Hipoteza eteru

Download Hipoteza eteru

Post on 12-Jul-2015

671 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prba poczenia w jedn teori: oglnej teorii wzgldnoci, mechaniki kwantowej, teorii czstki, teorii strun. Unifikacja oddziaywa

TRANSCRIPT

<p>Grzegorz Rossa. Hipoteza eteru Opis Warszawa 2002 Grzegorz Rossa. Hipoteza eteru1 Spis treci Spis treci ...............................................................................................................................2 Spostrzeenia ...................................................................................................................... 11 Spostrzeenie I ................................................................................................................. 11 Spostrzeenie II ............................................................................................................... 18 Oddziaywania dalekozasigowe ........................................................................................ 20 Oddziaywanie grawitacyjne ........................................................................................... 20 Prby wyjanienia wybranych zjawisk kosmicznych .................................................. 24 Precesja peryhelium orbity Merkurego..................................................................... 24 Wypyw eteru ............................................................................................................ 25 Struktura rozmieszczenia materii we Wszechwiecie ........................................... 25 Soczewkowanie grawitacyjne................................................................................ 28 Ukady zwizane grawitacyjnie ................................................................................ 30 Oddziaywanie elektryczne.............................................................................................. 31 Ciekawostka ................................................................................................................. 33 Oddziaywania krtkozasigowe ........................................................................................ 34 Relatywistyka i unifikacja oddziaywa ............................................................................. 35 Relatywistyka .................................................................................................................. 35 Przykad........................................................................................................................ 40 Unifikacja oddziaywa ................................................................................................... 40 Przykady...................................................................................................................... 41 </p> <p>1 1Dzikuj:Ks. Pawowi Rossa,mojemubratu, za pomoc w znalezieniu cytatw 2Przemylenia Maxa Plancka bdce zaoeniamihipotezy eteruzawiera: 2.1Die physikalische Realitt der Ligchtquanten, Naturwissenschaften 1927, Vol. 15. Komunikat wygoszony w Instytucie Franklina w Filadelfii 18maja 1927 roku 2.2Die Stellung der neuren Physic zur mechanischen Naturanchauung. Wykad wygo-szony 23 wrzenia1910 roku na82 spotkaniu Towarzystwa Niemieckich Przyrodni-kwiLekarzy w Krlewcu.Niestety, ta pracajestzbytobszerna,by mona jbyo tuzacytowa, polskie tumaczenie: Max Planck, Nowedrogipoznania fizycznego a filozofia, wybraiprzedmow opatrzy Sta-nisaw Butryn,przeoy Kazimierz Napirkowski,Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa2003 Grzegorz Rossa., Hipoteza eteru, opis, Warszawa,luty AD20014 grudnia AD 2006 ______3 Przykad I .................................................................................................................. 41 Przykad II................................................................................................................. 42 Teoria strun (M-teoria) ........................................................................................................ 42 Antymateria......................................................................................................................... 44 Klasyfikacja czstek materii ............................................................................................... 48 Pola oddziaywa ................................................................................................................ 50 Uwagi kocowe................................................................................................................... 50 Promieniowanie czarnej dziury ....................................................................................... 50 Przykady...................................................................................................................... 53 Przykad I .................................................................................................................. 53 Przykad II kwazary i mikrokwazary ........................................................................ 54 Teoria wielkiego wybuchu, a teoria stanu stacjonarnego ................................................ 58 Podsumowanie ................................................................................................................. 59 Prba ilociowego oszacowania efektu ........................................................................... 60 Grzegorz Rossa., Hipoteza eteru, opis, Warszawa,luty AD20014 grudnia AD 2006 ______4 Motto I:Faszywa teoria taka, ktrej faszywo mona dowie jest lepsza ni adna, poniewa odrzucenie zej teorii jest z reguy ka-mieniem milowym na drodze ku lepszejR. Dahrendorf2 Motto II:Duch Boy unosi si nad wodami Rodz 1, 2, w przekadzie polskim W. O. Jakuba Wujka S. J. Motto III:Niemiae s myli miertelnikw i przewidywania nasze zawodne, bo miertelne ciao przygniata dusz i ziemski przybytek obcia lotny umys. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod rk, a kt wyledzi to, co jest na niebie? Mdr 9,14-16 Motto IV:Panta rhei Heraklit (Herkleitos) z Efezu (ok. 540 480 przed Chr.) MottoV:Czym jest materia; czym jest grawitacja; czym jest eter i rozchodzce si w nim promieniowanie; czym jest elektryczno i magnetyzm; w jaki sposb s one ze sob poczone i jaki jest ich zwizek z ciepem? Oto wielkie problemy Wszechwiata Henryk A. Rowland </p> <p>2R. Dahrendorf,Aktualnystan teoriistratyfikacji,StudiaSocjologiczno-polityczne 1968, nr25, s. 79 Grzegorz Rossa., Hipoteza eteru, opis, Warszawa,luty AD20014 grudnia AD 2006 ______5 MottoVI:Wszystko ju byo Jzef Ben Akiba (ok. 50 ok. 132) MottoVII:Teraz, zamiast mwi o nieodwracalnoci, e jest ona przyblieniem i prawem wtrnym, mona traktowa j jako prawo podstawowe. eby to zrobi, potrzebujemy duo nowej fizyki i duo nowej matematyki. Wielu uczonych fascynuje si dzi teori wielkiej unifikacji. Nie wiemy jednak do tej pory, jak mogaby ona zawrze tak istotny dla ludzkiego dowiadczenia wymiar czasowy Eliasz Prigogine MottoVIII:Przestrze w fizyce wspczesnej nie jest bezwadnym i jednorodnym substratem, do ktrego odwoyway si teorie Newtona i Maxwella. Niektre jej waciwoci przypominaj te, jakie niegdy przypisywano eterowi; pewnego dnia dowiemy si by moe, czym jest ruch adunkw elektrycznych Tomasz Khun3 Motto IX:Energia prni pozostaje dla nauki jedn z najgbszych tajemnic. Z fizyki kwantowej dowiedzielimy si, e prnia nie jest pusta. Wiele jeszcze musimy si nauczy. Micha Turner, Fermilab, 1997 Motto X:Myl, e mog z du pewnoci powiedzie, i nikt nie rozumie me-chaniki kwantowej Ryszard P. Feynman4 </p> <p>3Kuhn Thomas S. , struktura rewolucjinaukowych, PWN, Warszawa 1968, s. 69 Grzegorz Rossa., Hipoteza eteru, opis, Warszawa,luty AD20014 grudnia AD 2006 ______6 Motto XI:Mechanika kwantowa to tajemnicza, pena niespodzianek teoria, kt-rej nikt z nas nie rozumie, cho wszyscy wiemy, jak si ni posugiwa. Na ile mi wiadomo, doskonale opisuje rzeczywisto fizyczn Murray Gell-Mann5 Motto XII:Typowa reakcja na problem interpretacji mechaniki kwantowej polega na stwierdzeniu, e mechanika kwantowa dziaa i tylko to si liczy. Kwestia znaczenia mechaniki kwantowej to sprawa, ktra nie powinna interesowa fizykw. Jednak w innych okolicznociach nie jestemy zadowoleni z takiej postawy. Gdy ucze pyta, jak rozwiza rwnanie kwadratowe, przy czym chce zna tylko wzr, a nie obchodzi go, jak go otrzyma i dlaczego jest poprawny, to oceniamy go do krytycznie. Caa nauka oparta jest na odrzuceniu przekona-nia, i wystarczy, aby teoria dziaaa Jan Barrow6 Motto XIII:[] yjemy jednak w wiecie kwantowym. Tajemnic jest, dlaczego w tak wielu aspektach stosuje si on do deterministycznych praw starego porzdku Jan M. Charap7 </p> <p>4FeynmanRichard P., Charakterpraw fizycznych(The Cheracterof Physical Law, MIT Press, 1965), Prszyski i S-ka, Warszawa 2000, tumaczenie: Piotr Amsterdamski 5Gell-MannMurray, Questions for the Future, The Nature of Matter, red. J. H. Mulvey, Oxford University Press, 1981 6Barrow J. D.,The World WithinThe World, OxfordUniversityPress,1988, [za:] Coveney P., HighifieldR.,Strzakaczasu,Jak rozwizanajwiksztajemnicnauki,Zyski S-ka Wydawnictwo, Pozna, s. 263, przekad Piotr Amsterdamski 7CharapJohn M. , Objanianiewszechwiata.Fizykaw XXI w., Prszyskii S-ka, Warszawa 2006, tumaczenie: Piotr Rczka Grzegorz Rossa., Hipoteza eteru, opis, Warszawa,luty AD20014 grudnia AD 2006 ______7 Motto XIV:Matematyka nie jest jednak nie tylko moim zdaniem metod ledcz, zdoln prowadzi nas do ostatecznej prawdy Stanisaw Lem8 Motto XV:Nic a nic nie dbam o robienie bdw, wyskakuj ze wszelkiego rodza-ju niedojrzaymi pomysami w nadziei, e mog one pokierowa czy-im myleniem i wie do pewnego postpu Jerzy Franciszek FitzGerald9 Motto XVI:W artykule dla Scientific American [] [kwiecie AD 1950 przyp. G. R.] Einstein wskaza, e teorie, ktrych podstawowe pojcia wykazuj bliski zwizek z naszym dowiadczeniem, maj wielk prze-wag. W przypadku takich teorii istnieje duo mniejsze niebezpiecze-stwo cakowitego pobdzenia, poniewa stosunkowo atwo mona je sprawdzi. Niemniej pisa Einstein w poszukiwaniu logicznej prostoty i jednoci w podstawach teorii fizycznej w coraz wikszym stopniu musimy rezygnowa z tej zalety. W przypadku teorii wielkiej unifikacji zaleta polegajca na pozostawaniu blisko codziennego dowiadczenia zostaa cakowicie utracona Allan H. Guth10 </p> <p>8Lem S. , Bombamegabitowa, Wydawnictwo Literackie, Krakw1999, s.215 9FitzGeraldG. F.,list do O. Heavisidea,[za:] WojciechSady,O tym, jak G. F. Fitzgeraldna-ukowsawzdoby,Problemy,miesicznikpopularnonaukowy, nr 1, (510), stycze 1989, ss. 34i35, Historianauki 10Guth Allan H., Wszechwiatinflacyjny, W poszukiwaniunowejteoriipochodzeniakosmosu, PrszyskiiS-ka, Warszawa 2000, przeoyliEwa L. okasi BogumiBieniok, s. s. 202i203 Grzegorz Rossa., Hipoteza eteru, opis, Warszawa,luty AD20014 grudnia AD 2006 ______8 Motto XVII:Realizacja wszystkich idei w fizyce wymaga pewnej dozy zdrowego rozsdku; idee fizyczne nie s ideami czysto matematycznymi lub abstrakcjami Ryszard Feynman11 Motto XVIII:[] Musimy odrni strukturm a t e m a t y c z n 12prawa fizycznego od jego trecif i z y c z n e j12.Powodem wielu nieporozumie jest fakt nieodrniania tych dwch wanych poj. [] Struktura matematyczna rwnania nic nam nie mwi o fragmencie rzeczywistoci, ktry opisuje, dopki wystpujcych w tym rwnaniu symboli matematycznych nie zwiemy z rzeczywistoci. Symbole wystpujce we wzorach matematycznych reprezentuj pewne wielkoci w wiecie rzeczywistym. Dopki tej reprezentacji nie ustalimy, teoria nasza jest teori abstrakcyjn Ma okrelon struktur matematyczn, ale nie ma adnej treci fizycz-nej. [] Rwnania matematyczne plus zwizanie ich z rzeczywistoci daj nam teori fizyczn. [] teori fizyczn naley sdzi tylko wtedy, kiedy struktura matema-tyczna tej teorii jest powizana z rzeczywistoci, bo tylko wwczas jest ona teori fizyczn Leopold Infeld13 </p> <p>11R. Feynman,R. Leighton,M. Sands,Feynmanawykadyz fizyki,t. 1, cz.1, Warszawa 1974, [za:] AlbertEinstein,Pismafilozoficzne,WydawnictwoIFiS PAN, Warszawa1999, wybra, przedmowi przypisamiopatrzyStanisawButryn,przeoyKazimierzNapirkowski, s. XXII 11Albert Einstein, Pisma filozoficzne,dz. cyt. , Przedmowa, s. XLVI 12rozszerzenie oryg. przyp.G. R.13LeopoldInfeld,AlbertEinstein.Jegodzieoi rolaw nauce,PastwoweWydawnictwoNa-ukowe, 1956, ss. 8991 Grzegorz Rossa., Hipoteza eteru, opis, Warszawa,luty AD20014 grudnia AD 2006 ______9 Motto XIX:Pena teoria polowa moe obejmowa tylko pole, lecz nie czstki i wielkoci charakteryzujce ich ruchy. Te ostatnie nie mog wystpowa niezalenie od pola, lecz powinny by rozpatrywane jako jego cz. Na podstawie opisania czstki bez osobliwoci, mona da logicznie bardziej zadowalajce rozwizanie tego problemu: przy tym problemy pola i ruchu pokrywaj si14 A. Einstein i N. Rosen Motto XX:Mechanika kwantowa jest z pewnoci wspaniaa. Ale jaki gos wewntrzny mwi mi, e nie jest to jeszcze to, o co rzeczywicie chodzi. Teoria ta mwi wiele, ale w istocie nie przyblia nas do tajemnicy Boga. W kadym razie ja jestem przekonany, e On nie gra w koci A. Einstein, list do M. Borna z 4 grudnia 1926 roku15 Motto XXI:Przypumy, e geometria, ktra chce opisywa rzeczywisto, przyj-muje potwierdzon dowiadczalnie na okrelonym etapie rozwoju na-uki idealizacj goszc, e w przyrodzie istniej niezmienne stae. Idealizacja ta pozwala traktowa pooenia wzajemna cia staych, tak jak pooenia wzajemne trjwymiarowych tworw geometrii eukli-desowej. Jednake, zdaniem Einsteina, powinnimy pamita, e idealizacja ta moe pniej w wietle nowych odkry okaza si albo cakowicie niemoliwa do zastosowania, albo te zastosowana tylko do pewnych okrelonych obszarw i zjawisk przyrody. Na przykad oglna teoria wzgldnoci udowodnia ju niestosowalno tej idealizacji do obszarw, ktre s dostatecznie due z punktu widzenia astronomii. Einstein przypuszcza, e by moe nawet teoria kwantw bdzie w stanie pokaza niestosowalno tej idealizacji w sferze zjawisk atomowych16 </p> <p>14A. Einsteinwith N. Rosen,The ParticleProblemin The GeneralTheoryof Relativity, Phys. Rev. , 1935,48,73-77 15The Born-Einsteinletters,Glasgow1971, s.91, [za:] AlbertEinstein,Pismafilozoficzne, dz. cyt. , Przedmowa, s. XXII 16Albert Einstein, Pisma filozoficzne,dz. cyt. , Przedmowa, s. XXII Grzegorz Rossa., Hipoteza eteru, opis, Warszawa,luty AD20014 grudnia AD 2006 _____10 Motto XXII:Z przekonania o matematycznej prostocie przyrody Einstein wyprowa-dza jeszcze inny wniosek dotyczcy wasnoci nauki. Uwaa, e dziki tej prostocie prawa oglne lece u podstaw fizyki teoretycz-nej maj charakter uniwersalny. Odnosz si do wszystkich zjawisk przyrodniczych. Z praw tych mona wyprowadzi za pomoc czystej dedukcji odwzorowanie, czyli teori kadego procesu przyrodniczego wcznie ze zjawiskami biologicznymi. Trudnoci, jakie mog pojawi si w toku realizacji przedstawionego wyej zadania, maj charakter subiektywny, polegaj na tym, e moliwoci ludzkiego umysu s ograniczone. Dlatego te najwaniejszym zadaniem fizykw jest wykrywanie tych praw, gdy ich znajomo daje teoretyczn pod-staw i moliwo stworzenia obrazu wiata za pomoc czystej deduk-cji 17 Motto XXIII:Dzisiaj zarzuty Einsteina przeciwko mechanice kwantowej nie straciy nic na swej sile. Dzisiaj wydaje mi si byby on w pogldach swych mniej odosobniony anieli w roku 1936 Leopold Infeld18 Motto XXIV:Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt19 Albert Einstein </p> <p>17Albert Einstein, Pisma filozoficzne...</p>

Recommended

View more >