michels erfenis zorgvuldig beheren - de gelderlander

Click here to load reader

Post on 24-Nov-2015

127 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Editie Veluwezoom Oost

TRANSCRIPT

 • De Gelderlander 20/05/2014

  Copyright (c)2014 De Gelderlander 20/05/2014 Kan 20, 2014 12:05 pm / Powered by TECNAVIA

  Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page

  30 VELUWEZOOM OOST

  VELP Het heengaan van Rozenda-ler Michel Ekkebus dreunt nog opvele plaatsen na, zeker ook bij deStichting Zorgkinderen. De villavan de stichting aan de Schonen-bergsingel in Velp staat er floris-sant bij, als een monument voorde man die voor de aankoop, ver-bouwing en inrichting heeft ge-zorgd. Drie autistische jongerenmet een verstandelijke beperkin-gen, onder wie Michels zoon Tim,verblijven er met veel plezier drieetmalen per week. Maar hoe moethet nu verder zonder de grote in-spirator?Michel Ekkebus, directeur van hetRegionaal Instituut voorDyslexie, kwam op 4 novemberom bij een verkeersongeval. Hijliet een bloeiend bedrijf na metdertien vestigingen, d specialist

  in Nederland op het gebied vanonderzoek naar en behandelingvan dyslexie. Maar hij liet ook eenandere hartstocht na: een villa dieals woonplek is ingericht voorheel bijzondere jongeren. Zelfhad Ekkebus ook zon kind, Tim.Een jongen die gefixeerd is op al-les wat draait en niet naar schoolgaat, maar naar de dagbesteding.Die nooit zelfstandig zal kunnenwonen, als hij volwassen is gewor-den (hij is 18). Maar die wel eenprachtige plek verdient om samenmet gelijkgestemden de rest van

  zijn leven te wonen, vond Michel.Ook Greetje, dochter van CarinTeunissen, woont in die villa. EnLonne. Met zijn drien zijn ze nu.Ze verblijven er, samen met vijfprofessionele begeleiders, drie da-gen en nachten per week. In juniworden het vier etmalen. Zoveelvalt te betalen van het persoonsge-bonden budget dat elk van dedrie van het rijk ontvangt.Het ideaal is dat we naar zevendagen en nachten per week gaan,vertelt Carin Teunissen. Aan haaren aan de andere ouders is de eer

  DE STEEG Wie een uitkeringheeft vanwege arbeidsongeschikt-heid, laat het wel uit zijn hoofdom lid te worden van de gemeen-teraad. Want door de raadsvergoe-ding, hoe beperkt ook, kan de uit-kering in gevaar komen.De Rhedense SP stelt nu aan derest van de gemeenteraad vooraan deze misstand iets te doen.Het voorstel komt vanavond aande orde in de vergadering van deraad. Het komt erop neer dat demogelijkheid wordt gecreerdvoor mensen met een WAO- of

  WIA-uitkering om als gemeente-raadslid actief te zijn tegen een la-gere vergoeding dan gebruikelijk.Deze mogelijkheid bestaat in dewet, maar dan moet de raad weleen voorziening treffen om ditmogelijk te maken. Dat stelt deRhedense SP nu voor.Voor WAO en WIA geldt het prin-cipe dat de uitkering omlaag gaat,als de persoon inkomen uit ar-beid geniet. De uitkering is im-mers bedoeld om het verlies vanverdienvermogen als gevolg vande handicap te compenseren.

  DIEREN De eerste avondvierdaag-se van het seizoen in de gemeen-te Rheden , die van Dieren, is gis-teravond weer van start gegaan.Volgende week dinsdag volgt deavondvierdaagse van Velp, eenweek later op dinsdag de avond-vierdaagse van het dorp Rheden.Aan de start op het Dierense Eri-caplein kwamen gisteren meerdan duizend wandelaars. Groten-deels zijn dit kinderen die methun school of vereniging in eengroep lopen. Ook vele ouders lo-pen mee. In de komende dagenstaan diverse routes door het bosop het programma, maar er is ookeen route richting Spankeren.Probleem dit jaar is dat twee be-langrijke wegen in het dorp, deSpankerenseweg en de Geiten-

  bergweg, zijn opgebroken. Daar-door zijn de routes anders dan invorige jaren. Het verkeer moet dekomende dagen tussen 18.00 en21.00 uur dan ook op onverwach-te plekken rekening houden metpasserende wandelaars. Op maan-dagavond en woensdagavondgeldt dat vooral voor het verkeerop de Harderwijkerweg en deWilhelminaweg, op dinsdaga-vond voor het verkeer op de Lin-delaan, Kanaalweg en de straten

  in de omgeving van Spankeren.Ook de intocht van de avondvier-daagse, op donderdag 22 mei van-af 19.45 uur, heeft vanwege de op-gebroken wegen dit jaar een ande-re route dan gebruikelijk. De rou-te is deze keer als volgt: AdmiraalHelfrichlaan, Zilverakkerweg, Va-leriuslaan, Rode Kruislaan, Telle-genlaan, Lindelaan en Ericaplein.Tussen 19.00 en 20.15 uur is de toe-gang tot de sportparken aan deAdmiraal Helfrichlaan afgeslotenvanaf de kruising van deze wegmet de Eduard van Beinumlaanen de Zeemanlaan. Tijdens hetpasseren van de intochtstoet isook de kruising van de AdmiraalHelfrichlaan met de Domeinlaanen de kruising van de Lindelaanbij het Ericaplen gesloten.

  RHEDEN Vier natuur- en cultuuror-ganisaties zijn opgestapt uit hetklankbordoverleg over de bebou-wing van landgoed Rhederhof bijRheden.De vier hebben dit gedaan omdatprojectontwikkelaar KuiperBouwin maart zonder hun medewetenbij de gemeente een aanvraagheeft ingediend voor de bouwvan drie bouwblokken voor 69 ap-partementen in het gebied. De ge-meente is bezig deze aanvraag tebestuderen, maar heeft er noggeen beslissing over genomen.De organisaties waar het om gaatzijn de Gelderse Natuur en MilieuFederatie (GNMF), Natuurmonu-menten, de Bond Heemschut ende Stichting Behoud HistorischeLandgoederen Oostelijke Veluwe-zoom. GNMF-directeur VolkertVintges: Het lijkt erop dat wevoor de kat zijn viool met Kuiper-Bouw hebben samengewerkt.Wat het bedrijf nu wil heeft teveel oppervlakte en is te hoog.Over bebouwing van het terreinvan het voormalige bejaardenhuisRhederhof wordt al jaren gepraat.Omdat eerdere plannen in strijdwaren met wet- en regelgeving,werd een jaar geleden de klank-bordgroep in het leven geroepen.Dit overleg tussen projectontwik-kelaar, gemeente, omwonendenen belangenorganisaties moest lei-den tot een nieuw bestemmings-

  plan en een goed bouwplan, metrespect voor de natuur.Vintges vertelt in maart overval-len te zijn door het besluit vanKuiperBouw toch een aanvraag inte dienen voor een groot bouw-project op basis van het oude be-stemmingsplan. Zit je tijden tepraten, maak je dit mee. Wij vin-den absoluut dat er een nieuw be-stemmingsplan moet komen endat eventuele bebouwing daarinmoet passen. Dat hebben we ookaan de gemeente geschreven.Directeur Hans Winters van Kui-perBouw zegt dat het overleg inde klankbordgroep geen zin heeftgehad. Onze standpunten lagente ver uiteen. Wij hebben een ze-ker bouwvolume nodig om er zon-der verlies uit te springen. Winstmaken we niet. We hebben devier organisaties wel degelijk optal van gebieden hun zin gegeven.De materiaalkeuze, de begroeiingmet het oog op de das, de beperk-te stikstofuitstoot van het ge-bouw, de inbouwkasten voor gier-zwaluwen. Maar het was voor on-ze gesprekspartners niet genoeg.

  Het belangrijksteis meer bewoners.Er moeten in elkgeval tweejongeren bij

  Vanaf gisteren gaan deavondvierdaagsen weerdoor de gemeente, eerstDieren, dan Velp en Rheden

  Het overleg tussen project-ontwikkelaar KuiperBouwen natuurorganisaties overRhederhof is mislukt

  Carin Teunissen

  Michels erfenisDe StichtingZorgkinderenzoekt meerbewoners voorhaar prachtigevilla in Velp.

  STICHTING ZORGKINDEREN

  Raad Rheden haalbaarmaken voor WAOers

  Eerste avondvierdaagse in gemeente Rheden van start

  Piet Venhuizendoor

  piet.venhuizen@gelderlander.nl

  De Dierense avondvierdaagse is gisteren weer van start gegaan. Volgendeweek volgt Velp, de week erna Rheden. foto Marina Popova

  Rhederhof-groepklapt uit elkaar

  DE GELDERLANDER DINSDAG 20 MEI 2014 VELUWEZOOM OOST 31

  DE STEEG Als het aan het Rheden-se college van burgemeester enwethouders ligt, mag de flesvoortaan eerder open in dorpshui-zen, ouderensozen en sportkanti-nes. De huidige voorschriften stro-ken niet meer met de tijden datdeze voorzieningen in gebruikzijn. Vanavond praat de gemeente-raad over het collegevoorstel.Tot op heden mag in dorpshuizenen sportkantines door de weekpas na 17.00 uur alchohol wordengeschonken, op zaterdag na 15.00uur en op zondag na 17.00 uur.Die tijden liggen vast in de Alge-mene Plaatselijke Verordening(APV). Doel: alchoholgebruik ende overlast ervan tegengaan.Maar de beheerders van deze ge-bouwen hebben bij de gemeentegeklaagd. De regels zijn niet meerin overeenstemming met de tij-den waarop de gebouwen wordengebruikt. Dorpshuizen wordenimmers al vaak vroeg op de dagdoor gepensioneerden benut, bij-voorbeeld voor een biljartvereni-ging of ouderensoos. En ook insporthallen wordt vaak al voor17.00 uur gesport.Het college stelt daarom aan deraad voor om het schenken vandrank in dorpshuizen en oude-rensozen door de week al om11.00 uur toe te staan. Gezien deactiviteiten en de doelgroep is hetniet de verwachting dat dit zalzorgen voor een toename van al-choholgebruik of overlast.Met betrekking tot de sportkanti-nes stelt het college voor daar hetschenken van alcohol van maan-dag tot en met vrijdag mogelijk temaken vanaf een uur voor aan-vang van de activiteit. Na afloopervan mag er nog een uur wordendoorgeschonken, tot uiterlijk23.00 uur. Tevens wordt voorge-steld om voor de zaterdag de aan-vangstijd voor het schenken vanalchohol te vervroegen van 15.00uur naar 14.00 uur.

  te beurt gevallen het levenswerkvan Michel Ekkebus voort te zet-ten. Dat is geen geringe opgave.Het belangrijkste is dat we meerbewoners krijgen, vertelt Teunis-sen. Er moeten in elk geval tweejongeren bij. Maar het mogen erook vijf zijn. We hebben hier plekvoor acht bewoners. Hoe meerjongelui, des te beter we de exploi-tatie rond krijgen.

  Andere lasten dan de exploitatieheeft de stichting niet. De aan-koop, verbouwing en inrichtingvan de villa zijn door Michel Ekke-bus tot op de laatste cent betaald.Voorwaar, een erfenis van jewel-ste, die tevens een verplichting be-tekent voor zijn opvolgers. Wantzon nalatenschap, die verkwanselje niet.Carin Teunissen en Sofie van der

  Heijden, die als teamhoofd werktin de villa, gaan voor naar de tuin.Die blijkt zo groot en zo mooi in-gericht dat je er bij mooi weerbruiloften in zou kunnen vieren.Er is zelfs een zwembad, waar debewoners onder begeleiding mo-gen zwemmen. Deze