ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

127
ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Özel Öğretim Yöntemler– II Öğr . Gör.: Tijen AKADA HAZIRLAYANLAR Ebru SEYHAN 2009215024 Musa ÇİMEK 2009215035 Ozan PARILTI 2010215031 Uğurcan AVCI 2009215001 1

Upload: poyraz92

Post on 04-Jul-2015

268 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı

Bahar DönemiÖzel Öğretim Yöntemler– II

Öğr. Gör.: Tijen AKADA

HAZIRLAYANLAREbru SEYHAN 2009215024Musa ÇİMEK 2009215035

Ozan PARILTI 2010215031Uğurcan AVCI 2009215001

1

Page 2: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

HEDEF VE KAZANIMLAR(1/2)

1. Bilişsel gelişim kuramını kavrayacak

2. Piaget bilişsel gelişim evrelerini anlatabilecek

3. Düşünme stillerini anlatabilecek

4. Sağ ve sol beyin özelliklerini sayabilecek

5. Öğrenci özelliklerini bilmenin önemini kavrayabilecek

6. Başarılı öğrenci özelliklerinin sıralayabilecek

2

Page 3: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

HEDEF VE KAZANIMLAR(2/2)

7. Myers- Brigss öğrenme stilini kavrayabilecek

8. Öğrenen tiplerini anlatabilecek

9. Öğrenci-öğretmen etkileşiminin önemini kavrayabilecek

10. Öğrenci-öğrenci etkileşiminin önemini kavrayabilecek

11. Yeni nesil öğrencilerin bilişim teknolojilerine karşı tutumunu söyleyebilecek

3

Page 4: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ

4

Page 5: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

BİLİŞSEL GELİŞİM

Biliş; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir.

Bilişsel sözcüğü, akıl ve bilgi, bellek, akıl yürütme, anımsama, unutma, sorun çözme, kavramlar arası ilişkileri kurma ve düşünce gibi zihinsel işlevleri tanımlar.

Bilişsel Gelişim, yaşla birlikte bu süreçlerde olan değişimlerdir.

5

Page 6: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

BİLİŞSEL GELİŞİM

Bireyin çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel faaliyetlerdeki gelişimdir.

Bebeklikten yetişkinliğe kadar, bireyin çevreyi anlama yollarının daha kompleks ve etkili hale gelmesi sürecidir.

Bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek, ve dildeki değişmeleri kapsar.

6

Page 7: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı

JEAN PİAGET(1896-1980)

7

Page 8: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı

Piaget, bilişsel gelişim kuramını ortaya koymadan önce zihin ve zekâ kavramlarının anlaşılmasını sağlamayı amaçlamıştır. Zekâyı, çevreye uyum yapabilme yetene­ği olarak tanımlarken; zihnin ise, bireyin yeni uyarıcılar karşında tekrar denge sağlama işlevini gördüğünü be­lirtmiştir.

Kuramını klinik verilere, bilim­sel araştırmalara ve günlük yaşamdan topladığı bilgilere dayandıran Piaget, özellikle yaptığı gözlemler sonucunda çocukların dünyasının yetişkinlerinkinden çok farklı oldu­ğunu öne sürmüştür.

8

Page 9: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Bilişsel Gelişimle İlgili Kavramlar

1. Şemalar

2. Uyum(adaptasyon)

3. Özümleme (Asimilasyon)

4. Uyumsama (Akomodasyon)

5. Dengeleme

6. Örgütleme

9

Page 10: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

1. ŞEMALAR (1/2)

Şema en temel zihinsel yapıdır.

Çocuğun çevresi ile etkileştikçe geliştirdiği davranış ve düşünce kalıplarına karşılık

gelir.

Çocuklar yetişkinlerden daha az şemaya sahiptir.

Olgunlaşma süreci içinde yeni yeni şemalar geliştirilir.

Şemalar, problemi anlama, çözme, dünya ile baş etme yolları olarak da düşünülür.

Şemaları sayesinde birey çevreyi organize eder ve uyum sağlar.

Şemalar sadece bilişsel değil, psikomotor ve duyuşsal da olabilir.

10

Page 11: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

1. ŞEMALAR (2/2)

İki aylık bebeğe çıngırak verdiğinizde onu yakalayıp ağzına götürecek ve emecektir. Çünkü bu uyarıcıyla ilgilenmesi için uygun şema; yakala ve emme şemasıdır.

11

Page 12: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

2. UYUM (ADAPTASYON)

• Bireyin çevresiyle etkileşerek karşılaştığı , değişikliklere uyma gayretinde olduğu bu sürece Uyum(adaptasyon) denir.

• Bilişsel gelişim bir denge kurma sürecidir. Bu dengeleme sürecinin kesintisiz ilerleyebilmesi için karşılaşılan yeni durum, olay, nesne ve varlıklara uyum sağlamak gerekir.

12

Page 13: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

13

Page 14: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

14

Page 15: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

15

Page 16: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

UYUM

ÖZÜMLEME DÜZENLEME

İnsanlarda var olan uyum yeteneği, bir birinin tamamlayıcısı olan iki süreci içermektedir.

16

Page 17: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖZÜMLEME

• Bireyin yeni karşılaştığı durum, nesne, olay ya da bilgiyi, kendisinde önceden var olan şemalarla açıklamasıdır.

DÜZENLEME

• Bireyin yeni karşılaştığı durum, olay, nesne ya da bilgiyi, kendisinde önceden var olan şemalarla açıklayamadığında, yeni bir şema oluşturması ya da var olan şemanın içeriğini değiştirmesi gerekir. Bu sürece düzenleme (akomodasyon,uyumsama) adı verilmektedir.

17

Page 18: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

DENGELEME

• Karşılaşılan yeni durum, var olan şemalarla açıklanamadığında bu, bireyi rahatsız eder. Denge bozulur. Oysa organizma sürekli dengede kalmak ister.

• Özümseme ya da uyumsama süreci sonucunda denge kurulur.

• Öğrenme büyük ölçüde dengenin bozulmasına ve yeniden dengelenmesine bağlıdır.

Yeni durum Denge bozulur Öğrenme Dengeleme

18

Page 19: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı

Piaget evrensel (her toplum ve kesimde aynı şekilde) olarak insanların dört dönemden geçerek refleksif motor tepkilerle başlayan ve soyut düşünmeye dek devam eden bir süreç arz ettiğini savunur (Woolfolk, 2004).

19

Page 20: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Bilişsel Gelişim Kuramı Temel İlkeleri (1/2)

• Dönemlerin birbiri ardına gelişleri, hep süreklilikle gerçekleşmektedir.

• Gelişimin bir düzeyi, bir önceki aşamada izlerini bul­makta ve bir sonraki dönemde devam etmektedir.

20

Page 21: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Bilişsel Gelişim Kuramı Temel İlkeleri (2/2)

• Her dönem, belirli bir ayrımla, bir önceki dönemin özelliklerini kendinde taşırken, son dönem önceki dö­nemin özelliklerini belirli bir zaman için koruyabilir.

• Bireyler, kendi gelişim özelliklerine uygun olarak geli­şim düzeyleri kazanırlar. Her birey, kendine özgü kalıtımsal özellikleriyle çevresel özelliklerinin ürünüdür. Her çocuk, bir dönemden diğerine değişik zaman di­limlerinde geçebilir.

21

Page 22: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Bilişsel Gelişim Dönemleri

1. Duyusal motor dönem (0 - 2 yaş)

2. İşlem öncesi dönem (2 - 7 yaş)

3. Somut işlemler dönemi (7 - 11 yaş)

4. Soyut işlemler dönemi (11 yaş ve üzeri)

22

Page 23: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Duyusal Motor Dönem (0- 2 yaş)

Başlangıçta dış dünyayı duyuları ve motor becerileri ile anlama

Kendisini dış dünyadan ayırt etme

Refleksif davranıştan amaçlı davranışa geçme

Nesnenin devamlılığını kazanma

Deneme yanılma ile öğrenme

Döngüsel tepkiler ortaya koyma

Taklit ve oyunlar yapma

23

Page 24: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

NESNE DEVAMLILIĞI

24

Page 25: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2 - 7 YAŞ)(1/7)

Sembolleri kullanma

Dili kullanmaya başlar: Konuşur.

Resim yaparak kendini ifade eder.

25

Page 26: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2 - 7 YAŞ)(2/7)

Tek yönlü sınıflama

Nesneleri tek bir özelliğine bakarak sınıflayabilirler. Ancak birden fazla özelliği değerlendirerek sınıflama yapamazlar.

Diyelim ki elimizde üçgen, kare ve yuvarlak cisimler var. Bunlar yeşil, mavi ve kırmızı renkteler. Çocuk ya şekline göre, ya da rengine göre nesneleri sınıflar. Hem şekline hem rengine göre sınıflama yapamaz.

26

Page 27: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2 - 7 YAŞ)(3/7)

Benmerkezci düşünme

Çocuklar bu dönemde kendi görüşlerinin mümkün olan tek görüş olduğunu düşünürler.

Kendi bildiklerini başkalarının da bildiğini varsayarlar.

Dünyanın merkezinin kendileri olduğunu varsayarlar.

Örnek: Güneş neden var? diye sorduğunuzda;

Beni (ya da bizi) ısıtmak için, diye cevaplarlar.

27

Page 28: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2- 7 YAŞ)(4/7)

Animizm (Canlandırmacılık)

Çocukların canlı ile cansız varlıkları birbirine karıştırmalarıdır.

Örnek: Ayın, oyuncak bebeğin, masanın vb. canlı olduğunu düşünürler. Televizyonda çizgi filmde izledikleri kahramanların yaşadığını düşünürler.

28

Page 29: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2 - 7 YAŞ)(5/7)

Yapaycılık

Her şeyin insan eliyle yapıldığını düşünmektir.

Örnek:

Şimşek çaktığında birisi fotoğraf çekiyor diye düşünürler. Yağmurun nasıl yağdığını sorduğunuzda, yukarıda borular var, oradan geliyor, diyebilirler.

29

Page 30: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM(2 - 7 YAŞ) (6/7)

Sembolik oyun

Objeleri amacı dışında kullanarak oyun oynarlar.

Sandalye Araba

Süpürge At

Kaşık Mikrofon

30

Page 31: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM(2 - 7 YAŞ) (7/7)

Nesnenin korunumu

31

Page 32: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (1/5)

Nesnenin Korunumu

Somut işlemler dönemine geldiğinde, çocuk “nesnenin korunumu”nu kazanmıştır.

Sayıları aynı olan nesnelerin daha fazla yer kaplıyormuş gibi görünmeleri artık onu şaşırtmaz.

32

Page 33: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (2/5)

Tersine Çevirebilme

Somut işlemler döneminde çocuklar işlemleri tersine çevirebilirler.

5 + 2 = 7 ise 7 – 2 = 5 olduğunu bulabilirler.

33

Page 34: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (3/5)

Odaktan uzaklaşabilme

Somut işlemler döneminde çocuk, bir olayın ya da nesnenin tek bir özelliğine takılıp kalmaz. Diğer özellikleri de göz önünde tutmaya başlar.

Dolayısıyla ardı ardına sıralanan birkaç işi unutmadan yerine getirebilir.

34

Page 35: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (4/5)

Sınıflandırma

Somut işlemler dönemine gelen bir çocuk, nesneleri sınıflarken birkaç özelliğe göre sınıflama yapabilir.

Aşağıdaki nesneleri, hem şekillerine hem de renklerine göre sınıflayabilir.

35

Page 36: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ(7 - 11 yaş) (5/5)

Sıralama

Somut işlemler dönemindeki çocuklar, büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe gibi sıralamalar yapabilirler.

Örneğin; aşağıdaki çubukları sıralayabilir.

36

Page 37: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ (11 Yaş ve Üzeri) (1/2)

Soyut problemleri mantıksal yollarla çözebilir. İzafi/göreli ve karşılaştırmalı düşünür.

Bu yaş bireyler ideolojik sorunlarla ilgilenir ve kendi ahlaki anlayışlarını geliştirme uğraşı içine girerler.

Bilimsel yöntem problem çözme aşamalarında olduğu gibi sistematik düşünebilir.

Toplumsal olaylara ilgisi artar, kim olduğunu sorgular.

37

Page 38: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ (11 YAŞ VE ÜZERİ)(2/2)

Düşüncede tümdengelim kullanabilir ve mantıksal ayırımlar yapabilir.

Örneğin; Soyut düşünme döneminde olan bir çocuk, genel bir doğrudan yola çıkarak özel sonuçlara varabilir. Örneğin,

“Hız = yol x zaman” yasasını bilen bir çocuk, arabayla giderken, varacakları yere ne kadar zaman kaldığını hıza ve kilometre tabelalarına bakarak hesaplayabilir.

38

Page 39: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

4. Ön Bilgi

• Öğrenciler arasındaki ön bilgi düzeyi farklılıklarını aşmak için, laboratuvarlarda öğrencilerin birlikte çalışmalarına izin vermek faydalı olabilir.

• Bu akran işbirliği ve akrandan öğrenmeyi geliştirirken, öğrenme kaygısını düşürür. Öğrencilerin derse olan ilgisini yükseltir.

• Ön bilgi seviyeleri yüksek olan öğrencilere sınıfta öğretmene yardımcı olma sorumluluğu yüklenebilir.

39

Page 40: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

5. Düşünme Stilleri

• Bireylerin nasıl düşündüklerini, bilgiyi nasıl kavradıklarını ve bilgiyi nasıl hatırladıklarını anlatmak için kullanılan bir terimdir.

• Tek boyutlu ve çok boyutlu düşünme stilleri vardır.

• Tek boyutlu olanlar; görsel-işitsel düşünme, alan bağımlılık, alan bağımsızlık, sağ ve sol beyindir.

40

Page 41: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

5.1. Görsel-İşitsel Düşünme Stili

• Bireylerin öğrendikleri bilgileri uzun süreli hafızalarında nasıl sakladıklarına ilişkin tercihleri belirtir. Görsel bireylerin, bilgileri hafızalarında görseller ve kavram haritaları halinde sakladıkları; işitsel bireylerin ise bilgileri metinselöğeler ve ilişkiler şeklinde sakladıkları ifade edilir.

41

Page 42: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

5.2. Alan bağımlılık ve alan bağımsızlık

• Bireylerin, nesneleri içerisinde bulunduğu ortamdan ayırt etme davranışına göre belirlenmiştir. Alan bağımlı bireyler, nesneleri algılarken ortam ile birlikte algılama eğiliminde, alan bağımsız bireyler ise ortamdan bağımsız algılama eğilimindedirler.

42

Page 43: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

5.2. Alan bağımlılık ve alan bağımsızlık

• Bu yüzden bilginin edinilmesi sürecinde, alan bağımlı öğrenciler öğretim ortamını ve değerlerini daha iyi algılayabildikleri için daha aktif rol alabilmekte, alan bağımsız bireyler ise daha pasif kalmakta ve alan bağımlı bireyler gibi etkin öğrenme gerçekleştirememektedirler.

43

Page 44: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

5.2. Alan bağımlılık ve alan bağımsızlık

• Alan bağımlı olmak yada alan bağımsız olmak akademik başarıda belirgin bir etki sağlamaz.

44

Page 45: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

5.3. Sağ ve Sol beyin

• Öğrenme süreci ya ağırlıklı olarak sağ yarım kürenin ya da ağırlıklı olarak sol yarım kürenin etkisindedir.

• Beynin sağ tarafı, bütüncül ve görsel ağırlıklı aktiviteleri kontrol ederken, sol taraf ise mantıksal ve analitik işlemleri kontrol etmektedir.

45

Page 46: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

5.3. Sağ ve Sol Beyin

SOL BEYİN:

– Matematik

– Mantık

– Dil

– Fen

SAĞ BEYİN:

– Sanat

– Müzik

– İlham

– Performans

– Bütünsel Düşünce

46

Page 47: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Öğrenci Özelliklerini Bilmenin Önemi

Öğrenme hedeflerine ulaşmada öğrenciler arasında farklılıklar olduğu bilinmektedir. Hedeflenen öğrenme çıktıları ve bu çıktılara ulaşmak için tasarlanan öğretim hizmeti, öğrenci özelliklerine uygun düştüğünde öğrenme daha etkili gerçekleşmektedir.

47

Page 48: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (1/9)

1) Başarılı öğrencinin bir ideali ve bir hedefi vardır.

48

Page 49: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (2/9)

2) Kendine olan güveni ve inancı yüksektir. Başarılı olacağına dair inanç vardır. Yapamam, edemem gibi sözcükler kullanmaz. Çünkü çevresinde başarılı olanların kendisinden pek farklı özellikte olmadığının farkındadır.

49

Page 50: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (3/9)

3) Israrcıdır. Hayatta başarılı olanlar hep ısrarcı olanlardır. Edison’un ampulü buluncaya kadar 1000’e yakın deney yaptıran güç, bu özelliğidir. Başarılı öğrencilerde anlamadığı ve çözemediği konularda hemen pes etmez.

50

Page 51: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

4) Sürekli ve düzenli olarak çalışır. Zamanını planlamayan ve sürekli çalışma alışkanlığı oluşmayan bir kişinin başarısı beklenemez.

BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (4/9)

51

Page 52: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

5) Düzenli bir kitap okuma alışkanlığı vardır. Başarının önünü açan ve başarıyı sürekli kılan en önemli alışkanlık kitap okumadır. Kitap okuma, hem kişinin kültür seviyesini yükseltir, hem de öğrenme isteğini arttırır.

BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (5/9)

52

Page 53: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

6) Arkadaş seçimine özen göstermektedir. Başarının en önemli kuralı, birlikte olduğu arkadaşını itinayla seçmektir. Bilinmelidir ki, iyi seçilmemiş arkadaş grubu, kaybedilmiş bir başarı demektir.

BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (6/9)

53

Page 54: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

7) Öğretmenleriyle iyi bir diyalog kurmadan, onların önerilerini dikkate almadan ve öğretmenlerin emeklerine saygıyla karşılık vermeden bir başarı beklenebilir mi? Öğretmene gösterilen saygı, kişinin kendisine gösterdiği saygı ve değerdir.

BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (7/9)

54

Page 55: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

8) Çevresiyle iyi bir iletişim içindedir. Çevresindeki insanları iyi tanıma, onlarla örnek bir diyalog kurma, onların güzel yönlerinden yararlanma ve deneyimlerinden istifade etme, iyi bir iletişim yoludur. Özellikle de başarısıyla kendisini ispatlamış insanlarla beraber olunmalıdır. Bunu yapan öğrenciler iyi bir kazanım elde ederler.

BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (8/9)

55

Page 56: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

9) Ailesine bağlıdır. Her başarı, aileyle başlar ve aileyle devam eder. Ailenin maddi ve manevi desteğini alamamış bir öğrenci asla başarıya ulaşamaz.

BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ (9/9)

56

Page 57: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

MYERS & BRIGGS KİMDİR? (1/2)

Isabel Briggs Myers ve KatherineCook Briggs öğrenme stilleri modelini oluştururken Jung’un«Psikolojik Tipler» kuramından esinlenmişlerdir.

57

Page 58: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

MYERS & BRIGGS KİMDİR? (2/2)

Katherine Cook BRIGGS

Dışa dönük, içe dönük, duyumsayan, sezgisel, düşünen, hisseden, muhakeme eden ve algısal olan stillerden yola çıkarak 16 adet stil tanımlaması yapmışlardır.

58

Page 59: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

TİP BELİRLEYİCİLERİ (1/3)

• Dışa Dönük: Denemeler yaparlar, kendi dışındakilerle ilgilenirler.

• İçe Dönük: Kendi duygu ve fikirlerine odaklanırlar. Sessiz ve yaratıcıdırlar, iç uyum peşindelerdir.

• Duyumsayanlar: Pratiktirler, ayrıntıya önem verirler ve gerçekleri tercih ederler.

59

Page 60: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

TİP BELİRLEYİCİLERİ (2/3)

• Sezenler: Sezgilerine güvenirler. Olasılıklar ve anlamlar üzerine yoğunlaşırlar ve yaratıcılardır.

• Düşünenler: Şüphecidirler, kurallara ve gerçeklere bağlıdırlar. Açık ve kesin amaçları severler.

• Algısal olanlar: Uyum sağlayıcıdırlar, hep daha fazlasına ulaşmak isterler.

60

Page 61: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

TİP BELİRLEYİCİLERİ (3/3)

• Hissedenler: İnsani ilişkileri göz önüne alırlar. Uyum sağlayıcıdırlar, küçük guruplarla çalışırlar ve ikna kabiliyetleri diğer guruplara oranla güçlüdür.

• Muhakeme edenler: Planlı, zamanlı çalışırlar. Aşama aşama ilerlerler, ayrıntıya ve konuya odaklanırlar.

61

Page 62: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

MYERS & BRIGGS’IN ARAŞTIRMALARI (1/2)

Myers ve Briggs’in tip belirleyicileri kullanarak, 1986 yılında 1,5 milyon kişi üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda katılımcıların;

• %70’i dışa dönük, %30’u içe dönük,

• %70’i duyumsayan, %30’u sezgisel öğrenen gurubuna girmiştir.

62

Page 63: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

MYERS & BRIGGS’IN ARAŞTIRMALARI (2/2)

Ayrıca bu araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer istatistikse;

• Kadınların %70’i hissedenler, erkeklerin %70’i ise düşünenler gurubunda yer almıştır. (Tekez, 2000)

63

Page 64: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

MYERS-BRIGGS Kişilik Tipleri

• Kişilik tipleri ve düşünme stillerini belirlemek için 4 farklı ölçüt kullandılar. Bunlar;

KİŞİLİK TİPLERİ

DIŞA DÖNÜK &

İÇE DÖNÜK

DUYUMSAL SEZGİSEL

HİS ODAKLI&

DÜŞÜNCE ODAKLI

ALGISALCI&

YARGISALCI

64

Page 65: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Dışa Dönük - İçe Dönük (1/2)

• Enerji ifadesinin kaynağını ve yönünü temsil eder.

• Dışa dönük kişi; enerjiyi dış dünyada bulur ve bu sebeple insanlara ve maddelere yoğunlaşır. Dışa dönük bireyler aktiftir. Sosyaldirler, iletişim becerileri gelişmiştir. Düşünceden önce eyleme geçen kişiliklerdir.

65

Page 66: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Dışa Dönük - İçe Dönük (2/2)

• İçe dönük kişi; enerjiyi iç kavram ve fikirler dünyasında bulur. Sessiz ve sakindirler. Harekete geçmeden önce düşünme ihtiyacı duyarlar. Duygu ve düşünceler üzerinden kendi iç dünyalarına odaklanırlar.

66

Page 67: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Duyumsal - Sezgisel (1/2)

• Kişinin bilgiyi algılama yöntemini tanımlar.

• Duyumsama özelliği ağır basan kişiler 5 duyu organını daha fazla kullanırlar. Gerçekçi olma ve var olan bilgileri kullanma eğilimindedirler. Anı yaşama eğilimindedirler.

67

Page 68: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Duyumsal - Sezgisel (2/2)

• İç güdüsel yönü ağır basan kimselerin ise 6. his dediğimiz bilinçdışından gelen duyuları algılama yeteneği gelişmiştir. Duyumsalcılara oranla oldukça yenilikçidirler. Gelecek zaman, şimdiki zamandan daha önemlidir. Değişimi severler, idealisttirler.

68

Page 69: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

His Odaklı - Düşünce Odaklı (1/2)

• Kişinin bilgiye ulaşma şeklini gösterir.

• Düşünme kategorisine giren insanlar için mantık önce gelir ve daha objektiflerdir. Düşünce odaklı eylemler üretmeye çalışırlar. Gözlem yapmaya, kanıt bulmaya, mantıklı eleştiriler getirmeye ve geleceğe dair öngörülerde bulunmaya çalışırlar.

69

Page 70: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

His Odaklı - Düşünce Odaklı (2/2)

• His odaklı kişilerse kararlarını hislerine dayanarak öznel olarak alırlar. Kişisel değerleri göz önünde bulundururlar. Kendi hislerine güvenirler ve hareketlerinin kaynağı hisleridir. Şimdiki zamana odaklanırlar.

70

Page 71: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Algısalcı - Yargısalcı (1/2)

• Kişinin aldığı bilgiyi nasıl zenginleştirdiğini gösterir.

• Yargısalcı insanlar planlama ve organize etme konusunda yeteneklidirler. Planlı kararlar alıp, açıkça belli hedeflere yönelirler. Katı, değişmez bir yapıları vardır ve kontrolcü olma eğilimi gösterirler.

71

Page 72: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Algısalcı - Yargısalcı (2/2)

• Algılama eğilimi olan insanlarsa doğaçlama yapmayı ve alternatif yollar bulmayı severler. Zaman içerisinde hayatı keşfetmeye, keşifler yapmaya, anlam arayışı içinde olmaya ve kendilerini hayatın akışına bırakma eğilimindedirler.

72

Page 73: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖĞRENEN TİPLERİ (1/6)

• Myers ve Briggs’in tanımladığı her bir öğrenme tipi, öğrenme-öğretme sürecinde farklı eğilimlere sahiptir.

• Dışa dönük bireyler: Konuyu kendilerine veya başkalarına açıklamadan öğrenip-öğrenmediklerini anlayamazlar. Gurup çalışmalarını severler, bu yüzden proje ödevleri onlar için çok uygundur.

73

Page 74: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖĞRENEN TİPLERİ (2/6)

• İçe dönük öğrenciler: Konuyu bağlayan ve birleştiren çatılar kurmak isterler. Bağlantısız parçalar onlar için bilgi değildir. Bilgi resmin bütününü görmektir.

74

Page 75: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖĞRENEN TİPLERİ (3/6)

• Duyumsal öğrenciler düzenli, sıralı sunumlarla daha iyi öğrenirler. Öğretmen ders anlatımı için detaylı planlama yapmalıdır.

• Sezgisel öğrencilerse tıpkı içe dönük öğrenciler gibi anlamlı bütünlerden hoşlanırlar. Doğru kavram haritaları ve karşılaştırma tabloları üretebilirler.

75

Page 76: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖĞRENEN TİPLERİ (4/6)

• Düşünen öğrenciler için hedeflerin ve konu anlatımının oldukça açık olması gerekir. Özellikle hedefleri belirten kelimelerin kesinlik taşıması önemlidir.

• Hisseden öğrencilerse gurup içinde, özellikle ahenkli guruplarda çalışmayı seven kişilerdir.

76

Page 77: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖĞRENEN TİPLERİ (5/6)

• Yargılayan öğrencilerin derste not tutmaları öğrenmelerine büyük katkı sağlar.

77

Page 78: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖĞRENEN TİPLERİ (6/6)

• Algılayan öğrenciler genellikle verilen ödevleri son ana kadar ertelerler. Tembel değillerdir. Son ana kadar araştırma yapmaya devam ettikleri için böyle bir durum ortaya çıkar. Proje teslim tarihinin belirlenmesi yararlıdır.

78

Page 79: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

ÖĞRENME TİPLERİ

• I: İçe dönük• S: Duygusal• T: Düşünen• F: Hisseden• J: Yargılayan• N: Sezgisel• E: Dışa Dönük• P: Algılayan

16 Öğrenme Tipi

79

Page 80: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

INFP

• İçe Dönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan öğrenenlerdir.

• Enerjilerini iç dünyalarına, duygu ve düşüncelerine yöneltirler. Değer verdikleri fikirlerin bir parçası olmak isterler.

• Güçlü inançları vardır.

• İnsan arası ilişkilere önem verirler.

• Eylemlerini bir amaca hizmet etmesi yani anlamlı olmasına özen gösterirler.

80

Page 81: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

UYGUN MESLEKLER

81

Page 82: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

BİLİŞSEL STİL ANALİZİ

• Riding ve Cheema mevcut düşünme stillerinin genellikle iki boyut üzerinde yer aldığını iddia etmiş ve bunları iki düzlem üzerine yerleştirmeye çalışmışlardır. Bu boyutlar;

1. Bütüncül-Analitik

2. Görsel-Sözel

82

Page 83: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

BÜTÜNCÜL-ANALİTİK

• Bireyin bilgiyi nasıl organize ettiği ve oluşturduğu ile ilgilidir.

• Analitik stile sahip bireyler bilgiyi küçük anlamlı parçalara bölme eğilimindedir. Alan bağımsızdırlar.

• Bütüncül bireyler bilgiyi bütün olarak ele alırlar. Genellikle alan bağımlıdırlar.

83

Page 84: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

GÖRSEL-SÖZEL

• Görsel bireyler bilgileri görsellerle ve haritalarla temsil etmektedir.

• Sözel bireyler ise metin tabanlı olarak düşünmektedir.

84

Page 85: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Düşünme Stillerinin Sınıf Ortamına Etkileri

• Düşünme stilleri sınıf ortamına 3 önemli noktada etki eder. Bunlar;

1. Öğrenci-Öğretmen etkileşiminde

2. Öğrenci-Öğrenci etkileşiminde

3. Öğrenci-Materyal etkileşiminde

85

Page 86: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Öğrenci-Öğretmen Etkileşiminde

• Öğrencinin düşünme stili ve öğretmenin düşünme stili uyum içinde ise öğrenci öğrenim sürecini daha çok benimsemektedir.

• Yani uyum varsa öğrenci daha kolay öğrenir, okulu (veya öğrenme ortamını) daha çok sever.

86

Page 87: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Öğrenci-Öğrenci Etkileşiminde(1/2)

Öğrencilerin küçük guruplarda çalışmaları durumunda benzer düşünme stilleri, öğrencilerinin öğrenmelerine olumlu etki eder.

87

Page 88: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Öğrenci-Öğrenci Etkileşiminde(2/2)

• Fakat gurup başarı düzeyleri için aynı şeyi söylemem mümkün değildir.

• Gurupların heterojen bir yapıya sahip olması önerilmektedir.

88

Page 89: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Öğrenci-Materyal Etkileşiminde (1/2)

• Özellikle bazı gurup öğrenciler için kullanılacak materyaller hayati önem taşımaktadır.

89

Page 90: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Öğrenci-Materyal Etkileşiminde (2/2)

• Örneğin alan bağımlı öğrenciler için materyaller çok önemlidir. Bu tür öğrenciler dıştan gelen etkilere açık olduklarından dolayı, iyi yapılandırılmamış bir ders materyali öğrenmeyi zorlaştırabilir.

90

Page 91: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Düşünme Stilleri ve Sınıf (1/2)

• Öğretmenler, öğrencilerin düşünme stillerini ve buna bağlı olarak ihtiyaçlarını göz önüne almalıdırlar.

• Ders materyalleri ve ders içi aktiviteleri tüm düşünme stillerinin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.

91

Page 92: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Düşünme Stilleri ve Sınıf (2/2)

• Öğretim sırasında çocukları gerçek hayata hazırlamak için çok yönlü gelişim hedeflenmelidir.

• Bu nedenle öğrencinin sadece güçlü olduğu düşünme becerileri değil zayıf olduğu düşünme becerilerinin de geliştirilmesi yönünde öğretim verilmelidir.

92

Page 93: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İLGİ İSTEK VE TUTUM

Bilişim teknolojileri öğretmenleri derslerde not vermediği için öğrencilerin

derse karşı ilgisinin, isteğinin azaldığını, sınıf içi disiplin problemleri

ortaya çıktığının ve öğrenciler tarafından önemsenmediğini düşünmektedirler.

93

Page 94: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İnsanların özellikle de çocukların yeniliklere karşı doğal bir ilgisi olduğu bilinmektedir. Bu ilgi bilişim teknolojileri dersinde bir avantaj olarak kullanılabilir.

İlgi ve İstek

94

Page 95: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Her bölgedeki çocuklarda yenilik etkisi aynı değildir. Kentsel alanlarda yaşayan çocukların %50’den daha fazlasının evinde bilgisayar bulunurken, kırsal alanlarda yaşayan öğrencilerin evlerinde bu oran %20’lere kadar düşmektedir. Bu nedenle kırsal bölgelerdeki öğrencilerin daha ilgili ve istekli olduğu görülebilir.

İlgi ve İstek

95

Page 96: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

İlgi ve İstek

İstatistiklere göre 2015 yılına gelindiğinde ilköğretime başlayan her iki öğrenciden birisi evinde bilgisayarı görerek gelecek yani yenilik faktöründen etkilenmeyecek şekilde sınıf ortamlarına geleceği söylenebilir. Yenilik faktöründen etkilenmeyeceği için derse olan ilgi ve istek düşebilir.

96

Page 97: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

• Sınıfın bilgisayar seviyesini bilmek ve o seviyeden derse başlayınız.

• Bilgisayar laboratuvarında yapılan uygulamalarda, öğrencilere sıkı sık geri bildirim veriniz.

• Geri bildirimlerde açık ve net bir dil kullanınız..

• Öğrenciyi başka öğrenciyle değil, önceki performansıyla karşılaştırınız.

Öğrencilerin İlgi ve İsteklerini Yükseltmek İçin Yapılması Gerekenler (1/2)

97

Page 98: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için diğer bir nokta ise, ARCS motivasyon modelinde belirtilmiştir.

Öğrenciler öğrendikleri konuları niye öğrendiklerini ve hayatta ne işe yarayacağını bilir ve gerçek hayatla bağlantı kurarsa derse karşı motivasyonu artar.

Öğrencilerin İlgi ve İsteklerini Yükseltmek İçin Yapılması Gerekenler (2/2)

98

Page 99: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Seçmeli Statüsünün BT Dersinin Pedagojik Değerine Yansıması

99

Page 100: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Tutum

Öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri dersine karşı tutumlarını etkileyen değişik faktörler vardır. Bunlardan bazıları;

• Cinsiyet,

• Bilgisyara sahibi olmak,

• İnternet bağlantısı sahibi olmak.

100

Page 101: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Erkeklerin bayanlara oranla bilişim teknolojilerine karşı daha az kaygı taşıdığı ve bayanlara oranla öz-yeterliliklerinin daha fazla olduğu düşüncesi hâkimdi. Bu farkın oluşmasında erkek öğrencilerin okul dışında daha çok bilgisayar kullanmasının rolü büyüktür.

Cinsiyete Göre Tutum (1/2)

101

Page 102: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Son zamanlarda bilişim teknolojilerinin gelişmesinin ve yaygınlaşmasının sonucu olarak bu farkın zamanla biteceği düşünülüyor.

Cinsiyete Göre Tutum (2/2)

102

Page 103: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Öğrencilerin evlerinde kişisel bilgisayara sahip olmaları bilgisayarlarla etkileşimlerinin daha fazla olmasını sağlamaktadır. Bu sayede öğrencilerin bilgisayar kullanmaya karşı kaygı ve korkularının azaldığı kendilerine güvenlerinin artmasıyla BT derslerine ve bilgisayara karşı tutumları evinde bilgisayar olmayanlara göre daha olumludur.

Bilgisayar Sahipliğine Göre Tutum

103

Page 104: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Evde internet bağlantısı olan öğrencilerin, sadece okulda internet erişimine sahip olan öğrencilere göre bilgisayar ve BT dersine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu gözlenmiştir.

İnternet Bağlantısı Sahipliğine Göre Tutum

104

Page 105: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Yeni Nesil Öğrenciler

Bilişim teknolojileri sadece yazılım ve donanım yönünden gelişme kaydetmekle kalmadı insanın yaşam alanını genişleterek her alanına müdahil oldu. Okullar maddi imkanlarının elverdiği kadar gelişen teknolojileri sınıflara getirerek öğrencilerle tanıştırdılar.

105

Page 106: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Yeni Nesil Öğrenciler

Pew araştırma merkezlerine göre, yeni nesil kendisini diğer nesle göre daha teknolojiye yatkın ve eğlenceli görüyor.

106

Page 107: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Yeni Nesil Öğrenciler

Sınıf içi öğrenme ve öğretme için davranışçı, bilişsel ve oluşturmacı kuramlara göre hazırlık yapılır. Bu yaklaşımlar geleneksel eğitimde olduğu gibi elektronik ortamlarda da uygulanmaktadır. Bu yüzden analog kıvamda işlenen dersler ilgilerini çekmiyor. Bu onların doğuştan sayısal nesil olduğunu göstermektedir.

107

Page 108: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Yenİ Nesil Öğrencİler

Eğitimde değişim çok yavaş olduğu için değişim ve yenilik hareketleri pek etkili olmamaktadır. Öyle ki 1909 yılı mezunları 2009 yılı sınıfında rahatça ders anlatabilirler (Elliott, 2009). Okul içerisinde yapılan ufak değişiklikler öğrencileri pek memnun etmiyor. Bu durumu biraz olsun bertaraf etmek için bireysel öğretmen yeteneklerine ihtiyaç vardır.

108

Page 109: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Yeni Nesil Kimdir?

İnsan ömrü için her 20 yıl aralığı çocuk, genç, orta yaş ve yaşlı nesil olarak kullanılmaktadır. Şimdiki nesil Y nesli olarak olarak adlandırılıyor. Y nesli ilk başlarda “kişisel bilgisayar” kullanımında etkilenmesi ve ağ teknolojilerinin ilerlemesi ile de “internetten”ten etkilenerek değişik şekillerde de adlandırılmıştır( Ağ nesli, milenyum nesli).

109

Page 110: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Bilişim Öğretmenleri hangi sosyoekonomik yapıda görev alacaklarsa ona göre strateji belirlemelidir. Böylelikle öğrencilerin okul dışı faaliyetlerinin gözlemini daha sağlıklı yapabilir.

Yeni Nesil ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi (1/2)

110

Page 111: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

Öğrenciler sadece okul içinde değil okul dışında internete maruz kalıyorlar. İnternetin olumsuz etkilerden bilişim öğretmenleri ile ailenin iş birliği ile öğrenci kurtulabilir.

Yeni Nesil ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi (2/2)

111

Page 112: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

• Bizim onların yaşında olduğumuzdan daha sersemler.

• Saldırgandırlar.

• Kolaylıkla çalarlar(.mp3 müzik dosyaları vb.).

• Bencil kuşaktır.

• Arkadaşlarını çevrimiçi ortamlarda kabadayılık ve küçük düşürmeyi severler.

Eski Kuşakların Yeni Nesil Hakkında Olumsuz Düşünceleri

112

Page 113: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

• Adaletsizliklere ve problemlere daha duyarlıdırlar.

• Hızlıdırlar.

• İlk küresel kuşaktır.

• Daha akıllıdırlar.

Eski Kuşakların Yeni Nesil Hakkında Olumlu Düşünceleri

113

Page 114: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

114

Yeni Kuşaklar: Yerliler ve Göçmenler

• Farklı niteliklere sahip bu iki grup dijital yerliler ve dijital göçmenler şeklinde adlandırılmaktadır.– Teknoloji ile doğar doğmaz

tanışanlar dijital yerlileri,

– Bu gelişime sonradan kendilerini uyarlamaya çalışanlar dijital göçmenleri oluşturmaktadır.

Page 115: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

115

Dijital Yerliler (1/3)

• Günümüz teknolojileri ile hayata başlayan

• Hayatlarının merkezinde çevrim-içi ortamlar ve yeni teknolojiler yer alan

• Tüm günlük işlerini teknoloji ile yürüten

Page 116: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

116

Dijital Yerliler (2/3)

• Bilgisayarların, Internet’in ve video oyunlarının dijital dilini ana dil olarak konuşan,

• 21. yüzyıl çocuklarından ve gençlerinden oluşurlar.

Page 117: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

117

Dijital Yerliler (3/3)

• Çevrim-içi ortamlar,• Internet,• Anlık mesajlaşma ortamları,• Cep telefonları,• Tartışma forumları,• Bilgisayar oyunları,• Sosyal ağlar gibi birçok gelişen

teknoloji hayatlarının merkezini oluşturuyor.

• (Prensky, 2004)

Page 118: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

118

Dijital Göçmenler

• Teknolojilerin kullanıldığı ortamlara uyum sağlamaya çalışırlar.

• Kendilerini teknolojinin gelişimi ile yeni bir süreç içerisinde bulan bir kuşaktan oluşmaktadır.

Page 119: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

119

Dijital Yerliler & Göçmenler (1/2)

• Dijital yerlilerin çevrim-içi etkinlikleri her gün artan bir şekilde günlük hayatlarının bir parçası haline gelmektedir.

• İki kuşak arasında tercih ve beklenti farklılıkların en büyük etkisi de eğitim üzerinde görülmektedir.

Page 120: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

120

Dijital Yerliler & Göçmenler (2/2)

• Gelişen yeni teknolojiler eğitim-öğretim ortamıyla bütünleştirilirken bu teknolojileri kullanacak olanların dijital yerlilerin değişen öğrenme özellikleri de unutulmamalıdır.

• Sınıf içi, sınıf dışı veya çevrim-içi ortamlar tasarlanırken dijital yerlilerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulmasının gerektiği dikkate alınmalıdır.

Page 121: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

121

Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (1/4)

Dijital Yerli Öğrenenlerin Beklentileri

Keşfederek öğrenmek

Bilgiye hızlı erişmek

Metin yerine grafik

Doğrusal değil rastgele okumak

Oyunlarla öğrenmek

Aynı anda birden çok iş

yapmak

Page 122: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

122

Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (2/4)

• Dijital yerliler teknolojiyi beş farklı bağlamda kullanırlar;

Kişisel ilgi veya eğlence

Sosyal iletişim

Günlük Kullanım

Üniversite/ders çalışma

Profesyonel çalışmalar

Page 123: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

123

Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (3/4)

• Sahip oldukları özellikleriyle ilişki olarak dijital yerlilerden oluşan yeni kuşak öğrencilerin çevrim-içi ortamlarda öğrenmeye daha yatkın oldukları ileri sürülebilir.

Page 124: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

124

Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (4/4)

• Dijital yerli olarak adlandırılan bu kuşak çevrim-içi ortamlarda,Bilgiyi kendi kendilerine

araştırıp bulmaya, Hiç tanımadıkları insanlarla

bu bilgiyi paylaşmaya, Eski kuşaklarla

kıyaslanmayacak kadar yatkın olan özellik ve yeterliklere sahiptirler.

Hadi bir müzikal hikaye yapalım ve bunu Internet’te herkesin duyması için paylaşalım

Page 125: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

125

Dijital Yerli Öğrenenlerin Özelliklerinin Farkındalığının Önemi

• Etkili bir öğrenme ortamı için teknolojinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin günlük hayatlarındaki rolünün bilinmesi önemlidir.

• Öğrenci ve öğretmenlerin teknolojiye bakışlarının iyi anlaşılmış olması eğitim teknolojilerinin okullarda kullanımı konusunda daha doğru kararlar alınmasını ve uygulamaların daha etkili bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Page 126: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

KAYNAKÇA (1/2)

• Celal AKDENİZ-Öğrenme Stili Modeli

• Erden, M. ve Akman, Y. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

• Kaya, A. (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pagem Akademi.

• KPSS Gelişim Psikolojisi. (2009). (Edt. Hasan Bacanlı). Ankara: YediiklimYayınevi.

• Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.

• Yıldırım, İ. (2010). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

• http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userAnnouncementsFiles/dosyab6b0482868ab2edc90f2394f4480ef51.pdf

126

Page 127: Ogrenci ozellikleri(ebru musa-ozan-ugurcan)

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userAnnouncementsFiles/dosyab6b0482868ab2edc90f2394f4480ef51.pdf

http://e-psikoloji.com/forum/showthread.php?4883-Piaget-nin-Bili%FEsel-Geli%FEim-Kuram%FD

http://www.ingilizceogretim.com/piagete-gore-bilissel-gelisim-donemleri

http://cakdeniz.home.anadolu.edu.tr/%D6%D0RENME%20ST%DDLLER%DD%20RAPORU%20MART%202007.pdf

http://kariyerizi.blogspot.com/2012/02/myers-briggs-kisilik-tipleri-siz-hangi.html

http://e-psikoloji.com/forum/archive/index.php/t-1322.html

http://www.psikolojik-hizmetler.com/mbti.php

KAYNAKÇA (2/2)

127