kierunek: matematyka, studia stacjonarne i stopnia ... · rozumowania matematyczne, formułować...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_W09 zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania,

sucy do oblicze symbolicznych

X1A_W05

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U08 umie operowa pojciem liczby rzeczywistej; zna przykady liczb niewymiernych

i przestpnych

X1A_U01

K_U09 potrafi definiowa funkcje, take z wykorzystaniem przej granicznych, i

opisywa ich wasnoci

X1A_U01

X1A_U02

K_U10 posuguje si w rnych kontekstach pojciem zbienoci i granicy; potrafi na

prostym i rednim poziomie trudnoci oblicza granice cigw i funkcji,

bada zbieno bezwzgldn i warunkow szeregw

X1A_U01

X1A_U02

K_U11 potrafi interpretowa i wyjania zalenoci funkcyjne, ujte w postaci wzorw,

tabel, wykresw, schematw i stosowa je w zagadnieniach praktycznych

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 2

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: wszystkie specjalnoci oprcz nauczycielskiej i informatycznej

Przedmiot: Analiza matematyczna I

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 KW

ECTS: 8

Forma zaliczenia: E

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_W06 zna wybrane pojcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogoci i

matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki

X1A_W01

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U06 posuguje si jzykiem teorii mnogoci, interpretujc zagadnienia z rnych

obszarw matematyki

X1A_U01

K_U07 rozumie zagadnienia zwizane z rnymi rodzajami nieskoczonoci oraz

porzdkw w zbiorach

X1A_U01

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: wszystkie specjalnoci oprcz nauczycielskiej i informatycznej

Przedmiot: Wstp do logiki i teorii mnogoci

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 KW

ECTS: 7

Forma zaliczenia: E

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U16 posuguje si pojciem przestrzeni liniowej, wektora, przeksztacenia liniowego,

macierzy

X1A_U01

K_U17 dostrzega obecno struktur algebraicznych (grupy, piercienia, ciaa,

przestrzeni liniowej) w rnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie

powizanych bezporednio z algebr

X1A_U01

K_U18 umie oblicza wyznaczniki i zna ich wasnoci; potrafi poda geometryczn

interpretacj wyznacznika i rozumie jej zwizek z analiz matematyczn

X1A_U01

K_U19 rozwizuje ukady rwna liniowych o staych wspczynnikach; potrafi posuy

si geometryczn interpretacj rozwiza

X1A_U01

K_U20 znajduje macierze przeksztace liniowych w rnych bazach; oblicza wartoci

wasne i wektory wasne macierzy; potrafi wyjani sens geometryczny tych

poj

X1A_U01

K_U21 sprowadza macierze do postaci kanonicznej; potrafi zastosowa t umiejtno

do rozwizywania rwna rniczkowych liniowych o staych wspczynnikach

X1A_U01

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_U37 umie operowa pojciem liczby zespolonej; zna podstawowe wasnoci

wybranych funkcji elementarnych w dziedzinie zespolonej

X1A_U01

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 2

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: wszystkie specjalnoci oprcz nauczycielskiej i informatycznej

Przedmiot: Algebra liniowa

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 KW

ECTS: 7

Forma zaliczenia: E

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

K_W14 rozumie cywilizacyjne znaczenie wybranych dziaw informatyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W17 rozumie dziaanie systemw komputerowych i sieci X1A_W05

K_U25 rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, ktre mona rozwiza

algorytmicznie; potrafi dokona specyfikacji takiego problemu

X1A_U04

K_U39 umie wykorzysta w praktyce narzdzia technologii informacyjnej X1A_U02

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: wszystkie specjalnoci oprcz nauczycielskiej i informatycznej

Przedmiot: Wstp do informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 15 WY, 15 LA

ECTS: 5

Forma zaliczenia: ZO

K_W12 ma obraz podstawowych zastosowa matematyki do znanych praw, zjawisk

i procesw z innych dziedzin nauki

X1A_W01

X1A_W02

X1A_W03

X1A_W04

K_U11 potrafi interpretowa i wyjania zalenoci funkcyjne, ujte w postaci wzorw,

tabel, wykresw, schematw i stosowa je w zagadnieniach praktycznych

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U40 umie rozpoznawa matematyczne struktury w problemach przyrodniczych,

ekonomicznych lub technicznych i pokrewnych oraz tworzy i analizowa

modele matematyczne, statystyczne lub probabilistyczne je opisujce na

rednim poziomie zaawansowania a take wyciga z nich wnioski

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U04

X1A_U06

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: wszystkie specjalnoci oprcz nauczycielskiej i informatycznej

Przedmiot: Przedmiot z obszaru nauk spoecznych (np. Ekonomia lub inny wykad oferowany w danym

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 KW

ECTS: 3

Forma zaliczenia: ZO

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_W07 zna podstawy rachunku rniczkowego i cakowego funkcji jednej i wielu

zmiennych, a take wykorzystywane w nim inne gazie matematyki, ze

szczeglnym uwzgldnieniem algebry liniowej i topologii

X1A_W01

K_W09 zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania,

sucy do oblicze symbolicznych

X1A_W05

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U09 potrafi definiowa funkcje, take z wykorzystaniem przej granicznych, i

opisywa ich wasnoci

X1A_U01

X1A_U02

K_U10 posuguje si w rnych kontekstach pojciem zbienoci i granicy; potrafi na

prostym i rednim poziomie trudnoci oblicza granice cigw i funkcji,

bada zbieno bezwzgldn i warunkow szeregw

X1A_U01

X1A_U02

K_U12 umie wykorzysta twierdzenia i metody rachunku rniczkowego funkcji jednej i

wielu zmiennych rzeczywistych w zastosowaniach, podajc precyzyjne i cise

uzasadnienia poprawnoci swoich rozumowa

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 2

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: wszystkie specjalnoci oprcz nauczycielskiej i informatycznej

Przedmiot: Analiza matematyczna II

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 60 WY, 45 KW, 15 LA

ECTS: 11

Forma zaliczenia: E

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U16 posuguje si pojciem przestrzeni liniowej, wektora, przeksztacenia liniowego,

macierzy

X1A_U01

K_U18 umie oblicza wyznaczniki i zna ich wasnoci; potrafi poda geometryczn

interpretacj wyznacznika i rozumie jej zwizek z analiz matematyczn

X1A_U01

K_U19 rozwizuje ukady rwna liniowych o staych wspczynnikach; potrafi posuy

si geometryczn interpretacj rozwiza

X1A_U01

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_U36 potrafi wykorzystywa podstawowe pojcia i twierdzenia geometrii elementarnej

i analitycznej

X1A_U01

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: wszystkie specjalnoci oprcz nauczycielskiej i informatycznej

Przedmiot: Geometria analityczna

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 WY, 45 KW

ECTS: 8

Forma zaliczenia: E

K_W14 rozumie cywilizacyjne znaczenie wybranych dziaw informatyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W15 zna podstawy programowania w wybranym jzyku programowania (co najmniej

jednym)

X1A_W04

K_W16 zna najwaniejsze struktury danych oraz korzystajce z nich algorytmy X1A_W04

K_U25 rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, ktre mona rozwiza

algorytmicznie; potrafi dokona specyfikacji takiego problemu

X1A_U04

K_U26 umie uoy i analizowa algorytm zgodny ze specyfikacj i zapisa go w

wybranym jzyku programowania

X1A_U04

K_U27 potrafi skompilowa, uruchomi i testowa napisany samodzielnie program

komputerowy

X1A_U04

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K03 potrafi pracowa zespoowo; rozumie konieczno systematycznej pracy nad

wszelkimi projektami, ktre maj dugofalowy charakter

X1A_K02

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: wszystkie specjalnoci oprcz nauczycielskiej i informatycznej

Przedmiot: Algorytmizacja i programowanie

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 LA

ECTS: 8

Forma zaliczenia: E

K_W10 zna co najmniej jeden jzyk obcy na poziomie redniozaawansowanym (B2) X1A_U10

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: wszystkie specjalnoci oprcz nauczycielskiej i informatycznej

Przedmiot: Lektorat jzyka angielskiego I

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 KW

ECTS: 2

Forma zaliczenia: ZO

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_W06 zna wybrane pojcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogoci i

matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki

X1A_W01

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U06 posuguje si jzykiem teorii mnogoci, interpretujc zagadnienia z rnych

obszarw matematyki

X1A_U01

K_U07 rozumie zagadnienia zwizane z rnymi rodzajami nieskoczonoci oraz

porzdkw w zbiorach

X1A_U01

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Wstp do logiki i teorii mnogoci

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 KW

ECTS: 7

Forma zaliczenia: E

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U16 posuguje si pojciem przestrzeni liniowej, wektora, przeksztacenia liniowego,

macierzy

X1A_U01

K_U17 dostrzega obecno struktur algebraicznych (grupy, piercienia, ciaa,

przestrzeni liniowej) w rnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie

powizanych bezporednio z algebr

X1A_U01

K_U18 umie oblicza wyznaczniki i zna ich wasnoci; potrafi poda geometryczn

interpretacj wyznacznika i rozumie jej zwizek z analiz matematyczn

X1A_U01

K_U19 rozwizuje ukady rwna liniowych o staych wspczynnikach; potrafi posuy

si geometryczn interpretacj rozwiza

X1A_U01

K_U20 znajduje macierze przeksztace liniowych w rnych bazach; oblicza wartoci

wasne i wektory wasne macierzy; potrafi wyjani sens geometryczny tych

poj

X1A_U01

K_U21 sprowadza macierze do postaci kanonicznej; potrafi zastosowa t umiejtno

do rozwizywania rwna rniczkowych liniowych o staych wspczynnikach

X1A_U01

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_U36 potrafi wykorzystywa podstawowe pojcia i twierdzenia geometrii elementarnej

i analitycznej

X1A_U01

K_U37 umie operowa pojciem liczby zespolonej; zna podstawowe wasnoci

wybranych funkcji elementarnych w dziedzinie zespolonej

X1A_U01

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 2

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Algebra liniowa z geometri analityczn

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 45 WY, 45 KW

ECTS: 10

Forma zaliczenia: E

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Przedmiot specjalizacyjny I (np. Wstp do geometrii elementarnej lub inny wykad

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 15 KW

ECTS: 5

Forma zaliczenia: E

K_W14 rozumie cywilizacyjne znaczenie wybranych dziaw informatyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W17 rozumie dziaanie systemw komputerowych i sieci X1A_W05

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Podstawy informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 LA

ECTS: 3

Forma zaliczenia: ZO

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K03 potrafi pracowa zespoowo; rozumie konieczno systematycznej pracy nad

wszelkimi projektami, ktre maj dugofalowy charakter

X1A_K02

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Psychologia oglna

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 15 KW

ECTS: 3

Forma zaliczenia: E

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K03 potrafi pracowa zespoowo; rozumie konieczno systematycznej pracy nad

wszelkimi projektami, ktre maj dugofalowy charakter

X1A_K02

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Psychologia II etapu edukacyjnego

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 15 WY, 15 KW

ECTS: 2

Forma zaliczenia: ZO

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_W09 zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania,

sucy do oblicze symbolicznych

X1A_W05

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U08 umie operowa pojciem liczby rzeczywistej; zna przykady liczb niewymiernych

i przestpnych

X1A_U01

K_U09 potrafi definiowa funkcje, take z wykorzystaniem przej granicznych, i

opisywa ich wasnoci

X1A_U01

X1A_U02

K_U10 posuguje si w rnych kontekstach pojciem zbienoci i granicy; potrafi na

prostym i rednim poziomie trudnoci oblicza granice cigw i funkcji,

bada zbieno bezwzgldn i warunkow szeregw

X1A_U01

X1A_U02

K_U11 potrafi interpretowa i wyjania zalenoci funkcyjne, ujte w postaci wzorw,

tabel, wykresw, schematw i stosowa je w zagadnieniach praktycznych

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 2

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Analiza matematyczna I

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 45 WY, 45 KW

ECTS: 8

Forma zaliczenia: E

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U05 potrafi tworzy nowe obiekty drog konstruowania przestrzeni ilorazowych lub

produktw kartezjaskich

X1A_U01

K_U17 dostrzega obecno struktur algebraicznych (grupy, piercienia, ciaa,

przestrzeni liniowej) w rnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie

powizanych bezporednio z algebr

X1A_U01

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Algebra

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 KW

ECTS: 6

Forma zaliczenia: E

K_W15 zna podstawy programowania w wybranym jzyku programowania (co najmniej

jednym)

X1A_W04

K_W16 zna najwaniejsze struktury danych oraz korzystajce z nich algorytmy X1A_W04

K_U25 rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, ktre mona rozwiza

algorytmicznie; potrafi dokona specyfikacji takiego problemu

X1A_U04

K_U26 umie uoy i analizowa algorytm zgodny ze specyfikacj i zapisa go w

wybranym jzyku programowania

X1A_U04

K_U27 potrafi skompilowa, uruchomi i testowa napisany samodzielnie program

komputerowy

X1A_U04

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Podstawy algorytmizacji i programowania

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 LA

ECTS: 7

Forma zaliczenia: E

K_W10 zna co najmniej jeden jzyk obcy na poziomie redniozaawansowanym (B2) X1A_U10

K_U06 posuguje si jzykiem teorii mnogoci, interpretujc zagadnienia z rnych

obszarw matematyki

X1A_U01

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Lektorat jzyka angielskiego I

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 KW

ECTS: 2

Forma zaliczenia: ZO

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K03 potrafi pracowa zespoowo; rozumie konieczno systematycznej pracy nad

wszelkimi projektami, ktre maj dugofalowy charakter

X1A_K02

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Pedagogika oglna

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 WY, 15 KW

ECTS: 3

Forma zaliczenia: E

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K03 potrafi pracowa zespoowo; rozumie konieczno systematycznej pracy nad

wszelkimi projektami, ktre maj dugofalowy charakter

X1A_K02

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Pedagogika II etapu edukacyjnego

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 15 WY, 15 KW

ECTS: 2

Forma zaliczenia: ZO

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K03 potrafi pracowa zespoowo; rozumie konieczno systematycznej pracy nad

wszelkimi projektami, ktre maj dugofalowy charakter

X1A_K02

K_K04 rozumie i docenia znaczenie uczciwoci intelektualnej w dziaaniach wasnych i

innych osb; postpuje etycznie

X1A_K03

X1A_K04

X1A_W07

X1A_W08

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: nauczycielska - matematyka z informatyk

Przedmiot: Praktyka oglno-pedagogiczna

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 godz. praktyk

ECTS: 1

Forma zaliczenia: Z

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

K_W09 zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania,

sucy do oblicze symbolicznych

X1A_W05

K_U39 umie wykorzysta w praktyce narzdzia technologii informacyjnej X1A_U02

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Narzdzia i metody technologii informacyjnej

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 LA

ECTS: 3

Forma zaliczenia: ZO

K_W12 ma obraz podstawowych zastosowa matematyki do znanych praw, zjawisk

i procesw z innych dziedzin nauki

X1A_W01

X1A_W02

X1A_W03

X1A_W04

K_U11 potrafi interpretowa i wyjania zalenoci funkcyjne, ujte w postaci wzorw,

tabel, wykresw, schematw i stosowa je w zagadnieniach praktycznych

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U40 umie rozpoznawa matematyczne struktury w problemach przyrodniczych,

ekonomicznych lub technicznych i pokrewnych oraz tworzy i analizowa

modele matematyczne, statystyczne lub probabilistyczne je opisujce na

rednim poziomie zaawansowania a take wyciga z nich wnioski

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U04

X1A_U06

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Przedmiot z obszaru nauk spoecznych (np. Ekonomia lub inny wykad oferowany w danym

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 KW

ECTS: 3

Forma zaliczenia: ZO

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_W06 zna wybrane pojcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogoci i

matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki

X1A_W01

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U05 potrafi tworzy nowe obiekty drog konstruowania przestrzeni ilorazowych lub

produktw kartezjaskich

X1A_U01

K_U06 posuguje si jzykiem teorii mnogoci, interpretujc zagadnienia z rnych

obszarw matematyki

X1A_U01

K_U07 rozumie zagadnienia zwizane z rnymi rodzajami nieskoczonoci oraz

porzdkw w zbiorach

X1A_U01

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Wstp do logiki i teorii mnogoci

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 KW

ECTS: 6

Forma zaliczenia: E

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_W09 zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania,

sucy do oblicze symbolicznych

X1A_W05

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U07 rozumie zagadnienia zwizane z rnymi rodzajami nieskoczonoci oraz

porzdkw w zbiorach

X1A_U01

K_U08 umie operowa pojciem liczby rzeczywistej; zna przykady liczb niewymiernych

i przestpnych

X1A_U01

K_U09 potrafi definiowa funkcje, take z wykorzystaniem przej granicznych, i

opisywa ich wasnoci

X1A_U01

X1A_U02

K_U10 posuguje si w rnych kontekstach pojciem zbienoci i granicy; potrafi na

prostym i rednim poziomie trudnoci oblicza granice cigw i funkcji,

bada zbieno bezwzgldn i warunkow szeregw

X1A_U01

X1A_U02

K_U23 rozpoznaje i okrela najwaniejsze wasnoci topologiczne podzbiorw

przestrzeni euklidesowej i przestrzeni metrycznych

X1A_U01

K_U24 umie wykorzystywa wasnoci topologiczne zbiorw i funkcji do rozwizywania

zada o charakterze jakociowym

X1A_U01

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 2

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Analiza matematyczna I

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 KW

ECTS: 6

Forma zaliczenia: E

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

K_W06 zna wybrane pojcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogoci i

matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki

X1A_W01

K_W08 zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagajcych prac

matematyka i rozumie ich ograniczenia

X1A_W04

X1A_W05

K_W14 rozumie cywilizacyjne znaczenie wybranych dziaw informatyki i jej zastosowa X1A_W01

K_U25 rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, ktre mona rozwiza

algorytmicznie; potrafi dokona specyfikacji takiego problemu

X1A_U04

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Wstp do informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 WY, 30 LA

ECTS: 6

Forma zaliczenia: ZO

K_W08 zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagajcych prac

matematyka i rozumie ich ograniczenia

X1A_W04

X1A_W05

K_U27 potrafi skompilowa, uruchomi i testowa napisany samodzielnie program

komputerowy

X1A_U04

K_U39 umie wykorzysta w praktyce narzdzia technologii informacyjnej X1A_U02

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: rodowisko programisty

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 30 LA

ECTS: 3

Forma zaliczenia: ZO

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_W06 zna wybrane pojcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogoci i

matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki

X1A_W01

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U11 potrafi interpretowa i wyjania zalenoci funkcyjne, ujte w postaci wzorw,

tabel, wykresw, schematw i stosowa je w zagadnieniach praktycznych

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U35 potrafi mwi o zagadnieniach matematycznych zrozumiaym, potocznym

jzykiem

X1A_U06

X1A_U09

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Matematyka dyskretna

Rok/Semestr: 1/1

Liczba godzin zaj: 15 WY, 15 LA

ECTS: 3

Forma zaliczenia: ZO

K_W10 zna co najmniej jeden jzyk obcy na poziomie redniozaawansowanym (B2) X1A_U10

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Jzyk angielski I

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 KW

ECTS: 2

Forma zaliczenia: ZO

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U05 potrafi tworzy nowe obiekty drog konstruowania przestrzeni ilorazowych lub

produktw kartezjaskich

X1A_U01

K_U16 posuguje si pojciem przestrzeni liniowej, wektora, przeksztacenia liniowego,

macierzy

X1A_U01

K_U17 dostrzega obecno struktur algebraicznych (grupy, piercienia, ciaa,

przestrzeni liniowej) w rnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie

powizanych bezporednio z algebr

X1A_U01

K_U18 umie oblicza wyznaczniki i zna ich wasnoci; potrafi poda geometryczn

interpretacj wyznacznika i rozumie jej zwizek z analiz matematyczn

X1A_U01

K_U19 rozwizuje ukady rwna liniowych o staych wspczynnikach; potrafi posuy

si geometryczn interpretacj rozwiza

X1A_U01

K_U21 sprowadza macierze do postaci kanonicznej; potrafi zastosowa t umiejtno

do rozwizywania rwna rniczkowych liniowych o staych wspczynnikach

X1A_U01

K_U36 potrafi wykorzystywa podstawowe pojcia i twierdzenia geometrii elementarnej

i analitycznej

X1A_U01

K_U37 umie operowa pojciem liczby zespolonej; zna podstawowe wasnoci

wybranych funkcji elementarnych w dziedzinie zespolonej

X1A_U01

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 2

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Algebra liniowa z geometri analityczn

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 45 WY, 30 KW, 15 LA

ECTS: 6

Forma zaliczenia: E

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowa X1A_W01

K_W02 dobrze rozumie rol i znaczenie dowodu w matematyce, a take pojcie

istotnoci zaoe

X1A_W03

K_W03 rozumie budow teorii matematycznych, potrafi uy formalizmu

matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w

innych dziedzinach nauk

X1A_W02

X1A_W03

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych dziaw matematyki X1A_W01

X1A_W03

K_W05 zna podstawowe przykady zarwno ilustrujce konkretne pojcia

matematyczne, jak i pozwalajce obali bdne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania

X1A_W03

K_W07 zna podstawy rachunku rniczkowego i cakowego funkcji jednej i wielu

zmiennych, a take wykorzystywane w nim inne gazie matematyki, ze

szczeglnym uwzgldnieniem algebry liniowej i topologii

X1A_W01

K_W09 zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania,

sucy do oblicze symbolicznych

X1A_W05

K_U01 potrafi w sposb zrozumiay, w mowie i na pimie, przedstawia poprawne

rozumowania matematyczne, formuowa twierdzenia i definicje

X1A_U01

X1A_U06

K_U02 posuguje si rachunkiem zda i kwantyfikatorw i potrafi poprawnie uywa go

take w jzyku potocznym

X1A_U01

K_U03 umie prowadzi atwe i rednio trudne dowody metod indukcji zupenej; potrafi

definiowa funkcje i relacje rekurencyjne

X1A_U01

K_U04 umie stosowa system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych X1A_U01

K_U08 umie operowa pojciem liczby rzeczywistej; zna przykady liczb niewymiernych

i przestpnych

X1A_U01

K_U09 potrafi definiowa funkcje, take z wykorzystaniem przej granicznych, i

opisywa ich wasnoci

X1A_U01

X1A_U02

K_U11 potrafi interpretowa i wyjania zalenoci funkcyjne, ujte w postaci wzorw,

tabel, wykresw, schematw i stosowa je w zagadnieniach praktycznych

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U12 umie wykorzysta twierdzenia i metody rachunku rniczkowego funkcji jednej i

wielu zmiennych rzeczywistych w zastosowaniach, podajc precyzyjne i cise

uzasadnienia poprawnoci swoich rozumowa

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U13 posuguje si definicj caki funkcji jednej i wielu zmiennych rzeczywistych;

potrafi wyjani analityczny i geometryczny sens tego pojcia

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U14 umie cakowa funkcje jednej i wielu zmiennych przez czci i przez

podstawienie; umie zamienia kolejno cakowania; potrafi wyraa pola

powierzchni gadkich i objtoci jako odpowiednie caki

X1A_U01

X1A_U02

X1A_U03

K_U23 rozpoznaje i okrela najwaniejsze wasnoci topologiczne podzbiorw

przestrzeni euklidesowej i przestrzeni metrycznych

X1A_U01

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 2

WIEDZA

UMIEJTNOCI

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Analiza matematyczna II

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 WY, 15 KW, 15 LA

ECTS: 5

Forma zaliczenia: E

K_U24 umie wykorzystywa wasnoci topologiczne zbiorw i funkcji do rozwizywania

zada o charakterze jakociowym

X1A_U01

K_U37 umie operowa pojciem liczby zespolonej; zna podstawowe wasnoci

wybranych funkcji elementarnych w dziedzinie zespolonej

X1A_U01

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K02 potrafi precyzyjnie formuowa pytania, suce pogbieniu wasnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujcych elementw

rozumowania

X1A_K01

X1A_K02

X1A_U09

K_K07 potrafi formuowa opinie na temat podstawowych zagadnie matematycznych X1A_K06

KOMPETENCJE SPOECZNE

K_W06 zna wybrane pojcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogoci i

matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki

X1A_W01

K_W14 rozumie cywilizacyjne znaczenie wybranych dziaw informatyki i jej zastosowa X1A_W01

K_U25 rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, ktre mona rozwiza

algorytmicznie; potrafi dokona specyfikacji takiego problemu

X1A_U04

K_U28 umie wykorzystywa programy komputerowe w zakresie analizy danych X1A_U04

K_U39 umie wykorzysta w praktyce narzdzia technologii informacyjnej X1A_U02

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Bazy danych

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 15 WY, 30 LA

ECTS: 5

Forma zaliczenia: E

K_W08 zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagajcych prac

matematyka i rozumie ich ograniczenia

X1A_W04

X1A_W05

K_W15 zna podstawy programowania w wybranym jzyku programowania (co najmniej

jednym)

X1A_W04

K_W16 zna najwaniejsze struktury danych oraz korzystajce z nich algorytmy X1A_W04

K_U25 rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, ktre mona rozwiza

algorytmicznie; potrafi dokona specyfikacji takiego problemu

X1A_U04

K_U26 umie uoy i analizowa algorytm zgodny ze specyfikacj i zapisa go w

wybranym jzyku programowania

X1A_U04

K_U27 potrafi skompilowa, uruchomi i testowa napisany samodzielnie program

komputerowy

X1A_U04

K_K01 ma wiadomo ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumie

potrzeb cigego doksztacania si zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wasnych kompetencji i doskonali umiejtnoci, wyznacza

kierunki wasnego rozwoju i ksztacenia

X1A_K01

X1A_U07

X1A_K05

K_K03 potrafi pracowa zespoowo; rozumie konieczno systematycznej pracy nad

wszelkimi projektami, ktre maj dugofalowy charakter

X1A_K02

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwa informacje w literaturze, take w jzykach

obcych oraz przedstawi opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami

jego rozwizania

X1A_K01

X1A_U05

X1A_U09

X1A_U10

X1A_U08

Rok akademicki rozpoczcia studiw: 2015/2016

Liczba stron dokumentu: 1

WIEDZA

UMIEJTNOCI

KOMPETENCJE SPOECZNE

Kierunek: matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Specjalnoci: informatyczna

Przedmiot: Algorytmizacja i programowanie

Rok/Semestr: 1/2

Liczba godzin zaj: 30 WY, 45 LA

ECTS: 11

Forma zaliczenia: E