Pla d'accions

Download Pla d'accions

Post on 24-Jul-2015

142 views

Category:

Lifestyle

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Indstria de la Bellesa de Catalunya</p><p>Proposta del Pla dacci2012 - 2013</p><p>www.acc10.cat</p><p>Glria Pratsgprats@acc10.cat</p></li><li><p> ! "</p><p>#</p><p> $ % #' </p><p> # ( )* </p><p> + # , - . /,</p><p>%&amp;,+ ,</p><p>0!112</p><p>0!31 24</p><p>31!5167% 89#:</p><p>33!;17&lt; .</p><p>Agents TECNIO</p><p>6 =&gt;' ? @</p></li><li><p>Verifica la talla de l'usuari en un sol clic en base a lalada, pes i edat</p><p>Sintrodueixen les 3 dades: alada, pes i edat</p><p>Sescull un perfil entre els 6 possibles</p><p>Donades les dades de lusuari, sestima la seva talla</p><p>Es dna lopci a lusuari de que inclogui ms dades en cas que vulgui refinar encara ms lestimaci</p><p> Augmenten els clients nous</p><p> Augmenta el ratio de repetici</p><p> Augmenta la fidelitzaci a la marca</p><p> Augmenta la confiana i satisfacci de lusuari</p><p> Permet comprar sense error roba per a familiars i amics</p><p> s simple dutilitzar i no distreu de la compra</p><p>Com funciona? Beneficis per la tenda online1. Disminueixen les devolucions</p><p>2. Incrementen les vendes</p><p>3. Diferencia a la tenda online de la competncia</p><p>Emulsi convencional (formaci de gotes grans)</p><p>MTODE EMULSIFICACICONVENCIONAL MTODE EMULSIFICACI DE BAIXA ENERGIA</p><p>Nano-emulsions(formaci de gotes petites)</p><p> Aspecte transparent o translcid</p><p> Elevada estabilitat cintica enfrontde sedimentaci/cremat</p><p> Elevada rea interficial Capacitat de solubilitzaci Baixa viscositat</p><p>OBJECTIU: Desenvolupament duna formulaci amb components biocompatibles, elevada concentracidaigua i baixa concentraci de tensioactiuincorporant principis actius prcticament insolubles en aigua.</p><p>APLICACI: Formulaci amb protecci solar.</p><p>CONCLUSIONS: Obtenci duna formulaci apta per a protecci solar amb una concentraci de filtre solar solubilitzat superior a la de les formulacions comercials.</p><p>MICROEMULSIONS (O/W)</p><p>Estabilitat termodinmica(no se separen en fases)Formaci espontniaAspecte transparent</p><p>Elevada concentraci de tensioactiu</p><p>NANO-EMULSIONS (O/W)</p><p>Baixa concentraci de tensioactiuAspecte transparent o translcid</p><p>Possibilitat de preparaciper mtodes de baixa energia</p><p>(econmics i nets)</p><p>Estabilitat cintica(es poden separar en fases) </p><p>EMULSIONS GEL (O/W) o ALTAMENT </p><p>CONCENTRADES</p><p>Propietats reolgiques modulables</p><p>Baixa concentraci daigua.Estabilitatcintica (es poden separar en fases) </p></li><li><p> ! "</p><p>#</p><p> $ % #' </p><p> # ( )* </p><p> + # , - . /,</p></li><li><p> ! "# ! </p><p> $% &amp;''# &gt;#A 4@</p><p>(</p><p> ! "# ! </p><p>COMBAKETT S.A.</p><p> $% &amp;' *(&gt;B' !</p><p> # # =@</p><p> $% &amp;'</p><p> *@</p><p>CANVI DE SECTOR</p><p>INTEGRACI) CANAL</p><p> $% &amp;' &gt;(C *('@</p><p>*</p><p> !</p><p>#</p><p> $ % #' </p><p> # ( )* </p><p> + # , - . /,</p></li><li><p> %!+" '&amp;</p><p>Definir </p><p> # @</p><p>,</p><p>SCT Barrier: Roba Intelligent</p><p>Projecte: Desenvolupament duna samarreta que calcula el nivell destrs trmic en situacions demergncia.</p><p>Teixit 3D</p><p>Consorci:4 empreses1 Centre Tecnolgic</p><p> ! -!+"</p><p>.</p></li><li><p>#</p><p>' #,31D 7 </p><p> #</p><p> #'</p><p> 2 &gt;# </p><p> @EE ' D /</p><p>#/&amp; 0 &amp;</p></li><li><p> ! </p><p>! " # $ </p><p> $ </p><p> %</p><p>123&amp;&amp;&amp;&amp; 4&amp;$5$&amp; &amp;$&amp;6</p><p>'$ 7&amp;82&amp;</p><p> 4$9&amp; $ </p><p>Centres de Promoci de Negocis (CPN)22-24 de maig. CPN a </p><p>Barcelona</p><p>Plataformes Empresarials</p><p> (/ #'@</p><p> A#,3F@ , @ $&amp; = '#</p><p>Tutoria individualitzada Suport en la gesti</p><p>Infraestructura tecnolgica</p><p>Assessoramentconstant</p><p>Oficina prpiaEspai de trobadai daprenentatge</p><p>#</p><p>#</p><p> @EEG ' G D /</p><p> #'</p><p> 2 &gt;# </p><p>' #,31D 7 </p><p> #</p></li><li><p>#</p><p> :&amp;$</p><p>1#"1 !7;1!7</p></li><li><p>(</p><p> :&amp;$</p><p>1#""; 1# " !1#""; 1# " !</p><p>@</p><p>@</p><p>@@</p><p>MER</p><p>CA</p><p>T</p><p>CONSUMIDOR CONSUMIDORH</p><p> H</p><p>I 'H</p><p>, 'H</p><p>J*(</p><p> (D </p><p> ! " ! " ! " ! "&amp; %'( ) '</p><p>*</p><p>1&amp; '</p><p>A. $&amp;B&amp;.</p><p> &amp;&amp;</p><p>&amp; ' &amp;8$</p><p>&amp; '8$</p><p> &amp;</p><p>666666</p><p>7# 7 1&amp; </p><p> 6(</p><p> D /</p><p> &gt; 7. C D</p><p> K</p><p>'&amp;</p></li><li><p>,</p><p>#</p><p> #'</p><p> @EEG ' G D /</p><p> 2 &gt;# </p><p>' #,31D 7 </p><p> #</p><p>.</p><p> &amp; </p><p> /* K # 82&gt;E,&gt;L&gt;M=&gt;&gt;&gt; ,&gt;@@@@:</p><p> * </p><p> (#'</p><p> C #'</p><p>0 4</p><p> #</p></li><li><p>D B!</p><p> + ( /</p><p> ''</p><p> N .- </p><p> $ &amp; </p><p>#</p><p>((</p><p> ' A&gt;@@@@@@</p><p>**</p><p>1 &amp;&amp;4EB&amp; '* </p><p>= 0 &amp;4EB&amp;'&amp;$6</p><p>((#</p><p>!</p><p> "</p><p>!</p><p> "</p><p>!</p><p> "</p><p>!</p><p> "</p><p>#</p><p>$</p><p>#</p><p>$</p><p>#</p><p>$#</p><p>$</p><p>%</p><p>&amp;</p><p>%</p><p>&amp;%</p><p>&amp;</p><p>%</p><p>&amp;</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>(</p><p>( (</p><p>(*)</p><p>) )</p><p>)</p><p>,+-./ .</p><p>,+-./ .,+-./ .</p><p>,+-./ .</p><p>0.1</p><p>0.10.1</p><p>0.132</p><p>2 2</p><p>245/16</p><p>45/1645/16</p><p>45/16</p></li><li><p> 4$&amp;</p><p> :$F.</p><p>Objectiu: </p><p> Conixer com es diferencia una botiga multimarca</p><p> Com passar del canal multimarca a controlar la distribuci</p><p> Definici de colleccions, combinabilitat, famlies, nous productes complementaris,...</p><p> Exercici prctic on es treballa conjuntament la compta dexplotaci duna botiga</p><p> :$F.</p><p>Objectiu: </p><p> Conixer com es diferencia una botiga multimarca</p><p> Com passar del canal multimarca a controlar la distribuci</p><p> Definici de colleccions, combinabilitat, famlies, nous productes complementaris,...</p><p> Exercici prctic on es treballa conjuntament la compta dexplotaci duna botiga</p><p>((</p><p>**</p></li><li><p>#</p><p>..</p><p>,,</p><p>= 0 "2 ( </p><p> )*(++</p><p> ,</p><p> )- &amp; .</p><p>//0// ( //1 </p><p>2 // $</p><p> # </p><p>6-. 6. </p><p> 7</p><p>&amp; </p><p>OD</p><p> P#</p><p>Q </p><p>,,</p></li><li><p>(</p><p>#= 0 $4B&amp;&amp;$&amp;,,</p><p> %874&amp;&amp;0 G84 &amp;&amp;$2$$&amp;H$I$'$H50</p><p> &amp;&amp;&amp;&amp;R-8;1-:, ,$, &lt; .</p><p>#</p><p>= 0 "2 4(@</p><p>EstratgiaEstratgia</p><p>RRHHRRHH</p><p>OperacionsOperacions</p><p>FinancesFinances</p><p>InnovaciInnovaci</p><p>*</p><p>..</p></li><li><p>,</p><p>#</p><p> 24</p><p>24 2.</p><p>, - .</p><p> D</p><p>$' ( </p><p>#&gt;(#*+&gt;</p><p> , (-@</p><p>#</p><p>24 2.</p><p> &amp;8$7 $440 34&amp;</p><p> '</p><p>.</p></li><li><p> !"#$ %&amp;'()</p><p> *#$%!"++ , -.+++)</p><p>Viatge de benchmarking al Viatge de benchmarking al clclster de cosmster de cosmtica Franctica Francs s </p><p>COSMETIC VALLEYCOSMETIC VALLEY</p><p>550 Empreses47.000 Empleats11.000 M6 Universitats</p><p>202 Empreses 202 Empreses (80% (80% PiMESPiMES))29.399 Empleats29.399 Empleats7.300M7.300M6 Universitats6 Universitats</p><p>#</p><p> !1) 1!7J</p></li><li><p>+ *( </p><p>+ .</p><p>/</p><p>L'</p><p>$</p><p>,</p><p>$E,</p><p>+ 2 + </p><p>E,</p><p>22</p><p>&amp;</p></li><li><p>&lt; &lt; &lt; @4/@</p><p> ,C </p><p> (# </p><p> 8?:</p><p> &lt; . </p><p> @@@</p><p>*</p><p>&amp; =</p><p>S 31@</p><p>059TU;0VU</p><p>4S 31@ &lt; &lt; &lt; @4/@</p></li></ul>