nemacki jezik- kratka gramatika

Author: vlada-mladenovic

Post on 03-Jun-2018

434 views

Category:

Documents


45 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  1/27

  1

  GRAMATIKA

  NJEMAKOG JEZIKA

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  2/27

  2

  Rod imenica

  A. IMENICE MUKOG RODA / DER

  1. imenice godinjih doba,mjeseci i dana:

  der Frhlong- proljeeSommer- ljetoHerbst-jesenWinter- zima

  der Januar - sijeanjFebruar - veljaaMrz - oujakApril - travanj

  Mai- svibanjJuni - lipanjJuli - srpanjAugust- kolovozSeptember - rujanOktober - listopadNovember- studeniDezember- prosinac

  der Montag - ponedjeljakDienstag- utorakMittwoch- srijedaDonnerstag- etvrtakFreitag - petakSamstag- subotaSonntag- nedjelja

  2. nazivi za strane svijeta:

  der Norden- sjever

  Sden jugOsten-istokWesten zapad

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  3/27

  3

  3. veina jednoslonih imanica izvedenih od glagolskih osnova:

  der Bau (bauen) gradnjaBund (binden) savezFall (fallen) pad, pade

  Fluss (fliessen) rijekaSprund (springen) skokTritt (treten) korak

  4. imenice koje zavravaju na -ig, -ich, -ing, -ling, -m

  der Honig medKfig kavezPfirsich breskvaTeppich ilimJngling mladi

  Schmetterling leptirBaum- drvoLrum galamaSturm oluja

  5. veliki dio vielonih imanica na -el, -en, -er, -ast

  der Engel aneoHimmel neboRegen kiaHafen luka

  Flieder jorgovanWalzer valcerAst granaPalast- palaa

  6. mnoge imenice na ee

  der Tee - ajKaffee - kava

  Klee- djetelinaSchnee- snijeg

  7. strane imenice na us

  der Globus globusKasus pade

  Fantismus fantizamRelismus realizam

  8. imenice stranog porijekla naal, -an, -ant, -ier, -ist, -or

  der General generalKonsonant suglasnikOffizier oficir

  Tourist turistProfessor profesor

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  4/27

  4

  B. IMENICE ENSKOG RODA / DIE

  1. sve imenice sa zavrecima:

  die

  -ei Druckerei- tamparija, Polizei policija-heit Freiheit sloboda, Neuheit- novost-keit Dankbarkeit zahvalnost, Wirklickeit - stvarnost-schalft Freundschaft prijateljstvo; Landschaft- pokrajna-ung bung vjeba, Zeitung novine

  -in Freundin- prijateljica, Schlerin uenica,-ie Industrie industrija, Familie obitelj-ik Fabrik tvornica, Musik glazba-ion Lektion lekcija, Nation nacija-tt Nationalitt narodnost, Universitt- sveuilite-ur Kultur kultura, Nautr- priroda

  2. veina dvoslonih imenica sa zavretkom na e koje oznauju stvari,ponajvie drvee i cvijee, kao i veina apstraktnih imenica nae:

  die Birke berezaKirsche trenjaKastanie kestenBeere jagodaBlume cvijetRose rua

  Wiese livadaKirche crkvaStrke snaga, moLnge duinaBreite irinaHhe visinaTiefe dubinaLiebe ljubavGte dobrotaWeite prostranstvo, irina

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  5/27

  5

  C. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS

  1. veina imenica koje oznauju materiju, naroito metale:

  das Holz drvoMehl branoGold zlatoSilber srebroEisen eljezoSalzsolWasser vodaKupfer bakarMassing mjedZink cink

  2. vlastita imena mjesta, kontinenata i veina imena zemalja:

  das schne Wein lijepi Bedas grosse London veliki Londondas alte Europa stara Europadas reiche England bogata Engleska

  *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut, jerstoje inae bez lana.

  3. ostale vrste rijei- najee infinitiv glagola kad se uzimaju kaoimenice te se piu velikim poetnim slovom:

  Dein offenes Ja freut mich. Tvoje otvoreno da raduje me.

  das Blau plavetniloLachen smijehWeinenplaEssenjeloTrinken pijenje, pieGestern jueranjicaLeben ivot

  Sterben umiranjeArbeiten radben vjebanje

  4. demunitivi nachen i -lein

  das Brderchen bracoSchwesterchen sestricaTischlein stoliBchlein knjinica

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  6/27

  6

  Frulein- gospoicaMdchen- djevojkaStdtchen - gradi

  1. razlomci nael

  das Drittel treinaViertel etvrtinaZehntel desetinaHundertstel- stotina

  2. veina imenica nanis, -sal, -tum

  das EreignisdogaajErlebnis doivljaj

  Schicksal sudbinaScheusal neman, grdobaEigentum vlasnitvoBrgertum graanstvo

  3. velika veina imenica s naglaenim prefiksom Ge, od kojih su mnogezbirne imenice na e:

  das Gebirge planineGewrz mirodijeGebude zgrada

  Gemse povreGepck prtljagaGesprch razgovor

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  7/27

  7

  LAN

  JEDNINA M S MNOINA M S

  Nominativ der die das Nominativ die die die

  Genitiv des der des Genitiv der der der

  Dativ dem der dem Dativ den den den

  Akkusativ den die das Akkusativ die die die

  JEDNINA M S

  Nominativ ein eine ein

  Genitiv eines einer eines

  Dativ einem einer einem

  Akkusativ einen eine ein

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  8/27

  8

  Upotreba lanova

  Odreeni lan se upotrebljava kada se govori o odreenom licu, predmetu ili pojmu.

  Neodreeni lan se upotrebljava kada se radi o neemu nepoznatom i neodreenom.

  Primjer:

  Das ist einWecker.

  Ovo je (jedan)budilnik.

  U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on jeza itaoca nepoznat, nije klasini budilnik kojegsvaki dan moemo vidjeti, ve nakakav nov.

  DerWecker istalt.

  (Taj) budilnik jestar.

  U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik ion je ve (tano) odreen u predhodnom tekstu.

  Erist alt. Onje star.Imenica, zajedno sa lanom, se moe zamjeniti saprisvojnom zamjenicom odgovarajueg roda.

  Odreeni lanstoji uz nazive nekih drava ili geografskih elemenata (der Irak, dieSchweiz (vajcarska), die Ukraine, die Trkei; das Mittelmeer, die Alpen).

  lan se izostavlja u sledeim sluajevima:

  -kod osobnih imena(Hans, Anne, Franz)

  -kod naziva zemalja i kontinenata(Finnland ist das Land der tausend Seen. -Finska je zemlja hiljdu jezera.)

  -kod naziva mijesta i gradova(Berlin ist Haupstadt Deutschland. - Berlin je glavnigrad Njemake.)

  -kada ispred imenice stoji zamjenica(mein Freund, unsere Tante)

  -kod uzvika(Hilge!)

  -kod naziva zanimanja i nacionalnosti(Er ist Lehrer. - On je uitelj.; Er istEnglnder - On je Englez.)

  -kod apstraktnih imenica koje oznaavaju osobinu ili stanje(Er hat Geduld. - Onima strpljenja.)

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  9/27

  9

  Deklinacija imenica

  Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa mnoine razlikujemo u njemakomjeziku 3 promjene:

  TIP 1. U genitivu je padeni nastavake ilies.Nasavak es umaju imenice:

  na- s, -z(das Haus-des Hauses;der Schwanz-des Schwanzes)

  i veina jednoslonih imenica(der Tag des Tages, das Buch- des Buches)

  U ostalim padeima nema nastavaka.Ovom tipu pripada veina imenica mukog goda i sve imenice srednjeg roda.

  TIP 2. U nominativu, genitivu i dativu je padeni nastavakenili-nNastavak n imaju imenice na e i imenica:der Herr (des Herrn, dem Herrn, den Herrn)der Knabe (des Knaben, dem Knaben , den Knaben)

  Ovom tipu pripadaju neke imenice mukog roda roje najee oznaavaju ivabia.

  TIP 3.Ni u jednom padeu nemaju padene nastavke.Ovom tipu pripadaju sve imenice enskog roda.

  http://www.faceyubook.com/
 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  10/27

  10

  http://www.faceyubook.com/http://www.jugoslovenke.com/http://www.ponude.biz/seminarskihttp://www.faceyubook.com/http://www.faceyubook.com/http://www.faceyubook.com/
 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  11/27

  11

  TIP 1 TIP 2 TIP 3N der Lehrer das Bild der Mensch die MutterG des Lehrers des Bildes des Menschen der MutterD dem Lehrer dem Bild dem Menschen der MutterA den Lehrer das Bild den Menschen die Mutter

  MNOINA IMENICAMnoina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka, pri emu se vokali: A,O,Uestomijenjaju u: ,, (prijeglas). Npr. das Glas- die Glser, der Shon- die Shne, dieMutter- die Mtter.

  Postoje 5 tipova torbe mnoine:

  1. s nastavkome, esto s prijeglasom. Imenice srednjeg roda nanisudvajajukonanosnpr. das Ereignis die Ereignisse.Ovom tipu pripada veina imenica mukog i srednjeg roda, ali i mnogeimenice enskog roda.

  2. bez nastavka, ponekad s prijeglasom

  3. s nastavkomer, uvijek s preglasom

  4. s nastavkomenilin(uz imenice nae: der Knabe- die Knaben) , nikada sprijeglasom.Imenicew enskog roda nainudvajaju konanon:die Lehrerin die Lehrerinnen.

  Ovom tipu pripada veina imenic enskog roda, ali i neke imenicemokog i srednjeg roda.

  5. s nastavkoms, nikada s prijeglasom.Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika(das Team die Teams, das Hotel die Hotels) , ali i neke druge imenide:die Oma- die Omas.

  Imenice tipa 1, 2 i 3 u dativu imaju padeni nastavak n, a u ostalim padeimanemaju nastavke.

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  12/27

  12

  Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padeu nemaju padene nastavke.

  TIP 1 TIP 2 TIP 3 TIP 4 TIP 5

  NGDA

  die Hefteder Hefteder Heftendie Hefte

  die Lehrerder Lehrerder Lehrerndie Lehrer

  die Bilderder Bilderder Bilderndie Bilder

  die Menschender Menschender Menschendie Menschen

  die Hotelsder Hotelsder Hotelsdie Hotels

  NGDA

  die Shneder Shneder Shnendie Shne

  die Mtterder Mtterder Mtterndie Mtter

  Die Bltterder Bltterder Bltterndie Bltter

  PADEIJednina

  Nr. Kasus Kontekst Kontext1 Nominativ Ovo je student. Das ist...2 Genitiv Nema studenta. Es gibt kein(e)...3 Dativ (Ne) Radujem se studentu. Ich freue mich an/ber/auf...4 Akkusativ Znam studenta. Ich wei/kenne...

  MnoinaNr. Kasus Kontekst Kontext1 Nominativ Ovo su studenti. Das ist...

  2 Genitiv Nema studenata. Es gibt kein(e)...3 Dativ (Ne) Radujem se studentima. Ich freue mich an/ber/auf...4 Akkusativ Znam studente. Ich wei/kenne...

  Negacija

  U njemakom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN.

  Negacija Nichtse pie i izgovara iza glagola. Prevodi se sa NE.

  Ich bin nichtzu Hause. Ja nisam kod kue.Er kommt nichtin dieSchule.

  On nedolazi u kolu.

  Negacija Keinse pie i izgovara prije imenice. Prevodi se takoe sa NE.Ich habe keinBuch. Nemam knjigu.Er hlt keineTasche. On nedri torbu.

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  13/27

  13

  Negacija Keinse upotrebljava kad neeg nema.

  Negacija Nichtkad neeg ima, ali se trenutno ne koristi.

  Muki rod enski rod Srednji rod MnoinaNOMINATIV kein keine kein keineGENITIV keines keiner keines keinerDATIV keinem keiner keinem keinenAKKUSATIV keinen keine kein keine

  ZAMJENICE

  OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN

  jednina

  JA TI ON ONA ONONOMINATIV ich du er Sie esGENITIV meiner deiner seiner ihrer seiner

  DATIV mir dir ihm Ihr ihm

  AKKUSATIV mich dich ihn sie es

  mnoina

  POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN

  Oznavaju posjedovanje ili pripadnost. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojnazamjenica.

  Ich mein Du dein

  MI VI ONI, ONE, ONIwir ihr Sie

  unser euer Ihrer

  uns euch Ihnen

  uns euch Sie

  NOMINATIVGENITIV

  DATIV

  AKKUSATIV

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  14/27

  14

  Er seinSie ihrEs sein

  Wir unserIhr euerSie - ihr

  Stoje uz imenicu ili umjesto imenice, a dekliniraju se kao negacija kein:

  NASTAVCIMuki rod enski rod Srednji rod Mnoina

  NOMINATIV - -e - -eGENITIV -es -er -es -erDATIV -em -er -em -enAKKUSATIV -en -e - -e

  Ich - mein Muki rod enski rod Srednji rod MnoinaNOMINATIV mein meine mein meineGENITIV meines meiner meines meiner

  DATIV meinem meiner meinem meinenAKKUSATIV meinen meine mein meine

  Du dein Muki rod enski rod Srednji rod MnoinaNOMINATIV dein deine dein deineGENITIV deines deiner deines deiner

  DATIV deinem deiner deinem deinenAKKUSATIV deinen dein e dein deine

  Er sein Muki rod enski rod Srednji rod MnoinaNOMINATIV sein seine sein seineGENITIV seines seiner seines seiner

  DATIV seinem seiner seinem seinenAKKUSATIV seinen seine sein seine

  Itd.

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  15/27

  15

  PREZENT

  Prezent (Prsens) je glagolski oblik koji oznaava radnju koja se trenutno deava, tj.sadanje vrijeme.

  U njemakom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka zaprezent:

  Jednina Mnoina1. lice (ICH) -e 1. lice (WIR) -en

  2. lice (DU) -st 2. lice (IHR) -t

  3. lice (ER, SIE iES)

  -t 3. lice (SIE) -en

  Infinitivna osnovase gradi tako to se infinitivu glagola odbije nastavak -en.Npr: Glagol machen (mahen; raditi)Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-.

  Kao u naem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobiemo radi-.

  Ovako bi izgledao prezent glagola machen:

  Jednina Mnoina

  Ich mach-e Ja radi-m Wir mach-en Mi radi-mo

  Du mach-st Ti radi- Ihr mach-t Vi radi-te

  Er* mach-t On radi- Sie mach-en Oni rad-e

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  16/27

  16

  Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu!

  ! Glagoli naelngube u 1. licu jednine glas e od eln , a u ostalim licima glas e iz

  nastavka, npr. sammeln(skupljati):

  1. ich sammele skupljam2. du sammelst skuplja3. er sammelt skuplja

  1. wir sammeln skupljamo2. ihr sammelt skupljate3. sie sammeln skupljaju

  ! Mnogi jaki glagoli u 2. i 3. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik, dok ga uitavoj mnoini zadravaju, tako mnogi glagoli minjenjaju glaseuiiliie:

  Essen (jesti) ich esse, du it , er it, wir essen...Geben (dati) ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben...Helfen (pomagati) ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen...Sprachen (govoriti) ich sprache, du sprichst, er spricht, wir sprachen...Nehmen (uzeti) ich nehme, du nimmst, er nimmt, wir nehmen ...Treffen (pogoditi) ich treffe, du triffst, er trifft, wir treffen...Treten (stupiti) ich trete, du trittst, er tritt, wir treten...Sehen (vidjeti) ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen...Befehlen (narediti) ich befehle, du befiehst, er befiehlt, wir befehlen...

  ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas, tj. preglaavaju glasove a-o-auu --u 2. i 3.licu jednine, npr:

  Blasen (puhati) ich blase, du blst, er blst, wir blasen...Fallen (pasti) ich falle, du fllast, er fllt, wir fallen...Halten (drati) ich halte, du hltst, er hlt, wir halten...Lassen (pustiti) ich lasse, du lsst, er lsst, wir lassen...Schlafen (spavati) ich schlafe, du schlfst, er schlft, wir schlafen...Stien (gurati) ich stoe, du stt, er stt, wir stoen...

  Laufen (trati) ich laufe, du lufst, er luft, wir laufen...

  ! Glagoli s osnovnim szglasnikomunikada ne preglaavajutaj glas u, npr rufen(pozvati): ich rufe, du rufst, er ruft, wir rufen...

  ! Treba upamtiti oblike glagola tun (initi):

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  17/27

  17

  1. ich tue2. du tust3. er tut

  4. wir tun5. ihr tut

  6. sie tun

  PREZENT POMONIH GLAGOLA

  sein (biti)

  1. Ich bin2. Du bist3. Er/sie/es ist

  4. Wir sind5. Ihr seid

  6. Sie/sie sind

  haben (imati)1. Ichhabe2. Du hast3. Er/sie/es hat

  4. Wir haben5. Ihr habt

  6. Sie/sie haben

  werden (postati)

  1. Ichwerde2. Du wirst3. Er/sie/es wird

  4. Wir werden5. Ihr werden6. Sie/sie werden

  PRETERIT

  Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka

  A. slabi glagoli:

  1. ich (e) te 2. du (e) test

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  18/27

  18

  3. er (e) te

  4. wir (e) ten

  5. ihr (e) tet6. sie (e) ten

  Nastavkeete, etest... imaju glagoli nad, -ti na suglasnik + m, n

  B. jaki glagoli

  1. ich ...2. du (e) st3. er ...

  4. wir en5. ihr (e) t6. sie en

  PREZENT I PRETERIT POMONIH GLAGOLA

  PREZENT

  sein (biti)

  1.Ich bin2.Du bist3.Er/sie/es ist

  4.Wir sind5.Ihr seid6.Sie/sie sind

  PRETERIT

  1. ich war2. du warst3. er war

  4. wir waren

  5. ihr wart6. sie waren

  haben (imati)1.Ichhabe2.Du hast

  3.Er/sie/es hat

  4.Wir haben5.Ihr habt6.Sie/sie haben

  1. ich hatte2. du hattest

  3. er hatte

  4. wir hatten5. ihr hattet6. sie hatten

  werden (postati)

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  19/27

  19

  1.Ichwerde2.Du wirst3.Er/sie/es wird

  4.Wir werden

  5.Ihr werden6.Sie/sie werden

  1. ich wurde2. du wurdest3. er wurde

  4. wir wurden

  5. ihr wurdet6. sie wurden

  PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA

  PREZENT PRETERITDrfen

  1. ich darf2. du darfst3. er darf

  4. sie drfen5. ihr drft6. wir dfren

  durftedurfestdurfendurfte

  durftetdurften

  Knnen

  1.Ich kann2.Du kannst3.er kann

  4.Wir knnen5.Ihr knnt6.sie knnen

  konntekonntestkonnte

  konntenkonntetkonnten

  Mgen

  1. ich mag2. du magst3. er mag

  4. sie mgen5. ihr mgt

  mochtemochtestmochte

  mochtenmochtet

  6. wir mgen mochten

  Mssen

  1. ich mu2. du mut

  3. er mu

  4. sie mssen5. ihr mt6. wir mssen

  mutemutest

  mute

  mutenmutetmuten

  Sollen

  1. ich soll2. du sollst3. er soll

  4. sie sollen5. ihr sollt6. wir sollen

  solltesolltestsollte

  solltensolltetsollten

  Wollen

  1. ich will2. du willst3. er will

  wolltewolltestwollte

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  20/27

  20

  4. sie wollen5. ihr wollt6. wir wollen

  wolltenwolltetwollten

  PREZENT - PRSENS

  a) Schwache Verbennpr. lenen leb + nastavci

  (ich) 1. - e (wir) 1. - en(du) 2. -(e) st (ihr) 2. -(e) t(er) 3. -(e) t (sie) 3. -en

  1 . ich lebe 1. wir leben2. du lebst 2 . ihr lebt3. er lebt 3. sie leben

  b) Starke Verben

  1. a (fahren):1. ich fahre 1. wir fahren2. du fhrst 2. ihr fahrt3. er fhrt 3. sie fahren* auch: (schlafen, tragen, fallen, anfangen, sich waschen)

  2. ei (nehmen) :1. ich nehme 1. wir nehmen

  2. du nimmst 2. ihr nehmt3. er nimmt 3. sie nehmen

  * takoe : (geben, sehen, helfen, lesen, sprechen, treffen, werfen,essen)II) Trennbare Verben

  Einige t rennbare Prf ixe:

  ab - :abschre iben (Der Sch ler schre ib t d ie Hausaufgabe ab. )

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  21/27

  21

  an - :an fangen (Der Unter r ich t fngt um 8 Uhr an . )au f - :au fs tehen (Morgens s tehe ich f rh au f . )aus - :ausgehen (Am Wochenende geht e r mi t se inen Freundenaus. )e in - :e ins te igen (D ie Leute s te igen in den Bus e in . )mi t - :m i tkommen (Warum kommt er n ich t m i t? )

  * takoe : fe rn- ( fe rnsehen) hervor - , h inunter - , h inauf - , h inaus- , h ine in - , heraus- , here in - ,herauf - ,

  herunter - , h inber - . . .

  PRTERITUM

  I)s c h w a c h e V e r b e n Endungen1 . - t e 1 . - t e n 2 . - t e s t 2 . - t e t 3 . - t e 3 . - t e n

  1. ich sagte 1. wir sagten 1. ich arbeitete 1. wirarbeiteten2. du sagtest 2. ihr sagtet aber: 2. du arbeitetest 2. ihrarbeitetet3. er sagte 3. sie sagten 3. er arbeitete 3. siearbeiteten

  II) s t a r k e V e r b e n Endungen

  1 . - / - 1 . - e n 2 . - s t 2 . - t 3 . - / - 3 . - e n

  NPR. kommen 1. ich kam 1. wir kamen2.du kamst 2. ihr kamt3.sie kam 3. sie kamen

  PRETERIT POMONIH I MODEALNIH GLAGOLA

  III) Hilfsverben HABEN und SEIN

  haben sein

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  22/27

  22

  1. ich hatte 1. wir hatten 1. ich war 1. wir waren2. du hattest 2. ihr hattet 2. du warst 2. ihr wart3. er hatte 3. sie hatten 3. er war 3. sie waren

  IV) Modalverben (-te, -test, -te, -ten, -tet, -ten)

  drfen knnen mgen mssen sollen wollen

  1. durfte2. durfest3. durfen

  1. durfte2. durftet3. durften

  konntekonntestkonnte

  konntenkonntetkonnten

  mochtemochtestmochte

  mochtenmochtetmochten

  mutemutestmute

  mutenmutetmuten

  solltesolltestsollte

  solltensolltetsollten

  wolltewolltestwollte

  wolltenwolltetwollten

  Das Perfekt

  Prsens von haben oder sein + Partizip PerfektNPR- kaufen ich habegekauft

  Bildung des Partizips Perfekt von schwachen Verben k a u f e n ge + kauf + t gekauft einkaufen ein + ge + kauf + t eingekauft verkaufen verkauf + t verkauft

  Das Partizip Perfekt von starken Verben stehen ge + stand + en gestanden aufstehen auf + ge + stand + en aufgestanden*(trennbar: auf-, an- ein- mit- bei-, vor, zu- ...) verstehen verstand + en verstanden*(untrennbar: be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-...)

  HABEN oder SEIN als Hilfsverb?

  a) mit dem Hilfsverb HABEN:- transitive Verben (Akkusativobjekt)- reflexive Verben (sich freuen, sich rgern...)

  b) mit dem Hilfsverb SEIN:

  - intransitive Verben, die eine Ortsvernderung ausdrcken

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  23/27

  23

  (gehen - ich bin gegangen; kommen - ich bin gekommen)

  - intransitive Verben, die eine Zustandsvernderung ausdrcken(einschlafen - ich bin eingeschlafen; aufstehen - ich bin

  aufgestanden)

  - die Verben sein, werden und bleiben(ich bin gewesen / geworden / geblieben)

  DAS PASSIV

  (Prsens und Prteritum)

  I) Bildung des Passivs: WERDEN + PARTIZIP PERFEKT

  werden Partizip Perfekt

  Prsens Prteritum1. ich werde 1. ich wurde geprft2. du wirst 2. du wurdest + gesucht3. er, sie es wird 3. er, sie, es wurde gebeten

  besucht1. wir werden 1. wir wurden2. ihr werdet 2. ihr wurdet3. sie werden 3. sie wurden

  II) Passiv-Transformation:

  Aktiv:

  Subjekt Verb Objekt (Akk.)

  Er schreibt einen Brief.

  Passiv:

  Subjekt (Nom.) Verb Prpositionalobjekt Verb

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  24/27

  24

  Ein Brief wird (von ihm) geschrieben.

  PRIMJERIAKTIV PASSIV1. Man entwickelt Filme.

  2. Im Labor entwickelt man Filme.

  1. Filme werden entwickelt.

  2. Im Labor werden Filme entwickelt.

  Filme werden im Labor entwickelt.

  3. Man tanzt in der Disco. 3. In der Disco wird getanzt.Hier arbeitet man viel. Hier wird viel gearbeitet.

  4. Man arbeitet. 4. Es wird gearbeitet.

  TEMPORALSTZE VREMENSKE REENICE

  * Konjunktionen: wennals

  * Gebrauch der Konjunktionen "als" und "wenn":a l s (einmalige Handlung in der Vergangenheit)wenn (wiederholte Handlung in der Vergangenheit; + Prsens, + Futur)

  *PRIMJER:

  Als wir gesternins Kino gingen, regnete es.

  (Vergangenheit, einmalige Handlung)

  Immerwenn ich am Wochenende ins Kino gehe, regnet es.

  (Prsens)

  Als Ulrike im Altenheim ihr Praktikum machte, freuten sichltere Leute, wenn sie mit ihnen spazieren ging.

  (Vergangenheit: - als - einmalige Handlung- wenn - wiederholte Handlung)

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  25/27

  25

  Starke Verben NEPRAVILNI GLAGOLI

  INFINITIV PRTERITUM PERFEKT BEDEUTUNG

  anfangen fing an h. angefangen poeti, zapoeti

  anrufen rief an h. angerufen nazvati (telefonom) aufstehen stand auf b. aufgestanden ustati (se)

  ausgehen ging aus b. ausgegangen izai aussteigen stieg aus b. ausgestiegen sii

  backen backte h. gebacken pei beginnen begann h. begonnen poeti bekommen bekam h. bekommen dobiti beschreiben beschrieb h. beschrieben opisati

  bitten bat h. gebeten moliti, zamoliti bleiben blieb b. geblieben ostati bringen brachte h. gebracht donijeti

  einladen lud ein h. eingeladen pozvati einschlafen schlief ein b. eingeschlafen zaspati einsteigen stieg ein b. eingestiegen ui (u bus i sl.)

  eintreten trat ein b. eingetreten ui (u sobu i sl.) entschlieen sich entschloss mich h. mich entschlossen odluiti se entstehen entstand ist entstanden nastati

  erfahren erfuhr h. erfahren saznati erkennen erkannte h. erkannt prepoznati fahren fuhr b. gefahren voziti se, putovati

  fallen fiel b. gefallen pasti

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  26/27

  26

  fernsehen sah fern h. ferngesehen gledati televiziju

  finden fand h. gefunden nai fliegen flog b. geflogen letjeti

  geben gab h. gegeben dati gehen ging b. gegangen ii

  gelingengelang ist gelungen uspjeti

  geschehen geschah ist geschehen dogoditi se

  gewinnen gewann h. gewonnen dobiti, pobijediti halten hielt h. gehalten drati

  helfen half h. geholfen pomoi

  kommen kam b. gekommen doi laufen lief b. gelaufen trati

  lesen las h. gelesen itati liegen lag h. gelegen leati

  lgen log h. gelogen lagati mitbringen brachte mit h. mitgebracht donijeti sa sobom

  mitnehmen nahm mit h. mitgenommen ponijeti nachdenken dachte nach h. nachgedacht razmiljati

  nehmen nahm h. genommen uzeti rennen rannte b. gerannt trati

  rufen rief h. gerufen zvati schieen schoss h. geschossen pucati schlafen schlief h. geschlafen spavati schlagen schlug h. geschlagen udariti schlieen schloss h. geschlossen zatvoriti sehen sah h. gesehen vidjeti singen sang h. gesungen pjevati

  sitzen sa h. gesessen sjediti sprechen sprach h. gesprochen govoriti

  springen sprang b. gesprungen skoiti stehen stand h. gestanden stajati sterben starb ist gestorben umrijeti

  streiten stritt h. gestritten svaati se teilnehmen nahm teil h. teilgenommen sudjelovati treffen traf h. getroffen susresti; pogoditi

  trinken trank h. getrunken piti

  tun tat h. getan initi, raditi umziehen zog um b. umgezogen preseliti se

  umziehen sich zog mich um h. mich umgezogen presvui se unternehmen unternahm h. unternommen poduzeti

  verbieten verbot h. verboten zabraniti vergessen verga h. vergessen zaboraviti

  vergleichen verglich h. verglichen usporediti verlassen verlie h. verlassen napustiti

  verlieren verlor h. verloren izgubiti verschwinden verschwand b. verschwunden nestati

  versprechen versprach h. versprochen obeati

 • 8/12/2019 NEMAcKI JEZIK- kratka gramatika

  27/27

  27

  verstehen verstand h. verstanden razumjeti

  verzeihen verzieh h. verziehen oprostiti waschen wusch h. gewaschen prati

  weggehen ging weg b. weggegangen otii werfen warf h. geworfen baciti

  wissenwusste h. gewusst znati

  ziehen zog h. gezogen vui