MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ ?· resposta a les determinacions següents: Cal…

Download MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ ?· resposta a les determinacions següents: Cal…

Post on 22-Dec-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MODIFICACIPUNTUALDELPLAGENERALDORDENACIREFERENTALAREGULACIESPECIFICADELSUSOSHOTELERIDERESTAURACIENELSLDE

DESENVOLUPAMENTINDUSTRIAL,TERCIARIIDESERVEIS(CLAU15).

TEXTREFS

JULIOLDE2017

Verificar el Text refs pel Plede l'Ajuntament, en sessi 20 de novembre de 2017Vilanova i la GeltrEl Secretari Delegat

Pgina2de22

MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DORDENACI REFERENT A LA REGULACIESPECIFICA DELS USOS HOTELER I DE RESTAURACI EN EL SOL DE DESENVOLUPAMENTINDUSTRIAL,TERCIARIIDESERVEIS(CLAU15).TEXTREFS.NDEX

I. MEMRIA.............................................................................................................31. PREVI.................................................................................................................3

I.ANTECEDENTS.REDACTATACTUALDELARTICLE220PGO:.....................................52. ANTECEDENTS....................................................................................................5

3. PLANEJAMENTVIGENT.......................................................................................6

4. MARCIBASELEGAL...........................................................................................6

5. OBJECTEDELAMODIFICACI............................................................................7

6. JUSTIFICACIDELACONVENINCIAIOPORTUNITATDELAMODIFICACI.........87. COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS LEGALS DE LESMODIFICACIONS DEL

PLANEJAMENT(articles97,99i100TRLUC)..........................................................................9

8. JUSTIFICACIDELAINNECESSARIETATDELINFORMEAMBIENTAL....................9

9. INCIDNCIADELAMODIFICACIALAMOBILITAT............................................10

10. VIABILITATECONMICADELAMODIFICACI..................................................1011. GESTIURBANSTICA.......................................................................................11

12. TRAMITACI....................................................................................................12

13. MBITDESUSPENSIDETRAMITACIDEPLANSIATORGAMENTDELLICENCIES 13

II. NORMATIVA........................................................................................................14III. PLNOLSINFORMATIUSINORMATIUS...............................................................17ANNEXI.AVALUACIECONMICADELARENDIBILITATDELOPERACI......................18

ANNEX II. IDENTITATDELSPROPIETARIS IDADESCADASTRALS IREGISTRALSDE LESFINQUESAFECTADESPERLAMODIFICACI.................................................................22

Pgina3de22

I. MEMRIA

1. PREVI

LaModificacipuntualdelPlagenerald'ordenacireferentalaregulaciespecficadelsusoshoteleriderestauracienelsldedesenvolupamentindustrial,terciariidelsserveis(clau15)deVilanovailaGeltr,vaseraprovadainicialmentpelPledelAjuntamentensesside19dedesembrede2016, i sotmesaal trmitdinformacipblicapel terminidunmesmitjanantpublicaci dun edicte al BOPB de 2/01/17, al diari de Vilanova de 30/12/16, a etauler delAjuntamentialapginawebmunicipal,sensequeespresentscapreclamacioallegaci.Posteriorment,elPledelAjuntamentvaacordarlaprovaciprovisionaldelamodificaciensessi de 8 de maig de 2017 i trametre lacord, juntament amb lexpedient administratiucomplet i el document de la Modificaci puntual a la Comissi Territorial dUrbanisme deBarcelonaperalasevaaprovacidefinitiva.Alexpedientconstenemesoselsinformessegents: Direcci General de Comer, que en data 30 de mar de 2017 va emetre informe onsespecifica que ats que ls comercial no s objecte de la modificaci, no s preceptiulinformedaquestorganisme. Direcci General de Turisme, que en data 30 de mar de 2017 va emetre informe onsespecificalalegislacisectorialdaplicaciperalaimplantacidallotjamentsturstics.DireccinGeneraldeAviacinCivildelMinisteriodeFomento,queendata7dabrilde2017vaemetreinformefavorable.DirecciGeneraldePatrimoni,queendata30dejunyde2017vaemetreinformefavorable.La Comissi Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessi de 20 de juliol de 2017 vaadoptarlacordsegent:AcordVist linforme propostadels Serveis Tcnics, i dacord amb els fonaments que shi exposen,aquestaComissiacorda:1 Aprovar definitivament la modificaci puntual del Pla general d'ordenaci referent a laregulaciespecficadelsusoshoteleriderestauracienelsldedesenvolupamentindustrial,terciariidelsserveis(clau15),deVilanovailaGeltr,promogudaitramesaperlAjuntament,isupeditarne lapublicacialDOGCiconsegentexecutivitata lapresentaciduntext refs,verificat per lrgan que ha atorgat laprovaci provisional de lexpedient i degudamentdiligenciat,queincorporilesprescripcionssegents:1.1 Cal modificar el redactat del punt k de larticle 220 de la normativa per tal de donarrespostaalesdeterminacionssegents:

Calindicarquelshoteleriderestauracisadmetenelsedificiscatalogatssempreiquansajustideformaadequadaalestructuradelpropiedifici ialesdeterminacionsdelafitxasevadelcatleg

Cal especificar que ls hoteler sadmet exclusivament en els edificis catalogats imantenirperalsderestauracilaregulaciactualmentvigent.

Caleliminarlafrasequeperaquestmotiupodentenirdificultatsperadaptartotalasevasuperfcieaunaltresvinculatpreferentmentaplantabaixa.

1.2 Cal aportar documentaci on sacrediti lefectiva cessi de tots els sistemes pblicsprevistosenelssectorsdeslurbanitzableMasiadenBarreresIIiMasiadenNotariafavordelAjuntamentdeVilanovailaGeltr.

Pgina4de22

1.3 Cal que la regulaci continguda en el punt 4 de larticle 220 esdevingui un articleindependentdelanormativaurbansticadelamodificaci,enelqualsespecifiquiquelacesside sl a acreditar ha de ser la que correspongui en aplicaci de les determinacions de lalegislaciurbansticavigent.1.4 Cal ampliar lapartat davaluaci econmica del document incorporant una avaluaciindividual pera cadascunade lesmasies catalogadesobjectedemodificaci, de lincrementdaprofitamentderivatdelaimplantacidelshoteler.1.5Caltreuredelanormativaurbansticadelamodificacielredactatactualmentvigentdelarticle220delanormativaurbansticadelPGO.2 Indicar lAjuntament que el text refs inclour el text de les normes urbanstiques i elsplnols dordenaci en suport informtic i en format editable de tractament de textos, encompliment de larticle 17.6 del Reglament de la Llei durbanisme, aprovat pel Decret305/2006,de18dejuliol, idelordrePTO/343/2005,de27dejuliol,perlaqualsestableixenelsrequerimentstcnicsdelapresentaci,ensuportinformtic,delesnormesurbanstiquesdelesfiguresdeplanejamenturbansticalsrgansdelaGeneralitatdeCatalunyacompetentsperalasevaaprovacidefinitiva.3ComunicarhoalAjuntament.Contraaquestacord,queesrefereixaunadisposiciadministrativadecarctergeneral,espotinterposar recurs contencis administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa delTribunal Superior de Justcia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des delendem de la seva notificaci, de conformitat amb el que preveu larticle 112.3 de la Llei39/2015,d1doctubre,delprocedimentadministratiucomidelesadministracionspbliques,i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccicontenciosaadministrativa,senseperjudiciqueelsparticularspuguininterposarqualsevolaltrerecurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altresadministracions pbliques, de formular el requeriment previ que preveu larticle 44 de la29/1998,de13dejuliol,reguladoradelajurisdiccicontenciosaadministrativa.En el cas de formular requeriment, aquest sentendr rebutjat si, dins el mes segent a larecepci,noscontestat.Enaquestsupsit,elterminidedosmesosperalainterposicidelrecurs contencis administratiu es comptar des de lendem daquell en qu es rep lacomunicacidelacordexprsodaquellenqusentnrebutjatpresumptament.LasecretriadelaComissiTerritoriald'UrbanismedeBarcelonaTotes aquestes determinacions de lacord de CTUB de 20 de juliol de 2017 han estatincorporades al present Text Refs, en el document II. Normativa, afegint un punt I.Antecedents. Redactat actual de larticle 220 PGO, i modificant la Normativa de laModificacienlarticle2,enrelacialredactatdelalletrakdelarticle220NN.UU.,iambunnou article 3. Condicions de gesti relatiu a lacreditaci de la cessi de sl. A ms, enlAnnex I. Avaluaci econmica de la rendibilitat de loperaci sincorpora una avaluaciindividual, per cadascuna de lesmasies catalogades objecte demodificaci, de lincrementdaprofitamentderivatdelaimplantacidelshoteler.

Pgina5de22

I.ANTECEDENTS.REDACTATACTUALDELARTICLE220PGO:

2. ANTECEDENTSElTtolIVdelPlaGenerald'OrdenacideVilanovailaGeltr,aprovatdefinitivamentel29dejuny de 2001 i publicat en el DOGC el 2 d'agost de 2001, estableix la regulaci del slurbanitzableenelditmunicipi, ienel seuCaptol3erZonadedesenvolupament industrial,terciariideserveis(clau15)escontenenlesdeterminacionsdelslurbanitzableambaquestadestinaci, que es concreten en tres subzones, de desenvolupament industrial (clau 15b),terciariideserveis(clau15c)igranindstria(clau15d).Adifernciadelaclau15c,destinadaalSector2.8.EixampleNord,onespermetenelsusoshoteleriderestauraci,enfinsal40%delasuperfcieparcellabledelSector,amsdaltresusosdecarctercomercial ideserveisnovinculatsalsSector, larticle220NNUUnopreveuaquestsusosperalesaltresclaus15b i15d.Nomspermet,de formamolt residual, lsderestauraci,quedestinaexclusivamentalserveidelSectorienparcellesespecfiquesambunalimitacidel5%delasuperfcieparcellabledelsector.Per raons destructura preexistent del territori, a Vilanova i la Geltr els sectors dedesenvolupament industrial shan desenvolupat en sls provinents dantigues propietatsrstiques, de carcter agrcola, organitzades al voltant duna casa pairal, de carcterhabitualmentmonumentaliambuninterspatrimonial.Aquestcarcterhajustificatsovintlaseva inclusial"PlaEspecial iCatlegdelPatrimoniHistricArtsticdeVilanova i laGeltr,aprovatdefinitivamentperacordde laComissidUrbanismedeBarcelonade25/03/1987, iincorporat a Pla General dOrdenaci Urbana en la seva Revisi de 2001, i tamb laobligatorietat, establerta en el planejament derivat, de la seva conservaci i destinaci aaquestsusos.La posterior execuci daquests sectors ha suposat que, tant per la manca dimplantacidactivitat industrial suficient en el sector, derivada de la important reducci de lactivitateconmicadesdelsanysposteriorsalaprovacidelavigentrevisidelPGOU,amsdelseurelatiu allament respecte a la trama urbana i major dificultats daccs, com per la difciladequacidelesactivitatsprevistesaaquestesedificacionsdecarcterresidencialiagrcola,elspropietarisshantrobatenunasituacienquelainviabilitatdelesactivitatseconmiquesautoritzablescomprometenlequilibrinecessariperalaconservacidelsmencionatselementspatrimonialsiperalasevasubsistncia.Per aquestesmateixes raons dinters pblic, orientades a possibilitar el manteniment o larehabilitacidaquestesedificacions,totiqueenaquestcasenslnourbanitzable,en28degenerde2010 laComissiTerritorialdUrbanismedeBarcelonavaaprovardefinitivament laModificacipuntualdelPGOUreferentalaregulaciespecificadelsusoshotelerirestauracien determinat sl no urbanitzable. A la llum de larticle 47.3 del Text refs de la LleidUrbanismedeCatalunya(aprovatperDecretLegislatiu1/2005,de26dejuliol) idel'article55.1delReglamentquedesenvolupalaLleid'Urbanisme(aprovatperDecret305/2006,de18

Pgina6de22

de juliol), que preveuen la possibilitat de reconstruir i rehabilitar masies i cases rurals quecalgui preservar, en sl no urbanitzable, per raons arquitectniques, histriques,paisatgstiques o socials, i sadmet en els supsits abans indicats els usos hoteler i derestauraci, respectivament. La modificaci esmentada preveu expressament permetre enrelaci als usos hoteler i de restauraci indicats a larticle 258.1 PGO i respecte al supsitexcepcionaldenonecessitatdeprevi Pla Especial queenelmateix es contempla, quea lesclaus 18 (sl de valor agrcola), 18b (sl agrari de valor paisatgstic) i 23 (SNU de proteccinatural i paisatgstica) s'admetin tamb, a banda dels usos ja previstos, l's de restauraci(bars, restaurants i similars) sempre que es tracti de masies existents i sempre que eldesenvolupament de dit s no comporti increment de volum ni modificaci substancial del'edificaci;d'acordamblescondicionsiparmetresdelamodificacisubstanciali/oampliacidels mateixos que s'estableixin en el corresponent Catleg deMasies que l'Ajuntament had'aprovarperdotardergimjurdiciurbansticaaquestsupsit,siresultaautoritzadaperlaregulacidelarespectivazona.Lamodificacipuntualquearaesplantejavaenlamateixalniaiintersgeneralqueelprevistenlaprovadaalgenerde2010.3. PLANEJAMENTVIGENTElplanejamentvigentaplicablealslobjectedelamodificaciestintegratactualmentpelPlaGeneral d'OrdenacideVilanova i laGeltr, aprovatdefinitivamentel 29de junyde2001 ipublicatenelDOGCel2d'agostde2001.

4. MARCIBASELEGAL

La present modificaci de planejament sha redactat dacord amb el que estableixen lessegentsnormes: El Text Refs de la Llei durbanisme de Catalunya (TRLUC 2010), aprovat pel Decret

legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme(DOGCnm.5686,de5.8.2010),enlaredaccivigent.

ElReglamentde laLleidUrbanismedeCatalunya,aprovatpelDecret305/2006,de18dejuliol,entotallquenocontradiguielTRLUC,dacordambladisposicitransitriadivuitenadelTRLUCenlaredaccidonadaperlaLlei3/2012.

D'acord amb l'establert a l'article 94 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel quals'aprova el Text refs de la Llei d'urbanisme, el planejament urbanstic com a disposiciadministrativa de carcter general t vigncia indefinida i s susceptible de suspensi,modificaciirevisi.Aquestafacultatdel'Administracipermodificarirevisarelplanejamenturbansticesconeixcomaiusvariandi.Ara b, l'esmentada facultat innovadora de l'Administraci es justifica en la necessitatd'adaptarelplanejamenturbansticalesexignciescanviantsdel'interspblic.sadir, lesmodificacions i revisionsdel planejamenturbanstichande respondrea la satisfaccide lesnecessitatssocials ia l'interspblic.Per tant,esdevnecessariquelesmodificacionsdeles

Pgina7de22

figuresdeplanejamenturbansticraonini justifiquinlanecessitat,oportunitaticonveninciadelamodificaci.En aquest sentit, en el punt segent de la present Memria "Objecte de la modificaci"s'exposa lanecessitatd'ampliarelsusospermesosen lesmasies i edificacions singularsdelssectorsdedesenvolupamentZonadedesenvolupament industrial, terciari ideserveis (clau15),d'acordambelsinteressosgenerals.Pel que fa a la tramitaci de la present Modificaci puntual del Pla general dordenacireferent a la regulaci especifica dels usos hoteler i de restauraci en el sl dedesenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), aquesta s'efectua de conformitatamb l'article 96 del Text refs de la Llei d'urbanisme, que estableix que la modificaci dequalsevol dels elements d'una figura de planejament urbanstic se subjecta a les mateixesdisposicionsqueenregeixenlaformaci.5. OBJECTEDELAMODIFICACILamodificacicontingudaalpresentdocumentconsisteix,exclusivament,enlampliacidelsusos admissibles en els sectors de sl urbanitzable Zona de desenvolupament industrial,terciari i de serveis (clau 15), i en concret en relaci als usos permes...