I. SLIKE IZ ŽIVOTA SREDNJOVJEKOVNE EUR I. SLIKE IZ ŽIVOTA SREDNJOVJEKOVNE EUROPE I/A kontrolna zadaća 1.Za ovu zemljovidnu skicu napravi tumač znakova. Franačko Carstvo Bizantsko

Download I. SLIKE IZ ŽIVOTA SREDNJOVJEKOVNE EUR  I. SLIKE IZ ŽIVOTA SREDNJOVJEKOVNE EUROPE I/A kontrolna zadaća 1.Za ovu zemljovidnu skicu napravi tumač znakova. Franačko Carstvo Bizantsko

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>3</p><p>I. SLIKE IZ IVOTA SREDNJOVJEKOVNE EUROPE</p><p>I/A kontrolna zadaa</p><p>1. Za ovu zemljovidnu skicu napravi tuma znakova.</p><p>Franako Carstvo Bizantsko Carstvo Arapsko Carstvo </p><p>2. Podcrtaj one pojmove koji se odnose na carstvo oznaeno sa .</p><p>Aachen nomadsko stoarstvo Kuran zemljoradnja car Meka</p><p>Bizant grki jezik patrijarh kalifa Justinijan feudalni lanac</p><p>3. Koje slovo na vremenskoj vrpci oznaava</p><p>a) Muhamedov bijeg: b) crkveni raskol: c) Poetak Stogodinjeg rata: </p><p>400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500.</p><p>3 boda</p><p>4 boda</p><p>3 boda</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 3</p></li><li><p>4</p><p>4. a) U prazni krug smjesti crte koji objanjavadvopoljni sustav, s natpisima.</p><p>b) Zaokrui sliku koja odgovara tvojem crteu.</p><p>5. Navedi dijelove vlastelinstva.</p><p>_______________________ _______________________ ________________________</p><p>6. Objasni pojmove.</p><p>leno (feudalni posjed): __________________________________________________________</p><p>___________________________________________________________________________</p><p>tlaka:_________________________________________________________________________</p><p>___________________________________________________________________________</p><p>islam: ________________________________________________________________________</p><p>___________________________________________________________________________</p><p>7. Koji pojam prepoznaje iz ovoga opisa?</p><p>a) Odreeni dio uroda kmet mora predati svome gospodaru: ____________________</p><p>b) Dijelovi tijela, odjee, predmeti svetaca: ____________________</p><p>c) Gospodarenje u prvim stoljeima srednjeg vijeka: ____________________</p><p>d) Izvancehovni obrtnik: ____________________</p><p>e) Turski konjanik koji za svoju slubu dobije posjed: ____________________</p><p>8. Svrstaj znaajke. Brojeve upii na odgovarajue mjesto.</p><p>Selo: _____________________________ Grad: ______________________</p><p>1. stanovnici su mu graani 2. na njegovoj trnici mogu se kupiti posude, jaja, tkanine</p><p>3. mogu odravati sajam 4. stanovnici mu se bave uglavnom zemljoradnjom</p><p>5. imaju samoupravu 6. svome gospodaru porez plaaju u jednoj svoti</p><p>4 boda</p><p>3 boda</p><p>6 bodova</p><p>5 bodova</p><p>6 bodova</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 4</p></li><li><p>5</p><p>9. Traimo greku. U ovim tvrdnjama podcrtaj i ispravi greke.</p><p>a) Svjetovni sveenici ivjeli su u samostanima.</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>b) Cehovi su nastojali proizvesti to vie robe.</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>c) Daljinski trgovci, ako su eljeli poi dalje, na dravnim granicama trebali su platiti porez.</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>d) Kriarski su ratovi voeni radi osloboenja Konstantinopola.</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>e) Crkve s visokim zidovima, potpornjima, iljastim ulaznim i prozorskim svodovimagraene su u renesansnom stilu.</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>10. Analiziraj ovaj zemljovid.</p><p>a) Koje drave oznauju ovi brojevi?</p><p>1. _________________________________ 4. __________________________________</p><p>5. _________________________________ 10. __________________________________</p><p>b) Slovom P oznai Papinsku Dravu.</p><p>c) Zaokrui broj one drave gdje se borila Jeanne d Arc.</p><p>5 bodova</p><p>6 bodova</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 5</p></li><li><p>6</p><p>11. Tko je bio</p><p>a) utemeljitelj islamske vjere? ____________________________________________________</p><p>b) izumitelj tiskanja knjiga? ______________________________________________________</p><p>c) utemeljitelj benediktinskog reda? _______________________________________________</p><p>12. Dane rijei stavi u reenicu.</p><p>a) svetac legenda: ____________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________ </p><p>b) zemlja vjernost: ____________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________ </p><p>c) stambeni toranj zidina tvrave: _______________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________ </p><p>13. Zavri ove tvrdnje.</p><p>a) U gradovima su esto harale poasti (zarazne bolesti) jer ___________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>b) Kmet je nastojao upotrebljavati to bolja orua jer _________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>c) Znanstvenike 15. stoljea zovemo humanistima jer ______________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>14. O jednoj od ovih tema napii kratak sastavak.</p><p>a) Bio sam na vitekom nadmetanju b) Posjetio sam srednjovjekovni grad</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>Najvii broj bodova: 65</p><p>Postignuti bodovi:</p><p>3 boda</p><p>6 bodova</p><p>6 bodova</p><p>5 bodova</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 6</p></li><li><p>7</p><p>I/B kontrolna zadaa</p><p>1. Za ovu zemljovidnu skicu napravi tuma znakova.</p><p>Franako Carstvo Bizantsko Carstvo Arapsko Carstvo </p><p>2. Podcrtaj one pojmove koji se odnose na carstvo oznaeno sa .</p><p>Aachen nomadsko stoarstvo Kuran zemljoradnja car Meka</p><p>Bizant grki jezik patrijarh kalifa Justinijan feudalni lanac</p><p>3. Koje slovo na vremenskoj vrpci oznaava</p><p>a) Krunidba Karla Velikog: b) poetak srednjeg vijeka: </p><p>c) Kraj Stogodinjeg rata: </p><p>400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500.</p><p>3 boda</p><p>4 boda</p><p>3 boda</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 7</p></li><li><p>8</p><p>4. a) U prazni krug smjesti crte koji objanjavatropoljni sustav, s natpisima.</p><p>b) Zaokrui sliku koja odgovara tvojem crteu.</p><p>5. Navedi dijelove kmetovskog selita.</p><p>_______________________ _______________________ ________________________</p><p>6. Objasni pojmove.</p><p>feudalni vazal: _________________________________________________________________</p><p>___________________________________________________________________________</p><p>porez u naturi (u proizvodima): ___________________________________________________</p><p>___________________________________________________________________________</p><p>majur: _______________________________________________________________________</p><p>___________________________________________________________________________</p><p>7. Koji pojam prepoznaje iz ovoga opisa?</p><p>a) Na blagdan kmet svome gospodaru nosi jaja, gusku, voe: ____________________</p><p>b) Osoba koja se suprotstavlja nauku Crkve: ____________________</p><p>c) Rukom pisana knjiga: ____________________</p><p>d) Organizacija ljudi istog obrta: ____________________</p><p>e) Turski pjeak koji za svoju slubu dobije plau: ____________________</p><p>8. Svrstaj znaajke. Brojeve upii na odgovarajue mjesto.</p><p>Selo: _____________________________ Grad: _________________________________</p><p>1. stanovnici su mu kmetovi 2. na njihovoj trnici mogu se kupiti zaini, svila, parfemi</p><p>3. okruuje ga zid 4. stanovnici mu se bave obrtom i trgovinom</p><p>5. vodstvo mu biraju stanovnici 6. svome gospodaru daju porez u naturi</p><p>4 boda</p><p>3 boda</p><p>6 bodova</p><p>5 bodova</p><p>6 bodova</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 8</p></li><li><p>9</p><p>9. Traimo greku. U ovim tvrdnjama podcrtaj i ispravi greke.</p><p>a) Na elu samostan bili su upnici.</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>b) U cehovima naunici (egrti) trebali su napraviti remek-djelo.</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>c) Vratni ham umnogostruio je vunu snagu konja.</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>d) Poslije smrti Karla Velikog Franako su Carstvo njegovi sinovi podijelili na dva dijela.</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>e) Najvelianstvenije djelo gotikoga graditeljstva jest rimska bazilika svetog Petra. </p><p>_________________________________________________________________________</p><p>10. Promotri ovaj zemljovid.</p><p>a) Koje drave oznauju ovi brojevi?</p><p>3. _________________________________ 4. _________________________________</p><p>6. _________________________________ 9. _________________________________</p><p>b) Na zemljovidu sjenanjem (atiranjem) oznai Svetu zemlju.</p><p>c) Zaokrui broj one drave koja je izazvala Stogodinji rat.6 bodova</p><p>5 bodova</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 9</p></li><li><p>10</p><p>Najvii broj bodova: 65</p><p>Postignuti bodovi:</p><p>11. Tko je bio</p><p>a) prvi car Franakog Carstva? ___________________________________________________</p><p>b) najpoznatiji renesansni umjetnik? ______________________________________________</p><p>c) utemeljitelj franjevakog reda? _________________________________________________</p><p>12. Dane rijei stavi u reenicu.</p><p>a) relikvija hodoasnici: _______________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>b) katoliki ortodoksni: ________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>c) pokretni most vodeni prokop: _________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>13. Zavri ove tvrdnje.</p><p>a) Mnogi su se seljaci eljeli preseliti u gradove jer ___________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>b) Za prva srednjovjekovna stoljea karakteristina je samoopskrba jer __________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>c) Na titove vitezova naslikali su grbove jer ________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>14. O jednoj od ovih tema napii kratak sastavak.</p><p>a) Bio sam na vitekom nadmetanju b) Posjetio sam srednjovjekovnu tvravu</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>3 boda</p><p>6 bodova</p><p>6 bodova</p><p>5 bodova</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 10</p></li><li><p>11</p><p>II. UGARSKA U DOBA ARPADOVIA</p><p>II/A kontrolna zadaa</p><p>1. a) Na odgovarajue mjesto vremenske vrpce upii slovo danog dogaaja.</p><p>A = krunidba Stjepana I. B = Zotmundovo junatvo C = izumre Arpadovia</p><p>b) Izraunaj koliko je godina prolo izmeu Stjepanova izbora za kneza i bitke kod Muhija. </p><p>_________</p><p>2. a) Rijei krialjku.</p><p>Izrada pusta bio je .......... posao.</p><p>Stari Madari upotrebljavali su ga za lov.</p><p>Vjera ondanjih Madara.</p><p>Njom su bili naoruani bogati.</p><p>to im je bilo mnogo lake nego kod zapadnih ilibizantskih vojnika?</p><p>b) Objasni pojam koji si dobio rjeenjem krialjke. ___________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>c) Koji ugarski kralj je uspostavio taj in? __________________________________________</p><p>3. Tko je bio</p><p>a) odgajatelj kneza Imrea? ___________________________________________</p><p>b) posljednja zlatna granica? ___________________________________________</p><p>c) vladar koji je izdao Zlatnu bulu? ___________________________________________</p><p>d) kroniar Ladislava Kuna? ___________________________________________</p><p>e) Vajk? ___________________________________________</p><p>900. 1000. 1100. 1200. 1500.</p><p>5 bodova</p><p>8 bodova</p><p>5 bodova</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 11</p></li><li><p>12</p><p>4. Napii objanjenje uza sliku.</p><p>________________________________</p><p>________________________________</p><p>________________________________</p><p>________________________________</p><p>________________________________</p><p>________________________________</p><p>________________________________</p><p>________________________________</p><p>________________________________</p><p>5. a) Na odgovarajue mjesto ovog zemljovida upii: Ostrogon, Budim, Erdelj.</p><p>b) Ucrtaj put tatarske glavne vojske do Muhija.</p><p>c) Zaokrui mjesto gdje je okrunjen Stjepan I.</p><p>4 boda</p><p>5 bodova</p><p>t rd_20040401.qxd 2005.03.23. 8:59 Page 12</p></li><li><p>13</p><p>6. Odaberi od navedenih! Upii pravilne brojeve kraj imena pojedinih vladara. (Neki brojevi nepristaju nijednom vladaru.) </p><p>Koloman Mudri: _______________________ Andrija II.: _________________________</p><p>1. Odgajao se u Bizantu. 2. Osvojio je Hrvatsku. 3. Zabranio je skitnje. 4. Bio je u Svetojzemlji. 5. Naredio je plaanje carina. 6. Zauzeo je Dalmaciju. 7. Pristaama je darivaogolema podruja. 8. Imenovao je prvoga glavnog kancelara. 9. Dao je oslijepiti knezaAlmoa. 10. Postigao je proglaenje Stjepana I. svetim.</p><p>7. Podcrtaj rije koja nedostaje iz reenice.</p><p>a) Skitajui Madari nisu bili na podruju dananje ...</p><p>Engleske panjolske Austrije Turske</p><p>b) U grobu madarskog borca (koji je ivio u vrijeme zauzea domovine) arheolozi nisu nali</p><p>.......srp sablju pojas tobolac</p><p>c) ... dva puta je dospio na ugarsko prijestolje.</p><p>Aba Smuel Andrija I. alamon Petar Orseolo</p><p>d) Pobunu pogana koja je izbila u Bkkoj upaniji vodio je ...</p><p>Vazul Vata Kopanj Levente</p><p>e) Najuvenije dane zakona odravali su u ...</p><p>Ostrogonu Budimu Biogradu Pounu</p><p>8. Zavri zapoete reenice.</p><p>a) Kod Augsburga skitajui Madari pretrpjeli su poraz jer ____________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>b) Koloman Mudri ublaio je stroge zakone Ladislava I. jer ____________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>c) Bela III. naredio je uspostavu kancelarije jer ______________________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>d) Poslije smrti Stjepana I. izbila je borba za prijestolje jer _____________________________</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>9. Objasni pojmove.</p><p>Kiskunsg: ____________________________________________________________________</p><p>___________________________________________________________________________</p><p>bsg: _________________...</p></li></ul>