giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (tr. 78)

Download Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (tr. 78)

Post on 27-Jun-2015

10.552 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (tr. 78)

TRANSCRIPT

  • 1. Tit 79 - Gii ton v t s phn trm - tt

2. c) Tm 0,4% ca 350 : 350 : 100 x 0,4 = 1,4(100%) 4) Mt vn cy n qu c 1200 cy. Hy tnh nhm 5%, 10%, 20%, 25% s cy trong vn5% s cy trong vn l: 1200 : 100 x 5 = 60 (cy) 10% s cy trong vn l: trm ca mt s Tm mt s phn 60 cy n quxchim 5% s cy trong khu vn. 60 2 = 120 (cy) Hi khu vn c bao nhiu cy? 20% s cy trong vn l: (100%) 60 x 4 = 240 (cy) 25% s cy trong vn t s khi bit Tm m l: 60 x 5 = t s phn trm ca n. m 300 (cy) 3. Th nm ngy 13 thng 12 nm 2012Ton Gii ton v t s phn trm (tip theo) (Tm mt s khi bit mt s phn trm ca n.) a) V d: S hc sinh n ca mt trng l 420 em v chim 52,5% s hc sinh ton trng. Hi trng c bao nhiu hc sinh? 52,5% s hc sinh ton trng l 420 em. 1% s hc sinh ton trng l: 420 : 52,5 = 8(hc sinh) S hc ca trng hay 100% s hc sinh ton trng l: 8 x 100 = 800(hc sinh)Tm t tnh Hai bc t: trn 52,5% : 420 em c th vit gp thnh: 100% : .. Em?420 : 52,5 x 100 = 800 420 x 100 : 52,5 = 800Mun tm mt s bit 52,5% ca n l 420, ta c th ly 420 chia cho 52,5 ri nhn vi 100 hoc ly 420 nhn 100 ri chia cho 52,5. 4. Th nm ngy 13 thng 12 nm 2012Ton Gii ton v t s phn trm (tip theo) (Tm mt s khi bit mt s phn trm ca n.) b) Bi ton: Nm va qua mt nh my ch to c 1590 t. Tnh ra nh my t 120% k hoch. Hi theo k hoch, nh my d nh sn xut bao nhiu t? Tm tt: 120% : 1590 t 100% : t?Bi gii: S t nh my d nh sn xut l: 1590 x 100 : 120 = 1325 ( t) p s: 1325 tMun tm mt s khi bit mt s phn trm ca n ta c th ly s chia cho mt s phn trm ri nhn vi 100 hoc ly s nhn vi 100 ri chia cho mt s phn trm ca n. 5. Th nm ngy 13 thng 12 nm 2012Ton Gii ton v t s phn trm (tip theo) (Tm mt s khi bit mt s phn trm ca n.) Bi 1: S hc sinh kh gii ca Trng Vn Thnh l 552 em, chim 92% s hc sinh ton trng. Hi trng Vn Thnh c bao nhiu hc sinh? Gii Tm tt: 92% : 552 hc sinh 100% : ..hc sinh ?Trng Vn Thnh c s hc sinh l: 552 : 92 x 100 = 600 (hc sinh) p s: 600 hc sinh 6. Th nm ngy 13 thng 12 nm 2012Ton Gii ton v t s phn trm (tip theo) (Tm mt s khi bit mt s phn trm ca n.) Bi 2: Kim tra sn phm ca mt xng may, ngi ta thy c 732 sn phm t chun, chim 91,5% tng s sn phm. Tnh tng s sn phm. Tm tt: 91,5% : 732 sn phm 100% : ? sn phmGii: Tng s sn phm ca xng may l: 732 x 100 : 91,5 = 800 (sn phm) p s: 800 sn phm 7. Th nm ngy 13 thng 12 nm 2012Ton Gii ton v t s phn trm (tip theo) (Tm mt s khi bit mt s phn trm ca n.) Bi 3: Mt kho go cha go t v go np, trong c 5 tn go np. Tnh nhm tng s go ca kho, nu s go np chim: a) 10% s go trong kho. b) 25% s go trong kho.Gii:1 1 25 10% = 25% = = 4 10 100 S go trong kho l: a) 5 x 10 = 50 (tn) b) 5 x 4 = 20 (tn) 8. 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp mnh c 18 bn nam v chim t l 45% hc sinh c lp. Vy lp mnh c bao 1 nhiu bn? A. 38B. 40C. 424% ca 2500kg l: A.62500kg B.100kg C.1000kg3Chc mng cc bn nhn c 2 mt mn qu! 60 cy n qu chim 5% s cy trong khu vn. Hi khu vn c bao nhiu cy?4A.1200 cy B.300 cy C.120 cy