INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS 2 Informativni bilten kompanije Centrotrans Eurolines Godina XII Broj 120 Septembar 2015. godine Glavni i odgovorni urednik: dr.sc. Muhamed ...

Download INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS  2 Informativni bilten kompanije Centrotrans Eurolines Godina XII Broj 120 Septembar 2015. godine Glavni i odgovorni urednik: dr.sc. Muhamed ...

Post on 06-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

6 download

TRANSCRIPT

 • Godina XIIBroj 120, Septembar 2015.

  InfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusInfoBusINFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES

 • AKT

  IVN

  OST

  I

  2

  Informativni bilten kompanijeCentrotrans Eurolines

  Godina XII Broj 120Septembar 2015. godine

  Glavni i odgovorni urednik:

  dr.sc. Muhamed airagi

  Ureivaki odbor:Brki Aida

  Kulovi AlmiraProlaz Aida

  DTP: Prolaz Aida

  Adresa:Sarajevo. Kurta Schorka 14

  Telefon: 033 770 800Fax: 033 770 853

  Tira: 500 komada Besplatan primjerak

  tampa: tamparija FOJNICA

  elektronska verzija dostupna na:www.centrotrans.com

  SADRAJInfoBus

  04

  19

  22

  29

  333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

  35

  Odran Izlet i Dan CentrotransaU okviru 14. Izleta Familije Centrotrans i obi-ljeavanja Dana Centrotransa druilo se preko 600 uposlenika, njihovih porodica i prijatelja.

  Znaaj vanlinijskog prijevozaOsnovna djelatnost kompanije je linijski pri-jevoz, ali znatna karika, koja vidno unaprjeuje cjelokupno poslovanje Centrotrans Eurolinesa je vanlinijski saobraaj.

  Centrotrans a.d. Istono SarajevoRedakcija Info Busa je odluila da posjeti kerku firmu Centrotrans ad Istono Sarajevo i da itateljima predstavi novosti i aktuelnosti iz ove veoma znaajne firme.

  Novo staklarsko odjeljenjeDanas ve uveliko radovi traju u cilju otkla-njanja svih nedostataka takve vrste i pripreme autobusa kakvim i prilii kada su u vlasnitvu Kompanije Centrotrans Eurolines.

  Invazija na BriselPored direktnog charter leta, u kojem je puto-valo preko 100 navijaa, organizovani su i au-tobuski aranmani sa kojima je putovalo preko 200 navijaa.

  Kadrovske promjeneSvaka kompanija, bez obzira na osnovnu dje-latnost i svoj razvoj, posjeduje osnovne resurse bez kojih ne bi mogla funkcionisati, to su prije svega kadrovi.

 • Na nedavno zavrenom Svjetskom prvenstvu u atletici, koje je odrano u Pekingu, Kinezi su i ovaj put na najbolji nain prikazali cijelom svijetu tajnu i razloge njihovog uspona u privrednom, politikom i svakim drugom smislu. Pokazali su da brinu o svakom detalju, da sve do prefekcionizma definiu, planiraju i na kraju realizuju. Pokazali su kako se to sve uspjeno funkcionie u ambijentu potpune discipline i reda u kojem svaki ovjek, svaka jedinka, besprijekorno izvrava svoj zadatak. Ove sve nas upuuje da potrebu povlaenja korelacije izmeu sadanje Bosne i Hercegovine i bive Jugoslavije, izmeu Maoistike i sadanje moderne Kine.Bio sam svjedok prije 25 godine, kada je u Skoplju, u Fabrici autobusa FAS 11 oktomvri koja je inae bila pobratim firme Centrotrans, bila u poslovnoj posjeti brojna dravna delegacija iz Kine. Ova slubena posjeta je imala za cilj da fabrika 11 oktomvri isporui Kini nekoliko hiljada autobusa i da sagradi u Kini fabriku iste tehnologije i formata kao to je bila FAS 11 oktomvri. Pregovori su trajali nekoliko sedmica. Rezultat toga je bio da je do rata 1992. godine u Kinu isporueno oko 800 autobusa a nikada ni jedna fabrika za proizvodnju autobusa, djelo jugoslavenskih inenjera, nije izgraena u Kini.

  Danas, FAS 11 oktomvri praktino ne postoji a Kina kao drava, ima oko 200 fabrika autobusa od kojih, prema zadnjim podacima, samo firma YOU TONG proizvodi preko 60.000 autobusa godinje.Ovaj podatak slikovito govori o statusu i snazi bive Jugoslavije i Bosne i Hercegovine u njoj. Bili smo organizovana drava u punom kapacitetu u kojoj su industrija, zaposlenost, dostignuti nivo razvoja nauke, tehnologije, obrazovanja i drugih aspekata koje karakteriu razvoj drutvene zajednice, bili na zavidnoj razini. Postojao je jedan red koji je bio zasnovan na sistemu pozitivnih zakonskih rjeenja sa ugraenim ciljem postizanja napretka i boljih rezultata u svim sferama drutva, to je na kraju rezultiralo raznim pozitivnim efektima za svakog pojedinca u dravi. Danas je naalost na snazi politiki sistem u kome se preferiraju, imaju prednost i privilegije samo odreeni pojedinci, koji su dijelovi raznih interesnih skupina, nacionalnih, familijarnih, poslovnih, partijskih itd, koje veoma esto djeluju na granici ili preko granica kriminalnog ponaanja. Svjedoci smo da je izraena korupcija, kao posljedica takvog stanja, konica i limitirajui faktor razvoja drave.Namee se potreba pravljenja paralele izmeu dananje i predratne Bosne i Hercegovine koja je imala izvozno orijentisanu privredu, koja je biljeila znaajan devizni suficit u poslova-nju sa drugim republikama SFRJ i inostranstvom, sa snanom privredom u kojoj su dominirali veliki i uspjeni sistemi kao to su Energoinvest, Unis, Famos, Soko, Orao, ipad, Bratstvo, Upi, Agrokomerc itd. koji su uspjeno poslovali, zapoljavali ogroman broj ljudi i bili nezaobilazan faktor u privrednom sistemu Jugoslavije i cijele Evrope.

  Danas naravno, to nije tako. Mislim da ne treba traiti razloge samo u promjeni politikog sistema, niti u posljedicama rata. Sticajem raznih okolnosti kult rada definitivno je izgubio svoju vrijednost u Bosni i Hercegovini. Ono to je nekada bilo ponos svakog pojedinca da se moe pohvaliti da je dobar radnik, pregaoc rada danas nije velika vrijednost. Danas je bitno da je neko pripadnik odreene interesne skupine, da je neko politiki podoban pa da bude ukljuen, da egzistira i moe da ivi i djeluje u slabanom privrednom i politikom tkivu Bosne i Hercegovine.

  U posljednje vrijeme sve su ozbiljnije analize koje ukazuju na injenicu da osim ratnih destrukcija koje su negativno djelovale na privredno tkivo Bosne i Hercegovine, svjedoci smo da tee a dugorono pogubnije posljedice ima nestabilnost politikog sistema, nepostojanje jasne razvojne vizije bazirane na realnim ekonomskim principima. Veoma vaan faktor je neadekvatan sistem obrazovanja koji se generalno odvija stihijski i bez potrebne drutvene kontrole koji proizvodi brojne kadrove struno nesposobne da mogu bez dodatne edukacije da se ukljue u radne procese.

  Poseban socioloki problem, kome se do sada nije pridavao vei znaaj je faktor djelovanja i negativnih posljedica o ovisnosti i navikavanju na dobivanja humanitarne pomoi, koji je kroz dui vremenski period, koliko je trajala agresija, umrtvio sposobnost samoodranja, produktivne invencije, potrebe za razvojem itd. Uz to je prisutno generalno optuivanje meu-narodne zajednice za rat u BiH, miljenje i oekivanja da je neko drugi a ne mi sami odgovoran za nae probleme pa ih treba taj neko i da rijei. Takva neproduktivna razmiljanja i konstatacije su otupile i usporile radne aktivnosti usmjerene ka obnovi i oporavku privrede i drave u cjelini.

  Zato sam ovoj tekoj temi posvetio uvodnik u Info busu? Prije svega zato to smatram da je Centrotrans, uprkos svih negativnih okolnosti koje su deavale u ratu i u poslijeratnom periodu, a koje su destruktivno djelovale na privredni sistem, uspio da opstane iz nekoliko razloga.

  1. Prije svega mislim da se u okviru firme Centrotrans Eurolines uspio da zadri pozitivan odnos prema osnovnim vrijednostima i prema radu na onom nivoukakav je bio prije rata. Kod veine radnika, od menadmenta do svakog zaposlenika u prvom planu je bio cilj borba za uspjenu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu i Cen-trotrans, kao privredni sistem u njoj.

  2. Vaan faktor na kome se bazira uspjeh i opstanak Centrotransa je finansijska disciplina jer se nikada nije troilo vie nego to se zaradilo. Suprotno od toga se ponaaju brojne dravne firme i druge firme koje kroz izbjegavanje plaanja poreza, prekomjernom zapoljavanju i potronji direktno utiu na stabilnost Bosne i Hercegovine.

  3. I na kraju, zbog ega je se i pravi ova paralela sa uspjenom Kinom; mislim da je Centrotrans uspio da odri potreban minimum discipline i poslovnosti u svomdjelovanju koji omoguava da se kroz funkcionalan hijerarhijski sustav, uspjeno posluje.

  Bez pretenzija da dajem neke univerzalne recepte, smatram da se u ovim primjerima kriju mnoge istine o nainu i uspjehu bilo kojeg sistema - dravnog, politikog ili privrednog. Ukratko, mislim da se tajna uspjeha, bilo da se radi o dravnoj zajednici, privrednom sistemu ili najmanjoj eliji drutva - porodici, krije u tri rijei - postulata ponaanja: RAD, RED i DISCIPLINA.

  Dr.sc. Muhamed [airagi

  UVODNIKUVODNIKUVODNIKUVODNIKUVODNIKUVODNIK

  3

  Primaran faktor na kome se bazira uspjeh i opstanak Centrotrans Eurolinesa je kontinuiran rad, red i disciplina

  Bez pretenzija da dajem neke univerzalne recepte, smatram da se u ovim primjerima kriju mnoge istine o nainu i uspjehu bilo kojeg sistema - dravnog, politikog ili privrednog. Ukratko, mislim da se tajna uspjeha, bilo da se radi o dravnoj zajednici, privrednom sistemu ili najmanjoj eliji drutva - porodici, krije u tri rijei - postulata ponaanja: RAD, RED

 • 4

  Dan Centrotransa i Izlet Familije CentrotransU okviru 14. Izleta Familije Centrotrans i obiljeavanja Dana Centrotransa druilo se preko 600 uposlenika, njihovih porodica i prijatelja kompanije Centrotrans Eurolines.

  Tema broja

  Kompanija Centro-trans Eurolines i ove godine organizovala je tradicionalni Izlet Famili-je Centrotrans. U okviru programa uprilieno je i obiljeavanje Dana Cen-trotransa. Uposlenici i nji-hove porodice, penzioneri, lanovi Uprave i Nadzor-nog odbora kompanije Centrotrans Eurolines, te predstavnici drutveno politikih organizacija, poslovni partneri i prijatelji imali su priliku ugodno se druiti u prelijepom ambi-jentu Sportsko rekreativnog centra Ajdinovii.

  Izlet i Dan Centrotransa odran je 06. septembra 2015. godine na novoj lokaciji koja se prema utiscima veine posjetitel-ja pokazala kao najbol-ja u svim dosadanjim druenjima. Naime, zbog nemogunosti odravanja Izleta na Malom polju na Igmanu Organizacioni od-bor je, nakon obilaska vie lokacija, donio odluku da

 • 5

  se ovogodinji Dan Centrotransa i Izlet organizuju na loka-litetu Ajdinovia.Organizacioni odbor se potrudio da izlet temeljito pripremi i osmisli razliite sadraje sve u cilju ugodnijeg boravka za-poslenika i gostiju. Pored oficijelnog programa u kome je centralni dogaaj bilo obiljeavanje Dana Centrotransa, tradicionalno su odrana sportska takmienja na ureenim sportskim terenima Ajdinovia. Posluenje i pie za sve uesnike izleta je bilo po principu all inclusive to je ras-teretilo organizatora brojnih briga koje tradicionalno prate pripremu i podjelu hrane i pia a istovremeno su uesnici izleta bili zadovoljni sa ovom uslugom. Poseban dogaaj je predstavljao koncert neprikosnovene kraljice narodne muzike Hanke Paldum, koja je i u ovom improviziranim us-lovima uspjeno animirala sve posjetioce sa svojim izvrsnim interpretacijama. Svoj koncert je zavrila sa izuzetnom inter-pretacijom pjesme Mojoj majci koji su svi izuzetno emo-tivno doivjeli i ovacijama ispratili nau Hanku.

  Nova LokacijaSportsko-rekreativni centar Ajdinovii se nalazi nedaleko od magistralnog puta Sarajevo-Tuzla u istoimenom mjestu Ajdinovii na podruju optine Olovo. Kompleks je sagraen 2014. godine, a zbog sportskih terena i raznovrsnog sadraja u kojem su nai gosti imali priliku uivati smatra se jednim od najpopularnijih odmaralita u Bosni i Hercegovini. Up-ravo iz tih razloga ovaj Centar je i izabran za zajedniko druenje Familije Centrotrans. Centar raspolae sa brojnim sadrajima pogodnim za organizaciju raznih sportskih i kul-turnih dogaaja. Kao i prethodnih godina uposlenici su au-tobusima poeli stizati ve u 8,30 sati. Voditelji programa Izlet 2015. godine bili su Tarik Heli i Fahrudin Hodi Cipa koji su najavljivali autobuse iz Sarajeva, Visokog, Kaknja...Iako vrijeme u jutarnjim satima nije bilo pogodno za odravanje izleta, jer se temperatura kretala oko +100C, svi posjetitelji su se snali te se okupili oko velike logorske vatre. Sa poetkom zvaninog programa Dana Centrotransa koji je bio najavljen u 11:20 sati i vrijeme je poelo da se po-pravlja ime i druenje dobija potpuno novu - ugodnu sliku.

  Dan Centrotransa Ove godine, Uprava Drutva donijela je odluku da se u okviru izleta organizuje i obiljeavanje Dana Centrotransa. Kao i sam Izlet obiljeavanje dana Centrotransa ima dugu tradiciju. Ove godine naa kompanija obiljeila je 67 go-dina postojanja i 52 godine rada pod imenom Centrotrans. Tim povodom, pored sveanog programa i obraanja prisutnih, nagraeni su uposlenici koji su napunili 10, 20 i 30 godina radnog staa, uposlenici koji su ispunili uslove

  Tema Broja

 • Amra Babi, naelnica opine VisokoPrije svega zahvaljujem Vam se na pozivu i elim da vam prenesem iskrene estitke u ime uposlenika opine Visoko i predstavnika njene izvrne i zakonodavne vlasti. estitam vam ovaj veliki jubilej i elim Vam da nastavite nizati po-slovne uspjehe. eljela bih estitati i menadmentu kom-panije to na ovako lijep nain obiljeava roendane uz svoje uposlenike koji jesu najvanija karika u svakom pro-cesu. ovjeka moramo graditi i uvati i estitam Vam to ste to prepoznali i sigurna sam da je to klju Vaeg uspjeha.

  Mirsad Jaarspahi, potpredsjednik Privredne komore FBiH Prije svega upuujem srdane estitke uposlenicima i menadmentu kompanije Centrotrans Eurolines u ime Privredne komore FBiH. ast mi je da sam prisustvovao ovom tradicionalnom druenju koje je dokaz da pored svih ostalih investicija koje imate ulaete u svoj najvaniji resurs - Vae kadrove. Predstavljate uzor poslovne politike jer se velika panja posveuje i nagraivanju uposlenika, te potvrujete teoriju da je ovjek najvee bogatstvo za svaku kompaniju.

  Nakon obraanja gostiju sveano su uruene zahvalnice i nagrade za 10 godina radnog staa u kompaniji Centro-trans Eurolines. Dobitnici priznanja su:

  Muinbegovi Nedad, Zuki Mersad, Solak Nedmina, Zu-kan Miralem, Kasapovi Rasim, Kopi Mirsad, Mikovi Ne-nad, Islami Hajrudin, Bajraktarevi Salmir, Salispahi Amir, Radoji Sran, kulj Elvedin, Leti Demal, Obad Nermin, Babi Mira, Bekteevi Mustafa, Brki Hatida, Pita Sedina, Kulo Arnel, ehi Safet, Karamustafi Muris,Memi Zijad, Rami Emir, Hobo Adnan, Begi Mufid, abanovi Juso, Raanica Mediha.

  Velika ast je bilo i prisustvo kolega koji su u kompaniji Centrotrans Eurolines proveli punih 30 godina, a oni su:

  Ajdin Taib, Dervievi Mufid, Hasanhodi Midhat, elan Ivica, koji Zumra, Tiro Omer, Genjac Idriz, Grbo Fatima, Halilovi Hasib, Hodi Fahrudin, Jusi Ilijas, Kerla Ibrahim, Mea Fikret, Milui Zoran, Muratovi Munever, Ohran Read, Okeri Fahrudin, Solak Sead, alaka Muharem, Tuba Marinko, Hasanbegovi Salko, utura Sakib, Softi Eef, Fejzagi Senad, Raanica Emin.

  Nakon podjele priznanja i zajednike fotografije uposle-nika, njegujui tradiciju, Uprava kompanije je odluila da

  6

  za zasluenu penziju ali i dodijeljeno je priznanje Osmijeh godine. Centralna sveanost odrana je u oputenoj at-mosferi uz veliku panju i zanimanje svih prisutnih. Na sa-mom poetku programa prisutnima su se obratili naelnica opine Visoko Amra Babi i potpredsjednik Privredne ko-more FBiH Mirsad Jaarspahi.

 • 7

  i ove godine, na prigodan nain, isprati uposlenike koji su ispunili uslove za penziju.

  Uz prigodne poklone u zasluenu penziju ispraeni su:

  Bavi Nisa, Brotlija Zakir, Bei Vahid, Kovaevi Imir, Praovi Ramiz, Rikovi Mahir, Sipovi Zineta, koji Zum-ra, Ustamuji Mirsada, Vatre Zulfo i Zuki Ibrahim.

  Ramiz Praovi, obratio se u ime penzionera ast mi je danas, kao novi penzioner, pozdraviti prisutne u ime mojih kolega. U ovoj kompaniji sam proveo 40 godina i hvala Bogu zadovoljan sam. Sretan sam jer sam doekao penziju i elim mlaim kolegama isto uz sigurne i ugodne kilometre. Na vama ostaje ova firma, borite se za nju onako kako smo se mi borili. Moda e vam biti tee ali svakako je vrijedno.

  Tema Broja

 • Osmijeh godine

  Prije pet godina Uprava Drutva je svojom odlukom ustanovila godinju nagradu priznanje, radniku godine koji je tokom svog rada postigao izuzetne rezultate i dao veliki doprinos u radu, afirmisanju Drutva i iskazivanju izuzetne odanosti kom-paniji. Nagrada pod nazivom OSMIJEH GODINE dodjeljuje se jednom godinje u okviru proslave Dan Centrotransa. U skladu sa kriterijima propisanim Pravilnikom o dodjeli javnih priznanja prijedloge za dodjelu nagrade OSMIJEH GODINE u 2014-oj pristiglo je 16 prijedloga od strane uposlenika i menadmenta Drutva. Cijenei doprinos svih kandidata Uprava je imala teak zadatak da odabere najboljeg od najboljih. Na veliko zadovoljstvo prisutnih generalni direktor ovo veliko priznanje dodijelio je dugogodinjem uposleniku kompanije Centrotrans Eurolines Mileti Ivici.

  Ivica Mileti roen je 25.12.1958. godine u Fojnici, gdje je zavrio osnovnu i srednju Saobraajnu kolu za KV vozaa. Ivica je porodian ovjek, oenjen i otac dvoje djece, kerke i sina. Familiji Centrotrans se pridruuje dana 05.05.1983. godine gdje je obavljao svoje prve radne zadatke vozaa, u okviru RO Prevoz putnika. Na samom poetku svoga rada pokazao je izuzetnu odgovornost prema poslu, sredstvima rada sa kojima je zaduen. Odnos prema radnim kolegama, a posebno prema korisnicima usluga brzo su ga nametnuli, kao izuzetnog radnika i estitog ovjeka. Veliki doprinos dao je u razvoju meunarodne linije Sarajevo-Be koju uspjeno odrava dugi niz godina. Kroz radni vijek proveden u Drutvu Ivica se po-kazao kao izuzetno dobar, savjestan, odgovoran i kvalitetan radnik. Za njega korisnici usluga, radne kolege i pretpostav-ljeni imaju samo rijei hvale bez ijedne primjedbe. Preuzete poslove vozaa, skoro 35 godina obavlja izuzetno odgovorno, kvalitetno i struno bez ijedne greke u svom radu. O njegovom kvalitetnom radu svjedoe mnoge pohvale date od strane korisnika naih usluga. Njegov odnos prema vozilu koje dui je na najveem moguem profesionalnom nivou. Odnos pre-ma autobusu su za njega i njegovu porodicu uvijek bili na prvom mjestu. I prije rata, u bezbroj sluajeva su opravku, pranje i odravanje autobusa, zajedno sa Ivicom vrili njegova supruga i djeca kod kue za vrijeme vikenda ili slobodnih dana. Rad-nik poput Ivice treba da bude cilj svakog poslodavca jer samo jedan izuzetni zaposlenici mogu da doprinesu uspjenom po-slovanju poslovanju. Mileti Ivica je svojim radom u Drutvu pokazao na najbolji nain kako treba biti uzoran zaposlenik, to je direktna poruka mladim kolegama, kako treba raditi i odnositi se prema firmi i korisnicima usluge prevoza .

  ta Vam znai ovo priznanje?Nekako je to kao peat mog dosadanjeg rada. Od 83 go-dine dio sam ovog posebnog kolektiva. Cijeli svoj radni vijek sam nastojao da sve poslovne obaveze zavravam najbolje to mogu i drago mi je da su kolege i Uprava Drutva pre-poznali moj rad. Kada bih ponovno poinjao svoj radni vijek moj izbor bi bio Centrotrans Eurolines.

  Kako ste se osjeali kada ste uli da ste ba Vi uposlenik godine?Nisam se nadao i malo je rei da sam bio iznenaen. Dok sam se vraao iz Bea, jedan od kolega me je nazvao i rekao mi da sam Osmijeh godine. Naravno da sam bio veoma sretan zbog toga.

  U tekstu o Vama spominje se angaman Vae porodice u va posao i nau kompaniju, da li je i danas tako?To se deavalo dok sam radio na liniji Kiseljak Fojnica i dok je autobus bio parkiran kod kue zbog utede goriva. U to vrijeme porodica mi je bila velika pomo prilikom odravanja i ienja vozila. Danas nije tako jer autobus je na Autobazi ali moram naglasiti da ih zanima sve vezano za posao.

  ta biste poruili mlaim kolegama?Poruio bih im da vode rauna o svom autobusu, istoi i ljubaznosti u autobusima. Moraju biti profesionalni i na usluzi putnika jer mi od njih zavisimo. Ova kompanija Vam moe biti vie od mjesta rada, tu moete upoznati dobre prijatelje, oslonac kao u porodici, a uz sve to zaraditi platu za Vau porodicu.

  8

 • 9

  Na kraju programa posveenog obiljeavanju Dana Cen-trotransa prisutnima se obratio i generalni direktor kom-panije Centrotrans Eurolines mr. Safudin engi rijeima:

  Obraanje generalnog direktora

  Ono to krasi nau kompaniju jeste injenica da u Cen-trotrans Eurolines-u rade otac i sin, a da je djed penzioner ove kompanije. To je dokaz da su oni vidjeli da u kompaniji Centrotrans Eurolines mogu svojoj porodici obezbijediti eg-zistenciju. Takoer, ovo je dokaz da familijarni odnos up-oslenika i privrenost naoj kompaniji obezbjeuju mjesto koje zauzimamo u oblasti javnom prijevozu putnika. elim napomenuti i da Kompanija, u odnosu na prethodnu godinu, ima 100 novozaposlenih uposlenika koji obavljaju veoma vaan dio posla, a to je prijevoz putnika u Kantonu Sarajevo. Nadamo se da emo do novog druenja imati jo novih lanova nae velike Centrotrans Familije.

  Druenje sa poslovnim partnerima

  Kao i svake godine druenja Centrotrans Eu-rolines prilika su za jo kvalitetniju saradnju sa poslovnim partnerima. Ove godine nai poslovni partneri iskoristili su prelijep ambi-jent Sportsko rekreativnog centra Ajdinovii i ugodnu atmosferu, tako da su se druili sa uposlenicima, uestvovali i navijali u sports-kim aktivnostima. Iskoristili smo priliku i razgovarali sa nekima od njih:

  Nijaz SkenderagiPrije svega pohvalio bih novu lokaciju jer se zaista osjeamo ugodno u Ajdinoviima. to se tie druenja mogu samo rei da je iz godine u godinu sve ljepe i ljepe.

  Jusuf BubicaMoram istai politiku nagraivanja i zahvale uposlenic-ima od strane menadmenta. Rekao bih da se drugaije od Vas i ne oekuje ali je isto tako rijetkost da to neko radi u dananje vrijeme. Upravo iz tih razloga je Centrotrans Eurolines veliki i ostat e veliki.

  Sejo BrajloviVeliki sam prijatelj kompanije Centrotrans Eurolines i trudim se biti dio svakog Vaeg druenja. Nekako sam i ja s godinama druenja razvio svoju tradiciju, odnosno ve je obiaj da i Restoran Brajlovi nagradi nekoga od uposlenika. Tako smo uradili i ove godine i veoma mi je drago zbog toga. Mogu Vam jo samo poeljeti uspjeh u daljem radu i jo mnogo zajednikih druenja, a moja poruka Vama je Dabogda i letjeli.

  Bilal Baoviast mi je biti dio druenja u povodu 67 go-dina postojanja. Uz veliki jubilej ide i ovako lijepo druenje. Drago mi je da svake godine posveujete panju kako poslovnim partneri-ma tako i uposlenicima. Nastavite putem us-pjeha.

  Tema Broja

  Aktivnosti na otvore-nom izvan firme i druge vrste zajednikog drue-

  nja zaposlenika veoma su vane za razvijanje pozitivne radne sredine. Ove aktivno-sti poboljavaju komunika-ciju i meuljudske odnose meu zaposlenima, ali i njihov odnos s poslo-

  davcem.

 • 10

  emso CeriPozdravljam Vau tradiciju i smatram da svaka go-dina donosi neto novo i bolje. Vi ste to dokazali or-ganizacijom i novom lokacijom ve tradicionalnog izleta, a ove godine i Dana Centrotransa. elim Vam da i u narednim godinama budete uspjeni.

  Mustafa HeoSmatram se dijelom Centrotransa kako onog pri-jeratnog tako i poslijeratnog koji je dignut iz pepela i danas predstavlja lidera na bh. tritu. Dio sam i ovih druenja i vie se osjeam kao domain ve kao gost.

  Razgovor sa uposlenicima

  Druenje uposlenika je i svrha Izleta familije Cen-trotrans pitali smo kolege kako su oni doivjeli izlet i kakve utiske nose iz Ajdinovia:

  koji Zumra penzionerDanas se zaista osjeam posebno ovdje u Ajdinoviima. Ove godine idem u penziju i u jednu ruku mi je ao a u jednu ruku mi je drago. Naime, svoj ivotni vijek sam provela u Centrotransu i tu stekla mnoga prijateljstva. To je firma koja je uvijek znala cijeniti svoje radnike i njihov trud, rad i zala-ganje. Sa svojih 36 godina sam naalost izgubila mua te sam svoje etvero djece odhranila od Cen-trotransa. Prvenstveno elim da se zahvalim Upravi, svom rukovodiocu i svojim kolegama za sve ove provedene godine zajedno. Zaista sam uivala. Hvala vam.

  Brotlija Zakir penzioner40 godina sam radio u Centrotransu kao voza autobusa u PJ Visoko. Veoma mi je drago to sam doivio da odem u penziju ali nedostajat e mi posao, autobus i kolege koje ovom prilikom puno pozdravljam i zahvaljujem im se na zajedniko provedenom vremenu. Srea pa mi je kua pored autoputa pa u se tako tjeiti kada vidim da neki autobus proe. Skoro svake godine prisustvujem Izletu Familije Centrotrans, meutim ova godina je posebna i po tome to odlazim u penziju i to sam danas primio priznanje a i zbog lokacije. Sve poh-vale na organizaciji i odabranom mjestu. Bolje niste mogli izabrati.

  Tatli SelmaVe drugi put prisustvujem Izletu Familije Centro-trans. Nova lokacija je odlina, dopada mi se. Da-nas sam osvojila prvo mjesto u plesu i to je prvi put u ivotu da sam osvojila neku nagradu i posebno mi je drago zbog toga. Ja se zaista jednim dijelom osjeam kao dio Centrotransa, ponekad kao i za-poslenik, jer mi mu ve dugo godina radi u ovoj firmi. Podravam svog supruga u svemu to radi i obavlja u Centrotransu i ba mi je drago to je i

 • 11

  ove godine organizovano ovo druenje. Hvala Upravi Centrotransa to uvijek misli na svoje radnike i to ovim gestom pokazuje koliko je ustvari radnik bitan u kompaniji.

  Ohran Read 30 godina radnog staa1985. godine sam poeo da radim u Centrotran-su kao voza i sve ovo vrijeme radim kao voza. Prve linije koje sam obavljao su bile u prigradskom saobraaju te sam, kupovinom prvih Mercedesa, poeo da radim u PJ Meunarodni i Meugradski saobraaj. Danas obavljam i vozim na linijama za Njemaku gdje se maksimalno, ja i moje kolege, tru-dimo da pomenuta linija bude to uspjenija. Danas sam dobio priznanje za 30 godina radnog staa i zaista moram da pohvalim firmu to se svake godine sjeti da obraduje i prizna radnike na ovaj nain jer je danas malo ovakvih kompanija.

  Leti Demal 10 godina radnog staaVe 35 godina radim u Centrotransu. Naime, prvih 15 godina sam radio u Centrotransu Kakanj a od zadnjih 10 godina u Centrotransu u Sarajevu kao kondukter. Svoj posao konduktera obavljam na liniji Sarajevo Kakanj Sarajevo i zaista sam prezado-voljan to se kompanija sjetila da nagradi radnike koji su navrili odreene godine radnog staa. Nova lokacija Izleta Familije Centrotrans mi se jako dopa-da mada su svi dosadanji izleti bili odlini. Mislim da je bitnije s kim si a ne gdje si. Ja sam danas ovdje sa svojom porodicom i kolegama i moram istai da maksimalno uivamo.

  Mujki Maid (prvi s lijeva) voza autobusa PJ IlijaOvo je prvi put da sam na Izletu Familije Centrotrans jer u ovoj kompaniji radim tek osam mjeseci. Volim svoj posao jer sam od malih nogu elio da budem voza. Ukazala mi se ova super prilika, iskoristio sam je i trudit u se da budem to bolji i da napredu-jem. Kao relativno mlad zaposlenik drago mi je to sam zaposlen u ovakvoj firmi koja jako cijeni svoje zaposlenike a to se vidi pri samoj organizaciji ovog dogaaja. Takoer sam sretan to napokon mogu provesti jedan cijeli dan sa svojim kolegama i uivati s njima jer mi vozai nemamo ba puno slobodnog vremena za druenje.

  Sportske aktivnosti

  Pored dobrog druenja, svake godine posebna panja posveuje se i sportskim takmienjima. Ove godine zbog loih vremenskih uslova odziv takmiara bio je neto manji u odnosu na prethodne godine, ali ipak na zadovoljavajuem nivou. Uee na takmienju u sportskim disciplinama uzelo je ukupno 46 takmiara.Poseban interes navijaa vladao je za disciplinu Fud-bal koji su za svoje simpatizere takmiare davali i po-sljednji atom snage u borbi za prvo mjesto.

  Tema Broja

 • 12

  Za malu raju bile su organizovane dvije disci-pline: Tranje u vrei za djecu od 7 do 12 godi-na i takmienje u plesu do 12 godina. Od elje za ueem u nadmetanju djeca su vjeto krila godine kako bi postali vlasnici izuzetno priznatih sportskih diploma, ali i vrijednih poklona. Manja zainteresovanost u odnosu na ranije godine bila je kod discipline Tranje sa jajima u tanjiru. Kod ove discipline zaista moramo istai nesretan sluaj koji je imala takmiarka Almira Kulovi kojoj je neko servirao plitak tanjir, ali zadovoljna je sa osvojenim III mjestom. vrsto je obeala da e se za naredni izlet aktivno pripremati za rukovanje potrebnim rekvizitima. Predstavljamo pobjednike osvojenih mjesta na takmienjima:

  FUDBAL1. Ekipa Sarajeva2. Ekipa PJ Ilija3. Ekipa PJ Olovo

  TAKMIENJE SA JAJIMA U TANJIRU ZA ENE1. Emina Alispahi2. Dalila ehovi3. Almira Kulovi

  TRANJE U VREI ZA DJECU OD 7 DO 12 GODINA1. Said Prolaz2. Emir Alispahi3. Anes Mujezinovi

  TAKMIENJE U PLESU ZA DJECU DO 12 GO-DINA1. Sulejman Hadi2. Nejla Raanica3. Adin Tatli

  Rije Organizatora

  Organizacija izleta u prirodi predstavlja dosta od-govoran i sloen posao. Tehniki i organizacijski de-talji su itekako vani da bi sve prolo bez problema. Uzimajui u obzir, da se prvi put na otvorenom isti dan organizuje Izlet i proslava Dana Centrotransa, odgovornost i obaveze za sve koji uestvuju u pri-premama bila je znatno vea. Vie o samoj orga-nizaciji druenja Familije Centrotrans rekla nam je Aida Brki, lan organizacionog odbora: Pripreme su poele jo u maju kada smo vrili iz-bor lokacije izleta. Dosadanji prostor na Igmanu Malo Polje je zauzet i radi i u ljetnjoj sezoni, tako da smo u startu morali odustati od ove lokacije. Prostor u Ajdinoviima kod Olova uinio nam se pristupaan i svrsishodan za organizovanje ovakvog vida druenja. Prvu posjetu SRC Ajdinovii upriliili smo poetkom avgusta mjeseca, da bi se uvjerili da imamo sve potrebne sadraje za odravanje

 • 13

  sportskih disciplina, prostora za goste, penzionere, bine za odravanje Dana Centrotransa, pripremanje tradiciona-lnog graha, vode i sanitarnog vora. Na nae zadovoljstvo pejza i gos-toprimstvo naih domaina presudilo je da se odluimo za ovu lokaciju. Nakon ove odluke uslijedio je niz dru-gih priprema u kojima su bili ukljueni zaposlenici marketinga i slube in-vesticija. Zaposlenici ugostiteljstva su imali olakavajuu okolnost da nisu angaovani u pripremi hrane jer je usluga koju nam je pruao SRC Ajdinovii bila all inclusive.

  Za sve nae zaposlenike koji su na-punili 10, 20 i 30 godina kontinu-iranog rada u firmi pripremili smo pla-kete, a za ispraaj naih penzionere (11) prigodne poklone. U muziko-zabavnom dijelu programa angaovali smo Belmu Karii i neprikosnovenu kraljicu narodne muzike Hanku Pal-dum, a da bi sve tehniki prolo bez problema brinula se agencija New-event. Na nae zadovoljstvo Gorska sluba spaavanja, ovaj put nije imala niti jednu intervenciju. Izlet ne bi bio kompletan da se u Ajdinoviima nije uo Tarikov poznati slogan Svako dobro Bosno i Hercegovino.Loiji vremenski uslovi koji su bili u nedjelju, doprinijeli su da na izletu bude neto manje posjetilaca nego inae.

  I ovo druenje lanova familije Cen-trotrans okonano je osmijehom i lijepim uspomenama. Autobusi su ispraani od strane Tarika i Cipe rijeima: Autobus za Sarajevo... Visoko... Kakanj... upravo naputa Sportsko rekreativni Centar Ajdinovii, vidimo se slijedee godine.

  Osmijesi sretne djece, srdano ru-kovanje kolega i lanova njihovih po-rodica, pohvale od strane gostiju ine smisao ideje druenja. Neke tradicije se odravaju samo zbog toga to imaju dugogodinju historiju i zato to ljudi to oekuju ali tradicija Centro-transa se odrava zbog njenih uposle-nika, novih prijateljstava i uvrivanja postojeih.

  Tema Broja

 • 14

  Rizo: Drugi tanjir mi je odlian, kakav e tek biti trei? Cipa: Ovaj e i moje pojesti!

  Samo na jedan dan u godini veina uposlenika ima priliku za zajedniko druenje, jedan dan u godini su Poslovne jedinice, Sektori, Slube na jednom mjestu sa svojom uom i irom Centrotrans familijom. Druenje Centrotransa nije samo tradicija, vie je od toga.

  Nema vremena za tanjir kad poso era

  Tradicionalna ruica gospoe Mirsade iui Selimovi na izletuNe pravi pitu ko ima ve ko je nauio, a neki (Aida) moda nikada i ne naue!

  Obraz su osvjetlale i Visoke mlade

  Boe moj ta ja radim ovdje ?Kao: ini mi se da su popustili amortizeri

  Aida: E upamtit e me za ovo

 • 15

  Tema Broja

  Nema vremena za tanjir kad poso era

  Obraz su osvjetlale i Visoke mlade

  Kao: ini mi se da su popustili amortizeriAida: E upamtit e me za ovo

  Pojedinci su iskoristili izlet za privatni biznis!

  Zalutali obani iz Umoljana!

  Tradicionalno: Malo ota, malo kolo!

  Dundo: Ako ne pobijede oni u fudbalu, pobjedit u ja u takmienju za najvei trbuh. Ne mogu Faji u bife bez diplome.I onaj Dundo se nada diplomi?

 • 16

  Hanko, kruka je zakon

  Hvala naim gostima to su i ove godine uveliali zajedniko druenje

  lanovi porodica Bubica i Kolovrat!

  Poslovni partneri, stalni korisnici turistikih i sportskih aranmana, novinari i prijatelji Centrotransa!

 • 17

  Hanko, kruka je zakon

  Poslovni partneri, stalni korisnici turistikih i sportskih aranmana, novinari i prijatelji Centrotransa!

  Iako je bilo hladno mi smo se druili...

  Tema Broja

 • 18 tekst: dipl. ur. Aida Prolaz

 • 19

  Odlukom Uprave Drutva

  Kadrovske promjene u cilju novih poslovnih uspjehaSvaka kompanija, bez obzira na osnovnu djelatnost i svoj razvoj, posjeduje osnovne resurse bez kojih ne bi mogla funkcionisati, to su prije svega kadrovi.

  Svaka kompanija, bez obzira na osnovnu djelatnost i svoj razvoj, posjeduje osnovne resurse bez kojih ne bi mogla funkcionisati, to su prije svega kadrovi. Meutim, ukoliko kroz proces menadmenta kadroviranja ljudski resursi nisu u potpunosti ispunili svoju ulogu, te su neadekvatno rasporedili zaposlenike da obavljaju posao za koji su obueni i struni, svi ostali resursi slabe i daju loije rezultate od planiranih. Moete imati na raspolag-anju izvanredne poslovne prostore, najkvalitetniju opremu ili sredstva rada, ali ako nemate kvalitetne, obrazovanje, strune, motivirane i lojalne kadrove neete moi raunati na dugorono uspjeno poslovanje.Kako je i najavljeno, u proteklom periodu se posebna panja posvetila kadrovskim promjenama od kojih se oekuje doprinos daljem razvoju i uspjehu kompanije Centrotrans Eurolines. Ovom prilikom je primijenjen jedan od provjerenih metoda motivacije zaposlenika, a to je ro-tacija posla. Rotacijom posla eli se poveati koncentracija, posveenost poslu, te minimizirati zamor materijalima tog radnog mjesta koji se javlja nakon odreenog vremena. Mjesec septembar je okarakterisan kao poetak novog raz-doblja a prve promjene zabiljeene su u Slubi saobraaja i odravanja. Tom prilikom data je ansa mladim kadrovima da svojim inovacijama, nainom razmiljanja, upornou i mladalakim duhom doprinesu izmjeni trenutnog naina rada. Mladi kadrovi bi trebali biti potpora jedni drugima, te se na ovaj nain dala prilika proirenju znanja, tako da u svakom trenutku jedni drugima mogu biti potpora i djelovati timski. U skladu sa ve navedenim promjenama, a u cilju profiliranja mladih kadrova, Uprava Drutva je donijela od-luku da se na mjesto Sekretara Drutva imenuje diplomirani pravnik Dedi Benaris. Uz velike zahvale za dosadanji rad i doprinos koji je dat u okviru ove funkcije, prethodni Sek-retar Drutva, diplomirana pravnica Eki Mirha imenovana je za efa kadrovske slube.

  Dedi Benaris, sekretar Drutva:Zadovoljstvo mi je biti dio tima koji je obuhvaen kadrovs-kim promjenama unutar Drutva. Prvo elim istai zahval-nost Upravi Drutva koja je prepoznala kvalitete mladih lju-di, te istim povjerila znaajne funkcije u Drutvu. Za mene ovo predstavlja veliki uspjeh na poslovnom planu ali i ve-liku odgovornost koja mi je povjerena na novom radnom

  mjestu. Moji planovi su da u buduem radu dam maksi-malan doprinos i zalaganje kako bi segment poslovanja koji mi je povjeren bio znatno unaprijeen u odnosu na zateeni nivo. Smatram da svojim dosadanjim iskustvom i znanjem mogu u budunosti uspjeno obavljati povjerenu mi funkciju uz veliko zalaganje i trud koji e opravdati ukazano povjerenje. Svoj rad ostavljam na ocjenu svojim nadreenim. Ovo je po meni prvi reformski proces u up-ravljanju ljudskim resursima, te naputanje tradiocional-nog upravljakog koncepta koji je do sada bio prisutan u Drutvu, a koji je praktikovao da na rukovodnim pozici-jama budu ljudi sa duim radnim vijekom, odnosno osobe zrelije dobi. Miljenja sam da je ovakvim promjenama u strukturi upravljanja Drutvom data prilika mladim, meu kojima sam i ja, da pokau to znaju i svoje znanje prodaju na tritu radne snage. Pozdravljam i podravam ovakve odluke Uprave Drutva.

  Znaaj uske suradnje i povezanosti Slube saobraaja i odravanja, novim prijedlogom Uprave Drutva sada ini tim mladih kadrova koji za cilj imaju da zajednikim snaga-ma prevaziu nadolazee izazove. Ovim prijedlogom mladi kadrovi imaju mogunost da proire svoja polja djelovanja, da timskim radom i svjeim idejnim rjeenjima doprinesu boljem poslovanju. Na mjesto Rukovodioca PJ MGS postavljen je Pari Saudin, diplomirani inenjer saobraaja koji je u prethodnom vremenskom periodu obavljao poslove Voditelja sektora razvoja. Dosadanji rukovodilac Osmanovi Jasmin, svojim je zalaganjem,

  Kadrovske promjene

 • 20

  idejama i dugogodinjim radnim iskustvom doprinio raz-voju ove organizacione jedinice, meutim prema rotaciji radnih mjesta, a odlukom Uprave Drutva imenovanom je povjereno voenje Autobuske stanice Sarajevo koje za cilj ima da svojim prijedlozima unaprijedi postojee stanje.

  Pari Saudin, rukovodilac PJ MGS:

  Povodom promjena koje su se desile u naem kolektivu osjeam veliku dozu odgovornosti prema povjerenju koje mi je ukazano s obzirom na to da sam najmlai rukovodi-lac, a rukovodim najveom poslovnom jedinicom u naem preduzeu. Osjeam i elju da se dokaem u ovom poslu tako to u analizirati stvari koje su se deavale i poduzeti mjere u cilju otklanjanja smetnji na putu ka uspjehu po-slovne jedinice MGS i nae firme u cjelini.Planovi koje elim da realizujem u budunosti se prvenst-veno odnose na:

  Analizirati potrebe za vozilima i vozaima, Sainiti kriterije na osnovu kojih e se evaluirati rad svakog vozaa,

  Kontinuirano, u suradnji sa drugim slubama, vriti edukaciju voznog osoblja i provoditi kontrolne ak-tivnosti provedene edukacije.

  Navedene aktivnosti predstavljaju najvanije dijelove plana mog budueg rada.

  Osmanovi Jasmin, rukovodilac AS Sarajevo:Promjenu prihvatam i potujem odluke Uprave Drutva.. Oigledan je zakljuak da su promjene potrebne kako bi se

  unaprijedilo i poboljalo poslovanje. Provedene kadrovske promjene ne znae da e do promjena u stvarnosti i doi, tako da je pred svima nama zadatak da osmislimo i pro-vedemo promjene. Kako se kae: najbolje promjene su vidljive promjene. Osjeam se kao da ponovo zapoinjem sa radom u naoj Kompaniji, stvari posmatram iz drugog ugla, uim neke nepoznate procese, upoznajem nove po-slovne partnere, proirujem vidike. Optimista sam.U novoj organizacionoj jedinici, na ijem sam elu, oekujem da se svaki pojedinac zapita i razmisli o svojoj ulozi u kolektivu, o svojoj produktivnosti, da pokua sagle-dati svoje navike i odnos prema poslu. Oekujem da se sve dobro kod svakoga zadri, a da zajedniki korigujemo ono to nije dobro i da unaprijedimo radni proces. One promjene koje elim da vidim su: izraenija odgovornost svakog pojedinca, urednije i istije okruenje, zadovoljniji putnici i klijenti uopte, uspjenije poslovanje i stvaranje ambijenta u kojem e i nai partneri na AS Sarajevo bolje poslovati i biti zadovoljniji.

  Rotacijom sa mjesta Rukvodioca AS Sarajevo na Rukovodi-oca sektora redova vonje prerasporeen je Hodi Fahru-din. Olakavajua injenica ogleda se u slinosti poslova i ve odreenim prethodnim informacijama koje e svakako olakati poetni rad.

  Hodi Fahrudin, rukovodilac Sektora redova vonje:

  Promjene su nastale iz razloga unapreenja poslovanja Drutva i iskreno se nadam da e rezultat tih promjena na koncu i biti unapreenje poslovanja. Ja lino mislim, i gov-orim u svoje ime vezano za promjene, da su iste naprav-ljene i zbog toga to je u jednom dijelu moga rada dolo do zasienja nekih poslova unutar procesa kojim sam ru-kovodio. Takoer mislim da sam poslove obavljao rutinski iz razloga to sam kompletan svoj radni vijek proveo na stanici i sam rad autobuske stanice (mislim na samo buki-ranje putnika) doveo na visok nivo. Na poslovima na koje sam trenutno rasporeen, u narednom periodu bi trebao prvenstveno dopuniti znanje iz ovog sektora Drutva, a za-tim po saznanjima, kroz rad pokuati unaprijediti rad sek-tora to bi za rezultat imalo unapreenje i samog Drutva. Ono to sam na samom poetku rada primijetio je to da je u sektoru razvoja dosta dinamino, te da se konstantno

 • 21

  deavaju neke promjene, tako da me dosta podsjea na rad autobuske stanice ali u drugom obliku.

  Kruna odravanja ovim kadrovskim promjenama pripala je erak Adnanu, mladom inenjeru saobraaja. Adnan je obavljao poslove Rukovodioca Tehnike pripreme, a sada budnim okom posmatra i nadgleda PJ Centroservis, PJ RTO i Tehniku pripremu Drutva.

  erak Adnan, rukovodilac Odravanja:

  Promjene na koje se odluio menadment kompanije Centrotrans-Eurolines jesu svakako jedan dobro planiran potez koji pravi korak ka budunosti. Postavljanjem mladih kadrova na rukovodea mjesta ukazana je prilika mladima da se dokazuju i pokau svoju sposobnost, da kao formiran tim izrastu u stub koji e nositi firmu u budunosti i zadrati trend uspjenosti. Povjerenje koje mi je ukazano ustvari me je jo vie motiviralo da svojim zalaganjem opravdam i to vie doprinesem razvoju kompanije.

  Dugogodinji radnik Ledenko Miralem, sa novom odlukom ponovno se nalazi u ulozi Rukovodioca Centroservisa. Ovo nije prvi put da se isti rasporeuje na ovo mjesto tako da je ve sada uhodan i poznaje slabe i jake procese rada ove slube.

  Ledenko Miralem, rukovodilac Centroservisa:Mislim da je svaka promjena na odreeni nain i kao neka ok terapija. Normalno je da e svi rukovodioci probati da

  na svojim novim radnim mjestima eliminiu neke negativnos-ti prethodnika, kojih je oigledno bilo. Takoer, za oekivati je da e u procese kojima rukovode unijeti nove ideje za rjeavanje problema kao i poboljati radnu i tehnoloku disciplinu koja je osnova za dobre poslovne rezultate. Isto tako treba poboljati komunikaciju izmeu procesa rada (Saobraaj, Tehnika priprema, Servis,RTO ). Poto sam ja povratnik na radno mjesto poslovoe Servisa imao sam dovoljno vremena da vidim gdje se grijeilo, i u mom pre-thodnom voenju servisa, kao i moji nasljednici u istom seg-mentu, u zadnjih pet godina. Naravno, poto ja u ovoj firmi radim neprekidno etrdeset godina sve u uiniti da se nivo odravanja i servisiranja podigne na jo vei nivo.

  Na poslove Rukovodioca PJ RTO-a postavljen je Arslanovi Sead. Imenovani je do sada obavljao poslove kontrolora tehnike ispravnosti i upoznao se sa svim procesima rada, a takoer je i ranije imao priliku da se okua na ve pome-nutom poslu. Pokazao se kao uporan i vrijedan zaposlenik i ovom prilikom se daje ansa za dalje uenje, napredovanje i vei doprinos odravanju autobusa.

  Arslanovi Sead, rukovodilac PJ RTO:

  Pojedine promjene koje su se desile trebale su se ak i prije desiti.Za svaku opravku vozila je potreban plan i priprema, koji do sada nije raen ili nije ispotovan. Ja sam ve jed-nom bio na ovom mjestu, tako da znam ta me oekuje i ta se trai od mene. Moj plan u buduem radu najvie je usmjeren na plansko/preventivno djelovanje, na kojem u istrajati, jer bez toga, navedene promjene nee ispuniti svoju potpunu svrhu. Miljenja sam da moemo uspjeti, i to ukoliko budemo djelovali kao tim.

  Svim rukovodiocima elimo sreu u ispunjenu postavljenih ciljeva i to bolje poslovne rezultate. Nadamo se da e nove prie u Info busu biti pozitivni rezultati ovih mladih ljudi.

  Timski rad dijeli zadatke i udvostruava uspjehe. Nepoznat autor

  Kadrovske promjene

  tekst: mr. ubro Aldijana

 • Centrotrans Eurolines, kompanija koja datira ve dugih 67 godina, moe da sa ponosom tvrdi da ima irok dijapazon poslovanja. Osnovna djelatnost kompanije je linijski prijevoz, ali znatna karika, koja vidno unaprjeuje cjelokupno poslovanje Centrotrans Eurolinesa je vanlinijski saobraaj. Poslovno okruenje, lojalna i nelo-jalna konkurencija, ekonomsko stanje drave i regiona, razlozi su zbog kojih Centrotrans Eurolines imperativno mora da odgovori zahtjevima klijenata i na taj nain obez-bijedi konkurentnu poziciju na tritu na kojem posluje. U ovomjesenom izdanju Info busa, s ciljem predstavljanja znaajne uloge koju vanlinijski prijevoz ima u Centrotrans Eurolinesu, izdvajamo izjave kolega koji svakodnevno rade na realizaciji istog.

  engi Mevludin, Direktor Sektora prodaje

  Kako procjenjujete trite vanlinijskog prijevoza u BiH i Sa-rajevu?Trenutno stanje na tritu vanlinijskog prijevoza na podruju BiH, a pogotovo Kantonu Sarajevo, je veoma promjenjivo i neureeno, te kao takvo se odraava i na poslovanje naeg sektora. Prvenstveno zato to nisu definisani propisi za van-linijski prijevoz na tritu. Kao posljedica tome susreemo se sa konkurencijom koja ne posjeduje adekvatna vozila za prijevoz odreenih grupa, a esto se ponuene usluge i dogovoreni uslovi ne ispotuju od strane naruioca usluge. Takoer, svjedoci smo da se esto kre zakoni tako to se prijevoz djece na izlete i ekskurzije vri autobusima koji ne zadovoljavaju kriterije propisane zakonom. Postoje li procjene udjela Centrotrans Eurolinesa na tritu vanlinijskog prijevoza?Prema slobodnoj procjeni mogu rei da Centrotrans Eu-rolines zauzima 60% udjela na tritu vanlinijskog prijevo-za u Kantonu Sarajevo. Mislim da bi se trebala napraviti ozbiljnija istraivanja trita vanrednog prijevoza kako bi dobili preciznije rezultate. Dobiveni rezultati bi uveliko mo-gli pomoi pri definisanju strategije djelovanja naeg sek-tora na tritu. ta je razlog da Centrotrans Eurolines ne moe poveati uee na ovom tritu?Jedan od razloga je i sve prisutnija nelojalna konkuren-cija. Prvenstveno mislim na ve ranije dogovorene po-slove izmeu obrazovnih ustanova i raznih kompanija

  22

  Znaaj vanlinijskog prijevozaOsnovna djelatnost Centrotrans Eurolinesa je linijski prijevoz, ali vana karika, koja vidno unaprjeuje cjelokupno po-slovanje je vanlinijski / vanredni saobraaj.

  Vana djelatnost Drutva

  koje nude usluge vanrednog prijevoza. Osobama u obra-zovnim ustanovama koje odluuju o pristiglim ponudama za vanredni prijevoz prvenstveno je bitno da za to manji iz-nos iznajme vozila, ne uzimajui u obzir kvalitetu koju takva kompanija moe ponuditi. Stoga se esto deava da se djeca iz obrazovnih ustanova prevoze sa neadekvatnim vozilima, a sve u cilju smanjenja trokova. Ne smijemo zanemariti ni sve vei broj uesnika na tritu vanrednog prijevoza koji raspolau s manjim brojem vozila ali koja su esto novija i kvalitetnija od naih. Takve kompanije na tritu vanred-nog prijevoza pokuavaju zauzeti to vei procent poslujui s niim cijenama usluga.

  Kako poveati udio Centrotrans Eurolinesa u vanlinijskom prijevozu?Iz prethodnih odgovora moemo zakljuiti da bi nova vozi-la i korekcija cijena doprinijeli poveanju udjela na tritu vanrednog prijevoza. Potrebna je i vea angaovanosti svih sektora unutar nae kompanije, to se posebno odno-si na rukovodioce istih. Sektor marketinga u dogovoru sa sektorom vanrednog prijevoza bi trebao doprinijeti boljoj komunikaciji s korisnicima naih usluga. Tako bi uspjeli bolje profilirati nae klijente ali i stei nove korisnike usluga vanrednog prijevoza. Takoer, potrebna je bolja komuni-kacija sa sektorom turizma jer smo svjedoci da se poveava broj klijenata kojima su potrebne nae usluge u svrhu turistikih putovanja.

  Lejla Raanica, referent prodaje

  Ko su najznaajniji korisnici naih usluga u vanlinijskom pri-jevozu?Sportske organizacije i klubovi, institucije iz oblasti kulture, obrazovne institucije, vjerske institucije, strane organizacije, agencije, kompanije, institucije uprave opine, finansijske institucije, televizijske kue, razne druge organizacije i aso-cijacije, prijevozi za fizika lica, prijevoz radnika.

  Kako poveati broj korisnika?Smatram da moramo zadrati postojee klijente, a sva-kodnevno nudei visok nivo usluge, privui i nove korisnike naih usluga. Kvalitetna usluga, adekvatne cijene, kvalitetan vozni park, ljubazno prodajno i vozno osoblje nam mogu osigurati da zadrimo konkurentnost, te pridobijemo

 • povjerenje novih klijenata. Jo jedna jako bitna karika u vanlinijskom prijevozu su tenderi. Shodno vanosti tendera osobita panja se mora posvetiti kako bi se isti realizovali.

  Kako uspostaviti bolju saradnju sa naim korisnicima uslu-ga?esto ujemo da se dobar proizvod sam prodaje. Meutim, ni najbolji eksperti u svijetu marketinga i prodaje nam nee pomoi ukoliko ne nudimo koristan proizvod ili uslugu, ili u koliko usluga nije dovoljno dobra, konstantno kvalitetna i s prihvatljivom cijenom. Potrebna je edukacija prodajnog osoblja (seminari, razne radionice ...) pratiti trendove drugih srodnih kompanija, uspostaviti bolje kon-takte i iskustva sa nama srodnim, prijateljskim firmama koje se bave istim ili slinim poslovima, kako u naoj zemlji tako i u inostranstvu, nauiti na njihovim grekama, a ono to se pokazalo kao najbolji nain poslovanja, pokuati primi-jeniti u naoj kompaniji.

  Nermana Hodi, pomonik Izvrnog direktora Marketinga

  Koliko je naa kompanija ovisna o procedurama javnih nabavki?Trite javnih nabavki je najvee i najvanije trite za mnoge privredne subjekte, na kojem mogu ostvariti pri-hod. Institucije vlasti koje predstavljaju organe Uprave na dravnom, entitetskom, kantonalnom i opinskom nivou, sva javna preduzea i ustanove koji se najveim dijelom fi-nansiraju iz javnih sredstava su obavezni ugovore o nabav-ci dodjeljivati u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i njegovim podzakonskim aktima, odnosno obavezni su da putem tendera odaberu dobavljaa koji e im pruati odreenu vrstu usluga za ko-jom imaju potrebu.

  Centrotrans Eurolines putem javnih nabavki (tendera) dobi-va poslove u:

  - prijevozu, - prodaji avio karata, - servisiranju vozila,

  23

  Cilj je poveati broj korisnika

  - tehnikom pregledu i registraciji vozila i - badarenju tahografa.Poslovanje i opstanak pojedinih organizacionih dijelova kompanije, kao to su PJ Olovo, Viso-ko, Kakanj, Ilija, Fojnica-Kiseljak zavisi od toga da li emo uspjeti dobiti tendere za prijevoz uenika osnovnih i srednjih kola na podruju ovih opina. Poslovanje naih organizacionih dijelova koji se bave pruanjem usluga pro-daje avio karata, servisiranja vozila, tehnikog pregleda i registracije vozila, te badarenja tahografa, moe biti daleko stabilnije ukoliko uspijemo ugovoriti poslove putem tendera, da manje zavisimo od toga hoe li se neko po svom slobodnom izboru odluiti da koristi nae usluge.

  Koliko su komplikovane procedure javnih nabavki?Novi Zakon o javnim nabavkama je uveo neke novine u postupku pripreme ponuda po ten-derima, koje su zapravo samo zakomplikovale

  ovaj postupak. Naime, uvedene su izjave koje se ovjer-avaju (ovjera se plaa) kod nadlenog organa za lanove 45., 50. i 52. Zakona, kojima se dokazuje lina spo-sobnost i tehnika opremljenost ponuaa. Istovremeno ponua mora imati obezbijeene stvarne dokaze (potvrde i uvjerenja nadlenih institucija), koje treba dostaviti nak-nadno, ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponuaa. Ove godine ugovorni organi su uveli praksu dostavljanja posebnih, kompletnih ponuda (original i kopija ponude) po svakom lotu pojedinano, ukoliko ima vie lotova, to iziskuje veliko operativno angaovanje za osobu koja obavlja ove poslove.

  Kako poveati nae uee putem javnih nabavki?Jedna od novina koje je donio novi Zakon o javnim nabavkama je to da se svi postupci nabavki moraju javno objaviti na Portalu javnih nabavki (osim direktnog spora-zuma, ija je vrijednost do 6.000,00 KM, bez PDV-a i pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja). Dakle, na Portalu JN sada vidimo sve konkurentske postupke, za koje prije nismo ni znali da postoje, a time imamo mogunost da uestvujemo i ansu da dobijemo

  Mevludin engi i Lejla Raanica

 • 24

  posao. Ovo je jedan od naina na koji e se poveati nae uee u postupc-ima javnih nabavki. Druga opcija je posvetiti veliku panju pravljenju ponu-da, tj. utvrivanju cijena ponude u ok-viru postupaka javnih nabavki u kojima uestvujemo kao ponua.Kod dobijanja poslova putem tendera treba istai jaku konkurenciju sa el-ementima nelojalne konkurencije, jer je u najveem broju postupaka cijena osnovni elemenat vrednovanja ponuda, a ne kvalitet voznog parka, kvalitet op-reme i kvalitet usluge.

  Veliku panju treba posvetiti praenju stanja na tritu, odnosno istraivanju konkurencije, u smislu:

  - ko su nai konkurenti, - kojim resursima: tehnikim i ljuds kim raspolau, - po kojim cijenama prodaju usluge.

  Osnovni cilj uea Centrotrans Euro-linesa u postupcima javnih nabavki je biti najpovoljniji ponua za obavljanje usluga iz djelatnosti za koje smo reg-istrovani, sa cijenom koja omoguava pozitivno poslovanje, a ne gubitak, odnosno dobiti najvei dio ovih ugov-ora, posebno u onim opinama gdje se rad i opstanak poslovne jedinice zasni-va na dobijanju poslova putem tendera.

  Nakon predstavljanja ope funkcije van-linijskog saobraaja i znaaja koji isti ima u odravanju i unaprjeenju brenda Centrotrans Eurolinesa potrebno je na-pomenuti da vanlinijski saobraaj mora imati kvalitetnu i efikasnu komunikaciju sa Tehnikom funkcijom kompanije i Marketing slubom. Generalno, po-slovanje Centrotrans Eurolinesa treba biti posmatrano kao lanac meusobno zavisnih karika. Sve funkcije Drutva apriori moraju biti usredotoeni na je-dan cilj, a to je odravanje konkurentske pozicije i zadravanje liderske titule u kojoj Centrotrans Eurolines trenutno uiva. Statistiki, vanlinijski saobraaj uestvuje sa cca 10% ukupno prevezene kilometrae i ostvarenih prihoda Cen-trotrans Eurolinesa. Shodno navedenoj injenici izuzetna panja se mora pos-vetiti vanlinijskom saobraaju. Kontinu-itet kvaliteta, siguran prijevoz putnika i legalno poslovanje najsigurniji je nain zadravanja liderske pozicije, te vjeru-jemo da e sve funkcije kompanije biti fokusirane na ostvarenje zajednikog cilja.

  tekst: mr. Naa eki

  Cilj je poveati broj korisnika

 • 25

  Man Lions Coach Region

  Iz dana u dan konkurencija na tritu se poveava i nudi sve kvalitetnije usluge. U cilju zadravanja liderske pozicije kompanija Centrotrans Euro-lines nastavlja sa ulaganjem u svoj voz-ni park. Upravo s takvim ciljem Uprava Drutva se odluila za kupovinu jo jednog modernog vozila, Man Lions Coach Region koji e brzo, sigurno i s visokim stepenom udobnosti, prevoziti nae vjerne putnike ali i svojim mod-ernim dizajnom privui druge, nove korisnike naih usluga.

  Vie o novom autobusu saznali smo od erak Adnana, rukovodioca odravanja.

  Novi autobus MAN svestrano je vozilo, pogodan za grad ali i za vonje na dugim relacijama. Man Lions Coach Regio je moderan model koji postavlja standarde. Posjeduje upeatljiv dizajn s velikim brojem tehnikih inovacija, istovremeno ispunjava visoke zahtjeve u pogledu udobnosti i ekonominosti. Autobus prua brojne praktine pros-tore za odlaganje prtljaga i sofisticirani koncept rasvjete za enterijer. MAN Lion Regio ima est-cilindrini redni motor s common rail ubrizgavanjem goriva, motor koji troi manje goriva, u skladu s Euro 6 standardom izduvnih gasova i stoga je znatno manje tetno dejstvo po okoli.

  I na kraju ponosni trebamo biti na kom-paniju kojoj pripadamo, kompaniju koja je u posljednjih pet mjeseci kupila est vozila visoke kvalitete i modernog dizajna, koja svojim putnicima nudi kvalitetnu uslugu i s pravom zasluuje lidersku poziciju u prijevozu putnika u BIH.

  Investicije u vozni park

  Novi crveni MANobogatio ponudu Centrotransa Vozni park kompanije Centrotrans Eurolines bogatiji je za jo jedno vozilo. Rije je o MAN-ovom autobusu kojeg karakterie visok nivo udobnosti i moderan dizajn.

  tekst: ing.saob. Adnan erak

 • 26

  Integralni informacioni sistem u Centrotrans Eurolinesu pod na-zivom IMIS je u protek-lom periodu, u svom raz-voju, doivio odreena proirenja. Naime, ak-tiviran je novi modul za praenje auto guma, a u okviru postojeih modula koji prate po-slovne i druge aktivnosti, dograeno je nekoliko funkcionalnosti.

  Modul auto guma e obezbijediti praenje guma sa nekoliko as-pekata ime e se i kon-trola ovog troka dovesti na jo bolji nivo. Naime, ovaj softver omoguava da se svaka od guma, u svakom mo-mentu pojedinano prati, te da se za istu moe vidjeti svaki dogaaj koji je vezan za istu. Pored ovoga, vano je na-pomenuti da je mnogo lake i funkcionalnije koristiti izvjetaje o gumama i to za svako vozilo, gumu, pa i vozaa koji je bio zaduen za odreeno vozilo.Ostale funkcionalnosti koje su uraene na IMISU u proteklom periodu su, prije svega dorade na modulu Servis na vozilima, kao i dorade i unapreenja na mod-ulima Putni nalog te Upravljanje vozilima.

  U proteklih pola godine izvreno je proirenje IMIS-a na maloprodajne objekte, kao i na uvoenje novih funkcija za prodavanje autobuskih karata za gradske i druge linije na kioscima. Jo jedan od modula koji je aktiviran je i modul za praenje sitnog inventara ime je i ovaj segment poslovanja postao sastavni dio inte-gralnog sistema.

  Saobraaj je ipak osnovna djelatnost u Centrotrans Eu-rolinesu, te treba kazati da je poetkom godine naprav-ljen pomak na modulu putnog naloga i linija, te da su stvorene osnovne pretspostavke za daljnji razvoj ovog modula tj. zavretak istog. Obzirom na navedeno, da bi se postigli planirani rezultati u domenu Integral-

  Aktuelnosti oko dogradnje informacionog sistema IMISAktiviran je novi modul za praenje auto guma, a u okviru postojeih modula koji prate poslovne i druge aktivnosti, dograeno je nekoliko funkcionalnosti.

  Integralni informacioni sistem

  Tehnoloke inovacije

  nog informacionog sistema, neophodno je u narednom periodu zavriti tj. kompletirati sljedee poslovne i pratee funkcije informacionog siste-ma: module koji prate liniju, vozilo i vozaa u skladu sa projektnim zadatkom, za-tim blagajnu materijalnih trokova i dio koji se odnosi na ugostitetljstvo. Pored na-vedenih cjelina u planu su i ostale dorade i nadogradnje informacionog sistema koje bi trebale da doprinesu boljem radu i poslovanju Drutva.

  U svakom sluaju IMIS i dalje biljei svoj razvoj i veim dje-

  lom je obuhvatio sve poslovne funkcije unutar Drutva, te ih objedinio u jednu cjelinu to je bio i jedan od najvanijih zadataka ovoga Integralnog informacionog sistema.

  tekst: dipl.oec. Edin Lonari

 • 27

  Novo poslovno polje u koje je Uprava Centrotrans Eu-rolinesa odluila da investira, te time obogati svoju, ve iroku lepezu djelatnosti, je maloprodaja. Kao popratna djelatnost, za koju vjerujemo da e unaprijediti i poduprijeti kvalitet usluge koji pruamo naim putnicima su upravo kiosci. Prvi Centrotransov maloprodajni objekat otvoren je na autobuskom stajalitu Ciglane, 26.12.2014. godine i do danas otvoreno je jo sedam maloprodajnih objekata, na sljedeim lokacijama: Vogoa, Ilida, Ilija, Breza, Visoko, Kakanj i Kiseljak. U pripremi je otvaranje jo tri maloprodajna objekta do kraja mjeseca, na lokacijama Dobrinja, Nearii i u Olovu, dok je plan za ovu godinu otvaranje dvadeset maloprodajnih objekata, to nije uku-pan i konaan broj. Centrotransova prodajna mjesta svojom funkcionalnou i izgledom stvaraju jednu novu sliku poslovanja kom-panije. Edukacijom zaposlenih u sektoru maloprodaje, uvoenjem i usavravanjem ve implementiranih stan-darda u poslovanju, elimo poveati nivo kvaliteta usluge koju uposlenici pruaju kupcima. Novitet u maloprodajnoj

  Odran sastanak sa uposlenicima maloprodajeSastanak je imao za cilj da se definiu eventualne potekoe u poslovanju, predstavi aktuelno poslovanje, predloe efek-tivna rjeenja navedenih problema te ponude kreativni prijedlozi za unaprjeenje poslovanja maloprodajnih objekata.

  Novo poslovno polje

  mrei jeste postavljanje terminala Lutrije BiH, a sve u cilju poveanja eksternog prihoda.

  Centrotrans Eurolines e nastaviti sa daljim irenjem malo-prodajne mree, novih radnih mjesta, kao i ulaganjem u ljudske resurse i stvaranjem jedne zdrave konkurencije na tritu. Svakom segmentu poslovanja kojim se Centro-trans Eurolines bavi pridaje se jednaka vanost. Shodno navedenom, generalni direktor mr.sci. engi Safudin u suradnji sa direktoricom marketinga Tankovi Nerminom, organizovao je sastanak sa uposlenicima maloproda-jnih objekata. Isti se odrao 19.08.2015. godine u pro-storijama Autobuske stanice Sarajevo, a prisutni su bili svi uposlenici maloprodajnih objekata Ilida, Vogoa i Ciglane. Sastanak je imao za cilj da se definiu eventualne potekoe u poslovanju, predstavi aktuelno poslovanje, predloe efektivna rjeenja navedenih problema te ponude kreativni prijedlozi za unaprjeenje poslovanja maloproda-jnih objekata. Na samom poetku sastanka uvodnu rije, svim prisutnim, dala je direktorica Tankovi predstavljajui

  Aktivnosti u maloprodaji

 • tekst: mr. Naa eki

  28

  trenutno stanje poslovanja i aktuelne probleme.

  Nermina Tankovi, ID Marketing funkcijeSvi uposlenici koji obavljaju posao na poziciji prodavaa u naim maloprodajnim objektima treba da budu sretni to su dobili priliku da svoj prvo radno iskustvo, kao i prve radne navike, stiu u kompaniji kao to je Centrotrans Eurolines. Brend nae kompanije datira ve 67 godina te iza sebe ima bogato iskustvo, shodno kojem moete stei znanje iz raznih oblasti kojim posluje Centrotrans Eurolines. Vrlo je vano da date svoj maksimum, da apsorbirate to je vie mogue informacija i da se trudite postati to kvalitet-niji uposlenik kompanije. Ono to je jako bitno naglasiti je da se od vas oekuje da kreirate jednu kolegijalnu radnu sredinu te da budete svjesni injenice da va poslovni us-pjeh unaprjeuje poslovanje Centrotrans Eurolinesa a vas gradi u kvalitetnog zaposlenika.

  Zatim je sve prisutne pozdravio i engi Safudin, generalni direktor mr.sci., te naglasio: Uposlenici maloprodajnih objekata Centrotrans Eurolinesa imaju priliku da kreira-ju svoj radni prostor, da uine da se razlikuju i da budu prepoznatljivi. Sve navedene potekoe zajednikim zala-ganjima moemo lako rijeiti. Alternative uvijek postoje a motivacija je klju svega. Doprinos svake individue je jako bitan, bitan je pristup poslu i odgovornost. Centrotrans Eu-rolinesa vam omoguava da uite i kupite znanje, da se izgradite u kvalitetne i konkurentne uposlenike i samim tim unaprijedite poslovanje Centrotrans Eurolinesa i ugradite svoje ime u na, dobro prepoznatljiv, brend.

  Nakon rijei generalnog direktora engia i direktorice Tankovi, razvila se konstruktivna diskusija u kojoj su svi uposlenici dali svoje vienje na generalni tok poslovanja maloprodajnih objekata. Naveli su odreene probleme sa kojima se susreu, kao na primjer:

  Definisanje radnog vremena Prodaja mjesenih karata Sigurnost imovine Drutva IMIS Sedmina specifikacija isteka robe Organizacija posla

  Nadleni su na najadekvatniji nain odgovorili na sva pi-tanja, dali svoje prijedloge te podrali rad, ideje i realizaciju svakog pojedinca koji u ovom sluaju direktno predstavlja Centrotrans Eurolines i postaje ogledalo firme. Povratne informacije, odnosno utisak u vezi odranog sas-tanka uposlenici maloprodajnih objekata iskazali su ovako:

  Hodi Arijana i Muratovi NedimZadovoljstvo nam je bilo prisustvovati sastanku sa gener-alnim direktorom engi Safudinom koji nam je ukazao na nae nedostatke i otvorio pogled prema boljem poslovan-ju naih kioska. Razgovarali smo o vie vrsta problema i pojedinano iznosili naa miljenja o poslovanju i radu u kiosku, te na taj nain donosili odluke u smislu napredo-vanja nae kompanije Centrotrans Eurolines.

  Alma MemiNajbitnije od svega je to to smo sastanku prisustvovali svi, od radnika od generalnog direktora. Sastanak je bio zanimljiv i prije svega motivirajui. Dobro je to to smo saznali za neke probleme drugih kolega a i rjeenja za iste.Lijepo je znati da se generalni direktor u tolikoj mjeri intere-suje za nas.

  Vjerujemo da e sastanak odran sa uposlenicima malo-prodajnih objekata i pretpostavljenih imati znaajan utjecaj na poboljanje poslovanja, da e se realizirati svi navedeni projekti, te da e Centrotransovi maloprodajni objekti biti prepoznatljivi i preferirani od strane potencijalnih kupaca.

  Maliani posjetili Autobusku stanicu Sarajevo

  Sve je vei interes predkolskih i kolskih ustanova za rad Auto-buske stanice Sarajevo. Poetkom septembra su Autobusku stanicu Sara-jevo posjetili maliani iz sarajevskog obdanita Mali svijet. Nemalo su bili zaueni kada su se susreli sa pravom pravcatom autobuskom stanicom, kada su uli u autobuse na peronima, samostalno upravljali ram-pama, te razgovarali sa tetama koje prodaju karte. Ova posjeta je kod odraslih pobrala simpatije, unijela malo ivosti u sva-kodnevnicu, a na kraju su obeali da e ponovo doi u posjetu.

  Osmanovi Jasmin

  Aktivnosti u maloprodaji

 • 29tekst: mr. Almira Kulovi

  Nakon to je zavrena ljetna sezona tokom koje su postignuti zaista izvanredni rezultati, redakcija Info Busa je odluila da posjeti nau kerku firmu Cen-trotrans ad Istono Sarajevo i da svojim itateljima pred-stavi novosti i aktuelnosti iz ove veoma znaajne firme iz sistema Centrotrans.

  Na sagovornik je bio Bakovi Goran, rukovodilac saobraaja, koji nam je dao zaista korisne informacije. Naime, u ovoj firmi se trenutno obavljaju poslovi pripreme za novu kolsku godinu kao i priprema vozila za zimski pe-riod. Aktivnosti su bazirane na prijevozu aka, gradskom prijevozu, prodaji akih mjesenih kupona kao i pripremi za prodaju studentskih mjesenih kupona od mjeseca ok-tobra. Firma raspolae sa 25 vozila i to 11 gradsko-pri-gradskih, 6 meugradskih i 8 meunarodnih, a poetkom ljeta su kupljena 3 gradska autobusa i 1 turistiki auto-bus. Takoer, kupljena su 2 nova teretna kombija koja su u servisnoj radionici prepravljena za prijevoz putnika, testirana i kao takva registrovana za obavljanje prijevoza i rasporeena za prijevoz aka. Centrotrans ad Istono Sarajevo sve svoje aktivnosti obavlja prema godinjim i mjesenim planovima za tekuu godinu. Planirane linije se odravaju redovno, a pri tome je primarni cilj visok stepen tehnike ispravnosti vozila uz stalne edukacije voznog oso-blja, a sve u cilju pruanja to kvalitetnije usluge.

  Osim kontinuirane brige o vozilima, tehnikoj ispravnosti vozila i redovnom odravanju linija, interesovalo nas je ta je to novo u firmi Centrotrans ad Istono Sarajevo i da li postoje neke novosti kojim bi se mogli pohvaliti?Ono to bi se moglo izdvojiti kao novitet i im bi se mogli pohvaliti je to da smo od 01.06.2015. godine izvrili reduk-ciju jedne republike linije Han Pijesak Bijeljina. Polazak smo pomjerili za 15 minuta kako bi sa jednim vozilom mo-gli obavljati pomenutu liniju. Ovim potezom smo otkazali spavanje vozaa u Bijeljini, te sa jednim vozilom omoguili odravanje dvije linije. U poetku, praenjem rada nave-

  Uspjena sezona u Centrotrans Istono SarajevoRedakcija Info Busa je odluila da posjeti nau kerku firmu Centrotrans ad Istono Sarajevo i da svojim itateljima predstavi novosti i aktuelnosti iz ove veoma znaajne firme iz sistema Centrotrans.

  denih linija, bio je primjetan pad putnika zbog pomjeranja linije, ali nakon nekog vremena taj broj se poveao. U toku ljeta smo takoer izvrili brojne djelimine remonte vozila koji ukljuuju zamjenu dotrajalih reetkastih konstrukcija i limova kao i zatitu i farbanje istih. Najveim dijelom smo opravljali vozila koja obavljaju prijevoz aka kao i auto-buse koji su planirani u gradskom prijevozu.

  Osim autobuskog saobraaja veoma bitno je i napome-nuti da je Centrotrans ad Istono Sarajevo u maju, na ja-vnom tenderu od strane Skuptine grada Istono Sarajevo u saradnji sa kompanijom Centrotrans Eurolines, kao na-jpovoljniji ponua, dobio na koritenje autobusku stanicu Istono Sarajevo u naredne etiri godine. To je svakako ve-liki uspjeh, te kako smo saznali, to im daje novu snagu da mogu, uz maksimalno zalaganje svih pojedinaca, ostvariti liderske pozicije na tritu.

  Zanimalo nas je koliko je uspjena bila ljetna sezona i da li je povean broj vanrednih vonji utjecao na rad redovnih linija?Ljetnu sezonu smo uspjeno finalizirali, pogotovo u smis-lu vanrednog prijevoza, gdje smo sva raspoloiva vozila ukljuili za obavljanje istog, a prema zahtjevu korisnika. Najveim dijelom smo radili vanredni prijevoz za kompan-iju Centrotrans Eurolines ili smo iznajmljivali naa vozila za redovne linije Centrotransa. Najbolje poslovanje je bilo za-stupljeno u maju i augustu. Pored ovoga, sve ostale redovne linije su uspjeno obavljene bez kanjenja i kvarova, te je plan za vanredni prijevoz bio ambiciozan sa poveanjem od 30% u odnosu na prolu godinu. Posmatrajui rezultate za prethodnih osam mjeseci moemo konstatovati da smo do sada postigli planiranu realizaciju.

  Redakcija Info busa eli naoj kerki firmi jo mnogo us-pjeha u ostvarivanju zadatih ciljeva i pozitivnog poslovanja u 2015. godini.

 • 30

  Centrotrans Eurolines nastavlja kontinuitet uvoenja dodatnih usluga putnicima na meunarodnim linijama. Uvoenje besplatnog beinog interneta u au-tobuse gradskog saobraaja 2014. godine po-kazalo se pozitivnom marketinkom aktivnosti, to je utjecalo na odluku uvoenja iste usluge i u autobuse na meunarodnim linijama. Bes-platan internet u 15 autobusa koji saobraaju na meunarodnim linijama dostupan je od augusta 2015. godine. Na ovaj nain, putnici prekrauju vrijeme, informiu se, zabavljaju ili kontaktiraju sa prijateljima preko drutvenih mrea dok putuju do krajnjeg odredita. Nova usluga dostupna je u au-tobusima na putovanju kroz Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemaku, Francusku, Holandiju i Bel-giju. Marketing sluba Centrotrans Eurolinesa ovu uslugu prema svojim klijentima iskomunicirala je putem sve zastupljenijeg medija oglaavanja.

  Jedan od najutjecajnijih medija dananjice-vanjsko oglaavanje, uspjeno se prilagoava zahtjevima savremenog, urbanog ivota. Elektron-ski i printani mediji su postali jako skupi i ukoliko bi se koristili u skladu sa potrebama kompanije za oglaavanje, budet bi bio izuzetno visok. Oglasne poruke na autobusima direktno se prenose na uli-cu i neprestano su izloene ciljnoj skupini. Pratei trendove oglaavanja Centotrans Eurolines je is-koristio vlastiti medij oglaavanja, tj autobuse i iste brendirao vizualima koji alju poruku besplatnog interneta na veoma upeatljiv nain.

  Ovim brendiranjem nije naruen postojei vizuelni identitet autobusa Centrotrans Eurolinesa, koji se u javnosti identificirao bijelim autobusima i plavim lopticama. Nova uslugabesplatan Wi-Fi, treba da odbrani i unaprijedi do sada izgraen imid koji je godinama graen i njegovan.

  Nove marketinke mogunostiBrendiranje autobusaElektronski i printani mediji su postali jako skupi i ukoliko bi se koristili u skladu sa potrebama kompanije za oglaavanje, budet bi bio izuzetno visok.

  U Centrotrans Eurolines-u

  tekst: dipl. oec. Amerisa Pora

  Interni oglaivai CTS-a

 • 31tekst: Suvad Muratovi

  Oficijelni prijevoznik

  Prevezeno preko 1.000 sportista

  Centrotrans oficijelni prijevoznikSvjetskog prvenstva u hrvanju

  U saradnji sa United World Wrestling federaci-jom i hrvakim savezom BiH, hrvaki klub Beko je u periodu od 25. do 30. augusta u Sarajevu, organizirao Svjetsko kadetsko prvenstvo u hrvanju, grko-rimskom i slobodnom stilu. Oficijelni prijevoznik ovog vanog sportskog dogaaja bila je kompanija Centrotrans Eurolines. Svjetsko prvenstvo u hrvanju za mukarce i ene nesumnjivo je bio jedna od najvanijih sportskih mani-festacija koja se ove godine organizirala u naoj zemlji. Pri-jevoz je organizovan za oko 1000 sportista iz 178 drava, lanica UWW-a.Po zavretku ovog veoma kompleksnog prijevoza razgo-varali smo sa koordinatorom projekta, Muratovi Suvad, rasporednim referentom:

  U samom jeku sezone, kada je u prosjeku bilo 10 vanred-nih vonji dnevno i vie Bis vonji u pravcu Holandije i Njemake, dobili smo zadatak od ID Tehnike funk-cije Kerle Ibrahima da organizujemo prijevoz za hrvako prvenstvo. Posao smo realizovali bez greke, sa velikim utedama, jer smo planirali vozila koja su dolazila i od-lazila na linije i tako obavljali odreene transfere. Vozai su bez pogovora izvravali posao i radili vie nego to je predvieno. Deavalo se da od strane organizatora imamo

  zahtjeve za vie vozila nego to je bilo planirano, ali smo ve-likim trudom i bez negativnog utjecaja na redovne linije, us-pijevali odgovoriti svim potre-bama ovog prijevoza. Tokom 10 dana, koliko je trajalo takmienje, angaovali smo 28 vozila koja su obavila ve-liki broj transfera i 41 vozilo za cjelodnevni rad. Moram istai vozaa Karahodi Benjamina, koji je sve vri-jeme bio angaovan i posao je realizovao bez greke kao i Roajac efeta, koji je dva dana radio i izvrio vie transfera nego je to bilo

  predvieno rasporedom.

  Uz velike pohvale za organizaciju prijevoza, ovaj tim je po-kazao da je Centrotrans Eurolines sa razlogom, oficijelni prijevoznik svih reprezentacija BiH ali i takmienja koja se odravaju u naoj zemlji.

  Uz velike pohvale za organizaciju prijevoza, ovaj tim je pokazao da je Centrotrans Eurolines sa razlogom, oficijelni prijevoznik svih reprezentacija BiH ali i takmienja koja se odravaju u naoj zemlji.

 • 32

  Organizovan 21 charter let

  1.700 putnika preko Centrotoursa ljetovalo u Turskoj

  Zavren projektLjeto - Turska 2015 Cilj je bio ponuditi BH klijentima vrhunske usluge po, do sada, na-jboljim cijenama.

  tekst: prof. Muamer Lutvi

  Nakon niza uspjeno realizovanih projekata u prethodnih neko-liko godina Centrotours je ove sezone uspjeno realizovao projekt Turska Ljeto 2015. Projekt je podrazumijevao orga-nizaciju ljetovanja u Turskoj na Antalijskoj rivijeri koja obuhvata avio prijevoz na relaciji Sarajevo-Antalija-Sarajevo, transfere na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom, smjetaj u hotelu po izboru na bazi 7, 10, 11 ili 14 noenja, kao i ponudu fakultativnih (neobaveznih) izleta. Projektu je prethodilo niz sastanaka sa partnerima iz Srbije (turistike agencije Big Blue i Kontiki) i turskim partnerom, najveom turskom incoming agencijom TezTour koja posluje u okviru poslovne grupacije Kilit Global.

  Cilj je bio ponuditi BH klijentima vrhunske usluge po, do sada, na-jboljim cijenama.

  Ljeto u Turskoj u brojkama- 21 charter let u periodu 9.6.-12.9.2015.- Vie od 1700 putnika- Vie od 200 hotela- Vie od 20 agencija-partnera u BiH prodavali su Centrotours program Ljeto u Turskoj

  Uspjenosti projekta doprinio je kvalitetan marketinki pristup. Pose-ban doprinos uspjenoj prodaji programa dali su radnici Centrotour-sa: Jasmina Delali, Mikovi Mio, uri Dino i Dajana Krekesi, kao i Marketing funkcija na elu sa direktoricom Nerminom Tankovic.

 • 33

  Najvatreniji navijai Zmajeva, Izvrni odbor i delegacija Nogometnog saveza BiH i naravno sami Zmajevi, jo jednom su ukazali povjerenje turistikoj agenciji Centrotours za organizaciju putovanja na utakmice nogometne reprezen-tacije BiH. U periodu od 02. - 04. septembra 2015. godine, navijai su boravili u Briselu, glavnom gradu Belgije. Pored direktnog charter leta, u kojem je putovalo preko 100 navijaa, organizovani su i autobuski aranmani sa kojima je putovalo preko 200 navijaa. Takoer, Centrotours je obezbijedio smjetaj u hotelima za preko 1000 vjernih navijaa koji su doputovali iz drugih zemalja.

  Za vrijeme boravka, navijai su imali priliku da vide neke od najznaajnijih znamenitosti Brisela, kao to su Atomium, Grand Plac, Maneken Pis, Palata pravde, Berza... Navijai koji su putovali autobusima imali su priliku i da obiu najznaajnije znamenitosti Frankfurta, kao to su Katedrala sv. Pavla, Geteova kua i muzej, Romer (gradska vijenica), Hauptwache, Katedrala Imperial... Na stadionu King Baudouin utakmica je naalost zavrena rezultatom 3:1 u korist Belgije za to moemo rei da je jedina neispunjena elja sa putovanja u Brisel.

  S ponosom Centrotours se moe pohvaliti da je glavni krivac za invaziju naih navijaa na Brisel kao i da nije zabiljeen niti jedan incident. Pri povratku u Sarajevo, putnici su izjavili da nestrpljivo iekuju novu avanturu sa timom turistike agencije Centrotursa. Idue uzbudljivo iskustvo koje emo im pruiti je putovanje na kvalifikacionu utakmicu na Kipru, 13. oktobra 2015. godine.

  Nastavak kvalifikacija za Euro 2016.

  Invazija na BriselPored direktnog charter leta, u kojem je putovalo preko 100 navijaa, organizovani su i autobuski aranmani sa kojima je putovalo preko 200 navijaa.

  Preko 300 navijaa u Briselu

  tekst: engi A. & Mikovi M.

 • 34

  Golub Alija

  Putniku vratio novanik sa dokumentima i 1.800 KMVoza kompanije Centrotrans Eurolines, Golub Alija pronaao je izgubljeni novanik i odmah sutradan isti vratio vlasniku.

  Vozai kompanije Centrotrans Eurolines ve su poznati po potenju i rijetko se desi da netko izgubi neto u autobusu, a da mu to ne bude vraeno. Takav sluaj zabiljeen je i na liniji Sarajevo Biha. Naime, putnik koji je putovao iz Donjeg Vakufa do Kaonika sluajno

  je ostavio novanik u autobusu. Osim znaajne koliine novca (oko 1.800 KM u raznim apoeni-ma), u novaniku su bili vani dokumenti i dozvole. Voza kompanije Centrotrans Eurolines, Golub Ali-ja pronaao je izgubljeni novanik i putem banke ije su kartice bile u novaniku odmah sutradan pronaao vlasnika. Nismo mogli utvrditi identitet vlasnika, pa smo pozvali banku, ija kartica je bila unutra, dali broj kartice i reeno mi je da e oni kontaktirati vlas-nika. Nazvali su ga ujutro, probudili i pitali ga je li neto izgubio. Rekao je da nije, a onda su mu rekli da potrai karticu i novanik. Bio je, kau, zateen i onda su mu dali moj kontakt. uli smo se i poto sam ja to jutro (subota) iao na drugu liniju, dogov-orili smo se nai na naplatnim kuicama u Zenici, pria nam Golub, koji nam je tokom razgovora vie puta rekao da svoj in smatra normalnim. Prema informacijama koje smo dobili od putnika koji je izgubio novanik Filan Nedada kolega Golub nije dozvolio niti da ga poasti: elio sam ga nagraditi, ne toliko zbog novca, nego doku-

  menata ije bi ponovno vaenje odnijelo puno vre-mena, problema, novca. Pitao me je koliko imam djece, a kad sam rekao etvero, samo je rekao - poasti djecu od mene, to je to.

  Pozitivni primjeri

  tekst: dipl.ur. Aida Smaji

  Sprijeio krau u restoranu na Autobuskoj stanici

  Sead Kari je poeo raditi u proljee 1987. godine. itav svoj radni vijek je proveo u Kompaniji Centrotrans Euro-lines i tu uglavnom na Autobuskoj stanici Sarajevo. Svi koji ga dobro poznaju mogu potvrditi da se radi o jednim od najodanijih uposlenika, vrijednom, upornom i istrajnom u namjeri da Autobuska stanica bude bezbjedna i ista. U svojim nastojanjima ne obraa panju na formalno radno vrijeme, ve korak po korak prelazi put koji je zacrtao. Nesumnjivo da je on jedan od najzaslunijih radnika Autobuske stanice, koji je brani i ureuje.Tako je, poetkom septembra, poranio na posao. Na Autobusku stanicu je stigao prije pet sati. Dok je ureivao perone uo je neke neuobiajene zvukove. Potrao je i natjerao je u bijeg lopove koji su pokuali opljakati restoran.Neka nam svima bude za primjer ovaj gest i da se zapitamo koliko panje posveujemo ouvanju nae imovine, pogotovo u ovim tekim vremenima koje, izmeu ostalog, karakterie nesigurnost i porast stope kriminala.

  tekst prenesen iz

 • 35

  Educirani uposlenici

  Voza kompanije Centrotrans Eurolines, Golub Alija pronaao je izgubljeni novanik i odmah sutradan isti vratio vlasniku.

  Prije

  Na Auto bazi Sarajevo

  Otvoreno novostaklarsko odjeljenjeVe su poeli radovi na otklanjanju svih korozija nastalih na vakumskim staklima neto starijih vozila. Na ovaj nain poprav-lja se ukupni vizualni dojam koji je veoma vaan kada su vozila Centrotrans Eurolines u pitanju.

  U posljednje vrijeme na sve vie autobusa (90% sluajeva) Neoplan i Mercedes starosti iznad 15 godina na kojima su ugraena bona i zadnje va-kumska stakla dolazi do koroziranja istih. Pod utjecajem Sunevih zraka, vlage i ulaska zraka izmeu dvije spojene table stakla, ista poinju korozirati. Dobivaju bijelu boju, ostavljajui dojam istroenosti, starosti i ne adekvatnog odravanja. Uz sve to putnici kroz nastalu mrlju koja vre-menom pokrije cijelu povrinu ne mogu vidjeti skoro nita, jer staklo postaje neprovidno.Proces ienja istog je zapoet u Cetrotransu pojavom prvih sluajeva ali zbog ne adekvatne obuenosti kadra i prostora za ienje i pripremu istog, sve se odvijalo sporo tako da se irenje takve pojave na staklima vozila razvijao

  bre nego su u odravanju uspijevali oistiti iste. Zbog toga danas na veem broju vozila uglavnom Neoplan i Mer-cedes imamo jedno ili vie stakala na bonoj i/ili zadnjoj strani koja su obuhvaena korozijom.Preseljenjem Motornog odjeljenja u nove prostorije stvoreni su uslovi za pripremu adekvatne prostorije za radove na staklima. Pripremajui se unaprijed za isto dva uposlenika Ljukovac Kemal i Ljukovac Munib ili su na kratku obuku za ienja stakala. Po preuzimanju prostorije pripremili smo pokretne radne stolove, adekvatan alat i opremu za neo-phodne radove kao i za sve druge potrebe pripreme stakla na bilo kojoj poziciji vozila. Tehnika priprema je sastavila prethodno popis stakala koje treba istiti i/ili zamijeni-ti. Danas ve uveliko radovi traju u cilju otklanjanja svih nedostataka takve vrste i pripreme autobusa kakvim i prilii kada su u vlasnitvu Kompanije Centrotrans Eurolines. Ne samo navedeno, posjedujemo odreeni broj demontiranih stakala koja se nalaze na stanju Rashod-skladita (priprem-ljena, oiena i sortirana) sa rashodovanih vozila, tako da u pojedinim sluajevima moemo veoma brzo djelovat odnosno po demontai stakla zahvaenog korozijom od-mah postavljamo drugo, a prethodno demontirano istimo i pripremimo za neko drugo vozilo. Za cilj imamo razvi-jati navedeno odjeljenje koje e uspjeno oistiti trenutno stanje ali i nastaviti uspjeno parirati novim pojavama is-tog. Naravno potrebno je usavriti tehniku u potpunosti pa moda u narednom periodu proiriti poslove i na III lica.

  Poslije

  Ljukovac Munib

  tekst: ing.saob. Adnan erak

 • U posjeti sa razlogom...

  Vjerni uvar KompanijeHajro Kari

  Bogatstvo firme moe se ogledati na razne naine, ali zasigurno jedna od najveih vrijednosti svake firme su zaposlenici ije prvo i jedino zaposlenje poinje i zavrava u istoj kompaniji. Slobodni smo rei da je vrlo malo kompanija u kojima ete nai zaposlenike koji su poinjali svoj radni vijek, prohodali, rasli i razvijali se zajedno sa kompanijom. Sa ponosom moemo rei da kompanija Centrotrans Eurolines meu lanovima svoje familije ima nekoliko starih veterana koji svojim pozi-tivnim primjerom vode mlade generacije. Jedan od njih je i Kari Hajrudin, gimnazijalac koji se sticajem okolnosti zaljubio i profilirao u saobraajnu djelatnost. Hajrudin svoj cijeli radni sta rauna u Centrotrans Eurolinesu, te se sa nostalgijom prisjea vremena koja su bila funkcio-nalno tea ali su se tada sa lakoom izvravale sve radne obaveze. Kao vjerni uvar kompanije on posjeduje i odreeni broj dionica za koja kae: U vrijeme privati-zacije, odmah sam reagovao i stao sa svojim direktorima, te pruio pomo u zadravanju vlasnitva nad veim dije-lom nae kompanije.

  Hajrudin (Hajro) vrijedi za onog zaposlenika koji daje od-govor na sva pitanja i nedoumice koje imaju vozai au-tobusa. Glavni ivotni motivator mu je i dalje, sam posao, za koji kae da obavlja sa istim elanom kao i na poetku svog radnog vijeka. Iako svi uposlenici na Auto bazi znaju da se na Hajru mogu osloniti odluili smo razgovarati sa njim i svim itateljima prenijeti, bar dio, ivotne prie ovog uposlenika.

  Kada i kako je zapoeo Va radni vijek i ta ste radili?

  Roen sam u Sarajevu gdje sam zavrio osnovnu i srednju koli II Gimnazija. Moj radni vijek predstavio bih u ob-liku kruga poinje i zavrava u Centrotransu. Kao gim-nazijalac nisam ni slutio da u se profilirati u saobraajnoj brani. Moj otac je zasluan za to, bio je automehaniar i radio je u Remontu, te sam sticajem okolnosti i njegovom inicijativom, svoje prve radne dane zapoeo u Centrotran-su na poslovima konduktera u Prigradskom saobraaju, 1982. godine. Kada sam poinjao sa radom, nisam ni znao ta podrazumijevaju poslovi konduktera a ne kako se oni obavljaju. Ove poslove sam obavljao sve do 1985.

  godine kada se otvorila radna jedinica na Palama u koju sam prebaen i to na poslove saobraajnog tehnikog referenta. Ove poslove sam obavljao sve do 1992. go-dine kada je zapoeo ratni period. Odmah po zavretku rata ponovno sam se zaposlio u Centrotransu, u pravnoj i kadrovskoj slubi na poslovima referenta za kadrove. Ove poslove sam obavljao do 2003. godine kada sam po inicijativi direktora Muhameda airagia preao u slubu saobraaja, te sam zapoeo sa obavljanjem poslova koje i danas radim.

  Da li se promijenio odnos prema radu prije rata i sada?

  Kod mene ne, ja posao obavljam isto, sa jednakim apet-itom kao i prije, sa istom dozom zalaganja ali sa sve veom i veom odanou kompaniji. Ja sam rastao i raz-vijao se sa ovom kompanijom. Doba koje nam se namet-nulo nakon rata je takvo da mi, radnici starijeg kova ne moemo da shvatimo i razumijemo mlae generacije i nji-hov odnos prema radu ali i ivotu openito. Sve shvataju olako. Prije je bilo puno tee, tei uslovi rada, autobus se zaduivao na klocevima pa je voza prvo morao da ga popravi pa onda vozi, a danas se sve dobije na go-tovo i opet ne znaju da cijene, niti vode rauna o imovini. Generalno, svi su postali previe razmaeni. Prije je bilo puno vie druenja meu zaposlenicima, dok u dananje vrijeme ide dan za danom a jako je malo meusobne ko-munikacija. Izgubili smo se u nekom meuprostoru. Prije su vozai vie radili uz vozila, pravili ih, istili kao svoju kuu, meutim danas samo dou parkiraju, ne svi nara-vno, i smatraju da to dalje nije njihova briga. Dok sam ja radio kao kondukter dolazio sam prije vozaa i obavljao sve potrebne poslove i pripremao vozilo za liniju.

  Koliko Vam se svia to ste se profilirali u saobraajnoj brani? Smatrate li da je to Vaa ljubav?

  Ja kada bih se opet rodio radio bih ovaj posao i bio bih u ovoj brani. Igrom sluaja sam poeo raditi ove poslove i nije mi ao. Ispunjava me i dan danas. Nikada ne bih napustio ovu firmu, ona mi je sve podarila. Prvim poslovima sam se vezao za nju tako da me je cijeli radni vijek vukla ka sebi.

  36

  Hajrudin (Hajro) vrijedi za onog zaposlenika koji daje odgovor na sva pitanja i nedoumice koje imaju vozai autobusa.

 • 37

  Crtice iz CTS-a

  Sjeanje iz ratnog perioda...

  Taj period pamtim kao veoma teak, rat me zatekao na radnom mjestu, te sam sticajem svih tih negativnih okol-nosti bio zarobljen i u zarobljenitvu proveo pola godine. Po izlasku iz logora, morao sam da idem na lijeenje go-dinu dana . Po oporavku smatrao sam da treba da dam svoj doprinos, te sam otiao u vojsku, nisam elio da os-tatak provedem u podrumu. Bio sam rasporeen u kom-andi ali i na prvoj liniji. Ostao mi je dobar osjeaj da su ti vojnici ostali najbolji ljudi koji su odbranili ovo Sarajevo ali naalost mislim da nisu dobili ono to i zasluuju i za ta su se borili. Kako provodite slobodno vrijeme?

  Najvie slobodnog vremena provodim na vikendici koju sam napravio. Najbolje se relaksiram u prirodi, uvijek naem neku zanimaciju koja me odvoji od poslovnih ru-tina.

  Koji je Va pokreta, motivator u poslu?

  Moj pokreta je sam posao. Zaista volim posao i nikada nisam imao problema, razvijao sam se zajedno sa fir-mom i to je moja motivacija. Volim doi na posao i kada je najvea guva sve se uspije rijeiti. Sluba saobraaja

  je veoma dinamina i nikada vam ne moe biti dosad-no. Dolaze mlae generacije i kroz njih ustvari ponovno uimo i ponavljamo ve naueno gradivo.

  Obzirom da najvie vremena provodite u komunikaciji sa vozaima, koje su po Vama glavne kvalitete vozaa i na ta treba da obrate panju?

  Ono osnovno na to vozai treba da obrate panju jeste vozilo jer ukoliko nemamo ispravno vozilo neemo biti ni u mogunosti obaviti prijevoz i ostvariti profit. Naravno, nema profita bez putnika, a pored svega vozai moraju odraavati urednu, istu osobu koja potuje propisani kodeks ponaanja i radno tehnoloku disciplinu. Kada dou novi vozai uvijek ih savjetujem i budem im podrka da se to bolje i bre uklope u radnu sredinu.

  Pojedini uposlenici provedu dugo vremena u firmi i za njih niko ne zna, meutim mislim da ne postoji osoba koja ne poznaje Vas u firmi. Vae miljenje povodom ovoga?Moje radno mjesto vezano je za saobraaj koji ini najvei udio zaposlenika kompanije, te sam takoer i ra-dio u kadrovskoj slubi pa sam shodno oba radna mjesta bio izloen i primoran da komuniciram sa svim zaposlen-icima. Takoer, nalazio sam se u raznim komisijama i imao sam priliku da poblie upoznam zaposlenike i sa druge privatne strane. Bitno je iza sebe i svog rada znati

  Hajrudin (Hajro) vrijedi za onog zaposlenika koji daje odgovor na sva pitanja i nedoumice koje imaju vozai autobusa.

 • ostaviti pozitivan peat po kojem e vas pamtiti i spo-minjati.

  Za sve nedoumice vozaa uvijek je jedno rjeenje: pitaj Hajru! Stvara li Vam ovo ponekada optereenje i kako Vi gledate na ovo rjeenje?Hehehe :) ja sam ih i navikao na to. Za sve to treba dou i pitaju mene. Naravno ja sam to dopustio ali to proizlazi iz moje volje da budem od pomoi onome kome je potrebna. Moja prednost jeste to ja imam prijanje iskustvo i mogu skratiti put do rjeenja problema. injenica da ponekada oduzima vrijeme, ali sve su to situacije koje se smjenjuju jedna za drugom i onda vre-menom i naviknete. U svakom poslu je potrebno prethod-no znanje, obuenost i posebna disciplina u izvravanju radnih zadataka. Ali isto tako, ovjek mora uvijek biti do-bronamjeran, potovati svakoga pojedinca jer je u tome ustvari klju uspjeha. Takoer, mislim da stvari ne treba uvijek postavljati previe strogo i nategnuto. Najbolje je da u kolektivu postoji prijatna radna atmosfera, koju

  garniraju nae ale, jer u toj atmosferi se postiu najbolji rezultati uz maksimalno zadovoljstvo. Slobodan sam da kaem da se bez tih preduslova i ne mogu postii veliki uspjesi.

  U svojoj historiji Centrotrans je uvijek imao ljude koji su se u potpunosti posveivali po-slu, a vremenom su postajali nezaobilazna karika u funkcionisanju sistema. Moemo slobodno rei da je Kari Hajro jedna od pozitivnih i prepoznatljivih maskota iji ivot i djelovanje se uvijek vee za Centro-trans. Kroz dugi niz godina, kroz razna tur-bolentna vremena deavale su se razne pozi-tivne ali i negativne situacije. Pokuajte se prisjetiti nekih od njih. (Navesti ga detaljnije obrazloi svoje zarobljenitvo, svjedoenje u Hagu, itd.

  Jedno od mojih negativnih sjeanja jeste period kada sam bio zarobljen u logoru pola godine,nakon ega sam iao na lijeenje godinu dana. Po zavretku svega bio sam pozvan na svjedoenja a jedno od tih jeste i svjedoenje u Hagu sa Karadiem. Na poetku sam se protivio tome, ali na kraju su me primorali da idem. Sada kada se osvr-nem na sve ovo, drago mi je to sam otiao i doprinio da se donese pravda i istina izae na vidjelo. Prije samog poetka osjeao sam strah i nelagodu, meutim kada je sve zapoelo kao da sam dobio neku dodatnu snagu i vrlo odluno i pribrano odgovarao na sva postavljena pitanja od strane sudija ali i Karadia. Snaga mog uma nije nikada posustala te sam taj period ivota prebrodio bez posljedica a koje su me dodatno ojaale

  i olakale suoavanje sa ivotom.

  Iako je kompletan tekst edukativan na svoj nain i poka-zuje kako se postaje cijenjen i uspjean u svom poslu, za kraj smo ostavili da date svoju poruku ostalim a posebno mladim radnicima.

  Ovo je perspektivna, stabilna firma koja svim svojim zaposlenicima generacijama obezbjeuje sve uslove za normalno funkcioniranje. U ovoj kompaniji imate dugogodinje zaposlenike koji su radei obezbjeivali svojoj porodici hljeb i krov nad glavom a danas njihova djeca izdravaju svoju porodicu i prenose domainski duh koji vlada. Poelio bi svim mladim osobama sreu da se zaposle u ovoj kompaniji, da stjeu znanja, iskustva, brinu o imovini kompanije jer nam je ona svima potrebna i sig-uran sam da im nita nee faliti.

  Crtice iz CTS-a

  38 tekst: mr. Aldijana ubro

 • 39

  Projekat vai za promjene je sveobuhvatna drutveno-odgovorna kampanja koju je, u saradnji sa Stomatolokom komorom FBiH i Komorom dok-tora stomatologije RS, pokrenuo Orbit. U maju i junu su, kupovinom paketia Orbit vakaih guma, graani Bosne i Hercegovine odvajali 0,2 feninga za opremanje Zubomo-bila. Zubomobil je arena i vesela mobilna stomatoloka ordinacija koja e, u drugoj fazi projekta u septembru i oktobru posjetiti maliane u osnovnim kolama, prvenst-veno 3. i 4. razreda, a stomatologinja e napraviti preven-tivne preglede zubia. Planirano je da Zubomobil posjeti ak 5000 maliana diljem Bosne i Hercegovine. Cilj ovog projekta je, na prvom mjestu, skrenuti panju javnosti na vanost preventivnih stomatolokih pregleda, naroito u

  ovoj, statistiki najosjetljivijoj, skupini osnovnokolaca. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini u posljednjih 20 go-dina nije napravljena studija koja bi pokazala stvarno stanje u ovom segmentu oralne prevencije. Stoga e rezultati ove kampanje biti od iznimne vanosti stomatolokim komora-ma, ali i nadlenim institucijama, kao podloga za izradu strategije koja e se fokusirati na oralno zdravlje djece u BiH.

  Kako je strah od stomatologa uvrijeen, ne samo meu djec-om nego esto i meu odraslima, doktorica stomatologije i njena asistentica u Zubomobilu izdaju i diplome za hrabrost! Maliani, ali i odrasli roditelji i nastavnici su oduevljeni ovim veselim, arenim vozilom. Zubomobil de-finitivno plijeni panju i na cestama.

  Iako se radi o mobilnoj stomatolokoj ordinaciji ona je, zahvaljujui orga-nizatoru i partneru Centrotrans, u potpunosti opremljena po najviim standardima, kao i bilo koja druga ordinacija. Svi pregledi se vre u pot-puno sterilnim uslovima, ali za razliku od obinih ordinacija, Zubomobil je prilagoen malianima i eksterije-rom i interijerom arenim, veselim i, nadasve, prijateljskim i oputajuim.

  Za potrebe klijenta

  Centrotransov autobuspreureen u ZUBOMOBILKroz Bosnu i Hercegovinu ovih dana putuje Centrotransov brendirani autobus pod nazivom Zubomobil. O emu se zapravo radi pojasnila nam je Denana Avdovi, voditelj projekta.

  Nova funkcija autobusa

  tekst: Denana Avdovi

 • 240

  Aktivnosti Uprave u mjesecu augustu

  Odrano pet redovnih sjednica

  Kao i u ranijem periodu Uprava Drutva Centrotrans Eurolines d.d. tokom mjeseca augusta 2015. go-dine odrala je pet redovnih i jednu vanrednu sjed-nicu, na kojima je raspravljala o aktuelnostima znaajnim za organizaciju rada, poslovanje Drutva, te zauzimale stavove, donosila potrebne zakljuke, preporuke i odluke. Na mjesenom nivou Uprava Drutva razmatra poslovni rezultat za prethodni mjesec i poduzima adekvatne mjere za ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata.

  Aktuelnosti i aktivnosti Drutva vezane za javni gradski prijevoz u Kantona SarajevoPo pitanju javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo, Uprava Drutva kontinuirano prati i analizira gradski prijevoz na navedenom podruju, poduzima aktivnosti za konano definisanje statusa Centrotrans Eurolines d.d., i dovoenje u ravnopravan poloaj sa KJKP GRAS. Tako je uputila zahtjeve Ministarstvu saobraaja KS u cilju stvaranja za-konitog prostora za obavljanje saobraajne djelatnosti sa obrazloenjem da se sa ovom djelatnou mogu baviti

  samo oni prijevoznici koji ispunjavaju zakonom utvrene uslove. Sektor razvoja radio je na pri-premi i projektovanju vie kantonalnih linija o emu e biti rijei u slijedeem broju.

  Nabavljen novi autobus marke MAN Regio LionsUprava Drutva odobrila je nabavku autobusa marke MAN, tip Lions Regio R13, Euro VI, go-dina proizvodnje 2011. Navedeno vozilo e prema planu investicija biti rasporeeno u PJ Meunarodni i meugradski saobraaj.

  Nove cijene mjesenih karataZnaajno je pomenuti da je Uprava Drutva us-

  vojila prijedlog cijena mjesenih karata za uenike sredn-jih kola na teritoriji Opine Kakanj koji putuju na relaciji Kakanj Brnjic u iznosu od 36,00 KM, te za uenike os-novnih i srednjih kola u Kantonu Sarajevo koji putuju do 2 km udaljenosti od mjesta stanovanja do kole po cijeni mjesene karte u iznosu od 10,00 KM.

  Ostale aktivnosti Uprave U sklopu svojih aktivnosti Uprava Drutva je razmatrala i drugu problematiku iz svoje nadlenosti. Donesene su adekvatne odluke za nabavku neophodnih osnovnih sred-stava za rad. Posebno su se razmatrale i pratile aktivnosti o naplati potraivanja od korisnika usluga i poslovnih part-nera. Kontinuirano se prate i analiziraju aktivnosti, te daju upute za zavretak IMIS-a Drutva, molbe zaposlenika, poslovnih partnera, graana, udruenja i drugo. Poseban akcent stavio se na prijedlog rjeenja softvera za ljudske resurse i analizu ponude od Info Softa. Nastavljene su ak-tivnosti Uprave Drutva oko unutranjeg i vanjskog izgleda Agencije Zenica.

  Donesene su adekvatne odluke za nabavku neophodnih osnovnih sredstava za rad. Posebno su se razmatrale i pratile aktivnosti o naplati potraivanja od korisnika usluga i poslovnih partnera.

  tekst: dipl. prav. Benaris Dedi

  Sastanak uprave i rukovodilaca

  Dana 11.08.2015. godine, odran je 68. mjeseni sastanak lanova Uprave, rukovodilaca Drutva i direktora kerki firmi. Prioritet ovih mjesenih sastanaka je predstavljanje poslovnih rezultata svakog organizacionog dijela Drutva, za protekli mjesec. Uprava i dalje insistira na domainskom odnosu svih zaposlenih prema radu i sredstvima rada, potivanje ISO procedura, posebno kod potronje goriva, utedama na rezervnim dijelovima, potronji ulja maziva, antifriza i svega to moe utjecati na poboljanje poslovnog rezultata. Usvojeno je vie zakljuaka kojim se nalae rukovodiocima da se maksi-malno angairanju u radu, veu posveenost kontroli rada zaposlenika i blagovremenosti izvravanja radnih obaveza.

 • 341

  Aktivnosti poslovnih jedinica i podrunicaPodrunica Visoko U Visokom je poetkom augusta zavrena tradiciona-lna manifestacija, dani trgovine, kulture i sporta Visoko ljeto, a krajem mjeseca, nizom manifestacija, obiljeen je 29. august, Dan opine Visoko. Na poslovni partner ALMA RAS, za koga vrimo prijevoz uposlenika, zvanino je otvorio svoj novi pogon u Visokom. Ovo su jako bitni poslovni partneri za Centrotrans, pa je uz brojne goste iz javnog, privrednog i kulturnog ivota opine Visoko, mani-festacijama prisustvovao i dr. Muhamed airagi.

  Opina Visoko namjerava iriti mreu prijevoza na podruju Visokog, a ALMA RAS planira i dalje poveavati broj za-poslenih, a time i broj korisnika naeg prijevoza.Izvrena je dodatna priprema vozila za poetak kolske go-dine. Kad je u pitanju ugovoreni i redovni prijevoz, uinjeni su dodatni napori i vrena je stalna analiza broja prevezenih putnika, dat je prijedlog za skraenje i stavljanje u stanje mirovanja odreenog broja nerentabilnih linija, za vrijeme kolskog raspusta i kolektivnog godinjeg odmora u Pre-ventu. U septembru, se oekuje daleko bolje poslovanje, jer poinje kolska godina. Tenderi za prijevoz aka su zavreni dosta uspjeno. Poslovanje AS Visoko, bilo je u okviru planiranog, rad i poslovi u kiosku na autobuskoj stanici Visoko su takoer tekli planiranom dinamikom.

  Podrunica Kakanj I u Kaknju je poetak augusta obiljeen otvaranjem tradi-cionalne manifestacije Dani kulture i sporta i putanjem u promet novoizgraenog krunog toka u centru grada. Ovo je jako bitno za Podrunicu u Kaknju, jer se izbjega-va puno praznih kilometara, koje su vozila svakodnevno pravila, na relaciji od Autobaze do Autobuske stanice. Ono to je takoer obiljeilo deavanja u proteklom mjesecu je prelazak uposlenika i prijenos opreme sa Autobaze na Au-tobusku stanicu. Na Autobazi je ostalo samo odravanje,

  dnevna njega i sipanje goriva. Treba napomenuti da se u Kaknju, prilikom nevremena proteklog mjeseca, u veernjim satima desila havarija na krovu magacina. Dolo je do podizanja lima u povrini od oko 200 m kvadratnih. Krov je saniran uz minimalne trokove, orga-nizovanjem zajednike akcije svih uposlenih. Svakako, ono to je najvanije za ovu Podrunicu, je poslovanje u mjese-cu augustu, koje je poslije due vremena, bilo pozitivno i iznad planiranog. Shodno navedenom, mora se zahvaliti dodatnom angamanu svih uposlenih na odravanju i stav-ljanju na raspolaganje svih slobodnih kapaciteta drugim Poslovnim jedinicama. Autobuska stanica Kakanj, ve dui period posluje dobro i u okviru plana.

  Munib Alibegovi, rukovodilac PJ Visoko i Kakanj

  Poslovanje u augustu

 • 442

  Poslovna jedinica Prigrads-ko-gradski saobraajPoslovna jedinica Prigradsko-gradski saobraaj, koju pored sarajevske sainjavaju jo dvije komponente: Radna je-dinica Ilija i Radna jedinica KiseljakFojnica, ostvarila je zadovoljavajue poslovne rezultate u augustu 2015. go-

  dine. Ova injenica naroito dobiva na znaaju ako ima-mo na umu da se radi o drugoj po redu najveoj poslovnoj jedinici od ijeg poslovanja zavisi poslovanje kompanije u cjelosti.O trenutnoj situaciji u Prigradsko gradskom saobraaju razgovarali smo sa Vedadom Smaihodiem:

  Kako sam koristio svaku moguu priliku da pohvalim rad svojih kolega tako u iskoristiti i ovu kako bih skrenuo panju pojedincima na nepridravanje usvojenog kodeksa

  ponaanja u vozilima. Zabrinjava injenica da svakodnev-no imamo sve vie i vie zamjerki od strane tajne kontrole na istou voznih jedinica, odijevanja voznog osoblja, ne isticanja akreditacije, ne voenja rauna o unutranjoj tem-peraturi u vozilima, ne putanju muzike u vozilima i sl. Iz svega gore navedenog moemo zakljuiti da je dolo do oputanja pojedinih uposlenika po ovim pitanjima, to u konanici moe ugroziti poslovanje nae kompanije. Zato koristimo ovu priliku da pozovemo uposlenike da na sav-jestan nain izvravaju sve svoje obaveze koje su preu-zeli potpisivanjem Ugovora o radu, da u cjelosti potuju kodeks ponaanja koji je propisan od strane kompanije. U narednom periodu emo pojaati kontrole, te primjeniti odreene mjere u skladu s zateenim stanjem.Vozno oso-blje treba da shvati da su ambasadori nae kompanije, jer se samo predanim radom mogu oekivati bolji poslovni rezultati. Potujmo usvojena naela i propise, uvajmo i borimo se za nau kompaniju.

  Smailhodi Vedad, rukovodilac PGS-a

  Poslovna jedinica IlijaZbog manjeg obima posla, uzrokova-nog ljetnim raspustom, poslovanje u toku mjeseca augusta u PJ Ilija bilo je negativno. Obzirom da je ovakav negativan trend bio za oekivati, to vrijeme je iskoriteno za radove na au-tobazi, kao i na ureenju autobuske stanice Ilija.

  Na svim autobusima vrimo opravke radi pripreme za na-dolazeu kolsku godinu. Znatan broj vozaa smo ustupili na rad u PJ MGS. Zbog manjeg obima rada na linijama, vei dio uposlenika je iskoristio august za koritenje godi-njih odmora.

  Nastavlja se uspjeno poslovanje novootvorene trafike na autobuskoj stanici Ilija. I dalje biljeimo znatno uspjenu prodaju u trgovini, kao i dopuni mobilnih kartica.

  Biti Sulejmen, rukovodilac PJ Ilija

  Poslovna jedinica OlovoPoslovna jedinica Olovo spremno je doekala poetak nove kolske godine. Naime, nakon osvojenog tendera za prijevoz aka na podruju ove opine, rad voznih jedinica vraen je u puni kapacitet. Kao to je bilo najavljeno u prethodnom broju, ljetno zatije je

  iskoriteno za opravku voznih jedinica i prostora autobuske stanice. U toku je opremanje i prilago-avanje prostora na autubusnoj stanici za dodatne poslove koje e obavljati bileteri, te na taj nain ostvariti dodatni prihod.

  Prioritet nam je pripremiti prostor i opremu za poetak rada maloprodajnog objekta - kioska za koji smatramo da e upotpuniti ponudu nae autobuske atanice. Takoer, u ovom mjesecu smo imali i izlet koji je organizovala koma-nija Centrotrans Eurolines a koji je veina uposlenika ove PJ iskoristila za druenje se kolegama iz drugih jedinica.

  Paali Fadil, rukovodilac PJ Olovo

  Poslovanje u augustu

  Trenutno je zasaeno pet plastenika paradajza, etiri plastenika paprike, dva plastenika krastavice i po jedan plastenik patlidana i pinata. U ponudi su krastavci, paprika babura, somborka i roga, paradajz i patlidan. Kvalitet i kvantitet robe je na zadovoljavajuem nivou. Od ukupno prodate robe, svakodnevno radnicima na Autobazi i nedjeljom za vrijeme odravanja auto pijace, prodaje se oko 50%, ostalo se prodaje se na veliko firmama Vino Jug i Tropic Istono Sarajevo i na pijaci Heco. Pored redovnih poslova zaposlenici EP obavljaju poslove, koenja trave i uklanjanje korova sa zelenih povrina oko jagoda i plastenika. Trite je prezasieno robom sumnjivog porijekla i kvaliteta tako da se dovodi u pitanje plasman kvalitetne robe, robe uzgojene na organski nain. Kupac u ovako tekoj situaciji, naalost, gleda samo ta je jeftinije. esto se deava da se za dan-dva cijena smanji 2, 3 i vie puta. Uspijevamo da se izborimo i da dokaemo da kvalitet robe i usluga, ipak ima cijenu.

  Ahmet Hamidovi, rukovodilac Slube optih poslova 2. Naida Pao - 40,00 KM

 • 5

  CTS u fotografijama

  43

  U toku nagradna igra za uposlenike

  Fotografiite i osvojite vrijedne nagradeDobitnici nagrada za septembar su:

  Redakcija Info busa jo jednom poziva sve uposlenike da se odazovu i svojim fotografijama ostave trag u historiji kompanije Centrotrans Eurolines.

  Fotografija: Istanbul

  1. Enez Begi - 50,00 KM

  2. Naida Pao - 40,00 KM 3. Denis avi - 30,00 KM

  Fotografija: Vanredna linija Albanija

  Fotografija: Etno selo Stanii Bijeljina

 • 6

  Poslovanje u augustu 2015.Rezultat bolji od planskog

  Preeni kilometri vei su za 9% od preenih kilometara u augustu 2014. a za 8% su vei od planiranih

  Realizacija od saobraaja je vea od prologodinje za 7%, a 6% od planske

  Broj prevezenih putnika je vei za 14% od rezultata u augustu prole godine, a 8% od plana

  Cijena po kilometru je manja od prologodinje za 2%, a 9% od planske

  Prihod je vei za 5% od prihoda u augustu 2014. godine, a za 6% od planskog

  Rashod je vei za 3% od prologodinjeg, a za 2% od planskog

  Pre

  eni kilometri Prev

  ezeni putnici Bro

  j zaposlenih Br

  oj autobusa

  Koef c

  ient ispravnosti P

  otro

  eno goriva

  Broj

  evid

  entiranih teta

  Efek

  ti UK

  -broj kontrola

  August u BROJKAMA

  Grafiki prikaz broja prevezenih putnika po poslovnim jedinicama august 2014 - august 2015. godine

  Index 15/14Trend

  Ostvarenje/2014 Index 15/PlTrend

  Ostvarenje/plan

  Preeni kilometri 109 108Ostvarena realizacija 107 108Rashodi 103 102Prevezeni putnici 114 108KM/Km 98 91

  Sa mjesecom augustom ove go-dine zavrio se i glavni dio sezone u Centrotrans-Eurolinesu. Rezul-tati poslovanja koji se ostvare u ovom periodu uvijek igraju jednu od kljunih uloga u poslovanju Drutva za cijelu godinu. Poka-zatelji koji su dati, jasno govore o izrazitom uspjehu u augustu te o poslovnom rezultatu koji je preao oekivanja i rezultate koji su do sada ostvarivani u ovome mjesecu. Naime, osnovu ovo-ga rezultata ini rad MGS-a tj. rad na linijama za inostranstvo. Obim rada u mjesecu augustu je bio znaajno povean a cijena kola kilometra koja je ostvarena bila je na zadovoljavajuem ni-

  44

 • 7

  vou. Ono to je najvanije jeste da su ostvareni planirani rezultati poslovanja u gotovo svim orga-nizacionim dijelovima Drutva. Osnovu ovako dobrog rezulta-ta ipak ini i niska cijena goriva koja je dala znaajan doprinos u prebacivanju planiranih rezultata poslovanja, dok je pozitivan re-zultat ipak posljedica velikog obi-ma rada i efekata koje taj obim proizvodi. Pored navedenih uzro-ka treba rei da svi ostali pratei trokovi poslovanja nisu zabiljeili vea odstupanja te da su dopri-nijeli stabilnosti i ovakvom po-slovnom rezultatu. Likvidnosti je u mjesecu avgustu dola na nivo koji je obezbjedio redovno izmi-renje svih obaveza kao i isplatu regresa dva mjeseca ranije nego

  to je to standardna praksa u Drutvu. Posmatrajui cjelokupan period od osam mjeseci moe se kazati da je nastavljen pozitivan trend poslovanja te da Drutvo ostvaruje rezultate koje je planiralo za ovu godinu. U preostalom kvartalu u godini postavljeni su veoma visoki ciljevi te e stoga biti neophodno drati tempo koji je bio u proteklom periodu. Ovo je neophodno kako bi godina bila na planiranom nivou, kako bi se mogli amortizovati eventualni udari koji nisu rijetki u ovoj djelatnosti u djelu cijene energenata. Dalje vano je i sa aspekta likvidnosti i stvaranja dobre osnova za 2016. godinu koja kao i svaka druga godina kree sa posnim periodom od etiri mjeseca. Odravanje kontinuiteta dobrog poslovanja je vano i dugorono posmatrano radi ostvarivanja svih stratekih ciljeva koje je Drutvo postavilo pred sebe. Naravno, dobra rezultat je uvijek i podstrek za bolji rad u narednom periodu i za napredak koji je smjernica Drutva u cjelini.

  PJ Visoko

  PJ Meugrad Podrunica Kakanj

  PJ PGS

  PJ Grad

  Podrunica Ilija

  Podrunica Fojnica i Kiseljak

  Podrunica Olovo

  Poslovanje

  PLAN PLAN2014.Trend poslovanja august u odnosu na: 2014.

  PJ

  Prihod Rashod15/14 15/Pl 15/14 15/Pl

  MGS 105 107 103 102

  PGS 101 105 98 101

  PGS-grad 134 103 129 101

  Visoko 93 92 91 91

  Ilija 94 90 93 94

  Kis. i Fojnica 102 101 98 98

  Olovo 73 246 90 102

  Kakanj 155 138 93 94

  tekst: dipl oec. utura Sakib 45

  0

  500.000

  1.000.000

  1.500.000

  2.000.000

  2.500.000

  3.000.000

  3.500.000

  4.000.000

  VIII 2014 VIII 2015 Plan 2015

  Prihod Rashod Dobit I

 • Roen je 06.01.1976. godine u mjestu Brnjic, opina Ka-kanj. Osnovnu kolu zavrio je u Kaknju, a saobraajnu teh-niku kolu u Sarajevu, gdje je stekao zvanje za KV vozaa. Porodian je ovjek, uzoran suprug i otac dvoje djece. Tre-nutno obavlja federalnu liniju Kakanj-Sarajevo-Kakanj u Po-slovnoj jedinici Prigradsko - gradski saobraaj (PGS). Inae, radi se o zahtjevnoj federalnoj liniji na kojoj se svakodnevno prevozi veliki broj korisnika usluga, odnosno putnika. Mevlu-din je izuzetno posveen radu, sredstvima rada, radnim obavezama i zadacima. Sve radne zadatke i naloge izvrava kvalitetno, uredno i na vrijeme. istoa vozila koje Mevludin dui je na visokom nivou, kao i ispravnosti vozila. Takoer vodi rauna o potronji goriva i jedan je od onih koji svojim postupcima i smanjenom potronjom dopridonose smanje-nju trokova Drutvu. Uz priznanje Osmijeh Centrotransa, a u skladu sa odlukom Uprave Drutva imenovani je dobio ugovor o radu na neodreeno vrijeme.Povodom dodjele priznanja Osmijeh mjeseca razgovarali smo sa Merdi Mevludinom:

  ta Vam predstavlja priznanje Osmijeh Centrotransa koje Vam je dodijeljeno? Ovo priznanje za mene predstavlja ve-liki uspjeh i motivaciju za dalji rad u firmi. Zaista mi je ovim priznanjem ukazana ast, a posebno to sam istovremeno dobio i stalno zaposlenje.

  Koliko dugo radite u Centrotransu? Sa radom u Centrotransu poeo sam 2005. godine, a prve dvije godine radio sam u Centrotrans Prevoz putnika dd Kakanj.

  Kako izgleda Va radni dan? Najee radim prvu smjenu od 06,00 do 13,00 sati na liniji Sarajevo Kakanj. Nekada se zna desiti da ostajem i due. Inae radi se o jednoj zahtjevnoj liniji koja ima mnogo putnika. Ja duim veliki zglobni autobus. Moj posao nije samo posao vozaa, jer sam esto i u ulozi konduktera, a ukoliko doe do defekta na vozilu tada budem i mehaniar, jer poznajem osnove automehanike. Kroz svoj rad nastojim da udovoljim putnicima kako bi ispunio njihova oekivanja i uinio da se ponovno voze autobusima Centrotrans Eurolinesa. Meni je kljuno da vozilo koje duim bude uredno, tehniki ispravno i da liniju obavim u skladu sa redom vonje .

  Kakav je Va odnos prema nadreenim i obrnuto? Moj pretpostavljeni, Smailhodi Vedad i saobraajac Ahmo su osobe sa kojima sam od 00-24 sata u kontaktu. Iskazuju veliku spremnost da mi pomognu kada mi je potreban savjet i pomo ali isto tako i ja sam spreman uvijek da odgovorim njihovom pozivu kada je potreban moj angaman. Nai odnosi su jako dobri.

  Da li biste izdvojili nekog radnog kolegu s kojim volite raditi? To je moj kolega kondukter, Avdo Ferhatovi koji je velika ispomo prilikom obavljanja poslova i koji je spreman uvijek pomoi meni, a i putnicima. Radi se o velikom ovjeku i vri-jednom radnom kolegi. Moram naglasiti da i sa ostalim kolegama imam odnos.

  Imate li neka posebna zapaanja koja ste uvidjeli obavljajui liniju? Ja vozim zglobni autobus koji svakodnevno primi veliki broj putnika. Svi putnici i mi vozno osoblje postali smo jedna velika porodica. Na liniji putuje veliki broj radnika, studenata i uenika, a kako se to ponavlja godinama mi postajemo jedna velika porodica.

  Imate li neto dodati za kraj naeg razgovora? elim se iskreno zahvaliti Generalnom direktoru, Upravi Drutva, Ruko-vodiocu PGS-a to su ba mene odabrali za ovo priznanje i to sam se upisao u plejadu Osmijeha. Ja u nastojati da dodijeljeno priznanje opravdam, te da budem jo bolji u svom buduem radu. Jo jednom veliko hvala svim onim koji su prepoznali moj rad i predloili mene za ovu nagradu.

  Osmijeh Centrotransa

  OSMIJEH CENTROTRANSAMERDI MEVLUDIN- dobitnik priznanja za august.

  46 tekst: dipl. prav. Benaris Dedi

 • OSMIJEH CENTROTRANSA

  47tekst: mr. eki Naa

  Ceste koje pune elektrine automobile

  Fantastika postaje stvarnostDa se radi o ozbiljnom pristupu cijeloj problematici otkriva vijest o trajanju testne faze koja e se protegnuti na iduih godinu i pol dana.

  Za sada je sve, naravno, u fazi testiranja, ali Britanci su odluili pokuati napraviti ono to izgleda nemogue dobro ceste koje e imati mogunost samostalnog punjenja automo-bila na elektrini pogon. Kom-panija Highways England obja-vila je kako kree sa testiranjem tehnologije elektrinih autoces-ta. Nakon to su vrlo detaljno i temeljito pripremili studiju izvodlji-vosti, preli su na idui korak koji donosi instalaciju sustava za punjenje baterija elektrinih auto-mobila, cijela operacija e biti izvedena na odabranim privatnim cestama. Da se radi o vrlo ozbiljnom pris-tupu cijeloj problematici otkriva vijest o trajanju testne faze koja e se protegnuti na iduih godinu i pol dana. Tek kada i ako se ustanovi da je rije o isplativoj i sigurnoj investiciji, krenut e se u realizaciju pilot projekta, u kojem e moi sudjelovati i izabrane kompanije sa svojim rjeenjima vezanim uz punjenje automobila u vonji. Punjenje bi se odvijalo potpuno automatski, automobili se niti jednog trenutka ne bi imali potrebu zaustavljati, iako e na autocestama koje su u nadlenosti Highways England us-koro osvanuti i klasine stanice za punjenje elektrinih automobila, na otprilike svakih 30-tak kilom-etara. Britanski ministar prometa je vezano uz elektrine ceste izja-vio: Pripremili smo 500 miliona britanskih funti kako bismo bili vodei u novoj tehnologiji. Zato smo pristupili ovom testiranju, kako bismo saznali moemo li elektrina vozila pribliiti naim obiteljima, ali i poslovnim subjek-tima. Glavni inenjer Highways Englans kompanije, Mike Wilson je dodao:Tehnologija elektrinih automo-bila je sve naprednija, naa je dunost da pruimo podrku ko-liko god je to mogue. Inovativna ideja, koja kota ogromne novce, ali ako se nas-tavi ekspanzija elektrinih auto-mobila sve je mogue.

  Fotografija: engi Eldin - Dino Centrotransovi autobusi na stanici u Parizu

 • 10

Recommended

View more >