kedudukan tanah wakaf yang didaftarkan - .kedudukan tanah wakaf yang didaftarkan ... paradigma baru

Download KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN - .Kedudukan Tanah Wakaf Yang didaftarkan ... Paradigma baru

If you can't read please download the document

Post on 11-Mar-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN

SEBELUM DIBERLAKUKAN UU NO.41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF

( Studi Pada Ponpes Daar el-Hikam Pondok Ranji Ciputat )

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh

AHMAD PATONI

NIM: 104044101387

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1431/2010 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM DIBERLAKUKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi pada Ponpes Daar el-Hikam Pondok Ranji Ciputat) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Progranm Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah.

Jakarta, 31 Agustus 2010-09-21

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MH, MM NIP. 19550505 198203 1 012 PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA (....................) NIP.19500306 197603 1 001 Sekretaris : Kamarusdiana, S.Ag, MH (....................) NIP.19720224 199803 1 003 Pembimbing : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (....................) NIP.150050917 Penguji I : Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA (....................) NIP.19500306 197603 1 001 Penguji II : Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM (....................) NIP.19550505 198203 1 012

KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN

SEBELUM DIBERLAKUKAN UU NO.41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF

(Studi Pada Ponpes Daar el-Hikam Pondok Ranji Ciputat)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)

Oleh

Ahmad Patoni NIM:104044101387

Di Bawah Bimbingan

Prof.Dr.H.Hasanudin AF, MA NIP: 1 5 0 0 5 0 9 1 7

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1431/2010 M

Oleh :

RAHMAT HIDAYAT

NIM : 203046101755

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A Nomor : Istimewa Jakarta, 06 januari

2010

Lampiran :

Perihal : Pengajuan Judul Skripsi

Kepada Yth.

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .. 7

D. Metode Penelitian dan tehnik penulisan.. .. 8

E. Sistematika Penulisan... . 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf... 12

B. Dasar hukum wakaf.... 20

C. Rukun dan Syarat wakaf. ... 27

D. Tujuan dan Hikmah Wakaf. ... 33

BAB III GAMBARAN UMUM PONPES DAAR EL-HIKAM

A. Sejarah Berdirinya.. 34

B. Tujuan, Visi, dan Misi.... 38

C. Struktur Yayasan.... 40

D. Program Kegiatan. . 41

BAB IV KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN

SEBELUM TAHUN 2004

A. Kondisi dan Situasi Perwakafan Tanah di Indonesia ................ . 43

B. Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam dan UU No. 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf .. . 50

C. Kedudukan Tanah Wakaf Yang didaftarkan Sebelum Tahun

2004.... 61

D. Analisa Penulis... 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan. 75

B. Saran-Saran .... . 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGHIMPUNAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF UANG

TUNAI MODEL DOMPET DHUAFA REPUBLIKA SEBELUM

DAN SESUDAH BERLAKU UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG

WAKAF

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

SYAIFUL AMRI NIM: 106044101442

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A 1431/2010

PENGHIMPUNAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF UANG

TUNAI MODEL DOMPET DHUAFA REPUBLIKA SEBELUM

DAN SESUDAH BERLAKU UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG

WAKAF

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi PersyaratanMemperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

Syaiful Amri NIM : 106044101442

Di Bawah Bimbingan:

Pembimbing

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 19550505 198203 1 012

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A 1431/2010

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

A. Pendahuluan

Allah SWT menurunkan Agama Islam ke Dunia ini melalui rasulnya yang

mulia yaitu Muhammad SAW, sebagai Agama yang rahmatan lil alamin, dalam artian

islam berlaku bagi seluruh alam tak terkecuali manusia itu sendiri yang notabene

telah Allah jadikan sebagai khalifah fil ardh.

Islam sebagai agama yang rahmatan lilalamin, sudah barang tentu menyentuh

seluruh dimensi-dimensi kehidupan manusia yang sangat kompleks. Islam juga

mengatur aspek-aspek kehidupan manusia yang kadang manusia itu sendiri tidak

memahaminya bahwa aspek tesebut sangat penting bagi manusia itu sendiri. Dari

urusan-urusan yang bernilai kecil sampai yang bernilai besar, dari urusan bangun

tidur hingga ingin tidur kembali, semuanya diatur oleh islam. Pokoknya tiada satu hal

pun yang terabaikan dalam kehidupan manusia di dunia ini yang tidak diatur oleh

Islam. Makanya tidak bertentangan dengan fakta dan logika, jika Islam adalah agama

yang sempurna, kaffah, dan agama paripurna bagi agama sebelumnya.

Sebagai agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat sudah pastinya semua

perbuatan itu tak terlepas dari perbuatan yang bernilai ibadah, baik itu ibadah yang

bersifat mahdhoh ataupun yang bersifat ghoiru mahdhoh. Atau dengan kata lain

ibadah yang bersifat vertikal, antara si hamba dengan penciptanya, yang dalam

1

2

terminologi islam biasa disebut dengan hablum minallah, Maupun ibadah yang

bersifat horizontal yaitu antara si hamba dengan sesama mahluk ciptaan sang Khalik.

Berbicara mengenai ibadah, maka sudah pastinya ibadah tersebut mempunyai

tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan pokok ibadah adalah menghadapkan diri

kepada Allah yang Maha Esa dan mengkonsentrasikan niat kepadanya dalam setiap

keadaan. Dengan demikian seseorang akan mencapai derajat tertinggi di akhirat.

Sedangkan tujuan tambahan ibadah adalah agar terciptanya kemaslahatan diri

manusia dan terwujudnya usaha yang baik.1

Seperti dijelaskan diatas dalam agama Islam ada ibadah yang berimplikasi

personal dan ada juga ibadah yang berimplikasi sosial, ibadah yang tergolong

berimplikasi personal seperti, shalat, dzikir, puasa dan sebagainya. Sedangkan ibadah

yang berimplikasi sosial diantaranya adalah wakaf, dan ibadah yang terakhir ini

implikasinya adalah jika kita melakukannya, selain untuk kemaslahatan personal

orang yang melakukannya juga berimplikasi bagi kemaslahatan masyarakat yang

menerima dan membutuhkannya dan pesan sosialnya jelas terasa.

Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah wakaf. Wakaf

merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum islam, ia mempunyai

jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi

masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ilahiyah ubudiyah, Ia juga berfungsi

sosial kemasyarakatan, ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan

1 A.Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqih Ibadah. (Jakarta: Gaya Media Pratama )

3

seseorang yang mantap dan rasa sosialitas yang tinggi terhadap sesama umat

manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan hablum minallah wa hablum minannas,

hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama

manusia.2

Berbicara mengenai wakaf, banyak sekali term atau definisi tentang wakaf

yang diungkapkan oleh para ulama, Undang-undang, baik yang terdapat dalam kitab

klasik, kontemporer, maupun buku[buku. Dalam kitab hasyiyah baijuri, wakaf arti

wakaf secara bahasa adalah al-habs (menahan), Sedangkan secara istilah adalah

menahan harta yang tertentu, yang menerima pemindahan dimana memungkinkan

pengambilan manfaat dari harta tersebut.yang mana harta itu tetap utuh dan tidak

berkurang sedikitpun dan adanya kepastian mendayagunakan harta itu pada jalan

kebaikan karena semata-mata beribadah kepada Allah SWT.3

Sed

Recommended

View more >