maksilofacijalna_kirurgija - skripta.pdf

23
Maksilofacijalna kirurgija Tm kože lica. Epidemiologija: 40 – 50% ljudi starijih od 60 god. ima ca kože. 90% lokalizirano u području glave i vrata. Najveća učestalost u području s jakom insolacijom i u bijelaca. Faktori rizika: UV zrakoni, biološke osobine kože- bijela rasa (plave oči), Rtg, α i β zračenje, imunosupresivna terapija, kem. tvari kao katrani, čađa, smole, arsen, anilin, azbest, mineralna ulja te neke kronične b. kože – aktinička keratoza, cornu cutaneum, degen. atrofije kože, senilne aktiničke elastoze i postopeklinski ožiljci. KARAKTERISTIKE Bazocelularni ca Planocelularni ca Učestalost 60% 30% Najčešća lokalizacija Gornje 2/3 lica Etiologija Xeroderma pigmentosum, nevus sebaceous, basal cell nevus syndroma aktinička keratoza (horny overgrowth of the skin) Rast Infiltrativan, širenje u okolne strukture Metastaze ne metastazira regionalni l.č. 2-5% disekcija vrata Klinički tip Papulozni, cistični, morfeični, cikatricijski, pigmentni Egzofitični (čvorić s krustom; ulkus), endofitični (erozija; ulkus) Ekscizijska biopsija Dijagnoza i Terapija Tm < 2cm – slobodni rub 3-5mm; Tm > 2cm – rub > 5mm; Recidivi – rub 1.5-3cm i sva ozračena koža Ca usne – vermilion(koža ograničena samo na epidermis). Epidemiologija: najčešći tm gornjeg resp. i digestivnog trakta; u muškaraca 40-60 god. Na donjoj usnici lokaliziran 10-15X češće nego na gornjoj. Faktori rizika: dugotrajna insolacija Ca usne Histološki tip Planocelularni ca Klinički tip Difuzna površinska hiperkeratizirana lezija; pojedinačni infiltrativni čvorić egzulceracija, secernacija, krusta ulkus (infiltracija) Metastaze Regionalni l.č. 8-10% (submandibularni) radikalna disekcija vrata i postop. zračenje Lokalna invazija Perineuralno Dijagnoza i Terapija Ekscizijska (klinasta)biopsija - <1/3, Incizijska, Vermilionektomija www.perpetuum-lab.com.hr zahvaljuje anonimnom autoru

Upload: gene-henderson

Post on 22-Nov-2015

337 views

Category:

Documents


18 download

TRANSCRIPT

 • Maksilofacijalna kirurgijaTm koe lica.Epidemiologija: 40 50% ljudi starijih od 60 god. ima ca koe. 90% lokalizirano u podrujuglave i vrata. Najvea uestalost u podruju s jakom insolacijom i u bijelaca.Faktori rizika: UV zrakoni, bioloke osobine koe- bijela rasa (plave oi), Rtg, i zraenje,imunosupresivna terapija, kem. tvari kao katrani, aa, smole, arsen, anilin, azbest, mineralnaulja te neke kronine b. koe aktinika keratoza, cornu cutaneum, degen. atrofije koe, senilneaktinike elastoze i postopeklinski oiljci.

  KARAKTERISTIKE Bazocelularni ca Planocelularni caUestalost 60% 30%

  Najea lokalizacija Gornje 2/3 licaEtiologija Xeroderma pigmentosum,

  nevus sebaceous, basal cellnevus syndroma

  aktinika keratoza (hornyovergrowth of the skin)

  Rast Infiltrativan, irenje u okolnestrukture

  Metastaze ne metastazira regionalni l.. 2-5%disekcija vrata

  Kliniki tip Papulozni, cistini, morfeini,cikatricijski, pigmentni

  Egzofitini (vori s krustom;ulkus), endofitini (erozija;ulkus)

  Ekscizijska biopsijaDijagnoza i TerapijaTm < 2cm slobodni rub 3-5mm; Tm > 2cm rub > 5mm;Recidivi rub 1.5-3cm i sva ozraena koa

  Ca usne vermilion(koa ograniena samo na epidermis).Epidemiologija: najei tm gornjeg resp. i digestivnog trakta; u mukaraca 40-60 god. Nadonjoj usnici lokaliziran 10-15X ee nego na gornjoj.Faktori rizika: dugotrajna insolacija

  Ca usneHistoloki tip Planocelularni caKliniki tip Difuzna povrinska hiperkeratizirana lezija;

  pojedinani infiltrativni voriegzulceracija, secernacija, krusta ulkus(infiltracija)

  Metastaze Regionalni l.. 8-10% (submandibularni)radikalna disekcija vrata i postop. zraenje

  Lokalna invazija PerineuralnoDijagnoza i Terapija Ekscizijska (klinasta)biopsija -

 • Granica izmeu usne upljine i orofarinksa su papillae circumvalatae na jeziku.

  Tm usne upljine.Epidemiologija: 90% tm javlja se u mukarca starijih od 40. god. 80% je lokalizirano u potkovi dno usta (50%), jezik, retromolarno.Faktori rizika: puenje (duhan) i alkohol.Histoloki tip: planocelularni ca.Mali tm mogu se izlijeiti odstranjenem prim. lezije. Opseni commando op.Prognoza: to je tm vei, zahvaemo vie l.., to su zahvaeni l.. vei (probijena kapsula), tosu metastaze nie na vratu i ako su vorovi fiksirani, prognoza je loija.

  Prekancerozne lezijeEritroplakija Leukoplakija

  Kl. sl. Barunasta crvena lezijaulceracija, vor

  Tanka bijela lezija iznad razinesluznice

  Lokalizacija Dno usta, jezik ventralno,nepani lukovi, meko nepce

  Bukalna sluznica, gingiva, jezik,dno usta

  Histoloki Displazija, CIS, invazivni iliinvazivni ca

  Hiperkeratoza, vrlo rijetkomaligna alteracija - 4-6%

  Tm maksilrnog sinusa. 75% planocelularni ca (metaplazija resp. ep.), metastaze u regio.l.. u10% Tm slinara: cilindrom (spori lokalni rast, perineuralni rast i hematogenemetastaze; esti recidivi i hematogene metastaze bez regionalnih), adenokarcinom,mukoepidermoidni i mlgn. tm mixtus Limfom (jako rijetko)

  Etiologija: vea uestalost u radnika u drvnoj industriji.Kl. sl. Simptome daje tek u uznapredovaloj fazi probijanjem stijenke sinusa:

  Medijalne oteano disanje, sluzavo-gnojna, krvava sekrecija,gubitak njuha Dna napuhnue alveolarnog grebena, nepca, vestibuluma,ulceracija sluznice Prednje oteklina lica, gubitak nazolabijalne brazde Svoda gubitak osjeta u podruju n. infraorbitalis, diplopija zbogeleviranog i protrudiranod bulbusa ili zahvaenosti bulbomotora, epifora Stranje evtl. oteano otvaranje usta.

  Dijagnoza: Rtg., CT, eksploracija sinusa & transoralna ili transnazalna biopsija.Dif.dg. mukokela, piokela, odontogena cista, kronini upalni proces, facijalna aktinomikoza, cagingive alveolarnog grebena, metastaza.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Th. Kirurgija + postop. iradijacija (60 Gy)- maksilektomia- radikalna maksilektomia (egzenteracija orbite)- disekcija pterigomaksilarne jame.

  Tm lijezda slinovnica (popularno slinare).Benigni

  Histoloki

  Pleomorfni adenom(tm mixtus)

  Iz prijelaznihkanalia

  Papilarni cistadenolimfom(tm Warthin)

  Iz prijelaznihkanalia

  Monomorfni adenom

  Onkocitom

  Mioepiteliom

  Adenoma sebaceum

  Hemagiom

  Maligni

  Histoloki

  Mukoepidermoidni ca Duktalnog porijekla

  Adenoidni cistini ca(cilindrom)

  Iz st. sluznice

  Acinocelularni ca Iz seroznih st.

  Maligni tm. Mixtus U adenomu 10 godposlije

  Planocelularni ca Iz ep. duktalnog sustava

  Limfomi, sarkomi

  Metastaze

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Kl. sl. Benigni tumori uglavnom rastu sporije i bezbolni su, dok maligne tm karakterizira brirast, bolnost i infiltracija koe te sklonost infiltraciji ivaca.

  Pravilo: to je lijezda vea, to su tm u njoj uestaliji i benigniji.

  Parotida Submandibularna SublingvalnaUestalost: 100 : 10 : 1

  Benigni: 80% 60% 10 40%Maligni: 20% 40% 60 90%

  Dg. i Th.: odstranjenje itave parotide i submandibularne, ostale preop. biopsija.

  Prijelomi mandibule (vlak miia dovodi do pomaka ulomaka).Prijelom artikularnog nastavka 36%Prijelom tijela 21%Prijelom angulusa 20%Prijelom simfize 14%

  Kl. sl.: Bolnost, posebno pri gutanju, oteno gutanje, pomicanje eljusti, poremeena okluzija;oteklina edem, hematom, deformitet, kasnije infekcija.

  Pomak ulomaka:- lingvalno - kod loma u simfizi- otvoren zagriz - kod loma u podruju vrata (vani mm. vukuuzlazni krak prema gore,

  lat pterigoidni vue zglobni nastavak prema napriejd imedijalno)

  - potpuni otvoreni zagriz - kod obostranog prijeloma zglobnognastavka- krini zagriz i devijacija mandibule na bolesnu str. - kod jednostr. lomazglobnog nastavka

  Terapija: IMF za repoziciju i fiksaciju, jezine udlage, osteosinteze icom i ploicama, vijci,aurirane udlage.Kontraindikacije za IMF: prijelomi u djece, trudnica, staraca, postojanje resp. insuf.,kraniocerebralne ozljdede. Dugotrajno IMF (>6tj.) ankiloza temporomandibularnog zgloba.Pitanja vrlog nam doc. Orihovca: koji se materijali koriste (titan valjda), je li potrebno odstranitimaterijale i kada - ini mi se da ih nije potrebno odstranjivati osim u male djece jerbo e jo rast,u sluaju infekcije, pseudoartroze i pomaka te ako, ne daj boe, ine kaki estetski problem.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Prijelomi tijela zigomatine kosti.+ zigomatinog luka + lat. stijenke orbite + dna orbite dislokacija.

  Kl.sl.: gubitak jagodine prominencije, hematom, sputena lat. komisura vjee, oteano otvaranjeusta (ako pomaknuti temporalni nastavak pritie m. temporalis na hvatitu na mandibuli),diplopija (zbog dislokacije lat. stijenke orbite, pomakne se oko - pupile nisu u istoj ravnini iliukljetenja mm.), gubitak osjeta (n.infraorbitalis).Repozicija kukom.

  Prijelom zigomatinog luka.- uvijek viestruk

  Kl. sl. : edem i hematom, poslije uleknue, oteano otvaranje usta.Rtg. aksijalna snimka po Gillesu. Samo repozicija, imobilizacija nije potrebna.

  Blowout fraktura.= izolirani prijelom dna orbite zbog udarca u onu jabuicu predmetom kojeg je promjer

  manji od promjera ruba orbite.

  Kl. sl.: periorbitalni hematom, edem, laceracija kapka, ekimoza, ptoza.Dvoslike, zaostajanje oka pri pogledu prema gore, enoftalmus, koso poloena

  interpupilarna ravnina, suena rima palpebralis.Th. Operacija: pristup kroz maksilarni sinus ili kroz donji kapak.

  Prijelomi gornje eljusti.(ovise o sili i kotanim pojaanjima-trajektorijima, bez pomaka uzrokovanihvlakom miia)

  Prijelom Le Fort I Le Fort II Le Fort III

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • (poprena) Alveolarninastavak i nepana ploaodvojeni od lubanje

  (piramidalna,subzigomatina)Cijelagornja eljust odvojenaod lubanje

  (suprazigomatina,kraniofacijalnadisjunkcija)Kostisrednjeg lica odvojenesu od baze lubanje

  Frakturna pukotina Proc. Pterygoideus -tuber maxillae - dnomaksilarnog sinusa -apertura piriformis

  Proc. Pterygoideus tuber maxillae lat iprednja stijenkamaksilarnog sinusa dno orbite oslacrimale procc.frontale i nasalemaxillae

  Korijen proc.Pterygoideusa s.zygomaticofrontale s.zygomaticotemporale s.maxillofrontle s.maxillonasale lat.(sfenoid) imed.(etmoid) str. orbite

  Hematom U vestibulumu, umaksilarnom sinusu

  infraorbitalno Brillenhematom

  Nos vrst Sedlast, pomian nos i spljoteno liceStepenica infraorbitalno Latralni dio orbite

  Ostali znaci i simptomiBolovi, pomina gornja eljust, poremeen zagriz (otvoren), epistaksa,ispadi senzibiliteta (II & III)

  Dijagnoza Kl. pregled Rtg. lubanje i cervikalne kraljenice, CT, oftalmoloki ineuroloki pregled

  Terapija Sprjeavanje i lijeenje oka, osiguravanje prohodnosti dinih putova,zaustavljanje krvarenja, eksploracija I drenaa sinusa. Otvorenarepozicija i fiksacija - Suspenzija maksile (kraniofacijalna,zigomatikomaksilarna) & IMF (4tj.)

  Rascjepi usnice i nepca.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Granica izmeu prim. i sek. nepca

  CL CLP CPRascjep: prim. nepca Prim. & sek. Sek. nepcaZahvaa: Usna, alveolarni

  nastavak i tvrdo nepcedo incizivnog otvora

  Sve Tvrdo i meko nepce izaincizivnog otvora

  Genetska odvojenost U rodbine U srodnika60 80% u mukaraca 60% u ena

  Uestalost 10 - 30% 35 55% 30 40%ei u sindromima

  Patogeneza rascjepa:1) His: inhibicija rasta i spajanja linih nastavaka2) Stark: nedovoljna ili zakanjela penetracija mezoderma u nepaniektoderm

  Dinamika i penetracija mezodrma kritina za konsolidaciju linih nastavaka prim.nepca (slabije razvijeni nastavci, visok poloaj jezika), gl. problem sek. nepcanespajanje palatinalnih segmenata (veliki jezik, mala mandibula).

  Etiologija: genske mutacije, krom. aberacije, vanjski faktori (vinblastin, talidomid,deksametazon, rubeola, toksoplazma, manjaj CHO, proteina, elektrolita, vit., viak vit. A,puenje, zraenje)

  Rizik: rascjep u vie lanova obitelji, opseniji rascjep, vei stupanj krvnog srodstva,konsangvinitet, zavaen spol u kojem su inae rascjepi rjei.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Submukozni rascjep nepca nosna i usna upljina odvojene su sluznicom, no nedostaje miinisloj; potekoe s govorom i este upale uha.rascjep uvula bifida, bijeloplava pruga na nepcu, (uvijek na sranjem kotanom dijelu),nazalan govor.

  Lijeenje: ispravljanje promijenjenih anatomskih odnosa i uspostavljanje norm. funkc.- izgledlica, govor, maksilofacijalni i dento-okluzalni razvoj, sluh i psihosoc. status.Kada uz rasjep usne, postoji i rascjep nepca i alv. nastavaka s ortodontskom th. zapoinje seodmah nepane ploe.Heiloplastika: 3 6 mj.Palatoplastika meko: 12 18 mj.Palatoplastika tvrdo: 2 4. god.Osteoplastika kod defekta alv. nastavka: 9 12. god.Dijete mora progovoriti do 3. god., a govor mora biti razumljiv do polaska u kolu.

  Dotini u okviru rascjepa voli pitati to je deformitet, to malformacija, to sindrom, u sklopukojih sindroma se javlja rascjep nepca....

  Velofaringealna insuficijencija.= neodgovarajue odvajanje nazo od orofarinksa. Poremeeno struajnje zraka kroznos iusta te izgovor.

  Uzrok: kratko ili nedovoljno pokretno nepce, nenorm. konfig. i neodgovarajui pokreti drijela.Faringoplastika: 5 god.

  - Faringelani reanj - odizanje mm.-sluznikog renja sa stranje stijenkedrijela i uivanje na meko nepce (baza gore- ercer)- Formiranje nabora sluznice na stranjoj stijenci- Trans/implantati u stranju stijenku drijela.

  Prozranosti eljusti.ODONTOGENE CISTE

  Upalne razvojneradikularna rezidualna keratocista primordijalna folikularna

  Patogeneza karijes pulpitisperiapeksni granulomprolif. ep. ostatakaurastanje u granulomcista

  U najranijoj f.odontogeneze: prijekalcif.Izmeu unutarnjeg ivanjskog slojacaklinskog ep.

  U kasnoj f.odontogeneze:kruna stvorena

  Zub Prominirakorijen,avitalan

  izvaen fali fali

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Karakteristike Na mjestu 3.kutnjaka, velika,asimpt.

  3. kutnjak,onjak, 2.pretkutnjak

  Rtg.

  Bez simt., evtl.deformacijaeljusti,razmaknuti zubiili se upali(napuhnutaeljust) Stanjenakost ping-pong

  Svaka cista skeratinizacijomep.Gorlin-Goltzsy.-multiple +malform.kostura +multipli bazocakoe

  Unilok ilimultikok,pravilnihrubova D.D.ameloblastom,kerato,rezidualna,folikularna

  Unilok.prosvjetljenje,na rubu krunazubaD.D.ameloblastom

  RAZVOJNE, FISURALNE (NEODONTOGENE)C. incizivnog k. Med.

  nepanaGlobulomaksilarna Med.mandibularna

  Patogeneza Od ep. ostatakanazopalatinalnogdukt.

  nejasna

  Karakteristike Gdje sezatvarajunepaninastavci-jako rijetka

  Izmeu gornje lat.sjekutia i onjaka,razmie koriijene

  Zubi

  Bilo gdjeizmeu nosa iincizivnogotvora,poluklastaoteklina vitalni

  Jedna od postojeih

  c. papile palatine

  PSEUDOCISTEHemoragina c. (traumatska) Statika kotana (Stafneova)

  Lokalizacija Stranji dio mandibule iznadmand.k.

  Distalni dio mandibule ispodmand.k.

  Progresije Izrazito spora, mogua regresija NemaKl.sl. Asimpt. (velika-kao i ostale c.) Asimpt.

  Lezije s orijakim stanicama.1) Centralni gigantocelularni granulom

  o U alveolarnom grebenu mandibule, djece i mlaih na mjestumlijenih zubao Napuhuje i dislocira zube, moe probiti periost- plavkastoprosijavanjeo Rtg. sapunica, pomak zubi i resorpcija korijenao Zbog traume i krvarenja

  2) Smei tm hiperparatireoidizmao Kl., Rtg. i patoh. isti 1), ALIo Osteoporoza

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • o Ca, AP, Po Operacija eljusti nepotrebna, lijeenjem prim. b. dolazi doregresije

  3) Gigantocelularni tmo Kl. i Rtg. isti 1), ALIo Patoh i dob > 30 god.o Recidivi u 50%

  4) Periferni gigantocelularni granulom (epulis)o Nije u eljusti ve u gingivio U bezubom dijelu mandibule i iza zubio Peteljkasta, plavkastocrvena tvorba, ne razara kost

  5) Aneurizmalna kotana cistao (u svim kostima), ee na mandibulio Prostor sa svjeim i starim krvarenjem, okolo orijai

  6) Fibrozna displazijao Osteoidno tkivo umjesto kosti (osteoklastina aktivnost)o Mlae osobe, progredira, ee na maksilio Lokalizirano napuhnue eljusti, tvrdo i neelastinoo Rtg. mramor, neotro ogranieno

  7) Kerubizamo Nasljedna b.o Oblik fibrozne displazije intraosealno zadebljanje eljustio Djeca 2 4 god., obostrana oteklina u kutu mandibule

  Tm.1) Ameloblastom

  o Odontogeni tm, spec. za eljusto Mandibula (angulus) : maksila = 10 : 1o Cista velikih dimenzija, resorbira korijen zubao Dif.dg. primordijalna, folikularna, neke pseudocisteo Recidivio Th. izljutenje; rezanje okolne kosti uz ouvanje kontinuiteta;resekcija mandibule

  2) Hemangiomo U mandibuli ee, mlaio Asimpt., evtl. (veih dimenzija) plavkasta oteklina to prosijavakroz sluznicu, klimav zubo Rtg. multilokularno prosvjetljenje nejasnih rubovao Vaenje zuba profuzno krvarenjeo Th. embolizacija, resekcija mandibule

  3) Eozinofilni granulomo Solitaran ili multiploo Osteoliza, oko zuba

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • 4) Plazmocitomo Multiple prozranosti, moe biti i solitaran

  5) Metastazeo Osobito u mandibulio Ca bronha, dojke, eluca, melanomo Zahvaen alveolarni ivac

  6) Centralni karcinom eljusti1) Debilizam, moda je, moda nije od ep. ostataka u kosti, modametastaza2) Maligna alteracija ciste

  Deformiteti eljusti1) Malokluzija nepravilni zubi2) Dizgnatija skeletni deformitet

  Dijagnoza deformiteta: anamneza, pregled, analiza fotografija, dentalnih modela ikefalometrijska analiza.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • DEFORMITETI MANDIBULEPrognatizam

  (progenija,Habsburkaeljust)

  gnatizam(opistogenija)

  Retrognatizam Laterognatizam Makrogenija genija

  Poveanamandibula

  Malamandibula

  Stranjipoloaj norm.razvijenemandibule

  Disproporc. rastpolovica

  Velika brada Nerazvijenasimfiza

  Epidemi ietiologija

  1 4%populacijeNasljee,endokrine b.,Pagetova b.,makroglosija

  Abnorm.poloaj fetusa,ageneza kond.nastavaka,trauma,infekcija, JIA

  naslijee Kodmandibularnog i prognatiz-ma

  Promjenekosti

  Promjenezakrivljenosti,duine tijela,visine ramusaKut > 130

  Tijelo i uzlaznikraknerazvijeni

  Problem uramusu, vratu ikondilarnomnastavku

  Agenezija, hipoi hiperplazijakondila, trauma,kominutivniprijelom,ankiloza, tm

  Izgled lica Donja 1/3 licaje izboena,usnazadebljana iispred gornje,nemalabiomental.nabora

  Skraena donja1/3 lica,naglaensuprament.lijeb, kraa iizboenagornja usna,donjapoveana ievertirana, ukontaktu s g.sjekutiima

  Gornja usnaznatno ispreddonje, a donjaje u dodiru sgornjimsjekutiima

  Asimetrija donje1/3 lica, bradapotisnuta u str.,donji rubmandibulesputeniji

  3 tipa: bradaprema dolje,premanaprijed, koso

  Okluzija Meziokluzija,donji lingvalna, agornji sjekutii labijalnainklinacija

  Distookluzija,donji prednjizubi nagnutilabijalno.Oteanodisanje ivakanje

  Distookluzija Otvoren ilikrini zagriz,centralnisjekutii sastrane med.linije

  Normalna

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • DEFORMITETI MAKSILEPrognatizam gnatizam

  Abnormalno poveanje eljusti Hipoplazija

  Epidemi i etiologija Kraniofacijalne disostoze,poremeaj rasta tbog traume,tm., konih b., kirurg. zahvata

  Promjene kosti V dentalni luk

  Izgled lica Alarne baze reducirane, tupljinazolabijalni kutsindrom dugog lica suenolice, retroponirana brada,nemogue spojiti usne, poveaninterlabijalni razmak, gummysmile

  Srednje lice uvueno,zigomatina regija spljotena,poveana irina baze nosnihkrila, otriji nazolabijalni kut

  Okluzija Distokluzija horizontalan rastNormalna vertikalan rastPrednji zubi nagnuti labijalno

  KOMBINIRANI DEFORMITETI

  Otvoreni zagriz (aprtognatizam) Krini zagriz (cross bite)Etiologija Nasljee, rahitis, loe navike,

  abnormal. Aktivnost vanih &suprahioidnih mm., prijelomi,opekline, kontrakture, loesrasli prijelomi

  Loe srasli prijelomi

  Tip deformiteta Dentalni, dentoalveolarni,skeletni

  Oblik zagriza Prednji, stranji, latralniKl. sl. Oteano vakanje i govor,

  promijenje izgled licaOteano vakanje, promijenjeizgled lica

  Samoispravlja se u mlijenoj imijeanoj denticiji

  Korektivni zahvati kod hipoplazije maksile: s 18 god.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Hipertrofija masetera.

  = Zadebljanje m. jedno ili obostrano u 30imaEtiologija: lokalni neurgeni inioci, neadekvatna funkc. stomatognatskog aparata, protrahiranispazam, stiskanje zuba, bruksizam, prtjerano koritenje vanih mm. obostrana hipertrofija;jednostrano vakanje zbog dugotrajne zubobolje, gubitka zuba, promjene u tmpm zglobu,poremeena okluzija jednostrana hipertrofijaRtg. izraenija incizura mandibule, kost zadebljana do hiperostozeKl. sl.: asimpt. ili bolovi, napetost i trizmus, promijenjen izgledTh. spazmolitici, trankvilizatori, psihoth., balansiranje stomatognatskog aparata i kirurgija.

  Progresivna hemiatrofija lica (Rombergova b.).

  Atrofija potkonog tkiva i mm. koe sek. promjene na kostima zbog pritiskarigidnog tkiva, slabije prehrane putem periosta.Najee zahvaa srednji dio lica, jednostrano, granica prema zdravom je izraena. Koa jeblijeda, atrofina, mm. reducirani, kosti slabo razvijene, u 20ima.Pridruena alopecija, keratitis, katarakta, Hornerov sy., fiksirana i dilatirana pupila, Jacksonovaepilepsija, neuralgija trigeminusa i migrena.Etiologija: trauma, upalna stanja, nasljee, vezano za trigeminus (?), ozljeda cervikalnogsimpatikusa.Th. plastika transplant. mekog tkiva.

  Hemifacijalna hipertrofija.Progresivna, kroz pubertet stabilizacija.ee u mukaraca, na desnoj str.Etiologija: endokrini poremeaji, ozljeda cervikalnog simpatikusa, traumatska intraut. oteenja.Kl.sl.: izgled lica varira od neznatnih pormjena do monstruma: zadebljana meka tkiva, aurikulania, poveane kosti; poveana polovica nepca, jezika, alv. nastavci i zubi prerano se razvijaju,kratkih i irokih korijenova.Rtg. promjena samo anatomskih oblika, bez promjene kotane osnove (?).Th. reduciranje mekih tkiva i remodeliranje kostiju.

  Mlijena denticija.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Prvi niu centralni donji sjekutii sa 6,5 mj. (izmeu 5. i 9.mj. ) pa centralni i lat. gornji sjekutii,lat. donji sjekutii. S 12 16 mj. niu prvi kutnjaci, zatim s 16 20 mj. niu onjaci i na krajuizmeu 21. i 30. Mj. niu drugi kutnjaci.

  Trajna denticija.S 6 7 god. nie prvi trajni zubi, prvi kutnjaci i donji centralni sjekutii. S 7 8 god. niu gornjicentralni i donji lateralni sjekutii. Nakon toga niu gornji lat. sjekutii. Izmeu 9. i 10. god. niugornji onjaci, zatim donji prvi pretkutnjak god. poslije pa izmeu 10. i 12. god. niu gornjipretkutnjaci i donji onjaci i drugi pretkutnjaci. Drugi kutnjaci niu s 12 13 god.Mijeana denticijaMogua je do 12 13 god. Ako doe do izbijanja zuba, samo trajne zube treba reimplantirati prethodno ispiranje pod mlazom vode, ne smije se strugati i fiksirati.

  Obiljeavanje zubi.Trajni zubi Mlijeni zubi

  1 2desno 4 3 lijevo5 6desno 8 7 lijevo

  18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 2848 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 3855 54 53 52 51 61 62 63 64 6585 84 83 82 81 71 72 73 74 75

  Trajni zubi Mlijeni zubidesno lijevo desno lijevo

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • 87654321 12345678 V IV III II I I II III IV V87654321 12345678 V IV III II I I II III IV V

  Trajni zubi Mlijeni zubidesno lijevo desno lijevo

  87654321 + 12345678 V IV III II I + I II III IV V87654321 - 12345678 V IV III II I - I II III IV V

  Temporomandibularni zglob.

  Gingimoartroidini zglob. Pokreti: rotacija u horizontalnoj ravnini, translacija i rotacija usagitalnoj ravnini.

  AnkilozaEtiologija: prijelomi, upale, RA, tm., op.Pseudoankiloza: fibrozne adhezije, hiperplazja kondilarnog nastavka, fuzija koronoidnognastavka s maksilom ili zigomatinom kosti, prijelom zogomtine kosti s pomakom premakoronoidnom nastavku, kotraktura temporalnog m., miogeni, neurogeni i psihogeni faktori.Kl. sl.: otean govor, oralna higijena, promijenjen izgled; moe jesti.Smanjen interincizalni razmak.

  LuksacijaFizioloki pogodujui faktori: plitka zglobna asica, disk.Fizioloki zatitini faktori: tuberculum articulare, vrsta ahura.Dogaa se u osoba s aplaniranim tuberkulumom, priroenom labavou ligamenata.Pokret koji ju izaziva: zijevanje, jae otvaranje usta.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Kl. sl.: otovrena usta koja se ne mogu zatvoriti, onemogueno gutanje i govor.- Zglobna glavica se nalazi ispred tuberkuluma onemoguena spontanarepozicija nepomina mandibula- Miini nastavak pomaknut prema naprijed, udara u zigomatinu kost nema zatvaranja usta

  Repozicija: manualno palci na okluzalnu plohu, ostali sstranji dio tijela i angulus. Pritisak naangulus nprijed dolje pa natrag. Kratkotrajna imobilizacija.

  Nervus trigeminus.

  Neuralgija.=unilat. paroksizmalna bol ograniena na distribuciju n. trigeminusa provociranapodraajem,

  bez neurolokog ispadaEtiologija

  - Idiopatski- Simptiomatski

  Kl. sl.: vrlo intenzivna bol, naglog poetka probadajua, sijevajua, poput strujnog udara,dovodi do grenja mm.Trigger zone intra i eksraoralno blagi podraaj izazove bol: lagani dodir, strujanje zraka,pomicanje eljusti, brijanje, pranje zubi, nanoenje minke.Th. karbamazepin (ublaava paroksizme i sprjeava recidive), fenitoin

  blokada lokalna infiltracija anestetika + streptomicninjekcija alkohola ili fenola u gang. Gasserikoagulacija gang. Gasseriperif. neurektomijapresijecanje putova boli centralno od gang. Gasseriakupunktura

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Nervus facialis.

  Jezgre: Nu. nervi facialis (PVE), Nu. salivatorius superior (OVE), Nu. solitarius (PVA)Tijek: pontocerebelarni kut fundus meatus acustici interni canalis n.facialis foramen stylomastoideum kod proc. mastoideusa zavija prema naprijed,ulazi u parotidu pes anserinusOpskrbno podruje:

  - Motorno: mimini mm., mm. auriculares, venter postrior m. digastrici,m. stylohyoideus, m. stapedius- Senzorno: prednje 2/3 jezika okus- Parasimpatiki: suznu, nepane i nosne, submandibularnu i sublingvalnulijezdu

  Oteenja: op - parotidektomija, korektivni zahvati deformiteta eljusti, cilindrom.Rekonstrukcija: transplantacija perif. ivca, transpozicija na hipoglosus, siikonske cjevice,mikrovaskularni renjevi.

  Akutni bakterijski sijaloadenitis. (parotida najee)Predisponirajue stanje: sekrecija sline prolongirana groznica, op., elektrolitni disbalansi,lijekovi,

  opstrukcija izvodnih kanala sijalolitijaza - submandibularnaKl. sl.: izrazito bolan otok, oskudna gnojna sekrecija sline, opi simptomi.Th. hidracija, oralna higijena, antb., evtl incizija i drenaa

  Kronini rekurentni parotits.Patoh.: deformacija izvodnih kanala, proliferacija veziva i upalnog infiltrata, metaplazijaduktalnog ep., destrukcija acinusa.Kl. sl.: akutni otok pri jelu, gusta i zamuena slina, sekrecija, kserostomijaEtiologija: ene srednjih godina, djeca do 12 god.Th. antb. intraduktalno, podvezivanje duktusa, iradijacija, parotidektomija.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Sijalolitijaza.Etiologija: taloenjem oko mukusne ili upalne jezgre, urina dijateza u mukaraca srednje dobiKamenci Ca fosfat, organskiKl. sl.: ponavljano bolno otjecanje taman prije i u vrijeme jelaRtg.: zagrizna snimka mandibule intraduktalno lokaliziran kamen

  postranina - intraglandularna

  Odontogene upale i njihovo irenje.Preduvjet za nastanak

  1) Djelomino iznikli zub perikoronotis2) Iznikli zubi karijes, trauma pulpitis periapikalno irenje3) Paradontalni depovi

  Proces prodire kroz bliu i tanju kotanu stijenku subperiostalni apsces irenje umeka tkiva celulitis, apsces, flegmona. Mjesto perforacije kosti ovisi o poloaju zuba ualv. nastavku, nagibu korijena i blizini njegova vrka pojedinoj stijenci.Odnos vrka korijena zuba i hvatite mm. odreuje lokalizaciju apscesa intra ili ekstraoralno.

  Apscesi gornje eljusti.Vrak korijena iznad hvatita mm. ektraoralno irenjeVrak korijena ispod hvatita mm. intraoralo.

  1) Palatinalnio Lateralni sjekutii, pretkutnjaci i kutnjacio Mala, esto ograniena oteklina mukoperiost vrsto srastao zakost

  2) Inraoralni vestibularni submukoznio Sjekutii (m. orbicularis oris), onjak (m. levator angulis oris),pre i kutnjaci (m. buccinator)o Edematozna gornja usna i obostrano infraorbitalno

  3) Ekstraoralni apsces kaninog prostorao Iznimno onjaci jako dugih korijenova (m. levator angulis oris,m. levator labii superius)o Edem lat. od nosa, izgubljena nazolabijalna brazda, edem kapka

  4) Apsces bukalnog prostorao Pretkutnjaci i kutnjaci (m. buccinator) mlaio Omeenja: medijalno - m. buccinator; lat. - koa i supkutanotkivo; gore zigomatina kost; dolje mandibula; sprijeda m. zygomaticus;straga m. masseter

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • o Obraz oteen, koa crvena, topla i napeta, edematozne vjee,usna, predvorje usta je plie, na sluznici vidljivi otisci zubi

  Apscesi donje eljusti.Bukalno je stijenka tanja kod prednjih zubi, a lingvalno u regiji kutnjaka.Vrak korijena ispod hvatita mm. ektraoralno irenjeVrak korijena iznad hvatita mm. intraoralo.

  1) Apsces bradeo Sjekutii (m. mentalis)o Oteena i bolna brada, koa crvena i topla

  2) Submukoznio Sjekutii (m. mentalis), onjak i pretkutnjaci (m. depressoranguli oris, m. platysma), kutnjaci (m. buccinator)

  3) Apsces bukalnog prostorao Rijetko - vrak 1. kutnjaka ispod m.buccinatora

  Vrkovi korijenova blii lingvalnoj kompakti:4) Sublingvalni apsces

  o Sjekutii, onjak, pretkutnjaci i 1. kutnjak (m.mylohyoideus)o Odignuta podjezina regija, jezik povean i potisnut premazdravoj str., bolni i oteani vakanje i gutanjeo esto irenje na drugu stranu

  5) Submandibularnio Kutnjaci (m.mylohyoideus)o Oteklina od donjeg ruba mandibule do jezine kosti i m.strnocleidomastoideus, donji rub mandibule palpabilan, bolno otvranje usta igutanjeo Perimandibularno irenje: ne palpira se rub mandibule

  6) Submentalni7) Pterigomandibularni

  o Umnjak (m. pterygoideus med.), nesterilno davane injekcije za n.mandibulariso Vanjske otekline nema, oteklina polovice mekog nepca, nepanihlukova, uvula skree na zdravu str., trizmus i oteano gutanje

  8) Parafaringealnio Umnjako Oteklina iza angulusa, trizmus, lat. stijenka drijela pomaknutamedijalno, bol i oteano gutanje

  Sekundarno irenje.1) Parotidni apsces2) Retrofaringealni

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • o Iz parafaringealnog prostorao Bol, disfagija, dispneja, nuhalni rigiditet, ponekad trizmus,izboenje stranje stijenke drijela

  3) Temporalnio Iz bukalnog prostora, dalje na infraorbitalni, pterigopalatinalni iparotidnio Trizmus

  4) Infratemporalnio Trizmus, oteklina u podruju sigmoidnog usjeka i intraoralno upodruju tubera

  5) Pterigopalatinalni

  Komplikacije:1) Tromboza kavernoznog sinusa: vv. opstrukcija retine, konjuktive i vjea, pareza III. iIV. ivca, V. i VI. (oftalmike grane), oftalmoplegija, odsutan kornealni refleks, dilatacijapupile (afekcija simpatikusa), kongestija i edem vjea, bol, temp., jaka glavobolja2) Meningitis: glavobolja, koenje ije, temp., povraanje, konvulzije, smuenost,prag svijesti i koma3) Apsces mozga: hemiplegija, edem papile, afazija4) Medijastinitis: jaka dispneja, bol u grudima, stalno temp., zimica, proirenje i zraku medijastinumu. Nastaje irenjem upale iz parafaringealnog prostora nakon erozijekarotidne ovojnice. Mogue je i irenje iz para u retrofaringealni prostor.5) Tromboza v. jugularis interne i erozija a. carotis: osjetljivost i induracija du m.sternocleidomastoideus, otok lat. faringealne stijenke; epizode krvarenja iz usne upljine,uha, ekimoze oralnog i vratnog tiva. Hitno ligatura a. v. te drenaa parafaingealnogprostora,6) Sinusitis7) Osteomijelitis predispozicija: DM i th. kortikosteroidima

  Ludvigova angina (80% odontogena).Obostrana oteklina sublingvalnog, submentalnog i submandibularnog prostora.Oteklina brzo nastaje i iri se, ne fluktuira, mesnata i bolna na dodir.Dno usta i jezik odignuti oteana respiracija, mogu edem glotisa opasnost od asfiksije.Pireksija, glavobolja, oteano gutanje i govor, curenje sline.Mogue irenje u parafaringealni prostor i razvoj medijastinitisa te apsiracijska pneumonija.

  AppendixTm. usne upljineCa gigive.Izaziva smetnje pri vakanju, bolove, peenje, klimavost zuba. Ulkus i uzura na eljusti. Lokalnose iri. Kontraindicirana je ekstrakcija zuba. Vano je razlikovati ga (kada je lokaliziran umaksili) od ca maksilarnog sinusa.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • Ca sluznice obraza.Faktor rizika: vakanje duhana. Nepovoljniji je od ca usnica jer bre metastazira. Izaziva peenjei moe krvariti (ulkus izdignutih rubova).

  Ca dna usne upljine.Najee se radi o eritroplakiji koja prijee u ulkus. est je i infiltrativan oblik (malenapovrinska lezija sa irenjem u jezik i na gingivu mandibule).

  Ca jezika.Lokaliziran na lateralnoj ili ventralnoj strani infiltracija i fiksacija jezika za dno une upljine.

  Jezik skree na bolesnu str. Induracija.Najee metastazire od svih tumora usne upljine: u gornje jugularne i submandibularne l..

  Ca tvrdog nepca.Na ovoj lokalizaciji ei su tm ljezdanog tkiva. Planocelularni ca javlja se kod starijih ispodproteze.

  Ca retromolarnog podruja.Tipini simptomi su refleksna bol u uhu, smetnje pri gutanju i oteano otvaranje usta.

  Tm. slinaraUestalost tm po pojedinim lijezdama:Parotida: 1. tm mixtus(80%) 1. mukoepidermoidni ca

  2. Warthinov tm 2. acinocelularni3. cilindrom

  Submandibularna: 1. tm mixtus (95%) 1. cilindrom2. mukoepidermoidni ca

  Sublingvalna: 1. cilindrom2. mukoepidermoidni ca

  Nekoliko iznimno debilnih podjela prijeloma mandibule:1) otvoreni, zatvoreni2) prema obliku: linearni, kominutivni, s defektom, zelena granica3) prema broju: jednostruki i viestruki4) prema djelovanju sile: direktni i indirektni5) prema dislokaciji (ova je najbolja): povoljni i nepovoljni

  Okluzija meusobni dodir griznih povrina gornjih i donjih zuba u stanju mirovanja.Angle anteroposteriorni odnos

  I. Neutrookluzija meziobukalna kvrica gornjeg prvog kutnjaka lei u fisuridonjeg prvog kutnjaka.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru

 • II. Distookluzija - meziobukalna kvrica gornjeg prvog kutnjaka je ispred fisuredonjeg prvog kutnjaka.III. Meziokluzija - meziobukalna kvrica gornjeg prvog kutnjaka je iza fisure donjegprvog kutnjaka.

  Vertikalni odnos1) Preklopni zagriz normalan (gornji preklapaju donje) i obrnuti2) Bridni zagriz incizalni rubovi u kontaktu3) Duboki zagriz krune zuba pokrivene do gingive (> 3mm)4) Otvoreni zagriz nedodirivanje griznih povrina

  Transverzalni odnosKrini zgriz

  - lingvalni- bukalni

  Korektivni zahvati na mandibuli- Na uzlaznom kraku (ako je norm. irine)- Na tijelu (razlika u irini eljusti, otvoren zagriz, fale zubi)

  Ostektomija u regiji pretkutnjaka je najlaka (ozljede ivaca rijetke).Sagitalna osteotomija Obwegeser: horizontalni rez kortikalisa na med. str. ramusa (iznad otvoramandibularnog kanala) vertikalni rez kortikalisa na bukalnoj str. u visini 2. kutnjaka rezovi sepoveu sagitalnim perforiranjem...

  Korektivni zahvati na maksiliPremaksilarna osteotomija i osteotomija po Le Fortovim linijama.

  www.perpetuum-lab.com.hrzahvaljuje anonimnom autoru