages in its development from early projects to the projects carried out during many years of operation and to those launched after Company privatization in 2004, and finally to those currently under way were described. A brief mention was made of a great investment cycle in Croatian organic chemical industry that was happening in the mid-70s and early-80s. In those years new production capacities were built in collaboration with foreign companies and production was organized relying on the advanced technologies and know-how purchased from abroad. At that time, OKI was joined to the INA, a national oil company, and at the same time INA set up a joint venture company DINA-Petrokemija at Omialj, Krk Island together with The Dow Chemical Company. Production in that period reached maximum capacities. During the period of transition in the 1990s, organic chemical industry went through processes of reconstructions in which companies tried to increase business stability by integration end expense rationalization. At the end of 90s DIOKId.d., as well as, other Croatian companies passed through privatization processes that sometimes created problems in business activity, with additional serious consequences. Privatization process was finished in 2004 when DIOKI holding AG became a majority owner of DIOKI d.d. Owing to a change in ownership structure company results have improved in all aspects of company operations. The last few years were characterized by an increase in production and an innovative approach to commercial activities and marketing strategies. New investment projects planned and underway will enable further growth of the company. </p><p>1</p></li><li><p>Kljune rijei: organska petrokemija, polimeri, proizvodnja, restrukturiranje, privatizacija, marketing, investicije Keywords: organic petrochemistry, polymers, production, reconstruction, privatisation, marketing, investment Osnivanje organske petrokemijske industrije OKI Na inicijativu Kemijske industrijske zajednice, 1957. godine Skuptina g...</p></li></ul>