manual 820

Click here to load reader

Post on 13-Oct-2014

1.079 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BELARUS

MTZ 820.2

UPUTSTVO ZA EKSPLOATACIJU i GARANTNI LIST

21000 NOVI SAD, FilipaVinjia 10, Tel: ++381 (0)21 24-844, 24-557, 420-463, 420-591, Fax: ++381 (0)21 23-77274400 DERVENTA, Derventski put bb, Tel/Fax: ++381 (0)74 835-550

P/O "MINSKI TRAKTORNI ZAVOD" Sva prava su rezervisana. Ova knjiga se ne sme umnoavati ili kopirati u celosti ili delimino bez pismene saglasnosti: P/O "MINSKI TRAKTORNI ZAVOD" i "AGROPANONKA", Novi Sad

Traktori "BELARUS-800", "BELARUS-820.2" "BELARUS-820H", "BELARUS-820P" "BELARUS-900", "BELARUS-920" "BELARUS-550E", "BELARUS-552E" "BELARUS-570", "BELARUS-572" "BELARUS-510E", "BELARUS-512E" "BELARUS-520", "BELARUS-522"

Uputstvo za eksploataciju

FABRIKA TRAKTORA MINSK - BELORUSIJA

POPIS POGLAVLJA

Poglavlje I. Poglavlje II. Poglavlje III. Poglavlje IV. Poglavlje V. Poglavlje VI. Poglavlje VII. Poglavlje VIII. Poglavlje IX.

UVOD MEUNARODNI SIMBOLI MERE BEZBEDNOSTI INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA TEHNIKI PODACI PREPORUENE PRIKLJUNE MAINE SADRAJ GARANTNI LIST

Poglavlje I. UVOD

Uputstvo za eksploataciju traktora "Belarus800", "Belarus-820.2", "Belarus-820H", "Belarus-820P", "Belarus-900", "Belarus-920", "Belarus-550E", "Belarus-552E", "Belarus510E", "Belarus-512E", "Belarus-520", "Belarus-522", "Belarus-570", "Belarus-572" sadri kratke preporuke o uhodavanju, radu i tehnikom odravanju traktora, a namenjeno je rukovaocima. Svi modeli traktora "Belarus" namenjeni su za obavljanje raznih poljoprivrednih radova sa noenim, polunoenim i vuenim prikljunim mainama i oruima. Osim toga traktori mogu da se koriste za rad u agregatu sa buldoerima, ekstravatorima, frontalnim utovarivaima, kopaima jama, kao i na specijalnim i transportnim radovima i za pogon stacionarnih maina.

Na traktorima "Belarus-900", "Belarus-920" montiran je sinhronizovan menja, koji dozvoljava obavljanje prebacivanja stepena prenosa, bez zaustavljanja traktora. Traktori "Belarus-820H" imaju nizak klirens i namenjeni su za poljoprivredne radove na nagibima do 160. Traktori "Belarus-820P" namenjeni su za radove na tlu sa poveanom vlagom za gajenje pirina, kao i za obradu i planiranje povrina zalivenih vodom i vodoplavnih terena. Dugotrajan i pouzdan rad traktora umnogome zavisi od potovanja pravila eksploatacije i tehnikog odravanja, koja su navedena u ovom uputstvu, te ga pre poetka eksploatacije traktora paljivo izuite.

Tab. 1. Modeli traktora "BELARUS" i njihove modifikacijeModel traktora"Belarus-800" "Belarus-820.2" "Belarus-900" "Belarus-920" "Belarus-820H" "Belarus-820P" "Belarus-510E" "Belarus-512E" "Belarus-520" "Belarus-522" "Belarus-550E" "Belarus-552E" "Belarus-570" "Belarus-572"

Marka dizel-motoraD-243 D-243 D-243 D-243 D-243 D-243 D-244 D-244 D-242 D-242 D-244 D-244 D-242 D-242

Koncepcija pogona4x2 4x4 4x2 4x4 4x4 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 Kabina (varijante I, II, III); Kabina (varijante I, II, III); Kabina (varijante I, II); Kabina (varijante I, II); Kabina (varijante I, II); Kabina (varijante I, II); Kabina (varijanta III); Kabina (varijanta III); Kabina (varijanta III); Kabina (varijanta III); Kabina (varijante I, II); cirada-kostur; bez kabine Kabina (varijante I, II); cirada-kostur; bez kabine Kabina (varijante I, II); cirada-kostur; bez kabine Kabina (varijante I, II); cirada-kostur; bez kabine

Primedbacirada; bez kabine cirada; bez kabine cirada; bez kabine cirada; bez kabine cirada-kostur; bez kabine cirada-kostur; bez kabine cirada-kostur; bez kabine cirada; bez kabine cirada; bez kabine cirada; bez kabine

3

Poglavlje II. MEUNARODNI SIMBOLI

Fabrika proizvoaa primenjuje standardne meunarodne simbole o upotrebi instrumenata i organa upravljanja.

SIMBOLI Osvetljavanje kabine Veliko svetlo Oboreno svetlo Pokaziva pravca kretanja traktora Sirena Instrumenti Ventilator Ispira vetrobrana Brisa vetrobrana Poziciona svetla Sporo Indikator brine Brzo Prednji pogonski most ukljuen Prednji pogonski most ukljuuje se automatski Prednji pogonski most iskljuen Ukljuiva startera Sveica za paljenje Neutral Prikljuno vratilo iskljueno Prikljuno vratilo ukljueno Blokiranje diferencijala Reduktor Lagano podeavanje Obrtno vratilo uredjaja za prikljuivanje Hidraulina prikljuna kuka Zapuenost preistaa vazduha Pritisak ulja u sistemu za podmazivanje dizelmotora Optereenje dizel-motora Temperatura ulja u transmisiji Blokiranje diferencijala Parkirna konica Plafonjera kabine i zadnje svetlo Pokaziva pravca prikolice Glavna konica Brisa i ispira vetrobrana Poziciona svetla Osvetljavanje instrumenta i pozicionih svetala

4

Poglavlje III. MERE BEZBEDNOSTI 3. Dosledno potovanje mera bezbednosti i tano ispunjavanje pravila o upravljanju traktorom obezbeuju potpunu sigurnost prilikom rada na njemu. MERE BEZBEDNOSTI PRI RADU TRAKTOROM Pre pokretanja dizel-motora treba da bude ukljuena parkirna konica, poluga prikljunog vratila (PV) treba da bude u poloaju "Iskljueno", poluga promene stepena prenosa u poloaju "Neutral". Ne pokreite dizel-motor i ne koristite poluge upravljanja, ako se ne nalaze na radnom mestu rukovaoca. Pre nego to pokrenete traktor sa mesta, upozorite signalom ljude koji se nalaze oko njega i one koji rade na prikljunim maina. Ne naputajte traktor dok se on kree. Pre izlaska iz kabine zaustavite dizel-motor i PV i ukljuite parkirnu konicu. Ne zaustavljajte traktor na padinama. Ako ga treba zaustaviti, ukljuite 1. stepen prenosa i zakoite ga parkirnom konicom. Ne radite na traktoru u zatvorenoj prostoriji bez neophodne ventilacije. Izduvni gasovi mogu biti uzrok smrti. Ako su dizel-motor ili sistem za upravljanje zatajili, odmah zaustavite traktor, jer se njime teko upravlja. Prikljuite druge maine tek kada se hidraulina kuka, vuni ureaj ili poprena poteznica nalaze u donjem poloaju. Koristite klin, koji mora biti osiguran. Ne radite ispod podignutih pogonskih maina. Pri dugotrajnom stajanju traktora ne ostavljajte prikljunu mainu u podignutom poloaju. Ako se prednji deo traktora podie od zemlje prilikom prikljuivanja tekih maina i orua u tri take, montirajte prednje tegove ili tegove na prednje tokove. Pre podizanja ili sputanja noenog orua, kao i pri zaokretanju traktora, prethodno se uverite da ne postoji opasnost da e te nekoga zakaiti ili naii na neku prepreku. Kardansko vratilo, koje prenosi rotaciono kretanje od prikljunog vratila traktora na radne organe maine ili orua treba da bude zatieno. Budite oprezni prilikom posluivanja akumulatora, jer ako elektrolit dospe na kou, izaziva opekotine. Uverite se da su pravilno nameteni svi pomoni ureaji ili dopunske opreme i da su oni namenjeni za korienje sa traktorom. Zapamtite, da Va traktor, ako se nepravilno koristi, moe da bude opasan kako za rukovaoca, tako i za druge osobe. Ne koristite ureaj, koji nije namenjen za upotrebu traktorom.

1.

1. 1.

OPTE PREPORUKE Paljivo proitajte uputstvo za rukovaoce pre korienja traktora. Nedovoljno znanje o eksploataciji traktora moe da prouzrokuje nesreni sluaj. Upravljanja traktorom doputa se samo specijalno pripremljeni i kvalifikovanim rukovaocima. Ako je traktor opremljen bezbednosnim kaiem. koristite ga prilikom rada. Ako traktor nije opremljen bezbednosnim kaiem, obratite se dileru, Ne dozvoljavajte prevoenje putnika u kabini ako nema dopunskog sedita. U kabini nema drugog sigurnog mesta za putnika. 2.

3.

2. 3.

4. 5. 6.

4.

7.

2.

MERE BEZBEDNOSTI ZA VREME ODRAVANJA TRAKTORA Pre poetka rada paljivo pregledajte traktor, vuenu mainu, noeno orue i poluge za prikljuivanje orua. Rad ponite tek poto se uverite u njihovu potpunu ispravnost. Vuene poljoprivredne maine i transportne prikolice moraju da imaju krute sprege, koje onemoguuju njihovo klaenje i naletanje na traktor prilikom transportovanja. uvajte traktor i opremu, naroito konice i sistem za upravljanje u pouzdanom i sposobnom za rad radi, obezbeenja Vae bezbednosti. Sve operacije u vezi sa ienjem dizel- motora i traktora, pripremanjem za rad, tehnikim odravanjem itd. obavljanje samo kada je motor zaustavljen, a traktor zakoen. Sistem za hlaenje radi pod pritiskom, koji regulie ventil u poklopcu grla za ulivanje vode. Opasno je skidati poklopac na vruem dizel-motoru. Uvek polako okreite poklopac, radi smanjenja pritiska, a zatim ga skinite. Prilikom izlivanja vrue vode iz hladnjaka, ulja iz kartera dizel-motora i iz rezervoara za ulje hidraulinog sistema uvajte se opekotina. Nemojte da puite prilikom punjenja traktora gorivom, odravanja sistema goriva i kontrole akumulatora. Ne obavljajte nikakve promene ili modifikacije u traktoru ili njegovim sastavnim delovima, bez konsultacija sa proizvoaem.

8.

1.

9.

10.

11.

2.

3.

12.

4.

13.

14. 15.

5.

6.

4.

MERE BEZBEDNOSTI PRI UPRAVLJANJU TRAKTOROM

5

Poglavlje III. MERE BEZBEDNOSTI 1. 1. Da bi se izbeglo prevrtanje, budite paljivi prilikom vonje traktora. Birajte brzinu kretanja koja odgovara putnim uslovima, naroito prilikom vonje na ravnom terenu, pri prelazu preko jaraka, nagiba i pri zaokretima. Prilikom rada na padinama treba poveati razmak tokova traktora do 1.800 mm. Ne pravite nagle zaokrete pri punom optereenju i velikoj brzini vonje. Pri korienju traktora na transportnim radovima: a) poveajte razmak tokova traktora najmanje do 1.600 mm; b) blokirajte pedale konica, proverite, i po potrebi, podesite konice da rade istovremeno; c) proverite stanje instrumenata svetlosne i zvune signalizacije; d) transportne prikolice treba da imaju krutu vezu i da se spajaju bezbednosnim lancem ili sajlom; e) ne sputajte se nizbrdo s iskljuenim prenosom (kotrljanjem). Vozite u istom stepenu prenosa kako nizbrdo, tako i uzbrdo; f) zabranjuje se rad sa prikolicom bez autonomnih konica, ako njena masa premauje polovinu opte fabrike mase traktora; Prilikom rada na traktoru "Belarus-820P" koristite ga u brzinama koje ne premauju 27 km/h. Zabranjuje se demontiranje mehanizma blokiranja 9-tog stepena prenosa. Prebacujte duga svetla na oboreno svetlo kada nou nailaze vozila u susret. Uverite se da su pravilno podeeni farovi kako ne bi oslepljivali vozaa u vozilu koje se kree u susret. Pri radu sa opremom koju pokree PV, zaustavite dizel-motor, uverite se da se potpuno zaustavi PV, pre nego to izaete iz kabine i odvojite orue. Ne nosite iroku odeu prilikom rada sa PV ili u blizini ureaja koji se obre. Pri radu sa stacionarnim mainama, koje pokree PV, uvek ukljuujte parkirnu konicu i blokirajte zadnje tokove sa prednje i zadnje strane. Ne obavljajte ienje, podeavanje ili odravanje opreme, koju pokree PV za vreme rada dizelmotora. Uverite se da je prikljuno vratilo zatieno i ako se PV ne koristi, stavite na izvod PV kapicu. MERE BEZBEDNOSTI U SISTEMU ZA GORIVO NA TRAKTORU Nikada ne sipajte u dizel-gorivo benzin ili smee. Te kombinacije mogu da stvore poveanu opasnost paljenja ili eksplozije. Nikada ne skidajte poklopac rezervoara za gorivo i ne punite ga gorivom za vreme rada dizel-motora. Nemojte da puite prilikom punjenja traktora gorivom. Ne punite rezervoar za gorivo do kraja. Ostavljajte mesto za irenje goriva. Uvek hermetino zatvarajte poklopac rezervoara za gorivo. Pravilno koristite letnje i zimske vrste goriva. Punite rezervoar za gorivo krajem svakog dana, radi smanjenja none kondenzacije vlage.

2. 3.

2. 3. 4.

4.

5.

6.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.

6.

5.

MERE BEZBEDNOSTI PRI UPRAVLJANJU PRIKLJUNIM VRATILOM

6

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU I KONTROLNI INSTRUMENTI I ORGANI ZA UPRAVLJANJE

Kabina (varijanta I)Sl. 3.

3. Blokovi kontrolnih sijalica (sl. 3)1 - 14 - dugmeta za proveru radne sposobnosti bloka kontrolnih sijalica; 2 - zapuenost preistaa vazduha; 4 - pritisak ulja u sistemu podmazivanja dizel-motora; 8 - veliko svetlo; 11 - pokaziva pravcaskretanja traktora; 12 - pokaziva pravca skretanja prikolice; 13 - parkirna konica (3, 5, 6, 7, 9, 10 - kontrolne sijalice se ne koriste na traktoru).

Sl. 1.

1. Gornja tabla (sl. 1) 1 - prekida elektrinog brisaa vetrobrana; 2 - prekida ventilatora; 3 - prekida zadnjih farova; 4 - recirkulacioni zasloni; 5 - polugica za ukljuivanje plafonjere kabine.

Sl. 4.

Sl. 2. 2. Tabla instrume nata (sl. 2)1 - ruica za upravljanje blokiranjem diferencijala; 2 - prekida pozicionih svetala; 3 - toki za upravljanje roletnom hladnjaka sistema hlaenja; 4 - ampermetar; 5 - pokaziva nivoa goriva; 6 - pokaziva pritiska vazduha u pneumatinom sistemu; 7 - pokaziva temperature rashladne tenosti u dizel-motoru; 8 - pokaziva pritiska ulja u sistemu podmazivanja dizelmotora; 9 - blokovi kontrolnih sijalica; 10 - pokaziva broja obrtaja 11 - ukljuiva brzine kretanja i startera; 12 - preklopnik pokazivaa pravca, oborenog i velikog svetla i sirene; 13 - ruica fiksacije toka upravljaa; 14 - ukljuiva sredstava olakanja pokretanja dizel-motora; 15 - prekida ispiraa vetrobrana.

4. Organi za upravljanje (sl. 4)16 (16*) - poluga (pedala) za ukljuivanje sniavajueg reduktora; 17 - poluga zaprebacivanje stepena prenosa (osnovna varijanta); 17* - poluga za prebacivanje stepena prenosa (po narudbini); 18 - ruica za upravljanje razvodnikom (samo za "Belarus820.2", "Belarus-820H", "Belarus-820P", "Belarus--920", "Belarus-552E", "Belarus--572"); 19 - poluga za upravljanje parkirnom konicom; 20 - poluga za upravljanje dovodom goriva; 21 - poluga za upravljanje regulatorom; 22 - poluga za upravljanje prikljunim vratilom (PV); 23 - poluga za kontrolu sile, pozicije i meovita kontrola (po porudbini); 24 - prekida "mase"; 25 - ruica za upravljanje mehanizmom fiksacije ureaja za prikljuivanje orua; 26 - ruica za upravljanje hvataima hidrauline kuke;

7

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU

5. Tabla instrume nta, gornja tabla kabine i organi za

Kabina (varijanta II)

Sl. 5.

upravljanje (sl. 5)1 - ruica za upravljanje blokiranjem diferencijala: 2 - dugme elektrinog ispiraa vetrobrana; 3 - toki za upravljanje roletnom hladnjaka sistema za hlaenje; 4 - preklopnik oborenog i velikog svetla; 5 - dugme sirene; 6 - preklopnik pokazivaa pravca; 7 - indikator zapuenosti preistaa vazduha; 8 - kontrolna sijalica havarijskog pada pritiska ulja u dizelmotoru; 9 - kontrolna sijalica pokazivaa pravca; 10 - pokaziva temperature rashladne tenosti u dizel-motoru; 11 - kontrolna sijalica ukljuivanja parkirne konice; 12 - ampermetar; 13 - kontrolna sijalica velikog svetla; 14 - pokaziva pritiska vazduha u pneumatinom sistemu; 15 - pokaziva pritiska ulja u sistemu za podmazivanje dizelmotora; 16 - obrtobrzinometar sa brojaem asova rada; 17 - titnik za sunce; 18 - prekida brisaa vetrobrana; 19 - prekida ventilatora; 20 - prekida zadnjih farova; 21 - pokaziva nivoa goriva; 22 - retrovizor; 23 - prekida radio-prijemnika; 24 - polugica prekidaa plafonjere kabine; 25 - kontrolni element stepena zagrevanja spirale elektro grejaa: 26 - ukljuiva startera; 27 - ruica za fiksaciju toka upravljaa; 28 - poluga za upravljanje levim nezavisnim cilindrom; 29 - poluga za upravljanje desnim nezavisnim cilindrom; 30 - poluga za upravljanje zadnjim cilindrom; 31 - runa fiksacija toka upravljaa po visini; 32 - toak upravljaa; 33 - centralni preklopnik; 34 - blokovi topljivih osiguraa kola elektrine opreme; 35 - pedala za upravljanje dovodom goriva (pedala "gasa") 36 - spojna letvica pedala konica; 37 - pedale konica; 38 - ruica havarijskog zaustavljanja dizel-motora; 39 - pedala kvaila.

8

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU

Sl. 8. Sl. 6.

8. Organi za upravljanje (sl. 8)1 - pedala spojnice (kvaila) 2 - pedala za upravljanje dovodom goriva (pedala gasa); 3 - poluga za ukljuivanje sniavajueg reduktora. Poluga ima dva poloaja: krajni zadnji - direktni prenos, krajnji prednji - sniavajui prenos; 4 - pedala glavnih konica; 5 - spojna letvica pedala konica; 6 - poluga za upravljanje zadnjim prikljunim vratilom (PV); 7 - poluga za upravljanje razvodnikom (samo za Belarus820.2", "Belarus-512E", "Belarus-522"); 8 - poluga za upravljanje parkirnom konicom; 9 - poluga izbora stepena prenosa; 10 - poluga za upavljanje regulatorom; 11 - ruica za upravljanje hvataima hidrauline kuke

6. Organi za upravljanje (sl. 6)40(40*) - poluga (pedala) za ukljuivanje sniavajueg reduktora) 41 - ruica za upravljanje razvodnikom (samo za "Belarus820.2", "Belarus-820H", "Belarus-820P", "Belarus--920", "Belarus-552E", "Belarus--572"); 42 - poluga za upravljanje parkirnom konicom; 43 - poluga za upravljanje dovodom goriva (ruica gasa); 44 - poluga za upravljanje regulatorom; 45 - poluga za upravljanje prikljunim vratilom (PV); 46 - ruica za kontrolu sile, pozicije i meovita kontrola (po porudbini); 47 - prekida "mase"; 48 - graninik hoda poluge za upravljanje regulatorom; 49 - ruica za upravljanje mehanizmom fiksacije ureaja za prikljuivanje orua; 50 - poluga izbora stepena prenosa (osnovna varijanta); 50* - poluga izbora stepena prenosa (po narudbini); 51 - ruica za upravljanje hvataima hidrauline kuke; Kabina (varijanta III)

7. Tabla instrumenata (sl. 7)1 - poluga upravljanja dovodom goriva (ruica gasa); 2 - pokaziva nivoa goriva; Ostali kontrolno-merni instrumenti i organi za upravljanje v.p. 6.

Sl. 7.

9. Organi za upravljanje

9Sl. 11.

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU

11. Upravljanje regulatorom dubine rada (sl. 11)6 - poluga za upravljanje regulatorom; 7 - fiksator; 8 - graninik hoda poluge za upravljanje regulatorom;

Sl. 9.

hidraulinim sistemom traktora sa hidraulinim poveanjem adhezione teine (sl. 9)1 - poluga za upravljanje desnim nezavisnim cilindrom; 2 - poluga za upravljanje levim nezavisnim cilindrom; 3 - poluga za upravljanje zadnjim cilindrom; 4 - poluga za upravljanje hidraulinim poveanjem adhezione teine 5 - runo podeavanje pritiska u zadnjem cilindru za hidrauliko poveanje adhezione teine Poloaj poluga 1, 2, 3: - "Podizanje", N - "Neutrala"; II "Sputanje" - ne fiksira se (polugu pridravajte rukom); III "Plivajui". Poloaj poluge 4: I - "Smanjenje pritiska" - ne fiksira se (polugu pridravajte rukom); II - "Ukljuena", III "Iskljuena", IV - "Zakljuano".

Sl. 12.

11. Organi zaupravljanje hidraulinim sistemom traktora bez hidraulinog podeavanja adhezione teine (sl. 12)1 - poluga za upravljanje desnim nezavisnim cilindrom; 2 - poluga za upravljanje levim nezavisnim cilindrom; 3 - poluga za upravljanje zadnjim cilindrom Poloaji poluga 1, 2 i 3 navedeni su u p.9.

Sl. 10. Sl. 13.

10. Tablice za upravljanje hidraulinim sistemom traktora sa hidraulinim poveanjem adhezione teine (sl. 10)

13. Upravljanje pumpom hidraulinog sistema (sl. 13) Poluga za ukljuivanje pumpe hidraulinog sistema ima dva poloaja: I - "Pumpa ukljuena", II- "Pumpa iskljuena". Radi premetanja poluge treba je osloboditi od fiksacije potezanjem ruice 1, prethodno smanjite broj obrtaja dizel-motora do minimalnog.

10

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU0 - iskljueno; II - ukljuen elektrobakljeni greja; III - ukljueni elektrobakljeni greja i starter. Radi pokretanja dizel-motora okrenite klju ukljuivaa u poloaj II. Kroz 25-30 s, kada se spirala kontrolnog elementa 1 usija do intenzivno crvene boje, okrenite klju ukljuivaa u poloaj III i ukljuite starter (maksimum na 15 s). Ako se dizel-motor ne pokree, ponovo ukljuite starter. Preporuuje se uzastopno najvie tri puta ukljuivanje startera

Sl. 14.

14. Signalizator bonog naklonaU traktore "Belarus-820H" ugrauje se signalizator bonog naklona 1, koji obezbeuje zvunu i svetlosnu signalizaciju kada traktor dostigne opasan ugao naklona, a takoe vizuelnu orijentaciju rukovaoca prema indikatoru 2. Ukljuivanje instrumenata obavlja se pregibnim prekidaem 3. Kada se upali sijalica 4 zelene boje to je dokaz da je instrument ispravan i da je ugao nakolona trakora manji od 20. Ako je ugao naklona 20 ili vei treba da se ukljui sijalica 5 crvene boje i sirena traktora.

Sl. 16. u intervalu 30-40 s.

16. Ukljuiva na tabli instrume nata (kabina, varijanta I, slika 16) ima etiri poloaja:0 - iskljueno; I - ukljuivanje instrumenata; II - ukljuivanje startera (nefiksirano); III - napajanje radioprijemnika (obrtanje kljua u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu). Radi pokretanja dizel-motora okrenite klju ukljuivaa u poloaj II (maksimum na 15 s). Ako se dizelmotor ne pokree, ponovo ukljuite starter. Radi pokretanja dizel-motora pri temperauri vazduha minus Sl. 19. 5C i manje ukljuite ukljuiva 1 sredstava olakanja pokretanja dizel-motora. Za 25-30 s, kada se spirala kontrolnog elementa usija do intenzivno crvene boje, okrenite klju ukljuivaa u poloaj II i ukljuite starter. Posle pokretanja dizel-motora iskljuite ukljuiva 1.

II

PREKIDA GREJAA

Sl. 15.

15. Ukljuiva na tabli instrume nata (kabina, varijante II, III) ima tri poloaja (sl. 15):

III

SEDITE RUKOVAOCA

11

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU Da bi uslovi za rad na traktoru bili udobniji, sedite se moe podesiti.ili nazad); 3 - poluga za podeavanje nagiba naslona sedita; 4 - regulator nagiba podlaktnika.

Sl. 17. 17. Pomeranje sedita u uzdunom pravcu (napred ili nazad)(sl. 17) - pomeranjem poluge 1 ulevo. Pomeranje sedita po visini i nagib na stranu - oslobaajui ruicu 2 istovremeno ili jednu za drugom. 18. Podeavanje po masi vozaa (sl. 18) - obrtanjem ruice u

Sl. 21.

Sl. 18. pravcu kretanja kazaljke na satu ili u suprotnom pravcu. Pri obrtanju ruice u pravcu kretanja kazaljke na satu poveava se nosivost, u suprotnom pravcu - se smanjuje.

Sl. 20.

21. Prekida "mase"19. Podeavanje nagiba naslona (sl. 19) - obrui ga iz krajnjeg zadnjeg poloaja napred do poloaja koji eli rukovalac. Prethodno treba nagnuti naslon sedita napred do kraja (pri tome fiksator 1 ostaje u otvorenom poloaju), a zatim pomeriti u krajnji zadnji poloaj. Fiksator 1 se pri tome zatvara sa obe strane. Prekida ima dva poloaja: I - "Ukljuen" II - "Iskljuen"

V KON ICE

IV

SEDITE RUKOVAOCA "BOSTROM"

* GLAVNE KONICE

20. Sedite ima sledea podeavanja (sl.20):1 - ruicu podeavanja sedita prema masi rukovaoca; 2 - polugu za pomeranje sedita u uzdunom pravcu (napred

12Sl. 24.

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU 24. Parkirna konica (sl. 24) name njena je za zadravanje traktora na mestu na parkingu.Zabranjeno je koenje traktora parkirnom konicom (dozvoljeno je havarijsko koenje traktora samo u sluaju kvara glavnih konica).

Sl. 22.

22. Pri kretanju traktora u velikim brzinama pedale glavnih konica moraju biti spojene polugicom (sl. 22)Pri naglim zaokretima dozvoljava se usporavanje odgovarajueg toka (desnog ili levog), u tom smislu prethodno deblokirajte pedale konice.

Sl. 25.

25. Radi poveanja efikasnosti koenja traktora (sl. 25) "Belarus-820H" i "Belarus-820P"predvieno blokiranje upravljanja pogona prednjeg vodeeg mosta i parkirne konice. Pri ukljuivanju parkirne konice preko poluge 1 automatski se ukljuuje pogonski vodei most.

VI PRIP REMA TRAKTO RASl. 23. Prilikom pripreme traktora za rad uradite sledee: 1) stavite na mesto Sl. 27. ispusne slavine hladnjaka i cilindarskog bloka, koje se prilau uz traktor i uvaju u ambalanom sanduku; 2) proverite nivo ulja u svim rezervoarima koji se pune;

23. Koite lagano (sl. 23), bez trzaja, pritiskujui pedale dokraja, ne zadravajte ih u meupoloaju. Ne drite nogu na pedalama konica bez potrebe, jer to izaziva habanje ploa diskova.

* PARKIRNA KONICA

13

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU3) 4) 5) 6) 7) podmaite mehanizme i agregate traktora konzistentnim mazivom; napunite rezervoare gorivom; napunite vodom ili antifrizom sistem za hlaenje dizelmotora; podesite pritisak vazduha u gumama (v. poglavlje V, tab. 3); skinite akumulatore, dovedite ih u radno stanje i stavite na mesto, prikljuivi ih uz odgovarajue kleme.

VII POSTUPAK POKRETANJA DIZELMOTORAPre pokretanja novog dizel-motora ili takvog koji dugo nije radio, proverite nivo ulja u karteru motora i nivo rashladne tenosti u hladnjaku sistema za hlaenje. Ne dozvoljava se pokretanje dizel-motora bez rashladne tenosti u sistemu za hlaenje. Sl. 26.

26. Zakoite traktor parkirnom konicom (sl. 26)

28a. Na traktorima sa sinhronizovanim me njaem (sl. 29) poluga izbora stepena prenosa treba da se nalazi u poloaju ukljuivanja reduktora - neutralnom poloaju (N).

27. Uverite se, da se poluga izbora stepena prenosa nalazi u poloaju ukljuivanja reduktora neutralnom poloaju (N) (sl. 27).

Sl. 30.

29. Ukljuite prekida "mase" (sl. 30).

Sl. 28.

28. Po narudbini kupca (sl. 28) poluga izbora stepena prenosa moe da bude nametena sa desne strane. U neutralnom poloaju (N) poluga mora slobodno da se obre.

Sl. 31.

14Sl. 29.

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU 30. Namestite polugu 2 (sl. 31) upravljanja dovodom goriva u poloaj maksimalnog dovoda. Pri tome poluga 1 upravljanja regulatorom treba da se nalazi u poloaju N - "Neutrala", a poluga 3 upravljanja PV u poloaju "Iskljueno".Okrenite klju ukljuivaa instrumenata i startera na ploi instrumenata i pokrenite dizel-motor (v.p.15 ili 16). Radi pokretanja dizel-motora zimi (pri temperaturi vazduha minus 5C i nie) zagrejte ga vrelom vodom. Ako je sistem za hlaenje napunjen antifrizom, zagrejte dizel-motor elektrogrejaima. PANJA! Ne pokreite dizel-motor vuenjem traktora. Obavezno pre ukljuivanja startera iskljuite kvailo, PV, pumpu hidraulinog sistema i kompresor. Posle pokretanja dizel-motora pazite na pokazivanja kontrolno-mernih instrumenata (temperaturu rashladne tenosti, pritisak ulja u sistemu za podmazivanje dizel-motora). Rad dizel-motora nije poeljan u praznom hodu vie od 15 min. Sl.33.

31. Pritisnite do kraja pedalu kvaila (sl. 32). 32. Stavite polugu za uljuivanje reduktora (sl.33) u nuan poloaj i zatim ukljuite potreban stepen prenosa, iskljuite parkirnu konicu.Ako se stepen prenosa ne ukljuuje odmah, vratite polugu za prebacivanje stepena prenosa u poloaj N, ovla otpustite, a zatim opet pritisnite pedalu kvaila i ukljuite potreban stepen prenosa.

VIII POKRETANJE TRAKTORA SA MESTAPosle pokretanja dizel-motora podesite polugom 2(v.p. 30) mali broj obrtanja radilice dizel-motora. Pri radu na traktoru koristite pedalu upravljanja dovodom goriva (pedala gasa).

Na traktorima sa sinhronizovanim menjaem kretanje traktora s tekim prikolicama preporuuje se poinjati s 2. stepenom prenosa II dijapazona pri ukljuenom sinhronizovanom reduktoru (poloaj L). Prelazite postepeno, bez zaustavljanja traktora, na 4. stepen prenosa. Iskljuivanje reduktora (poloaj H) obezbeuje kretanje traktora brzinom 33,4 km/h (sl. 34). Ukljuivanje svih stepena prenosa, osim 1. i kretanja unazad (R), obavljajte dok se traktor kree. Posle poetka rada i zagrevanja rashladne tenosti u sistemu za hlaenje dizel-motora do radne temperature 70 ... 95C odravajte tu temperaturu postepenim otvaranjem zavesice hladnjaka.

IX

ZAUSTAVLJANJE TRAKTORA

Radi zaustavljanja traktora uradite sledee: 1) smanjite broj obrtaja radilice dizel-motora; 2)pritisnite pedalu kvaila; 3) stavite polugu za prebacivanje stepena prenosa u poloaj N; 4) zakoite traktor pomou pedala glavnih konica, a zatim parkirnom konicom. Radi neodlonog zaustavljanja traktora istovremeno do kraja pritisnite pedalu kvaila i pedale obeju konica.

X

ZAUSTAVLJANJE DIZEL-MOTORA

Pre zaustavljanja dizel-motora pustite ga da radi sa malim brojem obrtaja radilice, radi smanjenja temperature ulja i rashladne tenosti. Ne preporuuje se zaustavljanje dizel-motora pri visokoj temperaturi rashladne tenosti. Radi zaustavljanja dizel-motora uradite sledee:

Sl.32.

15

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU1) 2) iskljuite polugom dovod goriva; iskljuite prekida "mase". Kontrolna sijalica na ploi instrumenata (kabina, varijante II, III) treba da se ugasi. Sve navedene operacije prikazane su u poglavlju V. Poto se uverite da je traktor u ispravnom stanju, pristupite njegovoj eksploataciji.

Posle okretanja kljua ukljuivaa instrumenata i startera u poloaj 0 - "Iskljueno", kontrolna sijalica e se ugasiti (v.p.16). Ali ne zaboravite da iskljuite prekida "mase".

XII BLOKIRANJE DIFERENCIJALA33. Zavisno od uslova za rad ubacite ruicu upravljanja blokiranjem diferencijala u jedan od poloaja.

XI

RAZRAIVANJE TRAKTORA

Novi traktor u poetnom periodu eksploatacije treba da proe razraivanje u toku najmanje 30 h, od njih prvih 15 h na lakim transportnim radovima, a ostalo vreme na lakim poljskim radovima, uz korienje hidraulinog sistema. U vreme razraivanja ne preoptereujte dizel-motor, pratite pokazivanja instrumenata, ne dopuitajte dimljenje i smanjenje broja obrtaja.

POLOAJ I (sl. 35) BLOKIRANJE DIFERENCIJALA ISKLJUENO - osnovni poloaj ruice. Traktor se koristi pri izvoenju transportnih radova na putevima sa tvrdim kolovozom u uslovima dobrog spoja toka sa podlogom.

Ako se pojave neke nepravilnosti u radu zaustavite traktor i obratite se mehaniaru dilera. Obavljajte svakodnevno tehniko odravanje prema tabeli (v. poglavlje V). Po zavretku razraivanja zajedno sa mehaniare m dilera obavite sledee operacije:

Sl.34.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Sl. 36.

proverite zategnutost privrsnih zavrtnjeva cilindarske glave; proverite zazor izmeu ventila i klackalica; oistite rotor centrifugalnog preistaa ulja; zamenite ulje u karteru dizel-motora; izlijte talog iz grubog i finog preistaa goriva; pregledajte akumulatore i po potrebi dolijte destilisanu vodu; proverite zategnutost kaia ventilatora; isperite preista prethodnog ienja ulja; proverite i po potrebi zategnite spoljanje veze zavrtnjima.

POLOAJ II (sl. 36) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE BLOKIRANJEM. Blokiranje diferencijala je ukljueno stalno sa njegovim automatskim iskljuivanjem pri zaokretu upravljakih tokova za ugao vie od 13 od pravca pravolinijskog kretanja (ruica je pomerena nazad u srednji fiksirani poloaj i okrenuta za 90 u pravcu kretanja kazaljke na satu). Ukljuuje se pri obavljanju svih vrsta poljskih radova.

16Sl. 35. Sl. 37.

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU 34. Pri okretanju poluge 2 (sl. 38) u poloaj I ukljuujePOLOAJ III (sl. 37) PRINUDNO UKLJUIVANJE BLOKIRANJA. Ne zavisi od poloaja upravljakih tokova. Ukljuuje se za savlaivanje prepreka na putu pri obavljanju poljskih i transportnih radova. Ruica se u tom poloaju ne fiksira. PANJA! U reimu prinudnog blokiranja diferencijala (poloaj III) zabranjeno je naglo skretanje traktora. U reimu automatskog upravljanja blokiranjem (poloaj II) brzina traktora na klizavim putevima ne sme da prelazi 10 km/h. prva brzina (540 o/min), pri okretanju u poloaj 2, (1.000 o/min). Pre prebacivanja obrnite za jedan obrtaj zavrtanj I i posle prebacivanja zavrnite ga do kraja.

35. Ukljuivanje nezavisnog ili sinhronog pogona ostvarujte pomou poluge 1, koji se nalazi u kabini ispodsedita rukovaoca. Radi pristupa poluzi 1 skinite poklopac 2 otvora. Pri okretanju poluge 1 (sl. 39) kljuem za navrtke 3 u pravcu kretanja kazaljke na satu do fiksiranog poloaja ukljuuje se nezavisni pogon, pri okretanju u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu do fiksiranog poloaja - sinhroni pogon.

Ukljuite sinhroni pogon (PV) kad motor radi sledeim redosledom:1) 2) potisnite do kraja pedalu kvaila i stavite polugu ukljuivanje PV u poloaj I ili II; pustite lagano pedalu kvaila i istovremeno okreite polugu 1 u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu do fiksiranog poloaja.

Ukljuivanje nezavisnog pogona PV obavljajte pri minimalnim brojevima obrtaja dizel-motora ili pri zaustavljenom dizelmotoru obrtanjem poluge 1 u pravcu kretanja kazaljke na satu. U srednjem poloaju poluge PV iskljueno (neutrala).

36. Na traktorima sa kabinom (sl. 40) (varijante I, II) pri nametanju poluge 1 upravljanje PV u zadnji poloaj PV je ukljueno, a pri postavljanju poluge 1 u prednji poloaj PV je iskljueno.Sl. 38. Na traktorima sa kabinom (sl. 41) (varijanta III) radi ukljuivanja PV, podignite polugu upravljanja 1 u gornji poloaj. U donjem poloaju poluge 1 PV je iskljueno. Poveajte broj obrtaja dizel-motora, a zatim podesite neophodan broj obrtaja PV prema tabeli.

XIII. ZADNJE PRIIKLJUNO VRATILO TRAKTORA "BELARUS-800", "BELARUS-820.2', "BELARUS-820H", "BELARUS-820P", "BELARUS900" I "BELARUS-920"Zadnje prikljuno vratilo (PV) ima u nezavisnom reimu dva broja obrtaja 540 i 1.000 o/min, a u sinhronom reimu - broj obrtaja 3,5 o/m puta (obrtaji PV zavise od brzine traktora), pri tome za "Belarus-820H" - 3,85 o/m puta, za "Belarus-820P" 3,3 o/m puta. Prebacivanje nezavisnog pogona PV sa 540 o/min na 1.000 o/min i obrnuto mehanizmom prebacivanja, koji se nalazi odozdo na kuitu kvaila.

Sl. 40.

17Sl. 39.

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORUPri agregatiranju mainama, predvienim za rad na broju obrtaja PV od 1.000 o/min, ukljuite nezavisni pogon i namestite PV sa dvadesetjednim lebom.

Postupak zamene PV;1) 2) stavite polugu izbora stepena prenosa u poloaj N; zakoite traktor parkirnom konicom.

Sl. 42.

Sl. 41. Tab. 2. Broj obrtaja dizel-motora, o/min 1.700 1.800 2.050 2.150

37. Odvrnite dva zavrtnja, skinite kapak 2 (sl. 42)Broj jebova PV 6 6 6 21 Broj obrtaja PV o/min 560 596 540 1.000 Odvrnite etiri navrtke 4, skinite titnik 1 i plou 3.

2

XIV ZADNJE PRIKLJUNO VRATILO TRAKTORA "BELARUS-510E", "BELARUS-520", "BELARUS-550", "BELARUS-570", "BELARUS-512", "BELARUS-522", "BELARUS-552E", "BELARUS-572",Sl. 43. Zadnje PV ima jednobrzinski nezavisni pogon (sa dizel motorom D-244 broj obrtaja PV je 560 o/min, sa dizelmotorom D-242 - 596 o/min) i sinhroni - sa brojem obrtaja PV 3,5 o/m puta. Za upravljanje koristi se poluga 1 ukljuivanja nezavisnog ili sinhronog pogona (v.p.35) i poluga 1 upravljanja PV (v.p.36).

38. Odvrnite est zavrtnjeva (2) (sl. 43), skinite plou i izvadite PV 1.Namestite drugo PV u otvor sa lebovima, stavite plou i zavrnite est vijaka. Montirajte titnik 3, plat 1 i privrstite ih navrtakama 4 (sl. 42).

XV ZAMENA PVPri agregatiranju mainama, predvienim za rad na broju obrtaja 540 o/min. ukljuite nezavisni pogon i montirajte zamenljivo PV sa est lebova.

18

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORUXVI PODEAVANJE UREAJA ZA PRIKLJUIVANJE ORUA ZA RADNI ILI TRANSPORTNI POLOAJNoena maina (orue) prikljuuje se za traktor u tri take, u zglobove donjih poluga i gornju centralnu polugu (topling). Posle prikljuivanja maine (orua), postaviti je u horizontalni poloaj pomou desne podizne poluge i gornje centralne poluge.

Sl. 45.

kretanja kazaljke na satu, ako se gleda odozgo, duina podizne poluge se poveava.

Sl. 44.

39. Ne podeavajte levu podiznu polugu pri radu prikljunim oruima, njegova duina mora da bude konstantna i jednaka 475 mm (sl. 44).

Sl. 46.

41. Za dobijanje jednake dubine oranja prednjim i zadnjim plunim telom podeavajte duinu gornje poluge 1 okretanjem cevi pomou ruice 2, prethodno odvrnuvi kontra navrtku 3. Prilikom vonje s mesta na mesto sa prikljuenim oruem za poboljanje prohodnosti agregata skratite gornju polugu (sl. 46). 40. Podeavanje desne podizne poluge (sl. 45) obavljajte ruicom 1. Pri okretanju ruice u pravcu

19

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU 43. Pri spoljanjem blokiranju donjih poluga podeavanje obavljajte sledeim redosledom (sl. 48):1) spojte ograniavajue lance uz donje otvore konzola 1, to obezbeuje slobodno klaenje u radnom poloaju i zatezanje lanaca pri podizanju orua u transportni poloaj za smanjenje njegovog klaenja u poprenoj ravni; prikljuite orue uz zglobove donjih i gornje poluge; maksimalno produite ograniavajue lance obrtanjem zatega 2; podesite duinu desne vertikalne poluge na zadatu dubinu obrade (pri radu plugovima); podignite orue u transportni poloaj i uvrui zatege 2 zategnite lance tako, da se oni neznatno ugibaju, osiguravajui klaenje orua najvie na 20 mm u svaku stranu; privrstite poloaj zatega kontra navrtkama.

2) 3) 4) 5)

Sl. 47. 6)

42. Pomou dvostrukih zavrtnjeva za podeavanje 1 (sl. 47) obavite zatezanje lanaca, koji obezbeuju potrebno klaenje orua u transportnom poloaju. Pri unutranjem blokiranju donjih poluga (sl. 47) obavljajte podeavanje, pridravajui se sledeeg redosleda:1) 2) 3) 4) uvrnite zavrtnje za podeavanje 1 u konzole do kraja; podignite orue tako da njegovi radni organi ne dodiruju zemlju; podesite duinu desne vertikalne poluge na zadatu dubinu obrade (pri radu plugom); podesite duinu ograniavajuih lanaca okretanjem zatega 2 tako, da se osigura sloboda klaenja zglobova donjih poluga za noene plugove u horizontlnoj ravni na 125 mm u svaku stranu od srednjeg poloaja; podignite orue u transportni poloaj, odvrui zavrtnjeve 1 iz konzola, zategnite lance tako, da imaju neznatan ugib, obezbeujui klaenje orua najvie na 20 mm u svaku stranu; privrstite zavrtnjeve i osigurajte ih kontra navrtkama. Svako menjanje duine desne vertikalne poluge pratite podeavanjem zavrtnja 1 desne konzole, radi obezbeenja samoblokiranja ograniavajuih lanaca.

Radi obezbeenja potpunog blokiranja donjih poluga u radnom poloaju prikljuite ograniavajue lance uz drugi odozdo otvor u konzoli 1 i maksimalno skratite duinu lanca.

Za obradu kultura sa visokim stabljikama, traktori (po narudbini kupca) mogu biti kompletirani konzolom 3 za nametanje donjih poluga ureaja za prikljuivanje orua. Konzole su smetene 110 mm iznad ose donjih poluga. U tom sluaju blokirajui lanci se nametaju samo spolja i privruju pri nepotpunom blokiranju uz drugi odozgo otvor konzole 1, a pri punom blokiranju - uz gornji otvor.

5)

6)

Sl. 49.

44. Pazite, da upor 1 (sl. 49) ventila podeavanja kretanja klipa bude sasvim pomeren uz viljuku 2 ipke glavnog cilindra.

Sl. 48.

21

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORUPri nametanju donjih poluga na dopunske take prtivrenja (konzole s osovinama), zatege treba prikljuiti ka treem odozdo otvoru na konzoli 1 pri radu oruima, koja zahtevaju slobodno klaenje u radnom poloaju, i ka etvrtom otvoru odozdo - pri radu oruima koja zahtevaju blokiranje u radnom poloaju, a takoe sa prikljunim ureajem. Redosled podeavanja teleskopskih zatega je isti kao i pri nametanju zatega na osnovne take.

Sl. 50.

45. Teleskopske zatege (sl. 50) se nametaju samo na traktore sa spoljanjim blokiranjem ureaja za prikljuivanje orua.Pri agregatiranju traktora oruima, koja zahtevaju slobodno pomeranje u radnom stanju, zatege treba prikljuiti uz donje otvore konzola 1.

Redosled podeavanja teleskopskih zatega je sledei:1) 2) 3) 4) izvadite osigura 5 iz zatege; prikljuite uz donje poluge 4 orue i podignite ga ovla da ne dodiruje zemlju; podudarivi otvore unutranje cevi sa lebom spoljanje cevi, umetnite osigura 5; podesite zavrtnjem 2 poloaj unitranje cevi u odnosu na spoljanju tako, da osigura 5 deli napola leb ili da se nalazi blie konzoli; pri tome donje poluge namestite simetrino u odnosu na uzdunu osu traktora. Sl. 51.

XVII UREAJ ZA VUUUreaj za vuu namenjen je za korienje traktora prikljunim mainama koje na terenu rade sa brzinama do 15 km/h.

Pre transportne vonje podignite orue u gornji poloaj i proverite veliinu njegovog klaenja, koje ne sme da premauje 20 mm u svaku stranu. Pri agregatiranju traktora oruima, koja zahtevaju blokiranje u radnom poloaju, teleskopske zatege treba da budu prikljuene uz drugi odozdo otvor konzole 1.

46. Za nametanje ureaja za vuu (sl. 51) u radni poloaj postupak je sledei:1) 2) izvadite osigura klina 6 i osovinicu 3 i skinite poprenu poteznicu 4 ; izvadite rascepku 7 i osovinicu 2 i skinite zadnje krajeve donjih poluga 5; namestite poprenu poteznicu 4 na prednje krajeve donjih poluga 1, postavite osovinicu 3 u otvor 8 i osigurajte sa osiguravajuimklinom 6, postavite osovinicu 2 i osigurajte je sa rascepkom 7;

Redosled podeavanja je sledei:1) maksimalno izvrnite zavrtanj 2 iz unutranje cevi, namestivi ruicu 3 na povrini cevi u istoj ravni sa elom; Izvadite osigura 5 iz zatege; prikljuite uz donje poluge orua i podignite ga ovla da ne dodiruje zemlju; namestite donje poluge simetrino u odnosu na uzdunu osu traktora. i podudarivi otvore unutranje cevi sa otvorima spoljanje, umetnite osigura. 3)

2) 3) 4)

Pri spoljanjem ili unutranjem blokiranju ureaja za vuu pomou zatega podeavajuih lanaca obezbedite njegovo puno blokiranje.

Pre transportne vonje maksimalno uvrnite zavrtanj 2 u cev do potpunog blokiranja orua.

22

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU POTEZNICA

Sl. 54.

Sl. 52.

49. Klatei ureaj za vuu 1 (sl. 54) namenjen je za prikljuivanje uz traktor tekih vuenih poljoprivrednih maina.

47. Ureaja za vuu sa unutranjim blokiranjem 1 (sl. 52)

XIX UREAJ ZA VUU S AUTOMATSKIM HVATANJEM

Sl. 53.

48. Ureaja za vuu sa spoljanjim blokiranjem teleskopskim zategama 1 (sl. 53)Pri nametanju ureaja za vuu sa spoljanjim blokiranjem teleskopskim zategama prikljuite ih uz drugi odozdo otvor konzole 1 (v.p. 45) sledeim redosledom: 1) podigavi ruicu 3, maksimalno izvrnite zavrtanj 2 iz unutranje cevi i namestite ruicu na povrine cevi u istoj ravni sa elom; izvadite osigura 5; ureaj; Sl. 55.

2)

3) prikljuite uz prednje krajeve donjih poluga prikljuni 4) namestite donje poluge simetrino uzdunoj osi traktora ipoklopite prvi otvor unutranje cevi sa strane uinog prstena sa jednim od otvora spoljanje cevi, umetnite osigura 6. Po potrebi uvrui zavrtanj 3 u unutranju cev, potpuno blokirajte prikljuni ureaj.

50. Ureaj za vuu s automatskim hvatanjem name njen je za rad traktora sa dvoosovinskim prikolicama (sl. 55).Ureaj za vuu je privren uz traktor sa dve osovinice. Pri otpremanju iz fabrike ureaj zavvuu se dri samo na jednoj gornjoj osovinici 1. Za nametanje ureaja u radni poloaj potujte sledei redosled: 1) 2) podignite ureaj za vuu i izvadite osovinicu 1, premestite gornju polugu 2 na gornji otvor uzengije; ne sputajui ureaj za vuu, prethodno izvadite donju osovinicu; spustite ureaj za vuu i, podudarivi otvore konzole i uzengije, umetnite donju osovinicu.

PANJA! Zabranjeno je korienje viljuke ureaja zavuu za rad sa prikolicama, pri brzini veoj od 15 km/h.

XVIII KLATEI UREAJ ZA VUU - KLATEA 23

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORUUreaj za vuu montira se u dva poloaja: donji - pri radu traktora sa prikolicama bez korienja zadnjeg PV; gornji - pri radu sa prikolicama, koje zahtevaju pogon zadnjeg PV (u tom sluaju ureaji za vuu se okree za 180) Pri povezivanju traktora sa prikolicom hvatai 4 su voice za oko rude prikolice. Pri kretanju traktora unazad, oko prikolice pritiskuje istureni palac 5, ukopava ga unutar kuita, a zatim ulazi u otvor kuke. Radi razdvajanja traktora, ruicom 3 premestite palac 5 napred i skinite oko rude prikolice sa kuke. PANJA! Zabranjuje se prikljuivanje na ureaj za vuu poluprikolice (jednosovinske prikolice). Pri radu traktora sa prikolicama treba da se stavi osiguraki lanac, Kategoriki je zabranjeno koristiti zadnji ureaj za prikljuivanje orua pri namontiranom na traktoru ureaja za vuu. 3) spustite ruicu 1 upravljanja mehanizmom fiksacije u donji poloaj; 4) namestite polugu upravljanja zadnjim cilindrom u poloaj "Plivajui". Pod uticajem teine prikljunog orua obrtno koleno 2 e se okrenuti i svojim zupcem ui u kontakt sa hvataem 3; Za deblokiranje podignite ureaj za prikljuivanje, namestivi polugu upravljanja zadnjim cilindrom u poloaj "Podizanje" i podignite ruicu 1 u gornji poloaj.

XXI

UPRAVLJANJE PREDNJIM POGONSKIM MOSTOM

XX MEHANIZAM FIKSACIJE UREAJA ZA PRIKLJUIVANJE 51. Mehanizam fiksacije namenjen je za odravanje ureaja za prikljuivanje sa prikljuenom uz njega poljoprivrednom mainom u krajnjem gornjem poloaju od spontanog sputanja pri transportu.

Sl. 57.

52. Poluga upravljanja pogonom prednjeg pogonskog mosta ima tri fiksirana poloaja (sl.57)1 - "Most iskljuen" (donji); 2 - "Most se ukljuuje automatski" (srednji); 3 - "Most ukljuen prinudno" (gornji); Automatsko ukljuivanje koristi se za savladavanje oiglednih putnih prepreka, pri vonji unazad, a takoe pri korienju prednjeg mosta u koionom reimu. Preporuuje se iskljuivanje prednjeg mosta na putevima sa tvrdim kolovozom ili bez kolovoza, gde ne proklizavaju zadnji tokovi. Sl. 56.

Redosled blokiranja ureaja je sledei (sl. 56): 1) otvorite zadnji prozor kabine traktora; 2) podignite ureaj za prikljuivanje u krajnji gornji poloaj, namestivi polugu upravljanja zadnjim cilindrom (v.p.9) u poloaj "Podizanje"

24

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU XXII UPRAVLJANJE UREAJEM ZA PRIKLJUIVANJE ORUA NA TRAKTORIMA "BELARUS-800", "BELARUS-820.2", BEZ KORIENJA UREAJA ZA HIDRAULIKO POVEANJE ADHEZIONE TEINE (KABINA VARIJANTA III)kretanja kazaljke na satu, dok se ne postigne stabilno kretanje noenog orua. Pritisak treba menjati posle prelaenja traktorom u brazdi duge 50-100 m. Pri prolaenju kompaktnih deonica zemljita prebacite polugu 4 u poloaj I - "Smanjenje pritiska". Posle prolaenja kompaktnog sektora otpustite polugu i ona e se vratiti u poloaj II - "Ukljuena". Da ne bi dolo do spontanog sputanja orua, polugu 4 namestite u krajnji gornji poloaj IV - "Zakljuano".

53. Pri radu traktora bez hidraulinog poveivaa adhezione teine namestite polugu 4 upravljanja hidraulinim poveivaem (v.p.9) u poloaj III - "Iskljuena", a poluga 6 (v.p.11) na fiksator 7. Upravljanje ureajem za prikljuivanje ostvarujte polugom 3 (v.p. 9 i 12). Radei sa noenim mainama, koje imaju potporne tokove, koristite samo sledee poloaje poluge 3: I - "Podizanje" i III "Plivajui".

XXIV

UPRAVLJANJE UREAJEM ZA PRIKLJUIVANJE ORUA, UZ KORIENJE RAZNIH NAINA REGULISANJA

Nametati polugu 3 u poloaj II - "Sputanje" pri radu mainama za obradu zemljita je zabranjeno!

Primena jednog ili drugog naina za regulisanje zavisi od agrotehnikih zahteva u pogledu obrade zemljita, stanja zemljita, namene i tehnikih osobina agregatirane poljoprivredne maine Kontrola otpora primenjuje se uglavnom prilikom oranja. Regulisanje pozicijom primenjuje se za orua koja rade nad zemljitem i na oranju, ako su polja ravna.

XXIII

UPRAVLJANJE UREAJEM ZA PRIKLJUIVANJE ORUA NA TRAKTORIMA "BELARUS-800" i "BELARUS-820.2", UZ KORIENJE UREAJA ZA HIDRAULINO POVEANJE ADHEZIONE TEINE (KABINA VARIJANTA III)

Regulisanje visinom primenjuje se samo pri agregatiranju oruima sa potpornim tokovima. Prilikom pripreme za rad obaviti sledee:

Preporuuje se koristiti hidraulini poveiva adhezione teine sa svim noenim i polunoenim mainama sa potpornim tokovima. Pri radu traktora sa hidraulinim poveivaem adhezione teine pridravajte se sledeeg redosleda: 1) 2) namestite polugu 6 (v.p. 11) na fiksator 7 (sl. 11); podesite maksimalni pritisak potpore u zadnjem cilindru hidraulinog sistema, radi ega zavrnite toki 5 (v.p.9) u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu do kraja; na poetku brazde polugu 4 namestite u poloaj I "Smanjenje pritiska" i drite rukom sve dok se noeno orue ne udubi u zemljite pod uticajem sopstvene teine. Istovremeno e poluga 3 upravljanja zadnjim cilindrom pomou mehanizma blokiranja zauzeti poloaj I "Podizanje". Pri uklanjanju ruke sa poluge 4 ona e zauzeti poloaj II - "Ukljuena", jer se u poloaju I "Smanjenje pritiska" poluga 4 ne fiksira; na kraju brazde radi izdizanja orua namestite polugu 4 u poloaj III - "Iskljuena". Kada orue stigne do krajnjeg poloaja, poluga 3 upravljanja zadnjim cilindrom automatski e se vratiti u poloaj N - "Neutral". U sluaju prevremenog vraanja poluge 3 u poloaj N pridrite je rukom u poloaju I - "Podizanje". Sl. 58.

3)

4)

54. Namestite centralnu polugu ureaja za prikljuivanje (sl. 58) na gornji otvor I uzengije. Ako se u procesu rada ne postie velika dubina obrade zemljita, naroito na oranju, namestite centralnu polugu na srednji II ili donji III otvor. Za regulisanje pozicijom nije potrebno premetanje centralne poluge ureaja za prikljuivanje.

Spojite noenu mainu s ureajem za prikljuivanje. Dalje ponavljajte rad u navedenom redosledu. Ako potporni tokovi orua ne kopiraju reljef zemljita, smanjite pritisak potpore u zadnjem cilindru obrtanjem tokia 5 u pravcu Podignite noeno orue nad povrinom zemljita, a zatim da biste ukljuili naine regulisanja silom ili pozicijom, uinite sledee.

25

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU

Sl. 60. Sl. 61.

Sl. 59.

XXV

55. Za ukljuivanje regulisanja silom (sl. 59) premestite preklopnik I napred do podudaranja sa prorezom na poluzi 3 i umetnite u prorez, okrenuvi ga u poloaj II (ulevo od pravca kretanja traktora). Ruicu 2 regulacione slavine okrenite nazadm dok ne nestanu trzaji od korekcije poloaja orua.. Za ukljuivanje regulisanja pozicijom premestite preklopnik I napred do podudaranja sa prorezom na poluzi 4 i umetnite u prorez, okrenuvi ga u poloaj I (udesno od pravca kretanja traktora). Ruicu 2 regulacione slavine stavite na maksimalnu brzinu napred u pravcu kretanja traktora.Ako se regulisanje silom (pozicijom) ne koristi u radu, preklopnik 1 izvadite iz proreza u poloaj N - "Neutral".

UPRAVLJANJE UREAJEM ZA PRIKLJUIVANJE ORUA, UZ KORIENJE REGULATORA NA TRAKTORIMA "BELARUS-800/820.2", "BELARUS-510/512" i "BELARUS520/522" (KABINA, VARIJANTA III)

56. Pre poetka rada namestite polugu 3 (sl. 60) upravljanja zadnjim cilindrom u poloaj N - "Neutral", a polugu 4 upravljanja hidraulinim poveavaem adhezione teine u poloaj IV - "Zakljuano".Ako se poluge 1 i 2 upravljanja nezavisnim cilindrima ne koriste, preporuuje se, za poboljanje unutranje hermetinosti, namestiti te poluge u poloaj III - "Plivajui".

57. Prethodno podigavi orue u transportni poloaj (sl. 61) polugu I upravljanja regulatorom namestite na fiksator 2, a graninik 3 hoda poluge upravljanja regulatorom - u krajnji prednji poloaj.

26

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU

Upravljanje noenim oruima - podizanje, sputanje i regulisanje dubine obrade zemljita - pri nainima za regulisanje silom ili pozicijom obavlja se jednom te istom polugom 1 upravljanja regulatorom

XXVI

UPRAVLJANJE UREAJEM ZA PRIKLJUIVANJE ORUA, UZ KORIENJE REGULATORA NA TRAKTORIMA "BELARUS-800/820.2", " BELARUS-900/920", "BELARUS550/552E" i "BELARUS-570/572" (KABINA, VARIJANTE I, II)

Sl. 62.

58. Pri radu na poetku brazde polugu 1 (sl. 62) upravljanja regulatorom pre mestite napred po zupastom sektoru do sputanja orua. Ukoliko se dalje pre meta poluga, utoliko je vea dubina obrade zemljita.Posle podeavanja orua na potrebnu dubinu fiksirajte u tom poloaju polugu 1 graninikom 3,zavrnuvi leptirastu navrtku.

Sl. 64.

60. Pre poetka rada namestite polugu 3 (sl. 64)upravljanja zadnjim cilindrom u poloaj "Neutral". . Ako se poluge 1 i 2 upravljanja nezavisnim cilindrima ne koriste, preporuuje se, za poboljanje unutranje hermetinosti te poluge nametati u poloaj "Plivajui".

Sl. 63.

59. Na kraju brazde za podizanje orua premestite polugu 1 (sl. 63) upravljanja regulatorom u krajnji zadnji poloaj i pridravajte je do potpunog podizanja orua. Posle zavretka podizanja otpustite polugu i ona e se pod uticajem opruge vratiti na fiksator 2 (regulator iskljuen). 27

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORUUpravljanje oruem pri nainu regulisanja pozicijom podizanje, sputanje i regulisanje dubine obrade zemljita obavljajte polugom 1 (v.p. 60), kao i pri nainu za regulisanje silom. Upravljanje oruem pri nainu za regulisanje visinom podizanje, sputanje - ostvarujte polugom 3 (v.p. 9) Pri tome poluga 1 (v.p. 61) mora da bude u poloaju N - "Neutral". Po narudbini kupca na traktor se montira ureaj, koji obezbeuje, osim regulisanja silom i pozicijom, primenu meovitog (pozicijom - silom) naina za regulisanje. Prebacivanje svih naina za regulisanje ostvaruje se ruicom 46 meaa signala davaa regulisanja silom i pozicijom (v.p.6).

Sl. 65.

64. Poluga A (sl. 68) upravljanja regulatorom ima sledeipoloaj: I-II- "Zona regulisanja"; III - "Neutral"; IV -

61. Na poetka brazde (sl. 65) premestite u krajnji prednjipoloaj graninik 2, a polugu 1 upravljanja regulatorom premetajte napred po prorezu do sputanja orua. Ukoliko dalje napred bude premetena poluga, utoliko je vea dubina

Sl. 68. "Podizanje". B - ruica meaa signala; C - graninik hoda poluge upravljanja regulatorom. Sl. 66. obrade. Posle postizanja potrebne dubine obrade zemljita dovedite graninik 2 ka poluzi 1.

62. Na kraju brazde (sl. 66) radi dizanja polugu 1 premestite u krajnji poloaj "Podizanje" i drite je u tom poloaju do potpunog podizanja orua. Posle zavretka podizanja otpustite polugu i ona e se pod uticajem opruge vratiiti u poloaj N - "Neutral".

65. Ruica B (sl. 69) meaa signala ima sledei poloaj: 0 neutral; I - ne koristi se; II - regulisanje pozicijom; III regulisanje silom; izmeu II i III - meovito regulisanje.

Sl. 67.

Sl. 69.

63. U poetku svake naredne brazde sputanje orua obavljajte pre metanjem poluge 1 napred do graninika 2 (sl. 67).Ako je potrebno bre postizanje dubine rada dozvoljava se kratkotrajno premetanje poluge 1 iza graninika 2.

28

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU XXVII PODEAVANJE RAZMAKA PREDNJIH TOKOVA TRAKTORA "BELARUS-800", "BELARUS-900", "BELARUS"-510E", "BELARUS-520", "BELARUS-550E", "BELARUS570"Razmak prednjih tokova podeava se intervalom 100 mm, pri simetrinom razmetaju tokova. Prethodno dizalicom podignite prednji deo traktora tako da se tokovi odvoje od zemljita.

820P", "BELARUS-920", "BELARUS"552E", "BELARUS-572", "BELARUS512E", "BELARUS-522"Razmak se podeava kontinualno navojnim mehanizmom smetenim na rukavcima prednjeg mosta. Prethodno dizalicom podignite prednji deo traktora tako da ne dodiruje zemlju.

Sl. 70. Sl. 72.

66. Olabavite navrtke 1 zavrtnjeva (sl. 70), skinite rascepke i izvadite privrsne osovinice 2 izvlanih osovina 3, olabavite zategnutost navrtki 4 cevi 5 upravljakih poluga. Pomerite prvo levi, a zatim desnu izvlanu osovinu 3 (istovremeno menjajte duinu upravljakih poluga obrtanjem cevi 5 na veliinu koja odgovara odreenom razmaku tokova).Razmak prednjih tokova, mm 1.350 1.450 1.550 1.650 1.750 Nametanje razmaka 1.850 mm postie se premetanjem tokova. Posle nametanja potrebnog razmaka stavite osovine 2 u otvore, stavite rascepke i pritegnite navrtke 1 do kraja. Spustite prednji deo traktora. Podesite konvergenciju prednjih tokova u granicama 2 - 6 mm (v. poglavlje IV p. 26).

67. Olabavite zavrtnjeve 5 i skinite poklopce 1 (sl. 72).Oslobodite zavrtnjeve 6, odvrnuvi navrtke toliko da se obezbedi slobodno premetanje kuita 7 reduktora kupastih parova. Olabavite zategnutost navrtki 2 cevi upravljakih poluga. Obrui zavrtanja 4 (istovremeno menjajte duinu upravljakih poluga okretanjem cevi 3 u naglavcima), podesite potrebni razmak. Posle nametanja razmaka podesite konvergenciju prednjih tokova u granicama 4-8 mm (v. poglavlje IV p. 26).

Poloaj izvlane osovine

68. She ma nametanja prednjih tokova (sl. 73) na razliite razmake: I - od 1.350 do 1.500 mm; II-preko 1.500 do 1.600 mm; III - preko 1.600 do 1.800 mm.

PRIMEDBA. Pri nametanju razmaka tokova 1.250 mm,cevi 5 upravljakih poluga obavezno zamenite skraenim, koje se isporuuju prema porudbini.

Sl. 73. Za dobijanje razmaka 1.500-1.600 mm, umesto 1.350-1.500 mm (ili obratno) odvrnite navrtke privrenja oboda toka uz disk i okrenite toak tako da konzole oboda prou kroz prorez u disku. Zavisno od potrebnog razmaka namestite odgovarajui uzajamni smetaj oboda toka u odnosu na disk tako kao to je prikazano na crteu.

XXVIII

PODEAVANJE RAZMAKA PREDNJIH TOKOVA TRAKTORA "BELARUS800", "BELARUS-820H", "BELARUS29

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORUZa dobijanje razmaka 1.600-1.800 mm skinite tokove sa diskova i izmenjajte njihova mesta, tj. levi toak stavite na desnu stranu, desni - na levu, ali pazite da pravac obrtanja gume ostane isti (prema strelici nanetoj na bonici) Podeavanje razmaka prednjeg pogonskog mosta sa tokovima 9-20 i hidraulinim cilindrom u upravljakom trapezu obavljajte prema preporukama iz tabele (sl. 74)

XXIX

HIDROZAPREMINSKI UPRAVLJA SA HIDRAULINIM CILINDROM U UPRAVLJAKOM TRAPEZU

70. Traktori "Belarus-550E", "Belarus-552E", "Belarus-570", "Belarus-572", "Belarus-800", "Belarus-820", "Belarus-900", "Belarus-920" (kabina, varijanta I) prema zasebnim narudbinama opremaju se hidrozapreminskim upravljaem 1 tipa "Danfos" sa pumpom-dozatorom i blokom ventila, kao i hidraulinim cilindrom, nametenim u upravljakom trapezu.

Varijanta nametanja oboda

Razmak A, mm

Broj privrsnog otvora hidraulinog cilindra

Hidrozapre minski upravlja tipa "Danfos" (sl. 76),Razmak L, mm

smeten na cevi upravljaa.

1.426 1.517 1.612 1.468 1.559 1.660 1.675 1.765 1.857 *V.p. 72

I II III I II III I II III

349 394 449 349 394 449 349 394 449 Sl. 76.

Sl. 77.

Hidrozapre minski upravlja tipa "Danfos" (sl. 77),smeten na kuitu hidraulinog pojaivaa sistema za upravljanje.

XXX

NAMETANJE HIDRAULINOG CILINDRA PRI PODEAVANJU RAZMAKA PREDNJIH TOKOVA TRAKTORA "BELARUS-800", "BELARUS-900H", "BELARUS-550E", "BELARUS-570",

71. Pri podeavanju razmaka osovinicu 1 (sl. 78)Sl. 75. hidraulinog cilindra nametajte u odgovarajue otvore u konzoli 2.

69. Pri stavljanju tiftova kuita gornjeg kupastog para u kuitu i poklopcu prednjeg pogonskog mosta, tift C nameta se u poloaj I pri H manjem od 70 mm, u poloaj II pri H veem od 70 mm (sl. 75).Razmak prednjih tokova traktora "Belarus-820H" se podeava se analogno u dva intervala: 1.500-1.750 mm i 1.750-1.950 mm. Za nametanje razmaka prednjih tokova 1.750-1.950 mm treba izmenjati mesta tokova. Na traktorima "Belarus-820P"razmak prema prednjim zadnjim tokovima je jednak - 1.900 mm i ne podeava se u eksploataciji.

30Sl. 78.

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORURazmak prednjih tokova,mm 1.450 1.550 1.650 1.750 Broj otvora u konzoli I II III IV Tab. 3 Razmak, mm A. mm

XXXI

NAMETANJE HIDRAULINOG CILINDRA PRI PODEAVANJU RAZMAKA PREDNJIH TOKOVA TRAKTORA "BELARUS-820.2", "BELARUS-920", "BELARUS"-552E", "BELARUS-572"1.350 * 1.400 1.500 1.600 1.800 1.900 2.100 * Gume 11,2-20; 9-20.

Sl. 80. 125 100 50 0 114 64 9

Sl. 79.

72. Pri podeavanju raz maka na potrebnu vrednost, radi obezbeenja jednakih poluprenika zaokreta traktora udesno i ulevo, potrebno je da razmak L (sl. 79) bude:349 mm - pri nametanju osovinice 1 u otvor I konzole 2; 394 mm - pri nametanju osovinice u otvor II konzole; 449 mm - pri nametanju osovinice u otvor III konzole. Posle nametanja razmaka podesite konvergenciju tokova u granicama 4-8 mm (v.odeljak B p. 26). PANJA! U procesu eksploatacije traktora opremljenog hidrozapreminskim upravljaem tipa "Danfos" treba sistematski proveravati nivo ulja u kuitu hidraulinog pojaivaa volana, stanje visokog pritiska, podmazivati zglobove hidraulinog cilindra kroz mazalice. Sl. 81.

XXXII PODEAVANJE RAZMAKA PREDNJIH TOKOVA TRAKTORA "BELARUS800", "BELARUS-820.2", "BELARUS820H", "BELARUS-900", "BELARUS920", "BELARUS-550E", "BELARUS"552E", "BELARUS-510E", "BELARUS512E", "BELARUS-520", "BELARUS-522", "BELARUS-570", "BELARUS-572",73. Podeavanje razmaka zadnjih tokova obavlja se kontinualno u granicama 1.350-1.600 mm bez premetanja tokova i u granicama 1.800-2.100 mm premetanjem tokova.

74. Za me njanje razmaka zadnjih tokova (sl. 81):1) 2) podignite dizalicom zadnji deo traktora tako da tokovi ne dodiruju zemlju; odvrnite zavrtanj i skinite poklopac 1; odvrnite za tri-est obrtaja zavrtanj 3 privrenja posteljice uz glavinu jednog toka i oistite blato sa poluosovine; obrui zavrtanj 2, premestite toak do postizanja potrebnog razmaka, posle toga privrsne zavrtnje posteljice zategnite do kraja i stavite na mesto poklopac 1; namestite u potrebni poloaj drugi toak.

3)

4)

XXXIII BA LASTNI TEGOVI

Podeavanje razmaka zadnjih tokova (sl. 80):I - bez premetanja tokova; II - premetanjem tokova.

31Sl. 84.

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORURadi poboljanja upravljanja traktora i povienja vunih osobina prednjeg mosta montiraju se prednji tegovi prema narudbini kupca. 3) spustite namestivi polugu 3 (v. p. 9 i 12) u poloaj III "Plivajui". Zadnjim kretanjem traktora dovedite kuku pod okou rude prikolice i zakaite traktor, iskljuivi prenos; namestite polugu 3 u poloaj I - "Podizanje" i podignite kuku, nabacivi na nju oko rude prikolice; skinite sa fiksatora ruicu 1 upravljanja hvataama i spustite je dole; stavite polugu 3 (v. p. 9 i 12) u poloaj III - "Plivajui", tako da se kuka spusti na hvatae, zatim stavite polugu 3 u poloaj N - "Neutral; spojite pneumatini, elektrini i hidraulini sistem traktora s odgovarajuim elementima prikolice.

4) 5) 6)

7)

Sl. 82. .

78. Pri razdvajanju traktora i prikolice postupak je sledei: 1) razdvojite elektrini i hidraulini sistem traktora od odgovarajuih elemenata prikolice; podignite kuku, stavivi polugu upravljanja zadnjim cilindrom u poloaj I - "Podizanje" i oslobodite hvatae od optereenja; podignite ruicu upravljanja hvataama i stavite je na fiksator; spustite kuku u donji poloaj, namestivi polugu upravljanja zadnjim cilindrom u poloaj III - "Plivajui"; ukljuite prenos, krenite traktorom napred i podignite kuku u gornji poloaj; skinite sa fiksatora ruicu upravljan ja hvataam a i spustite je dole.

75. Deset tegova (masa svakog je 20 kg)(sl. 82)postavlja se na specijalnu konzolu 1, koja je privrena uz prednji nosa traktora. Tegovi se steu osovinom 3 pomou navrtke 2. 2)

XXXIV HIDRAULINA KUKA ZA VUU76. Hidraulina kuka za vuu namenjena je za rad traktora u agregatu sa jednoosovinskim prikolicama. 3)

4)

5)

6)

Sl. 83.

Sl. 86.

77. Za prikljuivanje postupak je (sl. 83):1)

traktora sa prikolicom

2)

namestite polugu 3 upravljanja zadnjim cilindrom (v.p. 9 i 12) u poloaj I - "Podizanje", oslobodivi time hvatae 1 od optereenja: podignite ruicu 1 (sl. 84) upravljanja hvataama i stavite na fiksator;

XXXV

SISTEM VENTILACIJE I GREJANJA VAZDUHA KABINE (VARIJANTA I, II)

32

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORUOdvojite baterije od "mase" kada nametate ili skidate generator. Pazite na pravilan polaritet pri prikljuivanju baterije traktora ili korienju prenosne baterije za pokretanje dizel-motora. Spajajte plus sa plusom i minus sa minusom. Podeavanje napona generatora obavljajte zavrtnjem 1, nametajui ga u poloaj "L" u toplo godinje doba ili "Z" - u hladno godinje doba.

-

OSIGURAI 81. Na tabli intrume nata (sl. 87) (kabina, varijanta II, III) montirana su tri bloka topljivih osiguraa elektrinih kola traktora. U svakom bloku ima po etiri osiguraa. Dvanaest osiguraa tite od preoptereenja sledea elektrina kola: 1 - plafonjeru kabine i zadnje farove, 15 A; 2 - glavnu konicu, kontrolnu sijalicu parkirne konice, 15 A; 3 - pokaziva pravca, 5 A; 4 - sirenu, 15 A; 5 - pokazivae nivoa goriva i Sl. 88. temperature rashladne tenosti, radio-prijemnik, 5 A;

Sl. 85.

79. Sistem je namenjen za grejanje kabine traktora zimi i ventilaciju kabine leti. U toplo godinje doba slavina 1 treba da je zatvorena za rad sistema u reimu ventilacije.

Zimi, da bi se zagrejala kabina, postupak je sledei:1) 2) 3) pri zatvorenoj slavini 1 (sl. 85) zagrejte dizel-motor do temperature 60oC; otvorite slavinu 1, dajte dizel-motoru da radi maksimalnim obrtajima tokom 2-3 min; da bi se brzo zagrejala kabina, otvorite recirkulacione zasune 4 (v.p. 1) i ukljuite ventilatore prekidaem 2. Za iskljuivanje sistema zatvorite slavinu 1 i iskljuite ventilatore.

Pri niskim temperaturama vazduha ispustite vodu iz sistema.

XXXVI ELEKTRINA OPREMA GENERATOR (sl. 86)Sl. 87.

80. Da se ne bi pokvarili elementi generatora (sl. 86) pri odravanju elektrine opre me traktora, treba ispunjavati sledee zahteve.Ne obavljajte radove u strujnim kolima elektrine opreme i akumulatorima kad dizel-motor radi. Ne proveravajte ispravnost elektrinih kola i komponenata elektrine opreme "na iskrenje" (metodomm kratkog spoja).

6 - ventilatore sistema za grejanje kabine, 15 A; 7 - brisa stakla i ispiraa stakla, 15 A; 8 - veliko svetlo, 15 A; 9 - oboreno svetlo levog fara, 15 A; 10 - oboreno svetlo desnog fara, 15 A; 11 - leva poziciona svetla, 15 A;

33

Poglavlje IV. INSTRUMENTI, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU12 - desna poziciona svetla 15 A, osvetljavanje table instrumenata, obrtobrzinometra, pokazivae nivoa goriva, svetlo tablice registratorskog broja, 15 A.

Na tabli instrumenata (sl. 88) (kabina, varijanta 1) montirana su dva bloka topljivih osiguraa elektrinih kola. Radi pristupa ka topljivim osiguraima odvrnite zavrtanj 1 i otvorite poklopac table instrumenata. Trinaest osiguraa titi od preoptereenja sledea elektrina kola traktora:

1 - plafonjeru kabine i radne farove, 8 A; 2 - stop-svetlo, 16 A; 3 - elektromotore sistema za ventilaciju i grejanja, 16 A; 4 - brisa stakla, 8 A; 5 - sirenu, 8 A; 6 - veliko svetlo eonih farova, 8 A; 7 - leva poziciona svetla, 8 A; 8 - desna poziciona svetla i osvetljavanje table instrumenata, 16 A; 9 - oboreno svetlo levog eonog fara, 16 A; 10 - oboreno svetlo desnog eonog fara, 8 A; 11 - instrumente, 8 A; 12 - instrumente, signalna sijalica parkirne konice, 8 A; 13. osigura u kolu punjenja akumulatora, 50 A.

34

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA Tabela tehnikog odravanja

Podmazivanje

Broj pozicije

Podeavanje

Izlivanje

Zamena

^ienje

Provera

Periodinost odravanja

Objekti odravanja

I

Svakih 10 asova rada ili svakodnevno

II

Svakih 125 asova rada

III

Svakih 500 asova rada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

IV

Svakih 1.000 asova rada

V

Svakih 1.500 asova rada

VI

Svakih 2.000 asova rada

48 49

Ulje u karteru dizel- motora Rashladna tenost u hladnjaku sistema za hlaenje Kondenzat u balonu za vazduh pneumatinog sistema Dizel- motor sistema za upravljanje, konice, sistemi traktora Ulje u posudi preistaa vazduha Talog grubog preistaa goriva i rezervoara za gorivo Kai ventilatora Akumulatori Leaj iskljune poluge kvaila Gume Spoljanji navojni spojevi kompresora Ulje u transmisiji Ulje u rezervoaru za ulje hidraulinog sistema Ulje u kuitu hidraulinog pojaivaa sistema za upravljanje Ulje u kuitima prednjeg pogonskog mosta i meuosloncu Ulje u kuitima bonih reduktora traktorta "Belarus-820P" Rotor centrifugalnog preistaa ulja Ulje u karteru dizel- motora Preista vazduha Preista sistema za ventilaciju i grejanje vazduha kabine Ventili dizel- motora Pedala kvaila Toak upravljaa Konice Pneumatini sistem Prednji tokovi Talog finog preistaa goriva Filtrirajui uloak separatora ulja i vlage regulatora pritiska pneumatinog ^aure obrtnih rukavaca Filtrirajui uloak preistaa rezervoara za ulje hidraulinog sistema Zglobovi upravljakih poluga Navrtka pua hidraulinog sistema za upravljanje Zavrtnjevi cilindarske glave dizel- motora Spoljanji navojni spojevi Hidraulini akumulator Filtrirajui uloak grubog preistaa goriva Hidraulini pojaiva sistema za upravljanje Podeavajue podizne poluge ^aura vratila mehanizma ureaja za prikljuivanje Prirubnice kardanskih vratila Filtrirajui uloak finog preistaa goriva Sistem goriva Prednji tokovi Oduka dizel- motora Glavni preista ulja Ulje u rezervoaru za ulje hidraulinog sistema i u kuitu hidraulinog pojaivaa sistema za upravljanje Ulje u transmisiji, kuitima prednjeg pogonskog mosta, meuosloncu, bonim reduktorima Brizgaljke sistema za dovod goriva dizel- motora Pumpa za gorivo (na probnom stolu)

35

Pranje

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA

36

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA I TEHNIKO ODRAVANJE SVAKIH 10 h ILI SVAKODNEVNO

1. PROVERA NIVOA ULJA U KARTERU DIZEL-MOTORA Sl. 90Nivo ulja u karteru dizel-motora svakodnevno pre poetka rada. treba kontrolisati

Sl. 92.

2.

PROVERA NIVOA RASHLADNE TENOSTI U HLADNJAKU SISTEMA ZA HLAENJE

Za normalan rad sistema za hlaenje svakodnevno pazite na nivo rashladne tenosti u gornjem rezervoaru hladnjaka (nivo mora da bude ne nii od 100 mm od gornje ravni grla za ulivanje). Sl. 90. Po potrebi otvorite ep 1 (sl. 92) hladnjaka i dolijte rashladnu tenost do potrebnog nivoa. Panja! Zimi, ako se umesto antifriza koristi voda, posle zavretka rada otvorite ep hladnjaka i izlijte vodu iz sistema za hlaenje dizel-motora i sistema za ventilaciju i grejanje, otvorivi izlivne slavine. Pri prikljuivanju sistema za ventilaciju i grejanje vazduha kabine (varijante I, II) smanjuje se nivo tenosti u hladnjaku sistema za hlaenje dizel-motora. Dolijte tenost za hlaenje do preporuenog nivoa.

3.

IZLIVANJE KONDENZATA REZERVOARA PNEUMATSKOG SISTEMA

IZ

Povlaenjem u stranu prstena 1 (sl. 93) otvorite ventil i izlijte kondenzat iz rezervoara. Ventil drite otvorenim do potpunog otklanjanja kondenzata i prljavtine. Sl. 91.

4.

Ne dozvoljava se rad dizel-motora sa nivoom ulja u karteru ispod donje oznake na ipki za merenje ulja. Po potrebi skinite poklopac 2 (sl. 91) grla za ulivanje i dolijte ulje do gornje oznake na ipki za merenje 1.

PROVERA RADNE SPOSOBNOSTI DIZELMOTORA, UPRAVLJAA, KONICA, SISTEMA TRAKTORA

Dizel-motor mora da radi stabilno na svim brojevima obrtaja radilice. Organi upravljanja, sistemi osvetljenja i signalizacije, brisa stakla i konice treba da budu tehniki ispravni.

37Sl. 93.

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA II TEHNIKO ODRAVANJE SVAKIH 125 ASOVA RADA 5. PROVERA NIVOA ULJA U POSUDI PREISTAA VAZDUHA

Sl. 96. Sl. 94. Odvrnite leptiraste navrtke 2 (sl. 94) i skinite posudu 3 preistaa vazduha 1. Nivo ulja treba da je do prstenastog leba na posudi. Ne prepunjavajte posudu uljem iznad prstenastog leba.

6.

IZLIVANJE TALOGA IZ GRUBOG PREISTAA GORIVA I REZERVOARA ZA GORIVO

Odvrnite ep 1 (sl. 95) grubog preistaa goriva i izlijte talog tako da se pojavi isto gorivo. Odvrnite ep 1 (sl. 96) sa levog, a zatim sa desnog rezervoara za gorivo i izlijte talog tako da se pojavi isto gorivo.

7.

PROVERA I PODEAVANJE ZATEZANJA KAIA VENTILATORA

Zatezanje kaia ventilatora smatra se za normalno kada se pri pritiskivanju na sredinu grane od 4 daN kai ugiba 15-22 mm (sl. 97). Radi podeavanja olabavite privrsne zavrtnje generatora, okrenite ga u odnosu na ose zavrtnjeva u stranu zatezanja kaia i potom vrsto pritegnite zavrtnjeve generatora.

Sl. 97. Sl. 95.

38

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA 8. PROVERA AKUMULATORA

Sl. 98.

Sl. 100. Traktor sa kabinom, varijanta III (sl. 100)

Panja!

Obavezno posle zaustavljanja dizel-motora iskljuite prekida mase.

Otvorite epove 1 sl. 98 otvora za ulivanje elektrolita u akumulator i dolijte, po potrebi, destilisanu vodu do nivoa iznad zatitne reetke 12-15 mm. Oistite oksidisane kleme akumulatora i naglavaka provodnika i namaite nekontaktne povrine klema 2 tehnikim vazelinom. Proverite stepen ispranjenosti akumulatora po gustini elektrolita. Ne dozvoljava se pranjenje akumulatora leti preko 50 i zimi preko 25 %. Akumulatore odravati iste i napunjene.

Za podmazivanje leaja iskljune poluge, odvrnite ep 1 na kuitu kvaila, umetnite u otvor naglavak polunoplandernog prica i preko pres mlaznice iskljune poluge obavite 4-6 ubrizgavanja sredstva za podmazivanje.

10. PROVERA PRITISKA U GUMAMA

8.

PODMAZIVANJE LEAJA ISKLJUNE POLUGE KVAILA

Sl. 101.

Sl. 99.

Zavisno od obavljanja vrste radova i optereenja pritisak u gumama treba da bude u granicama (sl. 101): 1,4-2,5 daN/cm2 - u gumama prednjih tokova; 1,0-1,6 daN/cm2 - u gumama zadnjih tokova. Dovedite pritisak u gumama do preporuenog (vidi tab. 3 u poglavlju VI).

Traktor sa kabinom, varijante I, II (sl. 99)

39

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA 11. PROVERA SPOLJANJIH NAVOJNIH SPOJEVA KOMPRESORA

Sl. 102. Proverite i, ako je potrebno, pritegnite spoljane navojne spojeve kompresora. Ako se prilikom rada traktora ne koristi pneumatski sistem, kompresor mora da bude iskljuen (strelicu na poluzi sa leve strane usmeriti u pravcu kretanja traktora) (sl. 102).

Sl. 104.

III

TEHNIKO ODRAVANJE SVAKIH 500 ASOVA RADA

Izvadite ipku 1 (sl. 103) i proverite nivo ulja. Na ipki postoje tri oznake: za traktore kod kojih prednji most nije pogonski nivo ulja mora da bude izmeu gornje i srednje oznake, za traktore sa prednjim pogonskim mostom - izmeu srednje i donje oznake. Po potrebi dolijte ulje kroz otvor u poklopcu menjaa, odvrnuvi ep 2 (sl. 104).

13.

12. PROVERITI NIVO ULJA U TRANSMISIJI

PROVERITE NIVO ULJA U REZERVOARU ZA ULJE HIDRAULINOG SISTEMA

Proverite nivo ulja pomou ipke 1 (sl. 105) za merenje ulja. Nivo treba da bude izmeu oznaka O i P.

Sl. 103.

40Sl. 105.

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORAPo potrebi odvrnite ep 2 i dolijte ulje do oznake P. Pri radu mainama koje zahtevaju veliko uzimanje ulja, dolijte ga do oznake C.

14.

PROVERA NIVOA ULJA U KUITU POJAIVAA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE

Sl. 108.

Sl. 106.

Proverite nivo ulja na ipki 1 (sl. 106) za merenje nivoa ulja. Po potrebi dolijte ulje do gornje oznake na ipki za merenje nivoa ulja. Dozvoljeni nivo ulja treba da bude na nivou donje oznake na ipki za merenje nivoa ulja.

15.

PROVERA NIVOA ULJA U KUUTIMA PREDNJEG POGONSKOG MOSTA I MEUOSLONCU TRAKTORA "BELARUS-820.2", "BELARUS-820H", "BELARUS-820P", "BELARUS-920", "BELARUS-552E", "BELARUS-512E", "BELARUS-552", "BELARUS-572"

Odvrnite epove prikazane strelicama i proverite nivo ulja: 1(sl. 107) u kuitima donjih 1 i gornjih 2 koninih parova reduktora tokova i kuitu prednjeg pogonskog mosta 3; 2-u meuosloncu 4 (sl. 108). Ulje mora da bude na nivou donjih ivica kontrolno ulivnih otvora. Po potrebi dolijte ulje kroz kontrolno ulivne otvore do potrebnog nivoa.

16.

PRO VER A NIV OA ULJ AU KU ITI MA BO NIH Sl. 109. RED UKT ORA TRAKTORA BELARUS-820P

Odvrnite ep 1 (sl. 109) desnog i levog bonog reduktora i proverite nivo ulja. Ulje treba da bude na nivou donje ivice kontrolno ulivnog otvora. Po potrebi dolijte ulje kroz kontrolno ulivni otvor do potrebnog nivoa.

17.

IENJE ROTORA CENTRIFUGALNOG PREISTAA ULJA

Sl. 107.

41

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORADrvenom grebalicom uklonite sloj taloga sa unutranje strane olje 4. Sklopite rotor redosledom obrnutim od rasklapanja. Pre nametanja olje podmaite motornim uljem zaptivni prsten.

18.

ZAMENA ULJA U KARTERU DIZELMOTORA

Zagrejte dizel-motor do temperature 700 C. Zaustavite dizelmotor, odvrnite izlivni ep 1 (sl. 112) i izlijte prljavo ulje. Skinite poklopac grla za ulivanje i naspite svee ulje u karter dizel-motora do gornje oznake na ipki za merenje nivoa ulja.

19.

IENJE PREISTAA I ZAMENA ULJA U POSUDI PREISTAA VAZDUHAi zamenu ulja obavljajte ovim

Sl. 110. Odvrnite navrtku 1 (sl. 110) i skinite kapicu 2. Fiksirajte dno rotora da se ne okree pomou odvrtaa 5 i, odvrii navrtku kljuem 3 (S=36 mm) (sl. 111), skinite olju 4 rotora.

ienje preistaa redosledom: 1.

skinite grubi preista vazduha 1 (sl. 113) i oistite unutranju upljinu preistaa;

Sl. 113.

2. Sl. 111. 3. 4.

olabavite zavrtnje obujmica 2 (sl. 114) privrenja rukava sa kuitem preistaa vazduha; odvrnite zavrtanj 3, oslobodite obujmnicu 4 i skinite preista vazduha (sl. 114); odvrnite leptiraste navrtke 5 i skinite posudu sa uljem 6 (sl. 114);

42Sl. 112.

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA

Sl. 114.

5.

izlijte prljavo ulje, isperite prljavu upljinu posude i napunite sveim uljem do nivoa prstenastog pojasa. Sl. 115.

Panja! Ne prepunjavajte posudu uljem; 6. 7. izvucite filtrirajue uloke 7 preistaa vazduha; (sl. 115) iz kuita

oistite i isperite centralnu cev i filtrirajue uloke u deterdentu. Pustite da iscuri rastvor i produvajte komprimovanim vazduhom.

20.

IENJE PREISTAA SISTEMA VENTILACIJE I GREJANJA VAZDUHA KABINE

Pri sklapanju preistaa vazduha njegove filtrirajue uloke od kartonskih niti nametajte u kuitu po sledeem redosledu: Ifiltrirajui uloak (crne boje), II-filtrirajui uloak sa srednjim prenikom (0,24 mm) , III-filtrirajui uloak sa najveim prenikom (0,4 mm) sl. 115. Proverite hermetinost svih spojeva preistaa vazduha i usisnog cevovoda. Pre montae grubog preistaa vazduha 1 (sl. 113), pri srednjim brojevima obrtaja dizel-motora, zatvorite centralnu cev preistaa vazduha. Dizel-motor treba da se zaustavi. U suprotnom sluaju pritegnite sve elemente preistaa.

21.

Sl. 116.

Podignite poklopac 1 kabine i izvadite preista 2. Istresite preista i produvajte komprimovanim vazduhom. Namestite preista na mesto (sl. 116).

22.

PODEAVANJE ZAZORA U VENTILIMA DIZEL-MOTORA

43

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORAPravilno podeeni usisni i izduvni ventili na nezagrejanom dizel-motoru moraju da imaju zazor 0,25-0,30 mm. Pre podeavanja zazora u ventilima skinite poklopac glave cilindra i proverite zategnutost navrtki 4 nosaa osovine klackalica. ventilu. Dozvoljava se podeavanje ventila na drugi nain: 1. izvrnite fiksator 1 (sl. 118) iz otvora zadnjeg lima dizel-motora i nenarezanim delom ga umetnite u isti otvor. Obrite radilicu dizel-motora kljuem za navrtke dok se fiksator ne podudari s oznakom na zamajcu. U tom poloaju oba ventila prvog cilindra treba da su zatvoreni (kraj takta sabijanja); podesite zazor u ventilima prvog cilindra; okrenite radilicu na pola obrtaja i podesite zazor u u ventilima treeg cilindra, tj. podeavajte ventile redosledom koji odgovara redosledu rada cilindara dizel-motora (1-3-4-2), obrui radilicu za pola obrtaja u pravcu kretanja kazaljke na satu. Pri ponovnom proveravanju na hladnom dizelmotoru doputaju se zazori 0,250,050,1 mm za usisne i izduvne ventile; stavite na mesto poklopac glave, zamenite zaptivku poklopca, ako je potrebno.

2. 3.

4.

23.

PODEAVANJE SLOBODNOG HODA PEDALE KVAILAIzvedba sa kabinom (varijante I, II)

Sl. 117. Podeavanje obavljajte ovim redosledom (sl. 117): 1. obrite kljuem za navrtke radilicu do momenta zatvaranja ventila u 1. cilindru (usisni ventil 1. cilindra se otvara, izduvni se zatvara) i podesite zazor u IV, VI, VII, VIII ventilu (brojanje ventila poinje od ventilatora); otpustite kontra navrtku 2 zavrtnja 1 na klackalici podeavanog ventila i, uvrui ili izvrui zavrtanj, namestite izmeu kraja klackalice i ela stabla ventila neophodni zazor prema mernom listiu 3. Posle podeavanja zazora pritegnite kontra navrtku i ponovo proverite zazor mernim listiem, okreui navrtku; obrnite radilicu za jedan obrtaj, namestivi zavrtnje ventila u 4. cilindru, i podesite zazor u I, II, III i V

2.

Sl. 119. Podeavanje mehanizma upravljanja kvailom obavljajte sledeim redosledom (sl. 119): 1. odvojite polugu 8 od poluge 5, izvadivi osovinicu 6; 2. odvrui podeavajui zavrtanj 2, vratite pedalu 1 u poetni poloaj do dodirivanja poda; 3. okrenite polugu 5 u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu do upiranja aksijalnog leaja u dvokrake poluge (abice) kvaila i, okreui viljuku poluge 8, poklopite otvore poluge 5 i viljuke, posle ega zavrnite viljuku za 5,5 obrtaja i spojite sa polugom 5 pomou osovinice 6. 4. proverite vraanje pedale kvaila u poetni poloaj pri njenom odvoenju za veliinu punog hoda. U sluaju da pedala visi treba otpustiti zavrtnje 4 i okrenuti konzolu 3 u pravcu kretanja kazaljke na satu ili zavrnuti podeavajui zavrtanj 2 za veliinu, koja obezbeuje vraanje pedale u poetni poloaj. Posle podeavanja mehanizma za upravljanje kvailom pritegnite kontra navrtku i umetnite rascepke u osovinice.

3.

44Sl. 118.

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA Kabina, varijanta III 24. PROVERA I PODEAVANJE PRAZNOG HODA TOKA UPRAVLJAA

Prazni hod toka upravljaa kod motora koji radi ne sme da premauje 200. Ako prazan hod toka upravljaa premauje dozvoljenu vrednost uraditi sledee:

Sl. 120.

Podeavanje mehaniz ma za upravljanje kvailom obavljajte sledeim redosledom (sl. 120):1. 2. odvojte polugu 6 od poluge 8, izvadivi osovinicu 9; uverite se, da je pedala kvaila 1 pod uticajem opruge 2 servoureaja vraena u poetni poloaj do upiranja u pod; okrenite polugu 8 u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu do upiranja aksijalnog leaja u dvokrake poluge (abice) kvaila i, obrui viljuku 7 poluge 6, poklopite otvore poluge 8 i viljuke, posle ega zavrnite viljuku za 5,5 obrtaja i spojte sa polugom, pomou osovinice 9; proverite vraanje pedale kvaila u poetni poloaj pri njenom odvoenju za veliinu punog hoda. Ukoliko pedala visi otpustite privrsne zavrtnjeve 4 konzole 5 i okrenite u pravci kretanja kazaljke na satu ili odvrnite podeavajui zavrtanj 3 za veliinu, koja obezbeuje vraanje pedale u poetni poloaj.

Sl. 122. Uklonite zazor u zglobovima upravljakih poluga zavrtanjem epova 1 naglavaka, prethodno odvojivi kontrirajuu icu 2 sl. 122. Zategnite navrtke 3 obrtnih poluga 4 (sl. 122).

3.

4.

Pritegnite navrtku 1 (sl. 123) rukavca obrtnog vratila.

24. PROVERA I PODEAVANJE KONICAPosle podeavanja mehanizma za upravljanje kvailom zategnite kontra navrtku i stavite rascepke u osovinice.

Sl. 123.

45Sl. 121. Sl. 124.

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORAPuni hod pedala glavnih konica treba da bude 110-115 mm za traktore sa kabinom (varijanta I) i 70-90 mm za traktore sa kabinom (varijanta II). Podeavanje upravljanja konicama obavljajte na sledei nain (sl. 125): 1. odvrnite kontra navrtke 1 zavrtnja 2; 2. uvrui ili zavrui zavrtnje 2, postignite da pun hod pedala obe konice bude jednak i da se nalazi u granicama navedenim gore; 3. zategnite kontra navrtke 1 do kraja. Ne dozvoljava se smanjenje hoda pedala konica manje od navedenih gore vrednosti, jer to vodi ka prevremenom habanju lamela i pregrevanju konica. Sl. 125.

U sluaju zamaivanja lamela (konice "ne dre") rasklopite konicu, isperite benzinom zamaene lamele i prosuite ih tokom 5-8 min. Posle sklapanja podesite upravljanje konicama.

SL. 1271. 2. 3. namestite polugu za upravljanje parkirnom konicom u prednji poloaj (od sebe); olabavite kontra navrtke 1 i 8, izvadite rascepke i osovinica 6; okrenite polugu 5 i poklopite gornje take proreza B1 poluge 4 sa prorezom B2 poluge 3 desne pedale glavnih konica, a zatim odvrui viljuku poluge 7, poklopite poluge 5 i viljuke 7 i umetnite osovinicu 6; odvrnite ili zavrnite zavrtanj 2 tako, da se prilikom premetanja poluge za upravljanje prema sebi, zakaka zadrava u udubljenjima izmeu 3-4 zupca sektora A, a da se traktor zadrava na nagibu od 160.

Sl. 126. Ako traktor nema pneumatski sistem, podeavanje parkirne konice obavljajte sledeim redosledom (sl. 126 i 127): 1. namestite polugu za upravljanje parkirnom konicom u prednji poloaj (od sebe); 2. olabavite kontra navrtku 1 (sl. 127); 3. odvrui ili zavrui zavrtanj 2, postignite da se prilikom premetanja poluge za upravljanje prema sebi njena zakaka zadrava u udubljenjima izmeu 3-4 zupca sektora A, a da se traktor zadrava na nagibu od 160. Posle podesavanja zategnite kontra navrtku 1.

4.

Posle podeavanja zategnite kontra navrtke 1 i 8.

25.

PROVERA HERMETINOSTI PNEUMATSKOG SISTEMA

Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu do 6,06,5 daN/cm2 prema manometru na ploi instrumenata i zaustavite dizel-motor. Proverite pomou manometra opadanje pritiska vazduha tokom 30 min pri slobodnom poloaju organa upravljanja konice prikolice. Smanjenje pritiska ne sme biti vee od 0,5 daN/cm2. Po potrebi uklonite isticanje vazduha iz pneumatskog sistema.

Posle podeavanja zategnite kontra navrtku 1.

Ako je traktor sa pneumatskim sistemom, podeavanje parkirne konice obavljajte ovim redosledom (sl. 128):

26. PODEAVANJE KONVERGENCIJE PREDNJIH TOKOVA 46

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA

Sl. 128. Sl. 130. Odvrnite izlivni ep 1, izlijte Sl. 132. talog dok se ne pojavi isto gorivo i vrsto zavrnite ep 1 (sl. 130).

28. ISPIRANJE FILTRIRAJUEG ULOKA SEPARATORA ULJA I VLAGE REGULATORA PRITISKA PNEUMATSKOG SISTEMA (PRI STALNOM KORIENJU PNEUMATSKOG SISTEMA)Sl. 129.

Podeavanje konvergencije prednjih sledeim redosledom (sl. 129): 1.

tokova

obavljajte

stavite traktor na horizontalni teren sa tvrdom podlogom; 2. namestite rukunicu 3 u srednji poloaj; 3. otpustite kontra navrtke 1 upravljakih poluga i obrui levu i desnu navojnu cev 2, skratite ili produite ih na jednaku razmeru A; 4. odredite konvergenciju tokova, izmerite rastojanje C izmeu unutranjih rubova oboda tokova spreda (na visini centra tokova) i napravite repere kredom na mestima merenja. Zatim pomerite traktor toliko, da reperi budu pozadi na istoj visini, i izmerite rastojanje B meu reperima.

Razlika izmeu rastojanja B i C je jednaka konvergenciji tokova, tj. razmera B mora da bude vea od razmere C za 2-6 mm (Belarus-550E, Belarus-570, Belarus-510E, Belarus-520, Belarus-800, Belarus-900) ili za 4-8 mm (Belarus-552E, Belarus-572, Belarus-512E, Belarus-522, Belarus-820, Belarus-820H, Belarus-820P, Belarus-920). Po zavretku podeavanja konvergencije tokova zategnite kontra navrtke

Sl. 131. Odvrnite zavrtanj 2, skinite poklopac 1 (sl. 131) i izvadite filtrirajui uloak. Isperite ga, produvajte komprimiranim vazduhom i stavite ga na mesto.

27. IZLIVANJE TALOGA IZ FINOG PREISTAA GORIVA

47

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA 29. PODMAZIVANJE AURA OBRTNIH RUKAVACANapravite deset do dvanaest ubrizgavanja konzistentnog maziva pricem u mazalicu levog i desnog obrtnog rukavca (sl. 132). delove zglobova.

32. ZATEZANJE NAVRTKE PUA HIDRAULINOG POJAIVAA SISTEMA ZA UPRAVLJANJEAko slobodni hod toka upravljaa premauje 20o i ne nestaje prilikom pritezanja zglobnih spojeva, zategnite navrtku pua sledeim redosledom (sl. 134): 1. odvrnite zavrtnje poklopca i skinite poklopac; 2. zavrnite dva zavrtnja 1 u raspodeljiva, podmetnuvi pod njih montane navrtke 3 debljine jednake debljini poklopca i izvadite rascepke iz navrtke 2 pua; 3. zategnite navrtku momentom od 2 daNm, odvrnite je za 1/10-1/12 obrtaja do poklapanja otvora u puu sa prorezom za rascepku navrtke i stavite rascepku u navrtku. Izvrnite dva zavrtnja 1, privrstite poklopac i raspodeljiva.

IV

TEHNIKO ODRAVANJE SVAKIH 1.000 ASOVA RADA

30. ZAMENA FILTRIRAJUEG ULOKA PREISTAA REZERVOARA ZA ULJE HIDRAULINOG SISTEMA

33. ZATEZANJE ZAVRTNJEVA CILINDARSKE GLAVE DIZEL-MOTORA

Sl. 135. Sl. 133. Na zagrejanom dizel-motoru zategnite zavrtnje cilindarskog bloka glave prema navedenoj emi. Moment zatezanja 1618 daNm (sl. 135). Panja! Za zamenu filtrirajueg uloka uraditi sledee (sl. 133): 1. odvrnite zavrtnjeve 2 poklopca 1; 2. skinite poklopac 1 i izvadite preista u kompletu, drei ga za estostranu auru 3; 3. zakoite cevicu 10 i odvrnite estostranu auru 3; 4. skinite oprugu 4, ograniiva 5, zaptivni prsten 6, filtrirajui uloak 7 i zaptivni prsten 8; 5. isperite kuite 9 i cevicu 10 u deterdentu. Namestite novi filtrirajui uloak 7 i sklopite preista. Umetnite kompletni preista u rezervoar za ulje, stavite na mesto poklopac 1 i zavrnite zavrtanje 2 poklopca 1. Posle zatezanja zavrtnjeva proverite i podesite zazore u ventilima dizel-motora (v.21).

34. PROVERA I ZATEZANJE SPOLJANJIH NAVOJNIH SPOJEVAProverite i po potrebi zategnite spoljanje navojne spojeve: prednjih i zadnjih tokova (sl. 136).

31. PROVERA I PODEAVANJE ZGLOBOVA UPRAVLJAKIH POLUGAZa vreme rada dizel-motora tokom upravljaa ostvarite naizmenino optereenje na zglobove upravljakih poluga. Zazore u zglobovima uklanjajte prema preporukama p.23. Ako se zazor uklanja na predloeni nain, zamenite pohabane

48Sl. 134. SL. 136.

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORAuzdunih nosaa sa prednjom gredom (sl. 138).

uzdunih nosaa i dizelmotora sa kuitem kvaila (sl. 139). Sl. 137.

Sl. 140.

obrtnih poluga upravljaa (sl.137).

kvaila sa kuitem menjaa (sl. 140).

Sl. 138.

Sl. 141.

kuita menjaa sa kuitem zadnjeg mosta (sl. 141)

49Sl. 139.

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA

Sl. 142.

Sl. 144. prirubnica reduktora prednjeg pogonskog mosta (sl. 144).

konzole zadnjeg ureaja za prikljuivanje sa kuitem zadnjeg mosta (sl. 142).

Sl. 145. Sl. 143. prednjih i zadnjih oslonaca kabine (sl. 143). zavrtnjeva prednjeg pogonskog mosta (sl. 145).

50

Poglavlje V. TEHNIKO ODRAVANJE TRAKTORA

35. IZLIVANJE GUBITKA ULJA IZ HIDRAULINOG AKUMULATORA

Sl. 146.

Sl. 148. Odvrnite ep i izlijte gubitke ulja iz hidraulinog akumulatora (sl. 148)

konzole meuoslonaca (sl. 146).

36. ISPIRANJE FILTRIRAJUEG GRUBOG PREISTAA GORIVAZa ispiranje filtrirajueg uloka uradite sledee (sl. 149):

Sl. 149. Sl. 147. rukava poluosovina sa kuitem zadnjeg mosta (sl. 147) 1. zatvorite slavinu rezervoara za gorivo; 2. oistite spoljanju povrinu preistaa, odvrnite zavrtnje 1 i skinite olju 4; 3. odvrnite filtrirajui uloak 2 sa raspodeljivaem 3; 4. isperite u deterdentu filtrirajui uloak, raspodeljiva i unutranju upljinu olje.