okladka stropy 2007 - e- · pdf filez góry wysokości użytkowej pomiesz-czeń,...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Izolacja stropw

Izolacje BudowlaneMarzec 2007

33

33

4

45

5

7

7

99

11

11

14

1617

SPIS TRECI

1. Dane oglne i wymagania techniczne ...Oglne zadania stropw ................Oglne wymagania technicznedotyczce stropw ..........................Wymagania statyczne ......................Wymagania odnonieizolacji cieplnej ..............................Wymagania odnonieizolacji akustycznej ..........................Wymagania ekonomiczne .................Podzia stropw - oglne zasadykonstruowania stropw ...................

2. Izolacja termiczna i akustycznastropw midzykondygnacyjnych ....Wytyczne oglnewykonywania izolacji cieplnejstropw midzykondygnacyjnych ...Izolacja akustycznastropw midzykondygnacyjnych .....Izolujce przekadki .........................

3. Izolacja termiczna stropwod przestrzeni nieogrzewanychStropy nad pomieszczeniaminieogrzewanymi ...............................Stropy pod nieogrzewanymipoddaszami ....................................

4. Izolacja stropw poddaszynieuytkowych ..................................

5. Izolacja termiczna stropwnad przejazdami .............................

6. Karty informacyjne produktw ............

2

1. Dane oglne i wymagania techniczne

Oglne zadania stropwStropy s przegrodami dzielcymi po-szczeglne kondygnacje budynku.Skadaj si one z trzech podstawo-wych czci: konstrukcji nonej, pod-ogi i sufitu. Sufit jest elementem wykoczenio-wym, ktry bezporednio przylega dospodu konstrukcji nonej albo jestprzytwierdzony sztywno lub spry-cie, moe rwnie by podwieszony.Z kolei podoga stanowi wykoczeniestropu od gry. W zalenoci od przeznaczeniafunkcjonalnego rozrnia si stropymidzykondygnacyjne (midzypitro-we), stropy nad nieogrzewanymi prze-strzeniami, stropodachy, stropy nadprzejazdami. Stropy dzieli si czsto na rodzajelub grupy, przede wszystkim w zale-noci od: rodzaju materiaw stoso-wanych do konstrukcji nonej stropu,typu konstrukcji, miejsca wystpowa-nia, ognioodpornoci, przeznaczeniafunkcjonalnego i metody wykonania.Konstrukcja stropu spenienia nast-pujce podstawowe funkcje:

przenoszenie ciaru wasnego, obcie uytkowych, a niekiedy rwnie i obcie od cianek dziaowych; usztywnienie budynku w kierunku poziomym, jak rwnie zwiksze- nie sztywnoci przestrzennej; ochrona cieplna i akustyczna mi- dzy poszczeglnymi kondygnacjami.

Wymienione funkcje stropw wymu-szaj spenienie nastpujcych podsta-wowych wymaga w zakresie odpo-wiedniej: wytrzymaoci, sztywnoci,ognioodpornoci, izolacyjnoci ciepl-nej i dwikowej, trwaoci. Stropy po-winny by rwnie moliwie lekkiei mie jak najmniejsz grubo. Sztyw-no konstrukcji przeciwdziaa drga-niu stropw w rezultacie chodzenia,przesuwania ciarw, ruchu lub wi-bracji urzdze itp. Najlepsze usztyw-nienia poziome w budynkach stwarza-

3

D A N E O G L N E I W Y M A G A N I A T E C H N I C Z N E

j stropy monolityczne elbetowe,a najgorsze drewniane, ze wzgldu nama mas. Zarwno belki, jak i pytystropowe mog opiera si na cianachnonych oraz na podcigach widocz-nych lub ukrytych w stropie. Pod wzgldem odpornoci na wy-padek poaru konstrukcje stropwklasyfikuje si wedug klas odporno-ci ogniowej. Ze wzgldu na izolacj przeciw-dwikow konstrukcja stropw po-winna by moliwie sztywna i dosta-tecznie cika. Stropy jak tarcze usztywniaj budy-nek i przejmuj obcienia wiatrem,przekazujc je na ciany poprzeczne.Usztywnienie jest tym skuteczniejsze,im stropy s lepiej zakotwione w cia-nach. Rodzaj zakotwienia zaley odrodzaju stropu. Zakotwienia spenia-j swoje funkcje, jeeli stosuje si ko-twy lub wiece w cianach zewntrz-nych i wewntrznych, co pozwalana zachowanie cigoci belek i pytstropowych. Dobrze jest jeeli rozwizanie kon-strukcyjne stropu charakteryzuje sima pracochonnoci przy jego re-alizacji, a take niskim kosztem. Jak wynika z praktyki due moli-woci zaoszczdzenia energii i obni-enia kosztw eksploatacyjnych, zwi-zanych z zuyciem energii w budyn-kach i to bez znacznego zwikszeniakosztw realizacyjnych, osign mo-na poprzez zwikszenie izolacyjnocicieplnej przegrd, w tym rwniei stropw.

Oglne wymaganiatechniczne dotyczcestropw

Wymagania statyczneStropy wymiarowane s zgodnie z za-sadami mechaniki budowli i wymaga-niami obowizujcych norm i przepi-sw budowlanych. Strop jako bardzowany element konstrukcji obiektubudowlanego naley tak zaprojekto-wa i wykona, aby mona byo uzna

go za niezawodny t.j. aby w przewidy-wanym okresie uytkowania, bez nad-miernych kosztw i z naleytym praw-dopodobiestwem: nie nastpio przekroczenie stanw granicznych nonoci, a take uyt- kowalnoci, oddziaywania wyjtkowe takie jak poar lub eksplozje, na skutek kt- rych ulega zniszczeniu cz kon- strukcji, a take bdy ludzkie przy projektowaniu, wykonywaniu i uytkowaniu obiektu, nie spowo- doway zniszczenia konstrukcji w zakresie nieproporcjonalnie duym w stosunku do przyczyny.Niezawodno konstrukcji zapewninaley przez: dobr waciwych ma-teriaw i racjonalnego ustroju kon-strukcyjnego, wykazanie w oblicze-niach, e stany graniczne nie zostayprzekroczone oraz przez dopenieniewymaga konstrukcyjnych i naleytkontrol wykonania konstrukcji zgod-nie z projektem. Konstrukcja powinna by tak zapro-jektowana, aby przez cay przewidy-wany okres uytkowania odpowiada-a zaoonemu przeznaczeniu przyzadanym poziomie konserwacji. W obliczeniach konstrukcji rozwa-y naley okolicznoci w jakich kon-strukcja ma spenia swoje funkcjei okreli sytuacje obliczeniowe, wy-woujce maksymalne obcienia,w ktrych sprawdza si nieprzekrocze-nie okrelonych stanw granicznych.

4

D A N E O G L N E I W Y M A G A N I A T E C H N I C Z N E

Wymagania odnonieizolacji cieplnejStropy musz zapewnia odpowied-ni izolacyjno ciepln w przypad-kach, gdy oddzielaj pomieszczeniamieszkalne od innych, w ktrych pa-nuje znacznie nisza temperatura, lubod przestrzeni zewntrznej. Przy ob-liczaniu izolacji cieplnej naleybra pod uwag czynniki ksztatu-jce mikroklimat wewntrz po-mieszcze, tj. wilgotno i tempera-tura oraz ich wahania. Znaczenie izolacji cieplnej stropwmidzypitrowych jest drugorzdne,gdy rozdzielaj one na og po-mieszczenia ogrzewane, o zblionychtemperaturach uytkowych. Wykona-nia odpowiedniej izolacji wymagajnatomiast stropy nad piwnicami,przejazdami oraz nad najwysz kon-dygnacj budynku. Przy ocieplaniu stropodachwi stropw nad pralniami, kuchniamiitp. naley uwzgldnia nie tylko prze-nikanie ciepa, lecz rwnie pary wod-nej, lub powietrza i zabezpiecza tekonstrukcje, nie tylko przy pomocyizolacji cieplnych, lecz rwnie odpo-wiednich izolacji parochronnych lubwiatrochronnych.

Wymagania odnonieizolacji akustycznejStropy powinny charakteryzowa siodpowiedni izolacyjnoci akustycz-n (na dwiki powietrzne) oraz po-winny tumi w wystarczajcy sposbdwiki materiaowe (uderzeniowe),w celu zapewnienia w pomieszczeniachodpowiedniego klimatu akustycznego.Duy wpyw na przenikanie haaswpochodzcych z ssiednich pomiesz-cze ma rodzaj zastosowanego stropui uoonej na nim podogi. Zgodniez przepisami budowlanymi w budyn-kach wielorodzinnych strop powiniencharakteryzowa si izolacyjnoci aku-styczn od dwikw powietrznych conajmniej 53dB. Dla budynkw jednorodzinnych niema normowych wymaga akustycznych

w odniesieniu do stropw midzypitro-wych, ale przyjmuje si, e ich izolacyjnoakustyczna od dwikw powietrznychnie moe by nisza ni 47dB. Jest to tzw.podstawowy standard akustyczny. Stroppowinien rwnie tumi dwiki mate-riaowe. Dlatego te w domach blinia-czych lub szeregowych naley zawszewykonywa izolacj akustyczn stropw- nawet gdy wsplna ciana jest przegro-d podwjn tj. zdylatowan. Odpowiednie wytumienie dwikwuderzeniowych mona uzyska poprzezzastosowanie na stropach specjalnych,mikkich wykadzin, stosujc sufit pod-wieszony lub tzw. podog pywajc.Najbardziej popularnym i skutecznymsposobem zapewnienia odpowiedniejizolacji akustycznej stropw elbetowychjest stosowanie tzw. podogi pywajcej.Warstwy podogi ukada si w tym roz-wizaniu konstrukcyjnym tak, by mate-ria pochaniajcy dwiki oddziela po-sadzk od konstrukcji stropu i cian(rys.1). Materia izolacyjny naley uoy nastropie (pododze), jak rwnie ob-oy na wysoko kilku centymetrwdoln cz cian, by grna warstwapodogi (posadzki) nie stykaa sibezporednio ze cianami. W prze-ciwnym razie dwiki bd rozcho-dzi si po elementach konstrukcjician i stropw. Stropy z podogami pywajcymimaj znaczn mas (masa 1m2 warstwydociskowej wynosi 7080kg). Wybrwaciwego rozwizania materiaowo-konstrukcyjnego stropu zwizany jest- ze wzgldu na izolacj akustyczn -z rozwizaniem podogi. Stropy stoso-wane w budownictwie mieszkaniowymi oglnym, podzielone zostay na gru-py w zalenoci od waciwoci aku-stycznych. Orientacyjnie mona przy-j, e ze wzgldu na dwiki powietrz-ne wymagan przepisami izolacyjnoposiadaj monolityczne stropy elbe-towe, ktrych masa 1m2 wynosi min.300kg (przykadowo masa 1m2 stropugstoebrowego typu Akermana wyno-si ok. 350kg).

rys. 1Izolacja akustyczna podogi pywajcejna stropie elbetowym

strop

cianacokmaskujcyszczelin

posadzkagadcementowamin. 5,0cm

izolacja akustycznaPAROC SSB 1

papalub folia

5

D A N E O G L N E I W Y M A G A N I A T E C H N I C Z N E

Naley wiedzie, i przez niewygu-szon konstrukcj non stropwdrewnianych dwiki powietrzneprzenikaj intensywniej, ni przezniewyguszone stropy elbetowe lubceramiczne stropy gstoebrowe.Z kolei stropy drewniane charakte-ryzuj si lepsz izolacyjnoci w od-niesieniu do przenoszenia dwikwmateriaowych. Strop drewniany,w ktrym zastosowana zostanie10cm warstwa weny mineralnej np.PAROC UNS 37 oraz izolujceprzekadki na belkach, charaktery-zuje si izolacyjnoci akustycznrzdu 42dB. Lepszymi od niego pa-rametrami pod wzgldem akustycz-nym charakteryzuje si strop drew-niany izolowany wen mineralngruboci 6-8cm, np. PAROC UNS37, w ktrym zastosowany zostaniesufit podwieszany, s