hrănirea albinelor-ion miloiu

of 60 /60

Upload: cos1970

Post on 16-Oct-2015

715 views

Category:

Documents


157 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  1/59

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  2/59

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  3/59

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  4/59

  aoa'a Pwon'a pImpa?p

  -uM1'um -qwmwm.aInnq: q naa5q

  damr mquruI~u oaa~aw *maa$F-paqnk am@q-amm -a

  m'u~ap wBmm%d~nqaU 'aaq1wtna

  *rm ~a~a-m ''aaB-IW .Y~?aB -ammepa *W*qm +ugea 3m"am cmea;e

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  5/59

  cmdivfk de medlu. AIbfna am un instinct prrternie de economisire aproviziilm ds h a n d c hd in stup nu se ecurnrmleazh rrlmle. hmilia nuc q t e puiet, mnsumh miere doar c s pmducfi temperatura de 27Tg i npoi intrA in repaus pina chd ajunge la kmpemtura criticg de 1 3 Wr ind Inmpe, din nou agitatia gi consclmul dc miere) pentru a ridicatemperatura.Dacn Intervenim tn aceastii pmiaadA, cu supliment de hranh, nol e Pa W d m ritmicltaka, odtrdlmgfnd9 uktului, ceea ce d u e la unsonsurn mare hranb.Crgteren timpurie de puiet Inseam a epuizslre a allnelor. hplua, hrana adgugata de om se suprapune pcsk un inteadn hdrcat iard a d aceaqta e ~ t c hrani protdc poate pcodum dlarec allbiwa ex-mivi a familiilnr 1 expunerea acestora la nosemod.Penltu a interveni timpwriu cu hrHnirl este bine em familla ineficiat de un z b r dc curiltire.Hrana lndluenteazl nu n m a l aaupra p d u ~ c l e miere dinpunct de vdere cantitativ, c i gi mpra caliatli ~lbinelor am a@ m e . nfamilifle puternice, cu hranA abundentg, lungirnea trompti alblnelor ede 6,49 rnm, iar la cele mz hrana insufIcIent aeeasta mte e R,24 mm.In psirnul c z canthatea de necbr transportat fn gugA mte e 3 6 3mg ar In a1 doilea caz de numa1 2 mgP r b numeroasele aorturi de miere i polen hrena albinclor e te va-riaa qi asigu1-5 necmanrl de substank nutritive.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  6/59

  Pentru .- I procura hrana slbinele slnt dotate e~ partieuhrltJ\i an*torno-morf d o g ce deosebite.Aparatul dig~stiverte reprexenbt prln :mlitura bucallk, twinge,-fag, gut , stornee, intstin sub ire, intestln p o t )i anus. (Fig, 1)

  FIR. Organele Interne la albilrrr ludktolrs Id*& ZaahS :t. o w u i ~ eall . aafaa SUP : prwantr l eu l ; s nmm :k InWLtn mbtlm 1 -rpcrum; 8 g l m d s aal 7rm : 9. ubuNe ltdHalplghl ; 10. r ~ ~ e t11. mn ul #angUmr m t w ; f . W U f ~ p ~ l & t - .Armgtura bucala, Eormatg din tromp& rnandlbule q i @ salt-

  VR ~*dlim.ZBun de pPhenaiune, iu lirr re I maduopre a hraneispre larlnge. T~ompn eprecintii un earacler de rm8, @ aprezhta vlllordiferite l sped1 diferlte, ~ l b i n u trompa c r a mai lung5 flmd dbinacaucsziank u 7 2 mm

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  7/59

  Tr omp st format3din maxile qt bum inferioar au labium. Maxilele slnt formate din douB p i e numite eubmaxile, e re se continugfiecare cu i t ipes 61 apoi galeea, (Pig. 2Labiumul este f o m t din submenham, ~rmeadl pd pie& tubular8menturn, care la bad se divide In palpi labiali. br central se ggsesklimba m u lossa ce a e termlnh cu lingur~ta labllum), Cu afubrul tmmpei rnaxile y labium) albina recoIteaz5 nncctarul din fro* iar mandibuleleIpartieipA la pmhemiunea p n u l e l o r de polen, prelucr re cerii g i suati-nPwa trompci. Pimelc trornpei acgoneazii independent, la nevoie se mu-nesc g i forme& u a na l continuu. Saliva ajunge fin canalul trompel, deunde este condusa spre virful limb amestecindu-se cu hrana. fn repauatrompa este retractattiDe la aiwlul trompel hrana ajunge tn p a roprlu-zisk ~(clbwitun)care estc o pun~ i l nuaculoaslh putcrnic mntractib, unde alimentele sta-t ion~az ufin gi apoi s h t mnduse in esofag.

  Glandele salivare le albinel sfnt :landele hipofarlngiene ;- l a n d e l cmandibulare ;glandele postcwebrale ;inn ele toracice.G h n d ~ l e ipofaringime - ecret5 18ptIqorul de mat&. Din a 21-a

  zi de viatA a albinei wcretia f a r i ngha este bognti tn amilazll 1hvertazK,avlnd un rol activ In digestia glucidelor

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  8/59

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  9/59

  Clanddc tot dc prezinu o ~ e c r e u eu pH 6,3-7 care d i l u e d mIe-rea admlnisbatg kmelrs@ l u ~ ~lomarule de polen.Fnringele reprezintg un mrnpwtirnent ma3 dilatat el tubulul dig--liv, care este o adevAraM pomp3 d e nechr. De aci alimenlele ajung inw f q , w e M dllatA md t f m i n d guga ~i pventriculul.

  Gugn este prevlzut cu rnusculaturfi bine detvoltath, pea smqte ldepozitnrea necinrului si transportarea accstuia i ~ r roventricnrlul a r e Ir t de supaph, controlPnd heccrea alimentelor npre stomac si omoge-nizlnd continutul gwei. Capecitatea gugei ajuwe da 55-77 md c8-pind 00-70 mg nectar, dar frecvrnt albina se intoarce In stup cu 35-4(l mg nectar, rentul lllnd consumat in timpal z b r u l u l N-l csteregur~titat71 refnghitlt repetat proces de pe urma hin z a h meste invertit5 n a umzh qi fructoza.Stornncul mte capitanat la intdor ou un epitcUu secretor a1 tnzi-melor diastaziee proteam, triptaze ah lipaze. Substantete proteice d n tscindate pin5 la s h d i u l de amlnoacizi iar lipMele In aaeizi grqi gi ~19ce-r ink fn am,?st& fom5, i n d din ventrlcvl, in epe abaorbw lor proceacare conthud p9nA la ni~elul edului.Cen inutul n e a k b i t tmwrseaPg sbmacu4 fn zona ptIw3d ae a-r n ~ t e c t i u excretia tuburilor lui Malpighl, apoi ajmge In intentid sui r e De aid, o parte din apA lmpreunh cu o parte din aubetmtele nutri-t ive int rej&ah In ntornac, 13 alta parte se ebsaarbe iar restul chlmululIntestinal ajungc En rectum.ReeEyrnul este volurninm, cu peretI1 foarte tlastici, In gmeimea c0-m a c flse.9~ g se papile redale eu rol de a h s b t i e a apef 1 de s e r e -tie a mtala~ef,aubstanfg ee hpiedir il putrefac h rnasei ac u m u b te Inpunga rpctttlil, in special pe trmpul lerrtli, Obhnuit albinelc defecg Inafara stupului iar In scsonul haetiv acumuleatA cantlblti de fecale =hi-valente cu din r w corporal& dar clnd cantitntea p atsucturaafP8- & T h l d tubul &-tiv ddmt t w e produrn bl hriorul stupului, simptom al unor maladii gI tulbur5rl digestive.De-ile albinelor, Pn mod normal stnt lichide de culoare galben-murdar contin mula elulw&, culsranp s5ruri rnlnernle.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  10/59

  uwq ~&mon g

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  11/59

  Temperabra are influentEL determinant3 s~cref iade nectarSncepe in general cfnd sc inregktr.eaz5 pesk EOCC, cvine opt ima Snt rc 20 30 C 1 scclde tr-cptat, pc rngsura cregterli tempraturii, Enetf ndtotal ctnd se inrcgistreaza tempcratur~de 35C gi mni mari.Urniditatea atmosfericii f avorabllg secretiei dc nectar e s k en situn-til intre G5-75u/0.UrnidiEaSea ma1 mare qi ploile cnlde, de scurli dul nt3 inf luentendfavorabil secretia de nectar. Cind ploilc sint abundrnte, dc lung&durnthntctarul este diluat q s p l l a t de pe flori, fapt ce are u rma rp negativii asu-pra culesului. De asemrnea, seccta gi a r g i k l e mari defavorizeazi3 amretisde nectar.In numeroase cazuri, datorita arqttelor, culesuril~de la salclm, tei,f Iotlrca-soarelui etc s int f oarte slabe. Concent~at ia n zoh&r n nectaruluiestc diferitit i vtrriezti En Limlte foarte largl (4-T5? ,). Limita eoncentra-tiei de zahiir care face oa nectarul s fie acceptat gi cules de d t r e albinevariaa In rtfunc* de anotirnp de abvndenb awtuda f n naturhCelrn~lbine este culea nectarul cu o concentratie de 4 5 - 5 0 s zahtir, flind t icceptat f n d i cel cu concentratie de 30-403;h. In m h u r a in carenerrtarul In naturA se gi eqte din ce In ce ma1 putin, nlbinclle accept8 5io concentratie ma1 mid, d ~ ru sub 15Q/o.b) M b r e a a t e nectarul transformat de albine tn vedere ounser-vt2r.ii acestuia.~ r i n c i ~ a l aransformare fizica sc refed la reducerea procentulul

  r ap8 pint% a 17-18u :o & c atarc ridiearea cnncentratiei de znhgrpin i la R8-72q R. Eliminarea ~xcesu~ule apfi me rcalhea7A prim fm-prfiiftlerpa nectnrului rules pe o supra% &mare de faguri, prin venti-Intip intens& g i prSn mutawa repcLqt3 a nectorului in alte celule.

  Procentul de 1 7 - I R ~ ~ 0 ap8, care r i i m h e In miere, e s k de mareInlm farniliei Fn special iarnn, cSnd albinele nu se pot deplasa afar9pcnt ru n aduce a p i In stup. lntradevnr etit albinele cEt i puietul apl-rut in familiile puternice fSi pot s a t i ~ f a c epe tlmpuI i c r n i ~nevoia or@-nic5 d e ap8 atit d e necesarg hemolimfei din procentul de ap8 din mie-rea inmagazlnati.Procentul d e apZi din mlere este diferit n raport d~ zona geogra-fi in cnm ae efb farnilia dc albine. C.L. Famtr a @isit 5mi-&n * i d l e naadice ale S.UA. are totdeauna un procent cu 5'Jn maimarc In@ de mierea din thrile sudice.

  e e r n t l n e n se considerfi G? rnaturarea mierii coni t& in regurgi-tasea repetat8 a unei pichturi dt? nectar din gug8 Pn exterior ~i inghitireasuccesiv3 a acestain. Ca urmare a acestei actiuni nectarul s irnbogtitqteIn cnzlrne, in invertazh.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  12/59

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  13/59

  activihtan ghndaloF searbr ra b aderee produrn tntimt10~n-re pentnt manhrn, pentru nwtarului, producereaIhptigortllui, cerii g i n venlnului.Pentru e itbinge 1 k q de mlm dbhb a le@ metar~lQn milioane de flori, mpectlv ccm 2000,MKI de Rori de adc im , m6.960.000 flori sparcea lbinH pmtc eidk h amp de 1 minut cca4 de flori (h lrrlu,1971 .Conaumul de miete a l unei f d i t r lMna mite diferit n funaledc puterea ei g i activitaka pe care o d d ~ a rUkratura ~ovlet id ndid unditaml mnsm tn t b p de 24 de orede c he llkg aEbinll (em. l O O l M ellbine] ;n perioada activi l 4 2 g. mien;, dnd nu emsc w e t gi nu cM-desc fagurl ;ca. 90 g. mima c W neseF45 g miem c h d hanest: puietd d8de iagurl.fa curnul unui an nmemml und f a d U de dbhe ar fi de 96 120kg din care 70-90 k h w a n d activ.DupIr prof. 7~ntEerh periada dc imctlvitate o familie d e a l h ede 1,5-2 kg m m dctombrie ,799 b I mM e 0,900 kg.noiembrie ,721 kg. februarie 1,194 kg.ecemlbrie ,721 kg. martie ,957 kg.

  TOTAL 0 LWNI 5,272 kg mierePentru mnturarea eonsumului vom rrtlliza datele obtinute de L.PARTOT 1968) corobornte cu experim@e facute de A, W GAREEV.

  Dupa L PARTIOTI M d l n pe 12 aniSub 300 rn art. 310 660 WP 1805 4309500 500 rn alt. M 4BT mo 080 1804 4412500-1000 m nit. 590 WS 617 841 I387 3883Dupi A. W. Gh V4Fhper. 1 wlE I SO 72s 1 0 1151 830 4232

  Pentru sezonul activ mrnrmuttk Eunare utabilite prin experienteIelui GAREEV sint urmgtonmle :prilie 4765 g.m i 6705 g.unie 9185 g.ulie 12050 gtugrrst 5725 g.aeptembrie 4240 g.ctombrie 3320 g.

  Pe baza datelor de m sua at poak trage mncluzla ci o farnllie dealbhe consum5 pe timp de un an 50-51 kg. miere, din care En perioada

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  14/59

  de lernare htre 3,9 qi 4,4 kg irr In w o n u l activ ma. 46 kg. Un onemapropiat mte gtabilit si de dH -tori c WEIPPL 1928), ALFONSUS19331,JEBSEN 1952) ale c i im calcuEe indkfi valorl cuprinse Sntre 4 0 -60 kg miere;an.n ptra noastra cercearflt dtctuate de fnstitutul de Cermtare giProducfle pentru ApiculturlI au rtabUit familiile cu kg albInZL auconeurnat in perioada de i e ~ n a ~ eite T 6 kg miere iar farnUille cu 3kg albing cite I 1 l kg miere, 2weasFe lnnernnfnd c kg albina dinf mil i i le putmice a conaumat cu 3 8 kg miere mai putm fatti de 1kg nlblrre din famillile slabe IN.F a . Barac, 1966).Paralei cu consumul mi mare de hrani la famlllile s l a b are locgi un grad rnai mare de m l a oganimului albinelor respecthe,ceea e atrage dupA sine o dezwlttarc rnai slabA a acestora in primftvarhgi implicit o prodrrae mnl dusA dc miere.Din datele prezentets de diverpi autori kn prlvinp corrsumului dehranA a farniliilor de alblne pe perioada i em i i amsta nu este uni-farm fiind mm1 mfc In pmoinda n care puietul eate fn cantitag malreduse sau Uptxqte gI hcepe s3 meeac d a m ctr dentdtarea aceatu la d i d tn general cu lum l nurricIn tabelul nr 4 estc m i a t rxnrsumul media de hrana la ofamilie de albine de pkre mljlade h intervalul c-ctombrie-martie.

  Miwea de rnmi wte pprodwul depoeitat h fagurl n urma prelu-crilrii g i banaformirii de dtre dblne a manel culese de pe plantepredominant din zona formtiarkMana reprezhtil acea substanfl duloe ce se aiU n anumite perl-oade ule anului pe frunzele, rarnurile aau tulphlle plantelor.Mana poate fi aecretas direct de p h t e din cnuza presiunii midi-mlare a aeestora In perioada treewii de la starea de repaus l stare8actlvs, sau pate f i produsul unor inneck. Pcntru apicultus5 o importanv mare o mprezina mana de o q m animals, ai &ref prcduc2ltoride baz l sint hsectele din farniliile LaEhnbtae gi k d a e .u cfteva decenll hain& mler ra de manh sau mierea de phdureera putin apreciatK pe pfap mondial i, deoacece tze cornidera c m a m

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  15/59

  furnizat4 de inaectelk produdtomre tm produs de excrctie qi, curmarc, p d n t d o v lo re a l i m e n t i d redmil. Pe hem unor cercet2lrisistem~ticc ntreprinse tn ultim meme s-a stabilit cfi mana p ude auhnida~~i Lecan clae pstp cornplet lipsit5 de substanlele-de dt?s-cornpunwe rezul t te In u r n metabblismului bazal a1 insecki, datorita~ c t i v i t i i t i ~nor r n i c r ~ ~ r g ~ n t s r n ee tr,?ieac in bmollmfa acestora gi careciu rolul de a prelua ; ~ iramforma re~iduurile ormate in substante ugora ~ i m i l a ~ l ee cBtm insectele gazdti.

  Nr., DenunUrea in~ctelur PTml l'eomme dsmcraw ~ ~ n n a ) P d w H * a

  4 Lmhnlda pudtnPL mlldul5. Iachntdaoerde bredul

  Iachnlda man a bradulul kndul7. Lechnida mare a plnului p b u lI I Zma pndu+lhr j-rc m fine@ naL(ltllmll),f d m h ti cufkltl8.

  9.10.El.1 .W.1415.1s.1718.IS,2a.

  Iachnldu cojU da stejatLachnMa neqlrhMwkb sterpculuihchaida mu uMlda W u iilda ar(aruldAfide telulul

  Lachnich aalEIclMlda dopulusfida nee@Leeankh na l dmuhlLmchnlda w i a n u l u i dulcaAfida ehlnului

  VI - vflrw - v nYo VIV I - v uv - I l Iv b Y In - W l

  VI - IXv - mY - V I'am - vnv ~ n

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  16/59

  t'nn*efmaI -an'ua

  P3r

  mr ama$7 lo

  anSa -s'qpwnaw 3UqaIWUga o~pmma-aqqw .qmnm"at* 'u7am 'n&

  'B ~pwyuMm qq

  . tdJ 'SVaP'

  auQUnm amq9qpn"ap pmm7

  -apaam%,$L qt=W1auqqmwa 'amew-sn -mmma-nu'%ra%a ~oamnpnm -uwm

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  17/59

  minerale qi vitamine epecitice nutriud a l b h l o r , intensifid bmet;iade enzime, stimuleezh activitatea landelw hipofarlng ene, influentbidiuatul t i gi cregkm hw lm . n rompmitia apifortululdnw pr+m x vitamino-mineral 0 23j0 Japte praf dewsa t 1,50,:& f a h i mia 1,3 ,o,zahk pudrfi 97?/n, Premixul din apifort r t r r i ~ u r ? ivftaminelr indispmsabileIn nutrif a albinelm (axemfbl fmol, tiaminti, slboflawinti, piridoxina,mcotinh, biatin3, inozitol, vitamina B12), rnicroelemeotele esenf ale subformti de sCiruri P, Mn, Fe, Zn, Ca, K, Na, Se, CI amlnuacixii cr i t i c iIn rnetabollsmul dbinelor (rnetionina, Uzina , acizii gra i esentiali, fosfolipidele (lecltinR) gi substantele backiostatice 1 antioxidante, Api-fortul se p t e olcsi sub form&de simp gi sub f m i e past Siropulse preparti prin dlzolvarea apifortulul fn epti Incabit8 la tcmpraturade 4045 C in proportie de 1 1mu 1,s .Dizolvarea se face amestecindu ae mntinuu apa cu zah8ru3 res-pectiv.Admiafskarea siropului se lace de obicei pe Snserate, In toate ti-purile de hrfinitaare folodte h stupIae n~ ne pa t e tzrllra direct in celulele fagudor. Pentm IwAnini de b t i m u k e se dau 0 2--0 s H t r simppe xi,in functie de pukrea famiUei de albine, iar pentru; hr3nlri de cample-tare fn vederea iernnrfl 2-5 litri nirop pe xi.Pasta se prepad prin ammtecul a trel pwi apifort cu o partemlere, mierea se adwg5 treptat omogmidndu-se pfn la obtinerea uneicornsistenre de aluat tare. Preparatul ~e adminlxtwazfi sub forms deturte In grosirne d c 1-1,s cm., pentru a putea f i introduse in spaflu1dintre partea aupgrioara ramelor 1 podlgor.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  18/59

  qpn enn3Ww amT=wa

  .as raanq'udMyq 6u

  wpw $m@uWa1aS uaa&sq -wu.qq1e 'wya-m~a nMmmqu'uan udaUa3?a 'Iaa~ap' ~sIaaq -

  ?$ea aaI~qn~aqMPa ?a)MU s1jadgm~a~wu pmn

  :J~ya ~aqaa-ma'1u 'a

  -a pawa~uu[ma eaIn- I1-s3q

  m?"j ar?mnJqm-.anS.1Uq1i'vnru ~nupsmt~a m'nu

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  19/59

  @i os, deaaupra culbulul, cantltatea fiind In functie de necesarul dehren5 a1 farniliih de dbine . Pentru a sp stirnula preluarea zahgrulvia n d l de catre albine, 5e recornandti ca plllrcile sil lie stropite u ap,? sauvnse cu miere Fnainte de f i introduse in stup. a nevoic zahkul candiponte f i disolvat in apl qi administrnt ca sirop.d) Lipidtle din polan reprczint5 alte surse d e b m n energeticfolosit5 de albine. Fate stabilit c albinele prefer6 intre diferitele eor-tirnente de polen, palenu1 ulcim, De :ksemenca, adaosul de ulei vegetal[de porumb) m a r q l e gradul de consurn~b i l i t ~ t e n1 Enlocuitorilw depolen, Contlnutut polenului in l lplde reprezlntil la unele sorturi unprocent important. Astfel continutul in lipide af polenurilm citwvap lank entnmofilc a t e wrmiltorul pRpAdie 18,9%, trifol 14,4/o, salclrn

  12,lyo, prun ,7qrn, mar ~5 lba t i r :10,4 0, sulf inA 8,5%, lucernh fl,5Tm,cicoare 9 5n L. N. STANDIFER, 1966) ; mugtar 8,6R/D, rapit& 9 E0fTODD qi RRETERNIK, 1942) ; loareaboanelui 8.3 0, dovleac 4 . ~ 6 . 2 ~ ~ I . CIRNU, 1973).

  Polenurile plantelor anemofile contin de regul6 mai putine lipideplopul 3,4 , porurnbul 0,9-2,5/o (L. N. STANDIFER, 19B0), bradut1 ,8'11, pinul E,4/0, papura 1 To @, sorgul I, I. CIRNU).Prin vdoarea cnesgetia?, grasimile se situcazli i n ah t ea tuturorw l o r l a l t ~ substante nutritive. Astfel, zahKrul contine 3,90 calorii pegram, glucozn 3,76 calorii pe warn, amidonul 4.23 calorii pe gram, ias u-leivri le (p3sirnile) vegetale 9,33 calorii pe gram.

  Nr.Crt.

  Brad AlbA m alba Mfl1.j mnii u t ~ i eCais rnartle-(Prunua armeniaca L. aprilieCantan ngkbtk mai-(Ae~culua ippocastanurn L I ' P I ~ I CCaatan commtlbll lunic(Cantattea roi i t~aMil l . )C*nu pr (ntctnrul fals) lun ic-Allnnthur alllssima Mi l l ) idle

  Corcdug aprilie(l'runus ceroaiJara Ehr,)

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  20/59

  Fag(Il'ngua dlt atlco t.FrasinFrutnm excreltIor L.)o lidlW(Gleddlachla tducant tbs L.GutuiCydonfa autge Pers.]J u g a s h[Acer campestre L.M&rIMalus damestlca Bork H.MsstbacgnDetuGo a l h LMojdram1 F t ~ n u s rnw LMalidftYcea exctlaa Lam.otem md m( K o e h t e r t a panfculata Laxm,)PRItin da cSmpp h b ~ i d e a .)Palm de munGi[Acrr pacudoplantanus L.Paltln r q uA m rubrum LPArRrur ratjva Lam.)Plnp1Popuftrs ap.)Porurnbar(Prunus Sptnosa LP mP-ruarrr domestie8 L.Saldrn bponezSophota j mb L.alctrn albn , p. pttr nrWatim Pepin)Slc i e alb&S a l i t orb0 LSRlcla ~pfeasei(Salk captea L.T~ UI eu frunee mare{Tflia phtypbttm S. cop.)Telul puclosITfFla cwdala W.Telul amntirr( ~ i t i a m r o s n L.

  mai-luniernai

  13.14.l a .

  aprilie-rnnimai-i u d ewrillema1aprllle-rnai

  axaprllie-rnai

  24.25

  18.21.283

  30.at .ST

  33.

  4.

  aprllie-pnxlmmrtie-aprilie

  aprilie

  lulic-august

  galbcnc

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  21/59

  3s. Ulm martie-(UImun rampestria L.) aprtlie38. Vipln apri-llie-C~rosusvulgaris W i l l ma

  AlinVacrinium myrtfllus L.1m[Rlbes gro~utnrtdL,)AlunCosplus ar.ellana k .AnawnPinrpiwlla an isua L.Btrcnace{ otclncastcr tntegerdma Mcdlk.?Cnprilnl{Lonlccra t t rbw LCRllnViburnum optrfus L)C d t l n ~ lb5E f E ~ p p o p h n ~ h m r r ~ i d e sL.1C:i l ini~soyipTamoril- gallica L.CRtin dr gnrduriI,urit~m r c ~ I i r n ~ ~ ~ ~ ~ i u ~ nill.Cirrnir-HurmuzSymphnrirorptrs nlbrrs ntake)ClmlgirHurlrv . urn~ pcrr>l r~ n . tConc.5~Riks sp.CornCmnur mas L.CrujinRhemnus jronoufa L.DrBcilh[ Rerber f s t t u l gah L)l a snmi eJlrsminum ~ / lc ln f l le ,)t rm ciinesct ~ gua tm tn~ u t g a r eL.tl l iacSl/rdnga oulgarCs L.M PSRosa crtnina L.)

  mni-iunieaprtlle-ma1martlelulieR U R U P ~mai-i v l l emai-i u l ~ emal-luntcaprllle-lunicLunl@-Lull@LunIP-octornhri~i l lnip-s~ptrmhricmarl ie-u p r l l ieaprll le-moimartle-apc i l i emai-iuliemaiiunielulte-a u m s tl itnlp-tul ienprilie-maprilie

  verzul-rwloljcevenul-rqlal Ice~ a l b e n e -cenustialbe

  ro$ la t i cealbealbe

  WZ-verzulalbc-ddetero~latlcenlbe-1 OLRa bene-

  t 1 ACll~ a l b e n ~ -verzuigalbene

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  22/59

  (o i

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  23/59

  12.13.14.I S [email protected]

  11.t a .23.21.25.26.27.28.

  29.30.31

  32.

  33.

  34.

  W e t e l mtuo i~ i t a l b vrpvH8 L.1DumktTrumum cbmucd+ys L.GUbema1Ruripw urnphi LQhlocel{Golmlhrs atvaiis L.Halne mireail( l o l ~ n u m obdsehurnicum L.I a r h 8arpelui(Echfurn vuigaw L3I z m U t c iMmiha opuufka Lf ~ a o p u r l ldnslb L,JalqStochga oJfMlrollrLS a l q de M t PStachvs wltutd LlLimb h l u lAmhwa ofl lel id Limb dnieluMBmrnpo o f f f d ~ U IL

  Lupln pwsnLupfntcs m n b LkMncI P amu t r A)MsahsranOrrganum majotam LMHciuca c i o b n u l u i Rosto~oli Fchirrops sphaermephalus L 1Mfitkiunea moldnveneaacS~Dsacmephalummololavica LM&z&lcheVieia 1dtf6u L 1

  Pspnnle(Tnraramm aJIicinala Web)

  m t-wptombrie1ullaaeptembritmaf-l u l l eiebmrie-mar ietunie-mtombrlejunk-auRustiunieoctombrieiulle-amwstmal-I d l eIulla-wptmbrtcmal-septumbrlciunk-kuUemal-lu l i emniiulieiunie-augustI~llir-a m s tlulle-a u ~ u s tmnl-lu t l icmal-wpkrnhriciun icnugusta pr i l koetombrie

  a h , \-Inletstriate

  alhe

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  24/59

  l@~ 0wm-WHuW $t

  a- q 0Onmam OWB

  {nmw QWmWo7u OO5 ao Opg

  ~s 0EW

  antomB

  a 'OOC

  a'

  a+ -=F VWa

  OOWWa1W 0PPa%O

  AwQr1B lmm~b

  pm@Ou ~m0Wa~M-aw

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  25/59

  C a s b v e t eCucumis sat lcua L.Chppunl1Fragarh np.Cpapa wmlncerlIA l h i u n cspu L.)Clcoerea(Cirhorfum tntybur L.Conopldb crnlnceri(Uraadca c~leraceeav.)bohyCrs L.)CorhndruICo+randrum salfvum L.Dovleac albICilclrrbfCa m a r f m tDwvleac furajer BostanI twurMta pew L]DovleceEICucurbtla p w tFenlcul Molurh(Foenlmlum cuIpore MII1.1Flwraa-~~lre lulZHrlfanthiu ~ n n u u a .PactILaPh c e l i s tanacetifolia Bmth)GhltdelLotw crrmtcuhzus L

  Hrl cB(Polygmum sp.Izma ban& Menta( ,Ventha pipcdta LI m teallMentho crirpa L.I n(Lfnum ussltatissirnum L.h v & n i ca(Lavandula splca LLvcernll(Mtrdlcogo ratitw LLupin perm{Luplnu~WrPnnis LMugtar1Slnupfs l h C.P6~ t3rnacfPas lnaca s t Iva L.)13Atrunj*lf I etros~lfnurn horleme Holfrn.

  galhene

  8.

  9.10.I t .

  13.14,13.18.17.18.19.TO

  21.22,23.23,25.

  iunle-septernbrle

  lyrrle-august

  lulle-lrpptembtlealbastrevlolacee

  tunic-august

  lullescptembrlealbastre-rloletcvlole tc-r n tgnlbene

  mniiunie

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  26/59

  (wL ROC

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  27/59

  Aneel o buni park din polm ste dlsloeat de pe an- qi e d d laperiP de pe picioare g i de pe cap. Peril ramifbag mi albinei retin pulbe-rea de polen w a t i l .n timp ce albina urd d Tun@ unor Inflorescenp, ea hcepeIIA-i curete polenu1 de pe cap, mp gi picioarele anterioare, transfe-rfndu-1 pe picioarele pesterioare. Aceast4 ogeratie p a t e i Endeplinitilehd d b F an v a t loam, dar cel m i a d m a ee z b l Ela punct fix, dutind noi grfiuncioare de polen. Agadar, polenu1 urnedeste preluat de pe pie ele bucale de cat re prima pereche de picio~re.Polenu1 uscat care se gbegte pe p r i i de pe cap eate pleptAnat cu primap r e c h e de pichome q i allturat polmulul umed.

  Cea de a doua pereche de pfcfoare colccteaz3 polenul liber aflat peh w i In Wiunea vlentraa g i grimqte p l e n u l m k t a t deprima pereche. Lulnd pulenul de pe prima pereche, piciorul celei e adoua pecechi de pe aeeeqi parte &e Intins fnainte gi fie apucat drrprima -he Endoitg, fie k t e wlceasta care se soil In ml momenti n t i t in jos mu 3p e spate. &tfel, un polen l rk lipiaica ate adunatpe fata internil a marelui t rs a1pmxhii a doua.Eenul este apoi transferat n cagulete, pe dm8 cBi diferite.mid cantitate p a t e ajunge l cogulete direct, prin iaptul c perecheaa doua este uYllizati pentru a lndesa 1 consoUda plenul din cogulete.Cea r n ~ i nnrp park estc l d ransferate mi lntli pe periilc de polenaflate pe ia@ Intern a perechii a tretn (qi anume, pe prima art iculafiea tarsulul). PicfaareEe perechii a doua sntpnnse a l k m a t i v inbe tamaleperechii a treia g i trase ina in te pi En sw astfel este pieptanat polenulde pe perechea a doua. Polenul retinut pe pertile tarsclor perechii aW I o este transferat apoi ta coguleple de pe fafa exterioara a tibieipercchif a trda.Cu ajutorul celor doug picioare pateriaare rnentinute Dng1 abdo-men, peria de polen de pc ua picior este freeatil de pieptenelc depl orul opls piaiwek fAdnd atdel m lel de miqcare de porn-.relul acesta prllenul adunfit pe un t am t e prlns In pieptenclc exteriorde pe p i c i ~ r u lopus, cele douA peril lucrind alternativ. Tarnu1 este apk-cat ugor spre spate, suprafa@ sa auriculad ajunghd astfel In contacteu fata exterioarA a piepknului. n aceasth actiune maga e polen s t eI m p i d de-a I u n ~ t l I extrernitiltii inferioare a tibiei care este usorpwrninentil g i tn sfirgit in exterior, la suprafa@ coguletului de polcn,la partea sa inlerioar8.Orice cantitate nou6 de pdw este frnpinsA peste cantitatpa pre-d e n t & astfel cil rnasele de polen de pe tibii urc5 cimultan I treptatde-a lungul accstora. In sfrrgit, fiecam picior este lndrcat cu m a dde p l e n retinuti7 de perii lungi gi curbti: aflflti pe marginea tibiei.Atunci ctnd ~hernotoculestc foarte mare acqti peri slnt Trnplrq1 rrpreafarl g i Tngropati fn polen, pennlffnd astlel maaei di Re cxtindti mul tPn exterior.Albina redizeazi h a t e aceste rnigdri cu mare viterA, privitorulobivnujt neputlnd d obwrve nimle In afar de crgterea pmgresiv;i avolumului incfirc8tutllor'.

  fn activitatea de m l t e r e a polenului n h t mobikate 36-50? 0 dindhde culeg8mm; dintre e W e a jumgtate beduc numai polen, iar

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  28/59

  ceaZaltg jumAtate ~i neetar qi polen. Acemu ectivlt te Encepe din a14 8 B a zi din viap albinelor gt are o durata de aproxlmativ douAsaptllmhi.Gretuatea m d i e a indrcgturli de polen mte de IS mg. dar cuvariefii mark de la 8 20 mg. In func+ie de specia de la a r e provine

  polenul. T h p u l necesaf pentru a ad fncbctituri4 e polen este de12 16 minuteAlbinele culegAtoare depoziteazZL polenul fn elulele fagurflot subform8 de grlluncioare indesate, Depozitarea s face In f guri~mArginqigi pe pScrtile laterale ale fagurilor cu puiet.iUbinele pwlucreaz8 surplusul de polen, ndgugindu l substanteI de transformare qi conaervare, nstfet hci t polenul crud a t e preschirnbatn pAstur8.Sub aceast5 formi de piWuri5 rezbt multe luni qi astfel alblnele11 pot cornurn i 9n tirnpul toammi t H u a I m i I .

  i In acest scop albinelc nu umplu celuleIe cu pKstur plna susci lasll un go1 In care intraduc e cantitate de miere, acoperita apai cuun cnpaeel de ceara fn felul -ts pbtura s t e izo tli de urnkllt tece s creead in stup h impul iernii gi nu se altereazil.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  29/59

  Tramformarca plenulut n p8sturA ca indepllnitfi In stup deo a d e de alblne tinere nuumfte prelucAtoare. Ele Si fncorpweazA dias-taze produse de lacto-bacterii con{inu te In gug8. Clnd culeghtoarelenduna gr5unciorii de polen, le incowread I o m i d cantitate din acestelacto-bacterii, care af nt apol s p r i t e de albinele prelucriltaare din stup.

  Mg B Acumularea progrwlv a pdenuluI In oopule c Idup8 Dorothy 130dgesRoEul principal al baeteriilor lactice a t e producerea acidulul lactic careimpicdicli d~zvo l t a r c abactesii ler nocivt in masa polenului. Tot in ncestsrop albinele gr~lucratoaresemtii din glandele faringiene un prlncipiua n l ~inkic care fr'ineazn dezvolhrca bacteriilor vfitAm8loartr, lBsind ca lelibera d e dezvoltarebachdlail.Lackice

  Pentru conservnrea polenului elbinele care se ocupii cu prelu-crarca lui i l preseazh bine cu capul fn celule, pntru a elimina dintregrfitlnciari aerul, indeplinind Pn felul cest o lucrare de fnsi loznre aacestei pret.iome hrane, pe care o vor folosl In tirnpul cincl in natut-3 nus-ar mai g s i polen pronsp8t. Pastura mtfel p r e l u c c a a ~ s t mai bogat5n subst nte valoroase g i m l ugor digestibilii. Valoarea sa a l imen~ar l ie t e dc trei orim rn d ~ i te a po l cnu u i proaspat.Albinele care prelucreaa polenut adus in stup Includ fn masa luio enzim5 care Pipsegte n polenul drn cqu l e t e .

  Din punct de vedere nl pH-ului polenul pron~pfitarc rcactie alcalhA, pastura a m sacpie acidi.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  30/59

  %mqU?o a~aJ['~u1u naoun

  1AaE quna;~Za%a '1

  Crqr 'pou ''aZan:dua~n :yn :a1: 7sYa

  rn1uap rtevE

  tc

  td6QZcC Ha L

  .~d~ 1S~'~~'1ra t3a

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  31/59

  hmllwtrl ta mmlmndd Imlsmlnl ~ m b1 fhrem-aeueltllu/lbO protein&brat dupll Ctrnn)h l e n de porurnb Folun tle f l ~ r t f i ~ r t l u lspecltkam Probm f Pmba lr Pmba 1 Pmbm T

  ClakinBCistinBLlziaHMlstldlniiArg in ln iAcid aspartic+Serln&GUeoealAeld glutsmfc+ltconin&PrdlnilAbnlniiTEmrinaMetion1n&Val tn lFenLlabnlnAtmudn5-t Izoleucin

  vitamine etc. necesaril atft albhebr d r ma alea puietului, d r u l a tiajuts la formarea organiamului. Pentm dbine consumul de polen contri-buie la milrirea yjlabiliutii lor le asigurll o dezvollare mai bung gi rezis-tentti la boll. In primele 5 zjEe du@ eclozionare albina conaumB cantiat1mari de polen, avind loc o crqtece a procenhlui de awt din corpulalbinelor.Creqterea puietului este iniluenptti direct de afluxul de pslen. Pebaza consumului de polen se demolts, ghndele farlngiene ei alblnele pothrAneascll l m e l e . Dac nu dispun de polen, albinele folesegc rezervaproprie din organismul lor, depozltati scolo sub fomA d e proteine destructura,

  Polenul este necesm dbinelor i pentru produoma mrii, pentrudezvoltarea wlorlalte glande, pentru gmducerea venlnului.In consecinv, dngtatea, vigoarea 81 * a albinelor vor f i ctla t i t m d mad, mi t w r m m m o cantitabe mare de palen ll irnpul oportun. ,,Albinele c m t e ln tlmpul unui a les abundent depalen afnt marl 1 s2ln&toaseUOrasi Pall .Consumul de polen este cfetermlnat, e gi consurnui de miere,de puterea famillei de albine qi activitaka pe care a m t e a de~eslllgaaril.I n 24 de ore kg. albinti consum8 eca 3 grame @en atunci etnd nucrrgte puiet 1 nici nu cudegte fnfiurj m. 42 g r m e clnd crgte puieti cca. 38 pame c h d cregte puict ai clildefte faguri, Pentru cregtereaunei l awe se consum3 145 mg polen cepa ce face c pentru obfinerea

  unui k i lma rn albinii (ma. 10 060 alblne) 8S fie necesar 1,s kg. polenMAlaiu, 1971).

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  32/59

  bunbunkt b

  galbcnUmwhk

  bpu

  aprf i pma1

  H u emal

  lunle bun t cafrngalbcnafnchis

  iunia

  v d -galbenigal endbung

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  33/59

  Zburhtoaree 1ult~- f . buna bun8 v e r d ~ g a l k n haugust i n c h l s dewhisMu Earul rnai- bun bunl m l h 8 ~ a l b c n halb odo;nbrlc Itrnon I h o nTrlfolul alb mni- bun I bun cdenle uaZbcn5.octambrie Inchlr l ~ m o n

  Su fm l u l i e 'bun 2 bung galben8 galbenhaepbmbrie l lmon

  In afara celor prezentate, productil 'bum de plea s pot obtineT de la alte plante (arbori, arbugti, plank erbacee din flora sponhntisau plante cultivate) atunci clnd aestea se g sesc din abundenta nzona de zbor a stupinei

  In unji ani nu st pot ~tedizarczcrvc de polen sub difcritclc luifotmta. n l u posibilltate care sth la indemina npicultorilor sint Snlo-uitorii de polen.

  Din1933,timpde4de.crnii,Haydakaelectwtslu i~m~nun~jtensupra inlocuitorilor e polen. Ordinea Snlocuitorilor de polcn daM d el laydak cste urmiitoarea : drojdie, lapte, lapte praf, sola, 16inB dinsarninw de burnbac, fginh de came, gtllbenug.

  Polm n armentsc uscatDrojde de $areDroJdte fura)trArot soh

  Zapk p r d IntegralLmpte pml ensatPMnB de cameFAinfi rle singe

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  34/59

  'aua tpawosnea Ut1ee

  jmuE-97Emu p[1T 'p'' toaas-asaw

  'ya .ea-Ua

  -aa aaJ*y a

  qwa .&~-aa -a-aua1-tnaU qqoaywalqF -o~md'iuwrF .u"qI .-nony~y'aI r%v~~'

  .wun s

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  35/59

  C P I T O L U L IV

  HR N PENTRU IERN RE

  In cursul anului, albinele au nevoi Werite de b a n 5 ati t din punctde vedere cantitativ, cit i calitativ. Astfel, cind familia este in stareactiv5 i in stup se c r e ~ t emult puiet, consumul de miere i p5stur5atinge valori importante, 200-400 g. pe zi, aceasta desigur in functiede puterea familiei. In timpul perioadei inactive, cind familia nu crevtepuiet, poate supravietui numai pe bazg de miere. Albinele ocup5 celulelibere i. sint in contact cu zonele de miere. Ghemul de iernare seridic5 treptat spre partea superioar5 a ramelor, pe m5sura consumului.In centrul ghemului se ggsesc celule cu miere nec5pgcit5, in rest ier-narea e favorabil5 dac5 familia dispune de provizii cu miere c5picit5.Mierea nec5piicitZi este higroscopic5, se poate scurge din celule,poate s5 se acreasc5 provocind suprainc5rcarea intestinului gros imoartea albinelor.

  CALITATEA HRANEIPentru iernare mierea trebuie s5 fie de flori, nu de man& Con-tinutul ridicat de s5ruri i dextrine din mierea de man5 determin5supraincgrcarea intestinului gros la albine i imboln5virea lor de diaree.Mierea de man5 este ~ c u n o s c u t 5n s tup dup5 c u l o m mai hchis5,dup5 viscozitatea ddicat5, dup5 gustul m pu t h ddoe i dup5 faptulc5, general, nu este c5pZicitA. e reoomand5 extiragerea ei din fagurigi inlomima ou provizii c c r ~ u n z 5 ~ .Cercet5torul sovietic Melincenko a f5cut un studiu comparativintre o hr5nire a albinelor cu miere de man5 i alta cu sirop de zah5r.Rezultatul a f a t m 5 t o r u l cele k5n ite cu miere de man5 au i+t inprdmiivar3 cu diaree Pn pr opoa pede 88,93/0, fa w de cele c k m a l i s-a datsimp de zahar c m au avut k e e doar ink-un p c e n t de g3I0.De aceea se impune ca in toamn5 s5 se fac3 analiza mierii 15satiica kan5 de iwng. Aceast5 operatie o poate face cnrioe stupan. folosinduna din cele dou5 metode cu ap5 de var sau cu alcool.a) metod cu up de var Apa de var s prepar5 in feld uamiitorse ia o oarecare cantitate de var stins ce se amestec5 bine cu o can-titate egal5 de ap5 distilat5 ; se las5 s5 se limpezeasc5, varul depu-nindu-se pe fundul vasului, iar lichidul albicios se filtrez5 printr-un

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  36/59

  tllon Intr-a atichl etjchetatii. Pentru analizg se pune cu vtrful uneilingurite, Ink-o e p r u k t 8 , rniere h a t d in d i feri ti faguri se adnug5irr eprubeth o cantitate egal5 de ap distilatii. UupA mierea s-adizolvat pc deplin In urmn agltarii con \ inu tu lu i , S adaug8 doug pfirtiapg de var, Pnc lzind-a pina la fierbere pe o lamp3 cu ~tlmol. Dataproba contine micre de man Sn lichid apar fulgi (floconne) de culoarebrunR i in amst caz ca trebuie inlecuit5,b) metodo c u alcool fntr-o eplwb~t5 e pun In pHrti egale rnicrs ~iapA dist i lat i ; dupS o wonrg incalzire sc ~dauflA7-8 parti alcml 96'.IJacA arncstwul nu se tulburb micrea cste bung ca hrana de iarni.Tn caz negativ lichidvl devine albicios i deci mierea d e man6 trebuie~ 1 l m i n a M .lernarea este favorabil8 pe provjzli de micrc care nu cris-ialjzcaz8. In accst scop se recornand8 folnsirea pravizijlor de la a l e s u ldc snlcim, unde raportul glucoaA ructoA este in favoarea fructozei.Mierea de floarea-snarclui i in specid cea de ra p i t 4 crIstalizeaz5 r ap id ~iirrnaren nu BTC lac In condiitii bune.

  Pen* a spari producfirr de re extras& m apicultori ? n blries rezervele de iernare cu airop dc zahhr m a ce nu e bine-Aceasta se admite in unii ani In care conditiile climatic qi de culesau determinat o insul ic icntg asigurare a familiel d e albine cu hranfinatural fiind obligau 6 comp1etKt-n rezervcle de k a n a cu sirop dezahsr.Cuvintele apicultorului ~merieanA. Root sint convingatnare.,,DacB rnierea af ath la sfirljitvl reril in stup ~ s t ee bung calilatc gi binecilpicith de albine cste o adevilrat nebunie ca apicultnrul sil a extrag5p n t r t l vjnzare i s5 curnpere zahAr din care s fiarbl simp cu care SAh ~ A n c a s c 8 albinele. 01.1cine g i n d c ~ t c c?~ n feIul acesta poate nbtinevrcun avnntaj se fnyal8, chiar d cfi ar vinde rnierca cu un pret fonrterldicat q i or cumpara zahfirtll cu un pret foar te sc5zut .

  Pregiitirea rezervelor de hran f i trebuie incepul'i, pe cit posibil, laculesurile principale din lunile mai unie. Aceasla este mult u~uratRatunci cincl in stupin3 se folostsc stupi de tip multletajat mu arfiantal~,carp au rnmc de o singur6 dimensiune. Astfel in timpul culesului mareimediat P existi inguri plini cu miere, acestin se rldic5 din stup rns-surX ce sint dpgciti. c vor alege, in prirnul rind. fngurii plini curniere 3-3 35 kg in rame ~tandard 435/300 mm) U 1,8-2,s kg Tfnrame multietajat (435/235 mm . Dacg conditiile de a l e s n u au lostprit.lnice, se put lua gi Eaguri u ma put~nIimierr, cu conditia sib aibAcel putin 1,5 kg. liecare.e aleg numai fagurii biae cliidi~i,dc culoare brun-deschifin, incarc, h a i n t e dc a f i urnpluti cu rnlere nu s t crescute cfteva generatiid e puiet. F a a ~ r i i n carp s-a c t s c u t puictul mentin rnai bine c5idura intimpul iernii i deci, s int rnai buni pcntru c r q t e r e a d puicl . In locurfagurilor sco31 din stup sc intraduc ramp ru faguri goi sllIditi sau l e g u r inrti liciali.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  37/59

  tupii cu magazine (Dadant-Blatt), n raport cu puterea fami-liel g inu urrnfftoarete rn3suria farnillile de albine cu un singur m a g a h , se scot din acestafaguril rnfirginagi, iar in I m l lor se introduc do1 faguri mgrginsgi decu ib ridicati din corpul de cuib (Fig. 7). fn spatiile goale alblnele vor

  Flg 7 P0zEti.z facurltor In stunul d e tipvertIca1 czs lut m n ~ i l z l n , in vctIetea pre-et i r i i rezervelor de mlcre n lagurl dccuib 2 Eagurt de r u l b s u a p e n h t i laterolIn magazh)cUdi faguri natural i care pot f i recoltsti periodic pentru producemade ceara. Pe mkur2 cc fagurii sint umpluli cu miere gi eApAcili acc~tiase ridic6 Pn vcderea phstrhrii, iar En locul lor m i n t r d u c Iuufluri got dela rexerv saw din cuibIn cam1 EamiliiIor puwrnjcc care wupA douA rnagazme, se pro-cedead wtfet din mijlocui a duuA m a ~ a z i n e uprapuse se scot rarnelede rnagazin iar in npatiut format se introdrrc 3-5 l a ~ u r i cFe cuib,ce se smt din mrpul d e jos sau din Eagurii e la rezervri. Ocuplnd inmagazine pzitia renrtrala fa~uri i n t umplluti cu miere Fig. 8 .

  O deowbitK atent ie sc va acorda preaiitirii rezervelor dt: p8stur8,deonrece prin asigurarlrea unor rezervt l~iftes p a t e prrhintImpinaa+a-nurnita f u m e de proteine a albintlor, at i t din sezonul de iernare,cIt i din a l t c perioadc alr anului. ?Istfel cu ocazia reviziiloi- nbianuitcale farniliilor de nlbinr se ident i f ie4 ~ie rZdic8, pentsu pBstrare, faguriiumplufl pe ttrci sferturi cu p8stur8. PC timpul culesuluh mare, acesteramc sc intrduc in cornpnrtirnentele dc strinsusa pcntru n f i cornplc-tatr cu mi e r ~ i ci'ip8cite. Cn gi fn cazul rezcrvelor de miere, sealeg fa-gurii d e cuib care a u crcscut citcva grnerntii de pu~ef . rr aceastA starerezesvclc de p b t u r 3 s conservii fn cele rnai bune conditii .Estc recom nd bil ca, in timpul cutesurilor abundente de palencest s se recoltcze i rm ajutorut colcctoorelor. Ul t ~ r i o rncesta poatef i fnlosit pentru satisfacerea ncvoilor de p r o t d n e in pesioadclc cfndlips~gte,sub form de turte proteice.Faguril cu hrmA de retervg se piistreaz5 in incliperc, In t e m p -raturil constnntil. e v w evita camcrele umede. Ei se p8slreazK a s t f ~ l :

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  38/59

  an magazine mu in cotpurl de stupi auprapuse ; tn lgzi u dulapurl citmal bine Inchise, peatru a-i feri de atacul diferitilor d2unAtari (gilael-nit qoarecl furnici . a aqemrea fagurilor pentru phtrare s va evitalovirea lor, asigurindu ne gi un spatiu minim, pentru evitarea aUngeriiSntre ei Loviturlle provoac dmhiderea celulelor ~i scurgerea rnierii

  Pig PTe tlrea rewrvelor de miin fhgurl dc mlb la 1 deal cudouA magazim 4 ianuri d r cuib s u m -dati in rnl jhul wlor QouA magar.lne)

  pe fagusi, uaeori alterarea ~cesteia Pn portiunile lovite. in c hd fncfnd se tratea73 mntra ggselnifei ~i se iau toate Msurile pentru apreveni patrunderea altor dsunltori .

  Prin aranjaren rezcrvclor dc hranh se u r m k g t e dimensionareacuibului in raport cu ptrtcrea familiei si repartizarea proviziilor de hranain i q a fel Sncit albineic din ghem s3 aibG suficienl5 hranK pinti inprimgvarh. Timpul cind se executa luwarea depinde de condilille de cules, de stnrea vrernii q i de situntia puietului In cujb. Cu citculesul tine mai mult tirnp, cu atit lucrarea sc executA rnai tsrziu cucit timpul se ra c e ~ t e nai curind, cu a f i t aceastK lucrnre s executil maidcurerne. In cuib s l s at va faguri astfel inclt spatide dintrc ei sAcuprindti compkct ghernul e lernarc, far spafii suplirnentnre.

  La orinduirea Eagudlor miere se va t ine mnt de principiilebiologice ale dezvoltdrii p e verticalll a familillor de albine care cer,

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  39/59

  *yaT Tuutaa'1FU

  -aam .mqalqmp

  .a ~'~a-qs

  'Z&m gTB~upmmUmB a'w

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  40/59

  m t p r d e u s apIid ~i in cazul iernarii a d o a farnilil instupii orizontali lamilia d~ b a d gl njutatcnare] F i g 11.c mpErtsa~eecentraid. Fagurii d in centrut cuibului cnnfin cea maimare cantiltate de miere descrescind in greutate catre marginile aces

  Fig. I t Amplaram rezervelor de htana Ia stupul orkontlllcind lerneaza doua Sarnllli In acclaql stup.1. ghcmul as alblne In famllla de b a a La Incuwtul wrmnd :t ghcrnul dc alblne tn famirln ajr;Utwrs3 uhernuE nmbclos farnUIl dc albtna tlmpll l La 6Uqitul LcraL

  tora, astfel hcit iagurii mkginaqi nu mntha mai putin dc 0,s kgmiere Fig. 12 .La avezarpa fagurilor Pn cuEb se va avea In vedere ca hn ceatrulcuibului sSI f ie introdus numal fagurii cu celulc dp a l b i n ~ n c re aucrescut cCteva ceneratii d e guiet dcfi potrivil pentru cre~lereapuic-tului in p e r i o ~ d ade la si irgitul iernii.a stupii mutiletnjati Fig. 13), c h d I~rnarea e face pe douli,cwpuri in corpul superior trcbuie sa existe circa 18 20 kg. miete iarin corpul inferior faqurii centrnli SA nu contin3 rnlere aceasta s5 segasease doar pe fagu1-b latmafi Sn tot l 7-8 kg. Dad g8segk mierepe Iagurii centrali dm cn rpu l inferior aceasta determlnh qczarea ghe-mulul de iernare sub ecegti faguri. fn urma consumului, din cnuza sla-

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  41/59

  t -%m'GFwws upa

  7fW an

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  42/59

  'w -op1nSatse uRU.-unan~ wqFu~E uannmp:a -suv.2qaoSapT'gwapp~a~ lPa-yn -Eri*Wp%F-8 -Zaotw' aea

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  43/59

  Dup: A. 1. Meldciuc 1984),durata viclii albineh- cstc i n f l u r n -f u jn mgd d i r ~c cantitarea de mhiii p:+clucsat5.i k t i d , fat3 dcaIblncle c;trt: nu au prrlurt.ut zahhr In t l ~ a m n 5 a cfiror dural;i dcv ia@ estc considerat3 100' ,, durata vieti i albinelor carc au prelucrat3,3 kg, slrop/kg, albin6 a fost d e &4%, i:ur n celar carc a u prelucrat 7 skg sirogkg. albinl u Eost dc n u m a i 75O, -Da aemenea, npirultorul trebuic s3 tins seama dc faptul sA ad-ministrarea UnQr cant i t f i t i mari d c sirup, care trcbuic depozitale i nscurt timp, duce 13 d e p a i s e a capaclthtii privind ncrivilalea glandularlia albinelor qi ca ntare adaosul d e enzime va fi necorespunzHtor. I n a c e a s t i?iitua\ie rezcsvrlc respecljve vor i dewzitate f5r3 ca prwlclesul de i n ~ e r -t i re sB fi ~ ~ a l i x a ta nivelul corespunz br, rapt m va dtrcc Ia cristali-mrea h r a n e i in cclule, cw o dublti influenfi negativb., PP d~ 11 parte.albinde \ or arunca aistalele din celde, wen cc reprezintii mnsumueainutil;i a zaharului ; pe de alta parte, prin hrgnirea cu l ichidul inlcrcrk-talin a l b i n 1 . 1 ~ c irnholnilvesc de diarw, pu tindu-se Inscfiistra as [elchiar picrdcrea famili i lnr. Este indicat ca adrninlstrarca hranei pcntruc o r n p l e t ; ~ ~ ~ ~ezervelclr sj se fpcg i nk - un rimp m 'mdelungat $i in can-trt5t1 ponderate, asigusindu-se astfel n fr~:~rleu n g prr?ucr:nrc.? a complearea hranc i trebuie nvu in v e d ~ r r o h r i ~ n n dministrnt Ss5 nu fic impragtintfa de albine pe t in nurn?ir marc dr f a p l i , ci crlnccn-tratn pc ciliva, dcci pe lagurii pe c a r t famil ia 1.n i ~ m n . e accca seimpunc :

  Enaintt* d c :idrninistrarra hrnnei , cuibul s;i fie redus ;cducrl-cn ce face in Iunr- t i t dt- puki-r;~amil ie i ;utprva sc npreciazii in tunctie de inter.vaIr lt. bine ocupnte dcanlbinil. m l t ~ d ? ~e agrecim care paate fi FiplicatB cind timpul P c d d estcevalum-ea cantitgtii de albinil de pe f k c agure $i fn f inal apreckreacantiatii tot nle de albin8.U n f n g u re de stup orizontd 435/300 mrn in peritradil de t ~ ~ ; m n ;rind cuibul este restrins. eontine 270 g nlbinfi pe a r n b ~ l c ete, iar rsm:td e ME 435/230 mrn contine 2 g nlbin9 pe arnbelr fefe. fn perioarl;):.cti~A n dagure de stup orizontal 435i300 mm continc 200 g albi ~;l J I '

  arnbclr fek, iar ratna dc ME 435/230 m m continc 150 g alSinA.aprociese mai exact4 sc ohtine cu ramn retea sau Netz (irnp:ir-tit ?in dm?. Un dm conline 30 i nlhina pe arnbele fete s a u 15 R pc o f a@ .J3)talul de dm" gRs~ti Snmulfit cu 15 g d2 totnlul le albim din f i ~ m i l ~Pentru a sfa nprccia pc citr ramc va iernn farnilia SP ?mp:11-1~nti i-l u l dc albine In 277 fi sau 200 g in funct ic dc t i pu l d e stup.

  Cind h m n n se adrtlinistrcaza tirnpuriu. irnedint dup5 tcrminn~.cbnc ~ ~ l r c u l u ie vurH 1 ;tlbint le dispun d c tlmp suficit*rt pclnrru tr;~nsprlt.tnrc:~ dtbpuzitarea ri prclucrarea proviaiilor concenttati ~sirnpujui pnnll:Ti dp I lo 1Parnind de In rcgula c 5 in fiecare fagurc d c i c rna re tt.eb~zirb

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  44/59

  aaman '1-~uad nuoaam rW~'aq'd

  'W aXatie-ISa~u2? -'1apu'a~u -sruu-';a-unw 'yuda="Ea%~nm*w~an5bq aR~p.Oa =n3aowu .ampBOla.7~ne *uumrun .on(amaw~ -8r~R31auq

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  45/59

  Hrgnlrea de stimulare are rolul de a suplini culesul cfnd acestsl i p q t e migudnd o activitate continuii familiei de dbine. Impo tanteste ca, prln modul de ndrninistrare di ac creeze albjnelor genzatla deprezenp permanent a sursei de cules.Hrllnirlle d e stimulare ae pot clasificn ina) hrhnire energetic8b hrgnire proteic5c) hrbnire energo-proteictia) Hrbinlrea energetic6 de stimulare pe b a d de glucide s faceain @cbai fagutilm cu mi-. CantiZataa de m k e desrhpitcitg este n rapart cu puterea tarnillei, la cele puternxce 3-4 dm3la cele m d i o c r e 1-2 dm= a desckpilcire se folmesc faguri dde la reservh care au cantitali mici de miere. Cind timpul w e rpce Cagurii sintroduc Is marginen cuibului ; cind estc mai culd s tntroduc dup3

  diafragma pentru a cvita mhrirea cuibului. Atrase de rniros, albincleincep aB transporte mierea In cuib. Aceasta act ivitate deterrning o creq-te te a temperaturii, dec1atqeaz-h o pukrnicfi stimulare n farniliet, cuefect dirwt asupra mqlerii puietului. ApliratA In condilii lipsite derules metoda impune rnulta atentbe, p n t r u prevenirea furtisagului.Ca wirnlL WiSurll opaapla a? ~ m u t Hm r a , d q I nw t a r e a act'ivitiitiide zhor ;timularea u simp de zahar oncentratin siropului trebuiesa fie e 1 ;la 1. A d m i n b d ~ m ub I m i i de mimp se va face fn doremici de 300-500 g la interval de 2-3 zile. Adirninjstrarea siropului in

  doze 1 h ntervale m mad doar qocurj. Albinele ddicH dropulcu dmebihi plAcere, i ~ iormeazii un r~fFex onditionat pcntru orc c lacare nu fost obhnuite s fie hriinite ;

  rnetoda eficace, cu rezultate bune aaupra inten~ificfiriic rq -terii puietului este adrninistssrea siropului In facuri. h s i ~ rajiuril sepot iastala dupA dialragrnk dar efectul cel mai puternic st realizea~Aa Introducema fqurilm In rnijdocul mibulul.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  46/59

  .dW IWBqdPIzpmms3 apmwmamame hmaam nQmuaFc ynAm

  gwq~8 nawpm'qwu *am(La ~a9q

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  47/59

  Hrana stimulentii cu proteine nu este pe r i cu l oad d a d afbinele a uefectunt zborul de curAfim inainte dc administrarc.A s t f ~ 1 . cnnsumul de hrana proteicii Ir l conditii In care I n t ~ s t i n u lgrns ol albinelor eate incarcat ar putea aveR urmAri nefavorabilr ptindeclan xrea diar.cci, flmd pc. care nosernom i alte boli se pot instahu.yor. Proct5ntul de protein^ d ~ n ran5 , In 7ncrputul sfimnuiliti s s IT-rlvnanr:;l s f i c l n ~ ie du s 5-10 , I apui sri cre;tscrl la 15 ;,. ItrAnircadt* s t i n ~ u l n ~ . cr aplica nt i t t imp cit Earniliilr nu dispun de culrs. InmtLnlentulcind in cuib nre lac aihic aport de ncctar q i palen hr8nimrcade stirnularc nu rnai a r e rost.~rnportanp cosebltzi a are pmporQa Sn c:tre po l ~nu l onrur5 laformarea pastei proteice in rawr t cu hbcuihrii.Pentru o r i ~ n t a r er d l m d u p i R. B E A U W I N G (citrrt Mglaiu, 1976)dependenw intre adaosul de p l en In IAina de soia Ipuietul crescut inperioada debruarEe- nertie :I lrana da t s albinelor Mr. de lawe mescute- Miere s impb 575- Miere + ain de soja 2600- Miert: -kflIinil snia 12:; polcn 4900- Miere fKinA soia - s3A polen 5500- Mlere t l inh soia 0 , 0 polen 7100- Miere polen 8600

  in dntelc de rnai sus rezult: cA la un nrnestcc de 88:E'UdinB soiat i 12") poltan, cantitatpa d e puict crcscut este cu 50 ; mai mare dccit incaxul ut.Bi7.5rii exclusive a fdinii de soh q i ajunge &a lie u numni 20' ,,mu] mic5 I d \ d e cantitatpa de puict crescut exclusiv cu palen, la unarncst~cd ~ Ucj?oaoia q i 50Ym,,polcn.RezulK c;i prin sd ugarea de polen la amesiccul dc substitucntis c mnP-qtcnumi ld larve mescute.

  HsAnirea de dresaj prezlnta un intercs practic dcmebit, in special in directia sporirii productiei agsicole. Aetfel lolwind metrrdareflexelor mndif onate la albine este pos ib ib dirijarea activitStli lorpe culturi i n care in mwl ob1~nuEtdrecvenfa lor esde mai. redusti.Albinele pot i fortate s5 viziteze anumite crulturi data li se a p l i dhrhnirc maiinala in in te r iorul stupului. In siropul administrat seintrodrrc petatale drn cultura spre care vrem le d i r i j h . Excitate d esirop $1 dc rnirasul flurilor, albinele vizlteaz8 cultura rcspectivg i rca-

  lizeaz8 plenizarea ei.Cu njutorul hranei, albinele pot fi fortate dewopere mai rnpidsursil nectariferil care infloreqte. De obicei reflexul conditionat seP a m a bhe $i a lbhe le continua 65 cercekze o mnfi f n d mvlt timpr h ~ n rdaca secretia de nectar a Sbrilor este din ce in ce rnai slaM.Deci stingerea reflexului conditionat ate IQC t r cp ta t . In awat timp potinilnri alte plantc a c A r w secretie estc rnai abundcntti. PEnA la forma-

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  48/59

  awIu~p 'yam.apmWAO

  *F -@WanyLs -1awq.ap?a1 -g

  -a yaqA qdam -y1uu 'quB .m gU~naqe0au aadn'dGnu

  'm aqya-ma'asu ?pw-~qwauSaanB -unaa 'aWaaaqYPn pKuamnd~nq ~BuapQ;nas

  *m~m -aamdml-y.J mJ-apmu 'ymam~yax

  "am sr'JnnuwuIm -gamaaP'aa

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  49/59

  de ha118 etc, a t e obtigatm-ie a p b a hrHnbii m e d I m m n t o e a tuturor f W l o r k d b i n e din stupina In c a d aparritiei unei b h .I n hrdniren medicamentoasii plantele medicinale sht de un redfelos. Acestea au fas t clasificatc de catre dr. I . OgradA, astbel :plante cu actiune trofics + i stirnulentil general&, datoritfi vita-minelor i acizilor organid pe care de contin : d t i n a , rna-ul, wzIca,sungtoarea, pbpAdia, tnlpa g h ei, afinvl murut zmeurul, fragul, nucul ;plante cu actiune antibacterlanfi, dator itA antibioticelor sauuleiurilor eaentide pe care le confin : usturoi, map* coada +orleclului,musctel, aunfitonre, pAtlagin5, rachitan, anghinare, pelin, soinit8, izmfi,tei, cirnbrignr, IevAnticA, galbenele, urzica rnoartii, zrneur, frag, condnualului, talpa gigtei ;lnnk cu acrlune astringmtg (ant.idl d), dminfectanka g i.stirnulent3 asupra tractwului diigestiv prin continutul Tn tannnll sauprincipii amari : pelin, r o in iw , coada soricelului, gNbenele, i m a , cim-brivor, rllchitan, cclada calulul, M c e g , phpsdie, anghinare, urzic5 moart8,stejsr, nuc, mateach, dbhtwle, salvic, fag, mur , afin, p t u i , dud,crlada racului, talpa gPqtei, lev,?nfict, trosclot, cozi de cirqe $i de ~ -4 i n c .fite blne sB s f n d combinatii i n t r e plante, pent ru a obtine, astfelextrack cu activitate tesapeuticll mat puternich.Extragerea subatan~elormedicamentoase din plante se realizedcu ajutwul unor llichide di dv a nt c pa almol, otet ulei etc ol*sindu-ge dl ferite procedee ca : infuzia, decoctla, maceratia, tincturile.

  Infizfa anu ceaiul se obtine prin ad ugarea apei clocotite pcsteplanta rnhruntitii.Astfel, peste SO0 g dr planti5 ae toam5 2 de ap4 clocotitfi. DuplI1 5 rnlnute, t imp In care vasul a lost acoperit, ceniul, se atrecoar8. I seadaug8 3 1 dc sirop dc zahib, in concent ra t ic de 2 : (2 kg zahhr L un

  tmde ap8). Cei 5 litri de sirop rezultati pnt F1 adminlstrati l 10 familiid c albinc. Toate plant~le rornate de L care se foloseac florile $i frunrelemusetel, floar~a e tei, frunzc de izmh sau rolnik5 rebuie prepa-rate ca infuzii pentru a li se pT a prlndpul lor zictiv (uleiul volatil .ecoc~ iasau ficrtura se realizeaza prin I i e rhr ea plantei htregi.

  fntr-un vas in care s-au pus 2 1 ap3 se a d a u ~ a 00 g plant5 mfimntil,?.F ~ ~ u n z e l e ,lurile, t u l p f n ~ e fierb 10-1 9 rninutc, ccijjire 81 rfidIlciniIc 30-10 minutc. DupiI fierberc decoctul se strecoarfi, se eompleteazti c u ap6pine Ia 1. se adaug i 3 1 d e sirop de zahAr, in concentrage d c 2 :1 Seobtin l itri d e simp ce pot f i adminisIrati In 10 famiUl de albine,Flantele care st prepam prin decbctle sPnt : conde calului, papMia,coaja dt la stejar, f ruc t r l e d l mAce~ i de aiin. Pentru p8stramtl vitaminciC d in fructeIe de mAms i fin awstca se mfirunterlgc In prealabil g i setin la fiert mnl putin 10 m i n u t e la rnAcq, 30 rn lnvte la afin .

  Macerarea sau pli9mhdeala In rece const3 fn rnentinerea plantei, pen nnurni te perioadK, in a@ sau solvent. Soiu\ia obtlnuta se stl*~coarAse arneatecil cu sirup in cantithl~le tilizate in cazul inluzici sau decoctiei.Tbmpul rn a c~ rh r i ivaria7:i d e la 30 minute la 6 ore, in solutie apoasB,si dc la 5 zile Ea 1 zi le in solutie alcoolicim,Trntarnentul cu extract de p l a n k mediinale se faloscgte la ince-putt11 primavct-ii q i la slirqitul verii, cind albinelc nu le g-sc In natur-h.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  50/59

  7p -uwya-RmBa tugaHyW

  .Fmmww raaewtC

  .wa maPuBptfpm~ pam'f1n'e

  'nndun@ua -'vwtenIa aOa~a~dIc a6~u~saaW'ma ?s~a

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  51/59

  rug uppwm qaq~Waumm aeadaaan +aT#aufmno "an'qya

  '~qq Voqaaanavqu3a uap-wtmna -ga~:-po~oam ap'n-aIna aaUa%aap -n&a~.;

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  52/59

  un sirop invertit. Ira felul acesta albinele prelucrfitoare sfnt partial acu-t i l t* de clerturilt glandelor faringienc, care trebuic si l secrete snzimainvcrtaz8 necesaril invcrtirri zaharozei in glucozl~qi f ruc t od . Invertlrcasc face cu acid citric (sare de lamiic). Su recornandB sub 1 g la lltrulsimp. c,Z se dfi In cantitate mai m:m, rIcctul rsZe invurs, are loco cnstulizarc puternicii pe tlmpul iernii. P cn t r u hranirea de prirnhvasast? 1.ccornand21,5-2 acid citric, prevcnind irnbulnAvi~*t.;idc nosern%.fizultate bune bbn cind in sirapul .ofcril d b i n c l u s f i t i t in hranirihrlc cornpletar.~, it 1 in cclc de st imwlar~) c ;iriaugR 25 g suc dc ccap5la litrul de sirop. Sucul d r ccapfi e t e bngat Pn fitoncidc, vitamin^, aciziclt-ganici. Fitoncidelc s int substante vol:~Li ccu putt rnic;i a c t i u n c bactcrio-sa:~licA s uncori bacturichd&. Sucul de ceapri previne difcrite ac l iuni c ucaractcrr digat iv i Tn plus m-te longcvihtca albinclm cornurnatonredublind-0.

  Sucul de ceapil se preparii in felul urrn&tnr. s cur5tfi ceapa defoi l exterinare 1 se rade pe r3zAtoare ; radtut-it s pune intr-unt i f un gi se psef iz8 ; sucul apare ca o spurn,? se tcxirn8 in d o p acA1dut.Turtd de pdstatrd dministrarca lor se fact- in lunn Ecbruwie.

  Se prcparii nstfel : se scot ramele cu pbturh din depozit 1 sc cxpun30 minu te la Rer ceara din ci devenind sfhrimicioasA. Fagurii se taieLn f ig i i longitudinale prin mijlocul alveolelor cu pSLstud, se freac8 fi-intre palme, ias cearn alveolelor sc sfiirirnh 1 r h i n e phturaintreagSi in form5 de hexagome care se t r r c printr-o rnq1n8 du atcarne. Se obtine o pasu care este apui ameskcatA cu o cantltate egalidr miere sernlcristalizaa. e fnc t u r t e avind grusimca de 1,5-2 cmgrrutatea de 350-400 g arnbalate in tiion sau pungg de plastic gi sepun d~tisupraramelor. Pentru c pfistura astfcl oferitiE ar puka Snlesnip r in ~ : un sumu lei $i o reactivare sporilor d c nosema allati in i n t e s -tinul rnijluciu al albinelor, mai ales In ccle c3t.c in anul prccedent ausufcrit d e noscmoza, pste bine ca in amrs tcc SA se pund y i protofil, 2l ingur i la 1 kg past * cspcctiv 34 ml.Ccrccthturii a u stabirit cA p3stul-a are prnprietA(i mult diIerentiatefatA de polen. Pistura conline mtrlbme dc principii pe care albinele~u1cg:itoaau: le transmit gr5uncimrclw d e p l r n ntun i c i n d formeaz8gh t *n~~ t o cu l .5stuthacnnfcrR a l b i n r l ~ ~ ronsum8to;1rc I longevitnte dm*scbitP. Expaicnple cercetatorului cnglcz BuClcr a v stabilit 155 alWnclecc~nsunl:itl;trc de pfisturh tt+bicsc mni mult deri t cclc primesc palenarluna t i l l c'olcctoarr.

  S c r h c t CIP zahdr CIL rnkrt (prcjf. dr. K Murcqan y i ing. C. MihAI-cscu).Pcnlru 1 kg scrbct s i n t necesart* : 7.7lll) kg 7ahAr ~ u d r & , kgrnitw.., 0 ,300 ljtri cvui medicinaI sau 340 milil~trmipr r~tc~f i l .anLitatsa de

  aah5r pudrri se nducc i n carncra do lucru, la calcl, cu crl pu in rcimiintc . Jrl cam1 in u i ~ r czah;irwl pudrA stm rcz in lh sub Iormli de bul-r,3t4iar.tbst:-1 s r z d r r l b ~ ~ t ci n . Mi e r ~ . 1 s fulrjsrb:tc tr.rbt~ic lie nccris-t a l i za td $i in n ~ c i n cas mierc dc manA e 1ccomnd3 in ~pecial olo-~ i 1 . c ~ ~icrii du s:llcirn, t ~ au tinc;l\;l, n~ltjrrncntnl3. provenitii d e la

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  53/59

  farniLii sh-~iitonse,Mierea se incflzle te putin. atlt e f t sB dcvina mai fluid3i se dilueazh cu ceaiul preparat Cn prealrtbil. lntr-un v ~ sr n ~ i l a tscpunc zaharul pudm s9 adaugfi rnierea 5 i apoi se Ir3mintA bine cu minapi ne cind contenutul devine ~ o past3 finfi. care nu st? int inde i nueste lipicioasa. erbetul astfel prep rnt se a m b a l ~ a z i iin pungi de ptas-tfc, In cantitsti de 500-1000 g sau mad mari, atf t cft apr~ciem K m enet und familij albhe. Tmta tmbuie sB aib?i p s i m e a de 1 s-2 crnmk r u a puten fi a m t 8 demupra ramelor sub podl m.

  $erbet fQrt sau cnndf (prat. dr E. Murewn pi ing. C MihKitescu).Se poate prepara din zihar cu op&sag ceai sau din zahiir I ierede Jbine .cu ap mu eaiPentru prima variant& la 10 kg xaher se folmesc 2 3M litri ap&sau osai de plante m&cinale.Pentru a doua variantg la 10 kg zahir i 2 kg miere dr: albine scadaugB 1,750 l i tr i apli M U wai de plante rndicinalc. Indifecent devariant& cantitiltile indicate sa htroduc htr-un vas emailat de marccapaci tate, deonrece in rnomentul prepararii volumul con tinutului ere emult din c a w spumei care so formeazs. Siropul =tiel sealizat se punela fiert la un Ioc slab ~i se u r d r e g t e rnomentul in care Lncepe fierbe-rea. Cu un krrnometru m 8 s u r h temperatura i cind aceasta a ajunsla 116-117T ~lropul e considerg auficient de ficrt ~i ae dB jos de pe

  fw in lipsff de termometru se pn te folosi m e t 4 5 simpla care neIndIcn ~ ~ r ~nver t i s i i zahilrului. lntr-um pahar cu np8 rece wcur5 eu o i n m w din s h p u l cam f b b e . Dacg picfiturlle dt sfrop nu SFamestecA m apa din pahsr qi forme& a bobit&,este dovada cB q e r k tu lmtc data. In cazwl cEnd la prepasarea qerbetului se falosegte qi m i e r ~ ade dbine, aeeasta se adaugir numai &d wbetul s-a tcrrnirrat e fiert.e tc~arnlapei compozitin Cntr-un van curat. care a fast udat tn prcalabil

  cu apk rece. In acest r n d sc FmpiedicFr formarea de mistale mari d~zahhr. Sc la& s i se riiclceasd, pInA clrtd njunge la 4 Q T ,In acrst momentse incepe Invtrtitul alrapulul cu un facnlet;, efectulnd rniqclrile intr-unsingur semi, pins cind siropul Ineepe a b - ~ i chImbe culoarea apre alburiu1 n p o i alb, SntBrindu-ae. F recotul wrhtwlui este Inchelat, ntund dndsKItind facaletul, gerbetul care curge de pe acesta nu se scufundk cirilmtne lo suprafatti. Dupg mdre se ambalead In hfrtie =rat4 sau toliee plletlIenR, in pachete de 0 500-2 kg qerbet, in duncti~de necesi-triple familiilar respective.

  erbct cu zahdr invertit (prof. dr. E. Muregan, ing. C.M i b ~ l l e s c u ) .Pentru pmpararea eerbetului cu mh8r invertit se t o 1 o s q t ~Apl-dartul mu Apiatirnul in prealabil Mcinat fh ,a 25 kg mh8s farinse adaugth o solutie mams care se prepad din R,460 k~ znhsr, 2,730litri sp8 sau ccai i I g acid lactic dimentar. Zahsrul se pune Pntr-unvas mai Pa unde sl pontii f i framintat m ~ i gor. Cant iat i le indicattbp e n h 8oIutJa mama se pun Bntr* aalh stnilltuitil ~j se f E I e totul lafla*& mr i d tlmp de 30 m h t e Weis, 19881. Dup,? erminarea fierberii,s E ~ u 1r\qpectiv ee toam pmte zshgrul pub& din wts qi i frftrnintkbinr pin6 c i n d continutul ia n q p e c t r ~ l u n u i aluat . Serbietul obthut nuse int6regte luni de ~ i l e i poate l depnzikt timp Indelungat far5 s ?

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  54/59

  se d e p d a e . DupA preprare, verbetul se ambalead In hlrtie -rat&,formfnd dupuri de d i f d t e w u t i (0,500-lkg) @ admislistmz4deagupra ramelor din cuibul Eamiliel d e albine, dup&ce in peralabll s-aufecut clteva giluri in hPrtia respwtivl pcntru a ugura astfel acmulttl binelor,

  Ms oritatea sortimentelorde miere crhtalizcazil mirepede m i e mde rapif zmeeuril, floarea-soarelui , iar zahflrul t este ~i el formatdin eristale. Turtele formate avind in cornponenta lor cristalele de ntieregi pe cele din z a h b u l tos pot f i consumate de ciitre albine nzlmai Inparte, aestul fiInd aruncat pe fundul stupului i apol cSnd timpul per-mite scos afar4 din stug.Pentru a preveni aceasta ~e procedeu astfel e tolosqte miere

  llichefiata sau granulat8 fin (avind mnsistenta untului) g i zahiIr pudra(apifort) sau apistim mikinat sau plsat. Mlerea crlstalizat8 se liche-flazti in bain-marie. Pentru a nu e denatura prin pierderea enzimelor Ivitaminelor, apa IndEIzitA tn care se pine vasul cu miere pentru l i the-fiere nu trebule sZ aib3 ternperatura ma rtdicatil de 43T. Turta RPfnce fn felul urntitor : miPrea pretncnlzltg rr t o a n pesG zaharrrlpudfa (o parte miere 1 patru @el ahir), se tr8rntnti4 ea gi aluatulde plEne pinA la ornogenhrea htregii cantitliti.Catre sfirgitul primdei de iernare ~ a Snceputul pridvlerii eskfoark indicat c pasta dEn miere z a h k lr s w qi ceaiuri medichalepentru albine. Ele au cfecte pentru stimulfarea activitf iw gi apikarea&dtgtii acestora. u af& d e b i t de mtbf3dt6art w-a doveditinfuzia din urm&taPreleceaiuri medicinale : cimbrigor, i d , Wi, roi-nit3, sunAtmre muqtwl, gfilbenele, co d god~lulul , mads calului,soc. & iau ci te 4 5 g din fiecare planta men#ionaM ma SUEAxnestecul de plank t macereazil, circa 10 minute cu trei pArU ap8rece. Apoi se adaugtl ap8 clocotiL7 phi3 La un Utru. Se amestccA binc~i se las8 amperit b p e 30 minute. Infuzia rezultatil, ge ~treoonr5printr-o plnzi curatfi. n acest caz pasta ae pr?epar&din o parte rnlcreo parte ceai medicinal zahgr p u d d dup4 cerinW (plnii ce am--tecul dobIndgte consisten@ aluatului de piine), ad5ugfnd 1 g sared e lflmfi~.a kilogram. In loc de ceai se pa t e f o l d prepnratul protofil,da t ina t stimulllrii dezvcrltilcii fanjUUor de albine ~i combaterii nose-rnozei.Se adminlstreazil 3 4 rnl 1~ kilogramul de pastg. Pasta se admi-n l s t r e d sub form5 de turte n greutatt de 0,s-1 k arnbalate Eniolie de material plastic agezindu-se deasupra ghemulu~dup& ce f o ba fost decupau.

  Turta pwtefcti (dupB, prof. G Towmend)Se amesteca 1 kg polen cu 3 kg fainA de soia degresau rji 12kg sirop de z a h k concentratia de 2 : 1 2 pikti z h r la 1 par&a ). Preparaua se face astfel : se pregar& pasta de polen a d l u g l dpufing ap4 apoi se ba rn8 airopul ameskind mereu. Se adnu@fans de soia care se frAment4 bine pin3 se obtine un aluat. e facturte go se de 1-1.5 cm cintarind 0,400-0,500 kg gi se pun tn pungi

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  55/59

  .Ia a*'~~am -Waaa1V9aqm'm Mmm@ramm -m'amayps-a '8-W-

  mI- p-% OU "BX F~wB-:~qom-m- SW 3aW- O0a

  :msJm 'V~PC la lnq

  a~mam 9u8wmag(g

  -Baa -laoqnSm -pyB~a'qq oau

  'aw-nnn -~mlaBtn 'quOFu yaw

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  56/59

  Se &'amt&l: Be hcAlzqte m k ~ e au m i u l fntt-un vao marepW w lichefi z p i s amestecfib in t ;e introduce aah8rul In mod progresiv gi s e m s W pEnbse diaoIv61 g i se amoffenizeaz8

  t fntrerupe focul i s introduce polenul meislecind plnfi seomogeniaeazl ins ;--se atr cornpozritis h fonne m t r u i l re mi de dbmenaimiIe une i toll ife h l a , f mm av i d m i m a k I0 12 ;

  dupe aproximativ 20 25 minute turtele w rilcesc i se potmpac)wte 1 pln la phtrat pPh8 la folasi;re.h . l g aatfel realhatg c intthste 1,l-1,2 SI ee pate a d h i er a clte una mu chias douA bud t i &ci l mili este bine drzuoltatfi.

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  57/59

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  58/59

  CAPrrOLUT, V ROWILE E H R N P E m U ERN RE1 aPitatat Manel

  CAPlTOLUt l W IN PRAGT ICA, APTCOLA

 • 5/26/2018 Hrnirea Albinelor-Ion Miloiu

  59/59

  Redac~a ublica~ilor picole qi a revistei,9Rom&niaapicolti vti recomandti volumul99INITLERES I PR CTIC N A P I C U L ~ R A ~autori: ing. Eugen M6rza ~i ing. NicolaeNicolaide. Sintem asigurafi ca' z t luna mai1990 se va incheia tiparirea acestei ctirti pecare ne vom stra'dui sti v-o punem cit mairepede la dispozif-ie.fn paginileducrcirii v ~cisi riispunsuri laproblemele care privesc creSterea, intrefine-rea ~i exploatarea familiilor de abine ink-omanierti in stare sci asigure rapid eficienfaeconomicti$irentabilitatea jiecarei stupine.

  ei 1