koulutuksen j£¤rjest£¤j£¤n opetussuunnitelma ammattiosaamisen...

Download Koulutuksen j£¤rjest£¤j£¤n opetussuunnitelma Ammattiosaamisen toimielimen teht£¤v£¤t perustuvat lakiin

Post on 24-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma

  www.sakky.fiKoulutus tekee hyvää!

 • Hyväksytty yhtymähallituksessa 28.10.2016 § 118

 • SISÄLTÖ

  JOHDANTO ........................................................................................................................... 3

  SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ ................... 4

  Koulutuksen järjestäminen ....................................................................... 4

  Toiminnallinen organisoituminen .............................................................. 4

  Koulutuspalvelut ................................................................................................ 4

  Työelämäpalvelut .............................................................................................. 5

  Toimielimet ............................................................................................... 5

  Ammattiosaamisen toimielin .............................................................................. 5

  SORA -toimielin (Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja tekevä toimielin) 6

  KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA ...... 6

  Koulutuksen toteuttamistavat ja työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen toteuttaminen .............................. 8

  Opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet sekä tutkinnon osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ........ 9

  Tutkinnon osien suorittaminen muista tutkinnoista ja lukio-opinnoista ............... 9

  Urheilijoiden ammatillinen koulutus ..................................................................10

  Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ............................................10

  Opinto-ohjauksen toteuttaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta ............................................................... 11

  Opiskeluhuolto ........................................................................................ 11

  Erityisopetuksen järjestäminen ............................................................... 12

  VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET .................................................12

  Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ......... 12

  Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) ............. 13

  Maahanmuuttajien ja eri kieli- tai kulttuuriryhmien opetus ...................... 13

  OPISKELIJA-ARVIOINTI .............................................................................................14

  Arvioinnista tiedottaminen ...................................................................... 14

  Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen .......................................... 15

  Oppimisen ja osaamisen arviointi ........................................................... 16

  Oppimisen arviointi ................................................................................. 17

  Osaamisen arviointi ................................................................................ 17

  Ammattiosaamisen näytöt ...................................................................... 17

  Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen .............................................. 18

  Arviointiaineiston säilyttäminen .............................................................. 18

 • Arvioinnin uusiminen ja korottaminen ..................................................... 19

  Arvioinnin oikaiseminen .......................................................................... 19

  Todistukset ............................................................................................. 19

  AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA .....20

  Näyttötutkinnot........................................................................................ 20

  Henkilökohtaistaminen ........................................................................... 21

  Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen .... 21

  Näyttötutkinnon suorittaminen ................................................................ 21

  Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ................................................. 22

  Valmistavan koulutuksen järjestäminen .................................................. 22

  Arviointi ................................................................................................... 22

  Todistukset ............................................................................................. 23

  KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA .....................23

  LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN .................................................................24

  Lukiokoulutuksen tehtävä ....................................................................... 24

  Lukio-opiskelun arvoperusta ................................................................... 25

  Ohjaus .................................................................................................... 25

  Opiskeluhuolto ........................................................................................ 25

  Oppimisen ja opiskelun tuki .................................................................... 26

  Oppimiskäsitys ....................................................................................... 27

  Arviointi sekä arvioinnin uusiminen ja oikaisu ......................................... 27

  KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖ ..................................................................27

  OPISKELIJAKUNTA JA VAPAA-AJAN TOIMINTA ......................................................27

  LAADUNHALLINTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ ...............................................................................28

  Tekstissä viitataan opetussuunnitelman yhteistä osaa ja pedagogista toimintaa ohjaaviin mal- liin, suunnitelmiin ja ohjeisiin. Näistä on luettelo lopussa.

 • 3

  JOHDANTO

  Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan koulutusten toteutus Savon koulutuskun- tayhtymässä. Opetussuunnitelman yhteinen osa on sisäisen kehittämisen, laadunhallinnan ja tiedottamisen väline, jossa linjataan Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Varkauden lukion ja aikuislinjan toiminnan yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Opetussuunnitelman yhteinen osa ohjaa opiskelijoita, opettajia ja oppilaitosyhteisöä, perehdyttää työelämän edustajia ja muita sidosryhmiä ammatillisiin perustutkintoihin ja lukiokoulutukseen.

  Opetussuunnitelma muodostuu yhteisestä osasta, tutkintokohtaisista osista ja henkilökohtai- sista opiskelusuunnitelmista. Se ohjaa opetusta ja pedagogista toimintaa. Sen toteutumista seurataan ja sitä kehitetään jatkuvasti.

  Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa perustuu Valtioneuvoston asetuk- seen (799/2014). Yhteistä osaa täydentävät liitteenä olevat pedagogista toimintaa ohjaavat suunnitelmat. Opetussuunnitelman yhteistä osaa sekä tutkintokohtaista osaa arvioidaan sään- nöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.

  Ammatillisen koulutuksen laki, asetus ja määräykset muuttuivat 1.8.2015 alkaen. Muutokset perustuvat Euroopan unionissa valmisteltuihin ja hyväksyttyihin suosituksiin, joista ammatilli- sen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmä (ECVET, European Credits for Vocational Education and Training) on keskeisin.

  Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistyön tavoitteena on luoda puitteet selkeämmälle ja entistä paremmin työelämän vaatimuksia vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamiselle. Ammatillinen perustutkinto on mahdollista suo- rittaa ammatillisena peruskoulutuksena, jolloin keskeisenä osaamisen hallinnan osoittamista- pana ovat ammattiosaamisen näytöt. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa myös näyttötutkintojärjestelmän mukaisesti näyttötutkintona.

  Ammatillisten perustutkintojen perusteilla vahvistetaan tutkintojen osaamisperusteista mää- rittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta. Tämä rakenne edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa ja samalla tukee opiskelijoiden joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista. Savon koulutuskuntayhtymän strate- gisten toimenpiteiden linjauksissa keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. aikaisemman osaamisen tunnustamisen tehostamisen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen, yksilölliset opin- topolut mahdollistavat opetusjärjestelyt ja niihin liittyvät oppimisympäristöt, opintojen lä- päisyn edistäminen, keskeyttämisen ehkäisy sekä yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen. Nämä tavoitteet on huomioitava myös uudistuvien opetussuunnitelmien sisällöissä.

 • 4

  SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ

  Koulutuksen järjestäminen

  Savon koulutuskuntayhtymän perustehtävä on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista, vastata alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää alueen työelämää. Lisäksi edistämme työlli- syyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.

  Savon koulutuskuntayhtymä järjestää:

  - ammatillista peruskoulut

Recommended

View more >