knjizevnost moja skripta

Upload: tara-dukic

Post on 22-Feb-2018

287 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  1/29

  Skripta za knjievnost

  1. Vojislav Ili

  Vojislav Ili(1860 - 1894) roen je u Beogradu kao sin pjesnika Jovana Ilia. Bio je ole!ljivod dje"injs"va# nije io $ain"eresiran $a ora$ovanje# "e je nakon "reeg ra$reda gi%na$ijenapus"io &kolu. 'asnije sa%os"alno odla$i na predavanja u eliku &kolu# sudjeluje uknji!evno% i poli"iko% !ivo"u s"uden"ske o%ladine# iako nije polagao ispi"e. *a%o upo$naje+uru Jak&ia i kasnije se !eni jedno% od njegovi, keri# *ijano%. rlo r$o %u u%iru i !ena idjea# "e se kasnije !eni drugi pu"a. a !eno% /orko% i%a jednu ker# ve"lanu.

  ro!ivio je kra"ak !ivo"# svega 4 godine# ali je os"avio %nogo "oga i$a see. /a !ivo"a jeojavio "ri $irke pjesa%a (1882. 1889. 1893.)# %noge njegove pjes%e su se ojavljivale ura$ni% asopisi%a# neke su os"ale sa%o u njegovi% ilje&ka%a. I%ao je ak i nekoliko

  pro$ni, poku&aja# ali je prvens"veno io pjesnik i kao "akvog ga se i gleda.

  n je u srpsko% pjesni&"vu i$vr&io ono &"o je ranije $a,"jevao ve"o$ar 5arkovi - raskid sro%an"i$%o%# no# sa%o djelo%ino. voji% es"e"i$%o% i or%ali$%o% Ili je o"vorio pu"drukijoj poe$iji. 7daljio se od uoiajene orijen"aije realis"a na oinu s"varnos"# i odvojiose od $a,"jeva ideologa da se knjievnos" ukljui u dru&"vene i poli"ike ore.

  jegova poe$ija se javlja is"ovre%eno kao reakija na i$roeni ro%an"i$a% i kao onova

  ojek"ivne poe$ije predro%an"iarskog ra$dolja. 7 njoj su o!ivjele "e!nje i ideali :ojek"ivnelirike; i$ 0. i 40. godina. jek"ivnos" njegove poe$ije nije ni releksivna ni didak"ika# njenaosnovna oilje!ja su deskrip"ivnos" i nara"ivnos". 7 "o%e se udaljava od klasiis"a i

  predro%an"iara prve polovie 19. s"oljea i prili!ava se suvre%eni% realis"iki%pripovjedai%a.

  jegove pjes%e u klasiis"iko% s"ilu# na grke i ri%ske "e%e# donijele su novi val i onovu"og s"ila# ali nije %ogue rei da je on prvens"veno klasiis"iki pjesnik# jer su "akve njegove

  pjes%e sa%o jedan njegov "e%a"ski krug.

  eskrip"ivna lirika ini najpopularniji dio njegove poe$ije. jek"ivi$aija osjeaja svojs"venanje%u u nji%a je po"puno prevladala. jesnik kao da se povlai i$a pjes%e# njegovo :ja; segui# pjesniki govor prela$i u "ree lie. ?%oije nisu direk"no iska$ane# one $rae i$ slika

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  2/29

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  3/29

  5asa graans"va je e$roj pu"a prola$ila pored s"a"ue enere kao da je ne pri%euje= naviklase na nju i ne poka$uje naroi"o in"eresovanje. /a"o "a %asa ne %o!e da s,va"i %ladog

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  4/29

  Vojislav Ili - Kleon i njegov uenik

  @nali$a dela - /a Iliev korak ka si%oli$%u $naajana je njegova pes%a Kleon i njegovuenik. a prvo% %es"u s"oga &"o je Ili prvi upo"rio re I5BD=

  ve je sa%o si%ol &"o "i vidi oko#

  ve# &"o du&u "voju i vedri i %rai.

  i%ol je $e%lja# i neo visoko#

  @ su&"ina ono &"o on soo% $nai.

  a drugo% %es"u je njeno poe"iko $naenje jer su u njoj i$ra!ena dva gledi&"a o poe$iji ipesniku.

  7enik

  oe$ija se napaja %i"olo&ki% si%oli%a koji su u o!anski% sera%a# ali i u idilinoja"%oseri $aljuljeni, pas"ira.

  7%e"nik "rea da se prepus"i kon"e%pla"ivno% u!ivanju u o!anski% si%oli%a koje "reas,va"i"i po uoiajeni% ka"egorija%a dorog i srenog. 7%e"nos" je %ogunos" da se poegnei$ sve"a konlik"a i nespokoja u sve" ,ar%onije.

  'leon

  oe$iju inspiri&e sve ono &"o se nala$i oko nas= u pred%e"i%a i pojava%a je spolja&nji likdos"upan na&e% oku i skriveni lik koji nosi "ajnu !ivo"a i sve"a.

  7%e"nik se s"alno sree sa o"voreni% prole%i%a iji skriveni s%isao "rea da doku&i svojo%u%e"no&u - u%e"nos" je sreds"vo $a o"krivanje s%isla pred%e"a i pojava ojek"ivnog sve"a.

  7%e"nos" je ars"vo varljivi, prividnos"i a nji,ovu su&"inu "rea o"kri"i u s"varalako% naporu- u%e"nik se uvek nala$i pred $agone"ka%a sve"a i !ivo"a.

  va pes%a i$ra!ava Ilievu dile%u na raskrsnii koju je ose"io 1893. godine# i koja je glasila=

  koji% pu"e% daljeE

  7enik i$ra!ava Iliev s"av pre%a pevanju do 1893. godine= "o je Ili pesnik idilini, %o"iva#koji u nji%a nije "ra!io nikakav skriveni s%isao.

  Kleonje sa$reli pesnik koji je s"ekao !ivo"nu i s"varalaku %udros" i koji vi&e pred%e"e ieno%ene s"varnos"i ne pri%a "akve kakvi jesu nego "raga $a nji,ovi% skriveni% su&"ina%a.

  es%a se ne $avr&ava 'leonovi% odgovoro% - "o je os"avljeno da se ka!e poe$ijo%. @li $ogprerane s%r"i# po"puni odgovor je i$os"ao.

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  5/29

  Vojislav Ili - Kleon i njegov uenik

  7enik

  Fes"i"i 'leone# kreni%o se daljevaki !un %e sei# svaki ve"ak %a%i#I po"oi is"ri &"o na% !uor &alje#I vis Gilopape u ju"arnjoj "a%i."ra&an u sa%oi# kao sve"a gora#

  a drevni %e li%p u osa%i sea#Ja slu"i%# veruje%= "u je draga Glora#Glora# ne!ni si%ol %lados"i i vea.

  'leon

  ve je sa%o si%ol &"o "i vidi oko#ve# &"o du&u "voju i vedri i %rai.i%ol je i $e%lja# i neo visoko#@ su&"ina ono# &"o on soo% $nai.*avni veo noi ili sve"los" Gea#/vuk# koji se ,ori i$ pra$ne daljine#dsev je is"ine# kojoj nai "rearavoga i%ena# po"pune eline.

  Jer &"o pogled vidispra% sve"los"i sjajne#I sve# &"o se kosne na&eg udnog slu,a#*o je spoljni dodir ove vene "ajne#I op&"enje njeno i ljudskoga du,a.

  ije glavno# dakle# ono &"o %e goni#>a plae% ilH peva% u asi%a lepi%#

  o su&"ina "oga.lavno je= &"o s"repi%#'ad ari"on "ugu ili rados" $voni.red "o% veno% "ajno% %i s"oji%o ne%o#

  'Ho saiski %udra pred Is"ine liko%Aeo s njenog lia dii ne u%e%o#Jer Is"ina ela ne daje se niko%.ek $a "avni% veko% u venos" e sai#@ ra$u% e ljudski po %raku da lu"aAdgovora nee na pi"anje nai

  i Is"ini eloj prola$a i pu"a. -I slu"ie veno.

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  6/29

  7enik

  a ovo%e poljuek slooda %oja sa,ranjena spava#Jer Is"ina "voja po"ini %i volju#

  @ du&u %i# evo# s"ra,o% ispunjava.

  'akva %rana %isHo= spava"i u noi#I $na"i da neko pored odra s"oji#'oga ne po$naje%. I du,# u sa%oi#'Ho pla&ljivo lane da se veno oji>a slu"i i eka. a%o jednu %isHo#a%i slu"nju svoju nala$i"i svuda#/a"o# da i onde# gde si s vero% disHo#od "ere"o% su%nje prola$io "uda'akva s"ra&na %isHo= sve &"o vidi%# uje%#

  %a"ra"i $a si%ol# koji drugo $nai=agoni"i ra$u% da veno "u%ai#*e da kra"ki !ivo" $agone"ko% "ruje%.@,# pogledaj dole= od kapije aljni is"ok pla%"i kao rujno %ore#>a po$la"i glavu arii @"ini.ve rado&u di&e. I u is"oj veri

  a posao dnevni pokreu se oni#a ,ra%u su davno o"vorene dveri#I u ,ra%u ki%val "ajans"veno $voni.

  Vojislav Ili - Sivo, sumorno nebo

  es%a Sivo, sumorno nebosa%i% poe"ko% sugeri&e su%orne i %rane slike i is"o "akvaraspolo!enja. *u je slika u%iranja prirode i slika sprovoda - u sa%o dve s"roe pes%e s"ao jei"av sve"# ali ne sve" !ivo"a i rados"i nego sve" u%iranja i "uge. lika sve"a u ovoj pes%i je

  %rana i e$nade!na.Jesenji pej$a! ou,va"a neo i $e%lju. eo je predoeno sa "ri rei= ;ivo# su%orno neo;.a prideva sugeri&u "a%ne "onove= I je oja nea# 75

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  7/29

  lika u%iranja prirode nagla&ena je poslednji% s"i,o% prve s"roe= ;ve %rana oori jesen# isve je pus"o i "a%no# e$ !ivo"a je sve;. 7 !ivo"u jesen o$naava doa oga"s"va# lagode"i#

  plodova# i%anja. vde je jesen u$rok u%iranja i nes"ajanjaA ona je 5

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  8/29

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  9/29

  nego ovjek. iro%a&an ovjek# sudei po slii. Ide uogi pogre# %r&avo# %aleno kljuse vue"aljige.Ili je naglasio siro%a&"vo "og pogrea i e$nadnos" ijele si"uaije pa!ljivo i$arani%rijei%a rijei%a kao &"o su kljuse (u%jes"o konj)# "aljige (u%jes"o kola)# dru% (u%jes"o pu")#

  pa onda kaljav# pogru!en# %r&avo# %aleno...

  Be$nae nagla&ava i ki&a# koja kao da sa%o o"e!ava ijelu ve ionako pre"e&ku si"uaiju. nadosadno sipi# pre"vara ve "e&ku sliku u jo& "e!u# i dok ona "ako sipi# pogre se kro$ nju

  poo!no i polako provlai.

  u%orno raspolo!enje pjesnika se osje"i kro$ ijelu pjes%u. 'ao da je u "e dvije s"roe s"aviosvu !alos" i "e!inu svije"a# kao da ne%a ni"i jedne svje"le "oke nigdje# ni"i u daljini. @li "o nijeni i"no# jer je sve %r"vo# a ako nije jo u%rije" e uskoro.

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  *e%a - riroda u po$nu jesen kada je sve u $naku nes"ajanja i kopnjenja.

  rs"a - deskrip"ivna pes%a

  @nali$a pes%e - 7 I s"roi i%a%o opi prirode u jesen e$ ikakvog prisus"va oveka. *aj opisje da" u "ri slike. rva slika je sivo# su%orno neo# druga slika je uveli ladole! koji je su%ornospus"io vre!e i "rea slika su granie koje le!e po $e%lji. ve "ri slike su da"e gradaijski odvei, ka %anji%. ?B je najvea slika# eskrajna u svo% &irenju. D@>D?K je %anja slika

  li!a $e%lji. ruga slika je %r&avo kljuse koje lagano vue "aljige# a "rea je ki&a kojadosadno sipi.

  ve slike u ovoj pes%i proi$vodi ulo vida. >ok su u prvoj s"roi slike s"a"ine u drugoj supokre"ne i odredjuju i, "rajni glagoli= kree se# vue# sipi# prola$i.

  vo su%orno i %rano raspolo!enje radja %isao o prola$nos"i i s%r"nos"i svega &"o je na$e%lji. 7%ire priroda a u%ire i ovek. ve "one u s%r". Jedini $nak $ivo"a je kre"anje pre%agrolju# s"ani&"u s%r"i.

  >a i &"o olje prika$ao sliku sivila pesnik koris"i po dva a"riu"a u$ i%eniu= neo-sivo#su%ornoA kljuse-%r&avo# %aleno. 'oris"i dve prilo&ke odrede= sve je-pus"o i "avnoA sprovod

  prola$i-poo!no i polako.

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  10/29

  Vojislav Ili - apu!teni istonik

  7 poslednji% godina%a !ivo"a i pesnikog s"varanja ojislavu Iliu su liski a%ijen"i

  napu&"enos"i# osa%e i ru&evina. *o je prilika da sa "ugo% evoira pro&los" u kojoj je ilosve"los"i# snage i !ivo"a i oajno sagleda sada&njos" u kojoj je sve pus"o# ra$oreno i e!ivo"no.7 "akvi% pej$a!i%a projek"uje se sujek"ivi$irana slika pesnikovog unu"ra&njeg !ivo"a=

  Sadanjost moja je pusta, ko pusta peina neka

  I u njoj sumorno zvoni moj slabi i prazan glas;

  I ja sam ostaosama! # pojte pesmu o tuzi

  Smrtno je moje telo razoren, prazan grad

  ($legija na razvalinama kule Severove)

  Suva, krljava kruka, ko !rna ogromna ruka,

  Sumorno nada mnom stoji

  (%aputeni isto&nik)

  'o nisu ne&iste seni,

  o moje nemirne due neopevan jad

  (ad se ugasi sun!e)

  ujek"ivi$irana slika pej$a!a kao si%ol pesnikovog unu"ra&njeg !ivo"a najpo"punije jepredoena u pes%i apu!teni istonik.

  Fi"anje pes%e apu!teni istoniki$a$iva pro"ivrene u"iske i nesigurnos" u do!ivljaju pes%e.Fi"ala se suoava sa prvoi"ni% u"isko% o s"varnoj ravno"e!i i ,ar%oniji u pes%i. *aj u"isakna%eu=

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  11/29

  - silaiki prinip pri%enjen u pes%i - ,eksa%e"arski s"i, koji "ee %irno i ravnoA

  - s%irena in"onaija koja je u skladu sa prirodo% s"i,a ali i sadr!ino% i "ono% pes%eA

  - paraleli$a% slika.

  5eu"i%# "ek &"o i se u"isak o apsolu"noj ,ar%oniji uvrs"io# pokolean je neki%neravnina%a i viraija%a koje se oseaju. Fi"ala pos"aje sves"an da se prividna ravno"e!anaru&ava i i$a$iva dis,ar%onijuA da je paraleli$a% i$neverenA da je ujednaenos" ra$ijenaA da

  je %ir naru&en proijanje% ravne in"onaije. a%ee se novi u"isak o s"alno% "reperenjuslika# %elodije# e%oija i ri"%a. "alni ne%ir# ods"upanja i i$neveravanje oekivanja prisu"nisu na planu in"onaije# raspolo!enja# s"ruk"uriranja pesniki, slika# s"i,ova i s"roa# ri%e#leksike i ri"%a.

  ola$ni %o"iv je is"onik (i$vor) u svo% osnovno% $naenju ali se njegovo $naenje &iri na!ivo" uop&"e i jo& dalje na pesnika i njegov du&evni sve". Is"onik je# dakle# si%ol !ivo"a ali i

  si%ol pesnika i njegovi, s"varalaki, (!ivo"vorni,) %oi. 5o"iv is"onika i poe"ske slikekoje se i$ njega ra$vijaju i%aju dva kon"ras"na lika - jedan preds"avlja !ivo" i sve"- los"# drugines"ajanje i %rak. 'on"ras" je os"varen u okviru jedne slike (prva s"roa) ali su i slike u okviru

  jedne s"roe %eusono supro"s"avljene.

  " prvoj stro#ije prvi% rei%a is"aknu" pred%e" pevanja (*?5@ ?5?)= ;

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  12/29

  "akvo% okru!enju do!ivljava "oplinu i "rep"aj ;%laane du&e;. >ve spojene slike i$ dvesusedne s"roe preds"avljaju naj&iri prodor !ivo"a i sve"los"i u su%ornu s"varnos"# pa $a"o ionaj oajni vapaj na kraju "ree s"roe# koji e se pre"oi"i u su%ornu sliku &"o je donosie"vr"a s"roa.

  %osle&nja stro#aponovo vraa na sliku sa poe"ka druge s"roe= ;suva kr!ljava kru&ka;. @lidok je "a%o ona &"i"ila is"onik# ovde s"oji nad lir- ski% sujek"o% &"i"ei ga od ;%islioajni,; koje nadola$e (%isli na oles"# na s%r"). /a&"i"a je# %eu"i%# privid jer su%orani$gled kr!ljave kru&ke (;ko rna ogro%na ruka;) jo& vi&e pods"ie oajne %isli i sves" o

  prola$- nos"i i s%r"i. va slika je# u s"vari# klju $a ra$u%evanje pes%e= usa%ljeni i ra$oreniis"onik je projekija ili slika napu&"enog# usa%ljenog i olesnog pesnikovog ia# u ko%evi&e ne%a ;!ivo"ni, sila;# snova i novi, ,"enja.

  @nali$a# dakle# i%a $a ilj da poka!e i "o kako je pes%a /apu&"eni is- "onik graena naparaleli$%i%a i po kon"ras"u (supro"nos"i) i podudar- nos"i# i da u osnovi i%a si%oliko/naenje. ideli s%o da se u njoj sve deli na dva vre%enska plana= nekad - sad# na dve

  pred%e"nos"i= is"onik - pesnik i dva s"anja= !ivo" - s%r". @ sve "o %o!e se preds"avi"i i ovako=

  ?'@>

  Is"onik

  - i$ njega s"ruji iserni "alas#

  - is"ra voda pada i preliva se#

  - olis"ala kru&ka &u%i i pru!a veliki ,lad#

  - ve"ri i sve!ina koja se &iri uokolo#

  - sas"ajali&"e %ladi,#

  - %es"o sanjarenja i sla"ki, !elja.

  esnik

  - %lad i srean#

  - osea ;vale !ivo"ni, sila; &"o se# kao i voda i$ is"onika# preliva i$ %lade du&e#

  - ispunjava ga unu"ra&nja %ilina# rados"# ljuav.

  @>

  Is"onik esnik

  - usa%ljen# $aras"ao u "ravu#

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  13/29

  - presa,nuo# ra$oren je#

  - valo% i$valjen#

  - ne%a sve!ine#

  - kru&ka suva# kr!ljava#

  - s"a$a se i$guila u "ravi.

  esnik

  - usa%ljen

  - oronuo i oles"an

  - us,nule su u nje%u rados"i# snovi i svi sokovi !ivo"ni, sila# pa je nalik na suvu kru&ki ijegrane naka$no pru!ene s"ra&e s i$ra$o% pakleni, %uka.

  I$ ovi, poreenja ili serije paraleli$a%a jasno se vidi da je u pes%i do&lo do iden"iikaije(pois"oveivanja) pesnika sa is"oniko%# odnosno da is"onik si%oli&e sujeka" u pes%i# dais"onik# sa kru&ko%# oliava !ivo" i s%r"# "rajanje i nes"ajanje.

  ra"i%o se ponovo $apa!anju o s"alno% ne%iru# ods"upanji%a i i$nevereno% oekivanju# kojinaru&avaju %ono"oniju e%oija# sadr!ine i or%e#

  1. araleli$a% je naru&en na or%alno% i sadr!insko% planu.

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  14/29

  prirode# !ivo"a i oveka i krenula pu"evi%a %oderne poe$ije. Ilieva je $asluga &"o je srpskupoe$iju podigao na vi&i. u%e"niki nivo. aslu"io je si%oli$a% i pripre%io %u "eren u na&ojpoe$iji.

  7 Ilievoj lirii ne%a %nogo suna# jarke sve"los"i# jaki, oja# sna!ni, $vukova# urni,oseanja# dina%ikog kre"anja# u$udljivi, dogaanja# jaki, rei. /a njegovo pevanjekarak"eris"ina je upo"rea i$vesnog roja rei sa visoko% ues"alo&u# koje se sreu skoro usvakoj pes%i= poiva"i# uljuljkiva"i# san# sanjivoA arono# ajno# rajskoA leluja"i# %ile"iA u"a"i#ne%o# "i&ina# "i,o# %irA pus"o# "avno# su%rak# su"on# su%orno# %agla# koprena. snovnee%oije su eleginos"# re$ignaija i %elan,olija. esi%i$a%# kao i"na odlika %oderni$%a#$aeo se kod ojislava Ilia. >ok e u %oderni$%u pesi%i$a% vi&e i"i ilo$oski s"av i %oda#Iliev pesi%i$a% je do!ivljen# pods"aknu" pesnikovi% ne$adovoljs"vo% s"varno&u ali i

  porodino% "ragedijo%.

  ik"uralnos" je jedna od i"ni, odlika Ilieve poe$ijeA slika upea"ljive pej$a!e# uglavno%jesenje i $i%skeA slika a"%oseru i &"i%ungA pej$a! naseljavaju iljke# !ivo"inje i ovek.risu"an je epski %o%ena"= dogaaj# aula# naraija# linos". >eskrip"ivna lirika ojislavaIlia# pored elegine# i%a "rajne u%e"nike vrednos"i i "o je najlep&e &"o je ovaj pesnikispevao.

  Ilieva poe$ija poka$uje odnegovan pesniki ukus. 7 njegovi% pes%a%a os"varena jepo"puna skladnos" sadr!ine# savr&ena or%a# versiikaijska ra$novrsnos". "i, %u je nov poor%i= usavr&io je srpski "ro,ej i i$gradio svoj speiini ja%pski &esnaes"era (,eksa%e"ar)A

  oga" je# pravilan i uglaenA %iran i diskre"an u iska$ani% oseanji%aA $vunos" ovoga s"i,aje speiina# ilievska.

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  'itajui pesmu apu!teni istonik

  >eskrip"ivna (opisna) pes%a pesnika ojislava Ilia... $ae"nika si%oli$%a u ra... es%aiji je glavni %o"iv I*FI' (i$vor)# koji karak"eri&e# oliava i oslikava - sa%o pesnikovo

  ie... sr! i prirodu njegove linos"...

  a poe"ku pes%e... prva slika... oslikava# "renu"no sada&nje s"anje i$vora... HH

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  15/29

  i$voro% i svoji% ni%alo lepi%# ve krivi% i naka$ni% grana%a# poku&ava da pru!i kakav"akav ,lad... HHaklene %uke... suve... sa%r"ne !egeHH... >alje kro$ s"i,ove pesnik se prisea

  pro&li, dana... lep&i,# pa iako sada ve %inuli, i daleki,... ea se HHpas"irke %ladeHH P %ladepas"irie koja je dola$ila na i$vor po is"ru vodu# punei svoje $e%ljane krage... ea se%ladog pas"ira &"o veselo u%e u rulu da $asvira... ea se... i kao da upravo sada uje

  njegove arone "onove... njegovu u%ilnu pes%u i svirku... dok kui vraa svoja napaslaHHvesela s"adaHH...

  esnik pri$naje i o"kriva da je i on ponekad "u HH$a%i&ljen sila$io es"o... u %ajske veerijasneHH... @ "u kraj i$vora kakvi lo%ovi u du&i %ladog pesnika# kavi gro%ovi i po"resi s"ra&ni...Be&e "o "renu"ak kada se popu" ak"ivnog vulkana u njegovoj du&i i sru ak"ivira&e HH"ajne isla"ke !eljeHH... *ada je i%ao slu,a i e&e kadar oslu&nu"i svaki &u&anj i &u&"anje li&a# koje jeradosno "reperilo i poigravalo na ve"ru... HH5irna i ,aldna vodaHH !uorila je "ako jasno ira$gove"no... voda !iva... is"ra... planinska... va okolina i sa%o "o %es"o oko i$vora e&e

  lis"avo... sve"lo sjajno... jasno... radosno... sreno... veselo... osunano... 5nogo pole"a i!ivos"i... !iva,nos"i e&e "ada u HH%laanoj du&iHH... Be&e sve HHpros"rano# &iroko# voljno# kro$

  %es"a eskrajno %ilaHH... Finilo se da sve HH"oplino% ljuavi du&eHH...

  7prkos sve%u... do&lo je vre%e slaos"i... HH$aorava %ranogHH# predaje... osus"alo se...Is"onik se predao i e$ naroi"e ore predao %rano% $aoravu... HHIs"onik !iviHH $a%rlo jesv.e okolo njega i u"i,nulo... e%a vi&e "alasa... voda vi&e ne "ee... es"alo je veseli, &u%ovai !uora... a i$vor vi&e ne dola$e# ni"i svraaju# HHdrijade ne!neHH i HHpi"o%a s"adaHH...

  no &"a dalje s"oji i odoleva $uu vre%ena... jes"e HHsuva# kr!ljava kru&kaHH... koja i daljeuporno s"oji... jene %uke su i dalje paklene... HH%isli oajneHH... naga poslednja ve je nai$%aku... na i$disaju... Bli$u je s%r"ni as... ve je HHsu%ornoHH... HHrnoHH... jene grane su idalje krive... s"ra&e i pla&e...

  esnik je sa% is"onik... *o %o!e i"i svaki drugi ovek... svako od nas... 'ako je s"ra&no ikako je "o gole% jad# kada je ie ra$oreno... kada su grudi ka%ene i ska%enjene... kada jesre pra$no... i&"a ne u%e da $as"ra&i kao "a je$iva pus"o& i %irnoa...

  esnik jes"e i kru&ka... ali "o %o!e i"i i svako od nas... *a kru&ka su%orno i s"a%eno s"oji#iako suva i kr!ljava... aklene su njene %uke... "e&ki su njeni dani... Jedino seanja i sa%o

  priseanja na davno pro&le radosne dane# na predivne jasne %ajske veeri# $a pesnika jesu"ajne i sla"ke !elje nikada i$a"kane... I$ pesnike "anane %laane du&e i sra# "i,o su kljuali"alasi !ivo"ni, sila i ujali popu" naujali, proleni, reka... va %es"a i njegova okolina... ila

  su "oliko pros"rana... velika... &iroka... eskrajno %ila... neono draga... nadasve voljena...jegovo sre i du&u ispunjavala je rados"... ljuav... i "oplina...

  ve &"o je lepo i%a svoj kraj... *ako je s"igao "aj nei$e!ni i uvek prisu"an kraj i prekidnedosanjanog sna... Be&e vre%e da se ilu$ije is"ope i da i&e$nu... da $auvek nes"anu... re%ekada je od$vonilo svi% !elja%a i snovi%a... esnik iako suva kr!ljava kru&ka i dalje us%ornos"oji i gleda... a njegovo% liu os"alo je "raga od pre!ivljeni, pakleni, %uka... oslednji%a"o%i%a svoje snage# on se i dalje odupire i poku&ava da odoli %isli%a oajni% koje ganapadaju... Brani se... Bori se...

  %r" je li$u... iako je ne%inovnos"... pesnik poku&ava da se odrani i da joj u"ekne ar

  %alo... da ukrade jo& koji da, !ivo"a i jo& koji %inu" du!e da pro!ivi... @gonija i oajnikaora da se ne pri,va"i# ono &"o svakako i"i %ora... Jer# ni&"a nije veno...

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  16/29

  (%")T*+I IST'+IK

  a plodonosni "alas ne &u%i veselo sadaE

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  17/29

  de su drijade ne!nesa krivi% i o&"ri% srpo%Ede su pi"o%a s"adaE

  TTT

  uva# kr!ljava kru&ka#kHo rna ogro%na ruka#u%orno nada%no% s"oji.I krive nje$ine grane

  aka$no pru!ene s"r&es i$ra$o% pakleni, %uka#'Ho da %e s poslednjo% snago%od %isli oajni, rane.

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  Vojislav Ili imsko jutro

  Ju"ro je. &"ar %ra$ spalio $eleno lisje#@ "anak i eo sneg pokrio polja i ravni#I sniski# "r&ani krov. 7 daljini gue se re$eI kru!e vidokrug "avni.

  7 selu vlada %ir. Jo& niko us"ao nije#@ udan pe"ao ve# !ivosno lupnuv&i krilo%#o$dravlja $i%ski dan O i $vuni% re%e"i glaso%*aj %ir u asu %ilo%.

  IlH kadkad sa%o "ek $vi!danje jasno se ujeI "e!ak# pro%uko glas. *o lova prola$i selo%#I r$e %a%ei pse# poguren u polje !uri#okriven kopreno% elo%.

  vuda je pus"o& i %ir. ona se kandila gase O

  @ sve!i# ju"arnji da,# prolee doline %irne# OI &u% se ra$le!e lag# kad svoji% s"udeni% krilo%7 gole granie dirneU

  imna vekova

  e $na% je l na snu sa%o il $ilja odla$i% es"o7 udan predeo neki. *u svako ka$uje %es"o*ragove ra$orenjaA'iparis $eleno "avni i korov &iri se sa%o#

  I vla!ni# groovski ve"ar okean "alasa "a%o#I $vi!di sa ,ladnog s"enja.

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  18/29

  I ja# u%oran "e&ko sa daljina nekakva pu"a#a pus"u oalu seda%. I "ada pored %ene5r"vaki prola$i sprovod u ne%o% sveano% ,odu.@ %aske na liu nose i ljudi# dea i !ene.

  dakle dola$e oniE I kuda vei"o grede*aj sprovod s pes%a%a gro$ni%EI koga odnose oni u krilo venos"i sede7 veeri%a po$ni%EVu"ei prola$e oni# i veno po %raku ludeI od vre%ena davni,Beskrajni okean &u%i su%ornu i ,ladnu pes%u#i%nu vekova "a%ni,.

  /. 0ovan $uiJ@ >7FIN(*reinje# 0S.03.1821 O eri# 02.04.194)

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  19/29

  iskljuivo s"aranje o eek"i%a koji se pos"i$avaju ko%inaija%a rei i glasova# sve "o iniu"isak neega ,ladno usiljenog# ukoeno o"%enog# i ka"kada go"ovo prela$i u %aniri$a%.

  Kr"vujui ka"kada s%isao# jasnos"# iskrenos"# svoje in"i%ne pesnike osoine# >ui seusavr&io u or%i kao niko do njega. 5ada %u slikovi nisu svagda pravilni# on pi&e vanredno

  i$raeni% s"i,o%# uglaeni%# u"anani%# sa oilje% slika i oga"s"vo% rei# poka$ujui sekao %ajs"or u rei. jegovi luidni# !ivopisni# sjajni s"i,ovi idu u najolje s"vari koje je srpskapoe$ija dala. "il je uop&"e njegova najvea osoina# i "o se vidi najolje na njegovoj pro$i# napu"opisi%a (*ismo iz 0eneve# 1908A*ismo sa .lpa# 1906A*ismo s 1onskoga mora# 1911) iknji!evni% i%presija%a (o ojislavu Iliu# 1903A o Borisavu "ankoviu# 1902A o 5iloradu J.5i"roviu# 1911A o e"ru 'oiu# 1913A Xo Isidori ekuli# 1914Y). *i pu"opisi su es"oan"as"ini# a knji!evne slike su vi&e pesnike i%presije# knji!evni ve$ovi# sjajna s"ilskara$vijanja povodo% jednog pisa. @li "o je pisano neuveno sjajni%# le&"avi% s"ilo%#

  oga"i% reniko% i re"ki% igura%a# sa %nogo du,a i graije# sa "oliko li"era"ure da i"alaos"aje $asenjen. jegovi pu"opisi su najknji!evniji i najolji posao svoje vrs"e u srpskojknji!evnos"i. esnik vrlo velikog "alen"a ije ra$vijanje jo& nije dovr&eno# pisa prvoga reda

  koji jo& nije ka$ao svoju poslednju re# Jovan >ui je jedan od "voraa u dana&njoj poe$ijisrpskoj a u pro$ijedan od najvei, srpski, s"ilis"a.Jovan kerli= ;Is"orija nove srpskeknji!evnos"i;

  'njigu*jesmeposveuje @leksi Man"iu i @"anasiju Mola ;u $nak najdulje ljuavi;# oni suili njegovi lini drugovi u 5os"aru# saurednii u asopisu%ora.

  as"ojanje da se srpski je$ik osposoi $a evropski lirski i$ra$ uno&enje% ;novi, oseanja;Zpos"ignu"o je uglavno% epi"e"i%a# glagoli%a i poreenji%a. >uieva upo"rea opisni,prideva $nai# kako u njegovo% s"varanju# "ako i u na&e% pesni&"vu# oveanje les"vie oja i$vukova# is"anavanje krajnos"i. *o je ujedno doka$ i o&"rovidos"i u pos%a"ranju prirode.

  >ui je ora"io pa!nju %e"rii us"aljeni, olika O ?rediji# de Dilu# Bodleru i a%enu.%a"rao je da se nova sadr!ina %o!e prene"i i u s"are okvire# jedanaes"era i dvanaes"era.

  ainio je podelu koja ne odgovara ,ronologiji# ali je ,"eo pos"ii es"e"ski sklad.

  1. ?5? 7L@ (najvei roj an"ologijski, pesa%a) O iklus 2e&ernje pesmei3irika(kasni s"i,ovi i$ ove knjige.

  3. ?5? DJ7B@I I 5

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  20/29

  du&a ve$ana $a prirodu i njene "ajne.

  7 pes%a%a o Djuavi ka$ao i sve ono &"o nas ve$uje $a s"vari i ia u nei$%ernoj lepo"iaps"rakije i snage.

  7 pes%a%a o %r"i ka$ao i sve slu"nje o konano% ilju i svu gorinu nei$vesnos"i nana&e% prolasku kro$ %is"erije !ivo"a.

  >va su osnovna %o"iva do%inirala s"varala&"vo% ovog pesnika O priroda i ljuav.

  7veo je u srpsku poe$iju nov# savre%en odnos pre%a !ivo"u i sve"u# i kao niko pre njegavisoko u$digao i ra$vio %o"iv ljuavi koji je jedno% s"rano% ou,va"ao !enu# a drugo%

  prirodu.

  jegova poe$ija je do 1901. ila vi&e opisna. Djuav je ila glavno oseanje koje je pevao u"oj svojoj %ladikoj lirii. kree se u%e"nos"i radi u%e"nos"i# u%e"nos"i rainisanoj i idejo%

  i or%o%# poe$iji or%alne lepo"e i si%ola. Gor%a %u je u drugoj svesi esa%a (1908. Bgd)i$gleda va!nija od sadr!ine.

  snovni "on ele >uieve poe$ije i%a neega %aglovi"og# %u"nog# dalekog. Djuav koju onpeva $iva se ne$nano gde# ne$nano kad# negde daleko# u plavoj $e%lji snova.

  jegove o%iljene rei koje se svaki as ponavljaju su %u"an# %raan# led# siv# su%oran#pus"# %r"av# ,ladan# ne%# "ajans"ven# gluv# duok# %agla#&u%# "a%a. >uievi opisi su "akopo"puni# i%presivni# lepi# da i% je %alo ravni, u eloj na&oj poe$iji.

  es%e o prirodi $au$i%aju pre"e!ni i olji deo njegove lirike i nose da, iskonskog i %i"skog.riroda je s"alan# vei" i najsadr!ajniji %o"iv >uievog pesni&"va.

  isao je i pro$u# pre svega proslavljene pu"opise I I I5?

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  21/29

  bf`^_\ h\` ^ \ b^b\ ` b\^b\^. qmh b` bhf\tf _ `m^_` `bm\ mh\\ mh. ^\ tmm^_t\m\ tm^c b ^ ^_\ m^= ^m \_^ mh _b\ ^m t`b ^w \b` _ m`f _ ^^mf.~ b^ ^ \xf\ \^ z\^ ^^# \m_ f`_.191S \_^ b \bct\m\` ` h` b \bh\ tm^h\ {f_^ b^ _ |my. 'my fw b m`t\

  _^h`f` }m_`bh`# ` n\m_bh\ ^b\ -f#^ _^ `^mh`f\w\.^\^z \\m^ ^ \ \ ` f_\ b# `c wxc^_# # h\ ^\\m\# \\m\ \ t\m\# m_`\ w z# \_# bm\x_#\f^b_. ^b^_ 1916

  ^ tm\ tb\ \ b tm`^ ` h\^ \_ w^x _^ \f_\ h\ ^ \_bf\# b ^ \ x^ _^\ \^w_]^_ ^m ^ tm^c b |my h\^ ^\_ \t`_\\\ xc^ _\# _\ m\x\ t\ hy_. ^b_h ^xh\ ^tm^b\f``^ t\]^_ |my. m^ b t\fwh _tx^ ^_ tb\= :``^ _b. b^\tm\b\... b^^ hw_\ bm` x\ b ` \ tmfh t\^m\\ m`.q^f mbh\x_f] :f b m tf`^ b^hf ^ fb^ m_bh\ wf.\f ^ bm\ `ft\c f tm^ |my`. m^ w\m` 12. 1912 \_^#]` m^h h\ b`_ tf` b^hf _\ _# \ ^ fbf ^h\b. x_` tmbh\w\m#

  h\` ^ _m`x\ `^_^_ m \\m tm^b^hf ^ m\bhbm^_ w `w`_`. \b ^tm^f t^mbh\t z^h^ t\\m_^ hh\ b^tmff f] m^`_\c t\f\. ] ^ f t\\]^_# q`_\_t`_ b` bmf w b\h_ w t__` mbh` `mz`. \m_m b`\f t\b^^ w btxz^ t\h`xf b^ bt`b^ ` ^. \\m_^x^ _^ f\. ^_ \^h h\ ^ `\ \b` \ tmm_# t\m^ _^h \f\m\_ tm^^f# m_\ ^ bh_`\_\m^ b\ ` ^t. _ ^ t\\\m_m ` ^ tm\ bmt` ^` ^_^. ] ^ `z^\ \_`f. x\ ^^]` t\bc^z ` t\bc^z # tm^t`_h\ tm^\_. qf\ ^ ^]` hb_\.mx_ mf\ h\ ^ tm\m\ b\m\ `m^_`h` h ^ \_`\# t\`h\ ^ b b\\ .q\ ^ \ hm w t^b_h fbf ^h\ b# `\m :\tc^_ `x#

  ^_^\ _c^tx _w__ hz t\^w^ _ bmtbh\ ^wh .mbhf\^h ` h` :fbf ^h\ b \ 1964. \_^ \^c`^:b\`_m` w \_\ ^f\ bm^^_\ `\bf\^_bh\# \_\b_\ bmtbh\t^b_h._y^b \\\ \^f^_m^ _ hz^_\ ^^ t\b^^_\_m]^_\\b` tm^bc` ^_mf_ wmx_ \] bh\ :b\\tm\c^# m\_f_\ b^ \m` `m`\ t\f\_ ^b^. b\_m b^ b\\`\m_\x`# w\m\\_h# bb m mb\`h\m^_f _ ^b` ^_^\_t^b_ \ t^b_h hz^_ _m. \bc^z \_b\`_m` _ tfh^ h\ b^`m``^ \_h` _\_ w_\b _m^h\ ^ 160.000

  _m. ~m b^ `m``^ _wmx_\ b^_\b :b\\ m\f^: m\]^z btm^_ b\# ^_^ ^h \ mh \_^b^ b^ x\ # ` `_` ``\h`... b# t^b_h bf`z

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  22/29

  7"opljene du&e= '7N@ 5

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  23/29

  5o%ilo as"asijevi je pesnik koji se pojavio# ra$vio i u%ro i$%eu dva ra"a. 7 svoji%s,va"anji%a poe$ije as"asijevi je du!nik si%olis"a. snovni poja% njegove poe"ike#:rodna ili :%a"ernja %elodija# proi$la$i i$ si%olis"ikogs,va"anja %u$ike kao ia

  poe$ije. 7 "raganju $a "o% %elodijo% pesnik pronie s onu s"ranu pojava i dola$i uneposredan dodir s oni% &"o je nei$reivo# "ajans"veno# %is"ino. 5a"ernja je %elodija# pre

  svega# $vuk i$vornog# ar,ainog je$ika# u na&e% sluaju "o je# s jedne s"rane# %elodija je$ikanarodne pes%e# a s druge# srednjovekovni, "eks"ova. a ovoj "aki as"asijevievaneosi%olis"ika $aokupljenos" %u$iko% i nei$reivi% ukr&"a se s ekspresionis"iko%"e!njo% k neposredno% i praiskonsko%. as"asijevi je ulo!io veliki rad da i s"igao dosvoji, lirski, krugova i dok je io $adovoljan nji%a# isproavao je sva %ogua sa$vuja %eurei%a na&eg je$ika# sve prelive s%isla i ra$lii"i odnosa veralni, $nakova. jegovakoni$nos"# "a osoenos" njegovog pesnikog idio%a# nije proi$vod nekakve udljivos"i ili

  proi$voljnos"i# ve je i$ra$ ore pro"iv "i, %ana u koje upadaju oni koji poe$iju pi&u olako.

  4iklusi

  as"asijeviev pesniki opus ou,va"a seda% lirski, krugova jedne $irke s"i,ova=1utarnje,2e&ernje, +denja, -luote, 6e&i u kamenu,7agnovenja i #dje!i.

  0utarnje# prvi iklus# i$ra!ava nain na koji se pesnik ve$uje $a spoljni sve"# ono &"o u nje%uvoli= %irise# podnelje# glasove sela i !ivo" prirode. *o je veo%a aro%a"inapoe$ija# prelivenarodni% $vui%a i oja%a# se"na na jedan "radiionalan# ar,aian nain# ne!na.

  Veernjesu nas"avak ju"arnji, pri$ora# koji u veernje% ruju pos"aju se"niji# %anje opipljivi.ra%e i5u$ike dra%e. 5u$ike dra%e su dra%e u s"i,ovi%a# koni$ne# predviene $a kanijeko%ponovanje# ali suvi&e okrenu"e pesniki% vrednos"i%a da i ila operskalire"a.

  d svi, ovi, dela# na po$ornii su ile prika$ivane dra%e :edo$vani# :ospodar5ladenova ki i opera :+ura Brankovi.

  ro$na dela 5o%ila as"asijevia# 6Iz tamnog vilajeta7i 6ronika moje varo!i7#oslanjaju se na narodnepripove"kei# $na"no %anje# na pripove"ke Borisava "ankovia.as"asijeviev pro$ni i$ra$# odnosno je$ik# je gus"# idio%a"ian# jarko oojen# pun inver$ija#ri"%ian# ali ipak i%a kadenupro$ei ra$likuje se od je$ika njegovi, pesa%a.

  1utarnjeP u li"era"uri okarak"erisan kao poe$ija olklorni, %o"iva narodne lirske poe$ije#opravdava "akav opis sa%o posreds"vo% "ipinog pas"oralnog a%ijen"a i ogranienogreper"oara pesnikog i$ra!avanja. ajvei roj pesa%a ovog iklusa u ve$u dovodi prirodu i!enu po prinipu %eusonog poreenja= /ora# JasikeU5eu"i%# iako su pes%e ovog iklusa

  liske olkloru i u prvi plan s"avljaju "ipina# depresonali$ovana oseanja i %isli narodnelirske poe$ije# rojni% nagove&"aji%a %elan,olini, s"anja lirskog sujek"a i &irenje% opsega

  njegove releksivnos"i preds"avljaju uvod u sledee ikluse. 7pea"ljiv pri%er "akvogpro&irenja osnove preu$e"e i$ narodne lirike daje na% pes%a -rozd# kojo% se uvodi $a

  https://sh.wikipedia.org/wiki/Simbolizamhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Melodijahttps://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekspresionizam_u_srpskoj_knji%C5%BEevnosti&action=edit&redlink=1https://sh.wikipedia.org/wiki/Poezijahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Dramahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Operahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Pripovetkahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Borisav_Stankovi%C4%87https://sh.wikipedia.org/wiki/Prozahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Prozahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Simbolizamhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Melodijahttps://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekspresionizam_u_srpskoj_knji%C5%BEevnosti&action=edit&redlink=1https://sh.wikipedia.org/wiki/Poezijahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Dramahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Operahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Pripovetkahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Borisav_Stankovi%C4%87https://sh.wikipedia.org/wiki/Proza
 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  24/29

  as"asijevievu poe$iju i"an %o"iv ulaska u sve" is"e du,ovnos"i poni&"avanje% ilineos"varivanje% "elesnos"i=4a l8 napiti se vina9 Ili od zra&na nedira u zlatnu maglu da

  presanemo za nove zlatne oblake9 (-rozd) i"anje i$ i"irani, s"i,ova pre"pos"avlja dveeg$is"enijalne %ogunos"i= s jedne s"rane# u!ivanje u "elesnos"i i# s druge s"rane# u$dr!avanjeod nje i%e se ula$i u vi&i nivo pos"ojanja. snovna $api"anos" o dve eg$is"enijalne

  %ogunos"i preds"avlja sa%o uvod u as"asijevievu "e%a"iku !ivo"a i s%r"i. >ok je !ivo"is"a "elesnos" i s"alno u%iranje# s%r" je vr,una !ivo"a# konano osloaanje energije i"akorei novo roenje. 7 poslednjoj pes%i ovog iklusa upravo se poen"ira grada"ivni ra$voj%islu svi, pre",odni, pesa%a da je s%r" novo roenje=ad neljubljeno mre, tmolo jevazduom na smrt 5 mau povenuem to bukne pupolj pre!vetanju, smrt neljubljenorazbudi (4aina)

  Veernjesu nas"avak ovi, ju"arnji, pri$ora koji u veernje% ruju pos"aju se"niji# %anjeopipljivi# kao u pravo vee kada se pro,"evi dana s%iruju i nade gase# kada se slu"i da i$asvega vienog i%a jo& ne&"o# ili se slu"i"i %o!e.XYLiklus 2e&ernje# iji na$iv preds"avljaveernju slu!u u rkvi# sav se sas"oji od prika$a veernji, pej$a!a# kraja dana# su"ona# i u

  ve$i s nji%a do!ivljaja opadanja# nes"ajanja# s%r"i. ra"ei $apoe"u %isao i$ pre",odnogiklusa# s%r" je i ovde prika$ana kao sila koja ne%a ru&ilaku# ve !ivo"vornu i s"varalaku%o=astajem &udno iz ovog nestajanja, snom te dublje me sve budi. (3jiljani) Ili=%latomkao vi na poodu zajesenim, raskoi prolijem svi umiranja. (+iljkama) >akle# s%r" u%es"oda poni&"i elokupan !ivo" i njegovu energiju# ona ga daje u konen"risano% vidu.

  *endenija s"varanja nera$gove"ni, s"i,ova koji u see sa!i%aju %no&"vo $nenja nas"avlja sei u sledee% iklusu P6e&i u kamenu# iji naslov si%olino preds"avlja "aj proes kaooka%enjivanje rei. /ani%ljiva novina u ovo% iklusu reali$uje se na polju "e%a"ike. ai%e#do%inan"no je prisus"vo religijski, %o"iva koji se idejno nadove$uju na "e%a"i$ovanje !ivo"a#odnosno roenja i s%r"i kao %eusono pove$ani, pojava. *akav konep" opravdava ilijskos,va"anje Isusovog s"radanja# koje je sa%i% roenje% ilo predodreeno i "i%e opravdalosvr,u njegovog pos"ojanja= Sina ne raspeste vi, raspeo se sam (< pesma)

  spe8i#inom poloaju 5o%ila as"asijevia u okviru srpske %eura"ne knji!evnos"i%nogo je govoreno i pisano.

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  25/29

  >esanka 5aksi%ovi je ila pesnik# pripoveda# ro%ansijer# pisa $a deu# a povre%eno seavila i prevoenje%# %a,o% poe$ije# sa ruskog# slovenakog# ugarskog i ranuskogje$ika.jena poe$ija# pripove"ke# ro%ani# knjige $a deu prevoeni su na %noge je$ike# apojedine njene pes%e nala$e se u an"ologija%a poe$ije ra$ni, naroda.i&e pu"a je nagraivanana&i% najvi&i% knji!evni% nagrada%a. rvo pri$nanje doila je 193S. nagrado% $a pes%u

  "repnja na konkursu asopisa 5isao.Bila je lan rpske akade%ije nauka i u%e"nos"i od19S9. god.

  >esanka je ila od oni, priroda u koji%a se jo& u de"injs"vu $a%e"ne ljuav koje se do kraja!ivo"a ne odriu.Jer# sve u >esanki je pesniko=i re# i odnos pre%a sve"u# i ilo$oija.esankina pes%a ila je o $alasku suna.une odla$i# a sve# i ljudi i priroda# pru!ajupre%a nje%u ruke i dovikuju-ne%oj o"ii# os"ani... *ada je i%ala 14 godina.edela i oinona neko% panju i pisala.*o je io njen pesniki a"elje.a 14 god. se ne %o!e s"vori"i udo# ali

  se %o!e ose"i"i %iris $e%lje.5o!e se do!ive"i no# u"i uk.5o!e se $aspa"i na poko&enojlivadi i $apisa"i prva ljuavna re.a 14 god. %o!e se $na"i is"orija i upo$na"i ra"nik.@ "u# uBrankovini# i%alo je &"a i da se vidi i da se uje o is"oriji.a 14 god. %ogla se do!ive"isa%oa# i s"ra,.rve oene >esanka 5aksi%ovi je doila u aljevu# od drugova i$gi%na$ijski, klupa.Fi"ala i% je# a oni su je ,rarili i proriali joj lis"avu udunos".

  jena pes%a je uvek ila sigurna s"re,a i $aklon svako%e ko je oele!en oseajno&u#uskraen $a ne&"o# ugro!en.esankina poe$ija saop&"ava oljuavi# prenosi i%pulse %lados"i.Djuav je vodi u sve"# ui"elj du,a.Bog o ko%e i ko%e

  peva >esanka 5aksi%ovi# prisu"an je svuda i nigde ga ne%aA on je %ilosrdan i ravnodu&anAprisan i neu,va"ljivA ispovednik i s"rana.n nije saran u jednu !i!u# ve je rasu" u ,iljadu%ogunos"i#a pesnikinja na% saop&"ava da svaka od nji, %o!e i"i# ili jes"e prava.ve "esupro"nos"i se usklauju u ljuavi.

  Dirika >esanke 5aksi%ovi se od sa%og poe"ka do!ivljavala kao is"a ispoves" sra# &"o je isadr!ano u s"i,u Ja sa% lova sra svoga roenog.jeno osnovno pesniko geslo je da

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  26/29

  poe$ija "rea da ude ra$u%ljiva# jasna# iskrena# o"vorena pre%a oveku i !ivo"u# da i$vire i$nji,.

  7 kasnije dane lirika >esanke 5aksi%ovi doila je svoju pa"inu# kao i njena rasve"anapriroda u jesen# koja se u ovu liriku sve vi&e uvlai.jena poe$ija je doila ono &"o vre%e

  ljudski% %o"ivi%a na%ee= s%irenos" u ne%iri%a# u"i&anos" u aken"i%a.odine ova pi"anjanei$e!no donose.>a li "ra!i"i odgovore na nji,E e "ra!i"i nenala$ivo# "j. po%iri"i se sa$akoni%a.*ra!i"i ga i ne nai $nai nei$e!nos" kraja e$ novog poe"ka.5isao >esankina

  pred kraje%# slu"ei ga ve# je sa%o kons"a"aija neoila$noga i sa%i% "i% odrianje da seilo kuda okolo proe.na kao p"ia &uureno u"i i eka ono &"o doi %ora.rirodno ijednos"avno je pevala o !ivo"u i sada "ako peva o s%r"i.

  %$*:( %*I0*

  Sve pesme $esanke 2aksimovi su razvrstane u sle&ee pesnike krugove;

  1.Intimistike pesmesu najprisutnije u $esankinoj poezije, naroito s poetka njenogstvaranja.To su pesme o mla&osti, enji, samoi, &evojakoj strepnji i stra i =eleni vitez>, u kojima je puno izvorni< oseanja i &evojakogbezazlenstva.Strepnja, esto prisutna, &olazi o& neizvesnosti &a se san o nekom ko jepre&met enje ne sru!i nekim novim saznanjem.ato pesnikinja trai &a ljubav ostaneiluzija, snevanje, i!ekivanje i strepnja.Svaki &o&ir i susret pone!to bi o&uzeli takvoji&ealnoj sli8i voljenog, ljubav bi, time, bila umanjena.

  /.Pesme o zaviaju i svetu u njemu.$esanka 2aksimovi je je&noj o& svoji< pesama &ala

  ime =%esnik i zaviaj>.%esnik i zaviaj? )ta je to zaviaj pesnikov?$a li je to vinogra&,neg&e u @rankovini, u kome je je&na &evoji8a =pobeAivala svoj stra, slu!ajui nonejauke slavuja i ukova,kukavi8a i sova, oseajui prve pesnike kli8e u sebi?Ili je to prvizalazak sun8a u Aaku svesku unet?Ili prva knjiga proitana u sunanoj uioni8i seoske!kole !to miri!e na jabuke i

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  27/29

  obiajima, ognji!tu, peva o vrlinama svoga naro&a.bog ovoga, njeno ro&oljubljepo&razumeva i @rankovinu, staze i proplanke, reke i liva&e, nebo i pti8u na& gorom, igrei sme< &e8e u slobo&i, veru i jezik, pretke i potomke, istoriju, sve prie i pesme...

  9.Pesme o ivotu, prolaznosti i smrti.2isao o prolaznosti, koja prati sve !to ivi, o&uvek je

  bila prisutna u $esankinoj poeziji, ali sa starenjem i go&inama stvaranja postajala je sveuestalija.+eka&a je &olazila spontano, a kasnije kao opsesija koja nastanjuje ne samopesme ve i knjige- =+emam vi!e vremena>,>+iija zemlja>.Sve poinje &a lii na je&noveliko spremanje pre& konaan o&lazakBsve ima oblik opra!tanja i potpunog mirenja saonim !to e &oi.

  C.Pesme o detinjstvu.$esankino poetsko i prozno &elo za &e8u je obimom i sa&rajem,lepotom i znaajem takvo &a zasluuje poseban osvrt, pa ga ovom prilikom neemorazmatrati.

  D.Pesme o ovekoljublju.'ovekoljublje i bezgranina &obrota $esanke 2aksimovi

  o&uvek su bili prisutni u njenoj poeziji, osobito ka&a su u pitanju &e8a i je&nostavan,otvoren i obian svet, ovek ovog po&neblja.2eAutim,njen .

  %*S2*

  %esnik

  %rolena pesma

  Su&ba

  StrepnjaEsmisao ljubavi je u ekanju, enji, ne u ostvarenjuFG

  Krvava bajka

  Seljakova smrt

  Srbija je velika tajna

  +emam vi!e vremena

  'rvava ajka'rvava ajka je pes%a koju je na&a po$na"a pesnikinja >esanke 5aksi%ovi napisalanakon &"o je ula de"alje s"ravinog $loina u 'ragujevu koji su i$vr&ile ne%akeokupa"orske snage nad nedu!ni% srpski% s"anovni&"vo. 'ragujevaki pokolj jedan je odnajvei, i naj%ons"ruo$niji, $loina u >rugo% sve"sko% ra"u koji je i$vr&en nad ivili%a u

  jedno% %es"u i u jedno% danu. /ajedno su s"radali radnii# seljai# proesori i nji,ovi ai. /a&"o ajka i $a&"o a& krvavaE /a"o &"o je neverova"no da se u dvadese"o% veku u ?vropikoja se ponosi svojo% kul"uro% i "radiijo% desi jedan "akav nevieni %asakr u ko%e ljudisvesno i ,ladnokrvno uijaju druge ljude# %eu nji%a i deu. "radanje kragujevaki, aka

  "oliko je surovo da preva$ila$i s"radanja u ajka%a i naslovo% 'rvava ajka pesnikinja !eli

  http://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#PESNIKhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#PROLECNA%20PESMAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#SUDBAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#STREPNJAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#KRVAVA%20BAJKAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#SELJAKOVA%20SMRThttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#SRBIJA%20JE%20VELIKA%20TAJNAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#NEMAM%20VI%C5%A0E%20VREMENAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#PESNIKhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#PROLECNA%20PESMAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#SUDBAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#STREPNJAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#KRVAVA%20BAJKAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#SELJAKOVA%20SMRThttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#SRBIJA%20JE%20VELIKA%20TAJNAhttp://www.znanje.org/i/i22/02iv08/02iv0807/02iv0807.htm#NEMAM%20VI%C5%A0E%20VREMENA
 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  28/29

  da %u da pri$vuk neeg neverova"nog i nes"varnog# a ope" %ogueg i ljudskog. es%a poinjes"i,ovi%aBilo je "oj u ilo je "o u nekoj $e%lji seljakana rdovi"o% Balkanuu%rla je %ueniko% s%ru ...

  e%a na$iva $e%lje u kojoj se dogodio $loin# kao da on nije ni va!an. 5nogo je va!nije dase $loin is"inski dogodio u nekoj $e%lji seljaka na Balkanu i da je u sa%o jedno% danuuijena jedna generaija aka. vi su ili is"i# po godini roenja i oles"i%a od koji, suvakinisani# po &kolski% oave$a%a i sveanos"i%a na koje su voeni# po svoji% snovi%a inada%a i na kraju# po "renu"ku kada su u%rli. 7 "o%e i jes"e "ragika o kojoj peva pesnikinja.ni se nisu orili pro"iv ne%ake vojske# nisu kovali# ni"i su !eleli iiju s%r". Bili su ono &"o i

  jesu# sa%o ai koji sede u klupa%a i re&avaju svoje &kolske $ada"ke. uni pole"a i vere uudunos"# u ljudsku sreu i doro"u= ispred see su pos"avljali %no&"vo planova i svako% odnji, se inilo da e vrlo dugo "ra"i ispod svoda plava dok sve $ada"ke na sve"u ne posvr&ava.I%ali su svoje ake "ajne i neos"varene !elje. erovali su u see# u svoje sve"le snove i$la"ne ideale nesvesni da i% se li!i skori kraj i da e pos"a"i neus"ra&ivi junai jedne krvave

  ajke. 7 "renu"ku s%r"i# e$ panike i s"ra,a u$eli se $a ruke i po&li na s"reljanje %irno iprirano kao da s%r" nije ni&"a. *o dr!anje $a ruku si%oli&e nji,ovo drugarsko ra"sko ipoka$uje poslednju !elju svi, nji, $auvek odu i napus"e ovo$e%aljski !ivo" onako kako su unje%u i !iveli# liski# slo!ni# po sve%u jednaki. ji,ova %uenika s%r" na poe"ku pes%eovi% po"e$o% je u poslednji% s"i,ovi%a pes%e preraslu u junaka s%r". Bili su junai# ,rarii neus"ra&ivi koji su svojo% s%ru popeli da venog oravi&"a.es%o% 'rvava ajka >esanka 5aksi%ovi na% poka$uje kako !ivo" pod okupa"orsko%i$%o% %o!e i"i surov i nepredvidiv i poruuje na% da $loinaki u% !eljan krvi i osve"e ne&"edi nikoga# ak ni one naj%lae. voji% s"i,ovi%a ona i$ra!ava svoju duoku nepo%irnos"sa ra"ni% $vers"vi%a i ra"ovi%a u koji%a !ivo"e gue nedu!ni ljudi# poseno dea i !eli da%ueniku s%r" s"reljani, aka preora$i u veni !ivo"# da se on i nji,ova "ragina sudinanikada ne $aorave.Boske@nali$aes%a ;'rvava ajka; je lirska rodoljuiva lirska pes%a u kojoj su iska$ana "uga i ol $ogs"radanja kragujevaki, aka# pa je ujedno i elegija. snovna "e%a i ideja pes%e je $asnovanana is"ini"o% dogaaju# koji se odigrao ok"ora 1941. godine u 'ragujevu# kada su ne%akiokupa"ori uili nekoliko ,iljada ljudi# a i$%eu os"ali, i ake 'ragujevake gi%na$ije u $nakod%a$de $og uis"va i ranjavanja ne%aki, vojnika. snovni %o"iv u pes%i je neljudski#$loinaki in ne%akog okupa"ora pre%a nedu!ni% graani%a 'ragujeva.

  es%a ;'rvava ajka; sas"oji se od seda% s"roa# pri e%u se prva# "rea i pe"a s"roaponavljaju# pa preds"avljaju reren pes%e. Jedina ra$lika i$%eu ovi, s"roa je u rei%a;%uenika s%r"; koje u pe"oj s"roi prela$e u rei ;junaka s%r";. . raro dr!anje aka doksu koraali u svoju nii% $aslu!enu s%r" od %uenika i, je pre"vorilo u junake. ji,ova s%r"se preora$ila u veni !ivo"# a nji,ov $e%aljski !ivo" i njegov "ragian $avr&e"ak u krvavu

  ajku# opo%enu svi% udui% generaija%a. 'ori&enje% rerena pesnikinja nagla&avakrvavu s"varnos" i "e!inu s"radanja o koji%a pes%a peva# "u olnu s%r" nedu!ni, aka ivarvars"vo oni, koji su i, u%orili# e&e opo%inje na s"ra,o"u opevanog dogaaja i iska$ujeoseanje neverie da je on %ogu i s"varan@nali$a i in"erpre"aija ovog dela e%o poe"i od anali$e naslova 'rvava ajka. /a&"o je

  ajka krvava sasvi% jasno# ali se pos"avlja pi"anje &"o ajka. dgovor je $a"o &"o ajka asoira

  na ne&"o nes"varno. ros"o je neverova"no da se u dvadese"o% veku u savre%eno% dru&"vu

 • 7/24/2019 Knjizevnost Moja Skripta

  29/29

  dogodi "oliki %asakr nedu!ni, ivila. /a"o >esanka 5aksi%ovi i $apoinje ovu pes%us"i,ovi%a=Bilo je "o u nekoj $e%lji seljaka

  a rdovi"o% BalkanuUije i"no u kojoj $e%lji se odigrao ovaj $loin# ve sa%a injenia da se uop&"e dogodio.

  7 naredni% s"i,ovi%a da" je opis deaka koji su u%rli %ueniko% s%ru=Is"e su godinevi ili roeni#Is"o su i% "ekli &kolski dani#

  a is"e sveanos"i/ajedno su voeni#d is"i, oles"i svi pelovani#I svi u%rli u is"o% danu.vi% s"i,ovi%a >esanka 5aksi%ovi doda"no pojaava "ragiku ne%ilog dogaaja. 7ijeniai su ili sa%o dea# koja su sedela u &kolski% klupa%a# %uei %uku sa $adai%a iverujui u olju# sve"liju udunos".

  7 s"i,ovi%a=I inilo se svako%>a e dugo#>a e vrlo dugo#*ra"i ispod svoda plava#re ;dugo; se ponavlja dva pu"a i "o na kraju dva u$as"opna s"i,a.