Gemeente Haarlem Meerjaren Perspectief Complex 037: 023 Haarlem ... voor de toekomstige bestemming (Handreiking Grondexploitatiewet, editie 2008, pagina 31, SDU Uitgevers)

Download Gemeente Haarlem Meerjaren Perspectief  Complex 037: 023 Haarlem ... voor de toekomstige bestemming (Handreiking Grondexploitatiewet, editie 2008, pagina 31, SDU Uitgevers)

Post on 08-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gemeente Haarlem

  Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2013Bijlage 2 Kadernota 2013

  Uitgave van degemeente Haarlem,StadszakenMei 2013

  Adres:Postbus 5112003 PB Haarlem

  T 023 511 30 00

  Foto omslag:Ilonka Ruiter

  Oplage:135 exemplaren

  Reagerenantwoord@haarlem.nl

  Vragen023 511 3000

  Gem

  eente Haarlem

  Meerjaren Perspectief G

  rondexploitaties 2013

 • Meerjaren

  Perspectief

  Grondexploitaties

  2013

 • Voorwoord

  Met het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties informeert het College de gemeenteraad over de financile

  en inhoudelijke ontwikkelingen van de grondexploitatieprojecten in Haarlem. De informatie toont het

  resultaat van keuzes die de raad eerder maakte met betrekking tot inhoud, planning en kosten van de

  grondexploitatieprojecten. Het MPG fungeert als de spreekwoordelijke thermometer die op 31 december in

  het grondexploitatieproject wordt gestoken. Het geeft actuele informatie over de grondexploitaties en de

  mogelijke gevolgen van de economische ontwikkelingen. Het MPG is instrument voor de kaderstelling,

  rapportage en (bij)sturing van grondexploitatieprojecten in kaderstellende en verantwoordingsdocumenten

  als de KaderNota, de begroting, bestuursrapportages en het jaarverslag.

  Uiteraard ontkomen wij er niet aan om stil te staan bij de ontwikkelingen die spelen sinds het begin van de

  woningmarktcrisis. De gevolgen van de kredietcrisis zijn voelbaar op de onroerendgoedmarkt en hebben

  consequenties voor de resultaten van de Haarlemse grondexploitaties. Vertragingen van projecten en

  daarmee het uitgaven- en inkomstenpatroon, maar ook de ontwikkelingen in de woning- en kantorenmarkt,

  zijn van invloed op de financile- en kwalitatieve resultaten van alle gemeentelijke en particuliere

  herontwikkelingsprojecten.

  In dit MPG zal het College daar de nodige aandacht aan geven. Mede naar aanleiding daarvan zal het

  College met de raad van gedachten wisselen over de maatregelen die Haarlem kan en moet nemen,

  beleidsmatig, bij individuele projecten en bij de stedenbouwkundige visies.

  Het college van Burgemeester en Wethouders

  Haarlem, 23 april 2013

 • Bestuurssamenvatting Dit Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) is opgenomen als bijlage bij de Kadernota 2013. Het

  bevat informatie voor de raad over de financile en inhoudelijke ontwikkelingen van de grondexploitatie-

  projecten in Haarlem. De informatie is het resultaat van keuzes die de raad eerder heeft gemaakt over de

  afzonderlijke grondexploitatieprojecten voor wat betreft inhoud, planning en kosten.

  Grondexploitaties zijn een middel om de ambities van ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te

  realiseren. Te denken valt aan woningbouw, maatschappelijke en infrastructurele projecten ten dienste van

  de gemeente. De grondexploitatie dient onder meer om de financin (baten, lasten en risicos) van deze

  langdurige projecten actueel en overzichtelijk te houden.

  De marktontwikkelingen zijn, zoals enkele jaren bekend, niet positief en hebben hun weerslag op de

  grondexploitatie projecten. De meerjarenbegrotingen van de Haarlemse projecten houden daar al enkele

  jaren rekening mee en grote verrassingen zouden er doorgaans niet meer te melden moeten zijn. De

  verwachte vertragingen worden in een aantal gevallen een feit en het college de overweegt de mogelijkheden

  hoe deze nog vlot te kunnen trekken. Het college betrekt de gemeenteraad actief bij deze afwegingen.

  2012 was het startjaar van de bouwwerkzaamheden van de projecten Zuidstrook, Scheepmakerskwartier en

  de Entree ( 023 Haarlem). Delftwijk verloopt volgens planning. Raaks en Ripperda stagneren beiden in de

  laatste fase. Vertraging is een feit in de projecten Deli, Waarderpolder en Spoorzone. Keuzes zullen gemaakt

  moeten worden om de marktsituatie het hoofd te gaan bieden in projecten Schalkstad, Slachthuisterrein,

  Delftwijk-Zuid en DSK.

  De administratie en waarderingen in de projecten zijn kritisch herzien. De verzamelexploitaties zijn

  afgeschaft omdat hun vereveningsprincipe door de vertraging niet meer kon functioneren. Afgeronde

  grondexploitaties zijn bij het Jaarwerk geliquideerd. Voor de tekorten in alle projecten is de voorziening

  toekomstige verliezen opgehoogd naar bijna 19 mln.

  De reserve grondexploitaties heeft uitkeringen van winstsaldi van afgeronde projecten ontvangen, maar

  moest ook doteren aan de voorziening toekomstige verliezen. De reserve grondexploitaties is al jaren zeer

  laag en sluit dit jaar op nul. Geconcludeerd kan worden, dat de Reserve grondexploitaties zich pas op termijn

  ontwikkelt naar een gezonder niveau, na de uitkering van de opbrengsten van Raaks en Ripperda.

  Een belangrijke stap in 2012 was de vaststelling van de nieuwe financile Beheersverordening Ter zake van

  de grondexploitaties is een belangrijke wijziging gerealiseerd: de begroting van de grondexploitaties gaat

  mee lopen met de primaire begrotingscyclus. Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties ( MPG) wordt

  vanaf 2013 bij de Kadernota specifiek vastgesteld en de jaarschijf van elke grondexploitatie is daarmee

  goedgekeurd als jaarbudget. De oude methode van de budgettoekenning met de vele kredieten komt met

  ingang van 1-1-2014 te vervallen. Met deze nieuwe methodiek wordt het oude proces van de krediet-

  aanvragen vervangen, wat een verbeterde transparantie als gevolg zal hebben. De projecten zijn eenvoudiger

  te bewaken en worden beter stuurbaar. De mogelijkheden voor toetsing en controle voor de raad worden

  verbeterd.

  Dit vraagt wel de nodige aandacht voor de Rapportage & Control rapportages in de grondexploitaties en het

  MPG. Het college gaat bij het jaarwerk 2012 en MPG 2013 de raad voorstellen om in 2013 -het jaar van de

  overgang naar de nieuwe cyclus- mee te denken over vorm en format van de instrumenten.

  Bij het vaststellen van het MPG wordt het geheel van informatie goedgekeurd waarmee de raad haar rol

  volledig kan uitvoeren: vaststellen van de kaders, toetsing & controle en toekenning van de budgetten.

  Bij het vaststellen van het MPG wordt het geheel van informatie goedgekeurd waarmee de raad haar rol

  volledig heeft kunnen nemen door het vaststellen van de kaders, uitvoering van toetsing en controle en

  toekenning van de budgetten.

  >

 • Inhoudsopgave

  1. Inleiding ............................................................................................................................... 1

  1.1 Doel van het MPG ........................................................................................................................... 1 1.2 Status MPG en relatie met andere Planning & Control documenten ........................................ 1 1.3 Beleidskaders voor grondexploitaties ............................................................................................ 2 1.4 Uitgangspunten voor het MPG 2013.............................................................................................. 4 1.5 Opbouw MPG 2013 ......................................................................................................................... 4

  2. Resultaten, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen .................................................. 5 2.1 Ontwikkelingen ............................................................................................................................... 5 2.2 Alternatieven ................................................................................................................................... 6 2.3 Wijzigingen administratie en verantwoording van de grondexploitaties ................................... 6 2.4 Resultaten en ontwikkelingen per grondexploitatie ..................................................................... 9 2.5 Grondvoorraad .............................................................................................................................. 10 2.6 Risico's ............................................................................................................................................ 11 2.7 Reserve GrEx en voorziening t.k. verliezen ................................................................................ 12 2.8 Wijzigingen ten opzichte van het vorige MPG ........................................................................... 14 2.9 Nieuwe begroting 2013-2015......................................................................................................... 16

  3. Stand van zaken per grondexploitatie ............................................................................. 17 3.1 Leeswijzer ...................................................................................................................................... 17 3.2 Ripperda ........................................................................................................................................ 19 3.3 Raaks .............................................................................................................................................. 23 3.4 Deliterrein ...................................................................................................................................... 26 3.5 DSK ................................................................................................................................................ 30 3.6 Badmintonpad ............................................................................................................................... 3