HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA - hpa.hr ?· 5 PREDGOVOR Prošlo je 100 godina od početka rada prvog…

Download HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA - hpa.hr ?· 5 PREDGOVOR Prošlo je 100 godina od početka rada prvog…

Post on 02-Jan-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HRVATSKAPOLJOPRIVREDNAAGENCIJA

NakladnikHRVATSKAPOLJOPRIVREDNAAGENCIJAZanakladnikadr.sc.ZdravkoBaraAutoridr.sc.ZdravkoBara,dr.sc.MajaDrai,DragoSoli,dipl.ing.,eljkaFatovi,dipl.ing.,VesnaBuli,dipl.ing.,dr.sc.ZdenkoIvki,mr.sc.Marijapehar,eljkoMahnet,dipl.ing.,DanijelMulc,dipl.ing.,FranjoPoljak,dipl.ing.,EvaLuiRobi,univ.spec.oec.,GordanaDuvnjak,dipl.ing.Lektor:MajaBukna,prof.Grafikapripremaitisak:ZEBRA,VinkovciNaklada1.000primjerakaCIPzapisdostupanuraunalnomekataloguNacionalneisveuilineknjiniceuZagrebupodbrojem851660.ISBN9789536526574

HRVATSKAPOLJOPRIVREDNAAGENCIJA

100GODINAORGANIZIRANOGUZGOJNOSELEKCIJSKOG

RADAUSTOARSTVUHRVATSKE

Krievci,rujan2013.

5

PREDGOVOR

Prolo je100godinaodpoetka radaprvogmarvogojskogsavezaosnovanoguSv.Ivanuabno,ustrojenogodutovrijemeaktivnihmarvogojskihudruga.Temeljnapotreba zaudruivanjemproizala je iznastojanja za to jemogueuinkovitijimorganiziranjemprovedbeuzgojnihmjera itokvalitetnijim ipouzdanijimodabiromnajboljihjedinki izpopulacijekakobi izgeneracijeugeneracijudobivalikvalitetnijepotomke.Voeniuvijek istimrazlozima, istimciljevima,pratei iprilagoavajuiseeuropskimtrendovimaunaprjeivanjesustavprovedbeuzgojnihmjerauRepubliciHrvatskoj,amijenjalisuseiorganizacijskioblicinjihoveprovedbe:odprvog,spomenutogSavezamarvogojskihudrugaiz1913.godineivetadaprvihpokuajaorganiziranja kontrolemlijenosti u stadima krava te pokuaja objedinjavanjamatineevidencije iz vie udruga uzgajivaa goveda, preko Zadrunog stoarskog savezaHrvatske, zatim Stoarskog selekcijskog centra Hrvatske, Poljoprivrednog centraHrvatske,Hrvatskogstoarskogselekcijskogcentra,Hrvatskogstoarskogcentra,pasvedodananjihdanakadauzgojneprogrameprovodesredinjiuzgajivakisaveziiHrvatskapoljoprivrednaagencija.

Mijenjalisusetrendoviueuropskojuzgojnojpolitici,mijenjalisusenaziviorganizacijskihsustavaprovedbeuzgojnihmjera,alijeciljodgovornihzaprovedbuuzgojnihprogramauvijekbioisti:proizvestinovegeneracijeboljih,odnosnoeljenihproizvodnihsvojstava,uemuse,kadaseosvrnemouprolostisagledamosveonotojenapravljeno,uznaajnojmjeriiuspjelo.

Hrvatskapoljoprivrednaagencija je izravnibatinik tradicije zapoeteprije100godinauSv.Ivanuabno,iinstitucijajekojajeizraslaizsustavakojijegodinamabioodgovoranzaprovedbuuzgojnihmjera. Izravni jepravnisljednikHrvatskogstoarskoselekcijskogcentra,kojijeosnovalaVladaRepublikeHrvatske1994.godinekaoinstitucijuodgovornuzaprovedbuuzgojnihprogramaikoji2003.godinemijenjanazivuHrvatskistoarskicentar,aod2009.nosidananjinaziv.Hrvatskapoljoprivrednaagencija je,bezobzirananazivkoji jenosilakrozvrijemekoje je izanas,uvijekbilajedanodvanijihstupovaprovedbeprogramauzgojazasvevrsteipasminestoke.Takojeidanaskadasvesvojeaktivnostiusegmentukontroleproizvodnosti,testiranja i procjene uzgojnih vrijednosti provodi prema meunarodno utvrenimstandardimadefiniranimuMeunarodnomkomitetuzakontroluproizvodnostidomaihivotinja(InternationalCommitteeforAnimalRecordingICAR),atopotvrujeiodgovarajuimcertifikatomkojiizdajenavedenameunarodnaorganizacija.

6

UzHrvatskupoljoprivrednuagenciju,udananjevrijeme,sredinjiuzgajivakisavezisauzgajivakimudrugama,svojimlanicama,predstavljajunezaobilazanimbenikprovedbeuzgojnihprograma.Uposljednjihpetnaestakgodinauznaajnojmjerioivljavaraduzgojnihudruenja,nakonega jeuslijedilo iformiranjesredinjihuzgajivakih saveza, ovlatenih odMinistarstva poljoprivrede za provedbu uzgojnihprograma. Uzgajivaki savezi postaju nositelji uzgojnoselekcijskog rada imjestokreiranjauzgojnepolitike,priemuHrvatskapoljoprivrednaagencijaostajeznaajan imbenik provedbe uzgojnih programa, odgovorna za organizaciju i provedbukontrole proizvodnosti, testiranje stoke i procjenu uzgojnih vrijednosti odnosnogenetskogvrjednovanjajedinkiukljuenihuprovedbuuzgojnihprograma.

Razdoblje od 100 godina organiziranog, neprekinutog uzgojnog rada u nekojzemljipredstavlja iusvjetskim razmjerimavrijedan i rijedak jubilej tesmospunopravaipunoponosadalisebiuzadaudanadostojannainobiljeimoovuvrijednuobljetnicu. Sobiljeavanjem smo zapoeliu Svetom Ivanu abno, sredinom lipnjaovegodine,dogaanjempodnazivomDanihrvatskogsimentalca,kojesuorganiziraliHrvatskapoljoprivrednaagencijaiSredinjisavezhrvatskihuzgajivaasimentalskoggoveda,anakojem smouz izlobusimentalskihkravaorganizirali imeunarodni forumouzgojusimentalcauzsudjelovanjedomaihstoarskihstrunjaka tenaihdragihkolegaiprijateljaizAustrije,Bavarske,vicarskeieke.TijekomcijelegodineuMljekarskomlistukrozserijulanakapodsjeamonapovijestuzgojastokeuHrvatskoj.Glavno,sredinjeobiljeavanjeovogvrijednog jubilejauprilieno jezavrijemeDravnestoarske izlobeuGudovcu,poetkomrujna.TomprilikompredstaviteseglavnaobiljejastogodinjegorganiziranoguzgojastokeuHrvatskoj,zabiljeenaiuovojknjizi,aupriliiteseiprikazdanasnajboljihgrlastokeizdomaeguzgoja,imeseodajepriznanjehrvatskimstoarimazanjihovdosadanjirad,uzpoticajnanastavakidaljnjeusavravanjeproizvodnjenagospodarstvima.

Ikako jeve istaknuto,malo jedravauSvijetukojesemogupohvalitistogodinjomtradicijomorganiziranoguzgojnogradaustoarstvu,stogaobiljeavanjeovogvrijednogjubilejauRepubliciHrvatskojpredstavljanesamoastnegoiobvezupremasvimranijimgeneracijama,kojimainaovajnainizraavamozahvalnostzatrudkojisuuloiliurazvojiodravanjekontinuitetaovogvanogsegmentaunaprjeenjastoarskeproizvodnje.

v.d.ravnatelja

Hrvatskepoljoprivredneagencijedr.sc.ZdravkoBara

7

KAZALO

PREDGOVOR_________________________________________________________5

1. GOVEDARSTVO ___________________________________________________10 1.1. Povijesnezakonskepretpostavkerazvojauzgojnoselekcijskograda________ 11

1.1.1. PolitikeprilikeinjihovutjecajnarazvojstoarstvapoetkomXIX.stoljea _________________________________________________ 11

1.1.2. Stoarskozakonodavstvo ___________________________________ 13 1.2. Poetciorganiziranoguzgojnoselekcijskograda _______________________ 17

1.2.1. Uvozigovedaod1826.do1918.godine________________________ 171.2.2. Udruivanjeuzgajivaagoveda_______________________________ 25

1.2.3. OsnivanjeSavezamarvogojskihudruga ________________________ 31 1.2.4. Izmjereiocjenegoveda ____________________________________ 34 1.2.5. Kontrolamlijenosti _______________________________________ 36 1.2.6. Stoarskeizlobe__________________________________________ 38 1.2.7. Osnivanjecentralnematinekartoteke ________________________ 41 1.2.8. Utemeljenjejedinstveneselekcijskeslube _____________________ 44

1.3. Provedbanacionalnihuzgojnihprograma ____________________________ 47 1.3.1. Uzgojniprogramiz1974.godine _____________________________ 49 1.3.2. Uzgojniprogramiz1991.godine _____________________________ 53 1.3.3. Uzgojniprogramiz2007.godine _____________________________ 58

1.4. SadanjestanjeuzgojagovedauHrvatskoj ____________________________ 60 1.4.1. Brojkrava _______________________________________________ 60 1.4.2. Provedbauzgojnogprograma________________________________ 65 1.4.3. Mesnepasmine___________________________________________ 87 1.4.4. Genetskovrjednovanje_____________________________________ 89 1.4.5. Genomskaselekcija________________________________________ 94 1.4.6. Izvorneizatienepasmine _________________________________ 96

1.5. Danihrvatskogsimentalca_______________________________________ 98 1.6. Zakljuak _____________________________________________________ 105

2.SVINJOGOJSTVO__________________________________________________106 2.1. Povijestuzgojasvinjanahrvatskimprostorima________________________ 107 2.2. Planiprogramuzgojasvinjaiz1997.godine _________________________ 115

8

2.2.1. Pokazateljisvinjogojskeproizvodnje __________________________116 2.2.2. Provedbauzgojnogprograma _______________________________116

2.3. Rezultatiuzgojnoselekcijskogradaurazdobljuod1993.do2012. ________119 2.3.1. Brojanostanjeistrukturaproizvodnepopulacije _______________119 2.3.2. Plodnostuzgojnovaljanihkrmaa ____________________________125 2.3.3. Rezultatitovaimesnatostsvinjanalinijiklanja _________________126 2.3.4. Testmladihnerasta _______________________________________128 2.3.5. Prodajauzgojnovaljanihrasplodnihsvinja _____________________130 2.3.6. Umjetnoosjemenjivanje ___________________________________131

2.4. Zakljuak ______________________________________________________133

3. OVARSTVO ____________________________________________________ 134 3.1. PovijesnipregleduzgojaovacauHrvatskoj ___________________________135 3.2. ProgramuzgojaovacauRepubliciHrvatskoj __________________________145

3.2.1. Pokazateljiovarskeproizvodnje _____________________________147 3.3. Ulogaiznaajuzgojnihudruenjauprovedbiuzgojnihprograma _________153 3.4 Zakljuak ______________________________________________________155

4. KOZARSTVO ____________________________________________________ 156 4.1. PovijesnipregleduzgojakozauHrvatskoj ____________________________157 4.2. ProgramuzgojakozauRepubliciHrvatskoj ___________________________160

4.2.1. Pokazateljikozarskeproizvodnje _____________________________162 4.3. Ulogaiznaajuzgojnihudruenjauprovedbiuzgojnihprograma _________167 4.4. Zakljuak ______________________________________________________167

5. KONJOGOJSTVO_________________________________________________ 170 5.1. PovijestuzgojakonjanapodrujuHrvatske___________________________171 5.2. Hrvatskepasminekonja __________________________________________173

5.2.1. Poetciuzgojakonjazasportirekreaciju ______________________177 5.3. Razvojmodelaprovedbeuzgojnihprograma__________________________179

5.3.1. Nositeljiprovedbeuzgojnihprograma_________________________180 5.4. Pregledsadanjegstanjaukonjogojstvu _____________________________182 5.5. Perspektivekonjogojstva _________________________________________189

6. PERADARSTVO __________________________________________________ 190 6.1. Zagorskipuran__________________________________________________192

9

6.2. Kokohrvatica _________________________________________________ 195 6.3. Zakljuak _____________________________________________________ 197

7. PELARSTVO ____________________________________________________198 7.1. Sadanjepelarstvo_____________________________________________ 201 7.2. Uzgojiselekcijamatica __________________________________________ 202 7.3. Provedbauzgojnogprograma_____________________________________ 204

7.3.1. Rezultatitestiranja _______________________________________ 205 7.4. Zakljuak _____________________________________________________ 207

8. LITERATURA ____________________________________________________208

1. GOVEDARSTVO

______________________________________________________________________________

11

1.1. Povijesnezakonskepretpostavkerazvojauzgojnoselekcijskograda

1.1.1. PolitikeprilikeinjihovutjecajnarazvojstoarstvapoetkomXIX.stoljea

Industrijska revolucija koja je zahvatila Europu krajemXVIII.stoljeananaejeprostorevrlosporoprodirala.Utodobakodnassujovladalifeudalnidrutveniodnosi,aHrvatskajebilasastavnidioUgarskeodnosnoAustroUgarskeMonarhije.Donaputanjafeudalizma,stalekihpovlastica ikmetskepodinjenostiuHrvatskoj jedoloupravouvrijemerevolucionarnihzbivanja1848.godine.BanJosipJelaiukinuojekmetstvouHrvatskojiutravnju1848.god.donioproglaskojimoslobaasveseljakezanaviekeodtlakegospodskeisvakedae,kaoiodcrkvenedesetine.

Naprijedlog zagrebakogbiskupa JurjaHaulika1841.uZagrebujeosnovanoHrvatskoslavonskogospodarskodrutvokojejeimalovelikutjecajnarazvojpoljoprivrede,atime i stoarstva na naim prostorima. Hrvatskoslavonskogospodarskodrutvoosnivalojegospodarskepodruniceiudrugimgradovima iprekonjihdjelovalona razvojhrvatskoggospodarstva.Kako jeutodobautjecajdravenarazvoj poljoprivrede bio vrlomalen, upravo jeHrvatskoslavonskogospodarskodrutvopostalopokreta inositelj razvojana tompodruju.Uzostalo, gospodarskepodrunice bile sumjesto nabave i razdiobe uvezenih rasplodnihgovedanizgodina.NaskuptiniDrutva1842.donesen jezakljuakdasepregledaipopiesveukupnamarvauKraljeviniidaseuvedemarvinskikatastarkaotemeljboljemivinogojstvu.NaprijedlogHrvatskoslavonskog gospodarskogdrutvapodpredsjedanjembiskupaHaulika,predloeno jeHrvatskoj zemaljskoj vladi osnivanje i otvorenje gospodarskekole.MinistarunutarnjihposlovaAustroUgarskeMonarhijeAlexandarBachizvijestioje1853.godinebanaJ.Jelaiada jeodobrenootvaranjegospodarske kole te jeu

_______________________________________________________________________________

12

Krievcimapronaenapovoljnalokacijanakojojbisetakavzavodmogaopodii.Takoje,unatofinancijskimproblemima,19.studenog1860.otvorenoKraljevskogospodarskoiumarskouiliteuKrievcimakoje je imaloneprocjenjivuvanostzarazvojpoljoprivrede,aosobitostoarstva.

Hrvatskoslavonsko gospodarsko drutvo 1876. godinepodnosiHrvatskojzemaljskojvladiprijedlogzaunapreenje stoarstva Hrvatske u kojem se predlae koritenjebikovapepinjera,ijibiuvozidranjesubvencioniralaVlada.Nadaljesepredlaeorganiziranjeizlobistokeidavanjenagrada za uspjean uzgoj te da se im prije Matica ohrvatskojmarviuvede.UsklopuprijedlogaounaprjeivanjustoarstvapredlaeseHrvatskomsaborudasetoprijedonesezakonskaosnovaopromicanjugovedarstvatedaseHrvatskoslavonskom gospodarskom drutvu dodijeli subvencija od 10.000 forinti za nabavu rasplodnih bikova.Hrvatskazemaljskavladaod1876.poinjedodjeljivatiredovite subvencije za uvoz bikova podrunicama Drutva uzobvezudaseponajviezaoplemenjivanjedomaegstoarstvamoguupotrijebiti.

GospodarskapodrunicaKrievci(kadroviosnovanekole)sastavljaosnovuzarazvojstoarstvakojajetemeljbuduegstatutapremakojembitrebaledjelovatisvegospodarskepodrunice.OkosnicuStatutaineprijedlozi:

1. daseuzemaljskomuzgojuosigurajedanrasplodnibikna80krava,

2. da se za oplemenjivanje domaih goveda upotrebljavameltalskogovedo,aupomanjkanjudovoljnogbrojameltalskogdasepriputajukriancidomaeggovedasmeltalcem.

Uz navedene smjernice, predvia se kupnja bikova odGospodarskoguilitaidodjelajunicauseljakiuzgoj.Statutpredviaizabranuizlaskabiiaodjednedodvijegodinenapausordomteosnivanjepovjerenstavazauzgojstoke.

IzdanjaSlavonskoggospodarskogdrutva

KraljevskogospodarskoiumarskouiliteuKrievcima

______________________________________________________________________________

13

1.1.2. Stoarskozakonodavstvo

NakonRevolucijeiukidanjakmetstva1848.godinezbilesu se vane drutvene promjene na tadanjem podrujuHrvatske. Carskim patentom 1853. godine ukida se pravoispaestokeuvlasnitvuseljakanavlastelinskimposjedima,bezodteteunovcu ilinaravi.Carskipatent1857. godineodreuje odvajanje dijela vlastelinskih uma i panjaka zapotrebebivihkmetovaunjihovozajednikovlasnitvo,tzv.urbarijalnu opinu. Preostalo zemljite, alodije, ostaju uvlasnitvubivegvlastelina.Timprocesimanaseludolazidospecifinog oblika vlasnitva nad urbarijalnim opinama,nazvanima zemljine zajednice. Propisima donesenima1894. godine zemljine zajednice tretirane su kao pravneosobe ivlasniciovlatenikogpravamoglisuslobodnoraspolagatisvojimdijelom,aligaiotuitipremasvojojvolji.Urazvoju stoarstva zemljine zajednice imale su ogromnoznaenjeteznatnopridonijelerastubrojagoveda,prometupaiizvozustokeimesaizKraljevineHrvatskeiSlavonije.

Austrougarskom nagodbom 1867., odnosno Hrvatskou...

Recommended

View more >