musikken spiller med

Download Musikken spiller med

Post on 11-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

15 anbefalinger til regering og Folketing Musiklivets mediepolitiske oplæg 2009 Musikken spiller med er udarbejdet af: Dansk Artist Forbund - Dansk Musiker Forbund - Dansk Skuespillerforbund DJBFA (Danske Sangskrivere og Komponister) - DKF (Dansk Komponistforening ) - DMFF (Dansk Musikforlæggerforening) DPA (Danske Populærautorer) - DUP (Danske Uafhængige Pladeselskaber) – Gramex - IFPI Danmark – KODA

TRANSCRIPT

 • Musiklivets mediepolitiske oplg 2009

  15 anbefalinger til regering og folketing

 • Musikken spiller med er udarbejdet af: Dansk Artist Forbund - Dansk Musiker Forbund - Dansk Skuespillerforbund DJBFA (Danske Sangskrivere og Komponister) - DKF (Dansk Komponistforening ) - DMFF (Dansk Musikforlggerforening) DPA (Danske Populrautorer) - DUP (Danske Uafhngige Pladeselskaber) Gramex - IFPI Danmark KODA

 • Musiklivet gr foran iden digitale udvikling

  Traditionelt har musiklivets mange organisationer og virksomheder deltaget aktivt, men hver for sig, i den mediepolitiske debat i Danmark naturligvis isr inden for de omrder, som direkte har betydning for musikkens ve og vel. Den generelle samfundsmssige udvikling og srligt de forandringer, som digitali-seringen har medfrt ikke mindst p musikomrdet har imidlertid gennem de seneste r bragt musiklivets organisationer stadigt tttere sammen om udviklingen af flles tiltag til gavn for en samlet branche og samfundet som helhed.

  Tidligere p ret resulterede det gede samarbejde mellem musiklivets mange aktrer fx i etableringen af Musikzonen1, som i de kommende r vil skabe get fokus p innovation og netvrksskabelse i branchen. Det er p denne baggrund naturligt for os at st bag udarbejdelsen af dette flles input til drftelserne om den kommende medieaftale, ligesom vi ogs fremover har intentioner om at agere i fllesskab i andre relevante sammenhnge. Ikke blot for at markere vores synspunkter med strre vgt, men ogs for at tage et flles ansvar for udviklingen p omrdet.

  Musikken spiller Med 03

  1 Musikzonen er en af de fire oplevelseszoner udpeget af konomi- og Erhvervsministeren jf. http://www.ebst.dk/oplevelseszoner

 • Musikken spiller Med04

  Musiklivet opfordringer regering og folketing til:

  atbetragtemedieomrdetietbrederesamfundsperspektivLs mere side 05

  atafsttevsentligemidlertilatsikredenfortsattedigitaliseringogtil-gngeliggrelseafDRsprogramarkivLs mere side 11

  atsikreogudvikledenkulturellemangfoldighedimedierneLs mere side 07

  atgennemfredentidligerebeslut-tedereplanlgningafFM-bndetforatsikre,atalleaktrerpradio-markedetfroptimalevilkr.IdensammenhngopfordrerviendvidereregeringogFolketingtilatsikre,atDRbeholderdenfjerdelandsdkkenderadiokanal(P2) Ls mere side 13-15

  atsikreetformeltgrundlagforDRspublicservice-forpligtelser Ls mere side 07

  iforbindelsemedomlgningenafFM-bndetatudbydeenfrekvenstilennypublicserviceaktrLs mere side 15

  atstilleetkravomafspilningafdanskmusikpDRpmin.40%afdensamledemusikafspilning Ls mere side 08

  atforlngedekommerciellelokalradioerssendetilladelsertilfx2013Ls mere side 15

  atbestemmelsenipublicservice-aftalenmedDR,derdrejersigomomfangetafdanskmusikitv,udvidestilogsatomfatteradio Ls mere side 08

  atgestttentilikke-kommercielleradio-ogtv-stationerogsamtidiggrestttenteknologineutral Ls mere side 17

  atindskriveenforpligtelseiTV2/DAN-MARKA/Spublicservice-aftale,dersikreralsidighed,mangfoldighedogkvalitetistationensmusikprogrammerLs mere side 08

  atfastholdedefrieforhandlingeromvilkreneforradio-ogtv-stationersbrugafmusikLs mere side 18

  atindskriveenforpligtelseiTV2-regionalstationernespublicservice-aftaletilatgeomfangetafprogrammerogprogramindslagmeddanskmusik Ls mere side 09

  atetablereenpublicservice-musikpulje Ls mere side 09

  atomlggeopkrvningenafmedie-licensentilenframeldeordning Ls mere side 11

 • Digitaliseringen har i nogen grad udvisket grnserne mellem de traditionelle politikomrder, fordi digital teknologi i dag udgr et fundamentalt element i stort set alle samfundsmssige anliggender og i praktisk taget enhver konomisk transaktion. Musiklivet har vret blandt de frste til at erkende dette isr fordi musik som produkt er oplagt at distribuere digitalt. Og vi har, drevet af den teknologiske udvikling, dermed vret cen-tralt placeret i et paradigmeskift, hvor bde branches og brugeres legitime behov for tidssvarende kulturformid-ling i langt hjere grad end tidligere pvirkes af forhold, som musiklivet selv kun har begrnset indflydelse p. Udbredelsen af bredbnd, ulovlig digital kopiering og telekommunikationsindustriens forretningsstrategier er blot nogle f eksempler p forhold, som for 10 r siden var stort set uden praktisk betydning for musikbranchen, men som i dag fremstr som afgrende udfordringer for vore udviklingsmuligheder.

  MusikkenienglobaliseretverdenMusik har til alle tider vret et universelt sprog, og er derfor pr. definition global i sin natur. Men digitaliserin-gen har ogs medfrt en forretningsmssig globalisering, som fundamentalt har ndret det lokale produktions-miljs muligheder for at agere selvstndigt - og p de lokale kunstneres muligheder for at f renlyd - i direkte, hrd konkurrence med de internationale aktrer p mar-kedet. Konsekvenserne er bde positive og negative. Et markant eksempel er Apples iTunes-service, der p bde verdensplan og i Danmark er den strste butik med salg af lovlige musikdownloads via internettet. P den ene side har iTunes indiskutabelt vret den primre driver af et helt nyt marked til gavn for musiklivet. P den anden side har butikken haft et naturligt - internationalt fo-kus1, som har betydet en mindre eksponering (og dermed markedsandel) for dansk produceret musik2. Efter en lang periode med stigende markedsandel for salget af danske musikindspilninger , har vi sledes i det seneste r i takt med fremgangen for online-musiksalget konstate-ret en samlet tilbagegang for salget af dansk repertoire3.

  Musiklivet hilserdigitaliseringen velkoMMen

  Musikken spiller Med 05

  1 iTunes har fx ikke en selvstndig afdeling i Danmark.

  Udbuddet i den danske butik tilrettelgges centralt.

  2 Jf. Pladebranchen:08, fig 3

  3 Jf. Pladebranchen:08, fig 2

  4 Digital Britain, der offentliggjordes den 16. juni 2009, kan lses her:

  http://www.culture.gov.uk/what_we_do/broadcasting/5631.aspx/

  BehovforensamletdigitalsamfundsstrategiI andre lande har man taget konsekvensen af udviklingen og forsgt at udforme, hvad man kunne kalde, en samlet digital samfundsstrategi. Det seneste, og mske bedste, eksempel er det britiske regeringsudspil Digital Britain4. I ni kapitler over 240 sider analyserer den britiske regering her udviklingen og giver sit bud p de vsentligste udfor-dringer, digitaliseringen skaber. Samtidig anviser Digital Britain konkrete, koordinerede strategier for, hvorledes landet bedst udnytter de kulturelle samt erhvervs- og samfundsmssige potentialer, som denne teknologiske revolution giver indholdsproducenter, radiomarked, ud-dannelsessektor, offentlig administration etc. Endelig, og set med musiklivsbriller vigtigst, forholder rapporten sig til de helt srlige problemstillinger, som digitaliserin-gen skaber i relation til de kreative industrier, ligesom et kapitel er helliget sikkerhed og brugertryghed.

  Musiklivet er af den opfattelse, at et grundlggende ud-redningsarbejde svarende til det britiske ogs er pkr-vet herhjemme for at kvalificere den fremtidige debat og politikskabelse p omrdet.

  Musiklivets frste anbefaling i forbindelse med det kommende medieforlig skal derfor vre, at regering og Folketing ikke ser medieomrdet isoleret, men i hjere grad betragter omrdet i dets samfundsmssige kon-tekst. Det m fx hre fortiden til at betragte radio- og tv-stationer som isolerede strrelser i forhold til andre udbydere af digitalt indhold. Ligesom andre enkeltomr-der, der traditionelt ville blive adresseret i fx en medie-kommission med et typisk snvert opdrag, efter vores opfattelse skal ses i en strre sammenhng. Vi foreslr derfor, at der snarest tages initiativ til ivrksttelsen af et analyse- og udviklingsprojekt fx under overskriften Det digitale Danmark - der kan sikre en koordineret, fremtidssikret strategi og medvirke til at bringe diskus-sionen af digitaliseringen og dens samfundsmssige potentialer, isr inden for kulturformidling, videre. Mu-siklivet bidrager meget gerne til et sdant projekt.

  I det flgende vil vi herudover fremkomme med en rkke anbefalinger p konkrete kultur- og mediepolitiske omr-der, som vi har forventninger om vil indg i drftelserne om den kommende medieaftale.

 • Musikken spiller Med06

 • Musikken spiller Med 07

  At sikre den kulturelle mangfoldighed i mediebilledet er et logisk og ndvendigt element i Danmarks proak-tive ageren i en globaliseret verden. Og dt er ikke bare noget, et samlet dansk musikliv mener. UNESCOs konvention om kulturel mangfoldighed fra 2005, slr i artikel 6 (2) (h) fast, at Danmark er forpligtet til at be-skytte og promovere kulturel mangfoldighed6. Srligt p radio- og tv-omrdet er den kulturelle mangfoldig-hed, bl.a. p grund af de implicerede aktrers stadigt mere anstrengte konomiske situation, i de senere r kommet under pres. Musiklivet finder det af helt afgrende betydning, at den kulturelle mangfoldighed i medierne udvikles og udbygges i den kommende periode.

  Det indebrer bl.a. en forpligtelse for ikke mindst DR til at sikre genremssig bredde i stationens formidling af den professionelle musik. Dette br isr ske ved, at der lgges strre vgt p aktiv musikjournalistik frem for blot den ofte uannoncerede og ukrediterede - musikafspilning, som seere og lyttere konfronteres med i dag, srligt p de generelt uformidlende net- og DAB-kanaler.

  Den kulturelle mangfoldighed ligger i vrigt ogs som et implicit krav i de public service-forpligtelser, der lig-ger til grund for DRs og TV2s programvirksomhed, og hvis forml ikke mindst er at sikre netop alsidighed og kvalitet i programmerne.

  dr og public service Med udgangspunkt i kravet om kulturel mangfoldig-hed, skal DRs public service-forpligtelser p musiko-mrdet tages serist. Public service-forpligtelserne kan ikke opfyldes ved at lade kanaler med et stort lyttergrundlag vre domineret af mainstream-musik, mens knapt s umid