orcad pcb editor 16.5 part2

of 18 /18
EM Lab – ĐH Bách Khoa Hà Ni/2012 1 HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ORCAD PCB EDITOR 16.5 PART 2. VMCH IN (LAYOUT) 1. To khuôn mu - Khuôn mẫu (tempalate) định nghĩa một sthuc tính mặc định cho mch in trong quá trình layout (trong đó có board outline đường bao mch). Có thbqua bước này, các thuc tính và vđường bao mch sđược thc hin trong quá trình layout, tuy nhiên đây là phương án giúp tiết kim thi gian khi thiết kế nhiu mch in có chung mt sthuc tính - Khởi động Orcad PCB Editor (Start All Programs Cadence Release 16.5 Orcad PCB Editor) - Chn File New, - Trong hp thoi mra, chn Board (wizard) trong khung Drawing Type - Trong khung Drawing Name, đặt tên cho khuôn mu và nhấn Browse để chọn thư mục lưu, giả sđặt tên cho khuôn mẫu là “template1.brd” và lưu vào thư mục C:/my_template - Nhn OK

Author: tienanh08

Post on 28-Oct-2015

942 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ORCAD PCB EDITOR 16.5

TRANSCRIPT

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  1

  HNG DN C BN ORCAD PCB EDITOR 16.5

  PART 2. V MCH IN (LAYOUT)

  1. To khun mu

  - Khun mu (tempalate) nh ngha mt s thuc tnh mc nh cho mch in trong qu trnh layout (trong c board outline ng bao mch). C th b qua bc ny,

  cc thuc tnh v v ng bao mch s c thc hin trong qu trnh layout, tuy

  nhin y l phng n gip tit kim thi gian khi thit k nhiu mch in c chung

  mt s thuc tnh - Khi ng Orcad PCB Editor (Start All Programs Cadence Release 16.5

  Orcad PCB Editor)

  - Chn File New,

  - Trong hp thoi m ra, chn Board

  (wizard) trong khung Drawing Type

  - Trong khung Drawing Name, t tn

  cho khun mu v nhn Browse

  chn th mc lu, gi s t tn cho

  khun mu l template1.brd v lu

  vo th mc C:/my_template

  - Nhn OK

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  2

  - Trong hp thoi tip theo nhn Next,

  n giao din nh hnh v

  - Chn n v thit k ( y l

  Milimeter), kh giy (A1)

  - Nhn Next

  - Trong giao din nh hnh v, chn

  khong cch gia cc ng li,

  s lp mch in

  - Nhn Next

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  3

  - Trong giao din tip theo ta s thy

  mch in bao gm 2 lp l lp TOP

  v BOTTOM, v kiu mc nh l

  Routing layer (lp i dy)

  - Nhn Next

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  4

  - Ti giao din nh trn, thit lp rng cc cnh khun mu, khong cch gia cc

  cnh, khong cch gia cc cnh vi l khoan v khong cch gia cc l khoan vi

  nhau

  - Chn padstack cho cho chn l khoan, nhn ng dn trong khung Default via

  padstack, gi s chn padstack via, nhn OK Next

  - Trong giao din nh hnh v

  chn kiu ng bao cho

  mch in

  - Chn Circular board cho

  kiu ng trn v

  Rectangular board cho kiu

  bo mch hnh ch nht

  - Nhn Next

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  5

  - Trong giao din nh hnh v,

  thit lp cc thng s v kch

  thc ng bao mch, khong

  cch t cc ng i dy v linh

  kin n cnh ng bao

  mch.

  - Nhn Next

  - Trong giao din tip theo, nhn

  Finish

  - Ta c khun mu c to ra

  nh hnh v bn

  - C th cn chnh rng cc

  cnh, mu,.theo tng yu cu

  thit k

  - Chn File Save lu li

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  6

  2. Thit lp ng dn n th vin footprint

  - Chn Setup User Preferences, hp thoi User Preferences Editor hin ra. Trong cy

  th mc bn tri click chut chn th mc Library nh hnh v

  - Trong khung giao din ca th mc Library bn phi, ti ct Value, click vo nt

  u tin tng ng vi ng dn devpath trong ct Preference, hp thoi

  devpath Items hin ra:

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  7

  - Click vo nt chn ng

  dn n th mc cha th vin

  footprint cn thm vo

  - Th vin footprint c trong b ci

  t ca Orcad c mc nh c sn

  ti y

  - Lm tng t, ln lt vi cc dng

  bn di ca ct Preference bng

  cch nhn vo cc nt tng

  ng trong ct Value

  - Nhn Apply OK

  - Chn Place Manually, hp thoi Placement m ra

  - Ti tab Advanced

  Settings b du tch ti

  Database v chn tch ti

  Library

  - Ti tab Placement List chn Package symbols, danh sch cc footpfrint ca cc th

  vin thm vo hin ra, t cc footprint ln bn thit k click chut vo ln lt

  cc footprint (t du tch ti cc ) v click ln cc v tr mong mun trn bn v

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  8

  3. Thit k mch in t s nguyn l - Trc tin ta c s nguyn l nh hnh v, thit k trang page1 trong project

  test1

  - Trong v d ny, ta s thit k mch in n gin gm 2 lp l TOP v BOTTOM, i

  dy lp TOP,

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  9

  - Gn footprint cho cc linh kin: click chut tri khoanh vng s nguyn l, click

  chut phi Edit Properties, hp thoi Property Editor m ra nh hnh v:

  - Ti ct PCB Footprint, in tn cc footprint tng ng thch hp trong th vin

  footprint cho tng linh kin

  - To Netlist (cc kt ni): Tr li cy th mc qun l project, click chut tri chn

  PAGE1

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  10

  - Chn Tools Create Netlist, hp thoi sau m ra:

  - Thit lp cc thng s nh

  hnh v

  - Trong khung thoi Options,

  mc Input Board File, chn

  ng dn n khun mu

  to trn (bc ny c

  th b qua). Trong mc

  Output Board File, chn

  th mc lu thit k

  - Click chut ln lt vo cc

  Create or Update PCB

  Allow Etch Open

  Board in Allegro.

  Nhn OK

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  11

  - Giao din Allegro PCB s t khi ng vi ng bao khun mu t to chn

  bc trn:

  - Thit lp thng s v ng li, chn Setup Design Parameters

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  12

  - Trong khung Grids, click chut tri chn Grids on, nhn biu tng ca Setup

  Grids, hp thoi Define Grid m ra, c th thit lp cc thng s ca ng li nh

  hnh v

  - Tip theo, ta t cc footprint chn ln thit k, chn Place Manually, hp thoi

  Placement m ra, click chut chn tt c cc linh kin v click ln lt ln cc v tr

  thch hp trn thit k

  - C th n cc ng dy cho ri mt, chn Display Blank Rats All, hin

  ng dy chn Display Show Rats All

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  13

  - dch chuyn, xoay, cc

  linh kin, ta khoanh vng linh

  kin click chut phi vo

  linh kin Move, sau di

  chuyn n v tr thch hp,

  trong qu trnh di chuyn,

  mun xoay hay lt linh kin,

  click chut phi

  Rotate/Mirror, dng chut

  xoay, lt linh kin

  - Tip theo ta i dy gia cc linh kin, click chn biu tng Add Connect

  thanh cng c pha bn tri mn hnh

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  14

  - Click chut vo 1 chn linh kin bt k v r chut i dy ln lt n cc chn

  linh kin ni vi n, sau click chut vo chn linh kin kia kt thc i dy

  - Nh hnh v, ta i dy

  cho mch trn trong 1 lp

  l lp TOP

  - Chnh rng cho cc

  ng dy bng cch click

  chut phi vo ng dy

  Change Width G gi

  tr thch hp vo Enter

  Width

  - Tip theo ta ph ng cho lp TOP, chn Shape Rectangular

  - Trong khung thoi Options bn

  phi, chn lp Etch/Top, trong

  mc Shape Fill mc nh kiu

  Dynamic copper trong khung type

  - R chut v ng bao hnh ch

  nht quanh cc linh kin, sau khi

  v xong s c kt qu nh hnh

  v

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  15

  - Ph ng cho lp BOTTOM, lm tng t, trong khung Options chn Etch/Bottom,

  r chut v ng bao ln ng bao c lp TOP, ta c kt qu nh hnh v

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  16

  - Chn Setup Outlines Board Outline chnh sa ng bao t khun mu hoc

  to mi ng bao khi khng dng khun mu

  - Trong khung Options bn phi ta thy ng bao c t trong lp Outline, c mu

  vng trong gi Board Geometry, trong hp thoi Board Outline ta c cc ty chn

  Create (to mi), Edit (chnh sa), Move (dch chuyn), Delete (xa), thng s v

  rng ng bao trong khung Board Edge Clearance, bn di l cc ty chn v

  ng bao (v theo hnh ch nht, v tng cnh,.).

  V d chn Create (to mi ng bao), rng cnh ng bao l 0.8 mm, kiu v

  theo hnh ch nht (Draw Rectangle), r chut bao quanh linh kin nh hnh v

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  17

  - Ta c ng bao hon thnh mu vng, nhn Apply OK, c th dng ty chn

  Edit chnh sa li cc thng s ca ng bao

 • EM Lab H Bch Khoa H Ni/2012

  18

  - Hnh nh ng bao sau khi v xong

  bng cng c Board Outline

  - Nh vy v c bn ta c cc bc thit k mt mch in n gin, cch thit k

  cc mch in phc tp (nhiu linh kin, nhiu lp) s c tm hiu dn trong qu trnh

  lm mch thc t