o titor coas familias

36
O TITOR COAS FAMILIAS CURSO 2015/16

Upload: loudes-otero

Post on 16-Apr-2017

1.229 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: O titor coas familias

O TITOR COAS FAMILIAS

CURSO 2015/16

Page 2: O titor coas familias

GRUPO TITOR HORA1º A José Moral Bescansa Mércores 11:20-

12:101º B Inma Otero Varela Martes 11:20-

12:101º C Javier Seoane Bascoy Xoves 09:20-

10:102º A Olga Gromaz Martín Xoves 11:20-

12:102º B Rosa Mª Freiría Fernández Venres 11:20-

12:103º A Sandra Pérez Coto Mércores 9:20-

10:103º B Jesús Curros López Xoves 9:20-10:103ºPMAR Carmen García Rodeja

ArribíMércores 9:20-10:10

4º A Mª Jesús Dans Sampedro Xoves 11:20-12:10

4º B José Antonio Carracedo Mércores 12:30-13:20

4º C Milagros Rey Pichel Mércores 10:30-11:20

Horario das titorías coas familias

Page 3: O titor coas familias

CALENDARIO ESCOLARPeríodos non lectivos:• NADAL: do 19 de Decembro

ao 6 de Xaneiro, ambos incluídos

• ENTROIDO: do 6 ao 10 de Febreiro, ambos incluídos

• SEMANA SANTA: do 19 ao 28 de Marzo, ambos incluídos.

A Xunta de Galicia declarou como día non lectivo 30 de Outubro. Os días non lectivos escollidos polo Centro son o 7 de decembro e o 16 de maio

Page 4: O titor coas familias

A asistencia á claseA asistencia a clase é un dereito do alumnado pero tamén unha obriga e soamente serán xustificables nos seguintes casos:a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.

Page 5: O titor coas familias

COMO ACTUAR CANDO UN ALUMNO TEN QUE AUSENTARSE DO CENTRO

O procedemento a seguir para o alumnado, que por diversos motivos, ten que ausentarse do centro durante a xornada lectiva, será:

O familiar que acuda o centro para recoller ó alumnado terá que cubrir e asinar un xustificante que se lle facilitará na conserxería do centro

Page 6: O titor coas familias

A asistencia á claseIniciarase un expediente de absentismo cando se verifique que que un alumno presenta un número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo

Page 7: O titor coas familias

O Alumnado non poderá usar móbiles, cámaras nen outros medios de gravación ou imaxes en todo o recinto do centro. En casos excepcionais poderán ser utilizados con aprobación e a supervisión dun profesor. En caso de incumprimento, serán requisados pola Xefatura de Estudos para seren entregados cando finalice a xornada diaria. Se a situación se repite será a familia quen recollerá o móbil.

Teléfonos móbiles e outros aparatos electrónicos

Page 8: O titor coas familias

DATAS DAS AVALIACIÓNSAvaliación inicial: 20-21 de Outubro. A súa función é coñecer a situación de partida de cada un dos alumos para tomar medidas tanto grupais como individuais, no caso de ser necesario.

1ª AVALICIÓN:9-10 de Decembro

2ª AVALIACIÓN: 29-30 de Marzo

3ª AVALIACIÓN: 23 de Xuño

Page 9: O titor coas familias

13-14

14-15

15-16

16-17

5º EP

6º EP

1º ESO

2º ESO

3º ESO

6º EP

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

AVALIACIÓN FINAL

Sin efectos acad.

AVALIACIÓN FINALSin efectos acad.

Ultima PAU

CALENDARIO da IMPLANTACIÓN da LOMCE en ED. SECUNDARIA

FP 1º FPB2º FPB

1º CFGM

1º CFGM

2º CFGM

Departamento de OrientaciónIES Plurilingüe Xosé Neira VilasOrientación 2013/14Lourdes Otero Rodríguez

Page 10: O titor coas familias

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (ALUMNADO LOMCE)

O alumnado promocionará ó curso seguinte no caso de que supere todas as materias ou dúas materias como máximo sempre e cando non sexan simultáneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas

Page 11: O titor coas familias

TITULACIÓN (Alumnado Lomce)• Ao finalizar o cuarto curso, os alumos realizarán unha

avaliación individualizada que coñecemos como reválida

• Poderán presentarse a esta proba o alumnado que obtivese avaliación positiva en todas as materias ou ben negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.

• De xeito excepcional, poderán autorizarse a promoción con avaliación negativa en tres materias, sempre e cando non sexan simultaneamente Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura e Matemáticas e a maiores o equipo educativo considere que pode evolucionar dun xeito positivo.

Page 12: O titor coas familias

Cantas veces podo repetir na ESO?

• Cada curso de Educación Secundaria poderá ser repetido unha única vez .

• O número máximo de repeticións é de dúas

• Excepcionalmente poderá repetirse unha segunda vez en 4º de ESO sempre e cando non se repetira en cursos anteriores

Page 13: O titor coas familias

TITULACIÓN

• Cando remato a ESO e se supero todas as materias acado o título de Graduado en Educación Secundaria.

• Excepcionalmente se teño avaliación negativa en dúas materias e non hai abandono de materia podería ter igualmente o título.

Page 14: O titor coas familias

PROGRAMA DE MELLORA DO APRENDIZAXE E RENDEMENTO

ÁMBITOS MATERIAS HORAS SEMANAIS

Ámbito lingüístico - social

Lingua Galega e Literatura

Lingua Castelá e Literatura

Xeografía e Historia

Nove horas

Ámbito científico e matemático

Matemáticas

Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química

Oito horas

Ámbito de linguas estranxeiras

Primeira Lingua Estranxeira

Tres horas

A súa duración é dun ano e está organizado en:

Page 15: O titor coas familias

ALGUNHAS DAS ACTIVIDADES QUE SE TRABALLAN NA HORA DE TITORÍA

PRESENCIAL CO ALUMNADO

1. Actividades de acollida e presentación

2. Establecemento de normas de aula

3. Elección de delegado4. Técnicas de estudo5. Habilidades socio-emocionais e

de resolución de conflictos6. Actividades relacionadas coa

toma de decisións

Page 16: O titor coas familias
Page 17: O titor coas familias

ABALAR

Abalar é un proxecto que ten como estratexia a integración das TIC dentro das aulas.O Instituto está integrado na rede de centros Abalar con equipamento de ordenadores ultraportátiles e pantallas dixitais interactivas nas aulas de 1º e 2º de ESO

Page 18: O titor coas familias

AULA VIRTUAL DO INSTTITUTO

Para aquelas materias nas que o profesor garde contidos currriculares na aula virtual necesitarase o contrasinal para poder acceder.

Page 19: O titor coas familias

No pasado curso empezou o Bachibac.Permite ó alumnado acadar unha dobretitulación: o Bacharelato Español e Francés, así como acceder ao ensino Superior de ambos países.

BACHIBAC

Page 20: O titor coas familias

Dende fai algúns anos temos unha sección Bilingüe en Física-Química en 4º de ESO e neste curso tamén se imparte en 3º de ESO

Sección bilingüe enFísica-Químia

Page 21: O titor coas familias

Arrancamos este curso cun novo proxecto para o noso centro: A HORA DE LER.A hora é rotatoria por semanas. A primeira semana que empezou foi na primeira sesión de cada día, na segunda semana na segunda segunda sesión e así ata chegar á sétima volvendo a empezar de novo. A lectura é individual e silenciosa no espazo e co profesor que corresponda en cada sesión.Cada alumno pode traer o libro que queira aínda que hai un catálogo de libros recomendados para todas as idades: desde Harry Poter, Crepúsculo a obras de Julio Verne, adaptacións do Quixote….

PLAN LECTOR

Coordinador da Biblioteca: Fernando Vidal ( Profesor de Filosofía )

Page 22: O titor coas familias

PLAN PLURILINGÜE EN CIENCIAS SOCIAIS. Para aqueles alumnos que cumplan uns criterios

académicos impártense en Lingua Francesa as seguintes materias:- Ciencias Sociais, Xeografía e Historia- Proxecto Interdisciplinar . Na seguinte ligazón pódes ver o os contidos que traballan na aula e

a metodoloxía empregada polo profesor que imparte a materia de CS

http://xosea.wordpress.com/

Este plan Plurilingüe está implantado dende fai 4 anos polo tanto

este curso remata a primeira promoción cos titulados de 4º de ESO

Page 23: O titor coas familias

No Centro temos un Equipo de Mediadores que interveñen cando hai algún conflito entre iguais. Está coordinado por un equipo de profesores que forman parte do Departamento de Convivencia e Mediación.

Mediación e Convivencia

Page 24: O titor coas familias

PROGRAMA DE XESTIÓN ACADÉMICADO CENTRO

Page 25: O titor coas familias

SIXA: Programa de Xestión Académica

• Dende fai algún ano o Centro dispón do SIXA, un programa informático que permite manter unha comunicaión rápida e fluída entre as familias e o profesorado. Para isto é sumamente importante que faciliten contas de correo electrónico que se usen cunha certa periodicidade.

• O programa SIXA xera e envía semanalmente a información con respecto ás faltas de asistencia, puntualidade, faltas de conducta e informes do profesorado no seu caso.

Page 26: O titor coas familias

SIXA: Programa de Xestión AcadémicaCómo funciona o SIXA?

Emprégase unha conta de correo electrónico:

[email protected]

Esta conta xeral distribúe os correos ós correspondentes titores. Para iso é neceario que no asunto, figure a maiores do nome do alumno, unha das seguintes combinacións en función do curso e grupo no que se atope o alumno e que debe de estar escrito todo xunto, tal e como figura a continuación:• eso1a• eso1b

Page 27: O titor coas familias

FALTAS E SANCIÓNS DO ALUMNADO

Page 28: O titor coas familias

Conductas leves

•Rexístranse en Sixa polo profesor

Medidas correctoras

•Amoestación en privado, traballos específicos en horario lectivo,comparecencia ante a Xefatura de Estudos

SANCIÓNS Ó ALUMNADO

Page 29: O titor coas familias

Consecuencias

•Apercibimento da Xefatura de Estudos

Consecuencias

•Dous apercibimentos

SANCIÓNS Ó ALUMNADO

Page 30: O titor coas familias

Consecuencias •Reunión de Xefatura de Estudos, Titoría e Departamento de Orientación

Medidas correctoras

•Suspensión do dereito a actividades extraescolares, cambio de grupo por unha semana, cumplimento da sanción na aula de Convivencia

SANCIÓNS Ó ALUMNADO

Page 31: O titor coas familias

FUNCIONAMENTO DA AULA DE CONVIVENCIA

A aula de Convivencia é atendida polo profesorado de garda e ten unha dobre función:

1. Aula de convivencia como aula de reflexión para o alumnado que impide o normal desenvolvemento do grupo clase, para que analice as súas conductas disruptivas e se comprometa ó cambio.

2. Aula de convivencia como aula de traballo para desenvolver as tarefas curriculares que lle sexan indicadas polo profesor de área, por estar afastado da aula

Page 32: O titor coas familias
Page 33: O titor coas familias

PlANIFICACIÓN DO ESTUDO

Page 34: O titor coas familias

Estudar con boa iluminación que debe entrar pola dereita

para os zurdos e pola esquerda para os diestros.

Controlar o tempo de estudo. Facer descansos de 15 minutos cada hora de estudo

Evitar distracció

ns e ruídos

Ter en conta a curva do

rendemento, empezando por

algo de dificultade media, continuando

con algo máis complexo para

deixar para o final o máis fácil

É importante estudar cunha temperatura axeitada para poder estar concentradoDébese estudar nun sitio

fixo e cun mobiliario axeitado

Mantér unha posición

correcta ó estar sentado

Page 35: O titor coas familias
Page 36: O titor coas familias

http://www.iesneiravilas.org/