asd pierwsze kroki - stal

Click here to load reader

Post on 30-Jun-2015

1.491 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AutoCADStructuralDetailing2010

Pierwszekrokizprogramem AutoCADStructuralDetailing, moduStal

Copyright 2009 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone Ta publikacja, ani adna jej cz, nie moe by reprodukowana w adnej formie, adn metod i w adnym celu. AUTODESK, INC. NIE UDZIELA GWARANCJI ANI RKOJMI, W TYM UMOWNYCH ORAZ WSZELKICH WYNIKAJCYCH Z OBOWIZUJCEGO PRAWA NA UDOSTPNIONE PRZEZ AUTODESK MATERIAY, ZARWNO W ODNIESIENIU DO WAD TYCH MATERIAW, JAK I PRZYDATNOCI DO PRZEZNACZONEGO UYTKU I UDOSTPNIA JE WYCZNIE W TAKIM STANIE, W JAKIM SI ZNAJDUJ W CHWILI UDOSTPNIENIA. W ADNYM WYPADKU AUTODESK, INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI WOBEC OSB TRZECICH ZA SZKODY POWSTAE W ZWIZKU Z ZAKUPEM LUB UYWANIEM UDOSTPNIONYCH MATERIAW, W TYM ZA SZKODY WYNIKE POREDNIO, BDCE SKUTKIEM UBOCZNYM ORAZ SZKODY NIEBDCE ZWYKYM NASTPSTWEM TAKIEGO ZAKUPU LUB UYWANIA. WYCZN ODPOWIEDZIALNO, JAK PRZYJMUJE AUTODESK, INC. NIEZALENIE OD FORMY DZIAANIA OGRANICZA SI DO WYSOKOCI CENY ZAKUPU MATERIAW, O KTRYCH MOWA POWYEJ. Autodesk, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i udoskonalania produktw stosownie do potrzeb. Publikacja ta opisuje stan produktu w momencie jego wydania i moe odbiega od pniejszych wersji produktu. Znaki towarowe firmy Autodesk Nastpujce znaki s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. w USA i/lub w innych krajach: Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Concrete Building Structures, Spreadsheet Calculator, AutoCAD, Autodesk, Autodesk Inventor, Autodesk (logo) i Autodesk Revit. Znaki towarowe innych uprawnionych Wszystkie pozostae nazwy znakw firmowych, nazwy produktw lub znaki towarowe nale do ich prawnych wacicieli. Wsppraca programistyczna z innymi podmiotami ACIS Copyright 19892001 Spatial Corp. Czciowo Copyright 2002 Autodesk, Inc. Copyright 1997 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. International CorrectSpell Spelling Correction System 1995 to wasno Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. Wszelkie prawa zastrzeone. InstallShield 3.0. Copyright 1997 InstallShield Software Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. Naley zapozna si z biec dokumentacj PANTONE Color Publications w celu odszukania dokadnego koloru. PANTONE oraz inne znaki towarowe Pantone, Inc. s wyczn wasnoci Pantone, Inc. Pantone, Inc., 2002 Czciowo Copyright 19911996 Arthur D. Applegate. Wszelkie prawa zastrzeone. Czciowo oprogramowanie bazuje na wsppracy z Independent JPEG Group. Czcionki z biblioteki czcionek Bitstream Copyright 1992. Czcionki z Payne Loving Trust 1996. Wszelkie prawa zastrzeone. Wydrukowany podrcznik oraz system pomocy powstay przy uyciu programu Idiom WorldServer. INSTYTUCJE RZDOWE Uywanie, powielanie lub ujawnianie podlega ograniczeniom okrelonym przez Rzd Stanw Zjednoczonych odpowiednio w FAR 12.212 (Commercial Computer Software-Restricted Rights) i DFAR 227.7202 (Rights in Technical Data and Computer Software).

Spistreci PodrcznikPierwszekroki.............................................................................................................................1 Pierwszekroki............................................................................................................................................1 Interfejsuytkownika................................................................................................................................1 Konfiguracjaprogramu..............................................................................................................................3 Definicjamodelukonstrukcjistalowej......................................................................................................5 Utworzenienowegoprojektu...............................................................................................................5 Definicjasiatkiprojektowej...................................................................................................................6 Definicjasupw..................................................................................................................................10 Definicjabelek.....................................................................................................................................12 Definicjapocze...............................................................................................................................15 Definicjaste...................................................................................................................................27 Definicjarozkadupatwi.....................................................................................................................32 Definicjaelementwwarsztatowych..................................................................................................35 Automatycznepozycjonowanie..............................................................................................................37 Generowanierysunkw..........................................................................................................................38

PodrcznikPierwszekrokiDzikujemyzawybranieprogramuAutoCADStructuralDetailing. ModuStaljestnarzdziemdotworzeniadokumentacjiwykonawczejdlakonstrukcjistalowych. Umoliwiaonautomatyczngeneracjrysunkwizestawiemateriawbazujcna przestrzennymmodelukonstrukcjistalowej. wiczeniazawartewtympodrcznikupozwoluytkownikowinarozpoczciepracyz programemizaprezentujkrokpokrokujakstworzykompletnyprojektodmodelu konstrukcjipodokumentacjwarsztatow.

PierwszekrokiPrzedrozpoczciemwiczenaleyzainstalowaizarejestrowaprogramAutoCAD StructuralDetailingktrystanowiczpakietuAutoCADRevitStructureSuite. Obecniedostpnajestwycznie32bitowawersjaprogramu,ktrmona zainstalowanasystemieWindowsXP/Vista. PakietAutoCADRevitStructureSuitezawierarwnieprogramyAutoCADoraz RevitStructure.

InterfejsuytkownikaOtwrzprogramAutoCADStructuralDetailing,moduStal.Powywietleniuokna programuprzyjrzyjmysiernymjegoobszarom. 1

Wstka

Inspektorobiektw PasekzakadekUkad/Model Przestrzerysunku/modelu

Wstka Wstka(Ribbon)jesttoelementinterfejsuuytkownikazastpujcytradycyjnemenu ipaskinarzdzi,pozwalajcynaatwezarzdzanieidostosowywanieobszaru roboczego.Wstkaskadasizkilkupaneli,zgrupowanychnakartachoznaczonych wedugzadania/tematyki.Panelewstkizawierajwielepolece,ktredotychczas znajdowaysinapaskachnarzdziiwoknachdialogowych,stom.in.:ikony,listy rozwijane,suwaki,polatekstoweiinneelementycharakterystycznedladanejkarty. Wstkaeliminujekoniecznowywietlaniawielupaskwnarzdzi,sprawiajc,e aplikacjawywietlamniejfunkcjiizwikszaobszardostpnydopracydziki umieszczeniucaegointerfejsunaniewielkimobszarze,ktrywkadymmomencie pracymonawczylubwyczy.

2

UWAGAIstniejemoliwowyboruklasycznegoobszaruroboczegobezwstki. Monategodokonanastpujcymisposobami: 1 KliknijZarzdzaj Dostosowanie (Interfejsuytkownika) woknie dialogowymDostosujinterfejsuytkownika,nazakadceDostosowywanie, wdrzewkuASD/ObszaryroboczewybierzASDStalklasyczny kliknijprawy klawiszmyszyiwybierzzmenurozwijalnegoUstawbiecy kliknijZastosuj 2 Kliknij (wprawymdolnymroguekranu)iwybierz ASDStalklasyczny. Inspektorobiektw PolewejstronieekranuznajdujesiInspektorobiektw.Inspektorjestnarzdziem umoliwiajcymzarzdzanieelementami(obiektami)utworzonymiwprogramie AutoCADStructuralDetailing.Inspektorobiektwprezentujelistyelementw projektuwzalenociodetapuprojektowania(modelowanie/pozycje/wydruki). UywajcInspektoramonawybieraelementy(lubgrupyelementw),modyfikowa ichwaciwocilubuywajcpredefiniowanychfiltrwdostosowywailo wywietlanychelementwdowasnychpreferencji.Filtryumoliwiajzarzdzanie wywietlaniemobiektwzarwnowsamymInspektorzejakinaekranie. PasekzakadekUkad/Model Nadoleekranu,tuponiejprzestrzenirysunku/modelu,znajdujesipasekzakadek Ukad/Model.NapaskutympojawiysidwiedodatkowezakadkiArkuszEdycyjnyi ArkuszSzablonw.Pierwszasuydoedycjiimodyfikacjirysunkwgenerowanychdla poszczeglnychelementwlubcaejkonstrukcji(tzw.widokw).Drugazakadka prezentujeszablonyrysunkowedostpnewprojekcie.

Konfiguracjaprogramu(PreferencjeiPreferencjeprojektu)

Preferencje WstandardowymokniedialogowymOpcjeprogramuAutoCADznajdujesi dodatkowazakadkaStructuralDetailing.Umoliwiaonam.in.wybrszablonu rysunkowegouruchamianegoautomatyczniepodczasstartuprogramuoraznazw przestrzenipracy.Programudostpniaczterypredefiniowaneszablonyregionalne (francuskiRBCS033.dwt,angielskiRBCS044.dwt,polskiRBCS048.dwtirosyjski RBCS070.dwt).3

Ustawieniastandardowedostosowywanesautomatyczniejzykpracyustawiany jestzgodniezwersjjzykowzainstalowanegooprogramowaniaAutoCADaszablon rysunkowyzgodniezustawieniamiregionalnymisystemoperacyjnego. ZakadkaStructuralDetailingumoliwiarwniedostosowanieparametrw wywietlaniaposzczeglnychobiektw.Tumoemyzdecydowajakszczegowo bdoneprezentowanenaekranie.Wtensposbmoemyzwikszywydajno wywietlaniamodelukonstrukcjinasabszychkonfiguracjachsprztowych. Preferencjeprojektu Tagrupaustawiekonfiguracyjnychzwizanajestbezporedniozprojektem.Woknie dialogowymPreferencjeprojektu,moliwyjestwybrdodatkowychbaz materiaowych/profiliatakezmianastylwtabeli,wymiarowaniaczyopisw elementwustawionychautomatycznieprzezwybranyszablonrysunkowy.

4

DefinicjamodelukonstrukcjistalowejWponiszymwiczeniuprzedstawionozastosowanieprogramuAutoCADStructural DetailingStal.Naprzykadzieprostejkonstrukcjistalowej(patrzrysunekponiej) zilustrujemykrokpokrokusposbtworzeniamodeluorazprocesprzygotowania rysunkwkocowych.

Utworzenienowegoprojektu Pierwszezwiczepozwolinautworzenieinazwanieprojektu,wktrymzostanie zdefiniowanakonstrukcjastalowa. 1 OtwarcieprogramuAutoCADStructuralDetailingmoduStal: KliknijStartASD 2 Kliknij Nowy. (Stal).

3 WokniedialogowymWybierzszablon,wybierzplikRBCX048.dwt (szablonpolski)ikliknijOtwrz.

5

4 Kliknij

Zapisz.

5 WybierzlokalizacjwmenurozwijalnymZapiszwnagrzeokna dialogowegoiwpiszPierwsze_kroki_stalwpoluNazwapliku.Kliknij przyciskZapisz. 6 Przejddonastpnegowiczenia,D