Hidrogeologia - UAB Concepte de hidrogeologia. Evoluci epistemolgica. Relaci amb altres disciplines. Hidrogeologia i desenvolupament. - Dinmica del cicle natural de l'aigua i

Download Hidrogeologia - UAB  Concepte de hidrogeologia. Evoluci epistemolgica. Relaci amb altres disciplines. Hidrogeologia i desenvolupament. - Dinmica del cicle natural de l'aigua i

Post on 12-Mar-2018

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Utilitzaci d'idiomes a l'assignatura

  SGrup ntegre en espanyol:

  NoGrup ntegre en catal:

  NoGrup ntegre en angls:

  espanyol (spa)Llengua vehicular majoritria:

  Professor de contacte

  Juan.Estalrich@uab.catCorreu electrnic:

  Joan Estalrich LpezNom:

  2017/2018

  1.

  2.

  3. 4.

  Hidrogeologia

  Codi: 101066Crdits: 6

  Titulaci Tipus Curs Semestre

  2500254 Geologia OT 3 0

  2500254 Geologia OT 4 0

  Prerequisits

  No hi han prerequisits

  Objectius

  Des d'un punt de vista general, pot dir-se que l'objectiu principal de l'assignatura, ms enll dels aspectesformatius que comparteix amb altres assignatures del grau, s que l'estudiant identifiqui i distingeixi cadascdels components del cicle de l'aigua. A un nivell ms particular, es busca que l'estudiant sigui capa dequantificar aquests components i realitzar un senzill balan de massa. Especial atenci es fa al tema delcomportament de l'aigua subterrnia; sobretot en lo referent a la seva dinmica i mecanismes d'explotaci.Per ltim, s'introdueixen conceptes bsics de quimisme i de contaminaci.

  Competncies

  GeologiaProcessar, interpretar i presentar dades de camp utilitzant tcniques qualitatives i quantitatives, aixcom els programes informtics adequats.Processar, interpretar i presentar dades de laboratori utilitzant tcniques qualitatives i quantitatives, i elsprogrames informtics adequats.

  Resultats d'aprenentatge

  Fer la selecci i la sntesi de la informaci de camp i fer-ne un tractament informtic qualitatiu iquantitatiu utilitzant diferents programes informtics.Fer la selecci i la sntesi de la informaci prctica de laboratori, i tractar-la de manera qualitativa iquantitativa utilitzant programes informtics.Identificar i processar el valor i les fonts de dades de camp amb implicacions mediambientals.Valorar i processar les dades de laboratori corresponents als temes mediambientals.

  Continguts

  1

 • - Concepte de hidrogeologia. Evoluci epistemolgica. Relaci amb altres disciplines. Hidrogeologia idesenvolupament.

  - Dinmica del cicle natural de l'aigua i distorsions artificials. Estadis. Volums i renovaci. Temps de renovaci.

  - Zona no saturada, saturada i franja capillar. Tipus d'aigua. Porositats.

  - Incidncia atmosfrica. Capacitat d'infiltraci. Escorrentiu. Balan.

  - Evaporaci i transpiraci. Equacions empriques. Evapotranspiraci lisimtrica.

  - Conques. Coeficient d'escorrentiu. Mesures de cabals.

  - Hidrograma de fonts i de conques. Components segons origen. Equacions de predicci d'esgotament.

  - Permeabilitat. Llei de Darcy i mbits de validesa. Velocitats de flux. Transmisivitat.

  - Concepte d'aqfer, aqiclude i aqitard. Tipus d'aqfer. Formacions aqferes.

  - Nivells fretics i de pressi. Superfcies piezomtriques. Isoietes. Lnies de flux.

  - Coeficient d'emmagatzenament. Components. Clculs en aqfers lliures i captius.

  - Rgim permanent. Equacions de Dupuit: aqfers lliures i captius. Drenatges. Equaci de Thiem.

  - Rgim no permanent Equaci de Theis. Mtode i equaci de Jacob.

  - Derivacions metodolgiques de les equacions de flux subterrani. Assaigs de bombament. Variacidescensos/temps. Variaci descensos/distncies.

  - Sondeigs i els seus components. L'obra i els seus acabats. Sistema multicapa. Eficincia de captacions.

  - Interface aigua continental / aigua marina. Intrusi marina.

  - Hidroquimisme. Qualitats/litologia. Parmetres de identificaci de qualitats i d'alteraci..

  - Elaboraci de resultats analtics. Mtodes de representaci grfica d'anlisis.

  - Vulnerabilitat aiges superficials /subterrnies. Cost, preu i valor de l'aigua.

  Metodologia

  Les classes teriques s'utilitzaran per fer la explicaci de cadasc dels conceptes presents al programa.Aquestes classes s'illustraran amb exemples numrics prctics, donant-li a l'alumne altres exemples noresolts que haur de resoldre personalment, activitat per a la qual haur de consultar la bibliografiarecomanada.

  El dia de camp servir per aplicar i identificar en casos reals i concrets els coneixements terics adquirits,especialment en aspectes relatius a la identificaci de cossos aqfers i la seva explotabilitat.

  Activitats formatives

  Ttol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

  Tipus: Dirigides

  Prctiques 20 0,8 1, 2, 4

  2

 • Prctiques de Camp 7 0,28 1, 2, 4

  Teoria 24 0,96 1, 2, 4

  Tipus: Supervisades

  Tutoria en aula 6 0,24 1, 2, 4

  Tipus: Autnomes

  Estudi, consulta de bibliografia 81 3,24 1, 2, 4

  Avaluaci

  La qualificaci final de l'assignatura s'obtindr a partir dels exmens sobre la part terica de l'assignatura: 3examens parcials cadasc comptant un 33.3 %.

  La prova final, un nic examen del conjunt del curs, s pels alumnes que necessitin recuperar

  Activitats d'avaluaci

  Ttol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

  3 exmens parcials 100 12 0,48 1, 2, 3, 4

  Bibliografia

  V. P. Singh (1995) "Computer Models of Watershed Hydrology" Ed. Water Resources Publications.

  R. A. Freeze, J. A. Cherry (1979) "Groundwater" Ed. Prentice-Hall

  D.R. Maidment (1993) "Handbook of Hydrology" Ed. McGraw-Hill

  3