impossible karoilna

Download impossible karoilna

Post on 15-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

katalog do fontu

TRANSCRIPT

 • font impossible karoilna

  projekt karolina rebiec

 • font impossible karoilna

  projekt karolina rebiec

 • o m

  nie

  inspr

  acje

  ga

  ler

  ia j

  ed

  neg

  o

  pla

  kat

  u

  za

  stso

  wa

  nie

  bib

  log

  ra

  fia

  , cd

  desk

  ry

  pcja

 • o m

  nie

  inspr

  acje

  ga

  ler

  ia j

  ed

  neg

  o

  pla

  kat

  u

  za

  stso

  wa

  nie

  bib

  log

  ra

  fia

  , cd

  desk

  ry

  pcja

 • o mnie

  Urodzi

  am si

  17 lipca

  1987 ro

  ku w Ja

  le

  w poud

  niowo-w

  schodn

  iej Polsc

  e. Po uk

  oczen

  iu

  szk: po

  dstawow

  ej w Des

  znicy i w

  Ktach

  i gimnaz

  jalnej w

  Nowym

  migro

  dzie, zde

  cydowa

  am

  si na L

  iceum P

  lastyczn

  e im. Tad

  eusza

  Brzozow

  skiego w

  Kronie

  , ktre u

  koczy

  am

  w 2007 r

  oku. Ob

  ecnie je

  stem stu

  dentk

  trzecieg

  o

  roku gr

  afiki pro

  jektowe

  j na Wy

  dziale G

  rafiki n

  a

  Akadem

  ii Sztuk

  Piknyc

  h w Kra

  kowie. C

  hciaaby

  m,

  eby pr

  ojektow

  anie gra

  ficzne s

  tao si

  moim

  sposob

  em na

  ycie, ge

  nialnie

  byoby z

  nale

  posad

  grafika

  , ktra u

  moliwi

  aby mi

  zdobyc

  ie

  dowia

  dczenia

  i pozwa

  laa na

  rozwijan

  ie same

  j

  siebie, s

  woich z

  aintere

  sowa i

  hobby.

  IMPOSS

  IBLE KAR

  OILNAKAROLINA REBIEC

 • o mnie

 • Typo

  grafia

  jest

  rzemi

  osem

  , nada

  jcym

  wizua

  ln fo

  rm

  ludzki

  emu j

  zyko

  wi, to

  jakb

  y zob

  aczy

  sow

  a, niem

  oliw

  e?

  A jed

  nak M

  ISSION

  COMP

  LETED

  SUCC

  ESSF

  UL!!!

  !!! !!!

  !!!

  IMP

  OSSIB

  LE KA

  ROILN

  A

  -jedn

  oelem

  ento

  wy, b

  ezsz

  eryfo

  wy kr

  j pis

  ma,

  opart

  y na p

  roporc

  jach c

  zcion

  ki He

  lvetik

  a, dw

  u-

  dzies

  towiec

  znego

  kroju

  szwa

  jcarsk

  iego,

  opart

  e-

  go na

  niem

  ieckim

  kroju

  epok

  i reali

  zmu k

  oca

  XIX

  wiek

  u. Pie

  rwsze

  odmi

  any w

  ykre

  li Ma

  x Mied

  in-

  ger w

  1956

  r. Ko

  nfigu

  racje

  te do

  czeka

  y si

  bar-

  dzo wi

  elu m

  odyfi

  kacji

  przez

  inny

  ch pr

  ojekta

  ntw

  szczeg

  lnie

  pod

  posta

  ci c

  zcion

  ek ko

  mpute

  ro-

  wych

  , czyl

  i font

  w. Lit

  era y

  je no

  n stop

  . Kszt

  aty

  liter u

  legaj

  cig

  ym, c

  ho d

  robny

  m mu

  tacjom

  ,

  jedna

  ke p

  odsta

  wowe

  regu

  y typ

  ogra

  fii s

  na

  tyle s

  olidn

  e, by

  prze

  trwa

  najr

  niej

  sze m

  ody

  i kap

  rysy.

  Kolej

  n w

  ariac

  j He

  lvetik

  i jes

  t fon

  t

  o oprz

  ewrot

  nej i

  intryg

  ujce

  j nazw

  ie Im

  poss

  ible

  Karoi

  lna, m

  ojego

  proje

  ktu.

 • the quick brown fox jumps over

  the lazy dog angielskojzyczna

  fraza zawierajca wszystkie litery

  angielskiego alfabetu, uywana

  do testowania maszyn do pisania

  i klawiatur komputerowych; dziki

  krtkiej formie i spjnoci staa

  si szeroko rozpoznawalna i czsto

  uywana w sztukach wizualnych.

 • deskrypcja

 • deskrypcja

  Prawdziwe ob

  jawienie, jak m

  i si wydaje, m

  oe by wynikie

  m

  tylko silnej kon

  centracji na da

  nym problemie.

  Nie myl tu o w

  ynalazcach i po

  szukiwaczach p

  rzygd, ani te

  o podrnikach

  do egzotycznyc

  h miejsc. Najpe

  wniejszym

  i zarazem najs

  zybszym sposo

  bem obudzenia

  w sobie

  poczucia, i doz

  najemy cudu, je

  st przyjrze si

  uwanie,

  w skupieniu, ko

  nkretnemu prze

  dmiotowi. Nagle

  ,

  jakim cudem,

  odsoni on si

  przed nami jak

  o co,

  z czym nie zetkn

  limy si nigd

  y wczeniej

  CESARE PAVESE

  , Dialoghi con L

  euco [Dialogi z

  Leukotek],1947

  Wizualnymi cechami charakterystycznymi dla mojego

  kroju s: linearno, lekko, aurowo. Litery

  Impossible Karoilna nie mog powsta w rzeczywistoci

  trjwymiarowej,

  Przyjrzyjmy si zatem uwanie Impossible Karoilnie: struktura liter to kombinacja zarysu znakw Helvetiki

  z zasadami escherowskich zudze optycznych. Rysunek uwaam za cud, jakim czowiek artysta projektant

  zosta obdarzony, zjawiskiem jest te fakt, e to co mwimy moemy napisa (narysowa), potem przeczyta

  i znowu powiedzie, usysze i znowu zapisa

  byoby to misj niemoliw, wewntrzna logika liter na to nie pozwala, mog jedynie y jako

  obraz na paskiej powierzchni. Kady kolejny znak Impossible Karoilna jest amigwka dla

  oczu, mzgu i wyobrani ogldajcego.

  Kolejne litery mog istnie w pojedynk, tworzc abstrakcyjny znak sam w sobie,

  a jednoczenie tworz komplet, rodzin znakw o wsplnej logice niemoliwej

  konstrukcji. Impossible Karoilna ma duy potencja graficzny i uytkowy, skania do

  eksperymentowania i do tworzenia jego odmian. Krj zosta zaprojektowany z myl

  wykorzystania go przy komponowaniu krtkich do odczytu napisw: tytuw, krtkich

  informacji, litery plakatowej, dobrze sprawdziby si te w nagwkach.

  Kady kolejny znak mona czyta indywidualnie, rozpracowujc

  jego tajemnicz struktur. Duszy tekst zoony t czcionka

  byby zbyt mczcy dla oczu, poniewa do szaroci plamy tekstu

  dochodzi jeszcze szaro linii budujcych kad z liter. Mimo,

  i litery s bardzo proste i grzeczne w ksztacie, niemoliwo,

  zaskoczenie i dowcip jest wewntrz nich. Wane jest, eby liter

  dao si jednak odczyta.

 • za

  st

  so

  wa

  nie

 • za

  st

  so

  wa

  nie

  Jel

  i lite

  ra je

  st cz

  ytel

  na, m

  ona

  zate

  m

  posz

  ale

  z jej

  zast

  osow

  anie

  m. C

  udow

  nie

  by by

  o, g

  dyby

  kad

  y zap

  roje

  ktow

  any f

  ont

  mia

  swo

  je ro

  zpoz

  nawa

  lne z

  asto

  sowa

  nie,

  typo

  grafi

  a jes

  t sztu

  k, za

  pom

  oc,

  ktr

  ej m

  ona

  wia

  dom

  ie os

  ign

  rn

  e cel

  e. Sa

  m ch

  arak

  ter l

  itery

  mo

  e wy

  jan

  ia,

  podk

  rel

  a, u

  kryw

  a.

  Impo

  ssib

  le Ka

  roiln

  a to z

  cz

  enie

  tego

  , co

  aktu

  alne

  z tym

  co po

  nadc

  zaso

  we.

  Form

  y lite

  r, kt

  re w

  yja

  niaj

  to,

  co

  widz

  imy i

  mw

  imy,

  zas

  uguj

  na

  aten

  cj i

  na y

  cie w

  asn

  ym y

  ciem

  .

  W w

  ynik

  u prz

  ypad

  kowe

  go sk

  adu

  pi

  erws

  zych

  zapr

  ojek

  towa

  nych

  glif

  w:

  Y, S,

  X, W

  , Z, O

  ; zo

  ya

  m je

  w ci

  g

  YWSZ

  YXXX

  O i d

  osza

  m do

  wni

  osku

  , e

  z poz

  orni

  e nic

  nie z

  nacz

  ceg

  o Y

  WSZ

  YXXX

  O da

  si p

  rzecz

  yta

  sow

  o W

  SZYS

  TKO!

  Przy

  pade

  k otw

  orzy

  mi o

  czy

  na to

  , w ja

  ki sp

  osb

  mo

  na tw

  orzy

  lite

  ry

  i cel

  , do k

  tre

  go m

  og m

  i pos

  uy

  . Gd

  y czy

  tam

  y, ni

  e lite

  ruje

  my k

  ade

  go

  z wyr

  azw

  z oso

  bna,

  wyra

  zy dz

  iaa

  j

  wted

  y jak

  obra

  zy. W

  ysta

  rczy

  szyb

  kie

  spoj

  rzeni

  e na w

  yraz

  i wie

  my c

  o ozn

  acza

  , bo

  wid

  zimy j

  ego c

  hara

  kter

  ysty

  czne

  lit

  ery;

  to ja

  kby t

  ypog

  rafic

  zna a

  bstra

  kcja

  . Te

  n nie

  umy

  lny e

  kspe

  rym

  ent s

  ta s

  i

  pocz

  tki

  em m

  oich

  ma

  ych b

  ada

  nad

  czyt

  elno

  ci

  wyr

  azw

  . Oka

  zuje

  si,

  e

  pos

  uguj

  c si

  nie

  kom

  plet

  nym

  i we

  wszy

  stki

  e lite

  ry w

  yraz

  ami t

  e m

  ona

  pr

  zeka

  za j

  akie