merhaba - · pdf file gün boyu al›fl verifl öncesi ve sonras› rahat...

Click here to load reader

Post on 15-Nov-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MERHABA

  Y›l: 4 Say› 11 May›s-Haziran-Temmuz-A¤ustos 2010

  ISSN: 1307-0800

  Uluda¤ Kebapç›s› Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ve Genel Yay›n Müdürü

  Cesim YOLUDO⁄RU

  Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Burak ULUDA⁄

  Yay›na Haz›rlayan ve Yay›n Koordinatörü

  Recep Peker TANITKAN

  tanitkan@gmail.com

  bir Recep Peker Tan›tkan

  yap›m›d›r

  Editör Zeynep TANITKAN

  Göksu KAYA

  Foto¤raflar

  Recep Peker TANITKAN

  Yay›n ‹dare Merkezi Uluda¤ Kebapç›s›

  Denizciler Caddesi No: 54 06240 Ulus -ANKARA

  Tel: 0312 309 04 00 (4hat) Faks: 0312 312 18 19

  Grafik-Tasar›m

  Yusuf MEfiE (Ajans-Türk)

  Bask›

  Ajans-Türk Gazetecilik Matbaac›l›k ‹nflaat Sanayii A.fi.

  ‹stanbul Yolu 7. Km. ‹nönü Mahallesi Necdet Evliyagil Sokak No: 24 Bat›kent / ANKARA

  Tel: 03.312 278 08 24 - Fax: 0312 278 18 95 www.ajansturk.com.tr - info@ajansturk.com.tr

  Bas›m Tarihi: 29 May›s 2010

  Dergideki reklamlar›n sorumlulu¤u firmalara, yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Bu yay›n›n bir

  bölümü ya da tamam› yay›nc›s›n›n izni olmaks›z›n ço¤alt›lamaz ve yay›nlanamaz.

  Yay›n Türü Yerel Süreli Yay›n, Dört ayda bir yay›nlan›r.

  Uluda¤ Ekibi olarak siz de¤erli Uluda¤ dostlar›m›z›n ve okuyu- cular›m›z›n, bahar bayram›n› kutluyoruz. “Bahara Merhaba” diyoruz. Sizlere yine Uluda¤’›n lezzetlerinden örnekler sunduk. “Uluda¤ Fileto” ile Uluda¤’›n köfteleri “Özel Kaflarl› Köfte,” “Uluda¤ Köfte, “‹çli Köfte”nin yan› s›ra Uluda¤ Kebapç›s› ve Et Lokantalar›nda yap›lan “Künefe”ye yer ay›rd›k.

  Son say›m›zdan itibaren geçen sürede Uluda¤ Kebapç›s›’n›n yi- ne çok de¤erli misafirleri vard›. Kabine’nin bakanlar›ndan Ce- mil Çiçek, Vecdi Gönül, ve eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ile baz› milletvekilleri tand›r ziyafeti için Uluda¤’da bulufltular. Ünlü edebiyatç›, yazar Nazl› Eray, TESK Baflkan› Bendevi Pa- landöken, Ankara ‹l Kültür ve Turizm Müdürü Do¤an Acar, Türkiye Sanayici ‹fladamlar› Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Ve- li Sar›toprak, Köksal E¤itim Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› ve ünlü bestekar P›nar Köksal Uluda¤’dayd›. Sizler için nostaljik Uluda¤ an›lar›n› yazd›lar.

  Geçti¤imiz haftalarda Müzeler Haftas›’n› geride b›rakt›k. Sizle- re Ankara’n›n müzelerini tan›tt›k. Ayakkab› Dünyas›’n›n patronu Mehmet Akbacako¤lu dededen toruna geçen Ayakkab› Dünya- s›’n› dergimize anlatt›. Son zamanlarda dünyada gezilecek görü- lecek yerlerin bafl›nda gelen Çek Cumhuriyeti’nin baflkenti Prag’› sizler için gezdik, gördük, yazd›k. Bahar›n müjdecisi, beflbin y›ll›k gelenek H›d›rellez’i sizler için araflt›rd›k.

  Sanat dünyas›nda 35. y›l›n› kutlayan ressam, heykeltrafl Saadet Gözde ile Nazl› Eray’›n son kitab› Marilyn Venüs’ün Son Gecesi’ni tan›tt›k.

  Bir dahaki say›da buluflmak dile¤iyle hoflçakal›n.

  ULUDA⁄ Ailesi

  ADRES: Gündo¤du Mahallesi. Yedek Parçac›lar Sitesi 3. Sokak No:8 Gönen / BALIIKES‹R TEL: 0266 762 10 90 • GSM: 0532 522 63 61

 • ‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

  68

  32

  72

  29

  30

  24

  67

  44

  54 38

  58

  50

  8 Uluda¤’›n Lezzet Duraklar› DEN‹ZC‹LER, FLORYA, ÇAYYOLU, ARMADA, PANORA

  10 ULUDA⁄’IN DOSTLARI

  20 ULUDA⁄’IN BASIN ARfi‹V‹NDEN

  22 ULUDA⁄ F‹LETO

  23 ‹ÇL‹ KÖFTE

  24 ULUDA⁄ KÖFTE

  25 ÖZEL KAfiARLI KÖFTE

  26 YO⁄URTLU SEM‹ZOTU SALATASI

  27 Omega-3 ‹çeren Sebze SEM‹ZOTU

  28 ZEYT‹NYA⁄LI KIRMIZ‹ B‹BER DOLMASI 29 Ac›s›yla Tatl›s›yla

  B‹BER

  30 KÜNEFE

  31 Kalbin Dostu ANTEP FISTI⁄I

  32 Bar›fl›n Kutsall›¤›n Simgesi ZEYT‹N VE ZEYT‹NYA⁄I

  36 fiEFTAL‹

  38 Ayakkab› Dünyas›’n›n Patronu MEHMET AKBACAKO⁄LU

  44 ANKARA’NIN MÜZELER‹

  46 Do¤an Acar GEÇM‹fiE KÖPRÜLER‹M‹Z

  48 KORYKOS’TAN KIZKALES‹’NE

  50 Büyülü Kent PRAG

  54 Tafllar›n En Asili AMET‹ST

  56 Hayat›n De¤erini Bilin A⁄USTOS BÖCE⁄‹

  58 Beflbin Y›ll›k Gelenek HIDIRELLEZ

  61 Haftan Güzel Geçsin YAfiAMA DA‹R ÜÇ fiEY

  62 Sa¤l›¤›m›z ‹çin 12 SÜPER GIDA

  64 Çocuklar ‹çin SA⁄LIKLI EKMEK

  66 Sa¤l›k BALNEO TERAP‹ (KAPLICA TEDAV‹S‹)

  67 Sa¤l›k KRANIOSAKRAL TERAP‹

  68 Sanatta 35 Y›l SAADET GÖZDE

  72 Nazl› Eray MARILYN VENÜS’ÜN SON GECES‹

 • Uluda¤ Kebapç›s›

  DEN‹ZC‹LER 1956 y›l›nda Denizciler Caddesi’nde dört

  masal› küçük bir lokanta olarak hizmet

  vermeye bafllayan ULUDA⁄ KEBAPÇISI

  kaliteye ve lezzete ad›n› vererek müflterile-

  rinin be¤enisi ile geliflimini sürdürmüfltür.

  Bu geliflim 2 katl› 250 kiflilik lokantas›na

  geçifline sebep olmufltur. 41. hizmet y›l›na

  girerken de müflterilerinden ald›¤› güvenle

  Denizciler Caddesi’ndeki 400 kiflilik yeni

  ve modern binas›na tafl›nm›flt›r. 53 y›ld›r

  ayn› lezzeti sunmaya devam etmektedir.

  Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA

  Tel: (312) 309 04 00 (pbx)

  Fax: (312) 312 18 19

  Uluda¤ Kebapç›s›

  ARMADA Gün boyu al›fl verifl öncesi ve sonras› rahat ve kaliteli

  bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet

  vermek amac›yla 2002 y›l›nda 350 kiflilik panoramik

  manzaral› salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye

  ad›n› veren ULUDA⁄ KEBAPÇISI hizmetini Armada

  Al›flverifl ve ‹fl Merkeziyle tan›flt›rm›flt›r.

  Armada ‹fl Merkezi 6/166 Sö¤ütözü / ANKARA

  Tel: (0.312) 219 12 40 (pbx) Fax: (0.312) 219 12 44

  Uluda¤ Et Lokantas› PANORA 2007y›l›n›n kas›m ay›nda Oran’da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr› salonu ile Panora Al›flve- rifl ve Yaflam Merkezi’nin zemin kat›nda bulunan Res- toranlar Soka¤›’nda eflsiz Uluda¤ Kebab›, ›zgara et çe- flitleri, mezeleri ve zeytinya¤l›lar› ile hizmetinizdedir. Toplant› yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece¤iniz 40 kiflilik özel salonu bulunmaktad›r. Müflterilerine Uluda¤ lezzetini sunan Panora ULUDA⁄ ET LOKANTASI kapal› otopark›, genifl manzaral› teras› önünde yeflil alanlar›, havuzlar› ve yürüyüfl parkurlar› ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora Al›flverifl ve Yaflam Merkezi Turan Günefl Bulvar› No: 382/64-65 Oran / ANKARA Tel: (0.312) 490 0010 (pbx) - Fax: (0.312) 490 00 54

  Uluda¤ Et Lokantas› FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik ye- flillikler aras›nda deniz manzaral› bahçesi, kapal› ve aç›k oyun parklar›, 400 kiflilik kafeteryas› ve genifl otopark› ile h›zmet vermektedir. Ayr›ca özel toplant› ve ye- mekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat›lm›fl projeksiyon ve slayt gösterile- rinizi sunabilece¤iniz salonu ve buna ba¤- l› teras› ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt›¤› do¤al güzelliklerin lezzetle birleflti¤i ULUDA⁄ ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti Florya’da sunuyor.

  ‹stanbul Cad. No: 12, Florya / ‹STANBUL Tel: (0.212) 624 95 90 (pbx) Fax: (0.212) 579 86 24

  D E N ‹ Z C ‹ L E R • A R M A D A • Ç A Y Y O L U • P A N O R A • F L O R Y AUluda¤’›n Lezzet Duraklar› Uluda¤ Et Lokantas› ÇAYYOLU Yeni asr›n ilk senesinde 2001 y›l›nda Çayyolu Banga- bandhu Caddesi’nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salo- nu ve 450 kiflilik bahçesi aç›k ve kapal› çocuk oyun alanlar›yla baflkentimizin flehir merkezi d›fl›nda yafla- yan de¤erli müflterilerine de Uluda¤ kalitesini sunmak- tad›r. Çayyolu ULUDA⁄ ET LOKANTASI, Uluda¤ Kebab’›n yan›s›ra ifltah›n›z› kabartacak di¤er et çeflitle- ri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya¤l›, ara s›cak ve tatl› çeflitlerini de bulabilece¤iniz menüsü ile hizmeti- nizdedir. Bangabandhu Bulvar› No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (0.312) 240 44 88-89 - Fax: (0.312) 240 97 00

 • Bakanlara Uluda¤’da Tand›r Ziyafeti

  D E N ‹ Z C ‹ L E R • A R M A D A • Ç A Y Y O L U • P A N O R A • F L O R Y AUluda¤’›n Dostlar›

  54y›ld›r Ankara’da Denizciler caddesindehizmet veren Uluda¤ Kebapç›s› bakan- lar› a¤›rlad›. Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çi-

  çek, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Eski

  Bakanlardan Abdülkadir Aksu, Ali Coflkun,

  Bursa Milletvekili Necati Çetinkaya, Konya

  Milletvekili Ahmet Ifl›k, Çorum Milletvekili

  Ali Yüksel Kavufltu, Konyal› ifladamlar› Meh-

  met fienkal ile ‹brahim Azman ve Keçiören Po-

  liklini¤i sahibi Dr. Ramazan Ayd›n’› genel mü-

  dür Cesim Yoludo¤ru kap›da karfl›lad›. Bakan-

  lar ve misafirlere, Uluda¤ mutfa¤›n›n nefis ke-

  baplar›yla birlikte kuzu tand›r ikram edildi.

  Yemekten sonra bakanlar 54 y›ll›k bir müesse-

  se olan Uluda¤ Kebapç›s›’n›n fleref defterini

  imzalad›lar.

 • D E N ‹ Z C ‹ L E R • A R M A D A • Ç A Y Y O L U • P A N O R A • F L O R Y AUluda¤’›n Dostlar›

  Uluda¤ Kebapç

View more