orcad pcb editor 16.5 part1

of 13 /13
EM Lab – ĐH Bách khoa Hà Nội/2012 1 HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ORCAD PCB EDITOR 16.5 PART1. TO PADSTACK VÀ FOOTPRINT I. TO PADSTACK 1. Padstack cho linh kin chân cm - Padstack chân cm có thcó nhiu hình dng: tròn, vuông, chnht, tam giác,… với kích thước tùy chn - Vi padstack dng tròn, kích thước gm 2 thông slà đường kính ngoài X và đường kính trong Y (kích thước lkhoan) - To padstack chân cm dng tròn bng công cPadstack Designer, vào StartAll Programs→ Cadence→ Release 16.5 PCB Editor UtilitiesPad Designer Ví d: To chân cm dng tròn đường kính tng 62 mil, đường kính lkhoan 42 mils

Author: tienanh08

Post on 28-Oct-2015

368 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ORCAD PCB EDITOR 16.5

TRANSCRIPT

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  1

  HNG DN C BN ORCAD PCB EDITOR 16.5 PART1. TO PADSTACK V FOOTPRINT

  I. TO PADSTACK

  1. Padstack cho linh kin chn cm - Padstack chn cm c th c nhiu hnh dng: trn, vung, ch nht, tam gic,

  vi kch thc ty chn - Vi padstack dng trn, kch thc gm 2 thng s l ng knh ngoi X v

  ng knh trong Y (kch thc l khoan)

  - To padstack chn cm dng trn bng cng c Padstack Designer, vo Start All Programs Cadence Release 16.5 PCB Editor UtilitiesPad Designer V d: To chn cm dng trn ng knh tng 62 mil, ng knh l khoan 42 mils

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  2

  - Khi ng Pad Designer - Ti khung Paramaters

  chon cc thng s nh hnh v bao gm: n v (mil), kiu l khoan (trn, c m, ng knh 42 mil), k hiu l khoan (hnh thoi, kch thc 20x20)

  - Ti khung Layers, click chut chn lp BEGIN LAYER, t cc thuc tnh v kch thc nh hnh v

  - Lm ln lt v tng t vi cc lp cn li nh hnh v

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  3

  - Lu padstack va to: Chn File Save as, ti khung m ra thit lp ng dn n th mc lu padstack (mc nh l C:/SPB_Data)

  - t tn cho padstack va to, v d: pad1, phn m rng .pad (nh hnh v)

  2. Padstack cho linh kin chn dn - Kch thc ca padstack chn dn c c trng bi chiu rng X v chiu cao

  Y

  V d: To padstack hnh ch nht vi kch thc 45x71 mil

  - Khi ng Padstack Designer, FileNew, t tn v chn th mc lu padstack, gi s t tn l pad2

  - Thit lp cc thng s tab Parameters v Layers nh hnh v, chn FileSave

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  4

  Lu : SOLDERMASK_TOP l lp hn, phi c kch thc ln hn footprint

  II. TO FOOTPRINT

  1. Footprint cho linh kin chn cm

  V d: To footprint in tr c cc kch thc nh hnh v (n v: mil)

  - ng knh dy dn: 25 mil - Chiu di phn thn: 250 mil - Chiu rng phn thn: 100 mil - Khong cch t mi u in tr

  n tm chn cm l 75 mil - Tng chiu di in tr l 400 mil - Khi ng Orcad PCB Editor: vo

  Start All Programs Cadence Release 16.5 Orcad PCB Editor

  - Vo File New to footprint mi, t tn linh kin trong mc Drawing name (mc nh c ui .dra), v d footprint1 v chn kiu Package Symbol trong mc Drawing type, nhn Browse n th mc lu footprint, mc nh l C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\pcb_lib\symbols. Nhn OpenOK

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  5

  - Thit t vng thit k, vo SetupDesign Parameter, chn tab Design v thit lp cc thng s nh hnh v, nhn Apply

  QUANGHUNGCalloutthng s'

  QUANGHUNGCalloutbn knh

  QUANGHUNGCallouthu*o*ng'

  QUANGHUNGCallouttiep tuyen, tiep xuc

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  6

  - Chn tab Display, chn Grids on, nhn Setup Grids, ca s mi hin ra, nhp vo cc thng s nh hnh v, nhn Apply OK

  - Tip theo, ta t padstack vo thit k, c th chn cc padstack c sn trong th

  vin hoc dng pad1.pad to trn bng cch copy file pad1.pad vo th mc C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\pcb_lib\symbols

  - Vo LayoutPins, trong ca s Options, mc Padstack, nhn Browse m th vin padstack, ko xung chn pad1, nhn OK, click chut 2 ln ly ra 2 padstack, Click chut phi Done

  - Tng chiu di in tr l 400 mil, do c th t padstack th nht vo v tr (0,0), padstack kia vo v tr (400,0), c th nhn thy thng s v v tr cc khung pha di. Vo EditMove, chn padstack v dch chuyn n v tr thch hp. Vo ViewZoom in/ Zoom out phng to/thu nh mn hnh thit k

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  7

  - V ng bao thn linh kin trong lp Silk-Screen, vo AddLine, trong hp thoi Options, chn cc lp v thit lp nh hnh v

  - Click vo im (75, -50), ko chut tri ln (75,50), sang phi (325, 50), ko xung (325, -50) ri tr v v tr ban u. Click chut phi Done, ta v xong ng bao thn linh kin

  - C th vo Display Color, chn mu v nhp vo lp cn i mu, OK

  - Tip theo to ng bao linh kin trong lp Assembly bng cch copy ng bao trn, vo Edit/Copy, chn ng bo v ko ra v tr khc, click chut phi Done

  - Thit lp li cc thng s cho ng bao va to: Vo EditChange, trong hp thoi Options thit lp cc thng s v chn cc lp nh hnh v, nhp chut vo ng bao va to thay i theo cc thit lp

  - Click chut phi Done - Vo Edit/Move, chn ng bao

  trn ko v trng vi ng bao lp silk-screen, click chut phi Done

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  8

  - Tip theo v ng bao ton b linh kin - Vi ng bao hnh ch nht, vo

  Add Rectangle, chn lp v font trong hp thoi Options nh hnh v

  - V ng bao xung quanh ton b footprint sao cho n gn padstack v thn linh kin nht c th

  - Thm text vo footprint (tn linh kin, gi tr). Vo AddText, chn cc lp v thng s nh hnh v

  - Click chut pha trn footprint, g tn linh kin: R*, click chut phi Done

  - C th vo SetupDesign Parameters, chn tab Text thit lp li cc thng s nh mun

  - Tip theo chn text R* vo lp assembly, lm tng t nh trn, chn

  Assembly_Top, text block = 2 - Chn gi tr linh kin, chn Component Value mc class v Assembly_Top

  mc subclass, g VAL - Chn part number, chn lp User Part Number v Assembly_Top, g *** - to xong footprint, chn FileSave - Hnh nh footprint va to:

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  9

  2. Footprint cho linh kin chn dn - Lm tng t nh trn vi padstack l file pad2.pad va to mc I.2 - Trong hnh v l t in vi 2 padstack l chn dn, ng bao phn thn lp

  assembly v silk-screen, ng bao ton b linh kin lp place-bound-top, cc tn t v gi tr, partnumber cc lp silk-screen v assembly

  3. Thit k footprint bng Symbol Wizard - Vi cc footprint phc tp v ln th y l phng php thun li thit k, n

  cung cp t ng cc bc thc hin to footprint t n gin n phc tp - V d: Thit k footprint cho PGA (pin grid array)

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  10

  - Hnh v bn l Datasheet ca PGA

  - Gm 48 chn, 8 hng, 8 ct - Mi chn c ng knh 22

  mil v cch nhau 100 mil, ng knh mi chn l 22 mil

  - Padstack c kch thc 54 mil, l khoan 34 mil

  - C th s dng padstack mu trong th vin PCB, y ta dng pad50cir32d

  - Khi ng Orcad PCB Editor, vo File New, hp thoi New Drawing m ra, t tn cho footprint (v d pga48pin), chn Package symbol (wizard) trong danh sch, nhn Browse chn th mc lu, click OK

  - Trong hp thoi Package Symbol Wizard, chn PGA/BGA, click Next

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  11

  - Trong hp thoi Template, click nt Load Template, click Next

  - B qua hp thoi tip theo, Next

  - Trong hp thoi Pin Layout, thit lp cc thng s nh hnh v, tng s chn thng bo l 48, 8 hng, 8 ct, v khuyt mt s chn gia, click Next

  - B qua hp thoi tip theo, click Next

  - Trong hp thoi Array Paramaters, thit lp cc thng s cho dy dn v kch thc footprint nh hnh v, click Next

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  12

  - Trong hp thoi Padstack, click Browse, chn pad50cir32d cho cc chn mc nh v pad50sq32d cho chn u tin, click Next

  - Ti hp thoi tip theo, click Next Click Finish Footprint mi c to ra

  - Footprint va to bao gm text trong lp Package Geometry/Assembly_Top v

  Silkscreen_Top, c 4 ng bao trong cc lp con Assembly_Top, Silkscreen_Top, Place_Bound_Top v Dfa_Bound_Top thuc lp Package Geometry

  - Cc ng bao vi rng = 0, cn thay i cc ng bao chc chn hn, u tin thay i khong cch li = 10 mil (Setup Grids)

  - Trc tin m rng 2 ng bao 2 lp Dfa_Bound_Top v Place_Bound_Top, chn tng lp bng hp thoi Options, vo Shape Select shape or void, chn tng cnh ca ng bao v m rng 40 mil t v tr hin ti

  - To gc vt 45 chn 1, vo Add Line, trong hp thoi Options, chn Package Geometry/Assembly_Top, chn Line v 45 trong hp thoi Line Loc, vo Edit Vertex, click chn nh u tin ca gc ct, ko chut v ng vt n nh cn li, click chut phi Done

 • EM Lab H Bch khoa H Ni/2012

  13

  - Hnh nh cho footprint va to

  - Vo Edit Delete, chn cc ng d tha xa

  - Lm tng t vi lp Silkscreen_Top nhng i rng l 5 mil v c th chuyn sang mu trng