nede - welkom bij de nederlandse vereniging voor ruimtevaart (nvr) · pdf file ·...

of 44 /44
AN: DE NEDE /GING VO UI en DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RAKETONDERZOEK (NERO), eide verenigingen, zijn aangeslofen bij de afdeling Ruimtevaart van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (K,N,V,v, L,)

Author: dotruc

Post on 09-Mar-2018

213 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AN: D E NEDE / G I N G V O U I en

  D E N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G VOOR R A K E T O N D E R Z O E K (NERO) ,

  e ide verenigingen, z i jn aangeslofen bij de afdeling Ruimtevaart van de Koninkl i jke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (K,N,V,v, L,)

 • Het eerste nummer na de zomer is vooral gewijd aan een ,cvlootschouw'" van de nog bestaande ruimteschepen (en van degene die in de laatste tijd zijn gelanceerd) en van de raketten die hen in hun baan gebracht hebben, We openen de reeks van artikelen met een verslag van Ir, Kempers, onze toekomstige secIe-- taris over het symposium te Louveciennes

  De Redactie,

  Op het twaalfde internationale ruimtevaactcongres van de I,A.F., dat van 1 to t 7 oktober 1961 te Washington gehouden wordt, is onze vereniging vertegenwoordigd door onze voorzitter, dr- ir J,M, J, Kooy,

  V e r s l a g van het symposium georganiseerd door de I n t e r n a t i o n a l e A st ronaot i s ch e Ac adem i e door Ir, R,T,W, Kempers.

  Op 19, 20 en 21 juni 1961 hield de Internationale Astronautische Academie (IAA) zijn eerste bijeenkomst op een landgoed t e Louveciennes, even ten Westen van Parijs, Op dit eerste symposium werden baanproblemen. besproken betrekkinghebbendeop vluchten naar demaanende plu- neten; kunstmanen, en de terugkeer in de aarde dampkring,

  ongeveer 80 deelnemers kwam bijna de helft uit Frankrijk zelf en ruim een vijfde uit nigde Staten, Verder waren aanwezig: 6 Italianen, 6 West-Duitsers, 3 Engelsen,

  erlanders, 2 Belgen, 2 Tsjechen en een deelnemer uit Bulgarije, Nieuw-Zeeland, Noord- d, Oostenrijk en Yoego-Slavie. De collega's uit de Soviet-Unie konden niet deelnemen

  wegens drukke werkzaamheden, N a een introductie van Prof, von Karman, in zijn functie van directeur van de IAA, waarin hij o.a, stelde dat gebroken Engels en gebroken Frans voor alle deelnemers waarschijnlijk het beste zou zijn te volgen, spraken de heren Brun en Libby een welkomstwoord uit" Hierna hield Prof, von Karman een inleiding tot de lezingen, Hij deelde o,a, mede dat het werk van de IAA voor ongeveer drie jaar mogelijk was gemaakt door een subsidie van de Gug- genheim Stichting, Na deze periode zullen andere financieringsmiddelen moeten worden ge- vonden, Dit eerste symposium werd gewijd aan enige van de belangrijkste ruimtevaartproblemenn, namelijk de keuze Iran de optimale baan voor ruimtevoertuigen en het probleem van de terug- keer in de aardse dampkring, Met betrekking tot het eerste punt merkte hij op dat de Engelsen ksche iden zijn in hun streven daar z i j spreken over interplanetaire vluchten in plaats van over sterrenvluchten (astronahtica),

  51

 • thoden en theoretische mogeli~kheden worden besproken-mam geen ,haidware", In het volgende gedeelte van dit verslag Zullen de diverse voordrachten zeer in het kort wo den weergegeven Er wordt noQ de aandacht op gevestigd, dat de voordrachten in extenso zullen worden gepub1icee.d in de komende af1eve-i ngen van Ast- onauflca Acta Rest nog te vermelden dat de sfew t jdens het symposium zeer geanimeerd was, nlei ' n de laaiste plaats door de gezamenli'ke maal:;-den en het ter beschikking staan van een zwernbad teniusbanen en prachhg wee?,

  pl.aneer t e kunnen wozden gebach?. De baangegewns h.ei op aa de De afstan

  de banen van de aade ngen zes onafhank

  zelfs mei. n'umer eke mtegrd emethoden ncu kunnen z jn he'r baanvlak van de kunsrmaan

  s uitvoe h a c i Bovendten zou het gewenst . r tgen bv om het IE doen samenvallen mei

  l;jkheid, die waard is t e wo;den bestudeerd, ss het gebruik maken -vav meer voe-tuigen, Dit kan bv als volgt worden gedacht, Het e genlijke voertuig TOU kunnen ksi-aan uif vier individuele voei tuigen die iezamen de baan naai de doelplaneet volgen Elk deze- voertuige is voorz-en van radas, telecommunicatie-appa atuui en rcrketjes VOOT he wriztgen van d e orjZntat;e, EL, nadering van de doelplaneet wo! den de vie- voestuuigen van elkaa. gescheiden,

  ondeihnge Doppler-metingen, kunnen nu de pa:ameters van d e baan van het af tuig om de doelplaneet heen wo den bepaald NU wordt het tweede voertuig cdg

  vinden, uit,

  onale banen van een voertuig on

  oplossingen van het c,osresponderende 3-lichamen probleem,

 • In het gekozen voorbeeld wordt het voertuig - aarde - maan probleem gesplitst in een voer- tuig - aarde en een voertuig - maan probleem, Het aarde -~ maan systeem wordt benaderd door een bolvormige maan in een cirkelbaan om het middelpunt van een bolvormige aarde te laten bewegen, Het voertuig wordt aangenomen zich te bewegen onder de aantrekkingskracht van hetzij de aarde, hetzij de maan (verwaar- lozen van de invloed van de zon is wel toelaatbaar, daar de gradint van het zonnegravita- tieveld in de omgeving van de aarde slechts gering is), De invloedssfeer van de maan wordt geacht niet verder t e reiken dan een halve maandiameter plus ongeveer 65000 km, De baan van een voertuig wordt dan berekend van het einde van de voortstuwingsfase na de start tot aan het bereiken van de lunaire invloedssfeer, gebruik makende van het bekende aardse gravitatieveld, Het gedeelte van de baan binnen de lunaire invloedssfeer wordt ver- volgens bepaald door alleen het gravitutieveld van de maan in rekening t e brengen, enz, Verschillende typen van banen zijn doorgerekend met behulp van een digitale rekenmachine van het type Pegasus, Hierdoor werd bv, reeds een eerste inzicht verkregen in het verband tussen snelheidsvector en plaats van het voertuig op elk moment, en in de tolerantie-eisen t e stellen aan verschillende baanparameters aan het einde van de voortstuwingsfase,

  oeckel van het NASA or ~ u ~ m t e ~ o ~ ~ ~ u i g e

  de max:maal mogelijke reisopdxachten aan ruimtevoertuigen voorzien van electrische voort- stuwingssystemen vereist het bestuderen van banen in gravitatievelden van zeer uiteenlopende sterkte terwijl de stuwkracht in werking is, In de nabijheid van planeten bv, kan de stuwver- snelling drie tot vijf orden van grootte kleiner zijn dan de plaatselijke gravitatieversnelling, maar op grote afstand van de zon en de planeten kunnen deze versnellingen zelfs van de- zelfde orde van grootte zijn, Oplossingen van de bewegingsvergelijkingen onder invloed van stuwkracht werden aangegeven en besproken, Zowel cons tante als veranderlijke stuwversael- lingen werden beschouwd en methoden voor het laten voldoen van de vergelijkingen aan te- voren vastgestelde eindvoorwaarden werden besproken, Er werd aangetoond, dat voor retourvluchten naar de planeten grote besparingen in de vlucht- I , duur kunnen worden verkregen door zg, indirecte heliocentrische banen te volgen. Het bleek dat voor retourvluchten naar Mars een vluchtduur kan worden bereikt met elec- trisch voortgestuwde voertuigen vergelijkbaar met die van voertuigen met conventionele raketmotoren, doch met een aanzienlijke gewichtsbesparing,

  en

  eerbaarheid werd gedefinieerd als de vrije keuze van grootte en richting van de stuw- bij een gegeven eindsnelheid, Als voorbeeld werd de meest economische overgang van

  e ene elliptische baan in de andere uitgewerkt, alsmede hetzelfde vraagstuk voor twee hyperbolische banen, Een interessante bijzonderheid in het laatste geval is, dat het mogelijk blijkt t e zijn de baan op zodanige wijze langs het aantrekkende hemellichaam t e kiezen, dat het voertuig wordt afgebogen in de gewenste reisrichting en hierbij zelfs nog een snel- heidsvermeerdering meekrijgt. De ontwikkelde methode, analoog aan die van Mayer, is goed bruikbaar voor navigatie en manoeuvreren in d e ruimte, maar niet voor de startfase,

  De volgende spreker was

  s v Een voorbeeld hiervan is het ruimtestation in een satellietbaan om de aarde,

  53

 • De verschillende mogelijke opstijg- en naderin sproken, evenals de beste starttijd, het geb1uj.k d e opstijg- of naderingsfase en de bestucing in voortgestuwd en volgt de berekend lijn naar het doel gestuwd), Zowel bruikbaaz te zijn, Tenslotte legde de spreker er de nadmk op dat rendez technisch reeds goed uitvoerbaar i is voor de ontwikkeling van de bemande iuimievaart,

  Bii de voorafgaande voordrachten sloot die van D,F, Luwden van d e Universiteh ban Can-

  van ruimtevoertulgen werd door de spreker uitgebreid teneinde ook baangedeelten t e kunnen invoeren gedurende welke s lechts een gereduceerde stuwkracht werkt, In een gravitatieveld met een aantek- kingspunt wordt een dergelj jk baangedeelte tot een spiraal vervormd De vraag of de over- gang van de ene Kepleriaanse baan in de andere economischer zou kunnen geschieden door

  worden beantwoord

  i I

  niveisiteit t e Luik ovej ,, '" Zoals bekend zijn meer-- imtevoertuigen,, Het bepalen

  van het gunstigste moment van ontbranding en van afwerpen van elke t ~ a p is van primair belang voor het verkrijgen van het giootste voortstuwingsrendement Als limjetgeval werd een oneindig groot aontal trappen met onelndjg korte brandduur beschouwd, Het doorrekene van een dergelijk limietgeval geeft het theoretische maximum aan van de te taties en nuttige lading en kan als lichtlijn worden gebruikt voor het ontwe met een rel aantal trappen, De theorie werd uitgebreid van een verticale opstijgbaan tot een Kepleriaanse baan in een gelijkmai-ig gravitatjeveld, Bovendien werd het mogelijk ge aan k p a a l d e eindvoorwaasden t e voldoen bij het ontbranden en afwerpen van d e laatste t

  De eerste middaglezing van de tweede symposiumdag werd gehouden door van het Bureau des Longitudes (het Astronomische en Meteorologische In

  e benadering van hei pro Slechts weinige van de bestaande analytische methoden voor het berekenen

  toringen van kunstmanen zijn geschikt voor het invoeren van verstoringen van hogere orde" De meest geschikte methode is volgen