geografi alam sekitar manusia stpm

63
GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM Ke arah Kecemerlangan Subjek Geografi Menunjukkan catatan terbaru untuk pertanyaan kegiatan pertanian. Tunjukkan catatan yang lebih lama. ISNIN, 2009 MEI 25 SOALAN - SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 Arahan : Jawab empat soalan sahaja. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5) (b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumber alam di negara berkenaan. (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung Masalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10) 2. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5) (b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat di sebuah negara Asia Tenggara (10) (c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandaraya Primat yang anda pilih (10) 3. (i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkan

Upload: annievivian

Post on 18-Jun-2015

8.078 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM

Ke arah Kecemerlangan Subjek Geografi 

Menunjukkan catatan terbaru untuk pertanyaan kegiatan pertanian.

 Tunjukkan catatan yang lebih lama.

ISNIN, 2009 MEI 25

SOALAN - SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009

Arahan : Jawab empat soalan sahaja.

1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5)(b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumberalam di negara berkenaan. (10)(c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendungMasalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10)

2. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5)(b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primatdi sebuah negara Asia Tenggara (10)(c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandarayaPrimat yang anda pilih (10)

3.(i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkanKDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. (9)(ii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza-beza antara negeri-negeridi Malaysia ? (8)(iii) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat mengimbangkan pembangunan antaranegeri-negeri di Malaysia. (8)

Page 2: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

ATAU

(i ) Namakan enam tanaman yang biasa ditanam dalam system pertanian ladangdi Asia Tenggara (6)(ii) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih, jelaskanmengapa sistem pertanian ladang berkembang maju di negara tersebut. (12)(iii) Huraikan kesan perkembangan system pertanian lading terhadap persekitaranfizikal di Negara berkenaan. (10)

4. Merujuk kepada negara Malaysia .:(a) Namakan lima jenis hasil mineral logam dan bukan logam serta lokasi mineraltersebut dilombong. (5)(b) Huraikan mengapa sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan (10)(c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industriperlombongan di negara ini (10)

5. (a) Namakan lima kawasan estet industri di Malaysia. (5)(b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri di Malaysia (10)(b) Jelaskan sumbangan sektor perundustrian di Malaysia kepada pembanguinan ekonomiNegara Malaysia (10)

6. (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asean(AFTA) (3)(ii) Namakan empat Negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awalperlaksanaannya (2)(b) Jelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh negara-negara ASEAN hasil daripadaperlaksanaan AFTA (10)(c) Huraikan halangan-halangan dan masalah-msalah yang dihapai oleh Negara-negaraASEAN untuk mlaksanakan AFTA (10)

7 . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? ( 5)(b) Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam perlu diusahakan olehsesebuah negara (10)(c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkabn diri dalam memelihara dan memulihara sumber alam di Malaysia (10)

Page 3: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

8 . Berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan di satu kawasan. Pilih satuaktiiviti ekonomi sekunder yang dijalankan di kawasan tersebut.

(a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang telah anda jalankan (5)(b) (i) Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti tersebut dijalankan dikawasan itu (6)(ii) Bagaimanakah aktiviti ekonomi yang anda pilihmemberi sumbanagan kepada pembangunan sosio ekonomi kawasan setempat. (8)(c) Jelaskan bagimana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebutmenjejaskan kualiti alam sekitar kawasan tersebut. (6)

SKEMA JAWAPAN.

1. (a) Penduduk lebihan- jumlah penduduk melebihb sumber yang ada- sumber tidak dapat menampung jumlah penduduk- contoh Negara membangun – India, Pakistan china dll

(b) Kesan terhadap sumber alam- tekanan terhadap tanah- pencemaran udara- pencemaran air- hutan musnah-

(c) Langkah-langkah membendung lebihan pendudu- perundangan – had bilangan anak- perancang keluarga- memajukan industri- memajukan pendidikan- memajukan sumber alam

2. (a ) Maksud bandaraya primat- bandar raya berkali-kali ganda besar- daripada bandar kedua besar- dari segi saiz- bilangan penduduk- contoh : bangkok

(b) Masalah bandar primat- Setinggan/perumahan

Page 4: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

- kesesakan- pengangguran- sosial- kemiskinan

(c) Punca pencemaran- asap kenderaan- asap kilang- pembakaran terbuka- pembuangan sisa kumbahan- aktiviti perniagaan- pembuangan sampa

3. (a) Soalan koroplet(b) Mengapa KDNK berbeza- kegiatan ekonomi berneza- jumlah penduduk berbeza- taraf hidup berbeza- kemudahan asas

(d) Langkah menyeimbangkan pembangunan- buka estet industri- memajukan luar bandar- membandarkan luar bandar- memodenkan kegiatan pertanian- membuka bandar baruATAU

3 (B)(a) Enam jenis tanaman ladang- kelapa sawit- getah- lada hitam- koko- kopi- teh

(b) Mengapa pertanian ladang berkembang maju- teknologi- kejenteraan- R & D- Modal- Tenaga buruh- Pengurusan

(c) Kesan terhadap persekitaran fizikal

Page 5: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

- kepupusan flora dan fauna- pencemaran air- peningkatan suhu- hakisan tanah- pencemaran udar

4. (a) Lima jenis hasil mineral logan dan bukam loga- bijih timah- emas- kuprum- arang batu- kaolin- petroleum(b) Mengapa hasil perlombong semakin kurang- eksploitasi berlebihan- permintaan meningkat- kepupusan - tidak boleh diperbaharui- pembaziran dalam penggunaan- kos perlombongan meningkat(c) Langkah-langkah memajukan industri perlombongan- meneroka sumber baru- teknologi- kepakaran- modal/pelaburan asing

5 (a) lima estet industri- shah alam- pasir gudang- mak mandin- petaling jaya- prai

(b) Faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri- modal- buruh- teknologi- kepakaran- pasaran

(c) Sumbangan sektor perindustrian- pendapatan negara- peluang pekerjaan- kesan ekonomi pengganda- pemindahan teknologi- pembukaan bandar baru

Page 6: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

6 (a) Maksud AFTA- kerjasana negara ASEAN- mwngurang dan menghapus tarif dan cuka- bagi sesetngah barangan atau produk ASEAN- tujuan untuk memperkukuh kedudukan ASEAN- dalam kontek pasaran serantau /global

(b) Faedah daripada AFTA- pasaran luas- perdagangan meninglat- harga barangan murah- saling melengkapi

(c) Halangan- halangan perlaksanaan AFTA- persaingan kerana barangan sama- kejatuhan nilai matawang- masalah pasaran- bentuk-bentuk perlindungan bagi sesetengah barangan

7 (a) Maksud pengurusan sumber alam- merujuk kepada perancangan,analisis, penilaian, penggunaan , impak dan ramalan- terhadap penggunaan sumber-sumber alam- secara sistematik, cekap dan optima- tanpa pembaziran- supupaya penggunaan sumber dapat memenuhi generasi kini dan akan datang.

(b) Mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam diusahakan- sumber pendapatan negara- penggunaan berterusan- dapat dinikmati oleh generasi akan datang- memelihara alam sekitar daripada pencemaran – air ,udara, tanah- mengelakkan kepupusan

(c) Bagaimana masyarakat dapat memelihara dan memeulihara sumber alam- kempen kesedaran- aktiviti gotong royong- pendidikan alam sekitar- mengelak pembaziran- melapor kepada media massa dan pihak berkuasa

Page 7: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

8 (a) Pilih satu kawasan yang sessuaiKaedah kajian – pemerhatian, temubual, soal selidik

(b) (i) Faktor- faktor yang menggalakkan aktiviti ekonomi tersebut- faktor fizikal- tenaga buruh- modal- pengangkutan- infrastruktur- pasaran

(ii) Sumbangan kepada penduduk- peluang pekerjaan- pendapatan- pembangunan infrastruktur- peningkatan taraf hidup

(c) Aktiviti ekonomi memberi kesan terhadap persekitaran fizikal- pencemaran air- pencemaran udara- kepupusan flora dan fauna- tanah runtuh- pencemaran bauDi Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 5/25/2009 06:52:00 PM 0 Komen Links to this postCari Label SIRI ULANGKAJI

Maklum balas JUMAAT, 2009 MEI 15

SOALAN - SOALAN LATIHAN ULANGKAJI

LATIHAN ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUNSOALAN-SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN

Soalan 1

a. Ciri-ciri demografi sebuah negara yang mempunyai piramid penduduk jenis progresif

i. tapak yang lebar- penduduk muda ramai, kadar kelahiran tinggiii. puncak yang sempit/tajam- kadar kematian tinggi, jangka hayat pendekiii. cerun yang cekung- penduduk muda dan dewasa tidak seimbang/penduduk muda tinggiiv. ciri-ciri jantina- seimbangv. tahap pembangunan rendah terdapat dinegara membangun-contoh negara Indonesia, Filipina

Page 8: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

b. Masalah kependudukan negara membangun di Asia tenggara

i. contoh negara- indonesiaii. kemiskinan meningkat-penduduk ramai sumber berkurangan seperti tanah tidak dapt menampung penduduk yang ramaiiii. pertambahan beban kerajaan- kemudahan pendidikan, kesihatan perlu disediakan dengan banyakiv. kurang peluang pekerjaan-pengangguran di kalangan pendudukv. kesesakan bandar- kerana tumpuan ke bandar besar-masalah setinggan-dan masalah sosial lainvi. taraf pendidikan rendah- kadar buta huruf tinggi-kadar kiciran meningkat-menghalang pembangunanvii. kekurangan makanan-kebuluran/makanan tidak mencukupiviii. taraf hidup rendah-pendapatan rendakix. dll

c. langkah-langkah mengatasi

i. program kawalan penduduk- perancangan keluargaii. menyediakan banyak peluang pekerjaan-pelbagaikan kegiatan ekonomi-perindustrian, perkhidmatan-tingkatkan pendpatan penduduk- tinggikan taraf hidupiii. pembinaan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital, dlliv. memperkenalkan teknik moden dalam pertanian-meningkatkan hasil pertanian, meningktkan pendapatan penduduk desa,kurangkan migrasi desav. perseolahan pecrmua, mewajibkan kanak-kanak bersekolah-galakkan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi-untuk tenaga mah

Soalan 2

a. Rancangan bumi hijau

- usaha meningkatkan hasil pengeluaran pertanian- untuk keperluan sendiri- memaksimumkan penggunaan tanah- mengurangkan import makanan- mengurangkan kebergantungan kepada sumber makanan luar- meningkat taraf hidup petani

b. Bentuk- bentuk inovasi teknologi pertanian di sebuah negara Asia Pasifiki. Contoh negara : Malaysiaii. penjenteraan pertanian- jentera pembajak, penuai, menabur benihiii. penggunaan bahan kimia dalam pertanian, racun rumpai, racun serangga, bahan penggalak

Page 9: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

iv. pembiak-baik baka , bijih benih, klon bermutu tinggi, cepat masak, tahan penyakit dllv. teknik moden- hidrophonik, alat torehan, dllvi. sistem pengairan,- empangan, tali air, titisan, renjisanvii. penyelidikan dan pembangunan- oleh MARDI, PORIM, RRIM dll

c. Kesan penggunaan inovasi teknologi pertanian terhadap alam sekitar.

i. pencemaran air- sisa lebihan baja kimia, racun serangga kedalam ekosistem sawah padi, sungai, tasik dan kolamii. tanih hilang kesuburan kerana penggunan jentera – tanah diguna dengan intensif- pembajaan kurang cekapiii. memusnahkan rantaian dan siratan makanan- akuatik, daratan-disebabkan oleh bahan kimiaiv. tanah terbiar- kos tinggi dalam inovasi teknologi pertaanian-petani tidak mampu dan tanah tidak diusahakanv. perubahan lanskap/tanah runtuh- pembajakan dan pembukaan ladangvi. perubahan suhu mikro-semasa perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pertanianvii. dll

Soalan 3

a. Negara yang dipilih- Malaysia

Jenis dan lokasi sumber tenagai. Petroleum- luar pantai terengganuii. Gas asli- duyung, luar pantai terengganuiii. Arang batu- Hong Gay- vietnam, batu arangiv. Elektrik hidro- kenyir, dllv. Tenaga biomas- kawasan pembakaran kayu arangvi. Tenaga suria-langkawi

b. peranan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi negara

i. pendapatan eksport- gas asli cecair, petroleumii. bahan mentah kepada industri berasaskan petro kimia- cat, baja, palstik, industri membersih petroleumiii. peluang pekerjaan- menggerudi, mengangkut, membersihiv. peningkatan kemudahan asas- rabgkaian pengagkutan, pelabuhan, lebuh raya, keretapi lebih raya dllv. pembekalan sumber tenaga untuk domestik, klang dllvi. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru/bandar baruvii. memajukan industri pelancongan- kawasan tasik hidro elektrikviii. dll

Page 10: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

c. implikasi pengeluaran sumber ke atas alam sekitar

i. pencemaran air laut, sungai dan air bawah tanah- kebocoran paip dan tumpahan minyakii. mewujudkan lanskap gersang- tinggalan lombong telerang-menyukarkan tebus guna tanahiii. pencemaran udara- karbon monoksida, sulfur dioksida dan bahan hidrokarbon- pembakaran arang batu, sisa peroleum/gas dlliv. memusnahkan ekosistem/habitat flora dan fauna-pembinaan hidro eklektrik hidrov. mengubah ciri aliran sungai- pembinaan empangan hidro elektrikvi. dll

Soalan 4

a. pengaruh pembinaan estet industri terhadap sosio ekonomi negara-negara asia tenggara

i. memaju dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi kawasan-antara kawasan maju dan kawasan mundurii. mengurangkan migrasi penduduk dari kawasan mundur ke kawasan majuiii. mendapat faedah ekonomi hidangan(bahan mentah/hasil eksport)iv. memudahkan perindahan tenaga buruh mahirv. pembangunan infrastruktur (jalanraya/bekalan elektrik dll kemudahan)vi. mempelbagaikan kegiatan ekonomi/,eningkatkan taraf hidupDi Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 5/15/2009 09:24:00 PM 0 Komen Links to this postCari Label SIRI ULANGKAJI

Maklum balas SELASA, 2009 APRIL 21

PEMBANDARAN

Page 11: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm
Page 12: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

PEMBANDARAN/URANISASI

1.0. MAKSUD PEMBANDARAN/URBANISASI: Pembandaran/urbanisasi ialah proses perubahan sesuatu kawasan daripada luar bandar kepada bandar. Pembandaran juga berlaku apabila petempatan bandar berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks sifatnya seperti dari bandar kecil ke bandar sederhana dan akhirnya menjadi bandar raya2.0. ASPEK-ASPEK PROSES PEMBANDARANi. pertambahan jumlah dan peratus poenduduk yang tinggal di kawasan bandar –bandar- lebih 10 000 orangii. perluasan saiz bandar , pertambahan bangunan, ruang perniagaan, kawasan petempatan bandar, peningkatan sistem pengangkutan, pertambahan fingsi bandar dlliii. Perubahan struktur dan kegiatan ekonomi penduduk dari kawasan ekonomi tradisional /pertanian kepada eknomi moden seperti perkilanagan, perkhidmatan, perniagaan, perdaga gan dlliv. Perubahan cara hidup dari tradisional kepoda nilai dan gaya hidup bandar yahg lebih moden

3.0. TAHAP PERKEMBANGAN PEMBANDARAN DI MALAYSIA

A. PEMBANDARAN AWAL(ABAD KE 15)

i. melaka- pusat bandar yang lung di rantau ini-pusat pentadbiran, perdagangan, penyebaran agama, petempatan dll

Page 13: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

ii. sebab- kedudukan strategik, dasar kolonialisme- tidak membenarkan bandar lain wujud

B. ZAMAN PENJAJAHAN

i. pusat-pusat petempatam sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran bahan mentahii. tarikan utama- bijih timah- taiping, larut, ipoh, kuala kumpur

C. PEMBANDARAN SELEPAS MERDEKA

i. berlaku migrasi besar-besaran ke kawasan bandar-urbanusasi semakin pesatii. migrasi untuk mencaru pekerjaan dan juga melanjutkan pelajaran di bandar-bandariii. contohnya bandar kuala lumpur, johor bharu, ipoh dlliv. bandar-bandar utama terus berkembang sedangkan kawasan lain terus ketinggalan-mewujudkan dualisme ekonomi.

D. PEMBANDARAN ERA 1990an DAN ABAD KE 21

i. penyebaran urbanisasi ke pinggir bandar-dimajukan dan dibangunkan sebagai bandar satelit-bandar baru yang lengkap dan modenii. bandar-bandar sekitar kuala lumpur- selayang, bandar baru nilai, setapak, cheras, snawangiii. bandar- bandar baru berteraskan industri di desa-kerteh-petroleum, MEC city kuantan-elektronik.iv. Abad ke 21- era it-jaringan internet,e-mel, sistem jaringan telekomunikasi yang canggih-MSC, CYBERJYA

4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENPENGARUHI PROSES URBANISASI DI NEGARA MEMBANGUN

i. faktor sejarah- penjajahan dan kemasukan migran asing-eksploitasi sumber-sumber alam dan penguasaan politik- contoh kuala lumpur-bijih timah , berkembang dengan pertambahan penduduk dan pelabagai sektor lain.ii. Faktor pekembangan ekonomi moden – kemajuan industri- menawarkan peluang pekerjaan-tumpuan penduduk-petempatan bertambah- pusat-pusat kemudahan dan perkhidmatan bertambah- perniagaan, perdagangan- contoh shah alam, petaling jayaiii. Faktor politik- dasar dan perancangan kerajaan- rancangan pembangunan wilayah – bandar baru muadzam shah, bandar al miktafi billah- bandar-bandar satelit- putra jaya, petaling jaya- mengatasi limpahan bandar besar kuala lumpur

Page 14: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

iv. Faktor kemudahan sosial- kemudahan asas. Kemudahan sistem pengangkutan, pendidikan tinggi, kemudahan kesihatan, kemudhan elektrik, bekalan air, sistem perhubunan dllv. Faktor kependudukan atau demografi- migrasi dan pertumbuhan semulajadi. Proses utama ialah migrasi masuk dari kawsan luar bandar atau kawsan lain- saiz banadar utama terlalu besar berbanding badar lain- bandar primat-bangkok, jakarta, manila, ho chi minh

5.0. FAKKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TREND PEMBANDARAN YANG PESAT DI BENUA ASIA DAN AFRIKA

i. pembangunan ekonomi bandar yang pesat selepas tahun 1970an-ekonomi moden berkembang pesat-perniagaan, perindustrian di bandar-bandar sejajar dengan dasar kerajaan di negara-negara membangunii. kemunduran eknonmi desa khususnya sektor pertanian- penghijrahan buruh-buruh pertanian ke bandariii. kestabilan politik dan eknonmi- taamatnya perang dunia 11 –politik aman-ruang dan peluang setiap negara melaksanakan polisi dan program pembandaran negara masing-masingiv. faktor demografi-kepndudukan pertambahan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian.v. Pembandaran memusat kepada bandar-bandar utama sahaja- mewujudkan bandar primat- kewujudan sebauh bandar sahaja yang terbesar saiznya berpuluh-puluh kali ganda berbanding dengan bandar kedua dalam negara tersebut.

6.0. BANDAR PRIMAT6.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEWUJUDKAN BANDAR PRIMATi. tumpuan pembangunan ekonomi- ibu negara-pusatt pentadbiran, perdagangan, peindustrian, perkhidmatan, kewangan dllii. tarikan yang kuat terhadap bandaraya utama-penghijrahan penduduk kawsan luar bandar ke benadar utamaiii. penjajahan masa lampau- tidak menyebarkan pembangunan ke kawaan lainiv. pelbagai kemudahan dan perkhidmatan bandar- pengangkutan, bekalan air, elektrik, pelabuhan dllv. faktor demografi- penghirah terdiri dari golongan muda- kadar fertiliti tinggi-penambahan dalam kadar kelahiran bandar

6.2. MASALAH-MASALAH BANDAR PRIMATi. masalah perumahanii. masalah persaingan, pengangguran, kemiskinan bandar akibat migrasiiii. masalah sosial- jenayah, pelacuran, penyakit dll

Page 15: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

iv. masalah kesesakan-lalu lintas dan petempatanv. masalah persekitaran- pencemaran air, udara, bau, bunyivi. fenomena pulau haba-kesan rumah hijauvii. kejadian banjir kilat

7.0. FENOMENA PEMBANDARAN7.1. REBAKAN BANDARProses perluasan saiz bandar dan pengaruh bandar dari kawasan pusat bandar ke pinggir bandarBerkembang sejajar dengan perkembangan sistem jaringan pengangkutan7.2. SUBBANDARMurujuk kepada kawasan pinggir bandarKawasan pinggir bandar berperanan sebagai penyokong kepada pusat bandarBerkait rapat dengan proses rebakan bandar dan ketepuan pembangunan di pusat bandarFunsi yang biasa seperti petempatan dan perindustrianSubnaadar kan membentuk bandar baru7.3. METROPOLIS

Sesebuah bandaraya akan digelas metropolis apabila mempunyai penduduk melebihi sejuta orangMempunyai hairarki yang lebih tinggiLingkungan pengaruh yang lebih luas dari bandar rayaMempunyai kepelbagaian fungsi-pusat pentadbiran, perkhidmatan, pengangkutan, perdagangan, kewangan, pendidikan, perniagaan7.4. MEGALOPOLISPercantuman metropolis-metropolis membentuk saiz yang lebih luas dan besar-megalopolisPenduduk melebihi 10 juta orangContoh- megalopolis boston- penduduk 40 juta orang- keluasan 700 kilometerMegalopolis tokaido- menacntumkan tokyo, yokohama

7.5. KONURBASIProses penggabungan dan percantuman antara pinggir bandar dengan pinggir bandar yang lainDua buah bandar bercantum- zon konurbasiContoh shah alam dan petaling jaya

7.6. BANDAR SATELITBandar yang dibina dan diwujudkan tidak jauh dari bandar indukFungsi- kawasan kediaman dan perindustrianBandar sateli dengan bandar utama masih berhubung dari segi pentadbiran, kewangan, peniagaan dan perkhidmtan

Page 16: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

Hubungan diteruskan dengan rangkaian pengangkutan7.7. BANDAR BARUKawasan petempatan bercirikan bandarDirancang dan dibangunkan di kawasan yang tidak ada bandar khususnya di luar bandarBerkembang tanpa perlu bergantung dengan bandar lainContoh- bandar baru bangi, bandar baru nilai dll8.0. MASALAH PEMBANDARAN8.1. MASALAH DI KAWASAN BANDARi. masalah pengangguran dan kemiskinan bandar-penduduk ramai, kerja kurang, kurang pendidikan dan tidak dapat bersaingii. masalah perumahan dan fenomena persetingganan-tidak mampu memiliki rumahiii. masalah persekitaran fizikal bandar- pencemaran udara, air, tanah, bau, bunyiiv. Masalah persekitaran sosial bandar- kadar jenayah, pelacuran, pengedaran dadah , kesihatan dllv. Masalah ke atas sumber-sumber alam di bandar- tekanan terhadap sumber tanah, kepupusan hutan, kerosakan sumber-tanah menjadi mahal

8.2. MASALAH DI LUAR BANDARi. kekurangan tenaga keja khususnya di sektor pertanianii. pembaziran sumber alam- tidak dapat dimajukan- tiada penduduk

8.3. KESAN PEMBANDARAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL BANDARi. pencemaran udara dan jerebuii. kenaikan suhu mikro atau pulau haba bandar-bangunan konkrik, permukaan berturap, medan letak kereta, jalan raya dlliii. fenomena banjir kilat dan hujan asidiv. pencemaran airv. hakisan tanah, tanah runtuh, tanah mendap-pembinaan bangunan di cerun-cerun bukit, pembinaan jalan raya , pembinaan petemptan di tapak-tapak lombong

8.4. MASALAH PERSETINGGANAN

8.4.1. KONSEP SETINGGANSatu proses menduduki bangunan atau tanah yang bukan milik sendiri secara sah di sisi undang-undangMerupakan petempatan haramKawsasan tanah rezab jalan raya/jalan kereta apiKawsan sesak/tidak teratur/tiada kemudhan asas yang sempurna8.4.2. CIRI-CIRI PETEMPATAN SETINGGANi. lokasi- hampir dengan zon bandarii. ciri fizikal- susun atur bangunan tidak teratur/tidak tersusun/tidak terancang

Page 17: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

iii. persekitaran fizikal- sesak, kotor, tiada kemudahan asas/tiada sistem perparitan/pembentungan tidak sempurnaiv. demografi- dihuni oleh saiz keluagra yang besar/jumlah tanggungan ramaiv. ekonomi- golongan berpendapatan rendahvi. sosial- masalah sosial dan penyakit-taun, malaria, denggi,penyalahgunaan dadah, kegiatan haram dll hgejala sosial

8.4.3. FAKTOR- FAKTOR YANG MENGGALAKKAN PETEMPATAN SETINGGANi. kadar urbanisasi yang pesat dan tidak terkawalii. krissis perumahan- perumahan kos rendah kurangiii. masalah pentadbiran tanah dan ketidakcekapan perancangan banadar- kelonggaran, kelalaian,timbulnya rzab sungai, bangunan, jalan-kurang kawalaniv. pertumbuhan penduduk banadar yang pesat dan berterusan-migrasi-kemiskinan bandarv. kadar kelahiran dikalangan migran yang tinggi

8.4.4. LANGKAH-LANGKAH MEMBENDUNG MASALAH SETINGGANi. dasar pembandaran seimbang- proses pembandaran di antara bandar di rancang, disusun, dikaji supaya masalah ketdakseimbangan dapat dielakkanii. perumahan kos rendah disediakan dan ditambah-iii. mengekang aliran migrasi dari luar bandar ke bandar- melaksanakan program pembangunan wilayah, memajukan kawasan luar bandariv. melaksanakan program perancanagan bamdar yang lebih sistematik dan cekap-penggunaaan ruang bandar yang terancang, kawasan rezab dijadikan kawasan hijau, penguatkuasaan undang-undang yang tegasv. mengawal kemasukan pekerja asing/tanpa izinDi Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 4/21/2009 04:36:00 PM 0 Komen Links to this postCari Label PEMBANDARAN

Maklum balas SABTU, 2009 APRIL 18

PEMBANGUNAN EKONOMI - SEKTOR PERKHIDMATAN

Page 18: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

12.0. SEKTOR PERKHIDMATAN12.1. JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATANi. industri pelanconganii. industri pengangkutan dan telekomunikasiiii. sektor kewangan, insuran, hartaanah dan perkhidmatan perniaagaaniv. sektor utiliti elektrik ,air dan gasv. perkhidmatan kerajaan

12.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATANi. faktor fizikal- kekayaan sumber semula jadi-perlombongan memajukan sektor pengangkutan, kewujudan sungai- pengangkutan air, keindahan alam semula jadi- pelanconganii. faktor ekonomi- kemajuan ekonomi primer dan sekunder- pemasaran, pengangkutan, kewangan, insuran , telekomunikasiiii. faktor governan- galakan pelaburan- dalam sektor pendidikan, pelancongan telekomunkasi , ICT –dasar pengswastaan- mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi- celcom, maxis , telekom dlliv. faktor teknologi- teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi- 3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran, kewangan, pelancngan dll

12.3. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMIi. membantu meningkatkan KDNK negara- contoh tahun 2001-54.7% KDNK negaraii. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder- bahan mentah

Page 19: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

dan barangan sipa memerlukan pengangkutan, bekalan tenaga, dadan sistem pemasaraniii. meningkatkan taraf hidup rakyat- -perkhidmatan kesihatan, pendidikan dlliv. meningkatkan teknologi dan kualiti buruh- perkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutuv. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asing-perbankan luar pesisir di labuan-pelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysiavi. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan – tahun 2001 49.2 %

12.4. SEKTOR PELANCONGAN

12.4.1. JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA

i. eko pelancongan- berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai, pulau, hutan lipur tanah tinggi, air terjun dllii. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-pelancongan di dusun buah-buahan perkampungan nelayan, ternakan akuakultur/home stayiii. pelancongan kesihatan- pelancong datang untuk rawatan kesihatan , rawayan pakar, perubatan tradisionaliv. pelancongan pendidikan- aktiviti pelancongan ambil belajarv. pelancongan budaya dan warisan sjarah- aktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah, tapak arkeologi dan muziumvi. pelancongan MICE (persidangan, konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar, persidanagan, pameran dan simposiumvii. pelacongan kapal mewah- aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negaraviii. pelancongan sukan dan rekreasi- beasaskan sukan dan rekreasi- perlumbaan kereta, sukan antarabangsa

12.4.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIAi. tarikan semula jadi .faktor alam sekitar fizikal- pulau yang cantik, gua, pantai,tanah tinggi, hutan lipur, iklim yang panas dan lembabii. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia- tmpat-tempat bersejarah, seni budaya, berbilang kaumiii. kemudahan pengangkutaniv. Prasarana yanfg cukup- hotel, restoran, riadah, bersukan, memebeli belahv. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC,persidangan anatara bangsa dll

12.4.3. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN

Page 20: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

i. pendapatan negara- hasil tukaran mata wang asing- tahun 2001 RM16.1 billionii. menyediakan peluang pekerjaan- mengurangkan pengangguran, meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor , perhotelan, pengangkutan, restoran- tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelanconganiii. menggalakkan industri yang berkaian- kraftangan, makanan, pengankutan, perhotelan dlliv. membangunkan kawsan mundur- menukar strktur ekonomi tradisonal kepada moden-pusat-pusat pertumbuhan baruv. menggalakkan perkembangan R&D –kajian pemulharaan alam, teknologi, kemunikasi dll

12.4.4. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN

i. masalah hakisan kawasan tanah tinggi- padang golf, jalan pengangkutan –penarahan bukitii. pencemaran air laut, sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel, resort, sisa makanan-port dicksoniii. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut, tasik dan sungaiiv. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutanv. pencemaran budaya- pengaruh budaya barat- pelancong-minuman keras, pergaulan bebasvi. kesesakan tempat pusat pelancongan- genting highland terutama pada musim cuti sekolahvii. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS, SARS, yang dibawa oleh pelancong

12.4.5. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN

i. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak, elektronik, aktiviti sukan dan rekreasi, pameran, persidangan, seminar dllii. membanun sumber secara optima umber-eumber setempat seperti hutan lipur, air erjun, pulau dlliii. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelanconganiv. menyediakan kemudahan asas yang cukup- penginapan, restoran, riadah teelekomnikasi dllv. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan,menguruskan sisa pelancongan, memelihara kualiti alam sekitar dll.

Page 21: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

12.5. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

12.5.1. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA

i. sistem pengangkutan darat- jalanraya,jalan kereta apu, lebuh raya, LRT, KEMUTER, PUTRA LRT, KLIA TRANSIT, KLIA EKSPRESS DLLii. pengangkutan air- sungai dan laut- feri, kapal bot , sampaniii. pengangkutan udara- kapal terbang an helikppter, lapangan terbang dlll

12.5.2. SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA

i. telekomunikasi-telefon talian tetap, telefon bimbit, faksmili, ICT, internet, intranet dllii. dalam ICT terdapat- e dagang, e mel, e perubatan e pembelajaran dll

12.5.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

A. FAKTOR FIZIKALi. bentuk muka bumi- tanah rata , pamah dan luas- sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbangii. penggir laut yang terlindung dan bertelu- sesuai untuk pelabuhan- contohnya di panatai barat

B. FAKTOR EKONOMIi. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah, emas,hutan, kawasan pertanian dll, memudahkan sumber dieksploitasiii. dibandar-bandar besar- kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden- perniagaan, perindustian, pekhidmatan-kuala lumpur- LRT, KOMUTER dll

C. FAKTOR GOVERNANi. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLMii. dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan- swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS, PLUS, putra LRT, KLIA EKSPRESS, KOMUTER dlliii. Dalam perhubungan- kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan- CELCOM, TELEKOM, MAXISiv. Kerajaan juga menubuhkan MDC- perbadanan multi media- menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll

D. FAKTOR TEKNOLOGI

Page 22: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

i. teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api – pembianaan terowong, jejantas, persimbangan bertingkat, jamabatan besar dlllii. \teknologi dimpoert dari US, korea, jepun

13.5.4 KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA

i. Ekonomi-menjana sektor perlombongan, pertanian, perindustrian, perniagaan- mengangkut input dan output pertanian, bahan mentah peridustrian, membawa barangan siap untup pasaran dllii. Sosial- meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosial-perubatan, pendidikan, barangan keperluaniii. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi- media cetak, alat-alat elektronik, teknologi ICTiv. Kemunculan kawasan petempatan baru- sistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api- munculnya kawasan-kawasan perniagaan, restoran dllv. Bagi petempatan lama- peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil, sederhana atau besar

13.5.5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA

i. mempecepatkan pembangunan ekonomi- interaksi kawasan badar dengan luar bandar- darjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkanii. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan, tanah, mineral dapat dibangunkan- mudah kemasukan inputiii. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan- hasil ternakan, pertanian, perikanan, hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandariv. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudah- barangan runcit, kesihatan, penduidikan dlllv. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat, inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkanvi. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandar- banadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundur-mewujudkan cawangan-cawangan kerana lebih cepat dan pantasvii. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera- perubatan, pendidikan-menjimatkan kos dan memendekkan masa

Page 23: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

13.5.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP

i. mengurangkan kessakan lalu lintas- guna LRT, MONOREL, KOMUTER- mengurabngkan kessakan lalu lintasii. kemampuan membawa penumpang yang banyak- pada waktu puncak- pergi dan balik kerja- menjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiriiii. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi- intra bandar dan inter bandar – contoh KL- Seremban, KLIAiv. mengangkut lebih ramai, cekap dan pantas- KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil ,lambat, dan kurang cekapv. mengurangkan risiko pencemaran- tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan persendirian dan teksi

13.5.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA

i. kejadian hakisan dan tanah runtuh- peneresan, penarahan dan penebukan dan pemotongan lereng-lereng bukit untuk memina lebuh raya, terowong, dan jambatanii. mengganggu kestabilan cerun- tergelongsor apabila hujan lebatiii. berlakunnya tanah mendap/tenggelam- penimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya., lapangan terbangiv. merosakkan kawasan tadahan air- pemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas- KLIA, lebuh raya merentasi kawasan hutan dllv. mencemarkan sumber-sumber air sungai- peneresan/pembersihan kawasan hutanvi. ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain.Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 4/18/2009 02:23:00 PM 0 Komen Links to this postCari Label PERKHIDMATAN

Maklum balas RABU, 2009 APRIL 08

PEMBANGUNAN EKONOMI - KEGIATAN PERHUTANAN DAN PEMBALAKAN

1.0. JENIS-JENIS HUTAN DAN TABURANNYA

1.1. HUTAN HUJAN TROPIKA

i. terdapat di kawsan khatul istiwa- juga dikenali sebagai hutan hujan

Page 24: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

ii. sentiasa berkeadaan malar hijau sepanjang tahuniii. profil hutannya kanopi berlapis-lapis boleh dibahagikan kepada empat- atas, (50-40m), kedua (25-40), tengah (15-25m), bawah 9semak samun, dan pokok rehek.iv. Faunanaya terdiri daripada pelbagai hadupan liar- kelwalar, burung, keluang tupai, harimau musang, badak dll

1.2. HUTAN MONSUN TROPIKAi. terletak di garislintang 10°U-30°U dan 10°S-30°Sii. meluruhkan daun pada musim kemarauiii. pokok tumbuh seragam/sejenisiv. kanopi juga berlapis-lapisv. hutan daun buluhvi. profil tiga lapis iaitu lapisan atas (20-30m),kedua (5-20m), bawah (paku pakis, palma rumput)vii. faunanya terdiridaripada gajah,harimau musang, beruang dll

1.3. PADANG RUMPUT HAWA SEDERHANAi. terletak 3°u-45°u dan 30°s-45°sii. tumbuhan berkayu jarang tumbuh di lembah sungaiiii. dua jenis padang rumput- padang rumput yang pendek dan padang rumput yang panjangiv. padang rumput utama ialah steppe, prairie dan pampasv. hidupan liar terdiri daripada kuda, kambing, marmot, tupai, hamster dllvi. dipengaruhi oleh empat musim- ,usim panas dan musim bunga-menghijau dan pada musim luruh/gugur-kekuningan

1.4. HUTAN KONIFERi. terletak di 40°u-60°uii. bersifat monospesesies – satu atau dua jenis spesies sahajaiii. bersifat malar hijau, berkayu lembut, kuit tebal, batang lurs, saiz besar dan tinggiiv. mencapai ketinggian 40mv. profil hutan selapis sahaja ketinggian seragam dan jarang ditumbuhi pokok di bawahvi. hidupan liar seperti karibu, musk, serigala, chipmink dll

2.0. SUMBANGAN/KEPENTINGAN SUMBER PERHUTANAN

2.1. JENIS-JENIS HASIL HUTAN

i. Sumber kayu balak- meranti, cengal, jati, merbau

Page 25: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

ii. Sumber rotan/buluhiii. Sumber perubatan/ minyak wangi- akat kayu, daun bungaiv. Sumber makanan- buah, daun contoh salak, petai kelubi dllv. Tempat rekreasi/hutan lipurvi. Daging binatang- rusa, pelanduk dll

2.2. SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI

i. sumber hasil perkayuan kepada sesbuah negara- sumber kayu umtuk dalam negara atau luar negaraii. pembangunan sektor pelancongan-eko pelancongan-hutan simpan, hutan lipur, air terjun dlliii. membantu memajukan industri yang berasaskan kayu-perabot, pembinaan,pengangkutaniv. mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor- kilang pemprosesan kayu, kilang perabot, pemandu lori dll

2.3. KEPENTINGAN KEPADA PERSEKITARAN FIZIKAL

i. habitat kepada pelbagai hidupan liarii. menghalang hakisan tanahiii. mengawal keseimbangan kitar hidrologiiv. mengekalkan atau mengawal perubahan iklim mikrov. mengekalkan kelempaban udaravi. menyederhanakan suhu sekitar

3.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERHUTANAN DI MALAYSIAi. malaysia kaya dengan pelbagai jenis pokok kayu keras- meranti, cengal dllii. permintaan yang tinggi terhadap kayu keras tropika – dari jepuniii. rangkaian jalan raya dan jalan keretapi yang baik untuk mrngangkut hasil kayu balak ke pelabuhaniv. langkah penghutanan semula kerajaan menjamin bekalan kayu balak berterusanv. teknologi pembalakan yang moden seperti menggunakan mesin gergaji, jentera penarik, helikopter

4.0. FAKTOR-FAKTOR PENYAHUTANAN DI MALAYSIAi. kebakaran huatan secara semula jadi pada musim kemarauii. bencana alam- gempa bumi, letusan gunung berapiiii. pembinaan empangan hidro elektrikiv. pembalakan yang tak terkawalv. akktiviti pertanian pindah

Page 26: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

vi. pembukaan tanah baru untuk pertanian ladang oleh kerajaanvii. pembinaan infratstruktur dan pembangunan banadar

5.0. KESAN-KESAN PENYAHHUTANAN

i. kepupusan pelbagai spesies flora dan faunaii. memusnahkan habitat semila jadi haiwan-haiwaniii. memusnahkan edaran nutrien dalam eko sistem hutan-rantaian dan nurien tanah akan hilang kerana air larian permukaaniv. mengubah cuaca dunia- peningkatan suhuv. kesan ke atas geomormologi- proses hakisan, luluhawa, gerakan jisimvi. kitaran hidrogi tidak stabil-mengurangkan jumlah hujan,mengurangkan kadar susupan paras air dalam tanah –menjejaskan bekalan air kepada sungaivii. kekurangan sumber makanan kepada manusia khususnya masyarakat orang asliviii. kegiatan eknomi terjejas- industri prabot, kayu, kraftangan kerana kekurangan sumber kayuix. rantaian makanan terjejas- kekurangan humus- tanah tidak subur-menjejaskan aktiviti pertanianx. bekalan oksigen kepada manusia terjejas-meningkatkan kandungan gas karbon dioksida alam udara- kesan rumah hijau-kepanansanxi. bekalan air kepada penduduk terjejas-simpanan air bawah tanah berkurang-empangan terjejas

6.0. LANGKAH-LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN HUTAN/MEWUJUDKAN PERHUTANAN LESTARI

A. MAKSUD PEMELIHARAAN : usaha-usaha menjaga, memelihara, melindungi sumber-sumber alam supaya kewujudannya berterusan seperti hutan simpan kekalB. MAKSUD PEMULIHARAAN: usaha-usaha melastarikan bekalan, mewujudkan sumber-sumber melalui pemeliharaan, baik pulih sumber-sumber yang telah digunakan supaya tidak pupus contoh penghutanan semulaC. MAKSUD PERHUTANAN LESTARI: sistem perhutanan yang berteusan yang mengandungi amalan-amalan yang boleh menghaslkan sumber-sumber hutan berkualiti tinggi , mengawal pengeluaran sumber hutan untuk jangka panjang untuk generasi akan datang

6.1. LANGKAH PERUNDANGAN

Page 27: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

i. dasar perhutanan negara 1978- mewujudkan hutan simpan dan taman negaraii. akta perhutanan negara 1984- larangan yang berkaitan dalam kawasan hutan simpan kekal-memasuki, menebang, memotong, mencari , mengambil ,membersih, menceroboh dlliii. denda dan penjara sehingga rm50000 atau dua tahun penjara kepoada sesiapa yang ingkariv. akta perlindungan hidupan liar 1976- mamstikan sepesies hidupan liar tidak pupus

6.2. LANGKAH PENGURUSANi. sistem penebangan terpilih- sistem sebaya malaya(MUS), sistem pengurusan tebngan memilih (SMS)-kaedah penebangan sistematik dan berjadualii. kaedah sivilkultur- pemulihan hutan melalui ladang hutan, pertumbesaran, penjagaaniii. penghutanan semula kawsan hutan yang tlah ditebangiv. penyelidikan dan pembangunan- frim, upm menjalankan penyelidikan menjamin program perladangan hutan

6.3. KEMPEN/PENDIDIKAN ALAM SEKITARi. pendidikan alam sekitar peringkat rendah, menengah, maktab dan universiti dalam kurikulum formal contoh dalam mata peljaran geografiii. kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti cintai hutan kita oleh kerajaan atau NGO contoh sahabat alam malaysiaiii. kempen menanam semula pokok , pameran, ceramah pada hari perhutanan sedunia

Page 28: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

PEMBANGUNAN EKONOMI - KEGIATAN PERTANIAN

PERTANIAN

1.0 KEPENTINGAN KEGIATAN PERTANIAN

i. Sumber pekerjaan- lebih 50% peluang pekerjaan terdapat di sektor pertanian khususnya di negara membangun.ii. Sumber pendapatan kepada petani dan negara – sumber pendapatan rakyat hasil dari kegiatan pertanian untuk menyara hidup seharian dan juga sumber pendapatan negara hasil dari eksport hasil-hasil pertanianiii. Bahan mentah untuk industri yang berasaskan pertaanian- industri memproses kelapa sawit menjadikan minyak sawit, industri memproses hasil-hasil getah menghasilkan barangan getahiv. Memajukan sektor industri peringkat ketiga- industri perkhidmatan- industri pengangkutan membawa hasil-hasil pertania, industri perniagaan untuk eksport dan import bahan-bahan mentah, industri insuran ,v. Memajukan kawasan luar Bandar- kemudahan yang lengkap untuk kawasan pertanian/lading-ladang- pusat pertumbuhan/pengumpulan/Bandar-bandar baruvi. Sumber bekalan makanan- padi, jagung, ubi, buah-buahan, dll

2.0. JENIS-JENIS DAN CIRI-CIRI SEKTOR PERTANIAN

1.1. PERTANIAN PINDAHi. pertanian sara diri berkonsepkan mengikut perpeindahan orang asli/kaum bukitii. taburannya berselerakdi kawasan pedelaman di sesbuah negaraiii. skel/saiz taninya amat kecil iaitu kurang satu hektariv. jenis tanaman yang biasa ialah tanaman jangka pendek /tanaman kontan seperti ubi keledek, ubi kayu, jagung dan mungkin bercampur dengan ternakan seperti ayam/itikv. teknik tanaman menggunakan kaedah tradisional system tebang dan bakervi. tenaga buruh terdiri dari kaum keluarga dan dilakukan secara bergotong royong masyarakat setempatvii. Apabila kesuburan tanah hilang ,mereka berpindah ke tempat baru.

1.2. PERTANIAN SARA DIRI INTENSIF

Page 29: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

i. konsepnya ialah secara giat setempat untuk keperluan keluarga dan jika ada lebihan ia akan dijualii. Jenis tanaman utama ialah padi sawahiii. Diusahakan oleh petani-petani tradisonal di desa-desaiv. Lokasinya terletak di delta-delta atau lmbah-lembah sungai yang subur seperti delta kelantan, delta chao phraya, delta Mekongv. Skel taninya kurang dari 10 hektar –tidak ekonomikvi. Corak penggunaan tanah giatvii. Tenaga buruh keluarga diguna secara intensif

1.3. PERTANIAN KEBUN KECILi. berkonsepkan aktiviti pertanian bukan bijirin.ii. bersifat separuh komersial dan biasanya bersifat campuran antara perkebunan jualan dengan yang digunakan untuk kelurgaiii. saiz tani sederhana pada skel kurang dari 40 hektariv. jenis tanaman untuk kegunaan sendiri seperti buah-buahan, kebun kecil getah, kelapa sawit, koko dllv. kebun kecil getah di Malaysia juga dibuat secra berkelompok- menggabungkan beberapa kebun kecil menjadi mini estetvi. sifatnya separuh komersial menggabungkan cirri-ciri pertanian sara diri dengan pertanian ladingvii. dari segi pengurusan mementingkan kecekpan, latihan ,bimbingan olh RISDA,MARDI MARDECviii. menggunaakan input pertanian moden seperti baja-baja kimia dan racun serangga, benih yang bermutuix. tenaga buruh keluarga dan hak milik individu

1.4. PERTANIAN PERLADANGAN EKSTENSIFi. berkonsepkan 100% komersialii. berskala besar- modal yang banyak, kos tinggi, pengurusan yang sitematikiii. berorientasikan pasaraniv. keluasannya lebih 40 hektar/100 ekarv. menyumbang kepada pendapatan eksport negara seperti kelapa sawit, getahvi. sesetengah dimiliki oleh pelabur asing seperti Dunlop, sime darby dan Guthrie, sesetengahnya dimilikioleh agnsi kerajaan seperti FELDA, FELCRA, KESEDAR dllvii. diuruskan oleh system pengurusan yang tersendiri

3.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGGALAKKAN KEGIATAN PERTANIAN3.1. FAKTOR FIZIKAL

Page 30: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

3.1.1. Iklimi. Suhu- suhu yang sesuai dengan jenis tanaman yang tertentuii. Hujan- jumlah hujan yang mencukupiiii. Musim pertumbuhan yang sesuai- di kawsan iklim hawa sederhana masa yang diambil oleh tanaman untuk membesar sebelim tiba musim dinginiv. Angin taufan- merosakkan tanaman di laluannya

3.1.2. Bentuk Muka Bumii. Ketinggian – lereng bukit- the, tanah pamah- padi, kaki bukit beralun- getahii. Kawasan tanah pamah- sesuai untuk pelbagai jenis tanaman

3.1.3. Tanihi. Jenis tanih tertentu sesuai dengan jenis tanaman yang tertentu contoh tanih alluvium sesuai untuk tanaman padi, tanih chernozem untuk tanaman gandum, tanih lava bes di pulau jawa subur untuk pertanian.

3.2. FAKTOR BUDAYA

i. Kecekapan- pendidikan, kemahiran, kesihatan petani menguruskan kegiatan pertaanianii. System pemilikan tanah- saiz tanah yang semakin kecil akibat pembahagian pusaka/pemecahan hakmilik tanah menyebabkan saiz tanah semakin kecil – tidak ekonomik untuk dikerjakan-tidak dapat menampung keperluan keluargaiii. Faktor social, budaya dan adapt resam – pemilikan tanah, ternakan lembu yang terhad di India tidak makan lembu dlliv. Permintaan – menentukan jumlah pengeluaran dan jenid tanaman yang ditanamv. Dasar kerajaan- dasar kerajaan menggalakkan kegiatan pertanian dengan membuka kawasan pertanian secara besar-besaran untuk meningkatkan hasil eksport negara- getah, kelapa sawit- felda, felcra. Penyelidikan oleh mardi porim, frim untuk meningktakan hasil pengeluaran pertanian negaravi. Tenaga buruh yang cukup- jika tidak ada tenaga buruh yang cukup akan wujud tanah terbiar dan pengeluaran hasil pertanian terjejasvii. Kemudahan pengangkutan- jalan raya, jalan kereta api menggalakkan perkembangan pertanian- memudahkan input-input pertanian di bawa masuk dan juga memudahkan pemasaran.viii. Teknologi- penggunaan teknologi moden- mempercepatkan kerja-kerja pengeuaran hasil pertanian dan juga melipatgandakan hasil pengeluaran.contoh penggunaan jentera pembajak, system pengairan dan

Page 31: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

penemuan baka-baka baru.

4.0.INOVASI DALAM TEKNOLOGI PERTANIAN/USAHA-USAHA MEMAJUKAN KEGIATAN PERTANIANi. Kemudahan system pengairan- membolehkan padi ditanam dua kali setahun- KADA,MADAii. Penggunaan bijih benih yang tanah penyakit, tahan kemarau dan cepat masak- contoh MR 126 – padi, getahRRIM 901- PRODUKTIVITI BERLIPAT GANDAiii. Penggunaan jentera pertanian- jentera penuai, jentera pembajak, jentera menabur benih memercepatkan kerja di ladingiv. Menjalankan penyelididkan bagi menghasilkan baka-baka baru yang berkualiti dari masa ke semasa- MARDI, FRIM, PORIM,RRIM dllv. Penggunaan baja kimia, baja dagangan dan baja organic. Racun seranga dllvi. Penggunaan alat torehan ‘motoray’ kerjakerja menorah lebih cepat dan penggalak susu untuk mengeluarkan susu yang banyak- getahvii. Peranan kerajaan- melatih petani, bantuan subsidi untuk meningkatkan pengurusan pertaanian

5.0. PEMBANGUNAN LESTARI DALAM PERTANIAN

5.1. MAKSUD PERTANIAN LESTARI :- mempertingkatkan sumber pertanian dan produktiviti pertaanian untuk masa kini dan akan datang- pembangunan pertanian selari dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber pertanian agar tidak berterusan merosot- mengoptimumkan penggunaan sumber- membaiki kesuburan tanah- meningkatkan pendapatanmeminimumkan impak pertanian- untuk hasil yang berkekala

5.2. PEMBANGUNAN LESTARI DALAM PERTANIANi. menanam tanaman tutup bumi seeperti pokok kekacang untuk mengelakkan kejadian hakisan tanah semasa proses penyediaan tapak pertanian.ii. Lebih banyak menggunakan baja organic untuk mengelak kesan pencemaran air akibat penggunaan baja kimia yang berlebhaniii. Menanam secara berteres/kontor di lereng-lereng bukit dan menyediakan laluan air untuk mengelakkan hakisan akibat kegiatan pertanian di tanah tinggi.iv. Pengawalan serangga perosak dengan menggunakan kaedah biologi- menggunakan burung hantu untuk mengawal tikus

Page 32: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

v. Kaedah penanaman hidrophonik- tanpa tanah supaya alam sekitar tidak terjejas.

6.0. MASALAH-MASALAH UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN PERTANIAN

i. Masalah –masalah fizikal- kemarau, banjir, bencana alam seperti letusan gunung berapi, serangan serangga perosak, wabak penyakit dllii. masalah tanah- tanah sempit, persaingan dengan guna tanah lain seperti perindustrian, perumahan, perniagaan, tanah pertanian dipecah-pecahkan, kehilangan kesuburan dlliii. masalah modal yang terhad- petani yang miskin, pendapatan perkapita dan tabungan yang rendah terlalu bergantung kepada orang tengah atau kerajaaniv. masalah teknologi atau kaedah pertanian yang mundur- peralatan tradisional yang tidak efisien masih digunakan, petani tidak berkemahiran dan berpengetahuanv. masalah kekurangan tenaga buruh-golongan muda tidak berminat- bermigrasi ke Bandar- terpaksa guna tenaga buruh importvi. masalah pasaran- persaingan dengan negara lain, ancaman barangan tiruan, harga komoditi yang tidak stabil, dasar perlindungan, stok penimbal dllvii. masalah kekurangan kemudahan asas- meliputi system pengangkutan , pengairan, penyimpanan, pengawetan, pemasaran terutama kawsan pertanian yang berada di pedalamanviii. masalah sikap petani- sikap lambat menerima pemodenan dan terlalu mengharapkan bantuan dan subsudi

7.0. KESAN KEGIATAN PERTANIAN KE ATAS PERSEKITARAN FIZIKAL (ALAM SEKITAR)

i. Pencemaran udara dan jerebu- pembakaran terbuka untuk penyediaan tapak pertanian- ladang tebu, pembakaran jerami padi, tapak pertanian pindah- kejadian el nino meningkaatkan IPUii. Pencemaran air, tanah dan udara disebebkan oleh penyemburan racun serangga, penggunaan baja kimia- berlaku hijan asid pada skala yang kecil. Racun serangga dab baja kimia menyebabkan pencemaran air- mengancam hidupan akuatikiii. Hakisan tanah/ tanah runtuh- tanaman tanpa tutup bumi disebabkan oleh air larian permukaan dan percikan hujan- sungai tercemar dan cetekiv. Ketidak seimbangan nutrient dalam tanah disebabkan oleh tanaman tunggal dan tanaman ulangan berterusan tanpa merehatkan tanah dan pembajakan yang berterusan. Tanaman sejenis menyebabkan beberapa jenis mineral tanah digunakan secara intensif oleh tumbuhan berkenaan dan tanah hilang kesuburan dengan cepat

Page 33: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

v. Tebusguna tanah di kawsan paya/wetland untuk kegiatan pertaanian merosakkan ekosistem akuatik dan mempecepatkan hakisan pantai kerana tiada pokok kayu bakau di zon penampan hakisan ombakvi. Perubahan suhu mikro atau pemanasan setempat- gangguan terhadap proses sejatpeluhan tumbuhan meneyebabkan peratus kelembapan udara menurun, udara bersifat kering persekitaran udara terdedah kepada bahang matahari secara langsung tanpa ditapis dan diserap oleh kanopi kesannya indeks suhu setempat meningkat.vii. Kemusnahan sumber alam – kepelbagaian bio diversity /sumber biologi seperti pelbagai spesies flora dan fauna diancam kepupusan- memusnahan ekosistem seperti rantaian makanan dan habitat semula jadi yang dijadikan tapak pertanian.viii. Perubahan landskap secara ketara seperti hutan semula jadi menjadi hutan tanaman, hutan primer bertukar menjadi hutan sekunder dan permukaan tanah yang tergondolix. Mengganggu kestabilan kitaran hidrologi- penggunaan hutan untuk dijadikan tapak pertanian telah mengurangkan proses transpirasi tumbuhan menyebabkan kehilangan kawsan tadahan air, mngurangkan kadar susupan, storan dan edaran air tanah dan seterusnya menejejaskan sumber air kepada sungai , paya tasik dan sebagainya.

8.0. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN KESAN NEGATIFAKIBAT PEMBANGUNAN PERTANIAN TERHADAP ALAM SEKITAR/PERTANIAN LESTARI8.1. LANGKAH-LANGAKAH

i. kawalan terhadap pembakaran terbuka- akta jerebu 1997- mengawal dan mencegah pembakaran terbuka khususnya di tapak-tapak pertanaian- denda dan penjara/ menarik balik lessen kepada mana-mana individu/syarikat/agensi yang didapati bersalah- teknik tebang baker ditukar kepada tebang reput bagi menghasilkan baja organic dan memelihara alam sekitar.ii. Mengamaalkan kaedah pertanian campur, tanaman bergilir dan tanaman luar musi- untuk menseimbangkan nutrien tanah.iii. Menanam tanaman tutup bumi dan pokok-pokok terlindung bagi kwan yang baru dibuka/ditanam.iv. Amalan pertanian berteres/mengikut kontur membina jalur dan system perparitan /kawalan pengairan terutma dilereng-lereng bukit yang beralun atau becerun curamv. Melaksanakan kawalan ekologi di kawasan-kawsan tanah pertanian termasuk membaiki tekstur tanah dengan menggunakan baja organic. Kawalan biotic menggunakan burung hantu untuk mengaal tikus mengurangkan penggunaan racunvi. Menggalakkan penggunaan bioteknologi dan meningkatkan R&D dalam bidang teknologi khusunya teknologi baru yang bersifat mesra alam- kaedah hidrophonik yang tidak menggunakan tanah hanya menggunakan larutan

Page 34: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

kimia sahaja.-mengurangkan tekanan tehadap tanah dan tidak mencemarkan alam sekitar

SOALAN-SOALAN LATIHAN

1. Jelaskan kepentingan kegiatan pertanian kepada negara.2. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan kegiatan pertanian3. Mengapa kegiatan pertanian boleh menjejaskan alam sekitar4. Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian lestari?5. Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mrningkatkan keluaran hasil pertanian6. Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan kegiatan pertanian terhadap alam sekitar7. Apakah masalah-masalah untuk memajukan kegiatan pertanian di asia8. Jelaskan kesan kegiatan pertaian ke atas persekitaran.Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 4/01/2009 08:13:00 PM 1 Komen Links to this postCari Label PERTANIAN

PENDUDUK

BAB 1

KONSEP PENDUDUK

1.1. KONSEP PENDUDUK

1.1.1. PENDUDUK SEBAGAI SUMBER

Penduduk di dalam sesebuah negara dianggap sebagai sumber manausia yang penting dan berharga kepada negara berkenaan. Penduduk diukur dari segi kuantiti dan kualiti.

1.1.1.1 Secara kuantiti

Sumber manusia diukur dari aspek bilangan atau jumlah penduduk atau saiz penduduk yang dimiliki, taburan penduduk dan struktur umur dan jantina. Negara yang ramai penduduk mempunyai tenaga kerja yng cukup untuk menjana pembangunan ekonomi, kutipan cukai, saiz pasaran luas dan bilangan tentera yang ramai.

1.1.1.2. secara kualiti

sumber manusia diukur melalui ciri-ciri fizikal dan kesihatannya, tahap

Page 35: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

pendidikan, kemahiran, keterbukaan, mobiliti. Ciri- ciri ini ditentukan oleh perancanagan sumber manusia yang berkesan seperti peranacangan kelahiran, penjagaan kesihatan, pendidikan, latihan dan pembangunan ekonomi yang matang.

1.1.2.0 PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

1.1.2.1 Perubahan Sosioekonomi

Pendudukan sebagai sumber tenaga penting menukarkan ekonomi tradisional kepada ekonomi moden- pertanian kepada industri dan perkhidmatanDari segi sosial sektor pendidikan, kesiahatn, teelekomunikasi berkembang kerana adanya penduduk yang berkualiti dan mencukupi

1.1.2.2. Perubahan landskap budaya (Alam sekitar Manusia)

Fenomena budaya dilihat menerusi kewujudan petempatan, pusat perindustrian, Jaringan pengangkutan, telekomunikasi fenomena pembandaran, pelabagai guna tanah pertanian. Fenomena ini terhasil daripada gubahan manusia ke atas alam sekitar fizikal.

1.1.2.3. Perubahan landskap fizikal (Alam sekitar fizikal)

Manusia bertindak terhadap persekitaran fizikal dengan pelbagai cara. Manausia bertindak terhadap tanih, air, udara, flora dan fauns. Penggubahan ini mendatang kesan ke atas landskap fizikal seperti penebukan bukit, penarahan dan pemotongan bukit, aktiviti penyahhutanan seperti pembalakan, pertanian, penorokaan tanah baru, pembinaan empangan dsb.

BAB 2

TABURAN PENDUDUK

1.2.1 Konsep Taburan dan Kepadatan Penduduk.

Taburan penduduk bermaksud sebaran atau agihan penduduk di atas ruang bumi . Sebaran ini menghasilkan taburan penduduk yang tidak sekata iaitu kawasan yang berpenduduk padat, sederhana padat, dan berpenduduk jarangKepadatan penduduk pula bermaksud nisbah diantara jumlah penduduk di sesebuah kawasan berbanding dengan keluasannya. Formula kepadatan penduduk dikira dengan kaedah berikut :

Page 36: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

1.2 TABURAN PENDUDUK MALAYSIA

Contoh Soalan

Berdasarkan jadual di bawah kira kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia tahun 1996 dan lukis peta koroples yang menunjukkan taburan penduduk Malaysia pada tahun 1996.

1.3 MENGAPA TABURAN PENDUDUK TIDAK SEIMBANG

a) Faktor Fizikal

i. bentuk muka bumi yang berbeza – tanah tinggi – jarang penduduktanah rendah – tumpuan penduduk

b) Faktor Ekonomi

i. pusat perindustrianii. pusat perdaganganiii. pusat perniagaan

c) Faktor Politik

i. pusat pentadbiranii. dasar kerajaan

d) Faktor Sosial

i. pusat pendidikanii. pusat kegiatan budaya dan social

e) Faktor kemudahan pengangkutan

i. jalan raya yang baikii. jalan kereta api yang baikiii. pengangkutan awam yang cekap

f) Faktor Sejarah

Page 37: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

i. Lebih awal dimajukan/dibuka/ diberi tumpuanii. Penghijrahan dari luar.

1.4 LANGKAH MENSEIMBANGKAN TABURAN PENDUDUK

a) Membangunkan kawasan luar Bandarb) Menyediakan kemudahan pembandaran di kawasan luar Bandarc) Membina pusat-pusat pengajian tinggi di luar bandard) Mengadakan rancangan-rancangan pembangunan wilayah- pembukaan wilayah barue) Memodenkan sector pertanianf) Membawa industri ke kawasan luar bandar.

BAB 3

PERTUMBUHAN PENDUDUK

A) Konsep Perumbuhan Penduduk

- merujuk kepada satu angka yang dapat menunjukkan satu arah pertambahan penduduk sama ada pesat, perlahan, static atau berkurangan di sesbuah negara dalam suatu tempoh tertentu. Angka ini diukur dalam unit % atau per/1000 orang. Misalnya pertumbuhan penduduk Malaysia pada tahun 1999 ialah 2.5% atau 25 orang/1000 (Pertambahan seramai 25 orang bagi setiap 1000 orang penduduk)- Kadar pertumbuhan penduduk dibahagikan kepada 2 jenis iaitua) kadar pertumbuhan penduduk semula jadi – kadar pertumbuhan kasarb) kadar pertumbuhan bersih – mengambil kira perbezaan migrasi dan emigrasi

B) Mengira kadar petumbuhan penduduk semula jadi

Formula : Peratus kadar kelahiran-peratus kadar kematianLangkah-langkah pengiraan :Kadar kelahiran kasar = bilangan kelahiran--------------------- x 1000Jumlah penduduk

Peratus kadar kelahiran = Kadar Kelahiran Kasar--------------------------- x 1001000

i. Kadar Kematian kasar = Jumlah kematian-------------------- x 1000

Page 38: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

Jumlah penduduk

Peratus kadar kematian = kadar kematian kasar-------------------------- x 1001000

Contoh data Malaysia pada tahun 2000Jumlah penduduk 25 000 000 orangJumlah kelahiran 600 000 orangJumlah kematian 90 000 orang

PERTUMBUHAN PENDUDUK DUNIA

C) Faktor- factor yang mempengaruhi Pertumbuhan Penduduka) Kadar Kelahiranb) Kadar Kematian

Ca) Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi (Negara Membangun)i. kadar fertility tinggi- kahwin di usia mudaii. kegagalan amalan perancangan keluargaiii. tahap pendidikan rendahiv. tahap kesihatan yang baik – penjagaan kesihatan ibu dan bayi- mengurangkan risiko kematia ibu dan bayiv. dasar kerajaan – menggalakkan bilangan penduduk ramai untuk pembangunan ekonomi.

Cb) Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran rendah (Negara maju)

i. kadar fertility rendah – kahwin di usia yang lewatii. amalan perancangan keluarga- mengehadkan bilangan ahli keluarga kerana kesibukan tugas / kos hidup tinggiiii. wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi – lebih suka hidup membujangiv. dasar kerajaan mengehadkan bilangan anak untuk mengelakkan kesesakan tempat tinggal – jepun dan singapura

Cc) Faktor-faktor yang menyebabkan kadar kematian tinggi (negara membangun)i. taraf hidup yang rendah – kurang zat makanan, penjagaan kesihatan yang tidak baik

Page 39: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

ii. taraf kesihatan yang rendah- banyak wabak penyakit yang merebak dan tidak dapat dikawal.iii. Politik- perang saudara, pencerobohaniv. Adat/agama – adat yang menggalakkan suami mati isteri membunuh diri (system sutee di India0

Cd) Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kematian rendah (negara maju)i. taraf hidup tinggi- makanan berzat, seimbang, kesedaran penjagaan kesihatanii. taraf perubatan dan kesihatan moden- banyak penyakit berbahaya boleh diubati dengan kaedah rawatan modeniii. dasar kerajaan- membasmi penyakit dari awal – imunisasiiv. pendidikan kesihatan sejak dari sekolah tentang amalan hidup sihat

DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA

1. Malaysia telah melaksanakan satu dasar kependudukan iaitu untuk mencapai matlamat negara Malaysia mempunyai 70 juta penduduk dalam tempoh 100 tahun akan datang.2. Dasar kependudukan ini dilaksanakan adalah untuk mempastikan pertumbuhan penduduk adalah seiring dengan daya pengeluaran negara

3. Selain itu dasar kependudukan negara adalah bertujuan untuk :

i. menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk pembangunan negara tanpa perlu bergantung kepada tenaga kerja asingii. meningkatkan daya pengeluaran negaraiii. meningkatkan daya pembelian nasional/pasaran tempataniv. untuk keselamatan negara dengan mempunyai rakyat yang aman dan negara yang kuat dari segi pertahanan.

KESAN PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG PESAT

PENDUDUK LEBIHAN : Penduduk yang ada melebihi daripada sumber-sumber yang ada atau sumber-sumber yang ada tidak bertambah tetapi penduduk yang bertambah. Penduduk bergantung kepada sumber-sumber yang sedia ada menyebabkan pengeluaran perkapita yang rendahSumber-sumber yang ada tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ada

Page 40: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

MASALAH PENDUDUK LEBIHAN

1. Golongan penduduk muda yang tinggi membebankan penduduk dewasa2. Kemiskinan semakin meningkat- akibat penduduk yang ramai,sumber pendapatan tidak mencukupi, tanah pertanian yang dikerjakan tidak dapat menampung keperluan penduduk yang ramai3. Pertambahan tanggungan / beban kerajaan bagi menyediakan kemudahan asas – pendidikan, kesihatan bagi menampung keperluan penduduk muda4. Kekurangan peluang pekerjaan – penduduk ramai pekerjaan terhas berlakunya pengangguran5. Kepadatan penduduk Bandar tinggi- berlaku kesesakan seperti setinggan dan masalah social6. taraf hidup rendah- negara tidak maju7. Taraf pendidikan rendah, tidak semua rakyat dapat menikmati peluang pendidikan- kadar buta huruf tinggi8. Kekurangan makanan- kebuluran kerana hasil pengeluaran makanan tidak dapat menampung jumlah penduduk.9. Masalah perumahan yang tidak mencukupi10. Kurang kemudahan kesihatan, perubatan dan pendidikan.

KESAN POSITIF PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG PESAT

1. Pembangunan tanah untuk pertanian dapat dimajukan- pengeluaran bahan makanan meningkat, menghasilkan bahan mentah yang banyak dan meningkatkan eksport.2. Penerokaan sumber dapat dipergiatkan kerana tenaga kerja yang banyak dan cukup3. Kegiatan pembalakan dapat dimajukan4. Kegiatan perikanan dapat dimajukan5. Mengeksport tenaga buruh keluar negara- mendapat tukaran wang asing6. Pasaran yang tempatan yang luas untuk memasarkan hasil keluaran barangan negara7. menguatkan pertahanan negara

PENDUDUK KURANG

MAKSUD PENDUDUK KURANG : Sumber yang banyak untuk dimajukan tetapi tidak mempunyai penduduk secukupnya untuk meneksploitasi sumber-sumber tersebut.

MASALAH-MASALAH PENDUDUK KURANG

1. Taburan penduduk tidak sekata- kawasan luar bndar kurang penduduk,

Page 41: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

penduduk tertumpu di kawsan Bandar, kerajaan sukar menyediakan kemudahan asas di luar Bandar kerana penduduknya yang sedikit.2. Sumber kurang dimajukan kerana kekurangan tenaga kerja.- hanya sumber yang mendatangkan keuntungan sahaja dimajukan-sumber lain terbiar dan membazir seperti menjadi tanah terbiar atau menjadi stok sumber sahaja.3. Perkembangan perusahaan lambat kerana masalah kekurangan tenaga kerja.4. Terpaksa bergantung kepada buruh asing untuk membangunkan ekonomi negara- pengaliran keluar wang ke negara luar.5. Saiz pasaran domestic terhad- jumlah penduduk sedikit , kuasa beli penduduk rendah maka pasaran barangan dan perkhidmatan sukar dikembangkan.

KESAN POSITIF PENDUDUK KURANG

1. Taraf hidup tinggi, pendapatan yang lumayan kerana persaingan untuk mendapatkan pekerja menyebabkan kadar upah tinggi.2. Sumber tidak diancam kepupusan atau kehabisan, tekanan terhadap umber berkurangan kerana jumlah sumber yang ada berupaya menampung dan memenuhi keperluan penduduk.3. Pendapatan perkapita meningkat4. Taraf social penduduk meningkat-kemudahan pendidikan berkualiti, kadar buta huruf rendah, kualiti kesihatan meningkat, perhubungan dan pengangkutan maju dan lain-lain kemudahasan asas cukup.5. Pendidikan yang tinggi- masyarakat yang berpengetahuan6. Menggalakan penggunaan teknologi dalam industri untuk mengelakkan masalah kekurangan tenaga kerja.7. Makanan berlebihan8. Tempat tinggal mencukupi dan selesa.9. Peluang kerja banyak/ pengangguran rendah

LANGKAH-LANGKAH YANG BOLEH DIAMBIL UNTUK MENGURANGKAN FENOMENA DAN MASALAH LEBIHAN PENDUDUK

1. Melaksanakan dasar keluarga kecil- langkah perundangan seperti yang dilaksanakan di negeri China- dasar satu keluarga satu anak-tindakan undang-undang seperti cukai pendapatan tinggi2. pelbagai insentif diberikan kepada mereka yang memiliki seorang anak seperti keutamaan memiliki rumah ,biasiswa dan subsidi rawatan3. program preancangan keluarga melalui pencegahan kehamilan seperti pil perancang, penjarakan kelahiran4. menggalakkan migrasi keuar dan transmigrasi – bekerja di negara lain5. meningkatkan teknologi pengeluaran dan r & D bayak sumber alam dapat

Page 42: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

doeksploitasii dan dibangunkan intuk keperluan penduduk- membuka peliung pekerjaan6. mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara agar tidak terllalu bergantung kpada satu sumber sahaja- seperti industri, perhidmatan, perniagaan, perdaganagan –meningkatkan pendapatan perkapita dan menignkatkan taraf hidup rakyat

CADANGAN UNTUK MENGATASI MASALAH KURANGAN PENDUDUK

1. galakan untuk menigkatkan kadar kelahiran- kemudahan cuti bersalin ,pengurangan dan rebat cukai, rawatan percuma- contoh singapura2. program sosial- program mencari jodoh bagi mereka yang tlah lanjut usia3. mengurangkan had umur berkahwin4. menignktakan pendapatan perkapita dan traf hidup- supaya dapat menampung keperluan keluarga

PENDUDUK OPTIMUM

MAKSUD PENDUDUK OPTIMUM: Sesebuah negara dikatakan berada pada paras penduduk optimum apabila bilangan penduduknya bersama-sama faktor pengeluaran yang lain menggunakan sumber semula jadi yang ada, dan dapat mengeluarkan hasil yang optimum.Bilangan penduduk yang ada sama dengan sumber-sumber yang ada an mengelaurkan hasil yang optimumKeseimbangan antara penduduk dengan sumber pengeluaran di sesebuah negaraSumber seperti manusia, sumber alam, ekonomi, modal dan teknologi dijana ke tahap maksimun untuk mencapai tahap sosio ekonomi dan dapat menanpung taraf hidup yang tinggi.

CIRI-CIRI NEGARA YANG MENCAPAI PENDUDUK OPTIMUM

1. kadar kelahiran rendah2. jangka hayat tinggi3. kualiti hidup penduduk tinggi4. kuasa beli tinggi5. tingkat teknologi tinggi6. pendapatan perkapita tinggi7. pemuliharaan alam sekitar baik8. contoh – sweden dan jepun

ARAH ALIR PERTUMBUHAN PENDUDUK, LEDAKAN PENDUDUK, KONSEP

Page 43: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

PERTUMBUHAN PENDUDUK SIFAR

1. prtumbuhan negatif – kadar kematian melebihi kadar kelahiran2. pertumbbuhan sifar- kadar kematian sama denngan kadar kelahiran3. pertumbuhan positif- kadar kelahiran lebih kadar kematian4. pertumbhan abnormal- kadar kelahiran dan kematian terganggu akibat perpeangan

KESAN PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG PESAT TERHADAPKAWASAN BANDAR

KESAN POSITIF

1. Membekalkan tenaga kerja untuk pelbagai sektor di Bandar- pembinaan, perindustrian, perdagangan dll2. Mempercepatkan pembangunan ekonomi Bandar-3. Pasaran yang luas/kuasa beli pnduduk Bandar4. Kemudahan prasarana yang mencukupi untuk menampung perkembangan penduduk Bandar seperti pusat membeli belah, kemudahan pengangkutan awam, kemudahan riadah, hospital dll untuk menampung penduduk yang semakin bertambah

KESAN NEGATIF

1. Tekanan terhadap sumber tanah- persaingan penggunaan sumber tanah untuk petempatan, perindustrian, perdagangan dll2. Kesesakan tempat tinggal- setinggan3. Masalah pengangguran- penduduk ramai peluang kerja sedikit4. Taraf hidup yang rendah- golongan yang tidak mampu bersaing kerana pendidikan rendah5. Pencemaran alam sekitar- air, udara, sampah sarap – kesan kepada penduduk- kesihatan6. Masalah dalam penyediaan kemudahan asas-kesesakan lalu lintas7. Masalah social- penyakit-penyaki social seperti jenayah, pelacuran penyakit-penyakit denggi, malaria dll

KESAN PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG PESAT TERHADAP KAWASAN LUAR BANDARKESAN POSITIF

1. Menggalakkan industri perlombongan kerana tenaga kerja yang cukup- perlombongan emas, berlian, batu arang dll2. Mempercepatkan pembangunan kawsan luar Bandar bila sumber dapat

Page 44: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

dimajukan – proses pembandaran akan berlaku dengan cepat menjadikan kawasan luar sebagai Bandar

KESAN NEGATIF

1. Tekanan terhadap tanah pertanian- saiz tanah pertanian semakin sempit penduduk semakin ramai- tanah menjadi tidak ekonomik2. Hasil pertanian semakin berkurangan- penduduk ramai , penduduk menjadi miskin dan mengalami masalah kekurangan makanan dan kebuluran.3. Penceobohan ke atas kawasan hutan simpan untuk menjadikan kawsan pertanian- mengancam hidupan liar4. Pengangguran meningkat – nisbah tanggungan tinggi menyebabkan kadar kemiskinan meningkat.

BAB 4PIRAMID PENDUDUK DAN MODEL PERALIHAN DEMOGRAFI

1.1.1.0 Kumpulan penduduk mudai. berumur 0-19 tahunii. tidak produktifiii. 1/3 terdapat di Negara majuiv. ½ terdapat di Negara membagunv. Ditanggung oleh penduduk dewasavi. Perlu kepada kemudahan pendidikan yang baik

1.1.2.0 Kumpulan penduduk dewasai. berumur 20-59 tahunii. aktif dari segi sosio dan ekonomiiii. menanggung kumpulan penduduk muda dan tuaiv. golongan yang produktifv. 2/3 terdapat di Negara majuvi. 1/3 di Negara meembangun

1.1.3.0 kumpulan penduduk tuai. berumur 60 tahun ke atasii. kumpulan penduduk yang tidak aktifiii. kumpulan pesara atau tidak produktifiv. ditangggung oleh kerajaan atau kumpulan penduduk muda

Page 45: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

BAB 5

MIGRASI PENDUDUK

MAKSUD MIGRASI : Migrasi atau penghijrahan merujuk kepada perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain melintasi sempadan daerah atau negeri atau negara. Perpindahan ini mungkin di sebabkan oleh faktor ekonomi, politik dan social

MIGRAN : Merujuk kepada orang yang berhijrah

IMIGRASI : Merujuk kepada penduduk yang berpindah masuk ke sesebuah negara atau tempat

EMIGRASI : Merujuk kepada orang yang berpindah keluar dari sesebuah negara atau tempat

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI

1. FAKTOR EKONOMI

i. berpindah dari kawsan yang lembab ekonominya ke kawasan yang pesat dengan pembangunan untuk mencari peluang pekerjaan.ii. Keluasan tanah yang sempit khususnya tanah petanian di luar bandar disebabkan pembahagian tanah system pusaka menyebabkan tanah tidak ekonomik dikerjakan- penduduk berhijrah untuk mencari pekerjaan lainiii. Penggunaan jentera dalam pertanian- berlaku pengangguran di desa- terpaksa berhijrah ke kewasan lain

2. FAKTOR SOSIALi. Melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi- terpaksa berhijrah ke bandar- bandar utamaii. Mengikut keluarga yang berhijrah.iii. Faktor agama- tempat-tempat yang ada kaitan dengan agama- contoh Mekah bagi orang Islam Ammritsar bagi orang sikh dan Banares bagi penganut hindu.

3. FAKTOR POLITIKi. Dasar kerajaan – migrasi ke wilayah baru, dasar transmigrasiii. Perperangan – Vietnam, Bosnia, Afghanistan – lari meninggalkan kampung masing-masing

JENIS-JENIS MIGRASI

Page 46: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

1. MIGRASI DALAMAN

A. MIGRASI MUSIMANi. berlaku secara bermusim atau berkalaii. berlaku di kalangan pengembala kaum nomad- badwi di Arab, Mongol di gurun Gobi – mencari air dan padang rumput untuk ternakaniii. Kegiatan pindah ternak di Pergunungan Alps dan Pergunungan Himalaya- musim panas di pergunungan dan musim sejuk di turun ke lembah

B. MIGRASI DARI LUAR BANDAR KE BANDARi. Penduduk luar bandar berhijrah ke bandar kerana :· kemiskinan.· pengangguran· upah yang rendah· tanah yang tidak eonomik untuk dikerjakan· kurang kemudahan asas- pendidikan, perhubungan

C. MIGRASI BANDAR KE BANDARi. tiada kemudahan penddidkan di bandar kecil menyebabkan golongan belia berpindah ke bandar besar untuk melanjutkan pelajaranii. penghijrahan secara berpetingkat- dari bandar kecil ke bandar lebih besar dan seterusya ke ibu negara

D. MIGRASI BANDAR KE LUAR BANDAR / BANDAR KE PINGGIR BANDARi. golongan pesara- menikmati hidup yang lebih segar di luar bandarii. pembangunan pesat di bandar- banyak rumah dirobohkan- diganti dengan bangunan pencakar langit/ bangunan komersial- terpaksa mencari tapak kediaman baruiii. pembinaan kawasan perumahan di pinggi Bandar- kemudahan pengangkutan awam yang cekap, kenderaan sendiri yang selesa- penduduk Bandar tinggal di pinggir Bandar berulang alik ke tempat kerja setiap hari.

E. MIGRASI LUAR BANDAR KE LUAR BANDARi. Pembukaan kawasan pertanian baru – FELDA, JENGKA, DARA migrasi penduduk luar Bandar ke kawasan pertanian baruii. Tujuan- membasmi kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar yang tidak bertanah dan miskin.iii. Peroindahan secara haram – membuka tanah secara haram untuk pertanain

Page 47: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

F. TRANSMIGRASIi. Migrasi dari pulau ke pulau yang dirancang oleh kerajaanii. Tujuan- mengurangkan masalah kepadatan penduduk yang terlalu tinggi di satu-satu pulau- contoh pulau jawa ke pulau Sumatera dan Kalimantan.

MIGRASI ANTARABANGSA

FAKTOR EKONOMIIi. Di tempat asal imigran tidak ada peluang pekerjaan- kadar pengangguran yang tinggi kerana bilangan penduduk yang ramai sedangkan peluang pekerjaan terhad- contoh India, Bangladesh, Indonesia, dllii. Gaji dan upah yang rendah di negara asal- pekerjaan sedikit, bilangan penduduk ramaiiii. Pelung pekerjaan yang banyak di Malaysia – sektor perladangan, pembinaan, perkilangan- penduduk tempatan tidak berminat

FAKTOR SOSIALi. Kebuluran di negara asal- abad ke 19 di benua China menyebabkan mereka datang untuk bekerja di lombong-lombong di negara iniii. Kemudahan pengangkutan untuk datang ke Malaysia- melalui udara, laut dan daratiii. Taraf hidup yang baik di Malaysia berbanding dengan tempat asal mereka- kadar upah yang tinggi berbanding dengan negara asal mereka

FAKTOR POLITIKi. Dasar penjajahan british yang menggalakkan kemasukan orang cina dan India masuk ke negara ini untuk bekerja di sektor perlombongan dan perladangan.ii. Keadaan politik ayang tidak stabil di negara asal mereka menyebabkan mereka berhijrah ke Malaysia – contoh Indonesia, Thailand dan kembojaiii. Keadaan negara Malaysia yang aman damai- menjadi tarikan penduduk negara lain untuk berhijrah ke sini

Page 48: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

KESAN MIGRASIKESAN KE ATAS TEMPAT ASAL1. Kesan Positif

ii. Tanah pertanian dapat dikerjakan dengan lebih eknomik dengan tidak menggunakan tenaga kerja yang ramai- hasil yang banyak untuk setiap petani akan diperelehiiii. Masalah pengangguran di kawsan luar Bandar akan dapat di atasi- penduduk yang menganggur berpindah ke Bandariv. Menjadikan kawasan luar Bandar kurang padat- meringankan beban kerajaan untuk menyediakan kemudahan asas- peruntukkan pembangunan dapat dikurangkanv. Migran yang berhijrah keluar negara dapat menghantar balik wang ke negara asal mereka- menguntungkan dari segi pulangan wang asingvi. Menyelesaikan masalah lebihan penduduk seperti penduduk pulau jawa yang menghadapi lebihan penduduk

2. Kesan Negatif

ii. Penghijrahan keluar para professional atau tenaga pakar merugikan negara asal kerana kerajaan telah banyak menghabiskan duit untuk penddidikan merekaiii. Berlakunya tanah terbiar- golongan belia luar Bandar berhijrah ke Bandariv. Berlaku ketidakseimbangan jantina di desa-desa- kaum lelaki berhijrah ke Bandar dan kaum wanita berada di desa- wanita lebih ramai di desav. Pengaruh budaya kuning yang diperolehi di Bandar di bawa balik ke desa

KESAN MIGRASI PENDUDUK KE ATAS KAWASAN YANG DITUJU1. Kesan Positif

ii. Dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di kawasan yang kurang pendudukiii. Kemasukan tenaga profesioanal ke negara yang dituju dapat memajukan lagi negara- contoh doctor dari India dll- kerajaan tak perlu menghabiskan wang untuk pendidikan.

2. Kesan Negatif.

i. Imigrasi menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk di negara yang

Page 49: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

dituju- kepelbagaian budaya dan adapt resam menyukarkan perpaduan nasionalii. Rakyat tempatan kehilangan peluang pekerjaan kerana terpaksa bersaing dengan para imigran untuk mendapatkan peluang pekerjaaniii. Migran akan menghantar balik ke negara asal mereka- merugikan negara yang dituju kerana pengaliran wang keluar tidak dapat dielakkan.iv. Wujudnya prasangka kaum kerana wujud pengklompokan kawasan mengikut kaum- kaum pendatang dengan kaum pribumi- boleh wujudkan persengketaan kaum.

TEORI PENDUDUK MALTHUS1. Malthus menyatakan penduduk lebih cenderung bertambah lebih cepat daripada pengeluaran bekalan makanan2. Penduduk bertambah secara geometri (1,2,4,8,16,32,64,…) manakala bekalan makanan pula bertambah secara arimetik (1,2,3,4,5,6,…..)3. Oleh itu bekalan makanan tidak mampu menampung penduduk yang kian bertambah4. Perimbangan boleh dicapai dengan cara menyekat pertambahan penduduk. Di antara caranya ialah dengan kebuluran, perperangan, penyakit yang membawa kematian, mencegah kelahiran dan membujang.

KRITIKAN TERHADAP TEORI MALTHUS./KELEMAHAN TEOARI MALTHUS1. Pengeluaran makanan bertambah kerana teknologi dalam pengeluaran makanan- benih yang bermutu tinggi, baka baik, baja kimia, racun serangga membolehkan hasil pengeluaran pertanian bertambah berlipat kali ganda.2. Kemajuan dalam system pengangkutan- bekalan makanan dapat diagihkan ke kawasan yang mengalami masalah kekurangan bekalan makanan3. Pertambahan penduduk tidak bertambah secepat seperti yang diramalkan oleh Maltuhs kerana kejatuhan dalam kadar kelahiran terutamanya di negara maju4. Teori Malthus tidak tepat di negara maju tetapi boleh diterima di negara mundur

BAB 6PENDUDUK DAN ALAM SEKITAR1.0. ALAM SEKITAR FIZIKAL SEBAGAI SUMBER

1.1. KOMPONEN BIOSFERA

i. Bahagian kerak bumi dan atmosfera – yang dihuni oleh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikro organisme , bakteria, protoza dllii. terdiri daripada beberapa ekosistem- ekosostem hutan, paya bakau, tasik, muara dll

Page 50: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

iii.menjadi habitat atau tempat tinggal untuk segala hidupan, membekalkan makanan, dan kaya dengan sumber biologi/ biodivesiti flora dan fauna kayu balakiv. kepentingan kepada manusia- makanan,perubatan, tadahan air, ekopleancongan, kayu dll

1.2. KOMPONEN LITOSFERA

i. lapisan luar bumi yang sangat pejal dan membentuk kawasan daratan(benua dan pulauii. meliputi 29.3 % permukaan bumi dan selebihnya dasar laut. Ketebalam 50 km di permukaan bumi dan 5 km di dasar laut.iii. Komponen utama- batuan dan mineraliv. Sumber tanih yang subur untuk aktiviti pertanian-tanih laterit. Tanih gambut, tnih aluvium

1.3 KOMPONEN HIDROSFERA

i. meliputi laut, tasik,paya, kolam dan sungai meliputi 70% permukaan bumi. 97.2% air masin. 2.8% air tawarii. Lautan komponen terpenting- 5 lautan utama : hindi, atlantik, pasifik, antartik dan artikiii. Lautan – sumber alam yang pentig- untuk bekal air hujan, menyerderhanakan suhu, protein dan mineraliv. Air tawar – sungai, tasik, kolam –sumbr air tawar terpenting

1.3. KOMPONEN ATSMOSFERA

i. Atmosfera merupakan kompenen udara yang terdapat disekeliling bumi-ketebalan 1000mii. Sumber utama ialah gas- 70%, terdiri daripada beberapa jenis gas spt nitrogen(78%), oksigen(20%),Argon(0.9%),Karbon dioksida(0.03%) lain-lain(Neon, Helium, Kripton dan Xenon)iii. Terbahagi kepada beberapa lapisan:- troposfera; menampung kehidupan manusia ,haiwan dan tumbuhan· troposfera ; penebat bahangan matahari dan bumi . Membolehkan suhu bumi stabil· stratosfera; 50 km dari permukaan bumi- tidak berawan- gas ozon menyerap sinaran ungu matahari

Page 51: Geografi Alam Sekitar Manusia Stpm

1.4. KLASIFIKASI SUMBER ALAM

1.4.1. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharuiSumber yang akan pupus apabila digunakan secara berterusan, tidak boleh diganti, diwujudkan atau dicipta. Kejadian mengambil masa yang lama berjuta-juta tahun. Contoh ;bahan fosilAda dua jenis ; yang boleh dikitar semula spt mineral dan yang tidak boleh dikitar semula seperti gas asli dan arang batu1.4.2. Sumber alam yang boleh diperbaharuiTerdiri dari dua jenisi. sumber yang berterusan dan tidak pupus- air,uidara, ombak, suriaii. sumber yang boleh diganti atau diwujudkan semula seperti hutan, tanah pertanian,

KESAN PERTUMBUHAN DAN TUMPUAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR

KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR FIZIKALi. Kesan terhadap geomorfologi- penebukan bukitii. kesan terhadap sistem hidrolgi- laut, tasik. Kola,. Sungaitadahan hujaniii. kesan terhadap atmosfera- bahangan, kerpasan, suhu, kabut, kelembapan udaraiv. kesan ke atas sistem ekologi- organisme-organism hidup dan persekitarannya

SOALAN-SOALAN LATIHAN1. Bagaimana pertumbuhan penduduk semua jadi dikira?2. Mengapa kadar kelahiran meningkat?3. Mengapa kadar kematian merosot?4. Apakah yang dimaksudkan dengan penduduk lebihan, penduduk kurang dan penduduk optimum?5. Bincangkan masalah-masalah penduduk di negara membangun?6. Terangkan masalah-masalah penduduk di negara-negara maju?7. Jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap alam sekitar?8. Nyatakan sebab-sebab berlakunya migrasi dalaman dalam sesebuah negara?9. Mengapa Malaysia menjadi tumpuan imigran dari negara-negara lain?10. Apakah kesan migrasi ke atas negara yang ditinggalkan dan negara yang dituju?