govor srca

14
Amr Halid Novi Pazar, 2007. Govor srca

Upload: medina1404

Post on 19-Jun-2015

1.024 views

Category:

Documents


39 download

DESCRIPTION

something useful about islam

TRANSCRIPT

Page 1: Govor srca

Amr Halid

Novi Pazar, 2007.

Govor srca

Page 2: Govor srca

CIP – Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд

28 – 4821.411.21 – 97

HALID, Amr

Govor Srca / Amr Halid ; [prijevod Abduselam Fetić], – Novi Pazar : El-Kelimeh, 2006 (Beograd : El-Kelimeh). – 222 str. ; 20 cm

Tiraž 300. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 86 – 83707 – 68 – 7

COBISS.SR – ID 131765772

Amr Hilmi HALID

Govor srca

عمر حلمي خالد، كالم من القلبPrijevod:

Abduselam FETIĆ

Redaktura prijevoda:

Enver UJKANOVIĆ

Recenzija:

Dr. Izet TERZIĆ

Dr. Mehmed MEŠIĆ

Sanin MUSA

Izdavač:

El-Kelimeh, Novi Pazar

Za izdavača:

Malik NUROVIĆ

Urednik:

Hasna Ziljkić

Lektura:

Aida KRZIĆ

Korice:

Denisa FETAHOVIĆ

Korektura i DTP:

Fahrudin SMAILOVIĆ

Tiraž:

300 primjeraka

Štampa:

Grafičar, Užice

Page 3: Govor srca

Amr Halid

30

odgovara: “O majko Harisova, nije samo jedan, već mnogobrojne Džennete. Tvoj sin je zaslužio najveće stepene Firdevsa.”22

Razlozi skretanja naše omladine sa Pravog puta

Loše društvo

Šta se to dešava sa našim mladim generacijama? Zašto se naša omladina kvari? Zašto ljudi ostavljaju jasan Pravi put? Koji su to povodi moralnog propadanja zajednice, a omladine posebno?

Od povoda moralnih devijacija naše omladine jeste to što neko ko se pokušava približiti Alla hu ima prijetelja koji ga u trenutku druženja odvraća od Alla ha pa makar to bilo i sat vremena. Po-slije toga on ne može nikako da se povrati na ispravan put.

Možemo kazati da je od prvih uzroka moralnog propadanja i devijacije naše omladine: loše društvo. Ne samo to, već možemo reći da je ovo najveći i najuticajniji povod tome. Jer teško je da mla-dić sam skrene sa Pravog puta, a da bi se to desilo, morao bi neko da ga odvrati od njega.

Očevi i majke stalno govore: “Udalji se od te osobe!” A omla-dina to shvata veoma teško i kaže: “Zašto sa nama ovako postupa-ju? Zašto nam uskraćuju dunjalučke blagodati?” I, nažalost, propa-danje počinje od ove tačke.

Privid sreće

Drugi povod jeste – privid sreće. Tako, jedan dio omladi-ne misli da je sreća u skretanju sa Pravog puta i kršenju moralnih normi. Tako, npr mnogo je omladine koja misli da je sreća u kon-zumiranju droge. To su osobe koje nemaju cilj u svom životu, pa pokušavaju taj cilj zamijeniti traženjem imaginarne sreće.

Ovo je veoma važno! Šejtan stalno u očima ljudi uljepšava ono što nije u njihovom posjedu. Znači, ono što ne posjeduješ, šej-tan ti to uljepšava i predstavlja ljepšim od onoga što je kod tebe (što je tvoje). Šejtan kaže: “Ovo je prava sreća!”

22 Hadis, bilježi ga Buharija od Enesa ibn Malika .

Page 4: Govor srca

Govor srca

31

Ima onih koji su oženjeni lijepom ženom, koja je lijepog ahla-ka, ponašanja, ženom koja mu pruža sreću, pa šejtan takvom čovje-ku počne uljepšavati haram i on odlazi drugoj, koja je manje lijepa i lošijeg ponašanja. Zašto? Zato što šejtan ono što nije tvoje i u tvom posjedu, uljepšava kao da je ljepše od onoga što ti je halal-od onoga što ti je dozvoljeno i lijepo i što je tvoje. Ovo se dešava kod većine omladine. Mnogo je omladine koja konzumira drogu “u ime sreće”, a ona ih dovodi do potpune propasti.

Zaštitite svoju djecu

Ubijeđen sam da je najvažniji povod etičkog propadanja i iskrivljavanja omladine: udaljenost od Alla hove upute – ostavljanje namaza, ostavljanje mjesta na kojima se izučava islam i spominje Alla h . Znači, najvažnije je biti blizak Alla hovoj uputi; da postoji stalna veza između tebe i tvog Gospodara.

Ovo je poruka porodicama koje se boje za svoju djecu od pro-padanja i skretanja sa Pravog puta kada odrastu. Želite li da vašu djecu zaštitite od devijacija? Dobro, šta smo onda uradili na tom putu? Dobro smo ih odgojili! Lijepo, ali kućni odgoj nije dovoljan. Kućni odgoj je osnova, ali je vjera i vjersko obrazovanje to koje će učvrstiti našu djecu. Vjera je ta koja će djetetu dati vrijednost, snagu i postojanost na Pravom putu. Tvoje dijete će obavljati namaz od prvih dana zrelosti. Znamo da je ostavljanje namaza od stvari koje donose velike poteškoće. Zato nas Alla hov Poslanik podučava: “Namaz je stub vjere.”23 I: “Podučite svoju djecu namazu!”24

Požurivanje (prenagljenost)

Od povoda skretanja sa Pravog puta jeste kada neko kaže: “Izvr-šit ću sve što je potrebno da bih bio pobožan.” Poslije određenog vre-mena nema snage nastaviti kako je počeo, pa vidi sebe kako pada i propada. Ovakvima prenosimo ono što je Alla hov Poslanik rekao:

23 Hadis, bilježi ga Bejheki od Abdullaha ibn Umera .24 Hadis, bilježi ga Bejheki od Ebu Hurejre .

Page 5: Govor srca

Amr Halid

32

وا ل أوغ تني ف ين م ا الد ذ حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إن ه. ق يه برف ف

“Zaista je ova vjera čvrsta, pa ulazite u nju polahko.”25

Znači, od razloga neustrajnosti i skretanja sa Pravog puta je-ste: uzimanje od vjere onoga što je preko naših mogućnosti, pa se dešava suprotno od onoga što želimo.

Slijepo slijeđenje

Od razloga skretanja sa Pravoga puta jeste i slijepo slijeđenje. Posebno slijepo slijeđenje Zapada, tj. onoga što nam dolazi preko televizije i medija. Tako mi stalno slijedimo spoljašnju stranu Za-pada, koja vodi moralnim devijacijama i skretanju sa Pravog puta. Reci mi koga slijediš? Ko želiš da budeš? Gdje si ti? Zašto svoju ličnost ne izgrađuješ iz svog bogatog kulturnog naslijeđa i svoje vjere? Zašto se ne ugledamo na Alla hovog Poslanika i njegove ashabe? Zašto se za njima ne povodiš?

Ovo je jedan od razloga iskrivljenja i propadanja omladine: slijepo slijeđenje.

Slobodno vrijeme i nepravilo trošenje vremena

Puno neiskorištenog vremena je, također, jedan od razloga skretanja sa Pravog puta. Alla hov Poslanik bi stalno govorio:

م: نعمتان ل ه وس ي ل ىل اهللا ع ول اهللا ص ه قال، قال رس ن اهللا ع عن عبد اهللا ابن عباس ريضمغبون فيهام كثري من الناس: الصحة والفراغ .

“Dvije (Alla hove) blagodati, neiskorištene, su kod većine lju-di: zdravlje i slobodno vrijeme.”26

Puno slobodnog vremena kod mladića i djevojaka najčešće vodi nevoljama. Tako i ženi koja je pokušala Jusufa navesti na

25 Hadis, bilježi ga imam Ahmed u Musnedu Enesa ibn Malika .26 Hadis, bilježi ga Buharija od Abdullaha ibn Abbasa u poglavlju o zdravlju i slobodnom vremenu; pogledaj Rijadus-salihin, poglavlje 11, Borba sa samim sobom (svojim strastima), hadis br. 97.

Page 6: Govor srca

Govor srca

33

grijeh glavni problem je bio “puno slobodnog vremena.” Pogledajte koliko je slobodnog i neiskorištenog vremena imala ta zajednica:

إنا با ح ا ه ف غ ش د ق ه س نف ن ع ا تاه ف د او ر ت يز ز الع ة أ ر ام ة ين د امل يف ة و نس ال ق ﴿وبني﴾ ل م ال ا يف ض اه نر ل

I žene u gradu počeše govorkati: “Upravnikova žena navra-ćala momka svoga na grijeh, u njega se ludo zagledala! Mi

mislimo da jako griješi.”27

Zato savjetujem svaku djevojku koja ima mnogo slobodnog vremena da ga ne troši uzalud. Idi i nauči voziti auto. Nema ničega lošeg ako odeš da se baviš sportom, ali naravno u zatvorenim sala-ma za djevojke, ne među muškarcima. Nauči neki strani jezik. Na-uči raditi na kompjuteru. Nauči rukovati internetom. Nije nikako ispravno da svoje vrijeme beskorisno provodiš.

A Abdullah ibn Mes’ud ovako govori: “Neće musliman dostići istinsko vjerovanje sve dok mu vrijeme ne bude skuplje od imetka, jer stoji u predanjima: ‘Nema dana u kojem ljudi osvanu a da im taj dan ne kaže: Ja sam novi dan, svjedočit ću o tvojim djeli-ma, iskoristi me, jer ja se neću vratiti do Sudnjeg dana.’”

Danom koji nam prođe neiskorišteno, gubimo mnogo. Ti si svoj kapital. Osnova tvog života su tvoji udisaji i izdisaji, pa ćeš se na Su-dnjem danu kajati za svaki udisaj ili izdisaj koji si u dokolici proveo.

Kaže Ibn Kajjim : “Svaki udisaj i svaka kapljica znoja koje na Dunjaluku iskoristimo u nečemu drugom mimo pokornosti Uzvišenom Alla hu, na Sudnjem danu će biti propast i kajanje.”

Pogrešan stav o haramu

Vidimo oko nas mnogo nereda i puno obmana. Ali je pro-blem što se to pojavljuje kao da u tome nema problema i da je to dozvoljeno – halal i mi bez razmišljanja prihvatimo taj nered.

Dakle, od razloga skretanja sa Pravog puta jeste da su se mu-slimani potpuno preokrenuli, pa je veliki grijeh postao bonton, a haram civilizacija. Problem je danas što mladić ne zna plesati! A

27 Kur’an, sura: Jusuf, ajet 30.

Page 7: Govor srca

Amr Halid

34

kada neku djevojku nađeš kako igra i pleše na nekom veselju, na-primjer, pa je upitaš: “Zašto to radiš”, reći će: “Ja ne igram ni zbog koga, već zato što je ovo radost i veselje, a da nije ove svečanosti – ne bih to radila.”

Ovo nije nikako ispravno. Hajde da postavimo stvari na svoje mjesto. Ono što je naš Gospodar odredio da je zabranjeno, nije ispravno to raditi nikako, bez obzira koliko se to civilizovanim, ili bontonom nazivalo.

I smatram – da je od razloga skretanja sa Pravog puta i propa-danja nas samih – to što nismo shvatili veličinu milosti našeg Go-spodara, Alla ha Uzvišenog. Tako, kada se neko počne pridržavati propisa islama a radi neke grijehe, kaže: “Alla h mi zasigurno neće oprostiti, jer sam mnogo grijeha počinio.” Tako on skreće sa Pravog puta i to mu biva opravdanje i razlog, a zaboravlja da je i Adem pogriješio. Adem kome su se meleki poklonili (sedždu počasti učinili), pa je i pored toga pogriješio. Kaže Uzvišeni:

﴾ تد م اه ا ث احل ل ص م ع ن و آم ن تاب و ار مل ف إين لغ ﴿وJa ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i povjeruje i dobra

djela čini, i koji zatim na Pravom putu ustraje.28

Milost i opraštanje grijeha su osnova kod Alla ha, dž.š. Tako, onaj koji ovo ne shvata, pa mu se desi da počini grijeh, kaže: “Nema za mene nade da će mi moj Gospodar oprostiti.” – Svako ko misli ovako treba da ispravi svoje shvatanje.

Otrovi televizije koja u propast vodi

Jedan od povoda skretanja sa Pravog puta jeste i to što naša omladina prati satelitske i Internet programe koji su prepuni ne-moralnih sadržaja. Pa tako, mladić od pretjeranog gledanja takvog programa počinje zamišljati da je sav svijet kao na televiziji i da je svaka djevojka poput djevojaka u serijama i filmovima. A to je zato što su njemu takvi prizori postali svakodnevnica, pa se u svom društvu, i sa djevojkama iz svog društva počinje odnositi onako kako je vidio na televiziji.

28 Kur’an, sura: Ta Ha, ajet 82.

Page 8: Govor srca

Govor srca

35

Istina, ove stvari izazivaju srdžbu Gospodara Uzvišenog. Za-misli da stojiš pred svojim Gospodarom i da se izlaže sve ono što si nemoralno i što upućuje na grijeh gledao.

Obratimo pažnju, omladino! Treba kazati: “Ovo neću da gle-dam!” Ne kažem da je internet zabranjen i haram, niti da su sate-litski programi zabranjeni. Već kažem da na internetu ima stvari koje treba profiltrirati i pročistiti, i da na satelitu ima programa kojih, zbog svog sadržaja, odmah treba izbaciti. Ako sebi dozvoliš da posmatraš ovakve stvari, propast ćeš žestoko! Ja se nadam da će naša omladina smoći snage usprotiviti se sopstvenim porivima i strastima i kazati im: “Ne!”

Moramo shvatiti da je – obuzimanje našeg srca, razuma i vremena nečim drugim osim ljubavlju prema Alla hu Uzvišenom i spoznajom Njega Uzvišenog – od glavnih razloga skretanja sa Pra-vog puta; puta vjere i morala. Onaj koji ne zna zbog čega je stvoren i šta se od njega očekuje, sigurno je da će se izgubiti u dunjaluku i sigurno je da će ga šejtan navesti na svako loše djelo, sve dok ne bude spoznao Alla ha, Uzvišenog i Slavljenog.

Zato ti, koji se bojiš da ne skreneš sa Pravog puta, poslušaj savjet Alla hovog Poslanika :

وسلم عليه اهللا صىل النبي ف ل خ :كنت قال عنهام اهللا ريض عباس بن اهللا عبد عن ، ك اه جت ه د جت اهللا ظ ف اح ، ك ظ ف حي اهللا ظ ف اح : لامت ك ك م ل أع إين ! الم غ ”يا فقال: يوما أن عىل ت ع م ت و اج ة ل م أن األم ل اع باهللا؛ و ن ع ت فاس ت ن ع ت ا اس إذ فاسأل اهللا، و ت أل ا س إذ ء مل وك بيش وا عىل أن يرض ع م ت إن اج ، و ه اهللا لك ب ت د ك ء ق وك إال بيش ع ف ن ي ء مل وك بيش ع ف ن ي

“ ف ح ت الص ف الم وج ت األق ع ، رف ك ي ل ه اهللا ع ب ت ء قد ك وك إال بيش يرضAbdullah ibn Abbas pripovijeda da je jednog dana sjedio

iza Alla hovog Poslanika (na jahalici), pa mu je Poslanik rekao: “Mladiću, reći ću ti nekoliko veoma bitnih riječi: pazi na Alla ha i On će na tebe paziti, pazi na Alla ha pa ćeš Ga uvijek naći u svojoj blizini (kako te pomaže). Ako budeš molio – moli od Alla ha, a ako tražiš pomoć – traži je samo od Alla ha. Znaj, kada bi se cijeli svijet okupio da te okoristi nečim, neće te nimalo više okoristiti nego što

Page 9: Govor srca

Amr Halid

36

ti je Alla h već odredio i propisao. A isto tako, kada bi se sakupili da ti nečim naude, ne bi ti naudili ništa više nego što ti je Alla h već odredio i propisao; pera (za pisanje odredbi) podignuta su, a tinta se osušila (određeno se više ne mijenja).”29

“Misli na Alla ha” – znači: učini da ti ljubav prema Alla hu ispunjava srce! Učini da Alla h bude osnova tvog života! Pogledaj u ljepotu i divotu – da budeš povezan sa Alla hom, Uzvišenim i Slavljenim.

Kaže Uzvišeni u hadisi – kudsijju:

. ل اف و بالن رب إيل ق ت دي ي ب زال ع ا ي ومMoj će Mi se rob približavati nafilama...30

Obavljaj što više sunneta! Čini zikr, slavi Alla ha Uzvišenog! Klanjaj dva rekata u mrkloj noći! Posti! Daj sadaku, milostinju!

تي ال ه د ي و به رص ب ي ذي ال ه وبرص به ع م س ي ذي ال ه ع م س ت ن ك ه ت ب ب أح ا إذ ف ه ب أح ى ت ح. ه ن يذ ع ين أل اذ ع ت ئن اس ل ه و ن ي ط ع ني أل أل إن س ا و يش هب م تي ي ه ال ل رج ا و ش هب ط ب ي“…sve dok ga ne zavolim. A kad ga zavolim onda Ja budem

njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegove ruke ko-jima radi, njegove noge kojima hoda (u svemu tome pazi da se ne ogriješi o Alla hov Zakon), što zatraži to mu dadnem, a ako zatraži Moju zaštitu, Ja ga odmah zaštitim.”31

Znači: ti želiš da gledaš nemoralne satelitske programe, a Alla h ti zabranjuje da gledaš haram. A ako vidiš neki haram, on ne smije da uđe u tvoje srce. A ako i uđe u tvoje srce i poželiš ne-što što je haram, to te neće pokvariti. A ako to učiniš, nastoj da se

29 Hadis, bilježi ga Tirmizi u poglavlju o opisu Sudnjeg dana – (Tom 4, poglavlje br. 22, hadis br. 2635); pogledaj Rijadus-salihin, poglavlje 5. Samokontrola, hadis br. 62.30 Hadis-kudsijj, bilježi ga Buharija u poglavlju o kazivanjima koja omekšavaju srca; pogledaj: Sažetak Buharijine zbirke hadisa, prijevod: Mehmedalija Hadžić (Sara-jevo, 2004. god.), poglavlje: 74, hadis br: 2117; Rijadus-salihin, poglavlja 11 i 47, borba sa samim sobom i znaci Alla hove ljubavi prema robu, hadisi br. 95 i 386.31 Nastavak prethodnog hadis-kudsijja.

Page 10: Govor srca

Govor srca

37

odmah promijeniš, da odmah pokajanje učiniš i kažeš: “Neću ovo više učiniti!”

Zato, ako se želimo spasiti od talasa moralne devijacije i pro-padanja koji udaraju na našu zajednicu, požurimo ka zaštiti Alla ha Uzvišenog. Sklonimo se u utvrdu Vladara Uzvišenog. Neka je Sla-vljen i Uzvišen!

Odredi sebi cilj u životu

Od glavnih povoda skretanja sa Pravog puta jeste: nepostoja-nje cilja u životu. To je kao kada nam prijetelj dođe i kaže: “Dosa-dno mi je. Hajdemo tamo ili onamo. Obuci se ovako, probaj ovo.”

Da, ovo je veoma bitna stvar, najopasnija stvar koja pogađa današnju omladinu, a to je: da ne znaju šta žele. Znam lijepu priču koja se zove: “Alisa u zemlji čuda.” I dok smo bili mali čitali smo ovu bajku o djevojci koja se zove Alisa. Alisa je bila djevojka na ra-skršću života, nije znala da li da pođe tamo ili onamo? Pa je susreće zec, koji je pita: “Alisa, kuda si pošla?” A ona odgovara: “Ne znam!” Pa joj zec kaže: “Idi kojim hoćeš putem sve dok ne budeš znala gdje ćeš poći.” Ovo je priča koju su nam pričali dok smo bili mali, a koja nam se dešava u životu sada kada smo odrasli, u dvadesetim ili tridesetim godinama.

Odredi sebi šta želiš na ovom dunjaluku. A najljepše što može biti na ovom prolaznom svijetu jeste: da budemo pokorni Alla hu Uzvišenom, a na budućem svijetu da budemo od stanovnika džen-netskih vrtova.

Ustvari, ima još jedan povod propadanja omladine. Jedan od najvažnijih povoda, a na koji smo ukazali usputno, a on je: razbije-nost porodice. “Porodična rastrojenost” – od koje pati naše društvo i koja negativno utječe na veliki dio omladine, a dokaz za to nam je ono što ćemo čuti od onih koji su to iskusili.

Page 11: Govor srca

Amr Halid

38

Istinite priče

Gospodar mi je poslao spasitelja!

“Ime mi je Mustafa i student sam Pravnog fakulteta Kair-skom univerzitetu. Imam dvadeset i pet godina, a i dalje sam na drugoj godini. Naravno, imati dvadeset i pet godina, a biti na dru-goj godini, je čudno. Ali, to je zbog razloga koji ću sada pomenuti. Desio se raspad moje porodice, roditelji su se razveli, što se odrazilo na moju ličnost. Otac se grubo odnosio prema meni, a majke nije bilo. Majka ima veliku ulogu u životu djece, a ja sam bio mnogo vezan za svoju majku. Takvo stanje u kući i stalni problemi natjerali su me da se odmetnem od porodice i napustim svoj dom. Prošao sam kroz dug period problema i propadanja. Često nisam imao gdje spavati, niti novca za osnovne potrebe. Moj život se raspadao – u pravom značenju te riječi. Dešavalo mi se da spavam na ulici ili u parku. Suočio sam se sa mnogim stvarima tražeći sebe, tražeći život različit od onog od kojeg sam pobjegao i ostavio u svojoj poro-dici, sve dok se nisam razbolio. Dobio sam upalu pluća zbog života na ulici. Potom sam pokušao izvršiti samoubistvo lijekovima koje mi je doktor propisao. Popio sam četrdeset pilula, što je bilo dovolj-no da umrem. Ali nisam umro. Nažalost, u tom vremenu nisam imao veze sa vjerom u Alla ha pa sam počeo piti alkohol, kon-zumirati drogu, a to je greška koju čini veliki broj omladine. Takva omladina koja ne može sebe pronaći, ili nema oko sebe nikoga kao utočište, prilazi stvarima kojima će svoj um udaljiti od razmišljanja o životu kojeg živi.

Dogodilo se da sam našao posao i počeo raditi i imao sam novca za pomenute stvari. I to je ono što me je dovelo do propasti. Nisam sebe vidio ni u čemu. Dovoljno je to što sam još uvijek na drugoj godini fakulteta i što kasnim za svojom generacijom četiri godine. Nemam stalni posao, niti častan položaj u društvu, ništa nemam. Pokušao sam na bilo koji način popraviti svoj život. Ali sam bio daleko od Alla ha pa nisam mogao ništa popraviti. Po-stao sam ovisnik o drogi. Drogu sam svakodnevno uzimao i bila mi je važnija u životu od jela i pića.

Page 12: Govor srca

Govor srca

39

Onda mi je Gospodar naš poslao spasitelja: jedan od mojih prijatelja me je poveo u džamiju na jaciju – namaz. Nisam odmah pristao na to, pa sam pokušao naći izgovor, ali naš Gospodar, kada za nešto kaže Budi, ono bude. Niko ne može promijeniti volju Alla-ha Uzvišenog. Ovaj namaz je bio moj prvi korak koji me je približio Alla hu, dž.š. Ušao sam u džamiju, klanjao jaciju i poslušao preda-vanje poslije namaza. Ovo je na mene mnogo utjecalo. Bio je to povod da svedem račune sam sa sobom i da pogledam u vrijednost svog prošlog života. Tako sam počeo redovno odlaziti na preda-vanja i redovno obavljati namaze. Ali nakon što sam se približio Alla hu i vidio kako je čovjek odmoran i sretan kada je u blizini svog Gospodara i kada Mu je pokoran, desio mi se ispit na kome sam pao. Stari prijatelj me je nagovarao da se povratim starom na-činu života: alkoholu i drogi, i svemu onome što sam htio napustiti. Pa smo izašli i konzumirali smo drogu. Vidio sam kako se brzo vraćam na prethodno učinjenu grešku. Razmislio sam. Htio sam otići u džamiju, ali sam osjetio da me Alla h ne prima nazad i da mi neće dozvoliti da uđem tamo. Bio je ovo trenutak u kojem sam odlučio da se više nikada neću vratiti ni na jedan grijeh prema Alla-hu, Uzvišenom i Slavljenom, niti ću slušati bilo čiji govor koji me navraća na grijeh, jer sam shvatio da Božija kazna brzo dolazi.

Ja smatram da sam u najsretnijim danima života od kada sam se povratio Alla hu a ono što je od mog života prošlo prije toga – ne smatram da sam uopšte živio.”

Upitao sam Mustafu: Kako si se izliječio ovisnosti o drogi?

“Bio je to božanski lijek u potpunosti. Zatvorio sam se u dža-miji radi i‘tikafa trideset dana. U ovom i‘tikafu mi se desi čudna stvar. U prvih deset dana mnogo sam izlazio u toalet, i kao da je droga izlazila iz mog tijela. Ja nisam vidio da se neko na ovakav način izliječio. Kao da mi je Uzvišeni rekao: ‘Ti si u Mojoj kući, izliječit ću te na način na koji se nećeš napatiti i nećeš muku osjeti-ti.’ A znamo da ovisnik o drogi veoma teško ostavlja drogu, bilo sa

Page 13: Govor srca

Amr Halid

40

tjelesne ili duševne strane. Alla h me je počastio u Svojoj kući ovim neobičnim lijekom.

Nakon povratka vjeri sa dugog puta lutanja, počeo sam volje-ti svoju porodicu, počeo sam tražiti njihovo zadovoljstvo. Više ne razmišljam o materijalnim stvarima, već samo o vjeri. Znači: ra-zmišljao sam i zaključio da – najvažnije čime nas je Uzvišeni Alla h zadužio jeste da Njemu Slavljenom ibadet i pokornost, činimo, da budemo poslušni roditeljima i da njihovo zadovoljstvo zaslužimo. Jer, ako sam na Pravom putu, ispunjavam obaveze prema svom Go-spodaru, a ne ispunjavam obaveze prema svojoj porodici, to je kao da uopće ništa i ne činim.”

Koristim ovu priliku da uputim poruku svakom ljudskom biću koje je neposlušno svojim roditeljima, pa makar i jedan trenutak:

Jedna suza majčinska, pocrvenjelo lice oca – ravno je grijesima koje činiš godinu dana. Mi nekada i ne shvatamo ovu stvar. Mladić koji svake godine obnavlja godinu na fakultetu, ne vidi tugu i žalost koju stvara svojim roditeljima, time čini neprestano grijehe kojih nije ni svjestan. Zato budimo oprezni, jer ako nam roditelj ili oba rodite-lja presele na Ahiret a srditi su na nas, onda je to velika nesreća, da nas Alla h sačuva. A samo Alla h zna kada će kome smrtni čas doći.

Abdullahova priča

I na kraju želim ispričati primjer čovjeka čiji su uvjeti bili veoma teški, ali je nasuprot tome uspio ostati ustrajan na pokornosti Alla hu, Slavljenom i Uzvišenom. Ovaj primjer je poklon Mustafi i drugim ljudima. Ovo je primjer ashaba po imenu Abdullah Zulbedžadejn. Ali mu ovo nije pravo ime. Pravo ime mu je Abdul-Uza El-Mezani, iz plemena Mezanija, koje je živjelo između Mekke i Medine.

Umrli su mu otac i majka još dok je bio dijete, pa ga je njegov amidža odgajao. Amidža mu je bio mnogo imućan i trošio je na njega puno novca. Odrastao je Abdul-Uza, dok nije dostigao šesna-estu godinu – period adolescencije – a imao je puno imetka. Bio je toliko ohol da nije htio nositi odjeću koja se proizvodi u zemlji, već mu je odjeća dolazila iz drugih zemalja, a konje je stalno mijenjao. Stanovnici njegove zemlje su obožavali kipove. I u tom vremenu i

Page 14: Govor srca

Govor srca

41

u takvoj sredini gdje je sve bilo materijalno, gdje su se ljudi davili u materijalizmu, desila se Hidžra – preseljenje iz Mekke u Medinu. Ashabi su preko Abdul-Uzaove zemlje odlazili iz Mekke prema Medini. Htio je Alla h da se Abdul-Uza susretne sa njima i da čuje od njih govor koji će na njega utjecati. Pa prima islam i njegov se život mijenja za 180 stepeni. Abdul-Uza bi svaki dan trčao i tra-žio ashabe muhadžire govoreći im: “Sačekajte da od vas poslušam malo Kur’ana, želim da od vas naučim novi ajet.” Možete li zami-sliti u kakvom je stanju učio Kur’an napamet: u stanju dok su ashabi bili u panici i strahu da ih ne stignu potjere Kurejšija, moleći ih za malo vremena.

Nije Abdul-Uza više razmišljao o imetku, uživanju, već je tražio način kako da se približi Alla hu Uzvišenom. Tako mu je rekao jedan od ashaba: “Šta čekaš više u ovoj zemlji? Zašto ne uči-niš hidžru u Medinu?” A on odgovara: “Zar da ostavim svog ami-džu? Neću otići sve dok svog amidžu ne izvedem na Pravi put.” Pa je ostao u svom plemenu tri godine. Tri godine u mjestu koje je daleko od pokornosti Alla hu. Svi su obožavali kipove. Nije imao prijetelja kome se može požaliti. Tri godine u ovakvom stanju, ali je ostao odlučan u pokornosti Alla hu Uzvišenom i ustrajan. Ako bi htio obaviti namaz išao bi van svog mjesta, usred pustinje, kako ga niko ne bi vidio, jer je krio svoju vjeru islam. Svakog dana bi išao svom amidži i govorio mu: “O moj amidža, čuo sam da osoba po imenu Muhammed govori tako i tako”, pa bi mu proučio dio iz Kur’ana, a njegov amidža bi vrijeđao taj govor. Tri godine u naj-težim mogućim uvjetima bio je Abdul-Uza el-Mezani ustrajan i strpljiv. A kada se čekanje i sabur odužilo, otišao je svom amidži i rekao mu: “O moj amidža, okasnio sam za Alla hovim Poslanikom

. Ne mogu više trpjeti želju i rastavljenost od njega. Dajem ti do znanja da: Svjedočim da nema drugog boga osim Alla ha i da je Muhammed Alla hov poslanik, i ja idem učiniti hidžru ka njemu, pa, ako želiš da pođeš sa mnom, bio bih od najsretnijih ljudi.” Na to mu njegov amidža odgovori: “Ako ne odbiješ islam, oduzet ću ti sav imetak.” Našto mu Abdul-Uza reče: “Radi šta hoćeš, jer ja ne mogu birati nad Alla hom i Njegovim Poslanikom…”