LES FONTS DE LA HISTÒRIA Les fonts primàries i les fonts

Download LES FONTS DE LA HISTÒRIA Les fonts primàries i les fonts

Post on 28-Jan-2017

225 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> LES FONTS DE LA HISTRIA </p><p>Les fonts primries i les fonts secundries </p><p>Aquestaimatgepottenirdretsreservats</p><p>Foto:scarMartnez.ANCArxiudeGesti </p></li><li><p> 2</p><p> Nom alumne/a: </p><p>Grup / Matria: </p><p>Data: </p><p>1.INTRODUCCI </p><p>Les fonts sn el fonament de la recerca histrica i, per tant, de la construcci delconeixementdelahistria.Observar,processarianalitzarlesfontsdeformaadequadaslabaseduntreballderecercabenelaborat.Pertant,reconixerlesfontsprimriesdelesfonts secundries i reflexionar sobre com analitzarles esdev una competnciafonamental.</p><p>Anemaveurealgunesde lescaracterstiquesde les fonts i lsqueenpodem ferdellesdurantelprocsde la investigaci. Jaquesaberaproximarsea la font i,posteriorment,aplicarhiunamiradaespecficasnlesclausperextreureaquellesdadesquefanavanarla investigacihistrica.Per tant,algunesde lesqestionsquees tractena continuacisn:</p><p>- Qusunafontdelahistria?- Comdiferenciemunfontprimriadunafontsecundria?- Comsabemsiunafontsmaterialiarqueolgicaodocumental?Ioral?- Quinespossibilitatsderecercatunafonthistrica?</p><p>Lessegentsactivitats,atravsdelanlisiitractamentdediferentstipologiesdefonts,uspermetranresoldretotesaquestespreguntesiaprofundirenelmtodederecerca. </p></li><li><p> 3</p><p>2.ACTIVITATS Pertaldentendrelacomplexitatquecomportalaclassificacidelesfontssegonslasevanaturalesaprimriaosecundria,usproposemlasegentactivitat:</p><p>2.1. Cercainformaciidefineix:</p><p>Fontprimria</p><p>Fontsecundria</p><p>2.2. Fixatencadascunadelessegentsfontsienlobjectederecercaqueesproposa.Snfontsprimriesosecundries?</p><p>ExpedientGeneraldelOficinadelOu.SollicituddunapartidapressupostriapertirarendavantelprojecteperincrementarlaproduccidousaCatalunya.1937.</p><p>Referncia:ANC11T1156.CodidocANC@ula:3662</p><p>Propostaderecerca:EstudidelesactuacionsdelgoverncataldurantlaGuerraCivilperpalliarelsproblemesalimentarisdelesfamliesdelbndolrepublic.Tipusdefont:_________________________________________________________</p></li><li><p> 4</p><p>Maresrefugiades,allotjadesalEstadideMontjuc,cordantlesjaquetesalsseusfills,aBarcelona.19361937.</p><p>Referncia:ANC11N1293.CodidocANC@ula:2365</p><p>Propostaderecerca:Lestcniquesfotogrfiquesdurantelsanys30aCatalunya.Tipusdefont:________________________________________________________</p><p>NotciadebombardeigdeGranollersdel31demaigde1938publicadaaLaVangurdia.1dejunyde1938.</p><p>RefernciaANC1560TCollecciLaVanguardiaCodidocANC@ula:2969</p><p>Propostaderecerca:ElsbombardeigsaerissobreCatalunyadurantlaGuerraCivil espanyolaTipusdefont:________________________________________________________</p><p>LlibredetexttitulatLaEscuelaylaPatria.Lecturaparanias.1938.Autor:SantiagoFuentes.M.</p><p>Propostaderecerca:Histriaievolucidelsllibresdetextentre19301940</p><p>Tipusdefont:_________________________________________________________</p></li><li><p> 5</p><p>Propostaderecerca:LarestauracidelespinturesdeSantaMariadeTall</p><p>Tipusdefont:_________________________________________________________</p><p>Propostaderecerca:ArtromniccatalTipusdefont:_________________________________________________________</p><p>Notesidibuixsobreelementsdecoratiusderelleusromnics.1901.Autor:JosepPuigiCadafalch.</p><p>RefernciaANC1737T713.</p><p>Propostaderecerca:ElsestudisdePuigiCadafalchsobrelartromniccatal</p><p>Tipusdefont:________________________________________________________</p><p>CartadeJ.ValhonratalpresidentdelaJuntadeMuseusoferintelsseusserveiscomapintorperrestaurarlespinturesmuralsdeSantaMariadeTallielconjuntdEsterridneu.Sessidel5dejunyde1909delaJuntadeMuseusdeBarcelona.</p><p>RefernciaANC1715T1992.CodidocANC@ula:3306</p><p>Notesidibuixsobreelementsdecoratiusderelleusromnics.1901.Autor:JosepPuigiCadafalch.</p><p>RefernciaANC1737T713.</p></li><li><p> 6</p><p>Cartellpublicitari:Lucernaelmejorchocolatesuizo.19001010</p><p>RefernciaANC142N33425.CodidocANC@ula:4154</p><p>Propostaderecerca:ElscartellspublicitarisdurantlaprimeradcadadelsegleXXTipusdefont:________________________________________________________ </p><p>2.3. Classifica les fonts segents segons si es tracta de fonts materials iarqueolgiques,oralsodocumentals:</p><p> Documentals OralsMaterialsi</p><p>arqueolgiquesMapa Factura Collar Moneda Entrevistaradiofnica Llei Pellcula Registreparroquial Edificioconstrucci Fotografia Eina Quadernescolar </p><p>Testament </p><p>Diari(premsa) </p><p>Moble </p><p>Llibre </p><p>Acta </p><p>Dibuix </p><p>Grfic </p><p>Arma </p><p>Canenregistrada </p><p>Carta </p><p>Vestit </p><p>Inventari </p><p>Escultura </p></li><li><p> 7</p><p>2.4. Per a cadascuna daquestes fonts primries, penseu dues possibles lnies derecerca on podreu consultar el document per obtenir informaci. Quinapreguntalifareualafontpertalqueusproporcionsdadesrelacionadesamblavostrarecerca?</p><p>Si necessiteu informaci complementaria sobre els documents, busqueula a laplicaciinformticaANC@ula Trieulopcicercarpercamps Onposacodi,anoteuelnmerodeCodidoc.Ipremeucerca Comaresultatdelacercaapareixelttoldedocumenticlicanthisobrelafitxadescriptiva. A lapart inferiorteniu laccsa la imatgeampliada.Cliqueuhiasobreperpoderaccediral</p><p>documentambmsdetall.</p><p>1.</p><p>CartellDones!Treballeuperalsgermansdelfront.19361938.</p><p>Referncia:ANC1151N53.CodidocANC@ula:2815</p><p> 2.</p><p>PRINCIPAUT/DE/CATALOGNE/et/PartieduRousillon.MapadeCatalunya.1709.</p><p>Referncia:ANC1787N43.CodidocANC@ula:4054</p><p>PropostadeTreballdeRecerca Pregunta</p><p>PropostadeTreballdeRecerca Pregunta</p><p>http://ancaula.cultura.gencat.cat/</p></li><li><p> 8</p><p> 4.</p><p>CartadePereCaldersaCarlesRiba.1938</p><p>Referncia:ANC126T1168CodidocANC@ula:3302</p><p> 5.</p><p>ProcsciviliniciatperMiqueliJosepBoteycontralacomunitatderectoripreveresdeSantJaumedeBarcelonaalaReialAudinciadeCatalunya.</p><p>Referncia:ANC1398T456.</p><p> 6.</p><p>TarjadidentitatdelsperiodistesacreditatsalOlimpadaPopulardejuliolde1936.</p><p>Referncia:ANC142N.CodidocANC@ula:2925</p><p>PropostadeTreballdeRecerca Pregunta</p><p>PropostadeTreballdeRecerca Pregunta</p><p>PropostadeTreballdeRecerca Pregunta</p></li><li><p> 9</p><p>2.5. Observeu aquests dos documents produts durant el mateix perode histric. A continuaci, contesteulespreguntes.</p><p>Si necessiteu informaci complementaria sobre els documents, busqueula a laplicaciinformticaANC@ula</p><p> Trieulopcicercarpercamps Onposacodi,anoteuelnmerodeCodidoc.Ipremeucerca Com a resultat de la cerca apareix el ttol de document i clicanthi sobre la fitxa</p><p>descriptiva. A la part inferior teniu laccs a la imatge ampliada.Cliqueuhi a sobre per poder</p><p>accediraldocumentambmsdetall. </p><p> Descriviuelscartells.Per ferho,utilitzeu la fitxadidentificaci ianlisidecartells,omplintnicamentelcampdidentificaci.</p><p>CartellfalangistaPorlasarmas,laPatria,elPanylaJusticia.Autor:Cabanas,J.1938</p><p>Referncia:ANC1454N30.</p><p>CartelldeCNTFAIDefendeoscontralagarradelfascismo.1938</p><p>Referncia:ANC1151N87.CodidocANC@ula:4153</p><p>http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/fitxes/cartell.pdfhttp://ancaula.cultura.gencat.cat/</p></li><li><p> 10</p><p> Aquinatipologiadefontspertanyen?Snfontsprimriesosecundries?Snfontsmaterialsiarqueolgiques,documentalsoorals?</p><p> Aquivadirigitcadascundelscartells?</p><p> Quinselmissatgequeesvoldonaralsdestinataris?</p><p> En el casque estigussiu treballant laGuerraCivil espanyola en la vostra recerca.Expliqueulaimportnciadanalitzarelsdosdocumentsconjuntament.</p><p>Texto1: 0: 1: 2: </p><p>Texto2: 0: 1: </p><p>Texto3: Texto4: Texto5: Texto6: Texto7: Texto8: Texto9: Texto10: Texto11: 0: 0: 1: 2: </p><p>1: 0: 1: 2: </p><p>2: 0: 1: 2: </p><p>3: 0: 1: 2: </p><p>4: 0: 1: 2: </p><p>5: 0: 1: 2: </p><p>6: 0: 1: 2: </p><p>7: 0: 1: 2: </p><p>8: 0: 1: 2: </p><p>9: 0: 1: 2: </p><p>10: 0: 1: 2: </p><p>11: 0: 1: 2: </p><p>12: 0: 1: 2: </p><p>13: 0: 1: 2: </p><p>14: 0: 1: 2: </p><p>15: 0: 1: 2: </p><p>16: 0: 1: 2: </p><p>17: 0: 1: 2: </p><p>18: 0: 1: 2: </p><p>19: 0: 1: 2: </p><p>20: 0: 1: 2: </p><p>21: 0: 1: 2: </p><p>22: 0: 1: 2: </p><p>23: 0: 1: 2: </p><p>24: 0: 1: 2: </p><p>Texto12: 0: 0: 1: </p><p>1: 0: 1: </p><p>Texto13: Texto14: Texto15: Texto16: Texto17: Texto18: Texto19: Texto20: Texto21: Texto22: Texto23: Texto24: Texto25: Texto26: Texto27: Texto28: Texto29: Texto30: Texto31: Texto32: </p></li></ul>