geografi alam sekitar manusia 1207447209249121 9

Upload: mohd-azmin

Post on 22-Feb-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  1/30

  GEOGRAFI ALAM SEKITAR

  MANUSIA

  (SEKTOR PERKHIDMATAN)

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  2/30

  PETA KONSEP

  SEKTOR

  PERKHIDMATAN

  Jenis dan CiriSektr

  Perk!id"atan

  Sektr

  Pen#an#k$tanDan

  Per!$%$n#an

  SektrPe&an'n#an

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  3/30

  SEKTOR PERKHIDMATAN

  Sektr erk!id"atan dikena&i se%a#ai sektor

  ekonomi tertierata$ sektr ekn"i erin#kat

  keti#a*

  Sektr erk!id"atan ini tidak "en#e&$arkan

  %aran#an tetai ia "e"%eka&kan erk!id"atan

  keada en##$na*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  4/30

  Antara 'nt! sektr erk!id"atan ia&a!+sektr

  en#an#k$tan dan er!$%$n#an,ke-an#an dan

  ins$ran,!artana!,erk!id"atan ernia#aan,

  e&an'n#an,!te& dan restran,sektr $ti&iti e&ektrik,air

  dan #as,sektr e"%inaan in.rastr$kt$r serta

  erk!id"atan kera/aan dan s-asta*

  Di Ma&a0sia,sektr erk!id"atan dikate#rikan se%a#ai

  ind$stri tertiar dan "en/adi sektr ekn"i 0an# ked$a

  terentin# se&eas sektr erki&an#an*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  5/30

  Sektr erk!id"atan "e"$n0ai tensi 0an#

  %esar $nt$k di"a/$kan se%a#ai sektr ekn"i$ta"a ne#ara ada "asa !adaan*

  Kini,ind$stri erk!id"atan ne#ara t$"%$! dan

  %erke"%an# esat se/a/ar den#an

  erke"%an#an esat ind$stri ri"er dan

  sek$nder*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  6/30

  JENIS DAN CIRI-CIRI

  SEKTOR PERKHIDMATAN DI MALAYSIA

  1INDUSTRI PELANCONGAN +

  M$n'$& se%a#ai sektr erk!id"atan 0an# a&in# %an0ak

  "en0$"%an# keada ert$"%$!an ekn"i Ma&a0sia*

  Antara 'nt! 0an# %erkaitan den#an ind$stri e&an'n#an

  di Ma&a0sia ada&a! seerti erk!id"atan !te&,resrt,'!a&et,

  erk!id"atan restran, erk!id"atan e"and$ e&an'n#,

  en#an#k$tan dan te&ek"$nikasi, akti2iti riada! ata$rekreasi, ersidan#an dan .r$",ertandin#an s$kan dan

  ke%$da0aan, erk!id"atan $ti&iti e&ektrik,air dan #as serta

  erk!id"atan ke-an#an dan ins$rans 0an# "e&i%atkan ara

  e&an'n#*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  7/30

  1INDUSTRI PENGANGKUTAN DAN TELEKOMUNIKASI

  Ind$stri en#an#k$tan dan te&ek"$nikasi "en/adi sektrerk!id"atan 0an# ked$a entin# $ta"a*

  Ind$stri en#an#k$tan "e&i%atkan ti#a %idan# 0an# $ta"a iait$ +

  (3) en#an#k$tan darat44&e%$! ra0a,/a&an ra0a,/a&an kereta ai,

  Siste" Transit A&iran Rin#an(LRT),Siste" K"$ter,Mnre& danJa&inan Transit E5ress(ERL)

  (6)en#an#k$tan air 7siste" en#an#k$tan s$n#ai dan &a$t seerti

  erk!id"atan .eri,kaa& en#an#k$t ata$ kaa& da#an#,%t dan

  sa"an*

  1Perke"%an#an esat siste" en#an#k$tan air "en0e%a%kan

  "$n'$&n0a e&a%$!an entrert seerti Pe&a%$!an

  K&an#,Pe&a%$!an P$&a$ Pinan# dan &ain4&ain*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  8/30

  (8) en#an#k$tan $dara+'t!1kaa& ter%an# dan

  !e&ikter*

  1Ke-$/$dan KLIA,Kaa& Ter%an# Antara%an#sa S$%an#,

  Laan#an Ter%an# Antara%an#sa 9a0an Leas dan &ain4

  &ain &aan#an "e"%$ktikan siste" en#an#k$tan di

  Ma&a0sia /$#a "en#a&a"i erke"%an#an esat*

  1Siste" Pener%an#an Ma&a0sia(MAS)dan Air Asia

  "er$akan s0arikat en#an#k$tan $dara 0an#

  "end"inasi ind$stri ener%an#an Ma&a0sia ada "asa

  kini*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  9/30

  Da&a" %idan# te&ek"$nikasi $&a,"e&i%atkan en##$naan

  te&e.n dan te&e.n %i"%it, .aksi"i&i,ke"$da!an tekni

  "ak&$"at dan k"$nikasi(ICT),internet dan intranet dan

  se%a#ain0a 0an# "en0e%a%kan en0e%aran

  "ak&$"at,in2asi,a&iran ke&$ar "as$k "da&,$r$san

  ernia#aan dan enerkaan asaran "en/adi &e%i! "$da! dan

  'eat*

  Knse e4da#an#+%idan# k"$nikasi erda#an#an #&%a&

  "asa kini 0an# "esti dik$asai &e! Ma&a0sia

  Kera/aan te&a! "en/a0akan er&aksanaan Kridr Ra0aM$&ti"edia (MSC)se%a#ai $sa!a "en/ana dan

  "e"er'eatkan ICT ne#ara*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  10/30

  1Sektr Ke-an#an,ins$rans,!artana! dan erk!id"atan ernia#aan

  Perk!id"atan ke-an#an "e&i%atkan s0arikat ke-an#an dan %ank*

  9ank "en0ediakan ke"$da!an er%ankan seerti en0i"anan -an# "anaka&a

  s0arikat ke-an#an $&a "en0ediakan erk!id"atan in/a"an -an# keada

  en#$sa!a dan enia#a*

  Terdaat e&%a#ai /enis 0an# "ena-arkan erk!id"atan terse%$t seerti 9ank

  Is&a" ,Ma0%ank,9ank 9$"i$tera C""er'e dan 9ank Si"anan Nasina& serta&ain4&ain &a#i*

  Perke"%an#an esat sektr er%ankan di Ma&a0sia "en0e%a%kan ia %er/a0a

  "en$%$!kan P$sat Ke-an#an L$ar Pesisiran Antara%an#sa La%$an(IOFC)0an#

  ter&etak di :i&a0a! Persek$t$an Pe&a%$!an La%$an*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  11/30

  Di sini dia#&"erasikan e&%a#ai /enis s0arikat ke-an#an

  antara%an#sa 0an# "en0ediakan erk!id"atan in/a"an

  keada e&a%$r asin# dan te"atan*

  Perk!id"atan ins$rans 1"en0ediakan erk!id"atan

  er&ind$n#an keada "an$sia dariada %en'ana

  a&a",ke"a&an#an,ra-atan dan endidikan den#an

  "en##$nakan e&%a#ai na"a seerti ins$ransn0a-a,ins$rans kesi!ataan,ins$rans ke"a&an#an dan

  ins$rans endidikan*

  Terdaat dua jenis insurans di Malaysiaiait$ +(a)ins$rans kn2ensina&

  (%)ins$rans taka.$&

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  12/30

  Sektr !artana! 1"e&i%atkan erk!id"atan /$a&

  %e&i r$"a! kedia"an,r$"a! kedai,r$an# e/a%atdan &ain6*

  Manaka&a,%a#i erk!id"atan ernia#aan1"e&i%atkan erk!id"atan seerti #$a"an,

  er$ndin#an(kns$&tansi), er$%atan,

  endidikan, kese&a"atan dan ke%ersi!an serta

  ker/a0a*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  13/30

  1Sektr Uti&iti E&ektrik,Air dan Gas

  Mer$akan erk!id"atan asas keada end$d$k dan"en/adi keer&$an asasi ada "asa kini*

  Uti&iti e&ektrik "e&i%atkan e"%eka&an danen0e&en##aran s$"%er tena#a keada kedia"anend$d$k ,ind$stri,k"ersia&,ernia#aan dan r#anisasi*

  Di Ma&a0sia,e"%eka&an tena#a e&ektrik di"n&i &e!

  s0arikat %ersek$t$ kera/aan(S9K)iait$ Tena#a Nasina&9er!ad( TN9) "anaka&a %eka&an air $&a di&aksanakan&e! Ja%atan 9eka&an Air (J9A )di %a-a! kera/aan ne#eri"asin#4"asin#*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  14/30

  Na"$n %e#it$,terdaat /$#a seseten#an! ne#eri"ens-astakan erk!id"atan %eka&an air

  keada end$d$k seerti S;A9AS di Se&an#rdan Air KELANTAN SDN 9HD di Ke&antan *

  Pada ta!$n 6

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  15/30

  1Perk!id"atan Kera/aan

  Di "a&a0sia,erk!id"atan kera/aan "asi! &a#i "en/adierk!id"atan 0an# a"at entin#keada end$d$kn0a

  -a&a$$n ne#ara te&a! "en#a"a&kan dasar

  ens-astaan*

  Ini kerana ke$a0aan rak0at $nt$k "e"%a0ar ks

  erk!id"atan s-asta "asi! renda!*

  O&e! se%a% it$,sesten#a! %idan# erk!id"atan kera/aana"at re&e2an se%a#ai $sa!a $nt$k "e"%ant$

  kese&esaan ,kese/a!teraan, ke%a/ikan dan kese&a"atan

  rak0at*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  16/30

  Antara sektr entin# ia&a! kera/aan dan tidak

  dis-astakan seen$!n0a seerti sektrendidikan,kesi!atan entad%iran, kese&a"atan

  ne#ara*

  Perk!id"atan kera/aan ini %er&an#s$n# da&a" ti#a

  erin#kat iait$+

  (a) Kera/aan ne#eri

  (%) Perin#kat kera/aan $sat

  (') Pi!ak %erk$asa te"atan

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  17/30

  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

  PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN

  Faktor-faktor

  mempengar!"

  perkem#angan

  Sektor

  perk!"$matan

  Faktor

  F"%"ka&

  Faktor

  Ekonom"

  Faktor

  Go'ernan

  Faktor

  Tekno&og"

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  18/30

  Faktr Fiika&

  Keka0aan s$"%er se"$&a /adi 0an# di"i&iki &e!Ma&a0sia

  Misa&n0a er&"%n#an etr&e$" dan #as as&i di &$arantai Teren##an$ dan Sara-ak te&a! "e"a/$kansektr en#an#k$tan,e&a%$!an, dan %eka&an tena#ae&ektrik dan #as keada end$d$k end$d$k sertaind$stri erki&an#an*

  Manaka&a ke-$/$dan s$n##ai 0an# %esar dan da&a"$&a "en##a&akkan erke"%an#an sektr en#an#k$tan

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  19/30

  Da&a" knteks sektr e&an'n#an,!a"ir >

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  20/30

  FAKTOR EKONOMI

  Ke"a/$an sektr ekn"i ri"er dan sek$nder "en/adiasas entin# $nt$k "e"erke"%an#an sektrerk!id"atan ne#ara kerana sektr erk!id"atan%er#ant$n# keada rd$k ekn"i ri"er dan sektrsek$nder se%a#ai in$tn0a*

  Hasi&4!asi& ertanian,er&"%n#an dan erind$strianer&$ dian#k$t dan diasarkan ke ka-asan asaran*

  Keadaan ini "e"er&$kan erk!id"atan en#an#k$tandan te&ek"$nikasi 0an# "den dan 'eat s$a0ard$k terse%$t %&e! sa"ai den#an se#era keadaen##$na*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  21/30

  O&e! it$,ran#kaian &e%$! ra0a dan /a&an kereta ai

  "e"ainkan eranan entin#*

  Se&ain it$,er"intaan ter!ada erk!id"atan

  en#an#k$tan, e&an'n#an,kesi!atan dan endidikan

  tin##i %er#ant$n# keada endaatan erkaita en##$na$nt$k "en/a"in k$asa %e&i 0an# tin##i*

  Jika endaatan erkaita en##$na "asi! renda! "aka

  er"intaan keada sektr erk!id"atan /$#a%erk$ran#an*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  22/30

  FAKTOR GOBERNAN

  Di Ma&a0sia,kera/aan "e"ainkan eranan entin# da&a""e"a/$kan sektr erk!id"atan*

  Antara eranan0a 0an# dia"%i& &e! kera/aan ia&a!

  "en##a&akkan e&a%$r asin# "enana" "da& da&a" sektr

  e&an'n#an, "e"%$ka $sat en#a/ian tin##i dan"en0ediakan erk!id"atan ins$rans dan %ank*

  Cnt!n0a e&a%$r di%eri en#e'$a&ian '$kai antara ?=

  !in##a 3

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  23/30

  Da&a" Ran'an#an Ma&a0sia Ke&aan,kera/aan $&a%ers$n##$!4s$n##$! "en#e"%an#kan ind$stri .ran'ais,"e"er&$askan knse e4da#an# "e/a0akan MSC,

  "en0ediakan in.rastr$kt$r 0an# &en#ka seerti "e"%ina/arin#an &e%$! ra0a dan ran#kaian te&ek"$nikasi 'an##i!*

  T$/$an e&aksanaan 0an# dia"%i& &e! kera/aan ini ada&a!

  $nt$k "en/ana sektr erk!id"atan da&a" ne#ara*

  Mener$si dasar ens-astaan ne#ara $&a,kera/aan te&a!"e"a/$kan erk!id"atan $ti&iti seerti %eka&an air%ersi!,tena#a dan te&ek"$nikasi*J$ster$ it$,"$n'$&

  s0arikat kn#"e&arat s-asta 0an# "e"%eikanerk!id"atan 0an# 'eka keada rak0at seertiTELEKOM,CELCOM,MAIS dan se%a#ain0a*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  24/30

  FAKTOR TEKNOLOGI

  Keesatan e"%an#$nan sektr erk!id"atan a"at di%ant$ &e!

  ke"a/$an tekni dan in2asi %ar$*

  J$ster$ it$,en0e&idikan dan e"%an#$nan(RD) 0an# %erter$san

  sentiasa di&ak$kan &e! kera/aan dan s-asta %a#i "en0ediakan

  erk!id"atan 0an# ter%aik dan "e"en$!i 'ita rasa en##$na*

  Tekni "den %$kan sa!a/a di%an#$nkan "e&a&$i RD da&a"

  ne#ara "a&a! ada 0an# diinda!kan ata$ dii"rt dari &$ar ne#ara*

  Se'ara /e&as tekni te&ek"$nikasi %erke"%an# den#an esat di

  Ma&a0sia dan erke"%an#an tekni te&ek"$nikasi ini a"at

  seerti sektr e&an'n#an,ke-an#an,en#an#k$tan,ernia#aan

  dan &ain4&ain*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  25/30

  KEPENTINGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA

  PEM9ANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL NEGARA*

  Sektr erk!id"atan t$r$t "e&i%atkan da&a" "en/ana e"%an#$nan

  ekn"i dan ssia& di Ma&a0sia*

  Sa&a! sat$ s$"%an#an sektr ini ia&a! "e"%ant$ "enin#katkan

  KDNK ne#ara dan "enin#katkan en##$naan s$"%er tena#a"an$sia 0an# seka&i#$s "en#$ran#kan en#an##$ran*

  Pentin# da&a" "e"%an#$nkan ekn"i &ain %erkaitan k!$s$sn0a

  sektr ri"er dan sektr sek$nder*

  Den#an adan0a sektr erk!id"atan "aka sektr4sektr &ain /$#a

  akan t$r$t %erke"%an# se%a#ai sat$ rantaian tindak %a&as ekn"i*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  26/30

  Misa&n0a %a!an "enta! dan %aran#an sia $nt$k

  erind$strian 0an# dian#k$t ke ki&an# ata$ ke asaran"ener$si siste" en#an#k$tan darat,air dan $dara*

  Sektr ke-an#an dan %ank 1%eri erk!id"atan

  in/a"an kredit $nt$k eki&an# ata$ en#$sa!a4en#$sa!a $nt$k "en/a&ankan erasin0a*

  Pe"%eka&an tena#a e&ektrik dan air1"en/a"in sektr

  ind$stri %erke"%an#den#an %aik*Kesann0a se&$r$!erin#kat ke#iatan ekn"i akan daat di"a/$kan*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  27/30

  Sektr erk!ida"atan entin# +

  1"enin#katkan tara. ssiekn"i end$d$k*

  1Ct!+erk!id"atan kesi!atan 0an# disediakan seerti!sita&,&ik&inik,k&inik desa,%eka&an $%at dan dktrter&ati!

  1kesann0a+"en#$ran#kan kadar ke"atianend$d$k,"enin#katkan ke&a!iran dan "e"an/an#kan

  /an#ka !a0at end$d$k*

  1disediakan k!$s$sn0a keada #&n#an "iskin dank$ran# %erke"a"$an 0an# tin##a& di &$ar %andar %a#i"enik"ati kesi!atan 0an# se"$rna*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  28/30

  Da&a" knteks endidikan,kera/aan t$r$t "en0ediakan

  sek&a!,k&e/,IPT 0an# "e"%erikan endidikan ter%aik keada

  rak0at*1Kesann0a akan "en#$ran#kan kadar %$ta !$r$. dan

  "enin#katkan #&n#an 'e&ik tekni*

  Me"ainkan eranan entin# da&a" "enin#katkan tekni dank$a&iti %$r$! da&a" ne#ara*

  1erke"%an#an ICT "en0e%a%kan Ma&a0sia te&a! %er/a0a

  "en/ana in2asi %ar$ dan "en#!asi&kan tekni %ar$ 0an#

  "a"$ %erda0a sain# %a#i "en#e&$arkan rd$k 0an#

  %erk$a&iti*1Tekni reka %ent$k dan tekni ka-a&an "$t$ di'ita*

  1Ct!n0a,MIMOS %an0ak "e&a!irkan tekni %ar$ 0an#

  di#$naakai da&a" asek en#$r$san "ak&$"at*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  29/30

  Asek e"inda!an tekni dari &$ar ne#ara "en/adi 'eat

  den#an adan0a ke"$da!an erk!id"atan ICT*

  Dari se#i k$a&iti %$r$!,,tena#a %$r$! "a!ir daat ditin#katkan

  "e&a&$i ke"$da!an ICT*

  1Lati!an ,erke"%an#an dan e"%an#$nan s$"%er tena#a

  "an$sia (HRD)da&a" erk!id"atan kera/aan dan s-sta 4daat

  "e&a!irkan ra"ai #&n#an r.esina&*

  Sektr erk!id"atan /$#a entin# da&a" +

  1"ena"%a!kan a&iran "as$k "da& ke da&a" ne#ara k!$s$sn0a

  dariada e&a%$r asin#*

 • 7/24/2019 Geografi Alam Sekitar Manusia 1207447209249121 9

  30/30

  Den#an adan0a,ke"$da!an er%ankan &$ar esisir

  seerti di La%$an "aka e&a%$r asin# den#an "$da!%&e! "e"%$at in/a"an $nt$k "en/a&ankan e&%a#ai

  ke#iatan ekn"i*

  Perk!id"atan %ank4%ank dan s0arikat ke-an#ante"atan "e"%ant$ ena"%a!an "da& k!$s$sn0a

  ka&an#an en#$sa!a4en#$sa!a te"atan*