mİmarİ ve mekanİk tesİsat proje · pdf filetik, mekanik tesisat ve elektrik tesisatı...

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2018

266 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 100 Termo Klima Temmuz 2013

  a y n d o s y a s

  Boahan Dndaralp: Biz ncelikle mmknse tesisatsz bina yapma-ya alrz nk yap ne kadar az malzemeyle retilebiliyorsa o kadar iyidir, mesela ok rahatlkla doal havalandrmayla zebileceiniz bir eye neden yapay bir tesisat kurasnz. Siz doru bir konumlanmayla, doru bir rzgr ynyle, doru bir bilgiyle aslnda ieride yapay bir te-sisat kurmadan gerekeni yapabilirsiniz. Bunu yapabilmenin koulu da bir profesyonelle almaktr. Bunu mimar tek bana bilemez nk bu benim oturup hesaplayp bulduum bir ey deil, karmda bunu konu-abileceim, deerlendirebileceim birisine ihtiyacm var.

  Mimari projede, esas itibariyle yatrmc (veya artna-

  meli kamu binas, mal sahibi) istekleri bata olmak

  zere bir tasarmn ilk bandan itibaren; mimari, sta-

  tik, mekanik tesisat ve elektrik tesisat tasarmclarnn

  bir araya gelerek, n projeden itibaren birlikte yaptk-

  lar almalara, Btnleik Tasarm ad veriliyor. Son dnemlerde tasarmn nemini anlatan bildirilere a-ltaylara daha bir dikkat kesiliyoruz. nk sektrn k noktas buras. Bizde bu nemli konuda her iki di-

  siplinin iki nemli ismiyle btnleik tasarm konutuk.

  MMAR VE MEKANK TESSAT PROJE PERSPEKTFNDENBTNLEK TASARIM

 • 101Termo KlimaTemmuz 2013

  a y n d o s y a s

  Bir mimar olarak gerek yenileme aamasnda ge-rekse yeni bir binada tesisat dnmeye ne zaman balyorsunuz?Boahan Dndaralp: Mimar olarak bir prob-lemle karlatmz zaman nce konuyu belirleriz. Elimizdeki verilerle durumu karlatrp tasarm yaklam olarak o iin kendine ait nemli bir odak noktasn yakalamak iin birtakm sorular sorarz, bu bizim iin tasarmn balang noktasdr ve pek ok sorulabilir soru ierisinde o konuya zel olan soru bize yol gsterir. Aslnda tasarm srecimiz bu tr sorularn yantlarn aramakla geer fakat bunun yantlarn tek bamza aramayz nk mimarlk sanat gibi tek bana yaplan bir i deil, kolektif bir retim nk iin sonunda bir yapya varlyor, o ya-pya varncaya kadar bu iin mal sahibinden tutun, yapmcsna, tasarm srecine girecek olan herkes bu srece dhildir. Tasarma; Biz nce bitirelim, dierleri yapsn. gibi bir agzllkle yaklamayz nk bizim iin nemli olan o soruyu btn ak-trlerle birlikte aramaktr. Herkesin bir ncelii var, mimar hep byle arada kalr. Mimar btn verilere karn ortaya kacak olan eyde herkesin beklen-tilerine yant verdii kadar kendisinin de olmas gerektiini dnd zel bir durum var m yok mu diye sorgular. Bu una benzer; birisi kentin bir noktasnda bir yere sahiptir, senden oraya ait bir ey izmeni ister, kendine ait talepleri vardr ama yap ondan ibaret deildir. Kente ait bir ey syler, bulunduu yere ait bir ey syler, doaya ait bir ey syler, bizim derdimiz ise; btn bu aktrlerin sreciyle son durum arasnda belli bir nitelik yaka-lamaktr. Herkes olmas gereken durum hakknda hemfikirse, herkes o konuda ortak bir noktaya gel-mise, bunun ismine de tasarm dersek, herkes o tasarm hakknda ortak bir gre sahipse o iyi bir rn oluyor.

  TESSAT MMARDE NEREDE BALARPeki, bu noktada tesisat nerede balyor? Bence bu btnlkte balyor. Mesela; ben doaya bir ey eklenmesi zerine bir eyin paras oluyorum dolaysyla o eklediimiz ey yaayan bir ey, ben bir nesne tasarlamyorum, iinde yaanacak bir ey tasarlyorum. O tasarmn znde yaanlacak meknlar dizisi vardr, o yzden bu bir kentte de olsa krda da olsa bir doann parasdr. Btn bu eitlerde tesisat balar. Bu meknlar dizisinde ak ve kapal meknlar nasl olacak, kentin ierisindey-se kent ile nasl iliki kuracak, bunun iindeki insan-lar ne yapacaklar, periyodik olarak m yaayacaklar, srekli mi yaayacaklar, yaptklar i gelip geici mi yoksa bu yap srekli kendisini yenileyen bir yap m gibi pek ok soru btn yapnn servislerini olutu-ran sorular. Doal olarak hem yapnn fiziini hem de onun iindeki onu yaar klacak btn faktrleri dnmeye balyorsunuz. yi k almas, az enerji

  tketmesi, insann onun iindeyken nasl hissettii gibi konular ok nemli. Siz istediiniz kadar g-zel bir mekn yapn, fotoraflarn ekin, ne kadar gzel olursa olsun ierisinde rnein lavaboda bir tkanklk varsa i ne kadar gzel olursa olsun so-nu kt oluyor.

  Yani bir mimari yapda ncelik verilecek bir ey yok, her ey ncelikli diyebilir miyiz?Boahan Dndaralp: Evet, ben mimar olarak btn bunlarn arasndaki ilikiyi kurmak zorunda-ym. Setiiniz malzemenin kendisi dahi seilecek olan sistemlerle ortaklaa alacak eyler. Sz ge-limi; biz ncelikle mmknse tesisatsz bina yap-maya alrz nk yap ne kadar az malzemeyle retilebiliyorsa o kadar iyidir, mesela ok rahatlkla doal havalandrmayla zebileceiniz bir eye ne-den yapay bir tesisat kurasnz. Siz doru bir ko-numlanmayla, doru bir rzgr ynyle, doru bir bilgiyle aslnda ieride yapay bir tesisat kurmadan gerekeni yapabilirsiniz. Bunu yapabilmenin koulu da byle bir profesyonelle almaktr. Bunu mimar tek bana bilemez nk bu benim oturup hesap-layp bulduum bir ey deil, karmda bunu konu-abileceim, deerlendirebileceim birisine ihtiya-cm var. Yapnn ne kadar az tesisat gerektireceini de ancak bu konuda uzman olan birisi syleyebilir. Bu yzden dnyaya ekleyeceimiz bu yap ne ka-dar salkl, ne kadar minimumda mdahil olan, bir taraftan da onunla temasa geecek insanlarla o kadar uzun iliki kurabilecek bir ey retebiliyorsak btn mesele budur. Biz ok alkan ve ok ret-meye alan bir ofis olmamza ramen rettiimiz ok yap yoktur ama bir ii doru olduuna inand-mz noktaya kadar gtrrz. Bu da kendi den-gesini bulacak salkl bir yap iin mcadele etmek anlamna geliyor.

  Sleyman Bey, Boahan Beyin ifadesiyle tesisat-sz proje yi ka mekanik tesisat dnr? Sleyman Akm: Aslnda bizim de gnlmzden geen o. nk o binalarda biz de yayoruz yani neyin gerekli neyin gereksiz olduunu biz de d-nmek durumundayz. Son dnemde yaygnlaan ekolojik yaplar, yeil binalar, sertifikal yaplar her neyse bundan nce de biz zaten asgaride zmek zorundaydk fakat ehirdeki binalara baknca; ara-banzda klima varken bir binaya girdiinizde eer konforsuzluk hissediyorsanz bunun zlmesi ge-rekiyor. Konfor dzeyimizi ykselttik, dmz zaman zerimize bir ey almak yerine gidip tesisat ap scakl ykseltiyoruz. Akas bu konuda bi-raz mardk. Tabi baka sebepler de var; bunlar da sraya koymak biraz zor ama mesela eski ya-plara baktmzda havalandrma ihtiyac aslnda kat yksekliklerine kadard. Havalandrma ihtiyac kat seviyelerinin dmesiyle ihtiya haline gelen bir

 • 102 Termo Klima Temmuz 2013

  a y n d o s y a s

  konu. Isnan havann tavan seviyesinde oluan s-cak hava yast tepenize yaklamasyla ilgili, yani 3,5-4 metredeki bir yapda hangi yatrmc tavan yksek tutmak iin bir iki kat eksik yapmak ister? Bu yzden biz ihtiya olarak havalandrma ve so-utmaya yneliyoruz. Sadece bu yzden dahi te-sisat ihtiya haline geliyor. Ayrca bu rant konusu, bizi hakikaten zyor nk ihtiyalar karmzda duruyor, yaadmz ofisin ihtiyalar belli, bun-dan ne kadar kaabiliriz ki? Ancak ruhsatta baka bir ey gsterip uygulamada baka bir ey yapnca da bunun skntlar oluyor. Biz hep ileriye dnk altmz iin aslnda insanlarn konfor dzeyini salamakla sorumluyuz. Bizim mimarlardan bir farkmzn u olduunu dnyoruz; binann ya-ayan taraf bize ait. Gnmzdeki grsel medya birok eyi grsel olarak sunuyor ve ihtiya olmu gibi gsteriyor. Biz de mhendisler olarak bundan etkileniyoruz ama bizim gsterebileceimiz ey sadece havann scakl, nemin kontrol vs. yani biz gze gzkmeyen taraftayz, onlar iin de epey urayoruz. Boahan Bey ile yllardan beri alyoruz. Son olarak Lleburgazda yaptmz bir projede temelde fore kazk ihtiyac kt, top-rak enerjisini almak iin iine boru koyduk ama iin en bandan girmesek bu detaylar zemez-dik. i az tesisatla zmeye altk.

  Yani anlattklarnzdan ortak almann gerekli olduunu anlyoruz.Sleyman Akm: Evet, bu iin olmazsa olmaz.

  Siz birok proje yapyorsunuz, sadece Boahan Beyle almyorsunuz, baka mimarlar da var, genele batnzda bu gerekleiyor mu?Sleyman Akm: ounluklu yapmaya alyor-lar nk bizim tercih sebebimizden tr biraz ekolojik, enerji etkin binalar yapmaya altmz iin mimar arkadalar bizi seiyorlar. Bu yzden biraz daha hazr olarak geliyorlar, hazr olmayan-lara da dilimiz dndnce anlatyoruz.

  Mimarisini yapm olduunuz bir projede iin sa-hibi daha sonra tesisat baka birisine verdiinde ne yapyorsunuz yani mdahale etme ansnz olu-yor mu?Boahan Dndaralp: unu yapmaya almak her zaman doru oluyor; Sleyman Beyi tand-m iin belki onun yaklam tarzna yakn bir ey sylyor olabilirim ama az nce anlattm aktr-lerin hepsi deiken, yani mhendisler de dei-ebilir. Ben o tasarmda olmas gereken bir nok-ta bulmusam tesisat yapacak olan aktr kimse onunla unlar konumaya alrm; yaptmz iin onun devreye girdii srece kadar gelmi olduu noktay konuup o noktadan sonra neler olabile-ceini, nmzde ne gibi seeneklerin olduunu,

  o seeneklerin bu yapya neler katabileceini ko-nuuyoruz. Burada birtakm yaklam oluuyor; bazlar bildikleri birtakm sistemlere bal kalp problemin gerektirdii zmlere ulaamyorlar. Belki de bu diyalogsuzluun getirdii bir konu.

  MHENDSLERMZ BELL ABLONLARA ALIMILAR Bu mimarn dedii olur demek deil, yapnn ta-lep ettii eylerin gerekletirilmesidir. Peki, o zaman nasl bir zm retiriz? Tasarma dnp bunun nlemini tasarmda alabilir miyiz? Bu tip sorularla meseleyi mimari bir problem haline ge-tirmeye alyorum. Doru bir havalandrmay yap ierisinde kurup, belli eyleri rahatlatabilir miyiz? Sz konusu olan stma ise binann ynne bal olarak, baz yzeyleri s tutucu baz yzey-leri yanstclarla zebilir miyiz? gibi meseleyi bir mimar problem haline getirmeye alyorum. Bu noktada bilinen sistemlerin dna kldn-da proje mhendislerimizin mantna uymuyor. nk mhendislerimiz belli ablonlara almlar. profesyonellik haline gelince az zamanda ok uramadan -zaten bu ilerden ok para kazana-myoruz- kazanmak hedefleniyor.

 • 103Termo KlimaTemmuz 2013

  a y n d o s y a s

  Sleyman Akm: Mimarlarla makine mhendisleri birbirlerine ok uzaklar. lke iin nemli hizmetler sunmak istiyorsak, tay daha yksee kartmak istiyorsak bu uzakln en ksa srede ortadan kalk-mas lazm. ncelikle bizler yakn ilikiler kurmal-yz.

  Siz ikinizde projecisiniz, iin bir de uygulama ksm var. Oradaki skntlar nasl z