milli savunma bakanlığı personeli görevde yükselme 2 - ta… · milli savunma bakanl ......

of 13 /13
Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası GYS 2017 Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

Author: others

Post on 07-Jun-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

Sınavlarına Hazırlık

Soru Bankası

GYS2017

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

Page 2: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

Komisyon

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde YükselmeSınavlarına Hazırlık Soru Bankası

ISBN 978-605-318-070-8

Kitapta içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© Pegem AkademiBu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıtya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınlarısatın almamasını diliyoruz.

2. Baskı: 2016, Ankara

Yayın - Proje: Şafak Tangıç

Dizgi-Grafik Tasarım: Tuğba Kuşcuoğlu

Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı

Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık Reklam San Tic. Ltd. Şti.İstanbul Cad. İstanbul Çarşısı 48/48

İskitler - Ankara(0312 341 36 67) (0535 292 34 31)

Yayıncı Sertifika No: 14749Matbaa Sertifika No: 25931

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARAYayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.netE-ileti: [email protected]

Page 3: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

SUNU

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeli-ğinde; “Müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda ba-şarılı olmaları gerekir. Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları duyuruda belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde sınav konularının çıkması beklenen konular aşağıda belirtilmiştir:

• T.C. Anayasası

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

• Türkçe Dil Bilgisi

• Türk İdare Sistemi

• Ulusal Güvenlik

• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

• İnsan Hakları ve Demokrasi

• Kamu Yönetiminde Etik ve Davranış İlkeleri

• Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim

• 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

• Yönetim, Liderlik ve Organizasyon

• Halkla İlişkiler ve İletişim

Diğer taraftan, kitapta yer alan

- Mevzuat konularından,

- Tereddüde kalınan sorulardan

- Çıkmış sorulardan (çıkmış sorular ve cevap anahtarı aynen alınmış olup, cevap anahtarında ve soru yapısında olası bir hata olabileceği göz önüne alınması ge-rekmektedir.)

olası hataların olması halinde, bu kapsamdaki uyarılarınızı yayınevimizin adresine bil-dirmeleri, güncellenmiş ve düzeltilmiş son hali ise belirtilen iletişim adresine gönderi-lecektir.

Kitabımızın sınava hazırlanan adayların başarılarına katkı getirmesi dileklerimizle …

Page 4: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

Sunu ................................................................................................................................................................... iii

İçindekiler ............................................................................................................................................................v

1. BÖLÜM: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ....................................................................................................... 1

2. BÖLÜM: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ...................................................................................................... 74

3. BÖLÜM: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ........................................................................................... 165

4. BÖLÜM: Türkçe Dil Bilgisi ........................................................................................................................... 245

5. BÖLÜM: Türk İdare Sistemi ........................................................................................................................ 312

6. BÖLÜM: Ulusal Güvenlik ............................................................................................................................ 369

7. BÖLÜM: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu....................................................................................... 376

8. BÖLÜM: İnsan Hakları ve Demokrasi ......................................................................................................... 389

9. BÖLÜM: Kamu Yönetiminde Etik ve Davranış İlkeleri ................................................................................ 396

10. BÖLÜM: Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim ...........................................................................................411

11. BÖLÜM: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ...................................... 437

12. BÖLÜM: Yönetim, Liderlik ve Organizasyon............................................................................................. 445

13. BÖLÜM: Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri ............................................................................................ 460

14. BÖLÜM: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ................. 471

2014 Yılı Çıkmış Sorular.................................................................................................................................. 484

İÇİNDEKİLER

Page 5: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

PEGEM AKADEMİ

1

T.C. ANAYASASI TESTİ

1.

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri

II. Milletvekili seçilme yeterliliği

III. Baraj oranı

IV. Türkiye büyük millet meclisinin seçim dönemi

T.C. anayasasında seçimlere ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yer almamıştır?

A) Yalnız I B) II ve III

C) Yalnız III D) I ve II

2. T.C. Anayasasına göre, yasama dokunulmaz-lığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üze-rine meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulurlar.

B) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı aranmadan sorguya çekilebilir.

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hakkında üyelik süresince zamanaşı-mı işlemez.

D) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili karar alabilir.

3. T.C. Anayasasına göre, gensoruya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adı-na veya enaz yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.

B) Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır.

C) Gensoru ile ilgili bazı hususlar İçtüzükle belirlenir.

D) Gensoru görüşmeleri sırasında Bakanlar Kurulunun güven isteği, üç tam gün geçtik-ten sonra oylanır.

4. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden han-gisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır?

A) Silahlı Kuvvetler

B) Dışişleri Bakanlığı

C) Maliye Bakanlığı

D) İçişleri bakanlığı

5. T.C. Anayasasına göre, kanunların Anayasaya aykırılığı iddiasıyla aşağıdakilerden hangisi doğrudan Anayasa Mahkemesinde iptal dava-sı açabilir?

A) Anamuhalefet partisi meclis grupları

B) Meclis başkanı

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısı-nın en az beşte üç tutarındaki üyeleri

D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

6. T.C. Anayasasına göre, yasama dokunulmazlı-ğının istisnası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletvekilinin seçimden önce soruşturması-na başlanılmış olmak

B) Meclis çalışmalarındaki sözlerini meclis dışında açığa vurmak

C) Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerini meclis dışında tekrarlamak

D) Seçimden sonra idari dava ile yargılanmak

7. T.C. Anayasasına göre, Başbakan hakkında, Meclis soruşturması açılması için TBMM üye tamsayının kaçta kaçı istekte bulunur?

A) 1/10 B) 2/10

C) 3/10 D) 4/10

8. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden han-gisi Milli Güvenlik Kurulu üyesidir?

A) Başbakanlık Müsteşarı

B) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

C) Milli İstihbarat Teşkilatı

D) Adalet Bakanı

Page 6: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

PEGEM AKADEMİ

2

9. T.C. Anayasasına göre, sıkıyönetimi ilanı gerektiren nedenlerden hangisi aynı zamanda olağanüstü halin sebebidir?

A) Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırma-ya yönelik yaygın şiddet hareketleri

B) Tehlikeli salgın hastalıklar

C) Ağır ekonomik bunalım

D) Savaş hali

10. T.C. Anayasasına göre, suç ve cezalara ilişkin aşağıda verilen esaslardan hangisi yanlıştır?

A) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.

B) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.

C) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez

D) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilebilir.

11. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden han-gisi TBMM’nin görevleri arasında yer almaz?

A) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek

B) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek

C) Başbakan ve Bakanlar Kurulunu atamak

D) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek

12. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanıdır?

A) Adalet Bakanı

B) Yargıtay Başkanı

C) Danıştay Başkanı

D) Sayıştay Başkanı

13. T.C. Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi-nin kararlarına ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.

B) Anayasa Mahkemesi iptal kararları gerekçe-si sonradan yazılmak şartıyla açıklanabilir.

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.

D) İptal kararları geriye yürümez.

14. T.C. Anayasasına göre, Anayasa Mahkeme-sinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

15. T.C. Anayasasına göre, Anayasa Mahkeme-sinin siyasi partilerin Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verebilmesi için toplantıya katılan üyelerin kaçta kaç oranında oy çokluğu şartı aranır?

A) Beşte bir B) Beşte iki

C) Üçte iki D) Beşte dört

16. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden han-gisinin kararları yargı denetimi dışındadır?

A) Başbakan

B) Bakanlar Kurulu

C) Adalet Bakanı

D) Yüksek Askerî Şûra

17. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılmasına karar verir?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM

C) Başbakan

D) Bakanlar Kurulu

Page 7: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

PEGEM AKADEMİ

3

18. T.C. Anayasasına göre, aşağıdaki durumlar-dan hangisinde Cumhurbaşkanı başkanlığın-da toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hale karar verir?

A) Şiddet olaylarının yaygınlaşması

B) Tehlikeli salgın hastalıklar

C) Ağır ekonomik bunalım

D) Tabii afet

19. T.C. Anayasasına göre, Millî Güvenlik Kurulu-nun gündemini aşağıdaki mercilerden hangisi düzenler?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM Başkanı

C) Bakanlar Kurulu

D) Genelkurmay Başkanı

20. T.C. Anayasasına göre, Genelkurmay Başka-nı aşağıdakilerden hangisinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır?

A) TBMM Başkanı

B) Başbakan

C) Bakanlar Kurulu

D) Silahlı kuvvetler

21. T.C. Anayasasına göre, Genelkurmay Başka-nı, görev ve yetkilerinden dolayı aşağıdaki mercilerden hangisine karşı sorumludur?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM Başkanı

C) Başbakan

D) Bakanlar kurulu

22. T.C. Anayasasına göre, millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt sa-vunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı aşağıdaki mercilerden hangisi sorumludur?

A) Cumhurbaşkanı

B) Bakanlar Kurulu

C) Genelkurmay Başkanı

D) Başbakan

23. T.C. Anayasasına göre, Tüzükler aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından imzalanarak yürürlüğe girer?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM

C) Başbakan

D) Bakanlar Kurulu

24. T.C. Anayasasına göre, seçimlerde geçici ba-kanlar kuruluna ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağım-sızlardan olmak üzere, siyasî parti grupla-rından, oranlarına göre üye alınır.

B) Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmi Gazete’de ilanından itibaren beş gün içinde kurulur.

C) Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulur

D) Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür.

25. T.C. Anayasasına göre, vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, aşağıdakilerden hangi nede-ne bağlı olarak sınırlanabilir?

A) Kanun Genel ahlakı korumak

B) Kamu mallarını korumak

C) Suç kovuşturması

D) Suç işlenmesini önlemek

26. T.C. Anayasasına göre, aşağıdaki mercilerden hangisinin resen imzaladığı kararlar ve emir-ler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM Başkanı

C) Başbakan

D) Bakanlar Kurulu

Page 8: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

PEGEM AKADEMİ

4

27. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Yasama yetkisini Türk Milleti adına kullanır?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM

C) Başbakan

D) Bakanlar Kurulu

28. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden han-gisi oy kullanabilir?

A) Askeri öğrenciler

B) Taksirli suçlardan hüküm giyenler

C) Er ve Erbaşlar

D) Terör suçundan hüküm giyenler

29. T.C. Anayasasına göre, seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarih-ten itibaren ne kadar süre içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz?

A) 12 ay B) 18 ay C) 24 D) 36

30. T.C. Anayasası’na göre, yabancılar için temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisine uygun olarak kanunla sınırlanabilir?

A) Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla

B) Bakanlar Kurulu Kararına

C) Tüzükle

D) Kanun Hükmünde Kararnameyle

31.

I. Kanunları yayımlamak

II. Başbakanı atamak

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

IV. Milletlerarası antlaşmaları yayımlamak

T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevleri arasında yer alır?

A) I ve II B) II ve IV

C) I ve IV D) II ve III

32.

I. Yasama

II. Cumhuriyetin Nitelikleri

III. Yürütme

IV. Yargı

T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden han-gileri Cumhuriyetin Temel Organlarıdır?

A) I ve II B) II, III ve IV

C) I, III ve IV D) III ve IV

33. …………….; Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçi-liğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

T.C. Anayasası’na göre, yukarıda boş bırakı-lan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler

B) Devletin temel amaç ve görevleri

C) Temel hak ve hürriyetlerin niteliği

D) Cumhuriyetin nitelikleri

34. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisinin kararları yargı denetimine tabidir?

A) Cumhurbaşkanın

B) Bakanların

C) Yüksek Askeri Şûranın

D) Yüksek Seçim Kurulunun

35.

I. Yargıtay

II. Sayıştay

III. Danıştay

IV. YÖK

T.C. Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine yukarıdaki mercilerden hangisinden seçilebilir?

A) II ve IV B) II ve III

C) I ve IV D) I ve III

Page 9: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

PEGEM AKADEMİ

5

36. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisi Başbakanın görevlerinden biri değildir?

A) Para basılmasına karar vermek

B) Bakanların atanması için Cumhurbaşkanına teklif sunmak.

C) Bakanların görevlerinin Anayasa ve Ka-nunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve önlemlerini almak.

D) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

37. “Hiç kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz.”

Yukarıdaki açıklama T.C. Anayasası’nın genel esaslarından hangisi ile ilgilidir?

A) Egemenlik

B) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

C) Yürütme yetkisi

D) Yasama Yetkisi

38.

I. Cumhurbaşkanı

II. TBMM

III. Bakanlar Kurulu

IV. Başbakan

T.C. Anayasası’na göre, yürütme yetkisini yu-karıdakilerden hangileri tarafından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanır?

A) I ve II B) II ve III

C) III ve IV D) I ve III

39. T.C. Anayasa’sına göre, aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevleri bölümünde yer almamıştır?

A) Kişinin dokunulmazlığı

B) Zorla çalıştırma yasağı

C) Kişi hürriyeti ve güvenliği

D) Seçme ve seçilme hakkı

40. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-gisi kişi hak ve ödevlerden biri değildir?

A) Zorla çalıştırma yasağı

B) Toplantı hak ve hürriyetleri

C) İspat hakkı

D) Ailenin korunması

41. T.C. Anayasa’sına göre Aşağıdakilerden han-gisi TBMM’nin görevlerinden değildir?

A) Savaş hâli ilanı vermek

B) Kanun hükmünde kararname yetkisini vermek

C) Milletlerarası antlaşmaları uygun kılmak

D) Kanunları yayımlamak

42. T.C. Anayasası’nda sendika kurma hakkı han-gi haklar arasında düzenlenmiştir?

A) Temel Haklar ve Ödevler

B) Siyasi Haklar ve Ödevler

C) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

D) Kamu hizmetlerine girme hakkı ve Ödevleri

43.

I. Merkezi idare

II. Belediye

III. Taşra teşkilatı

IV. Mahalli idareler

T.C. Anayasası’na göre, idarenin kuruluş şekli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I ve II B) III ve IV

C) I ve IV D) I, II ve IV

44. T.C. Anayasası’na göre, bir kimsenin millet-vekili adaylığı konusundaki itirazları inceleyip kesin olarak karara bağlayan merci aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Anayasa Mahkemesi

B) Yüksek Seçim Kurulu

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi

D) Danıştay

Page 10: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

PEGEM AKADEMİ

6

45. T.C. Anayasası’na göre, yurt dışına görevli olarak giden bakana aşağıdakilerin hangisi geçici olarak vekalet eder?

A) Bakanlık Müsteşarı

B) TBMM milletvekili

C) Bakanlardan biri

D) Başbakanlık Müsteşarı

46. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisi ara seçimi ifade etmektedir?

A) Seçim dönemi dolmadan yapılan genel seçimdir.

B) İki genel seçim arasında boşalan milletvekil-likleri için yapılan seçimdir

C) Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle yapılan seçimdir.

D) Savaş hali nedeniyle bir yıl geriye bırakılan milletvekili seçimidir.

47. T.C. Anayasası’na göre, yeni bir ilin kurulması aşağıdakilerden hangisinin alacağı kararla gerçekleşir?

A) Cumhurbaşkanlığı

B) Bakanlar Kurulu

C) İçişleri Bakanlığı

D) TBMM

48.

I. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü-ler (taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç) oy kullanamazlar.

II. Silah altında bulunan astsubaylar oy kulla-namaz.

III. Askeri öğrenciler oy kullanamazlar.

IV. Cumhurbaşkanı oy kullanamaz

T.C. Anayasası’na göre, oy kullanma ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve III B) III ve IV

C) I ve II D) I ve IV

49. T.C. Anayasası’na, göre aşağıdakilerden han-gisi TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verme yetkisine sahiptir?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM Başkanı

C) Başbakan

D) Anayasa Mahkemesi

50. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisinin kuruluş ve teşkilatlanma işlemlerinin kanun ile yapılmasına yer verilmemiştir?

A) Üniversite

B) Bakanlıklar

C) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

D) Mahalli idareler

51. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisi Kanunların, kanun hükmündeki kararna-melerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü-ğünün, Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hak kına sahip değildir?

A) Ana muhalefet partisi meclis grubu

B) İktidar partisi meclis grubu

C) Anayasa Mahkemesi Başkanı

D) Cumhurbaşkanı

52. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisi kanun hükmünde kararname ile düzenle-nebilir?

A) Özel hayatın gizliliği ve korunması

B) Suç ve cezalara ilişkin esaslar

C) Dernek kurma hürriyeti

D) Devletleştirme ve özelleştirme

Page 11: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

PEGEM AKADEMİ

7

53. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesinin yetkileri arasındadır?

A) Adli ve idari yargı mercileri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek

B) Asker kişilerin kanunla gösterilen belli dava-larına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak.

C) İdarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son kez incelemek

D) Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son kez incelemek

54. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden han-gisi ya da hangileri doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir?

A) TBMM Başkanı

B) TBMM üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar.

C) TBMM Başkanı ve belediye başkanları

D) Başbakan ve Bakanlar

55. T.C Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisi anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri arasında değildir?

A) Devletin dili

B) Devletin başkenti

C) Devletin bayrağı

D) Devletin idari yapısı

56. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda belirtilen devletin temel amaç ve görevleri arasında yer almaz?

A) Milletin bağımsızlığını korumak

B) Siyasi parti kurmak

C) Halkın huzur ve mutluluğunu sağlamak

D) Halkın maddi ve manevi gelişimine uygun şartları hazırlamak

57. T.C. Anayasası’na göre milletlerarası huku-kun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaş maların gerektirdiği hâller dışında, Türk Silah lı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ne izin verme yetkisi aşağıdaki-lerden hangisi ne aittir?

A) Bakanlar Kurulu

B) Genelkurmay Başkanlığı

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi

D) Millî Savunma Bakanlığı

58. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, sıkıyönetim ve olağanüstü hâller dışında, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez?

A) Konut hakkı

B) Sosyal güvenlik hakkı

C) Sendika kurma hakkı

D) Mülkiyet hakkı

59. T.C. Anayasası’na göre, anayasanın üstünlü-ğünü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

B) Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anaya-sadan almayan bir Devlet yetkisi kullana-maz.

C) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşün-ce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir

D) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

60. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden han-gisi, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabile-ceği durumlar arasında yer almaz?

A) Genel seçimler

B) Olağanüstü hal

C) Seferberlik hali

D) Savaş hali

Page 12: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

PEGEM AKADEMİ

8

61. T.C. Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanını görevleri ile ilgili suç-lardan ötürü Yüce Divan sıfatıyla yargılayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM

B) Anayasa Mahkemesi

C) Yargıtay

D) Danıştay

62.

I. Anayasa

II. Tüzükler

III. Kanunlar

Yukarıdakilerden hangisi Türk Hukuku’nun yazılı kaynakları arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) I, II ve III

63.

I. Hakimler ve savcılar azlolunamaz.

II. Herhangi bir mahkemenin ve kadronun kaldırılması durumunda aylık ve ödenekleri kesilebilir

III. Kendileri istemedikçe emeklilik yaşından önce emekliye ayrılmazlar

T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hakimler ve savcılar için belirtilen özelliklerden değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I ve III

64. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisi, Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden birisi değildir?

A) Uluslar arası hukuka saygılı

B) Atatürk milliyetçiliğine bağlı

C) Demokratik

D) Sosyal bir hukuk Devleti

65. T.C. Anayasası’na göre, hükümeti denetleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

A) Muhalefet Partisi

B) TBMM

C) Yargıtay

D) Anayasa Mahkemesi

66. T.C. Anayasası’na göre, olağanüstü hal ilanı-na karar verme yetkisine sahip olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM

C) Başbakan

D) Bakanlar Kurulu

67.

I. Bakanlar Kurulu

II. Başbakanlık

III. Bakanlık

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yönetme-likler çıkarabilirler?

A) II ve III B) Yalnız I

C) Yalnız III D) I ve II

68. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi düşünce ve kanaat hürriyeti ile ilgili hususlardan değildir?

A) Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.

B) Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

C) Düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

D) Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürri-yetine sahiptir.

Page 13: Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 2 - TA… · Milli Savunma Bakanl ... Millî Savunma Bakanl ığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

PEGEM AKADEMİ

9

69. T.C. Anayasası’na göre “egemenlik”le ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

B) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye bırakılamaz.

C) Hiçbir kimse kaynağını Anayasa’dan alma-yan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

D) Türk Milleti, egemenliğini, Bakanlar Kurulu kanalıyla kullanır.

70. T.C. Anayasası’na göre, dernekler, kanunun öngördüğü hallerde aşağıdakilerden hangisi-nin kararıyla kapatılabilir?

A) Vali

B) Kaymakam

C) İlçe emniyet müdürü

D) Hakim

71. T.C. Anayasası’na göre, siyasi partilerin ka-patılması aşağıdakilerden hangisinin açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır?

A) İçişleri Bakanı

B) Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı

C) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

D) Adalet Bakanı

72.

I. Devlet hastanesinde görev yapan hemşire

II. Silahlı Kuvvetler mensubu

III. Belediye başkanı

IV. Sayıştay üyesi

T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri siyasi partilere üye olamaz?

A) I ve II B) III ve IV

C) II, III ve IV D) I, II ve IV

73. T.C. Anayasası’na göre, kanuna aykırı yayının dağıtımını önleyen yetkili mercii, bu kararını en geç 24 saat içinde yetkili hakime bildirme-si halinde, hakim bu kararı en geç kaç saat içinde onaylamazsa dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır?

A) 3 B) 12 C) 48 D) 72

74. T.C. Anayasası’na göre, Başbakan veya ba-kanlar hakkında meclis soruşturması açılması için TBMM üye tamsayının kaçta kaçının istekte bulunması gerekir?

A) 4/10 B) 3/10 C) 2/10 D) 1/10

75. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda Anayasal bir kurum olarak belirtilmemiştir?

A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

B) Radyo Televizyon Üst Kurulu

C) YÖK

D) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

76. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır?

A) Millî Eğitim Bakanlığı

B) İçişleri Bakanlığı

C) Dışişleri Bakanlığı

D) Genel Kurmay Başkanlığı

77. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-gisi Başbakanın Cumhurbaşkanınca atanabil-mesi için temel koşuldur?

A) Siyasi parti lideri olması

B) Milletvekili olması

C) Siyasi partiye üye olması

D) 40 yaşında ve Türk vatandaşı olması